Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00435 012600 12037515 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-9451-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: czerwiec 2017 r.

Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości z zakresu:

Prawa pracy:

Ubezpieczeń społecznych:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Na egzamin! Na egzamin! Zbliża się trudny egzamin, a Ty nie masz już czasu na wertowanie grubych podręczników? A może musisz szybko powtórzyć materiał przed egzaminem wstępnym na aplikację? Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedziałeś TAK, ta publikacja jest właśnie dla Ciebie! To wyciąg, opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień z zakresu prawa pracy, których znajomość pomoże Ci w zdaniu egzaminu. Masz ochotę na wię cej? Korzystaj z materiałów online. Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce to: • zwięzłe ujęcie tematu, • tabele, wykresy i wyróżnienia, • istotne stwierdzenia, bez zbędnych opisów, dzięki którym szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę. Wydanie czwarte zawiera również pytania otwarte, wraz z odpowiedziami, które padały na egzaminach i kolokwiach. Beck Akademia testy prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 ISBN 978-83-255-9450-3 Cena 24,90 zł . d y w . 4 e c ł u g i p w H C Y N Z C E Ł O P S Ń E Z C E I P Z E B U i Y C A R P O W A R P K C E B H C . . PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w pigułce 4. wydanie szybko zwięźle i na temat PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w pigułce Inne w tej serii: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce Prawo cywilne w pigułce Postępowanie cywilne w pigułce Prawo karne w pigułce Prawo i postępowanie administracyjne w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze publiczne w pigułce Prawo fi nansowe w pigułce Prawo rodzinne i nieletnich w pigułce Prawo konstytucyjne w pigułce Prawo rzymskie w pigułce Logika w pigułce Historia ustroju i prawa Polski w pigułce Powszechna historia państwa i prawa w pigułce Prawo Unii Europejskiej w pigułce Podstawy prawa i wiedzy o społeczeństwie w pigułce Prawo medyczne w pigułce Polecamy inne nasze publikacje: J. Ablewicz, A. Gacka-Asiewicz TERMINY USTAWOWE CYWILNE i KARNE Terminy Becka L. Florek PRAWO PRACY Podręczniki Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO PRACY i UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w pigułce 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Stan prawny: czerwiec 2017 r. Darmowe aktualizacje dostępne na www.testy-prawnicze.pl! Redaktor prowadzący: Aneta Gacka-Asiewicz © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Orthdruk, Białystok ISBN 978-83-255-9450-3 ISBN e-book 978-83-255-9451-0 Spis treści Wstęp ............................................................................................................................................. Wykaz skrótów ......................................................................................................................... IX XI DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO PRACY .................................................................................... 1 Część I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy ................................................ Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i definicje ............................................................. Rozdział 2. Źródła prawa pracy .................................................................................... Rozdział 3. Podstawowe zasady prawa pracy ......................................................... Część II. Nadzór i kontrola przestrzegania prawa pracy ...................................... Rozdział 1. Państwowa Inspekcja Pracy .................................................................... Rozdział 2. Państwowa Inspekcja Sanitarna ............................................................ Rozdział 3. Społeczna inspekcja pracy ...................................................................... Część III. Stosunek pracy ...................................................................................................... Rozdział 1. Pojęcie i warunki nawiązania stosunku pracy .................................. Rozdział 2. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę .............................. Rozdział 3. Umowa o pracę ........................................................................................... Rozdział 4. Nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę ............................................................................................................ Rozdział 5. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia ........................ Rozdział 6. Wygaśnięcie stosunku pracy .................................................................. Rozdział 7. Zwolnienia grupowe ................................................................................ Część IV. Pracownicy skierowani do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE oraz telepraca ....................................................................... Rozdział 1. Warunki zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy na terytorium RP z państwa będącego członkiem UE ................................... Rozdział 2. Zatrudnianie pracowników w formie telepracy .............................. 3 3 6 10 16 16 21 23 25 25 26 28 37 40 45 46 52 52 53 VI Część V. Stosunek pracy na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę .................................................................................. Rozdział 1. Stosunek pracy na podstawie powołania ......................................... Rozdział 2. Stosunek pracy na podstawie wyboru ............................................... Rozdział 3. Stosunek pracy na podstawie mianowania ...................................... Rozdział 4. Stosunek pracy na podstawie spółdzielczej umowy o pracę ..... Część VI. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia .......................................... Rozdział 1. Wynagrodzenie za pracę .......................................................................... Rozdział 2. Inne świadczenia ........................................................................................ Część VII. Obowiązki pracodawcy i pracownika ....................................................... Rozdział 1. Obowiązki pracodawcy ............................................................................ Rozdział 2. Obowiązki pracownika ............................................................................. Rozdział 3. Świadectwo pracy ...................................................................................... Rozdział 4. Zakaz konkurencji i podnoszenie kwalifikacji zawodowych ...... Rozdział 5. Regulamin pracy ......................................................................................... Rozdział 6. Nagrody i wyróżnienia .............................................................................. Część VIII. Odpowiedzialność w stosunkach pracy ................................................. Rozdział 1. Kary porządkowe ........................................................................................ Rozdział 2. Odpowiedzialność materialna pracownika ...................................... Rozdział 3. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną umyślnie .................... Rozdział 4. Odpowiedzialność za mienie powierzone pracownikowi .......... Część IX. Czas pracy ................................................................................................................ Rozdział 1. Definicje ........................................................................................................ Rozdział 2. Normy i ogólny wymiar czasu pracy ................................................... Rozdział 3. Okresy wypoczynku .................................................................................. Rozdział 4. Systemy i rozkłady czasu pracy ............................................................ Rozdział 5. Praca w godzinach nadliczbowych ...................................................... Rozdział 6. Praca w porze nocnej ................................................................................ Rozdział 7. Praca w niedziele i święta ........................................................................ Część X. Urlopy pracownicze ............................................................................................ Rozdział 1. Urlopy wypoczynkowe ............................................................................. Rozdział 2. Urlopy bezpłatne ........................................................................................ 57 57 58 58 59 60 60 64 66 66 67 68 71 73 75 76 76 78 79 80 81 81 81 83 84 88 91 91 94 94 99 Część XI. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem oraz zatrudnianie młodocianych ............................................................................................... 100 Rozdział 1. Definicje ........................................................................................................ 100 Rozdział 2. Prace zabronione kobietom ................................................................... 100 Spis treści VII Rozdział 3. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem .............. 101 Rozdział 4. Urlop rodzicielski ....................................................................................... 106 Rozdział 5. Urlop ojcowski ............................................................................................. 109 Rozdział 6. Zatrudnianie młodocianych ................................................................... 110 Część XII. Bezpieczeństwo i higiena pracy .......................................................................................................................... 112 Rozdział 1. Obowiązki pracodawcy ............................................................................ 112 Rozdział 2. Prawa i obowiązki pracowników .......................................................... 115 Rozdział 3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami ...................................... 116 Rozdział 4. Profilaktyczna ochrona zdrowia ........................................................... 116 Rozdział 5. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe ........................................ 118 Rozdział 6. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy .............................................. 119 Część XIII. Rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy ............... 120 Rozdział 1. Polubowne rozwiązywanie sporów ..................................................... 120 Rozdział 2. Sądy pracy .................................................................................................... 120 Rozdział 3. Postępowanie w sprawach z zakresu prawa pracy ....................... 120 Rozdział 4. Przedawnienie roszczeń ........................................................................... 123 DZIAŁ DRUGI. PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ........................................... 125 Część I. System ubezpieczeń społecznych .................................................................. 127 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 127 Rozdział 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ......................... 132 Rozdział 3. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne ................ 135 Rozdział 4. Obowiązki płatnika .................................................................................... 138 Część II. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zwrot świadczeń i odsetki ....... 142 Rozdział 1. Charakter, skład i zakres działania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .................................................................................................................. 142 Rozdział 2. Organy i przychody Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ............. 144 Rozdział 3. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń .................................................................. 148 Część III. Emerytury i renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ................ 151 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 151 Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń ........ 158 Rozdział 3. Niezdolność do pracy ............................................................................... 161 Rozdział 4. Emerytury ...................................................................................................... 164 Rozdział 5. Renty ............................................................................................................... 165 Rozdział 6. Renta rodzinna ............................................................................................ 169 Spis treści VIII Część IV. Świadczenia rodzinne oraz pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ........................................................ 172 Rozdział 1. Świadczenia rodzinne .............................................................................. 172 Rozdział 2. Świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – uwagi ogólne .......................................... 183 Rozdział 3. Zasiłek chorobowy ..................................................................................... 184 Rozdział 4. Pozostałe świadczenia pieniężne ......................................................... 188 Część V. Ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ........................................................................................................... 192 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 192 Rozdział 2. Wypadek przy pracy .................................................................................. 192 Część VI. Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych ..... 196 Rozdział 1. Uwagi ogólne ............................................................................................... 196 Rozdział 2. Uwagi szczegółowe ................................................................................... 196 DZIAŁ TRZECI. PYTANIA KONTROLNE ............................................................................ 199 Spis treści Wstęp Zapewne czujesz presję przed zbliżającym się egzaminem i zastanawiasz się jak przebrnąć przez setki stron tekstu tak, aby wiadomości zostały w Twojej głowie. Konieczne są notatki, zakreślacze itp., których zadaniem jest pomóc Ci w uporządkowaniu wiedzy. Co jednak jeśli czasu jest coraz mniej, a po przeczytaniu tych setek stron nie starczyło go już na notatki i rysowanie tabel? Rozwiązanie stanowi właśnie ta publikacja. To kompak- towe opracowanie wszystkich najważniejszych zagadnień, których znajo- mość pomoże w  zdaniu egzaminu. Przedstawiamy Ci idealne narzędzie zarówno do nauki, jak i  do powtórki przed egzaminem. Dzięki zwięzłe- mu ujęciu tematu, tabelom, wykresom i wyróżnieniom szybko przyswoisz i powtórzysz wiedzę, a podejście do egzaminu stanie się mniej stresującym przeżyciem. Korzystaj także z testów, do których odeśle Cię QR Code z okładki. Wydanie czwarte zostało wzbogacone o pytania kontrolne, które pozwolą sprawdzić stopień przygotowania do egzaminu. Powodzenia! Redakcja Wykaz skrótów 1. Akty prawne EmRentyFUSU ...... ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Fundu- szu Ubezpieczeń Społecznych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 887 ze zm.) KC ............................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. KK ............................ ustawa z  6.6.1997  r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2016 r. Konstytucja RP ...... Konstytucja Rzeczpospolistej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. poz. 380 ze zm.) poz. 1137 ze zm.) KP ............................ ustawa 26.6.1974  r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z  2016  r. KPC ......................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KRO ......................... ustawa z  25.2.1964  r. – Kodeks rodzinny i  opiekuńczy PrSpółdz .................. ustawa z  16.9.1982  r. – Prawo spółdzielcze (t.j. Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.) poz. 1666 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2085 ze zm.) z 2016 r. poz. 21 ze zm.) (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 963 ze zm.) z 2016 r. poz. 1518 ze zm.) SysUbSpołU ............ ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych ŚwRodzU ................. ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. ZasiłkiU ................... ustawa z 25.6.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubez- pieczenia społecznego w  razie choroby i  macierzyństwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 372 ze zm.) ZwolGrupU ............ ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywa- nia z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedoty- czących pracowników (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1474) 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN ................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ........................ Dziennik Ustaw OSA ......................... Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego OSNAPiUS ............. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych XII Wykaz skrótów OSNC ...................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNP ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych OSP .......................... Orzecznictwo Sądów Polskich Wok. ........................ Wokanda 3. Inne skróty bhp ........................... bezpieczeństwo i higiena pracy FRD .......................... Fundusz Rezerwy Demograficznej n. .............................. następny (-e, -a) orz. ........................... orzeczenie post. ......................... postanowienie SA ............................ Sąd Apelacyjny SN ............................ Sąd Najwyższy SN (7) ...................... Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów t.j. ............................. tekst jednolity tj.  .............................. to jest wg ............................. według wyr. .......................... wyrok ZUS .......................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO PRACY Część I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i definicje 1. Definicja prawa pracy. Prawo pracy to zespół norm określających prawa i obowiązki pracowników i praco dawców, a także postanowienia układów zbiorowych pracy i  innych opartych na  usta wie porozumień zbiorowych, regulaminów i  statutów określających prawa i  obowiąz ki stron stosunku pracy. 2. Odpowiednie stosowanie przepisów KC. W sprawach nieunor- mowanych przepisami prawa pracy do stosunku pracy stosuje się od­ powiednio przepisy KC, jeżeli nie są one sprzeczne z zasadami pra wa pracy (art. 300 KP). 3. Pragmatyki służbowe – pierwszeństwo stosowania. Jeżeli sto- sunek pracy określonej kategorii pracowników regulują przepisy szcze- gólne, prze pisy KP stosuje się w zakresie nieuregulowanym tymi przepi- sami (art. 5 KP). 4. Postanowienia układów zbiorowych pracy, regulaminów i statutów. Postanowienia układów zbiorowych pracy i  porozumień zbiorowych oraz regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzyst­ ne dla pracowników niż przepisy KP oraz innych ustaw i aktów wy- konawczych, a regulaminów i statutów nie mogą być mniej korzystne dla pracowni ków niż postanowienia układów zbiorowych pracy i poro- zumień zbiorowych. 4 5. Naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Po- stanowienia układów zbiorowych pracy i innych opartych na ustawie po- rozumień zbiorowych, regulaminów oraz statutów określających prawa i obowiązki stron stosunku pracy, naruszające zasadę równego trakto­ wania w zatrudnieniu, nie obowiązują. 6. Porozumienie o zawieszeniu stosowania zakładowych prze- pisów prawa pracy. Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją finansową pracodawcy, może być zawarte porozu mienie o zawieszeniu stosowa- nia w całości lub w części przepisów prawa pracy, określa jących prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jednak nie dotyczy to przepisów KP oraz przepisów innych ustaw i aktów wykonawczych. Porozumienie takie zawierane jest przez pracodawcę i  reprezentującą pracowników or ganizację związkową, a jeżeli pracodawca nie jest objęty działaniem takiej organizacji, porozumienie zawiera pracodawca i przedstawiciel- stwo pracowników wyłonione w  try bie przyjętym u  tego pracodawcy. Zawieszenie stosowania przepisów prawa pracy nie może trwać dłużej niż przez okres 3 lat. 7. Pracownik. Jest nim osoba zatrudniona na podstawie umowy o pra- cę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o  pracę (art. 2 KP). 8. Pracodawca. Pracodawcami są jednostki organizacyjne, choćby nie posiadały osobowości prawnej, a także osoby fizyczne, jeżeli zatrudniają one pracowników (art. 3 KP). Pracodawca jest podmiotem prawa pracy, którego łączy z pracownikiem stosunek pracy. Dany podmiot staje się pracodawcą dopiero z chwilą zatrudnienia pierw- szego pracownika. 9. Kategorie pracodawców. Na podstawie art. 3 KP możemy wyod- rębnić trzy kategorie pracodawców. Każda z tych jednostek musi, choćby potencjalnie, zatrudniać pracowników. Część I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy Rozdział 1. Podstawowe pojęcia i definicje 5 PRACODAWCY OSOBY FIZYCZNE Osobą fizyczną jest każdy człowiek, który występuje jako podmiot w stosunku cywilnoprawnym. Każda osoba fizyczna nabywa zdolność prawną z chwilą urodzenia. Zgodnie z wyrokiem SN z 14.3.2001 r. (II UKN 274/00, OSNP 2002, Nr 21, poz. 533) osoba fizyczna może być pracodawcą nie tylko wówczas, gdy świadczona na jej rzecz praca pozostaje w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Zdolność osoby fizycznej do zatrudniania pracowników nie jest uzależniona od żadnych dodatkowych czynników. Osoba fizyczna ma zdolność do zatrudniania pracowników nawet wówczas, gdy sama nie posiada zdolności do czynności prawnych. Za taką osobę czynności prawnych w sferze stosunków pracy dokonuje jej przedstawiciel ustawowy, a w sytuacji ograniczonej zdolności do czynności prawnych przedstawiciel ten wyraża zgodę na ich dokonanie. OSOBY PRAWNE Osoba prawna jest jednostką organizacyjną wyposażoną przez ustawę w osobowość prawną. Zgodnie z art. 33 KC osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym szczególne przepisy przyznają osobowość prawną. CZĘŚĆ OSOBY PRAWNEJ Pracodawcą może być też jednostka organizacyjna wchodząca w skład osoby prawnej, jeżeli została wyodrębniona organizacyjnie i finansowo i posiada zdolność do samodzielnego podejmowania we własnym imieniu czynności z zakresu prawa pracy. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Zgodnie z art. 331 KC do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, stosuje się odpowiednio przepisy o osobach prawnych. Jeżeli przepis odrębny nie stanowi inaczej, za zobowiązania takiej jednostki odpowiedzialność subsydiarną ponoszą jej członkowie. Za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną czynności w sprawach z  zakresu pra wa pracy dokonuje osoba lub organ zarządzający tą  jed- nostką albo inna wyznaczona do tego osoba. Dotyczy to także pracodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli nie dokonu- je on osobiście czynności w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 31 KP). 6 Rozdział 2. Źródła prawa pracy 1. Konstytucja RP. Najistotniejszymi przepisami Konstytucji RP z punktu widzenia prawa pracy są: • art. 12 – zasada wolności zrzeszania się – Rzeczpospolita Polska za- pewnia wolność tworzenia i działania związków zawodowych, organi- zacji społeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywa- telskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji; • art. 17 – prawo do tworzenia samorządów zawodowych – w drodze ustawy można tworzyć samorządy zawodowe, reprezentujące osoby wykonujące zawody zaufania publicznego i sprawujące pieczę nad na- leżytym wykonywaniem tych zawodów w granicach interesu publicz- nego i dla jego ochrony; • art.  24 – zasada ochrony pracy – praca znajduje się pod ochroną Rzeczpospolitej Polskiej, a państwo sprawuje nadzór nad warunkami jej wykonywania; • art. 59 – wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i organi­ zacjach pracodawców – zapewnia się wolność zrzeszania się w związ- kach zawodowych, organizacjach społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach pracodawców; • art. 65 – wolność wyboru zawodu i miejsca pracy; zakaz zatrudnia­ nia dzieci: – każdemu zapewnia się wolność wyboru i  wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy (wyjątki określa ustawa), – obowiązek pracy może być nałożony tylko przez ustawę, – stałe zatrudnianie dzieci do lat 16 jest zakazane, a formy i charakter dopuszczalnego zatrudniania określa ustawa, – minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania tej wysokości określa ustawa, – władze publiczne prowadzą politykę zmierzającą do pełnego, pro- duktywnego zatrudnienia poprzez realizowanie programów zwal- czania bezrobocia, w  tym organizowanie i  wspieranie porad- nictwa i  szkolenia zawodowego oraz robót publicznych i  prac interwencyjnych; Część I. Podstawowe pojęcia i zasady prawa pracy Rozdział 2. Źródła prawa pracy 7 • art. 66 – prawo do bezpiecznych warunków pracy, prawo do urlopu – każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i corocz- nych płatnych urlopów; • art.  67 – prawo do  zabezpieczenia społecznego w  razie choroby pracownika – obywatel ma  prawo do  zabezpieczenia społecznego w razie niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. 2. Ustawy i rozporządzenia. Najważniejszym aktem prawnym z za- kresu prawa pracy jest oczywiście Kodeks pracy. W swoich przepisach odsyła on również do norm szczególnych, np. do:  • rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki Społecznej z 30.12.2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2292), • rozporządzenia Rady Ministrów z  4.10.1974  r. w  sprawie wspólnej odpowiedzialności materialnej pracowników za  powierzone mienie (t.j. Dz.U. z 1996 r. Nr 143, poz. 663), • rozporządzenia Rady Ministrów z 10.9.1996 r. w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2057) – obowiązuje do 3.5.2017 r., nowe rozporządzenie nie zostało dotychczas wydane, • rozporządzenia Rady Ministrów z  28.5.1996  r. w  sprawie przygoto- wania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 232), • rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2.2.2011 r. w sprawie badań i po- miarów czynników szkodliwych dla zdrowia w  środowisku pracy (Dz.U. Nr 33, poz. 166). Wszystkie wymienione rozporządzenia zostały wydane na podstawie upoważnienia ustawowego zawartego w konkretnym przepisie KP. 3. Umowy międzynarodowe, akty prawne Unii Europejskiej. Od  czasu wejścia Polski do  Unii Europejskiej bardzo ważną pozycję w hierarchii źródeł prawa uzyskały umowy międzynarodowe, których Polska jest stroną.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pigułce. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: