Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 009976 10705374 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 230
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7844-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stan prawny: sierpień 2015 r.

Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

APLIKACJE PRAWNICZE Seria to: AKTA, KAZUSY ORZECZNICTWO TABELE  PYTANIA i ODPOWIEDZI 5. Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu i molestowania? (art. 943 § 3, 4 i 5, art. 183d KP) MOBBING MOLESTOWANIE Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadość- uczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Uwaga! Oświadczenie pracownika o rozwiązaniu umowy o pracę powinno nastąpić na piśmie z podaniem przyczyny w postaci mobbingu jako uzasadniającej rozwiązanie umowy. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszko- dowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę. Odszkodowanie obejmuje wyrówna- nie uszczerbku w dobrach majątko- wych i niemajątkowych pracownika (krzywda). Aplikacje Prawnicze – Pytania i Odpowiedzi to:  szczegółowe omówienie ponad 230 pytań z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, niezbędnych do pozytywnego zdania kolokwium z prawa pracy,  omówienie najważniejszego i najnowszego orzecznictwa sądowego z zakresu prawa pracy,  liczne tabele, które pomogą łatwiej opanować wiedzę. Bartłomiej Dziliński – radca prawny, z wyróżnieniem ukończył aplikację radcowską przy OIRP w Warszawie, absolwent WPiA UW (uczestnik seminarium doktoranckiego) oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizo- wanej przez University of Florida Frederic G. Levin Collage of Law. Autor publikacji z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego. Pracował m.in. jako ekspert ds. legislacji w Biurze Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu. Zajmuje się obsługą prawną przedsiębiorców. Karolina Dzilińska – radca prawny, z wyróżnieniem złożyła egzamin radcowski, ukończyła aplikację sejmową (administracyjną), absolwentka WPiA UW oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Univer- sity of Florida Frederic G. Levin Collage of Law. Obecnie zajmuje się obsługą prawną podmiotów zarówno sek- tora prywatnego, jak i publicznego. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół prawa cywilnego, w tym prawa pracy, oraz prawa administracyjnego. ISBN 978-83-255-7843-5 AP APLIKACJE PRAWNICZE PYTANIA i ODPOWIEDZI h c a i z d e i w o p d o i h c a i n a t y p w h c y n z c e ł o p s ń e z c e i p z e b u i y c a r p o w a r P B. Dziliński, K. Dzilińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach 2. wydanie  a k s ń i l i z D . K , i k s ń i l i z D . B e i r a k c K o r z y s t a j w t r z y g o t o w a ñ d o k o l o k w i ó w i e g z a m i n u ! p www.ksiegarnia.beck.pl e-mail: dz.handlowy@beck.pl tel.: 22 31 12 222, fax: 22 33 77 601 Cena: 99,00 zł C.H.Beck C.H.Beck Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach W serii Aplikacje Prawnicze polecamy: J. Rychlik KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 3 M. Utrata KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 3 M. Rogoyska KODEKS KARNY, KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 3 M. Utrata KODEKS CYWILNY. ORZECZNICTWO APLIKANTA, wyd. 3 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 1, wyd. 9 K. Czajkowska-Matosiuk APLIKACJE PRAWNICZE W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH. TOM 2, wyd. 9 R. Terlecki, N. Szok PRAWO PRACY W PRAKTYCE www.ksiegarnia.beck.pl B. Dziliński, K. Dzilińska Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2015 Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach 2. wydanie Stan prawny: sierpień 2015 r. Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Justyna Witas Korekta: Kinga Janas Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autorów. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7843-5 ISBN e-book 978-83-255-7844-2 Spis treści Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo pracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 1 . Jakie są podstawowe zasady prawa pracy? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 2 . Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu naruszenia zasady XVII XIX 1 3 równego traktowania w zatrudnieniu? (art . 183d, art . 183e § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 3 . Czym jest mobbing? (art . 943 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 4 . Jakie są różnice pomiędzy molestowaniem a mobbingiem? (art . 183a, 943 KP) . . . Pytanie 5 . Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu i molestowania? (art . 943 § 3, 4 i 5, art . 183d KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 6 . Co oznacza obowiązek przeciwdziałania mobbingowi oraz na kim ten obowiązek spoczywa? (art . 943 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 7 . Jaki jest rozkład ciężaru dowodu w sprawach dotyczących mobbingu 6 7 8 9 9 i molestowania? (art . 943 KP w zw . z art . 6 KC, art . 183b KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pytanie 8 . Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy zakazu dyskryminacji pracowników? (art . 2, 113 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Pytanie 9 . Jak przedstawia się ochrona dóbr osobistych na gruncie prawa pracy i jaki jest tryb dochodzenia roszczeń z tytułu ich naruszenia? (art . 111 KP w zw . z art . 23, 24 oraz 448 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 12 Pytanie 10 . Jaki jest zakres i tryb ustanawiania regulaminu pracy? (art . 104–1043 KP) . . . . . . . . Pytanie 11 . Jaki jest tryb wprowadzania regulaminu wynagradzania przez pracodawcę i jakie regulacje powinien taki regulamin zawierać? (art . 772, art . 24112 § 2, art . 24113, art . 24126 § 2 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pytanie 12 . Na czym polega zastosowanie klauzul generalnych w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 8 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 14 Pytanie 13 . Jakie są źródła prawa pracy i zasady ich obowiązywania? (art . 9 KP) . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 14 . Jakie są właściwości pozaukładowych porozumień zbiorowych o charakterze normatywnym (strony, treść, podstawa w ustawie)? (art . 59 ust . 2 i 4 Konstytucji RP; art . 91, 231, 231a, 676 oraz 24127 KP; art . 3 oraz art . 4 ust . 1 ZwolGrupU; art . 261 ZwZawU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Pytanie 15 . Jakie są zasady rejestracji układu zbiorowego pracy i skutki jego niezarejestrowania? (art . 24111 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 16 . Jak układ zbiorowy pracy wpływa na warunki umowy o pracę? (art . 24113 KP) . . . Pytanie 17 . Jaki jest zakres podmiotowy układu zbiorowego pracy? (art . 239 KP) . . . . . . . . . . . Pytanie 18 . Co wchodzi w treść układu zbiorowego pracy? (art . 240 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 18 19 19 V Spis treści Pytanie 19 . Czym jest porozumienie o zawieszeniu stosowania układu zbiorowego pracy? (art . 24127 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Pytanie 20 . Na czym polega sytuacja przejęcia wyłącznie (części) zadań przez inny podmiot (przy przejściu zakładu pracy na nowego pracodawcę) od dotychczasowego pracodawcy (tzw . outsourcing)? (art . 231 KP) . . . . . . . . . . . . . 20 Pytanie 21 . Jakie skutki wywiera przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w zakresie indywidualnego prawa pracy dla pracownika i pracodawców? (art . 231 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Pytanie 22 . Jakie skutki wywiera przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę w zakresie zbiorowego prawa pracy (układ zbiorowy, porozumienia normatywne, regulaminy pracy i wynagradzania)? (art . 2418 KP) . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 23 . Jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w stosunku do pracowników zatrudnionych na innej podstawie niż umowa o pracę w przypadku przejęcia zakładu pracy lub jego części? (art . 231 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 23 Pytanie 24 . Na czym polega dopuszczalność zawieszenia stosowania u pracodawcy przepisów prawa pracy? (art . 91, 231a, 24127 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Pytanie 25 . Problematyka dopuszczalności zawarcia umowy przedwstępnej, zobowiązującej strony do zawarcia umowy o pracę . Jakie roszczenia wynikają z takiej umowy dla każdej ze stron? (art . 389 KC w zw . z art . 300 KP) . . . Pytanie 26 . Jakie są podstawy nawiązania stosunku pracy? (art . 2 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 27 . Jakie są istotne elementy umowy o pracę i zasady ich zmiany? (art . 29, 42 KP) . . . . Pytanie 28 . Na czym polega problematyka zawierania wieloletnich umów o pracę na 25 26 26 czas określony? (art . 251 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Pytanie 29 . Na czym polegają różnice i podobieństwa między umową zawartą na czas wykonania określonej pracy a umową na zastępstwo? (art . 251, 331, 38, 411, art . 50 § 3, art . 52, 53, 55, art . 177 § 3 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 30 . Jakie są różnice i podobieństwa między umową o pracę na czas określony i umową o pracę na zastępstwo? (art . 251, 33, 331, 38, 411, art . 50 § 3, art . 52, 53, 55, 59, art . 177 § 3 KP oraz art . 5 ust . 7 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 30 Pytanie 31 . Na czym polegają zasady zawierania i rozwiązywania umowy na czas określony? (art . 25, 251, 26, 30, 33, 331, 37, 38 a contrario, 39, 40, 41, 411, 59 oraz 177 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Pytanie 32 . Na czym polega charakter, zawarcie i rozwiązanie umowy na zastępstwo? (art . 25 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pytanie 33 . Jakie są przesłanki dopuszczalności zawarcia więcej niż jednej umowy o pracę na okres próbny? (art . 25 § 2 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Pytanie 34 . Na czym polega odrębność stosunku pracy nawiązanego w wyniku powołania od stosunku pracy wynikającego z umowy o pracę? (art . 68–72 KP) . 34 Pytanie 35 . Na czym polega dopuszczalność powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę? (art . 42 § 4 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Pytanie 36 . Jakich danych osobowych pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie i jakich od pracownika? (art . 221 KP) . . . . . . . . . . . . . 35 Pytanie 37 . Wskaż podstawy nawiązania stosunku pracy . Jakie niezbędne informacje przekazywane są pracownikowi przy nawiązaniu stosunku pracy? (art . 2, 29 oraz 68–77 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 Pytanie 38 . Na czym polegają różnice stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę? (art . 68–77 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 VI Spis treści Pytanie 39 . Co to jest stosunek pracy? Na czym polega zakaz zastępowania umów o pracę umowami cywilnoprawnymi? Jaki jest tryb dochodzenia roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy? (art . 22 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Pytanie 40 . Co oznacza wygaśnięcie umowy o pracę? Jakie są skutki prawne z tym związane? (art . 63, 631, 632, 66 oraz 67 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Pytanie 41 . Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę według Kodeksu pracy? (art . 22, 30 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Pytanie 42 . Jaki jest skutek niezachowania wymogów formalnych wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony przez pracodawcę – nieważność wypowiedzenia czy też inny skutek? (art . 30, 38 KP) . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 43 . Jakie są wymogi formalne wypowiedzenia umowy o pracę (forma, elementy)? (art . 30, 38 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 44 . Jaki jest okres wypowiedzenia terminowych umów o pracę? (art . 33–34 KP) . . . . Pytanie 45 . Jaki jest okres wypowiedzenia umowy zawartej na czas nieokreślony? 42 42 43 Czy strony mogą ustalić wcześniejszy termin rozwiązania umowy? (art . 36 KP) . . . 43 Pytanie 46 . Jakie skutki wynikają ze skrócenia okresu wypowiedzenia przez pracodawcę? (art . 361 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pytanie 47 . Czy jest dopuszczalne zastrzeżenie przez strony możliwości rozwiązania umowy o pracę na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy w formie aneksu do umowy o pracę w czasie jej trwania? (art . 300 KP w zw . z art . 3531 KC) . . . . . . . 44 Pytanie 48 . Jakie są uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy? (art . 50 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Pytanie 49 . Kiedy przysługuje pracownikowi zwolnienie na poszukiwanie pracy? (art . 33, 34 oraz 37 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Pytanie 50 . Dlaczego stosujemy przepisy Kodeksu cywilnego o oświadczeniach woli w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 300 KP; art . 60, 61, 65, 82–88 KC) . . . . . . 45 Pytanie 51 . Na czym polegają wady oświadczenia woli przy rozwiązaniu umowy o pracę na mocy porozumienia stron? (art . 82–88 KC w zw . z art . 300 KP) . . . . . . . 46 Pytanie 52 . Co rozumiemy przez pojęcie utraty zaufania, jako przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę? (art . 30 § 5 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Pytanie 53 . Czy wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas wykonywania określonej pracy z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia z ustnym uzasadnieniem w postaci niewłaściwego wykonania przez pracownika pracy jest prawidłowe? (art . 411 KP) . . . . . . . . . . . . . . 48 Pytanie 54 . Kiedy dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego na podstawie powołania? Jakie roszczenia przysługują pracownikowi kwestionującemu rozwiązanie z nim stosunku pracy? (art . 69–72 KP) . . . . . . . . . . . 49 Pytanie 55 . Na czym polega wypowiedzenie wynikających z umowy o pracę warunków pracy i płacy (obowiązujące zasady, warunki formalne, wyjątki)? (art . 42 i 43 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Pytanie 56 . Jakie czynności powinien podjąć pracodawca, u którego nie działa zakładowa organizacja związkowa, zamierzający wypowiedzieć pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony? (art . 30 KP) . . . . . . . 51 Pytanie 57 . Na czym polega rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? (art . 52 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 VII Spis treści Pytanie 58 . Czy popełnienie przestępstwa przez pracownika jest przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? (art . 52 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Pytanie 59 . Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy przy rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika? (art . 30 § 4 oraz art . 52 KP) . . . . 52 Pytanie 60 . Na czym polega uprawnienie pracownika do odprawy pieniężnej w przypadku rozwiązywania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? (art . 8 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pytanie 61 . Co rozumiemy przez rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika? (art . 55 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Pytanie 62 . Na czym polega rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem z przyczyn jego niedotyczących? Jakie są skutki rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron? (ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 Pytanie 63 . Co rozumiemy przez rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika? (art . 53 KP) . . . . . 55 Pytanie 64 . Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w razie rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników? (art . 8 i 9 ZwolGrupU) . . . . . . . 56 Pytanie 65 . Jakie są tryby rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracowników? Wskaż różnice (art . 1–5 oraz 10 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Pytanie 66 . Czy istnieje dopuszczalność rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia w razie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy? (art . 53 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pytanie 67 . Jakie są obowiązki pracodawcy przy wypowiedzeniu i rozwiązaniu bez zachowania okresu wypowiedzenia stosunku pracy na gruncie przepisów prawa pracy? (PracSamU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Pytanie 68 . Na czym polega tryb konsultacji wypowiedzenia umowy o pracę z zakładową organizacją związkową? (art . 38 § 1 oraz art . 41 KP) . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pytanie 69 . Na czym polega przeprowadzenie konsultacji zamiaru grupowego zwolnienia pracowników z zakładowymi organizacjami związkowymi? (art . 2 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Pytanie 70 . Jaki jest tryb konsultacji ze związkami zawodowymi zamiaru rozwiązania stosunku pracy z pracownikiem bez wypowiedzenia? (art . 52 § 3 KP) . . . . . . . . . . . 61 Pytanie 71 . Jakie są przypadki powszechnej ochrony przysługującej pracownikowi przed wypowiedzeniem mu przez pracodawcę stosunku pracy? Podaj przykłady szczególnej ochrony pracownika przed rozwiązaniem z nim przez pracodawcę stosunku pracy (art . 38, 39, 41, 177, 1861 KP oraz ZwolGrupU; ZwZawU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 72 . Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę o pracę pracownikowi 62 będącemu w wieku przedemerytalnym? (art . 411, 52, 53 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pytanie 73 . Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który nabył prawo do świadczenia emerytalnego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Pytanie 74 . Jak są chronieni pracownicy w wieku przedemerytalnym oraz w czasie usprawiedliwionej nieobecności w pracy? (art . 39, 41, 411, 43 KP oraz ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Pytanie 75 . Czy dopuszczalne jest wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży albo w okresie urlopu macierzyńskiego? (art . 177 KP) . . . . . . . . . . 65 Pytanie 76 . Jakie są roszczenia pracownika z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy z naruszeniem przepisów o wypowiadaniu tych umów? (art . 50 KP) . . . . . . . . . . . . 66 VIII Spis treści Pytanie 77 . Jakie są uprawnienia pracownika wynikające z nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę? (art . 44, 45, 47, 471 oraz 50 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 Pytanie 78 . Jakie roszczenia przysługują pracownikowi z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia? (art . 56–60 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Pytanie 79 . Jakie roszczenia przysługują pracownikowi w przypadku zastosowania przez pracodawcę krótszego niż wymagany okresu wypowiedzenia umowy o pracę? (art . 49 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Pytanie 80 . Jakie uprawnienia przysługują pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia? (art . 611 oraz 612 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Pytanie 81 . Kiedy można przywrócić pracownikowi termin na wniesienie odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę? (art . 264, 265 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Pytanie 82 . Jakie są prawa pracownika do wynagrodzenia w przypadku orzeczenia przez sąd przywrócenia pracownika do pracy? (art . 57 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Pytanie 83 . Czy pracodawca może odmówić zatrudnienia pracownika pomimo przywrócenia go do pracy przez sąd? (art . 48 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pytanie 84 . Jakie są sposoby rozwiązania umowy o pracę i możliwości prawne ich zakwestionowania? (art . 30, 44, 45, 50, 61 oraz 264 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Pytanie 85 . Jakie są konsekwencje niezawiadomienia przez pracodawcę urzędu pracy o przyjętych ustaleniach dotyczących grupowego zwolnienia? (art . 4 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72 Pytanie 86 . Jakie występują wyłączenia w stosowaniu przepisów prawa pracy przy wypowiadaniu pracownikom stosunków pracy w ramach grupowego zwolnienia? (art . 5 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Pytanie 87 . Czym charakteryzuje się procedura przeprowadzenia zwolnienia grupowego? (ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Pytanie 88 . Na czym polega zwolnienie indywidualne pracownika w trybie tzw . ustawy o zwolnieniach grupowych? (art . 10 ZwolGrupU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Pytanie 89 . Czym charakteryzuje się prawo do wynagrodzenia na gruncie Kodeksu pracy? (art . 22 oraz 282 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Pytanie 90 . Na czym polegają: wynagrodzenie jednakowej pracy oraz wynagrodzenie pracy jednakowej wartości? (art . 183c KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Pytanie 91 . Co rozumiemy pod pojęciem godziwego wynagrodzenia? Jakie są zasady ustalania wysokości wynagrodzenia? (art . 13, art . 78 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Pytanie 92 . Czy istnieje możliwość domagania się ukształtowania wysokości wynagrodzenia przez sąd pracy? (art . 13, 18, 183c, art . 78 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Pytanie 93 . Jaką ochronę wynagrodzenia za pracę przewiduje Kodeks pracy? (art . 84–91 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Pytanie 94 . Co należy rozumieć przez pojęcie „zasada ekwiwalentności wynagrodzenia za pracę”? (art . 13, 78 oraz 80 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Pytanie 95 . Jakie są sposoby, terminy oraz miejsce wypłaty wynagrodzenia? (art . 85 i 86 KP) 81 Pytanie 96 . Jakie należności podlegają potrąceniu z wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych? (art . 87 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81 IX Spis treści Pytanie 97 . Czy przysługuje pracownikowi wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę? (art . 82 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Pytanie 98 . Czy dopuszczalne jest potrącenie z wynagrodzenia za pracę bez zgody pracownika? (art . 87 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 99 . Jaka kwota wynagrodzenia za pracę jest wolna od potrąceń? (art . 871, 91 KP) . . . Pytanie 100 . Jakie są różnice między premią a nagrodą? Jakie okoliczności musi udowodnić pracownik wytaczając powództwo o zapłatę tytułem premii? (art . 105 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 101 . Czy przysługuje pracownikowi roszczenie o wypłatę premii? (art . 771, 772 KP) . . . Pytanie 102 . Czy istnieje przymus zwrotu nienależnie pobranego wynagrodzenia? 82 83 83 84 (art . 405, 409 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pytanie 103 . Jakie wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezdolności do pracy z powodu choroby? (art . 92 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 Pytanie 104 . Czy możliwe jest prawo do wynagrodzenia za pracę z tytułu pozostawania przez pracownika w gotowości do pracy? (art . 81, 1515 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 Pytanie 105 . Jakie są przypadki zachowania prawa do wynagrodzenia za pracę pomimo nieświadczenia pracy? (art . 37, 81, 92, 1031, 134, 152–173, 187, 210 KP; UsprNieobR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Pytanie 106 . Kiedy pracownik nabywa prawo do urlopu wypoczynkowego? (art . 152–155, 158, 161 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Pytanie 107 . Jaki jest wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy? (art . 154 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pytanie 108 . Na czym polega zasada nabywania prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych? (art . 153, 154, 1541, 155 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89 Pytanie 109 . Kiedy przysługuje urlop proporcjonalny i jak jest dzielony? (art . 1551, 1552, 1552a, 1553, 162 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Pytanie 110 . W jakich okolicznościach jedna ze stron stosunku pracy może w sposób wiążący wskazać termin wykorzystania urlopu? (art . 163 § 3, art . 1671, 1672 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Pytanie 111 . Czy pracownik musi skorzystać z urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia umowy o pracę? (art . 1671 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91 Pytanie 112 . Czy pracodawca może odmówić udzielenia „urlopu na żądanie”? (art . 1672 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Pytanie 113 . Czy ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop przysługuje za niewykorzystane dni zwolnienia na poszukiwanie pracy w okresie wypowiedzenia? (art . 168, 171 oraz art . 291 § 1 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 114 . Co rozumiemy przez pojęcie „urlop szkoleniowy”? (art . 1031, 1032 KP) . . . . . . . . . . Pytanie 115 . Czy dopuszczalne jest zrzeczenie się prawa do urlopu? (art . 14, 152 KP) . . . . . . . Pytanie 116 . Kiedy dopuszczalne jest odwołanie pracownika z urlopu? (art . 14, 152, 93 93 94 167 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pytanie 117 . Kiedy możliwe jest przerwanie urlopu wypoczynkowego z mocy prawa? (art . 166 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Pytanie 118 . Jaki jest wymiar urlopu macierzyńskiego i jakie są zasady jego wykorzystywania? (art . 180, 1821, 1831, 1832, 184 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Pytanie 119 . Jakie są uprawnienia pracownika-ojca związane z urodzeniem dziecka? (art . 180, 1821, 1821a, 1823, 186 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 120 . Czym jest i komu przysługuje urlop rodzicielski? (art . 1821a KP) . . . . . . . . . . . . . . . . 96 96 X Spis treści Pytanie 121 . Jaki wpływ na uprawnienia pracownicze ma urlop bezpłatny? (art . 174, 1741 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Pytanie 122 . Jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego? Czy rodzic korzystający z urlopu wychowawczego może świadczyć pracę w trakcie trwania tego urlopu? (art . 186, 1862 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Pytanie 123 . Kiedy naruszenie porządku i dyscypliny pracy może zostać uznane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych? Kiedy stanowić będzie przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę? (art . 52, 100, 108 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Pytanie 124 . Na czym polega odpowiedzialność porządkowa pracowników? (art . 108–113 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Pytanie 125 . Co zaliczamy do katalogu kar porządkowych? Jakie jest przeznaczenie wpływów z kar pieniężnych? (art . 108 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Pytanie 126 . Jakie są podstawowe obowiązki pracownika wobec pracodawcy? (art . 100 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 127 . Jakie są podstawowe obowiązki pracodawcy? (art . 94–97 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 128 . Na czym polega odpowiedzialność materialna pracownika? (art . 114–122 102 102 oraz 291 KP; OdpMatR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Pytanie 129 . Na czym polega ciężar dowodu w sprawie o zapłatę niedoboru kasowego? (art . 124 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Pytanie 130 . Kiedy pracownik ma obowiązek powstrzymania się od podejmowania działalności konkurencyjnej po ustaniu stosunku pracy? (art . 1011, 1012 KP) . . . 107 Pytanie 131 . Na czym polega zakaz konkurencji pracownika? Czy pracodawca może zostać zwolniony od obowiązku spełnienia związanych z tym świadczeń? (art . 1011, 1012 KP oraz art . 3, 12, 18, 23 ZwNieuczKonkurU; art . 361 i 471 KC) . . . 108 Pytanie 132 . Na czym polega podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uprawnień 110 pracownika z tym związanych? (art . 1031 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 133 . Jakie są wykroczenia przeciwko prawom pracownika? (art . 281, 282, 283 KP) . . . 110 Pytanie 134 . Jakie są skutki nieprowadzenia dokumentacji pracowniczej? (art . 94, 281 KP) . . . 111 Pytanie 135 . Jakie są obowiązki pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy? (art . 234 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 Pytanie 136 . Co oznaczają pojęcia „ewidencja czasu pracy” i „okresy rozliczeniowe”? (art . 149 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 Pytanie 137 . Kiedy dopuszczalna jest praca w godzinach nadliczbowych i jakie są zasady jej rozliczania? (art . 151–1516 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Pytanie 138 . Czy dopuszczalne jest zastąpienie wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ryczałtem? Jeżeli tak, to jak powinien zostać ustalony ryczałt? (art . 151 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Pytanie 139 . Wymiar tygodniowego czasu pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi . Jakie są skutki naruszenia przez pracodawcę maksymalnego wymiaru czasu pracy? (art . 131, 281 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Pytanie 140 . Jaki jest maksymalny wymiar czasu pracy i podstawowe okresy odpoczynku? (art . 129, 130, 131, 133 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Pytanie 141 . Jakie wyróżniamy systemy czasu pracy? Omów krótko dwa z tych systemów . (art . 129, 135, 138, 139, 140, 1401, 143, 144 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 142 . Kiedy przysługuje pracownikowi przerwa w pracy? (art . 134, 141, 187, 202 KP) . . 115 116 XI Spis treści Pytanie 143 . W jakim systemie czasu pracy dopuszczalna jest praca zmianowa? (art . 128, 146 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Pytanie 144 . Jakie uprawnienia przysługują pracownikowi z tytułu pracy w niedziele i święta? (art . 1519–15112 KP; DniWolneU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Pytanie 145 . Na czym polega zasada związania sądu pracy wyrokiem sądu karnego? (art . 1, 11 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Pytanie 146 . Na czym polegają zasady ustalania wartości przedmiotu sporu w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 19, 20, 21, 231 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 147 . Kto ponosi opłaty sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy? (KosztyU) . . . . . . Pytanie 148 . Jakie są odrębności w dokonywaniu doręczeń i wezwań w sprawach 120 120 z zakresu prawa pracy? (art . 472 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 Pytanie 149 . Na czym polega odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie zobowiązania sądu nałożonego na pracodawcę w toku postępowania w sprawach z zakresu prawa pracy? (art . 1052, 1053 KPC; art . 282 KP; art . 218 KK) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 Pytanie 150 . W jakim celu powoływana jest komisja pojednawcza? Na czym polega wykonanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą? (art . 244–258 KP) . . . . 122 Pytanie 151 . Jakie są szczególne terminy wnoszenia odwołań w sprawach pracowniczych? Kiedy można zastosować przesłanki przywrócenia terminu? (art . 97 § 21, art . 264, 265 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Pytanie 152 . Jakie są terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy? (art . 291 KP; art . 4421 KC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125 Pytanie 153 . Kiedy następuje zawieszenie i przerwanie biegu przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy? (art . 293–295 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Pytanie 154 . W jakich przypadkach możliwe jest przeniesienie urzędnika państwowego do innej pracy, a w jakich zawieszenie go w czynnościach? (art . 10–12 PracUrzPańU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Pytanie 155 . W jakich przypadkach możliwe jest przeniesienie urzędnika służby cywilnej do innej pracy, a w jakich zawieszenie go w czynnościach? (art . 62–69 SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Pytanie 156 . W jaki sposób rekompensuje się członkom korpusu służby cywilnej pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych od pracy? (art . 97 SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128 Pytanie 157 . Na czym polegają procedury obowiązujące przy rekrutacji do korpusu służby cywilnej? (art . 26–33 SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129 Pytanie 158 . Jakie są rodzaje stosunków pracy, na podstawie których mogą być zatrudnieni urzędnicy państwowi? (PracUrzPańU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Pytanie 159 . Na czym polega odpowiedzialność dyscyplinarna urzędników państwowych i tryb jej stosowania? (PracUrzPańU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 133 Pytanie 160 . Co rozumiemy przez pojęcie „korpus służby cywilnej”? (SłużbaCywU) . . . . . . . . . Pytanie 161 . Kto może być urzędnikiem państwowym i jakie ograniczenia prawne wiążą się z uzyskaniem przez pracownika statusu urzędnika państwowego? (SłużbaCywU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133 Pytanie 162 . Jakie wyróżniamy rodzaje stosunków pracy mogące łączyć urząd gminy z jego pracownikami? (PracSamU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Pytanie 163 . Kiedy następuje przedawnienie roszczenia o urlop i ekwiwalent pieniężny? (art . 168, 171, 291 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 XII Spis treści Pytanie 164 . Jakie są przesłanki zatrudnienia młodocianego pracownika? (art . 190, 191, 2001 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Pytanie 165 . O czym stanowią regulacje ochronne dotyczące pracowników młodocianych? (art . 191–205 KP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. System ubezpieczeń społecznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 1 . Kto jest uprawniony do zasiłku opiekuńczego? (art . 32 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 2 . Kiedy i komu przysługuje zasiłek pogrzebowy? (art . 77–81 EmFUSU) . . . . . . . . . . . Pytanie 3 . Co rozumiemy przez pojęcie „renta rodzinna”? (art . 65–74 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . Pytanie 4 . Na czym polega częściowa i całkowita niezdolność do pracy? (art . 12 i 13 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 5 . Jaki wypadek kwalifikuje się jako wypadek przy pracy? (art . 3 WypadkiU) . . . . . . . Pytanie 6 . Jakie są zasady przyznawania renty z tytułu niezdolności do pracy? (art . 57, 136 141 143 143 144 146 146 57a, 58, 59 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 148 Pytanie 7 . Co rozumiemy przez pojęcie „zasiłek wyrównawczy”? (art . 23–25 ZasiłkiU) . . . . . . Pytanie 8 . Kiedy ulegają przedawnieniu roszczenia o wypłatę zasiłku chorobowego, wyrównawczego, macierzyńskiego, opiekuńczego? (art . 67 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . 149 Pytanie 9 . Co rozumiemy przez pojęcia „wypadek w drodze do pracy” oraz „wypadek w drodze z pracy”? (art . 57b EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 10 . Kiedy emerytury i renty mogą ulec zawieszeniu? (art . 103–104 EmFUSU) . . . . . . . Pytanie 11 . Kiedy przyznawane są świadczenia rehabilitacyjne? (art . 18–21 ZasiłkiU) . . . . . . . Pytanie 12 . Co to jest zasiłek chorobowy? (art . 4–17 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 13 . Jakie są rodzaje ubezpieczeń unormowanych w SysUbSpołU? (art . 1 149 150 151 151 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 Pytanie 14 . Jakim ubezpieczeniom społecznym podlega osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą? (art . 8 ust . 6, 11 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . Pytanie 15 . Na czym polega zawarcie umowy z OFE? (art . 39 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 16 . Czy dopuszczalne jest zawarcie ugody przed sądem ubezpieczeń 153 155 społecznych? (art . 47712 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155 Pytanie 17 . Czym charakteryzuje się renta z tytułu niezdolności do pracy? (art . 19, 19a, 62 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 18 . Co to jest kapitał początkowy? (art . 173–178 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 19 . Jakie podmioty uprawnione są do emerytury pomostowej i jakie są warunki 156 156 jej przysługiwania? (art . 4–13, 15–17 EmPomostU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Pytanie 20 . Jaki jest zakres i uprawnienia inspektorów kontroli ZUS podczas kontroli wykonywania zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych? (art . 86–92 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Pytanie 21 . Jaki jest sposób rozstrzygnięcia zbiegu tytułów ubezpieczenia w postaci umowy zlecenia i prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej na podstawie SysUbSpołU? (art . 9 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Pytanie 22 . Kiedy następuje zbieg tytułu ubezpieczenia w postaci umowy o pracę i jednoczesnego pobierania renty z tytułu niezdolności do pracy? (art . 9 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Pytanie 23 . Jaka jest właściwość rzeczowa sądów rejonowych oraz sądów okręgowych w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 4778 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 24 . Jakie są okresy składkowe na gruncie EmFUSU? (art . 6 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 25 . Jakie świadczenia przysługują w świetle ZasiłkiU? (art . 2, 6, 8 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . 160 160 161 XIII Spis treści Pytanie 26 . Jakie świadczenia przysługują ubezpieczonemu z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej? (art . 6 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Pytanie 27 . Kiedy ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku chorobowego? (art . 4, 6 i 7 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 28 . Komu przysługuje zasiłek macierzyński? (art . 29, 29a ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 29 . Co rozumiemy przez pojęcie nienależnie pobranych świadczeń na 165 166 podstawie SysUbSpołU? (art . 84 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Pytanie 30 . Kiedy przysługuje pracownikowi jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy i jakie są możliwości jego podwyższenia? (art . 11–15 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 Pytanie 31 . Czy istnieje możliwość zakwestionowania decyzji organu rentowego odmawiającej wnioskodawcy umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne? (art . 83 ust . 4 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169 Pytanie 32 . Jakie są przesłanki nabycia prawa do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego? (art . 8 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Pytanie 33 . Jaki jest tryb odwoławczy od decyzji oddziału ZUS odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy? (art . 3982, 4778, 4779, 47710 KPC) . . . . . . . . . . 170 Pytanie 34 . Kiedy pracownik nabywa prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy? (art . 57–64 oraz 100 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Pytanie 35 . Jakie są przesłanki zawieszenia i zmniejszenia świadczenia emerytalnego? (art . 103–104 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 Pytanie 36 . Czym charakteryzuje się ubezpieczenie społeczne rolników? (art . 1–35 UbRolU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173 Pytanie 37 . Jaka jest procedura ubiegania się o emeryturę? (art . 24–46, 115–116, 118, 129 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 Pytanie 38 . Czym charakteryzuje się wykonywanie przez pracownika pracy na podstawie umowy o dzieło na rzecz pracodawcy? (art . 8 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . 175 Pytanie 39 . Jakie uprawnienie ma pracownica będąca w ciąży (zdolna do pracy) do świadczenia z ubezpieczenia chorobowego na wypadek rozwiązania z nią stosunku pracy na czas nieokreślony z powodu likwidacji pracodawcy? (art . 30–31 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Pytanie 40 . Jak wygląda struktura podziału składki na ubezpieczenie społeczne na przykładzie stosunku pracy? (art . 15, 16, 17 oraz 22 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . 176 Pytanie 41 . Jak przedstawia się kwestia ubezpieczeń społecznych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą w rozumieniu SysUbSpołU? (art . 6, 11, 12, 18, 18a, 19, 20 oraz 22 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177 Pytanie 42 . Kiedy następuje obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do zleceniobiorcy związanego umową o pracę z podmiotem niebędącym zleceniodawcą? (art . 9 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Pytanie 43 . Kiedy następuje obowiązkowe ubezpieczenie społeczne w odniesieniu do osoby prowadzącej kilka rodzajów pozarolniczej działalności gospodarczej? (art . 9, 11 i 12 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178 Pytanie 44 . Jaki ma wpływ zbieg umowy o dzieło z własnym pracodawcą oraz umowy o dzieło ze zleceniodawcą na obowiązek ubezpieczenia społecznego? (art . 6, 9, 11 oraz 12 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Pytanie 45 . Jaka będzie podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczonych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą? (art . 18 i 18a SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 XIV Spis treści Pytanie 46 . W jaki sposób oblicza się składki na ubezpieczenie zdrowotne? (art . 79–95 ŚwiadczeniaU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 Pytanie 47 . Jakie występują przesłanki umorzenia należności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne? (art . 28 oraz art . 84 ust . 8 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . 181 Pytanie 48 . Jaki będzie zakres ubezpieczenia społecznego osoby pozostającej w kilku stosunkach pracy? (art . 9 i 18 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Pytanie 49 . Jakie są ulgi w zakresie obowiązku zapłaty należności z tytułu składek? (art . 29 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 Pytanie 50 . Jakie są wymogi prawidłowego zgłoszenia ubezpieczonego do ZUS przez płatnika? (art . 43 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Pytanie 51 . Jakie są zasady korygowania dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS osoby podlegającej obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu? (art . 36 i 41 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 Pytanie 52 . Jakie są terminy opłacania składek z ubezpieczenia społecznego i składania dokumentów rozliczeniowych? (art . 47 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 Pytanie 53 . Co obejmuje kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 86–92 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 Pytanie 54 . Jakie podmioty uczestniczą w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 476 oraz 47711 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pytanie 55 . Kiedy stosuje się środek zaskarżenia w postaci wniosku do Prezesa ZUS o ponowne rozpatrzenie sprawy? (art . 83 ust . 4 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 Pytanie 56 . Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu przed sądem powszechnym w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych? (art . 87 oraz art . 465 § 1 KPC) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Pytanie 57 . Jakie są zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego? (art . 36–47 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Pytanie 58 . W jaki sposób ZUS dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń? (art . 84 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 Pytanie 59 . Jaki jest katalog podmiotów podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu? (art . 66 i 68 ŚwiadczeniaU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pytanie 60 . Kiedy nabywamy prawa do zasiłku chorobowego? (art . 4–7 ZasiłkiU) . . . . . . . . . . . Pytanie 61 . Kiedy nabywamy prawa do zasiłku opiekuńczego? (art . 32–32a ZasiłkiU) . . . . . . . Pytanie 62 . Jakie podmioty uprawnione są do świadczeń z ubezpieczenia 192 194 194 wypadkowego? (art . 6 oraz 13 WypadkiU oraz art . 12 SysUbSpołU) . . . . . . . . . . . . . 195 Pytanie 63 . Jakie świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługują ubezpieczonemu w razie choroby? (art . 6 oraz 13 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 Pytanie 64 . Jakie świadczenia przysługują z ubezpieczenia wypadkowego? (art . 6 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Pytanie 65 . Kiedy nagłe zdarzenie jest przesłanką wypadku przy pracy? (art . 3 ust . 1 WypadkiU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 Pytanie 66 . Jakie są przesłanki nabycia przez rozwiedzioną wdowę prawa do renty rodzinnej po zmarłym mężu? (art . 70 ust . 3 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Pytanie 67 . Jakie warunki musi spełnić pełnoletnie dziecko, aby nabyć prawo do renty rodzinnej po zmarłej matce? (art . 65–68 EmFUSU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 Pytanie 68 . Jakie są przesłanki przyznania dziecku,
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych w pytaniach i odpowiedziach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: