Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00135 005386 13861863 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku. 10 zmian w przepisach - stan prawny na 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku. 10 zmian w przepisach - stan prawny na 1 stycznia 2016 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 236
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-4632-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-28%), audiobook).
 Najwięcej emocji i niejasności budzą nowe zasady oskładkowania umów zlecenia – chodzi tu przede wszystkim o zbiegi tytułów ubezpieczenia i związane z tym korekty do ZUS. Dlatego też trzeba koniecznie sprawdzić, jakie będą konsekwencje braku przepisów przejściowych przy oskładkowaniu zleceń. W związku z nowymi uprawnieniami rodzicielskimi obowiązuje nowa dokumentacja zasiłkowa i nowe kody tytułu ubezpieczenia. ZUS ZLA są już wystawiane elektronicznie. Pracodawcy mogą ponadto skorzystać z korzystnych dla siebie zwolnień podatkowych. Od Nowego Roku w związku ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę zmieniło się również kilkadziesiąt wskaźników płacowych. Natomiast od 22 lutego pracodawcy wypełniają nowy wzór umowy o pracę.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Począwszy od 14 sierpnia 2015 r., kiedy to zaczęły obowiązywać zmiany w zasiłkach opiekuńczych, a skończywszy na 22 lutego 2016 r., czyli dniu, kiedy wchodzą w życie rewolucyjne zmiany w umowach terminowych, jest to okres kilkunastu innych ważnych dla pracodawców zmian w prawie pracy. Wątpliwości budzą przede wszystkim niejasne przepisy dotyczące oskładkowania umów zlecenia od 1 stycznia 2016 r., a w szczególności brak przepisów przejściowych. Dużo zamieszania powodują nowe urlopy rodzicielskie i związana z nimi zmieniona dokumentacja zasiłkowa. Ale to nie wszystko. Pracodawcy będą mieli sporo pracy w związku z nowymi zasadami wystawiania ZUS ZLA swoich pracowników. Są też jednak nowe przepisy korzystne dla pracodawców. O wszystkich nowych rozwiązaniach, nawet tych jeszcze w fazie projektów, najlepsi specjaliści z prawa pracy piszą dla Państwa właśnie w tej książce. P r a w o p r a c y , Z U S , p o d a t k i w 2 0 1 6 r o k u . 1 0 z m i a n w p r z e p i s a c h ISBN 978-83-269-4632-5 UOB 85 Cena brutto 68,25 zł Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku 10 zmian w przepisach (cid:166) Oskładkowanie umów zlecenia (cid:166) Limitowanie umów na czas określony (cid:166) Zmiany w urlopach rodzicielskich (cid:166) Nowa dokumentacja zasiłkowa (cid:166) Płatności zaległych składek (cid:166) Nowe zasady wystawiania ZUS ZLA (cid:166) Zwolnienia podatkowe dla pracodawców (cid:166) Płaca minimalna i wskaźniki płacowe (cid:166) Przechowywanie dokumentacji (cid:166) Zasiłki przedsiębiorców NO W OŚĆ Książka „Prawo autorskie. Zmiany w 2015 i 2016 roku” Jeśli chcesz wiedzieć, jak podpisać umowę o dzieło na prace twórcze, której nie podważy ZUS, co zmieni się w prawie autorskim, ta książka jest właśnie dla Ciebie. Pamiętaj, autorskie koszty uzyskania przychodów są częstym przedmiotem kontroli urzędów skarbowych. A zmiana przepisów prawa autor- skiego spowoduje, że kontroli będzie jeszcze więcej. 68,25 zł @ W książce można przeczytać m.in.: • Jakie nowe przepisy obowiązują od 1 sierpnia 2015 roku oraz od 2 stycznia 2016 r. w instytucjach kultury, a także w sektorze publicznym i w mediach • Co zmieni się w prawie autorskim na potrzeby internetu • Jak rozliczać tantiemy i współpracować z organizacjami zbiorowego zarządzania Jak rozliczać umowy z autorskimi kosztami uzyskania z ZUS i fi skusem • W celu zakupu książki zapraszamy do kontaktu z naszym Centrum Obsługi Klienta: 22 518 29 29 22 617 60 10 cok@wip.pl WIĘCEJ NA: FABRYKAWIEDZY.com ORAZ   FACEBOOK.COM/WIEDZAIPRAKTYKA JUŻ W SPRZEDAŻY Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku 10 zmian w przepisach (cid:166) Oskładkowanie umów zlecenia (cid:166) Limitowanie umów na czas określony (cid:166) Zmiany w urlopach rodzicielskich (cid:166) Nowa dokumentacja zasiłkowa (cid:166) Płatności zaległych składek (cid:166) Nowe zasady wystawiania ZUS ZLA (cid:166) Zwolnienia podatkowe dla pracodawców (cid:166) Płaca minimalna i wskaźniki płacowe (cid:166) Przechowywanie dokumentacji (cid:166) Zasiłki przedsiębiorców Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku Autor Elżbieta Młynarska-Wełpa Jarosława Warszawska Renata Majewska Aldona Salamon Andrzej Radzisław Kierownik grupy wydawniczej Agnieszka Konopacka-Kuramochi Wydawca Agnieszka Gorczyca Redaktor Renata Kajewska Korekta Monika Rychalska Anna Marecka Druk Miller Druk Skład i łamanie Triograf, Dariusz Kołacz Nakład: 300 egz. ISBN 978-83-269-4623-5 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku” została opracowana we współpracy z Wydawnictwem VNR Verlag für die Deutsche Wirtschaft AG z Niemiec. „Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku” chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów zamieszczonych w publikacji „ZPrawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifi kacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku” oraz w innych dostęp- nych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowa- nie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako ofi cjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „ZPrawo pracy, ZUS, po- datki w 2016 roku” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszcze- nia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Informacje o prenumeracie tel.: 22 518 29 29 e-mail: cok@wip.pl Spis treści Wykaz aktów prawnych ........................................................................................ 9 Kalendarium zmian dla pracodawców ........................................................ 10 Rozdział 1. Zmiany w zasiłkach opiekuńczych ..................................12 Prawo do zasiłku opiekuńczego ............................................................................... 12 Przypadek szczególny ............................................................................................... 14 Okres otrzymywania zasiłku ..................................................................................... 14 Kiedy nie przysługuje zasiłek .................................................................................... 15 Prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego ....................................................... 16 Urlop macierzyński dla ojca dziecka ........................................................................ 17 Rozdział 2. Składki ZUS niepełnosprawnych przedsiębiorców ..... 18 Jak było do 30 września 2015 r. ................................................................................ 18 Jak jest od 1 października 2015 r. ............................................................................ 18 Obowiązują nowe wzory wniosków Wn-U-G i Wn-U-A ........................................... 19 Rozdział 3. Nowe ulgi w spłacie składek ZUS ....................................21 Współfinansowanie składek przez płatnika i ubezpieczonego ............................... 21 Dług wobec pracowników czy wobec ZUS ............................................................... 22 Nawet upadłość firmy ............................................................................................... 22 Nowe zasady mogą uratować zakład pracy ............................................................ 23 Opłata prolongacyjna zrekompensuje opóźnienie ................................................. 23 Rozdział 4. Nowa metoda określania wymiaru zasiłków przedsiębiorców .................................................................25 Nowe zasady ustalania podstawy zasiłku ............................................................... 25 Okres przejściowy – korzystne rozwiązania dla przedsiębiorców .......................... 26 Zwolnienie ze składki zdrowotnej ............................................................................ 26 Rozdział 5. Nowe zasady wystawiania zwolnień lekarskich .......... 28 Profil płatnika – którzy pracodawcy muszą go założyć ........................................... 28 Forma zwolnień lekarskich ....................................................................................... 29 Pomyłka w zaświadczeniu lekarskim ....................................................................... 30 Zwolnienie do płatnika zasiłków .............................................................................. 31 Wypłata zasiłku ......................................................................................................... 32 Profil informacyjny lekarza ....................................................................................... 32 Okres przejściowy ..................................................................................................... 33 3 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku Rozdział 6. Zmiana minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku ..... 35 Stawka za godzinę pracy w porze nocnej, czyli dodatek nocny ............................. 38 Kwoty wolne od potrąceń ......................................................................................... 39 Wysokość odpraw i odszkodowań ........................................................................... 41 Minimalna podstawa świadczeń chorobowych ...................................................... 48 Przeliczenie podstawy urlopowej i ekwiwalentowej .............................................. 49 Świadczenia wypłacane pracownikom na przełomie roku – przykłady liczbowe ................................................................................................ 51 Rozdział 7. Zmiany w oskładkowaniu umów zlecenia ................... 54 Próg minimalnego wynagrodzenia .......................................................................... 54 Kontrole ZUS na wniosek płatnika ........................................................................... 55 Przy błędnym zgłoszeniu potrzebna korekta .......................................................... 56 Wynagrodzenie członka zarządu spółki kapitałowej .............................................. 57 Podmiot określający wynagrodzenie ...................................................................... 58 Status składkowy wynagrodzenia ........................................................................... 58 Zlecenie plus stosunek pracy ................................................................................... 59 Dwie umowy cywilne równolegle ............................................................................ 60 Zlecenie plus działalność gospodarcza ................................................................... 62 Opodatkowanie wynagrodzenia .............................................................................. 65 Koszty uzyskania przychodów ................................................................................. 66 Wysokość podatku .................................................................................................... 67 Sposób obliczania zaliczki ........................................................................................ 67 Pytania i odpowiedzi ................................................................................................ 70 Jak prawidłowo naliczyć składki od umowy zlecenia trwającej na przełomie roku .................................................................................................. 70 Umowa zlecenia na przełomie 2015 i 2016 roku ..................................................... 75 Umowa zlecenia z przedsiębiorcą ............................................................................ 78 Jak płatnicy sprawdzą, czy w 2016 roku trzeba odprowadzać składki społeczne od umowy zlecenia .............................................................................. 80 Umowa zlecenia z odpłatnością określoną w sposób inny niż kwotowy ........................................................................................................... 82 Kilka umów zlecenia a obowiązek składkowy ......................................................... 84 Preferencyjne składki ZUS ........................................................................................ 89 Kilka umów zlecenia dla jednego zleceniobiorcy ................................................... 91 Rozdział 8. Nowe zwolnienia podatkowe ......................................... 92 Bez podatku – dofinansowanie opieki nad dziećmi ............................................... 92 W koszty – środki na utworzenie i prowadzenie form opieki nad dziećmi ............................................................................................................ 93 4 Spis treści Rozdział 9. Zmiany w Ordynacji podatkowej ................................... 94 Nowe zasady wydawania interpretacji podatkowych ............................................ 94 Pełnomocnictwo ogólne .......................................................................................... 95 Informatyzacja w dokumentacji ............................................................................... 95 Rozdział 10. Zmiany w urlopach rodzicielskich ............................... 96 Nowe brzmienie przepisów ...................................................................................... 97 Urlop macierzyński – zwany „podstawowym” ........................................................ 99 Zmiany od 17 czerwca 2013 r. ................................................................................ 100 Urlopy rodzicielskie niepracowników .................................................................... 101 Rezygnacja pracownicy z urlopu macierzyńskiego po 14 tygodniach ................. 101 Przejęcie części urlopu macierzyńskiego .............................................................. 104 Przerwanie przez pracownicę urlopu macierzyńskiego w razie swojej choroby i pobytu w szpitalu ................................................................................ 109 Urlop macierzyński w przypadku zgonu matki lub porzucenia przez nią dziecka ................................................................................................. 110 Nowość – pozostała część urlopu macierzyńskiego przysługuje także „po” nieubezpieczonej matce ............................................................................. 111 Nowość – prawo pracownika do wykorzystania części urlopu macierzyńskiego, jeżeli matka dziecka podejmie zatrudnienie w 1. roku życia dziecka ........................................................................................ 112 Niewielkie zmiany dotyczące pracownicy – matki uprawnionej do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego w razie zgonu dziecka ........................... 113 Hospitalizacja dziecka – czyli pracownica – matka może przerwać urlop macierzyński, gdy dziecko jest w szpitalu ................................................ 114 Prawo pracownicy – matki rezygnującej z wychowywania dziecka do 8 tygodni urlopu macierzyńskiego ................................................................ 116 Dodatkowy urlop macierzyński zostanie włączony do urlopu rodzicielskiego – zmiana od 2 stycznia 2016 r. ................................................... 117 Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ................................... 118 Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego ...................................................... 119 Urlop rodzicielski po nowelizacji połączony z dodatkowym urlopem macierzyńskim ..................................................................................................... 120 Urlop rodzicielski nadal jest udzielany w całości lub w częściach ....................... 122 Pisemny wniosek pracownika ................................................................................ 124 Nowość – proporcjonalne wydłużenie urlopu rodzicielskiego w przypadku łączenia go z wykonywaniem pracy ............................................. 127 Urlop ojcowski ........................................................................................................ 134 Urlop wychowawczy i obniżenie wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego ....................................................... 136 2 dni opieki nad dzieckiem do 14. roku życia ........................................................ 139 5 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku Przepisy przejściowe związane z udzielaniem urlopów w zakresie rodzicielstwa ........................................................................................................ 140 Nowy rodzaj świadczenia – świadczenie rodzicielskie ......................................... 142 Praca na urlopie rodzicielskim ............................................................................... 143 Praca na urlopie wydłuży ten urlop proporcjonalnie o wymiar etatu i okresu pracy ....................................................................................................... 143 Na wydłużonej części też będzie można pracować ............................................... 144 Rozdział 11. Zasiłki macierzyńskie od 1 stycznia 2016 r. ............ 146 Wpływ na wysokość zasiłku macierzyńskiego równoczesnego korzystania z urlopu rodzicielskiego przez oboje rodziców .................................................. 157 Łączenie wykorzystywania urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na nowych zasadach a podstawa zasiłkowa ............................................ 159 Zasiłek macierzyński przysługujący w razie śmierci matki albo porzucenia przez nią dziecka ...................................................................... 162 Zasiłek macierzyński w razie niezdolności matki dziecka do samodzielnej egzystencji ............................................................................... 165 Zasiłek macierzyński w razie pobytu matki w szpitalu ......................................... 167 Nowość – zasiłek macierzyński przysługujący ojcu dziecka w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę, która wcześniej nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu ............................................................................ 169 Zasiłek chorobowy za czas pobierania zasiłku macierzyńskiego ......................... 170 Prawo do zasiłku macierzyńskiego z obu tytułów ................................................. 170 Zasiłek macierzyński a hospitalizacja dziecka ...................................................... 172 Rozdział 12. Nowa dokumentacja zasiłkowa ................................. 176 Wniosek o udzielenie urlopu macierzyńskiego ..................................................... 178 Rezygnacja matki z urlopu macierzyńskiego ........................................................ 179 Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego .......................................... 180 Rezygnacja matki z urlopu macierzyńskiego legitymującej się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji ................................ 181 Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi ojcu z powodu przerwania przez pracownicę przebywającą w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (w tym sanatorium lub hospicjum) .................................................. 182 Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko/dzieci albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny z powodu zgonu pracownicy w czasie urlopu macierzyńskiego albo ubezpieczonej ................................................................. 184 6 Spis treści Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko/dzieci albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku porzucenia dziecka/dzieci przez pracownicę w czasie urlopu macierzyńskiego ....................................................................... 185 Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko/dzieci albo pracownikowi – innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku zgonu matki dziecka nieobjętej ubezpieczeniem społecznym .............................................................................. 175 Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko/dzieci albo pracownikowi innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku porzucenia dziecka/dzieci przez matkę dziecka nieobjętą ubezpieczeniem społecznym ............................................... 189 Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko/dzieci albo pracownikowi innemu członkowi najbliższej rodziny w przypadku niemożności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem/dziećmi ............................................................................ 191 Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko/dzieci w przypadku podjęcia przez matkę dziecka nieposiadającą tytułu do objęcia ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa ........................................................................ 181 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego (wniosek o całość urlopu – składany przez matkę po porodzie) ................................................................. 195 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego ...................................................................................... 196 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego w częściach bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego ........................................... 197 Wniosek o udzielenie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego ................ 199 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego przez „rodziców adopcyjnych” ..... 200 Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego ....................................... 202 Wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu rodzicielskiego przez „rodziców adopcyjnych” ............................................................................ 203 Wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko ................................................ 204 Wniosek o łączenie przez pracownika korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu ........................................................................................................... 205 7 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku Wniosek o udzielenie pełnego urlopu ojcowskiego .............................................. 206 Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego w częściach ........................................ 208 Informacja w sprawie pdmowy dopuszczenia do pracy w czasie korzystania z urlopu rodzicielskiego ...................................................................................... 210 Rozdział 13. Zmiany w umowach terminowych .............................211 Dotąd tylko limit ilościowy, bez ograniczania długości ........................................ 212 Po zmianach można będzie zawrzeć aż 3 umowy ................................................. 213 Dodatkowy limit – długości trwania umów ........................................................... 214 W 4 przypadkach limity nie obowiązują ................................................................ 215 W umowie o pracę potrzebny będzie dodatkowy zapis ........................................ 216 Umowa obecna, ale wypowiedziana po zmianach – z nowymi okresami wypowiedzenia .................................................................................................... 217 33 miesiące liczą się od wejścia w życie zmian, limit ilościowy – nie ............................................................................................. 218 Nie stosuje się limitu – trzeba będzie uzupełnić zapisy ........................................ 221 Rozdział 14. Inne zmiany wprowadzone w 2016 roku .................. 222 Umowa o pracę rozszerzona o przyczynę uzasadniającą terminowe zatrudnienie ......................................................................................................... 222 Porządki w dokumentach związanych z urlopami dla rodziców .......................... 224 Za niewykonywanie pracy na wypowiedzeniu wynagrodzenie jak za urlop ................................................................................................................ 224 Refundacja kosztów zatrudnienia osób do 30. roku życia .................................... 226 Urlop na część dnia pracy tylko wyjątkowo .......................................................... 227 Efekt zachęty także na ,,starego” pracownika niepełnosprawnego ..................... 229 Zmiany w ZUS DRA od 1 stycznia 2016 r. ......................................................... 230 Projekt: 3 nowe okresy przechowywania dokumentów i nowy podział akt osobowych ..................................................................................................... 231 Projekt: Zmiany w praktykach absolwenckich ...................................................... 234 8 • • • • • • • • • • • • • Wykaz aktów prawnych Kodeks pracy (kp) – ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) Kodeks cywilny (kc) – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) ustawa systemowa – ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpie- czeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 121 ze zm.) ustawa zasiłkowa – ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pienięż- nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 159 ze zm.) ustawa o PIT – ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) Ordynacja podatkowa – ustawa z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatko- wa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) ustawa emerytalna – ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Fun- duszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 748) ustawa o ZFŚS – ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świad- czeń socjalnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 111) ustawa wypadkowa – ustawa z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) rozporządzenie składkowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjal- nej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.) rozporządzenie o wynagrodzeniu – rozporządzenie ministra pracy i polityki so- cjalnej z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewy- konywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodo- wań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 ze zm.). ustawa o zwolnieniach grupowych – ustawa z 13 marca 2003 r. o szczegól- nych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tekst. jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 192) rozporządzenie urlopowe – rozporządzenie ministra pracy i polityki socjal- nej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. nr 2, poz. 14 ze zm.) 9 Kalendarium zmian dla pracodawców Data wejścia w życie 14 sierpnia 2015 r. Konsekwencje zmiany dla pracodawcy Więcej osób ma obecnie prawo do zasiłku opiekuńczego, np. ojciec dziecka, gdy matka ze względu na stan zdrowia nie może opiekować się dzieckiem Refundacja składek na ZUS nie przysługuje niepełnosprawnemu przedsiębiorcy, gdy opłacił on składki z opóźnieniem przekraczają- cym 14 dni Płatnicy składek mogą skorzy- stać z odroczenia terminu płat- ności lub rozłożenia na raty całej zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, w tym również w części finansowanej przez ubezpieczonego Nowa metoda określania podstawy wymiary zasiłków przedsiębiorców, gdy niezdolność do pracy powstała przed upływem 12 miesięcy i peł- nego miesiąca ubezpieczenia Nowe zasady wystawiania zwol- nień lekarskich – forma papierowa zostanie zastąpiona formą elek- troniczną. Płatnik będzie automa- tycznie informowany o chorobie pracownika Podwyższenie wysokości minimal- nego wynagrodzenia za pracę do 1.850 zł – pracodawca więcej zapłaci za świadczenia przysługują- ce pracownikowi 1 października 2015 r. 1 grudnia 2015 r. 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 10 Nazwa aktu prawnego Ustawa z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadcze- niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Ustawa z 6 lutego 2015 r. o zmia- nie ustawy o rehabilitacji zawodo- wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 493). Ustawa z 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie ubez- pieczeń społecznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 689). Art. 1 pkt 8–12, art. 26 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż- nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Art. 24 ustawy z 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadcze- niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1066). Rozporządzenie Rady Ministrów z 11 wrzesnia 2015 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodze- nia za pracę w 2016 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1385) Kalendarium zmian dla pracodawców Data wejścia w życie 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. 2 stycznia 2016 r. 1 stycznia 2016 r. Konsekwencje zmiany dla pracodawcy Zmiany w oskładkowaniu zleceń – o konieczności rozliczeń z ZUS będzie decydować to, czy zle- ceniobiorca z racji wykonywania umów zlecenia zarobi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę Dofinansowanie do czesnego za żłobek lub przedszkole dziecka pra- cownika ze środków obrotowych pracodawcy korzysta ze zwolnienia podatkowego O interpretację podatkową będzie mogła wystąpić grupa podatni- ków, wprowadza się trzy stawki odsetek za zwłokę Aż 6 zmian w urlopach rodziciel- skich – mają one umożliwić rodzi- com dzielenie się uprawnieniami związanymi z opieką nad dzieckiem Nowa dokumentacja zasiłkowa – w związku z nowymi urlopami rodzicielskimi pracodawca otrzyma wnioski na nowych drukach 22 lutego 2016 r. Zmiany w umowach terminowych dotyczące przede wszystkim limitowania terminowych umów o pracę Nazwa aktu prawnego Ustawa z 23 października 2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 1831). Ustawa z 10 lipca 2015 r. o zmia- nie ustawy o podatku docho- dowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1296). Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1649). Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmia- nie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). Rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 8 grud- nia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mają- cych wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w ra- zie choroby i macierzyństwa lub ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypła- ty zasiłków (Dz.U. z 2015 r. poz. 2205). Ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1220). 11
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku. 10 zmian w przepisach - stan prawny na 1 stycznia 2016
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: