Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00756 014735 8817485 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykłady. Tablice - ebook/pdf
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykłady. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , , , Liczba stron: 210
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6363-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium w zwięzły i przejrzysty sposób przybliża Czytelnikowi najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Istotne informacje ujęte zostały w formie graficznej składającej się z tabel i diagramów, popartych literaturą przedmiotu i orzecznictwem. Celem Autorów było stworzenie kompleksowego kompendium wiedzy pozwalającego na szybką i efektywną naukę.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa, administracji, ekonomii i zarządzania, jak również dla kandydatów przygotowujących się do egzaminów wstępnych na aplikacje prawnicze.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) Weronika Frankowska Sebastian Kleszyk Piotr Sekulski Dominika Zielińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wykłady • tablice REPETYTORIA C·H·BECK Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych W sprzedaży: L. Florek Prawo pracy, wyd. 15 Podręczniki Prawnicze J. Stelina Prawo pracy Studia Prawnicze M. Barzycka-Banaszczyk Prawo pracy, wyd. 15 Skrypty Becka L. Florek Kodeks pracy, wyd. 35 Teksty Ustaw Becka Kodeks pracy, wyd. 41 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych wykłady • tablice dr Justyna Czerniak-Swędzioł (red.) Weronika Frankowska Sebastian Kleszyk Piotr Sekulski Dominika Zielińska WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Poszczególne części opracowali: Rozdział XIII Rozdziały: VI, VII, IX, XI, XVI Rozdział I pytania 1–7, Rozdziały II, IV, XII, XIV, XV Rozdział I pytania 8–14, Rozdziały III, V, VIII, X Wydawca: Aneta Flisek Pytania: Wojciech Górecki: Kamil Grzesik: (poprawił i zaktualizował Piotr Kostański) Marcin Hałgas: Piotr Kostański: Kazusy: Kamil Grzesik: (poprawił i zaktualizował Piotr Kostański) Marcin Hałgas: Piotr Kostański: Tablice: Kamil Grzesik: (poprawił i zaktualizował Piotr Kostański) Marcin Hałgas: 1–2, 7–8, 20, 25–27 Piotr Kostański: 3–6, 9, 21–22, 32 Wojciech Górecki: 23–24 10–19, 28–31 6–10 1–5 11–14 © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-6362-2 ISBN e-book 978-83-255-6363-9 Spis treści Wykaz skrótów _____________________________________________________ XIII Literatura __________________________________________________________ XV Część A. Prawo pracy Rozdział I. Wstęp do prawa pracy _____________________________________ 1. Pojęcie prawa pracy ______________________________________________ 2. Przedmiot regulacji prawa pracy ____________________________________ I. Indywidualne stosunki pracy ___________________________________ II. Zbiorowe stosunki pracy _____________________________________ 3. Funkcje prawa pracy _____________________________________________ I. Funkcja ochronna ___________________________________________ II. Funkcja organizatorska _______________________________________ III. Pozostałe funkcje prawa pracy _________________________________ Rozdział II. Zasady prawa pracy _______________________________________ 1. Konstytucyjne zasady prawa pracy __________________________________ 2. Kodeksowe zasady prawa pracy ____________________________________ 3. Zakaz dyskryminacji (art. 113 KP) ___________________________________ 4. Zasady indywidualnego i zbiorowego prawa pracy ______________________ Rozdział III. Źródła prawa pracy _______________________________________ 1. Podział i hierarchia źródeł prawa pracy _______________________________ 2. Źródła prawa pracy ______________________________________________ Część B. Indywidualne stosunki pracy Rozdział IV. Strony stosunku pracy ____________________________________ 1. Pracownik _____________________________________________________ 2. Pracodawca ____________________________________________________ I. Definicja pracodawcy ________________________________________ II. Sposoby reprezentacji pracodawców ____________________________ 3. Zmiany stron stosunku pracy ______________________________________ I. Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę ___________________ II. Nabycie zakładu pracy w drodze dziedziczenia ____________________ 1 1 1 2 3 4 4 5 5 5 6 7 8 10 12 12 14 17 17 18 18 20 20 20 22 VI Spis treści Rozdział V. Stosunki pracy ___________________________________________ 1. Nawiązanie stosunku pracy ________________________________________ 2. Umowa o pracę _________________________________________________ I. Rodzaje umów o pracę _______________________________________ II. Treść, forma i zawarcie umowy o pracę __________________________ 3. Pozostałe formy nawiązania stosunku pracy ___________________________ I. Powołanie _________________________________________________ II. Wybór ____________________________________________________ III. Mianowanie ________________________________________________ IV. Spółdzielcza umowa o pracę ___________________________________ 4. Nietypowe (elastyczne) formy zatrudnienia ___________________________ I. Telepraca __________________________________________________ II. Praca nakładcza _____________________________________________ 5. Stosunki prawne towarzyszące stosunkom pracy _______________________ I. Umowa o zakazie konkurencji _________________________________ II. Umowa o odpowiedzialności materialnej pracownika ______________ Rozdział VI. Zmiana treści stosunku pracy ______________________________ 1. Wypowiedzenie zmieniające _______________________________________ 2. Powierzenie innej pracy ___________________________________________ Rozdział VII. Rozwiązanie stosunku pracy ______________________________ 1. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron __________________ 2. Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia przez pracodawcę  ______________________________________________ I. Przyczyna wypowiedzenia umowowy o pracę _____________________ II. Forma wypowiedzenia umowy o pracę __________________________ III. Kontrola zgodności z prawem wypowiedzenia ____________________ 3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy _________________________ 4. Zwolnienia grupowe _____________________________________________ I. Tryb zwolnień grupowych _____________________________________ II. Istota zwolnień grupowych ___________________________________ III. Stosowanie pozostałych przepisów do zwolnień grupowych _________ 5. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez zachowania okresu wypowiedzenia ___________________________________________ I. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych przez pracownika ________________________________ II. Rozwiązanie umowy z przyczyn niezawinionych przez pracownika ____ III. Roszczenia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania z nim umowy o pracę ________________________________________ 6. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika ________________________ 7. Rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na innej podstawie niż umowa o pracę ________________________________________________________ I. Spółdzielcza umowa o pracę ___________________________________ II. Mianowanie ________________________________________________ III. Powołanie _________________________________________________ 8. Ustanie stosunku pracy ___________________________________________ 22 23 23 23 25 26 26 26 27 27 28 29 30 31 31 34 34 35 36 37 38 39 41 42 42 43 46 46 47 48 48 48 50 50 53 54 54 54 55 55 Spis treści Rozdział VIII. Treść stosunku pracy ____________________________________ 1. Podstawowe obowiązki pracodawcy/pracownika wynikające z treści stosunku pracy _________________________________________________ I. Ogólna charakterystyka ______________________________________ II. Obowiązki pracodawcy ______________________________________ III. Obowiązki pracownika _______________________________________ 2. Świadczenia majątkowe ___________________________________________ I. Składniki wynagrodzenia za pracę _______________________________ II. Systemy wynagrodzeń za pracę ________________________________ III. Ustalanie wysokości wynagrodzenia ____________________________ IV. Płaca minimalna _____________________________________________ V. Ochrona wynagrodzenia za pracę, terminy i zasady wypłaty wynagrodzenia _____________________________________________ A. Terminy i zasady wypłaty wynagrodzenia za pracę _______________ B. Ochrona wynagrodzenia za pracę ___________________________ VI. Ochrona roszczeń pracowniczych ______________________________ 3. Urlopy i zwolnienia od pracy _______________________________________ I. Urlopy wypoczynkowe ______________________________________ A. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego i jego wymiar ________ B. Urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę (art. 1671 KP) ___________________________________________ C. Przesunięcie i odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego __ D. Zasady odwołania pracownika z urlopu wypoczynkowego (art. 167 KP) ____________________________________________ E. Wynagrodzenie urlopowe (art. 172 KP) _______________________ F. Urlop na żądanie (art. 1672 i 1673 KP) ________________________ II. Urlop bezpłatny (art. 174 i 1741 KP) ____________________________ III. Urlop wychowawczy (art. 186 KP) _____________________________ IV. Urlop macierzyński (art. 180 KP) _______________________________ V. Dodatkowy urlop macierzyński (art. 1821 KP) _____________________ VI. Dodatkowy urlop z tytułu przysposobienia (art. 183 KP) ____________ VII. Urlop rodzicielski (art. 1821a KP) _______________________________ VIII. Urlop ojcowski (art 1823 KP) __________________________________ IX. Zwolnienia od pracy _________________________________________ 4. Czas pracy _____________________________________________________ I. Ogólna charakterystyka ______________________________________ II. Porównanie systemów organizacji pracy _________________________ III. Praca w godzinach nadliczbowych (art. 151 KP) ___________________ A. Ograniczenia i zakazy pracy w godzinach nadliczbowych _________ B. Rekompensata za pracę w godzinach nadliczbowych ____________ C. Dodatkowe wynagrodzenie za pracę nadliczbową ______________ D. Czas wolny za pracę nadliczbową ___________________________ IV. Praca w nocy i w dni ustawowo wolne od pracy ___________________ A. Praca w porze nocnej _____________________________________ B. Praca w dni wolne od pracy ________________________________ V. Dyżur (art. 1515 KP) _________________________________________ VII 57 57 57 58 62 63 64 65 65 66 67 67 67 68 68 68 68 70 71 71 71 71 72 72 74 75 75 76 76 76 79 79 80 81 82 82 83 83 84 84 85 86 VIII Spis treści Rozdział IX. Odpowiedzialność materialna pracownika i rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy ______________________________ 1. Pozasądowe metody rozstrzygania sporów ___________________________ 2. Sądy pracy _____________________________________________________ 3. Przedawnienie roszczeń __________________________________________ 4. Odpowiedzialność materialna pracownika ____________________________ I. Charakterystyka odpowiedzialności (art. 114–122 KP) ______________ II. Odpowiedzialność materialna za szkodę wyrządzoną nieumyślnie _____ III. Odpowiedzialność materialna za szkodę wyrządzoną umyślnie (art. 122 KP) _______________________________________________ IV. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej (art. 120 KP) _ V. Odpowiedzialność za mienie powierzone (art. 124–127 KP) _________ Część C. Zbiorowe prawo pracy Rozdział X. Związki zawodowe i organizacje pracodawców _______________ 1. Status prawny organizacji związkowych ______________________________ I. Wolności i prawa związkowe __________________________________ A. Prawo koalicji w związku zawodowym _______________________ B. Prawo koalicji w organizacji pracodawców ____________________ II. Niezależność i samorządność związków zawodowych i organizacji pracodawców ______________________________________________ A. Niezależność i samorządność związków zawodowych ___________ B. Niezależność i samorządność organizacji pracodawców __________ 2. Organizacje związkowe pracowników _______________________________ I. Rejestracja i wykreślenie z rejestru związku zawodowego ___________ II. Działalność związku zawodowego ______________________________ III. Formy organizacyjne związków zawodowych _____________________ IV. Reprezentatywność związków zawodowych ______________________ V. Uprawnienia związków zawodowych ___________________________ 3. Organizacje związkowe pracodawców _______________________________ I. Rejestracja i wykreślenie z rejestru organizacji pracodawców _________ II. Działalność i formy organizacyjne organizacji pracodawców __________ III. Uprawnienia organizacji pracodawców __________________________ Rozdział XI. Rady pracowników _______________________________________ 1. Status prawny rad pracowników ____________________________________ 2. Tworzenie rad pracowników _______________________________________ I. Wybory rady pracowników ___________________________________ 3. Funkcjonowanie rad pracowników __________________________________ I. Przedmiot informowania i przeprowadzania konsultacji z radami pracowników ______________________________________________ II. Przebieg informowania rad pracowników ________________________ III. Zasady przeprowadzania konsultacji z radami pracowników _________ 4. Status prawny członków rady pracowników ___________________________ 86 87 87 88 90 90 91 91 91 92 95 95 96 97 97 98 98 100 101 101 102 104 106 107 111 111 112 112 114 114 114 115 116 118 118 119 119 Spis treści I. Kadencja rady pracowników ___________________________________ II. Utrata członkostwa w radzie pracowników _______________________ III. Szczególna ochrona stosunku pracy członków rady pracowników _____ 5. Odpowiedzialność karna __________________________________________ Rozdział XII. Układy zbiorowe pracy __________________________________ 1. Informacje wstępne ______________________________________________ 2. Zakładowy a ponadzakładowy układ zbiorowy pracy – porównanie ________ 3. Hierarchia układów zbiorowych pracy _______________________________ 4. Zakres podmiotowy układów zbiorowych ____________________________ 5. Strony układów zbiorowych pracy __________________________________ 6. Procedura zawierania układów zbiorowych pracy ______________________ I. Rokowania _________________________________________________ A. Rokowania w celu zawarcia zakładowego układu zbiorowego _____ B. Rokowania w celu zawarcia ponadzakładowego układu zbiorowego II. Zawarcie układu ____________________________________________ III. Rejestracja układu ___________________________________________ 7. Czas trwania układu zbiorowego pracy ______________________________ I. Wejście w życie układu zbiorowego pracy ________________________ II. Rozwiązanie układu zbiorowego pracy ___________________________ 8. Postanowienia układów zbiorowych pracy ____________________________ 9. Interpretacja postanowień układu zbiorowego pracy ____________________ I. Zmiana postanowień układu zbiorowego _________________________ II. Zawieszenie stosowania układu ________________________________ III. Zmiana stron układu zbiorowego _______________________________ 10. Porozumienie o stosowaniu układu zbiorowego pracy ___________________ 11. Przekształcenia stron układu zbiorowego pracy _______________________ I. Zmiany organizacyjne stron ___________________________________ II. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę ____________________ Rozdział XIII. Spory zbiorowe ________________________________________ 1. Przedmiot sporu zbiorowego ______________________________________ 2. Strony sporu zbiorowego _________________________________________ 3. Wszczęcie sporu zbiorowego ______________________________________ 4. Przebieg i rozwiązanie sporu zbiorowego _____________________________ I. Pokojowe metody rozwiązywania sporów zbiorowych _____________ A. Rokowania ______________________________________________ B. Mediacja _______________________________________________ C. Arbitraż społeczny _______________________________________ 5. Rozwiązywanie sporów zbiorowych przy użyciu metod nacisku ___________ I. Strajk _____________________________________________________ II. Akcje protestacyjne __________________________________________ III. Lokaut ____________________________________________________ 6. Odpowiedzialność stron sporu zbiorowego ____________________________ IX 119 119 120 120 121 121 121 121 122 123 124 124 125 125 126 127 128 128 129 129 130 130 130 131 131 132 132 132 133 133 134 134 134 135 135 135 136 137 137 140 141 141
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych. Wykłady. Tablice
Autor:
, , , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: