Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00387 007573 9514195 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ebook/pdf
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 251
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4037-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejsza książka z serii Plansze Becka stanowi syntetyczne ujęcie przepisów Kodeksu pracy oraz ustaw składających się na dziedzinę ubezpieczeń społecznych w formie czytelnych plansz. Taki sposób przedstawienia obowiązujących norm prawnych pozwoli na szybkie przyswojenie sobie treści przepisów prawa wraz ze zrozumieniem sensu i wzajemnych powiązań instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Plansze Becka stanowią doskonałą bazę do nauki tych gałęzi prawa, a zarazem poręczny materiał do usystematyzowania i utrwalania uzyskanych wiadomości, a zamieszczony na końcu ksiązki indeks rzeczowy pozwoli Państwu łatwo i szybko odnaleźć przepisy dotyczących konkretnego zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.
Opracowanie to będzie również niezwykle przydatne w praktycznym zastosowaniu przepisów, zarówno przy rozwiązywaniu kazusów podczas studiów jak i podczas rozstrzygania problemów prawnych w życiu zawodowym.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PLANSZE BECKA Karolina Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych W sprzedaży: K. Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Aplikacje Prawnicze I. Kraśnicka PRAWO PRACY Biblioteka Studenckich Poradni Prawnych L. Florek PRAWO PRACY, wyd. 14 Podręczniki Prawnicze M. Barzycka-Banaszczyk PRAWO PRACY, wyd. 14 Skrypty Becka L. Florek PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka P. Korzuch, P. Grzebyk ZBIOROWE PRAWO PRACY. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka www.ksiegarnia.beck.pl Karolina Gonet PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Info Data Consulting Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4036-4 ISBN e-book 978-83-255-4037-1 Spis treści Przedmowa  Wykaz skrótów Literatura Kodeks pracy  Rozdział I. Źródła prawa pracy  Tabl. 1. Hierarchia źródeł prawa pracy  Tabl. 2. Tabl. 3. Zasada uprzywilejowania pracownika  Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy  Rozdział II. Podstawowe zasady prawa pracy  Podstawowe zasady prawa pracy  Tabl. 4. Rozdział III. Równe traktowanie w zatrudnieniu  Tabl. 5. Definicja dyskryminacji  Tabl. 6. Tabl. 7. Tabl. 8. Przejawy nierównego traktowania w zatrudnieniu – przykłady  Legalne różnicowanie sytuacji pracowników  Roszczenia pracownika w związku z nierównym traktowaniem w zatrudnieniu  Rozdział IV. Stosunek pracy i jego elementy  Strony stosunku pracy  Tabl. 9. Tabl. 10. Stosunek pracy  Tabl. 11. Uprawnienia pracodawcy w zakresie danych osobowych osób ubiegających się o pracę  Tabl. 12. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę  Rozdział V. Umowa o pracę  Tabl. 13. Rodzaje umów o pracę  Tabl. 14. Treść umowy o pracę  Tabl. 15. Forma umowy o pracę  Tabl. 16. Obowiązek informacyjny  K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka XIII XV XVII 1 3 6 8 3 4 5 6 8 9 10 11 12 12 13 14 15 17 17 18 19 20 V Spis treści Tabl. 17. Dodatkowe obowiązki pracodawcy wobec pracowników skierowanych do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej  Tabl. 18. Zatrudnienie pracowników w formie telepracy  Tabl. 19. Warunki zatrudnienia w formie telepracy  Tabl. 20. Zakończenie pracy w formie telepracy  Rozdział VI. Sposoby rozwiązania umowy o pracę  Tabl. 21. Sposoby zakończenia stosunku pracy  Rozdział VII. Wypowiedzenie umowy o pracę  Tabl. 22. Definicja wypowiedzenia umowy o pracę  Tabl. 23. Wycofanie oświadczenia woli o wypowiedzeniu umowy o pracę  Tabl. 24. Procedura wypowiedzenia umowy o pracę  Tabl. 25. Zasady konsultacji zamiaru wypowiedzenia z zakładową organizacją związkową  Tabl. 26. Okresy wypowiedzenia  Tabl. 27. Kodeksowe okresy wypowiedzenia  Tabl. 28. Wydłużenie okresów wypowiedzenia  Tabl. 29. Skrócenie okresów wypowiedzenia  Tabl. 30. Dni wolne na poszukiwanie pracy  Tabl. 31. Okresy ochronne i zakazy wypowiadania umów o pracę  Tabl. 32. Wyłączenia spod zakazu wypowiadania umów o pracę  Tabl. 33. Uprawnienia pracownika w razie nieuprawnionego lub nieuzasadnionego wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę  Tabl. 34. Wykonanie wyroku przywracającego pracownika do pracy  Tabl. 35. Roszczenia dodatkowe pracownika przy żądaniu przywrócenia do pracy  Tabl. 36. Zaliczenie do okresów zatrudnienia  Rozdział VIII. Zmiana stosunku pracy  Tabl. 37. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy  Tabl. 38. Powierzenie pracownikowi innej pracy  Rozdział IX. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia  Tabl. 39. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę z winy pracownika  bez winy pracownika  Tabl. 40. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę Tabl. 41. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika  Tabl. 42. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  Tabl. 43. Wykonanie wyroku przywracającego pracownika do pracy  Tabl. 44. Roszczenia dodatkowe przy przywróceniu do pracy  Tabl. 45. Zaliczenie do okresów zatrudnienia  Tabl. 46. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia  21 22 23 24 25 25 26 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 41 42 43 43 45 46 47 48 48 49 49 VI K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka Spis treści Rozdział X. Wygaśnięcie umowy o pracę  Tabl. 47. Wygaśnięcie stosunku pracy i związane z tym uprawnienia pracownika  Rozdział XI. Stosunek pracy z wyboru, powołania lub mianowania  Tabl. 48. Powołanie  Tabl. 49. Konkurs  Tabl. 50. Zasady odwołania pracownika  Tabl. 51. Stosowanie innych przepisów Kodeksu pracy do stosunku pracy z powołania  Tabl. 52. Stosunek pracy z wyboru  Tabl. 53. Stosunek pracy z mianowania  Tabl. 54. Spółdzielcza umowa o pracę  Rozdział XII. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia  Tabl. 55. Źródła zasad ustalania wynagrodzenia za pracę  Tabl. 56. Regulamin wynagradzania  Tabl. 57. Świadczenia przewidziane dla pracowników będących w podróży służbowej  Tabl. 58. Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę  Tabl. 59. Zasady wynagradzania za przestój  Tabl. 60. Wynagrodzenie a jakość pracy  Tabl. 61. Ochrona wynagrodzenia za pracę  Tabl. 62. Świadczenia przysługujące w okresie czasowej niezdolności do pracy  Tabl. 63. Odprawa emerytalna i rentowa  Tabl. 64. Odprawa pośmiertna  Rozdział XIII. Obowiązki pracodawcy i pracownika  Tabl. 65. Obowiązki pracodawcy  Tabl. 66. Mobbing  Tabl. 67. Zasady wystawiania świadectwa pracy  Tabl. 68. Sprostowanie świadectwa pracy  Tabl. 69. Odszkodowanie za niewydanie lub wydanie niewłaściwego świadectwa pracy  Tabl. 70. Obowiązki pracownika  Tabl. 71. Zakaz konkurencji  Tabl. 72. Kwalifikacje zawodowe pracowników  Tabl. 73. Regulamin pracy  Tabl. 74. Odpowiedzialność porządkowa pracowników  Rozdział XIV. Odpowiedzialność materialna pracowników  Tabl. 75. Odpowiedzialność pracowników za szkodę wyrządzoną pracodawcy w mieniu niepowierzonym  Tabl. 76. Wysokość odszkodowania za szkodę w mieniu niepowierzonym  Tabl. 77. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone pracownikowi  Tabl. 78. Wysokość odszkodowania za szkodę w mieniu powierzonym  K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka 50 50 51 51 52 53 54 55 56 56 57 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 68 70 71 72 72 73 74 75 77 79 81 81 83 84 85 VII Spis treści Rozdział XV. Czas pracy  Tabl. 79. Pojęcie czasu pracy  Tabl. 80. Podstawowy czas pracy  Tabl. 81. Równoważny czas pracy  Tabl. 82. Praca w ruchu ciągłym  Tabl. 83. Przerywany czas pracy  Tabl. 84. Zadaniowy czas pracy  Tabl. 85. System skróconego tygodnia pracy  Tabl. 86. System pracy weekendowej  Tabl. 87. Tabl. 88. Zasady obowiązywania systemów i rozkładów czasu pracy, Indywidualny rozkład czasu pracy  ewidencja czasu pracy  Tabl. 89. Okresy odpoczynku  Tabl. 90. Praca w godzinach nadliczbowych  Tabl. 91. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych  Tabl. 92. Dyżur  Tabl. 93. Praca w porze nocnej  Tabl. 94. Wynagrodzenie za pracę w porze nocnej  Tabl. 95. Praca w niedziele i święta  Tabl. 96. Rekompensata za pracę w niedziele i święta  Rozdział XVI. Urlopy pracownicze  Tabl. 97. Urlopy wypoczynkowe  Tabl. 98. Wymiar urlopu wypoczynkowego  Tabl. 99. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego  Tabl. 100. Urlop proporcjonalny  Tabl. 101. Urlop na żądanie  Tabl. 102. Urlop bezpłatny  Rozdział XVII. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem  Tabl. 103. Ochrona kobiet przed pracą w niekorzystnych dla ich zdrowia warunkach  Tabl. 104. Ochrona rodzicielska pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę  Tabl. 105. Urlop macierzyński  Tabl. 106. Urlop ojcowski  Tabl. 107. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego  Tabl. 108. Zasady udzielania urlopów rodzicielskich  Tabl. 109. Warunki pracy pracowników opiekujących się dziećmi  Tabl. 110. Urlop wychowawczy  Tabl. 111. Urlop wychowawczy udzielany w formie obniżenia wymiaru etatu  Rozdział XVIII. Zatrudnianie młodocianych  Tabl. 112. Warunki zatrudniania młodocianych  Tabl. 113. Zawieranie i rozwiązywanie umów w celu przygotowania zawodowego  86 86 87 88 89 90 91 91 92 92 93 94 95 96 97 98 98 99 101 102 102 103 104 106 107 107 108 108 110 111 114 115 117 1 18 119 121 122 122 123 VIII K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka Spis treści Tabl. 114. Obowiązek dokształcania się młodocianego  Tabl. 115. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe  Tabl. 116. Ochrona zdrowia młodocianego  Tabl. 117. Uprawnienia urlopowe pracowników młodocianych  Rozdział XIX. Bezpieczeństwo i higiena pracy  Tabl. 118. Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu BHP  Tabl. 119. Warunki dopuszczenia pracowników do pracy  Rozdział XX. Układy zbiorowe pracy  Tabl. 120. Pojęcie układu zbiorowego pracy  Tabl. 121. Tryb zawierania układu zbiorowego pracy  Tabl. 122. Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy  Tabl. 123. Zakładowy układ zbiorowy pracy  Tabl. 124. Stosunek zakładowego układu pracy do ponadzakładowego układu pracy  Tabl. 125. Zawieszenie stosowania układu pracy  Rozdział XXI. Dochodzenie roszczeń pracowniczych  Tabl. 126. Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy  Tabl. 127. Terminowe roszczenia pracownicze  Tabl. 128. Przywrócenie terminu  Tabl. 129. Przedawnienie roszczeń  Tabl. 130. Bieg przedawnienia  Ubezpieczenia społeczne  Rozdział XXII. System ubezpieczeń społecznych  Tabl. 131. System ubezpieczeń społecznych  Tabl. 132. Zasady obowiązkowego podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu  i rentowemu  Tabl. 133. Zasady dobrowolnego podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu Tabl. 134. Zbieg tytułów ubezpieczenia emerytalnego i rentowego  Tabl. 135. Zasady podlegania ubezpieczeniu chorobowemu  Tabl. 136. Zasady podlegania ubezpieczeniu wypadkowemu  Tabl. 137. Okresy podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym  Tabl. 138. Okresy podlegania dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym  Tabl. 139. Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne  Tabl. 140. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne  Tabl. 141. Zasady finansowania składek na ubezpieczenia społeczne  Tabl. 142. Rozliczanie i przekazywanie składek na ubezpieczenie społeczne  Tabl. 143. Zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych  Tabl. 144. Obowiązek zawarcia umowy z otwartym funduszem emerytalnym  Tabl. 145. Prowadzenie kont ubezpieczonych, obowiązek raportowania  Tabl. 146. Terminy raportowania i płatności składek na ubezpieczenie społeczne  K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka 124 125 126 1 27 128 128 129 130 130 131 134 135 136 136 137 137 138 138 139 140 141 143 143 144 146 147 149 150 151 153 154 155 156 157 158 158 159 160 IX Spis treści Tabl. 147. Umarzanie należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne  Tabl. 148. Odroczenie terminów płatności składek i rozkładanie płatności na raty  Tabl. 149. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń  Tabl. 150. Odsetki za zwłokę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  Rozdział XXIII. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  Tabl. 151. Świadczenia wynikające z ubezpieczeń emerytalnych i rentowych  Tabl. 152. Zasady nabywania prawa do emerytury  Tabl. 153. Emerytury dla urodzonych przed 1.1.1949 r.  Tabl. 154. Okresy składkowe  Tabl. 155. Okresy nieskładkowe  Tabl. 156. Zaliczanie okresów składkowych i nieskładkowych  Tabl. 157. Podstawa wymiaru emerytury i renty dla urodzonych Tabl. 158. Wysokość emerytury dla urodzonych przed 1.1.1949 r.  Tabl. 159. Wcześniejsza emerytura urodzonych przed 1.1.1949 r.  Tabl. 160. Prawo do emerytury dla pobierających rentę wypadkową, urodzonych przed 1.1.1949 r.  przed 1.1.1949 r.  Tabl. 161. Prawo do emerytury dla osób zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, urodzonych przed 1.1.1949 r.  Tabl. 162. Emerytury branżowe dla urodzonych przed 1.1.1949 r.  Tabl. 163. Emerytury urodzonych po 31.12.1948 r.  Tabl. 1631. Emerytura częściowa  Tabl. 164. Podstawa obliczenia emerytury dla urodzonych po 31.12.1948 r.  Tabl. 165. Wysokość emerytury dla urodzonych po 31.12.1948 r.  Tabl. 166. Emerytura na zasadach szczególnych dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po 31.1.1948 r. a przed 1.1.1969 r.  Tabl. 167. Renta z tytułu niezdolności do pracy  Tabl. 168. Rodzaje rent z tytułu niezdolności do pracy  Tabl. 169. Wysokość renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy  Tabl. 170. Wysokość renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy  Tabl. 171. Wysokość renty szkoleniowej  Tabl. 172. Renta rodzinna  Tabl. 173. Uprawnieni do renty rodzinnej  Tabl. 174. Wysokość renty rodzinnej  Tabl. 175. Dodatki do emerytur i rent  Tabl. 176. Zasiłek pogrzebowy  Tabl. 177. Uprawnieni do zasiłku pogrzebowego  Tabl. 178. Wygaśnięcie prawa do zasiłku pogrzebowego  Tabl. 179. Zawieszenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego Tabl. 180. Zmniejszenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego  i rentowego  Tabl. 181. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń  161 162 163 164 165 165 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 179 179 180 181 182 184 184 185 185 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 X K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka i macierzyństwa  Tabl. 183. Początek prawa do zasiłku chorobowego  Tabl. 184. Warunki otrzymywania zasiłku chorobowego  Tabl. 185. Długość okresu zasiłkowego  Tabl. 186. Wysokość zasiłku chorobowego  Tabl. 187. Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego  Tabl. 188. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego  Tabl. 189. Świadczenie rehabilitacyjne  Tabl. 190. Wysokość świadczenia rehabilitacyjnego  Tabl. 191. Tryb przyznawania świadczenia rehabilitacyjnego  Tabl. 192. Wyłączenie prawa do świadczenia rehabilitacyjnego  Tabl. 193. Zasiłek wyrównawczy  Tabl. 194. Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonej (matki)  Tabl. 195. Zasiłek macierzyński dla ubezpieczonego (ojca lub członka najbliższej rodziny)  Tabl. 196. Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego  Tabl. 197. Wysokość zasiłku macierzyńskiego  Tabl. 198. Wyłączenie prawa do zasiłku macierzyńskiego  Tabl. 199. Zasiłek opiekuńczy  Tabl. 200. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego  Tabl. 201. Wyłączenie prawa do zasiłku opiekuńczego  Tabl. 202. Wysokość zasiłku opiekuńczego  Tabl. 203. Dokumentowanie prawa do zasiłków  Tabl. 204. Kontrola orzekania o niezdolności do pracy  Tabl. 205. Zobowiązani do wypłaty zasiłków  Spis treści 195 195 195 196 197 197 198 199 200 200 201 202 203 204 205 206 206 207 207 208 208 209 209 210 211 212 212 215 216 218 219 222 223 225 XI Rozdział XXIV. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa  Tabl. 182. Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby Rozdział XXV. Ubezpieczenia społeczne z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej  Tabl. 206. Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej  Tabl. 207. Ustalenia okoliczności wypadku przy pracy  Tabl. 208. Świadczenia przysługujące ubezpieczonemu z tytułu wypadku przy pracy lub chorobowy zawodowej  Tabl. 209. Zasady przyznawania zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z ubezpieczenia wypadkowego  Tabl. 210. Jednorazowe odszkodowanie  Tabl. 211. Zasady przyznawania rent z ubezpieczenia wypadkowego  Tabl. 212. Wyłączenie prawa do świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego  Indeks rzeczowy  K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka Przedmowa Drogi Czytelniku! Niniejsza książka z serii Plansze Becka stanowi syntetyczne ujęcie przepisów Kodeksu pracy oraz ustaw składających się na dziedzinę ubezpieczeń społecznych w formie czytelnych plansz. Taki sposób przedstawienia obowiązujących norm prawnych pozwoli na szybkie przyswojenie sobie treści przepisów prawa wraz ze zrozumieniem sensu i wzajemnych powiązań instytucji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka stanowią doskonałą bazę do nauki tych gałęzi prawa, a zarazem poręcz- ny materiał do usystematyzowania i utrwalania uzyskanych wiadomości, a zamieszczony na końcu ksiązki indeks rzeczowy pozwoli Państwu łatwo i szybko odnaleźć przepisy dotyczących konkretnego zagadnienia prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Opracowanie to będzie również niezwykle przydatne w praktycznym zastosowaniu prze- pisów, zarówno przy rozwiązywaniu kazusów podczas studiów jak i podczas rozstrzygania problemów prawnych w życiu zawodowym. Życzę Państwu miłej nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Karolina Gonet-Szwarga K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka XIII Wykaz skrótów 1. Akty prawne EmRentFunU KC KP KPC SysUbSpołU WypadkiU ZasiłkiU 2. Czasopisma i publikatory Dz.U. GP OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSPiKA Pr. Pracy Rzeczp. 3. Inne sktóty BHP FUS GUS uchw. uchw. (7) wyr. ZUS   ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie- czeń Społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm.)   ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)   ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)   ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)   ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)   ustawa z 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wy- padków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.)   ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpie- czenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)   Dziennik Ustaw   Gazeta Prawna   Orzecznictwo Sądu Najwyższego   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy   Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych   Prawo Pracy   Rzeczpospolita   bezpieczeństwo i higiena pracy   Fundusz Ubezpieczeń Społecznych   Główny Urząd Statystyczny   uchwała   uchwała w składzie 7 sędziów   wyrok   Zakład Ubezpieczeń Społecznych K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka XV Literatura K. Antonów, M. Bartnicki, B. Suchacki, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Komentarz, Warszawa 2009 M. Barzycka-Banaszczyk, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2008 L. Florek, T. Zieliński, Prawo pracy, Warszawa 2009 M. Gersdorf, M. Iżycka-Rączka, J. Jagielski, K. Rączka, Komentarz do ustawy o świadczeniach pie- niężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasiłki, Warszawa 2000 K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2011 B. Gudowska, J. Strusińska-Żukowska (red.), Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa 2011 J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011 K. Jaśkowski, E. Maniewska, Kodeks pracy. Komentarz, Kraków 2006 I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie społeczne. Część ogólna, t. 1, Warszawa 2003 I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe, Warszawa 2002 J. Karina, I. Jędrasik-Jankowska, Prawo do emerytury. Komentarz do ustaw z orzecznictwem, Warszawa 2011 A. Krajewski, Ubezpieczenia społeczne – praktyczne omówienie z komentarzem, Warszawa 2002 W. Muszalski (red.), Prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2011 M. Raczkowski, M. Gersdorf, K. Rączka, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2011 M. Romer, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2009 Z. Salwa, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2007 A. Świątkowski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2010 A. Wypycha-Żywicka, H. Pławucka, B. Wagner, I. Jędrasik-Jankowska, Prawo socjalne, Warszawa 1998– 2004 K. Gonet, Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Plansze Becka XVII Kodeks pracy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: