Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00643 009027 11014318 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy. Wydanie 3 - ebook/pdf
Prawo pracy. Wydanie 3 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 726
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8390-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W publikacji ,,Prawo pracy' przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa pracy, a więc m.in.;

Podręcznik adresowany jest do studentów szkół wyższych oraz osób zajmujących się w praktyce prawem pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

STUDIA PRAWNICZE Prawo pracy Jakub Stelina (red.) 3. wydanie C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo pracy W sprzedaży: L. Florek PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 17 Podręczniki Prawnicze M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 16 Skrypty Becka W. Muszalski KODEKS PRACY. KOMENTARZ, wyd. 10 Duże Komentarze Becka KODEKS PRACY, wyd. 45 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo pracy Redaktor prof. UG dr hab. Jakub Stelina Autorzy dr Artur Rycak, dr Magdalena Rycak, prof. UG dr hab. Jakub Stelina, prof. UG dr hab. Monika Tomaszewska, prof. UG dr hab. Marcin Zieleniecki 3. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Propozycja cytowania: J. Stelina (red.), Prawo pracy, wyd. 3, Warszawa 2016 Poszczególne części opracowali: Artur Rycak: Rozdział VI, VII, XX Magdalena Rycak: Rozdział IX, XII, XXII Jakub Stelina: Rozdział I, II § 7 (pkt XII) i § 8, rozdział III (z wyjątkiem § 10), rozdział IV–V, VIII, XIX Monika Tomaszewska: Rozdział II (z wyjątkiem § 7 pkt XII i § 8), rozdział III § 10, X, XVI Marcin Zieleniecki: Rozdział XI, XIII–XV, XVII–XVIII, XXI Recenzent wydawniczy: Prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8389-7 ISBN e-book 978-83-255-8390-3 Spis treści Przedmowa do wydania III ............................................................................ XVII Wykaz skrótów ............................................................................................... XIX Rozdział I. Pojęcie, przedmiot, systematyka i funkcje prawa pracy ....... 1 § 1. Praca człowieka a prawo – uwagi ogólne ...................................... 2 5 § 2. Pojęcie, przedmiot i systematyka prawa pracy .............................. 5 I. Uwagi ogólne ........................................................................... 7 II. Stosunki pracy ......................................................................... 14 III. Stosunki prawne związane ze stosunkami pracy ..................... IV. Systematyka prawa pracy ........................................................ 16 17 § 3. Funkcje prawa pracy ...................................................................... 20 § 4. Prawo pracy w systemie prawa ...................................................... 20 I. Kryterium wyodrębnienia prawa pracy w systemie prawa ..... 22 II. Stosunek prawa pracy do innych gałęzi prawa ........................ 1. Prawo pracy a prawo konstytucyjne .................................... 22 23 2. Prawo pracy a prawo cywilne .............................................. 24 3. Prawo pracy a prawo administracyjne ................................. 26 4. Prawo pracy a prawo ubezpieczenia społecznego ............... 27 5. Prawo pracy a inne gałęzie prawa ....................................... III. Cechy prawa pracy na tle innych gałęzi ................................. 27 Rozdział II. Zasady i normy prawa pracy ................................................. 30 31 § 5. Uwagi wprowadzające ................................................................... 32 § 6. Klasyfikacja i rodzaje zasad prawa pracy ...................................... I. Kryteria wyodrębnienia ........................................................... 32 36 II. Funkcje zasad .......................................................................... 36 § 7. Podstawowe zasady prawa pracy ................................................... I. Zasada wolności pracy ........................................................... 36 II. Zasada poszanowania godności i dóbr osobistych pracownika ............................................................................. III. Zasady: równości i niedyskryminacji ...................................... IV. Zasada prawa do godziwego wynagrodzenia .......................... V. Zasada prawa do wypoczynku ................................................ VI. Zasada prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ....................................................................................... 37 40 46 47 47 49 49 VII. Zasada zaspokajania potrzeb socjalnych, bytowych i kulturalnych pracowników .................................................... VIII. Zasada ułatwiania podnoszenia kwalifikacji zawodowych ..... Spis treści IX. Zasada wolności koalicji ........................................................ X. Zasada partycypacji ................................................................ XI. Zasada nadzoru i kontroli nad warunkami pracy ................... XII. Zasada uprzywilejowania pracownika – rodzaje norm prawa pracy ....................................................................................... 50 52 53 54 59 63 64 64 65 68 70 70 72 72 78 82 82 83 84 86 87 87 VI § 8. Zasady-metanormy prawa pracy – stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego do stosunków pracy ...................................... Rozdział III. Źródła prawa pracy............................................................... § 9. Pojęcie, rodzaje, systematyka i hierarchia źródeł prawa pracy ..... I. Uwagi wstępne ........................................................................ II. Rodzaje i systematyka źródeł prawa pracy ............................. III. Hierarchia źródeł prawa pracy ................................................. § 10. Międzynarodowe i europejskie źródła prawa pracy ...................... I. Miejsce prawa międzynarodowego i europejskiego w systemie źródeł prawa pracy. Uwagi wstępne ........................................ II. Miejsce prawa europejskiego w systemie źródeł prawa pracy III. Międzynarodowe prawo pracy ................................................ IV. Europejskie prawo pracy ......................................................... § 11. Krajowe źródła prawa o charakterze powszechnie obowiązującym ............................................................................. I. Uwagi wstępne ....................................................................... II. Ogólne źródła prawa stosunku pracy ...................................... III. Pragmatyki pracownicze ......................................................... IV. Źródła zbiorowego prawa pracy ............................................. V. Źródła prawa nadzoru nad warunkami pracy i prawa o promocji zatrudnienia .......................................................... § 12. Specyficzne źródła prawa pracy .................................................... I. Uwagi wstępne – kontrowersje wokół normatywnego 87 charakteru specyficznych źródeł prawa pracy ........................ 90 II. Układy zbiorowe pracy ........................................................... 90 1. Pojęcie i rodzaje układów ................................................... 92 2. Zakres podmiotowy układu ................................................ 93 3. Strony układu ....................................................................... 95 4. Zakres przedmiotowy (treść) układów ............................... 96 5. Zawarcie i rejestracja układu ............................................... 98 6. Utrata mocy obowiązującej, zmiany i zawieszenie układu . III. Porozumienia zbiorowe .......................................................... 99 IV. Regulaminy pracy .................................................................... 101 1. Uwagi wstępne ..................................................................... 101 2. Treść regulaminu pracy ........................................................ 101 3. Tryb wprowadzania regulaminu pracy i jego wejście w życie ................................................................................ 102 4. Zmiany regulaminu pracy .................................................... 103 V. Regulaminy wynagradzania .................................................... 104 1. Uwagi wstępne .................................................................... 104 2. Treść regulaminu wynagradzania ........................................ 104 Spis treści VII 3. Tryb wprowadzania regulaminu wynagradzania i jego wejście w życie .................................................................... 105 4. Zmiany regulaminu wynagradzania .................................... 106 VI. Inne regulaminy ...................................................................... 106 VII. Statuty ..................................................................................... 107 Rozdział IV. Charakterystyka stosunku pracy ......................................... 109 § 13. Pojęcie i charakter prawny stosunku pracy .................................... 109 I. Uwagi wstępne – od najmu pracy do najmu pracownika ........ 109 II. Pojęcie i rodzaje stosunku pracy ............................................. 111 III. Charakter prawny stosunku pracy – istota pracowniczego podporządkowania ................................................................... 113 § 14. Usługi, praca, służba – stosunek pracy a niepracownicze stosunki zatrudnienia .................................................................................... 117 § 15. Strony stosunku pracy .................................................................... 120 I. Pracownik ................................................................................ 120 II. Pracodawca .............................................................................. 125 1. Uwagi wstępne – koncepcje teoretyczne pracodawcy ......... 125 2. Pojęcie pracodawcy ............................................................. 127 3. Osoba lub organ reprezentujący pracodawcę ...................... 132 4. Pracodawca a zakład pracy .................................................. 133 5. Zmiana pracodawcy przy zachowaniu tożsamości stosunku pracy ..................................................................... 135 Rozdział V. Nawiązanie umownego stosunku pracy ................................. 137 § 16. Uwagi wstępne ............................................................................... 137 § 17. Pojęcie i rodzaje umów o pracę ..................................................... 139 § 18. Forma umowy o pracę ................................................................... 142 § 19. Treść umowy o pracę ..................................................................... 143 § 20. Zawarcie umowy o pracę ............................................................... 146 Rozdział VI. Ustanie umownego stosunku pracy ..................................... 148 § 21. Wprowadzenie. Zagadnienia problemowe i pojęciowe ................. 149 I. Uwagi ogólne i rys historyczny ochrony trwałości umownego stosunku pracy ......................................................................... 149 II. Ochrona trwałości stosunku pracy w Europie i Stanach Zjednoczonych. Zagadnienie powszechnej ochrony trwałości stosunku pracy ......................................................................... 151 III. Zakaz arbitralnego rozwiązania stosunku pracy jako ogólna zasada europejskiego prawa pracy .......................................... 153 IV. Podstawy aksjologiczne ochrony trwałości stosunku pracy .... 154 V. Zagadnienia terminologiczne .................................................. 155 § 22. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron ................. 157 § 23. Forma, sposób i tryb rozwiązania umowy o pracę ....................... 159 I. Forma czynności prawnych skutkujących rozwiązaniem umowy o pracę ........................................................................ 159 II. Skutki niezachowania formy pisemnej wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ................. 160 VIII Spis treści III. Sposób i data złożenia wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia ..................................................... 161 IV. Konsultacja rozwiązania umowy o pracę ze związkiem zawodowym ............................................................................. 163 § 24. Wypowiedzenie umowy o pracę .................................................... 168 I. Pojęcie i treść wypowiedzenia ................................................. 168 II. Okres i termin wypowiedzenia ................................................ 169 III. Wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ................................................................ 171 1. Obowiązek uzasadnienia wypowiedzenia. Konstrukcja prawna .................................................................................. 172 2. Relacje pomiędzy klauzulą „wypowiedzenia nieuzasad- nionego” a klauzulami „zasad współżycia społecznego” oraz „ społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa” ...... 175 3. Kryteria i przyczyny wypowiedzenia .................................. 176 3.1. Zasada ultima ratio wypowiedzenia umowy o pracę .... 182 3.2. Okoliczności dotyczące sytuacji rodzinnej i osobistej pracownika .................................................................. 183 IV. Wypowiedzenie przez pracodawcę terminowych umów o pracę ..................................................................................... 183 1. Wypowiedzenie umowy zawartej na okres próbny ............. 183 2. Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas określony .............................................................................. 184 V. Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika ................ 184 § 25. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ....................... 184 I. Uwagi ogólne ........................................................................... 184 II. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę ............................................................................. 186 1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika ........................................................................... 186 1.1. Rozwiązanie umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych ................ 187 1.2. Rozwiązanie umowy z powodu popełnienia przestępstwa przez pracownika ..................................... 191 1.3. Rozwiązanie umowy z powodu utraty przez pracownika uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku ................................ 194 1.4. Termin na bezzwłoczne rozwiązanie umowy ................ 194 2. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypo- wiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika ... 196 3. Obowiązek ponownego zatrudnienia pracownika po powrocie do pracy .......................................................... 197 III. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika .............................................................................. 198 1. Rozwiązanie umowy z powodu szkodliwego wpływu na zdrowie pracownika ........................................................ 198 Spis treści IX o pracę zawartej na czas niekreślony ................................... 219 1.1. Roszczenie o uznanie bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenie do pracy oraz o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy ................................................. 219 1.2. Roszczenie o odszkodowanie ........................................ 222 1.3. Odszkodowanie zastępcze (facultas alternativa) .......... 224 1.3.1. Zarzut braku możliwości lub celowości przywrócenia do pracy ....................................... 224 1.3.2. Sprzeczność przywrócenia do pracy z zasadami współżycia społecznego i społeczno-gospodar- czym przeznaczeniem prawa............................... 225 2. Roszczenia z tytułu wadliwego wypowiedzenia umów terminowych ........................................................................ 226 III. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia .......... 226 1. Roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania umowy zawartej na czas nieokreślony ............................................. 226 2. Roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania umów terminowych ........................................................................ 227 IV. Roszczenia pracownika z tyłu naruszenia przez pracodawcę przepisów regulujących wygaśnięcie umowy o pracę ............ 227 2. Rozwiązanie umowy z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy ............................ 199 § 26. Prawo pracownika do odwołania się od rozwiązania umowy o pracę i ciężar dowodu ................................................................. 201 § 27. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy ............................... 203 § 28. Zwolnienia grupowe ...................................................................... 210 I. Uwagi ogólne ........................................................................... 210 II. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy o zwolnieniach grupowych ............................................................................... 210 III. Pojęcie zwolnienia grupowego ............................................... 211 IV. Przyczyny niedotyczące pracownika ....................................... 211 V. Procedura zwolnienia grupowego .......................................... 212 VI. Porozumienie (regulamin) w sprawie zwolnień grupowych .. 213 VII. Uchylenie szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy ..... 214 VIII. Zwolnienia z powodu upadłości i likwidacji pracodawcy ...... 215 IX. Świadczenia należne pracownikom z tytułu zwolnień grupowych ............................................................................... 216 X. Roszczenie o ponowne nawiązanie stosunku pracy ................ 217 § 29. Sankcje i roszczenia z tytułu wadliwego rozwiązania umowy o pracę ............................................................................................ 217 I. Ogólnie o skutkach wadliwych czynności stron ..................... 217 II. Roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę ........................................... 219 1. Roszczenia z tytułu wadliwego wypowiedzenia umowy X Spis treści V. Roszczenia pracodawcy z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę przez pracownika ....................... 228 § 30. Wygaśnięcie umowy o pracę ......................................................... 228 Rozdział VII. Zmiany stosunku pracy ....................................................... 231 § 31. Wprowadzenie ............................................................................... 231 § 32. Zmiana podstawy prawnej stosunku pracy .................................... 233 § 33. Zmiana pracodawcy ....................................................................... 234 I. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę ....................... 234 1. Regulacje prawne i ich ratio legis ...................................... 234 2. Pojęcie zakładu pracy, części zakładu pracy oraz przejścia w rozumieniu art. 231 KP i dyrektywy 2001/23/WE ........... 235 3. Podstawy prawne i data przejścia ........................................ 240 4. Ogólne skutki prawne przejścia i odpowiedzialność pracodawców za zobowiązania ........................................... 242 5. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika za uprzedzeniem ................................................................. 244 6. Skutki prawne przejścia wobec pracowników zatrudnio- nych na podstawie pozaumownych stosunków pracy ......... 245 7. Obowiązki informacyjne i negocjacyjne pracodawców ...... 245 II. Zmiana pracodawcy w wyniku zmian normatywnych oraz na podstawie jednostronnych decyzji pracodawcy ...................... 246 § 34. Zmiana treści umownego stosunku pracy ...................................... 247 I. Wprowadzenie ......................................................................... 247 II. Porozumienie zmieniające ....................................................... 248 III. Wypowiedzenie zmieniające ................................................... 248 1. Konstrukcja prawna i zakres ................................................ 248 2. Warunki braku wadliwości i skutki wypowiedzenia zmieniającego ...................................................................... 249 3. Przedmiot wypowiedzenia ................................................... 251 4. Ochrona przed zmianą treści stosunku pracy i roszczenia pracownika z tytułu wadliwego wypowiedzenia zmieniającego ...................................................................... 252 IV. Zmiany normatywne treści umownego stosunku pracy .......... 256 V. Zmiana treści umownego stosunku pracy na podstawie innych niż wypowiedzenie zmieniające jednostronnych czynności pracodawcy ............................................................. 258 1. Czasowe powierzenie innej pracy ....................................... 258 2. Przeniesienie do innej pracy ............................................... 261 § 35. Zmiana treści pozaumownych stosunków pracy ........................... 263 § 36. Zawieszenie stosunku pracy i stan nieczynny ............................... 265 Rozdział VIII. Pozaumowne stosunki pracy ............................................. 268 § 37. Uwagi wstępne ............................................................................... 269 § 38. Stosunki pracy z powołania ........................................................... 269 I. Zakres podmiotowy stosunków pracy z powołania ................. 269 II. Charakter prawny aktu powołania ........................................... 271 III. Cechy charakterystyczne stosunków pracy z powołania ......... 272 Spis treści XI § 39. Stosunki pracy z mianowania ........................................................ 273 I. Uwagi wstępne ........................................................................ 273 II. Zakres podmiotowy stosunków pracy z mianowania .............. 274 III. Charakter prawny aktu mianowania ........................................ 274 IV. Cechy charakterystyczne stosunków pracy z mianowania ...... 275 § 40. Stosunki pracy z wyboru ................................................................ 277 § 41. Spółdzielcze stosunki pracy ........................................................... 278 Rozdział IX. Elastyczne i nietypowe formy zatrudnienia pracowniczego 280 § 42. Pojęcie elastycznych i nietypowych form zatrudnienia pracowniczego ............................................................................... 281 § 43. Koncepcja flexicurity ..................................................................... 285 § 44. Praca tymczasowa .......................................................................... 288 I. Ogólna charakterystyka pracy tymczasowej i najważniejsze definicje .................................................................................. 288 II. Zasady zatrudniania pracowników tymczasowych i kierowa- nia tych pracowników do wykonywania pracy tymczasowej . 289 III. Realizacja zatrudnienia tymczasowego .................................. 292 § 45. Telepraca ........................................................................................ 293 I. Uwagi wprowadzające i kluczowe pojęcia .............................. 293 II. Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę ................... 294 Rozdział X. Wynagrodzenie za pracę ........................................................ 298 § 46. Pojęcie i charakter prawny wynagrodzenia ................................... 298 I. Cechy i definicja wynagrodzenia za pracę .............................. 298 II. Przedmiot wynagrodzenia za pracę ......................................... 301 § 47. Podstawy prawne wynagrodzenia .................................................. 304 § 48. Metody ustalania wynagrodzenia i systemy wynagradzania ......... 309 § 49. Składniki wynagrodzenia ............................................................... 311 I. Składniki wynagrodzenia jako element polityki kadrowej ..... 311 II. Wynagrodzenie minimalne ...................................................... 313 III. Wynagrodzenie zasadnicze ...................................................... 314 IV. Dodatki, premie i nagroda jubileuszowa ................................. 314 § 50. Ochrona wynagrodzenia za pracę .................................................. 317 I. Środki ochrony wynagrodzenia za pracę ................................. 317 II. Wyłączenie zrzeczenia się prawa do wynagrodzenia .............. 317 III. Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia ...................... 318 IV. Pieniężna forma wynagrodzenia .............................................. 320 V. Odliczenia i potrącenia z wynagrodzenia za pracę ................. 321 VI. Kwota wolna od potrąceń ....................................................... 323 § 51. Świadczenia majątkowe związane z pracą niestanowiące wynagrodzenia ............................................................................... 324 § 52. Ochrona roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy .................................................................................... 325 Rozdział XI. Obowiązki pracodawcy i pracownika .................................. 330 § 53. Uwagi ogólne ................................................................................. 331 § 54. Obowiązki pracodawcy określone w art. 94 KP ............................ 332 XII Spis treści § 55. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi .................................... 343 § 56. Obowiązek pracodawcy wydania świadectwa pracy ..................... 349 § 57. Obowiązki pracownika określone w art. 100 KP ........................... 355 § 58. Zakaz konkurencji .......................................................................... 359 Rozdział XII. Czas pracy ............................................................................. 367 § 59. Źródła regulacji czasu pracy ......................................................... 368 I. Polskie regulacje czasu pracy .................................................. 368 II. Międzynarodowe i unijne regulacje czasu pracy ..................... 369 § 60. Pojęcia i instytucje dotyczące czasu pracy .................................... 370 I. Czas pracy ............................................................................... 370 II. Wymiar czasu pracy ............................................................... 373 III. Norma czasu pracy .................................................................. 375 IV. Niepełny wymiar czasu pracy ................................................. 376 V. Pięciodniowy tydzień pracy .................................................... 379 VI. Okres rozliczeniowy ................................................................ 380 VII. Doba pracownicza ................................................................... 383 VIII. Okres odpoczynku ................................................................... 384 IX. Praca zmianowa ....................................................................... 385 X. Rozkład czasu pracy ................................................................ 386 XI. System czasu pracy .................................................................. 389 XII. Praca w nocy ............................................................................ 390 XIII. Przestój ................................................................................... 391 XIV. Dyżur ....................................................................................... 394 XV. Podróż służbowa ...................................................................... 396 § 61. Odpoczynek dobowy i tygodniowy ............................................... 398 I. Uwagi wstępne ........................................................................ 398 II. Odpoczynek dobowy ............................................................... 399 III. Odpoczynek tygodniowy ......................................................... 400 § 62. Systemy czasu pracy ...................................................................... 401 I. Uwagi wstępne ........................................................................ 401 II. Podstawowy czas pracy ........................................................... 402 III. Równoważny czas pracy ......................................................... 402 IV. Skrócony czas pracy ............................................................... 404 V. Zadaniowy czas pracy ............................................................. 406 VI. Czas pracy w ruchu ciągłym .................................................... 409 § 63. Praca w dni wolne od pracy ........................................................... 410 I. Uwagi wstępne ........................................................................ 410 II. Praca w dzień wolny od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy ............................................... 412 III. Praca w niedziele i święta ........................................................ 413 § 64. Rekompensowanie pracy w nocy ................................................. 416 § 65. Praca w godzinach nadliczbowych ................................................ 417 I. Pojęcie i przesłanki zlecania pracy w godzinach nadliczbowych ......................................................................... 417 II. Limity godzin nadliczbowych ................................................. 420 Spis treści XIII III. Praca w godzinach nadliczbowych w niepełnym wymiarze czasu pracy .............................................................................. 421 IV. Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych .......... 423 § 66. Czas pracy osób na stanowiskach kierowniczych ......................... 426 § 67. Ewidencja czasu pracy ................................................................... 430 Rozdział XIII. Urlopy pracownicze ........................................................... 433 § 68. Uwagi ogólne ................................................................................. 433 § 69. Urlopy wypoczynkowe .................................................................. 435 I. Pojęcie i charakter prawny urlopu wypoczynkowego ............. 435 II. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego. Wymiar urlopu wypoczynkowego .................................................................... 437 III. Sposób realizacji prawa do urlopu wypoczynkowego ............ 448 IV. Świadczenia przysługujące z tytułu urlopu wypoczynkowego 458 § 70. Urlop bezpłatny .............................................................................. 461 Rozdział XIV. Uprawnienia pracownika związane z rodzicielstwem ...... 466 § 71. Uwagi ogólne ................................................................................. 466 § 72. Zakaz zatrudniania przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia ............................................................... 470 § 73. Uprawnienia przysługujące w okresie ciąży .................................. 472 § 74. Uprawnienia przysługujące w związku z wychowywaniem dziecka ........................................................................................... 482 Rozdział XV. Zatrudnianie młodocianych ................................................ 497 § 75. Uwagi ogólne ................................................................................. 497 § 76. Pojęcie młodocianego .................................................................... 501 § 77. Warunki dopuszczalności zatrudniania młodocianych .................. 503 § 78. Przygotowanie zawodowe młodocianych ...................................... 504 § 79. Obowiązek dokształcania .............................................................. 508 § 80. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe ...................................................................................... 509 § 81. Szczególna ochrona zdrowia młodocianych ................................. 510 § 82. Urlopy wypoczynkowe młodocianych .......................................... 514 Rozdział XVI. Powszechna ochrona pracy ............................................... 515 § 83. Pojęcie ochrony pracy .................................................................... 515 § 84. Podstawy prawne ........................................................................... 516 § 85. Obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy ........................ 518 I. Charakterystyka obowiązków pracodawcy ............................. 518 II. Rodzaje obowiązków pracodawcy ......................................... 519 § 86. Obowiązki innych podmiotów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy ............................................................................... 527 § 87. Środki realizacji prawa pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy ................................................... 529 § 88. Wewnętrzne (zakładowe) instytucje ochrony pracy ...................... 531 I. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy ................................... 531 II. Konsultacje oraz komisja bezpieczeństwa i higieny pracy ..... 535 XIV Spis treści § 89. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ..................................... 536 I. Pojęcie wypadku przy pracy .................................................... 536 II. Tryb ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy 540 III. Pojęcie choroby zawodowej .................................................... 543 IV. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ............................................................................ 547 1. Prawo do świadczeń i ich rodzaje ........................................ 547 2. Utrata prawa do świadczeń .................................................. 548 3. Zbieg tytułów do świadczeń wypadkowych z innymi tytułami ............................................................................... 550 4. Świadczenia uzupełniające .................................................. 551 5. Odszkodowanie za przedmioty utracone ............................ 552 Rozdział XVII. Nadzór nad warunkami zatrudnienia ............................ 553 § 90. Uwagi ogólne ................................................................................. 553 § 91. Państwowa Inspekcja Pracy .......................................................... 555 § 92. Społeczna inspekcja pracy ............................................................. 561 Rozdział XVIII. Odpowiedzialność pracownicza ..................................... 564 § 93. Uwagi ogólne ................................................................................. 565 § 94. Odpowiedzialność porządkowa ..................................................... 566 § 95. Odpowiedzialność dyscyplinarna .................................................. 574 § 96. Odpowiedzialność materialna ........................................................ 578 Rozdział XIX. Zbiorowe prawo pracy ...................................................... 595 § 97. Ogólna charakterystyka zbiorowego prawa pracy ......................... 596 I. Przedmiot zbiorowego prawa pracy ........................................ 596 II. Podmioty zbiorowego prawa pracy ......................................... 597 § 98. Związki zawodowe ........................................................................ 598 I. Uwagi wstępne ........................................................................ 598 II. Wolności związkowe ............................................................... 599 III. Struktury związków zawodowych .......................................... 601 IV. Utworzenie związku zawodowego .......................................... 602 V. Cele, zadania i uprawnienia związków zawodowych ............. 603 VI. Status prawny zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej .............................................................................. 605 § 99. Pozazwiązkowe przedstawicielstwo pracowników ....................... 607 I. Przedstawicielstwa zinstytucjonalizowane .............................. 607 1. Rady pracowników .............................................................. 607 2. Europejskie rady zakładowe i inni przedstawiciele załóg w przedsiębiorstwach ponadnarodowych ........................... 609 3. Rady pracownicze w przedsiębiorstwach państwowych ..... 612 II. Przedstawicielstwo niezinstytucjonalizowane ......................... 613 § 100. Organizacje pracodawców ............................................................. 614 § 101. Rozwiązywanie sporów zbiorowych ............................................. 615 I. Uwagi wstępne ....................................................................... 615 II. Pojęcie, przedmiot i strony sporu zbiorowego ........................ 616 Spis treści XV III. Procedura rozwiązywania sporu zbiorowego – rokowania, mediacje i arbitraż społeczny .................................................. 617 IV. Strajk ........................................................................................ 619 § 102. Dialog trójstronny .......................................................................... 621 Rozdział XX. Rozwiązywanie sporów i przedawnienie roszczeń ze stosunku pracy .................................................................................... 624 § 103. Uwagi wstępne i terminologiczne .................................................. 625 § 104. Polubowne rozwiązywanie sporów ze stosunku pracy .................. 627 § 105. Ugoda w sporze ze stosunku pracy ............................................... 628 § 106. Komisje pojednawcze .................................................................... 631 § 107. Sąd polubowny .............................................................................. 635 § 108. Rozstrzyganie spraw z zakresu prawa pracy przez sądy pracy ..... 636 I. Ustrój sądów pracy .................................................................. 636 II. Sprawy z zakresu prawa pracy rozpoznawane przez sądy pracy ........................................................................................ 638 1. Sprawy o roszczenia ze stosunku pracy ............................... 639 2. Sprawy o roszczenia związane ze stosunkiem pracy ........... 642 3. Sprawy o ustalenie istnienia stosunku pracy ....................... 643 4. Sprawy o roszczenia z innych stosunków prawnych ........... 643 5. Sprawy o odszkodowanie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych .......................................................... 643 6. Sprawy niemieszczące się w definicji „spraw z zakresu prawa pracy” ........................................................................ 644 7. Sprawy niepodlegające właściwości sądów pracy .............. 644 III. Katalog spraw rozpoznawanych przez sądy pracy .................. 645 1. Sprawy z powództwa pracownika ....................................... 645 2. Sprawy z powództwa pracodawcy ....................................... 646 3. Sprawy z powództwa związków zawodowych .................... 647 4. Sprawy z odwołania stron układu zbiorowego pracy ......... 647 IV. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądów pracy .................... 647 1. Uwagi ogólne ....................................................................... 647 2. Właściwość rzeczowa .......................................................... 648 3. Właściwość miejscowa ........................................................ 649 4. Przekazanie sprawy innemu sądowi równorzędnemu ......... 649 V. Postępowanie przed sądami pracy ........................................... 650 1. Uwagi ogólne ....................................................................... 650 2. Zasady postępowania odrębnego w sprawach z zakresu prawa pracy .......................................................................... 650 2.1. Uwagi ogólne ................................................................ 650 2.2. Zasada szczególnej ochrony uzasadnionych interesów pracownika .................................................................... 651 2.3. Zasada ograniczonego formalizmu procesowego ......... 653 2.4. Zasada szybkości postępowania .................................... 653 2.5. Zasada ugodowego załatwiania sporów ........................ 653 2.6. Zasada ograniczonej odpłatności .................................. 654 3. Koszty procesu w sprawach z zakresu prawa pracy ............ 654 XVI Spis treści § 109. Przedawnienie roszczeń, terminy zawite i terminy podobne do terminów zawitych .................................................................... 656 I. Przedawnienie roszczeń .......................................................... 656 II. Terminy zawite i terminy podobne do terminów zawitych ..... 659 Rozdział XXI. Odpowiedzialność pracodawców za naruszenie przepisów prawa pracy .......................................................................... 662 § 110. Uwagi ogólne ................................................................................. 662 § 111. Odpowiedzialność majątkowa (odszkodowawcza) pracodawcy .. 663 § 112. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ..................................................................................... 664 § 113. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ..................................................................................... 670 Rozdział XXII. Promocja zatrudnienia i przeciwdziałanie bezrobociu . 673 § 114. Problematyka społeczno-ekonomiczna bezrobocia ....................... 673 § 115. Problematyka prawna bezrobocia .................................................. 677 I. Uwagi wprowadzające ............................................................. 677 II. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu ................................................. 678 III. Pojęcie bezrobotnego .............................................................. 681 IV. Świadczenia dla bezrobotnych ................................................ 684 V. Działania na rzecz osób pozostających w szczególnej sytuacji na rynku pracy ......................................................................... 687 Indeks rzeczowy ............................................................................................. 689 Przedmowa do wydania III Oddawana do rąk Czytelników książka jest zaktualizowaną wersją pod- ręcznika, którego pierwsze wydanie ukazało się na początku 2013 r., a wy- danie drugie w roku 2014. Jak wiadomo w naukach prawnych, zwłaszcza na terenie dogmatyki prawa, nawet okres roku wiąże się często z poważną dezak- tualizacją treści podręczników, komentarzy czy innych opracowań. Taka sy- tuacja występuje w prawie pracy. W ostatnim czasie doczekaliśmy się kilku obszernych nowelizacji Kodeksu pracy, pojawiły się też nowe orzeczenia są- dowe oraz pozycje bibliograficzne. Skłoniło to autorów i wydawcę do przy- gotowania kolejnej edycji niniejszego podręcznika według stanu prawnego na dzień 1.1.2016 r. Obecne wydanie – oprócz aktualizacji wynikającej ze zmia- ny stanu prawnego – uległo też w wielu miejscach poważnym modyfikacjom, stosownie do uwag zgłaszanych przez Czytelników, jak i własnych przemy- śleń jego autorów. Autorzy pragną podziękować Panu Prof. Arkadiuszowi Sobczykowi, któ- ry zechciał podjąć się trudu opracowania recenzji wydawniczej oddawanej do rąk Czytelników książki. Cenne uwagi i spostrzeżenia przyczyniły się wydat- nie do udoskonalenia podręcznika, choć oczywiście wszelkie jego niedostatki obciążają w całości autorów. Gdańsk, marzec 2016 r. Redaktor naukowy Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BHPR .................... rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.9.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpie- czeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 ze zm.) EKPC ..................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) EKS ....................... Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) InfPracU ................ ustawa z 7.4.2006 r. o informowaniu pracowników i prze- prowadzaniu z nimi konsultacji (Dz.U. Nr 79, poz. 550 ze zm.) KC ......................... Kodeks cywilny KK ......................... Kodeks karny Konstytucja RP ..... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KP .......................... Kodeks pracy KPC ....................... Kodeks postępowania cywilnego KPP ....................... Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 83 z 30.3.2010 r., s. 389) KPW ....................... Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia KRO ....................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KW ......................... Kodeks wykroczeń MinWynagrU ......... ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 2008) OchrRoszczPracU ... ustawa z 13.7.2006 r. o ochronie roszczeń pracowni- czych w razie niewypłacalności pracodawcy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 272 ze zm.) PIPU ....................... ustawa z 13.4.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 640 ze zm.)
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy. Wydanie 3
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: