Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00118 008790 20598818 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy w praktyce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Prawo pracy w praktyce. Wydanie 2 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 547
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-812-8223-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka składa się z dwóch części. Pierwsza stanowi studium najważniejszych instytucji prawa pracy oraz wybranych zagadnień proceduralnych, ważnych z punktu widzenia rozwiązywania sporów z zakresu indywidualnego prawa pracy. Druga natomiast obejmuje rozwiązania kilkudziesięciu istotnych problemów prawnych powstałych na kanwie różnorodnych stanów faktycznych, zainspirowanych sprawami rozpoznawanymi szczególnie przez Sąd Najwyższy. Do każdego stanu faktycznego przyporządkowano stosowne pytania merytoryczne lub polecenia, a każde rozwiązanie opatrzono krótkim komentarzem, prezentującym przede wszystkim obowiązującą linię orzeczniczą oraz przypominającym brzmienie i treść przepisów prawnych. Dzięki temu każdy, kto wykorzysta niniejsze opracowanie, stanie przed szansą nie tylko zapamiętania, ale także zrozumienia poszczególnych unormowań prawnych w myśl starej zasady, głoszącej że powtarzanie jest matką nauk (repetitio est mater studiorum).

Publikacja dedykowana jest osobom odbywającym szkolenie w ramach aplikacji radcowskiej, adwokackiej, komorniczej, notarialnej czy sędziowskiej, studentom prawa, jak również radcom prawnym i adwokatom, którzy na co dzień, w ramach wykonywania zawodu, zajmują się prowadzeniem spraw z zakresu prawa pracy. Opracowanie to stanowić będzie także nieocenioną pomoc dla każdego, kto uczestniczył, uczestniczy albo planuje uczestniczyć w obrocie prawnym jako pracownik lub pracodawca.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AplikAcje prAwnicze Cywilne Radosław Terlecki, Natalia Szok Prawo pracy w praktyce 2. wydanie i : i n A c t i o n c z y l L a w • P r o c e d u r a w p r a k t y c e • P r z y d a t n e p o r a d y • O r z e c z n i c t w o C.H.Beck Aplikacje Prawnicze Prawo pracy w praktyce Polecamy inne nasze publikacje: A. Sobczyk (red.) KODEKS PRACY. KOMENTARZ Komentarze Kompaktowe B. Dziliński, K. Dzilińska PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH, wyd. 3 Aplikacje Prawnicze S. Jaworski APELACJE CYWILNE I KARNE. 69 WZORÓW PISM, wyd. 6 Aplikacje Prawnicze Z. Kapiński APELACJE KARNE. ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE, AKTA I KAZUSY, wyd. 5 Aplikacje Prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl Radosław Terlecki, Natalia Szok Prawo pracy w praktyce 2. wydanie Wydawnictwo C.H.Beck Warszawa 2018 Prawo pracy w praktyce Stan prawny: styczeń 2018 r. Wydawca: Joanna Ablewicz Redakcja: Justyna Witas Korekta: Irena Gajdul Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H.Beck 2018 Opinie zawarte w niniejszej publikacji wyrażają osobisty punkt widzenia Autora. Wydawnictwo C.H.Beck nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w niej informacje. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: IDENTIA Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-812-8222-2 ISBN e-book 978-83-812-8223-9 Notki o Autorach Radosław Terlecki – absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych Studiów Menedżerskich z modułem Zarządzania Strategicznego na Wy- dziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, aplikant radcowski OIRP w Szczecinie (2013–2016), doktorant na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Autor publikacji z zakresu stosowania prawa oraz materiałów edukacyjnych dla studentów i aplikantów. Natalia Szok – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego oraz podyplomowych Studiów Menedżerskich z modułem Zarządzania Strategicznego na Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, aplikantka radcowska OIRP w Szczecinie (2013–2016), doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szcze- cińskiego. Specjalizuje się w prawie pracy oraz w prawie rodzinnym i opiekuńczym. Autorka wielu artykułów i poradników poświęconych tematyce stosowania prawa oraz materiałów edu- kacyjnych przeznaczonych dla studentów prawa i aplikantów. Prowadzi również szkolenia z za- kresu prawa. Spis treści Notki o Autorach ................................................................................................................................ V Wstęp .................................................................................................................................................... XIX Wykaz skrótów .................................................................................................................................... XXI CZĘŚĆ 1. ............................................................................................................................................. Zagadnienie 1. Źródła prawa pracy ............................................................................................ 1.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................................ 1.2. Katalog źródeł prawa pracy ....................................................................................................... 1.2.1. Konstytucja ........................................................................................................................ 1.2.2. Ustawy ................................................................................................................................ 1.2.3. Ratyfikowane umowy międzynarodowe ...................................................................... 1.2.4. Układy zbiorowe pracy .................................................................................................... 1.2.4.1. Układ jako źródło prawa pracy ........................................................................ 1.2.4.2. Treść układu ........................................................................................................ 1.2.4.3. Zawarcie układu ................................................................................................. 1.2.4.4. Rejestracja układu .............................................................................................. 1.2.4.5. Wejście w życie układu ...................................................................................... 1.2.4.6. Skutek niezgodności z prawem postanowień układu ................................. 1.2.4.7. Hierarchia obowiązywania układów .............................................................. 1.2.5. Porozumienia zbiorowe oparte na ustawie ................................................................. 1.2.6. Regulaminy ........................................................................................................................ 1.2.7. Statuty ................................................................................................................................. Zagadnienie 2. Podstawowe zasady prawa pracy wyrażone w Kodeksie pracy ............. 2.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................................ 2.2. Zasada prawa do pracy ............................................................................................................... 2.3. Zasada swobody pracy ............................................................................................................... 2.4. Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych ................................................. 2.5. Zasada równouprawnienia pracowników .............................................................................. 2.6. Zasada niedyskryminacji ........................................................................................................... 2.7. Zasada prawa do godziwego wynagrodzenia ........................................................................ 2.8. Zasada prawa do wypoczynku .................................................................................................. 2.9. Zasada zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy .... 2.10. Zasada zaspokajania bytowych, socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników ...... 1 3 3 4 4 4 5 6 6 8 9 10 10 10 11 11 12 12 15 15 16 17 17 19 19 20 21 21 22 VII Spis treści 2.11. Zasada ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych .................... 2.12. Zasada korzystności ................................................................................................................. 2.13. Zasada swobody zrzeszania się pracowników i pracodawców ........................................ 2.14. Zasada udziału pracowników w zarządzaniu zakładem pracy ........................................ 2.15. Zasada trwałości stosunku pracy ........................................................................................... Zagadnienie 3. Stosunek pracy ..................................................................................................... 3.1. Podstawy nawiązania stosunku pracy ..................................................................................... 3.1.1. Umowa o pracę ................................................................................................................. 3.1.1.1. Umowa na okres próbny ................................................................................... 3.1.1.2. Umowa na czas określony ................................................................................ 3.1.1.3. Umowa na czas nieokreślony ........................................................................... 3.1.1.4. Umowa o pracę z pracownikiem skierowanym do pracy na obszarze państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej .................................... 3.1.2. Powołanie ........................................................................................................................... 3.1.3. Wybór ................................................................................................................................. 3.1.4. Mianowanie ....................................................................................................................... 3.1.5. Spółdzielcza umowa o pracę .......................................................................................... 3.2. Pojęcie pracownika i jego zdolność nawiązania stosunku pracy ....................................... 3.2.1. Pojęcie pracownika .......................................................................................................... 3.2.2. Zdolność nawiązania stosunku pracy .......................................................................... 3.3. Umowa przedwstępna ................................................................................................................ 3.4. Dane osobowe pracownika ....................................................................................................... 3.5. Obowiązek informacyjny pracodawcy .................................................................................... 3.6. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę pomiędzy spółką z ograniczoną odpowiedzialnością a członkiem jej zarządu ........................................................................ 3.6.1. Spółki wielopodmiotowe oraz spółki jednoosobowe, w których wspólnik nie jest jedynym członkiem zarządu ............................................................................ 3.6.2. Spółki jednoosobowe z jedynym członkiem zarządu w osobie wspólnika ........... 3.7. Cechy istotne stosunku pracy ................................................................................................... Zagadnienie 4. Ustanie stosunku pracy ..................................................................................... 4.1. Sposoby rozwiązania umowy o pracę ..................................................................................... 4.1.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 4.1.2. Rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem .................................................................. 4.1.2.1. Pojęcie rozwiązania umowy za wypowiedzeniem i okresy wypowiedzenia ................................................................................................... 4.1.2.2. Zastosowanie krótszego lub dłuższego niż wymagany okresu wypowiedzenia ................................................................................................... 4.1.2.3. Dni wolne na poszukiwanie pracy .................................................................. 4.1.2.4. Konsultacja związkowa ..................................................................................... 4.1.3. Niezwłoczne rozwiązanie umowy ................................................................................ 4.1.3.1. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika .... 4.1.3.2. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika ...... 4.1.4. Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron .......................................................... 4.2. Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika (zwolnienie grupowe) ................................................................................................................. 4.2.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 4.2.2. Liczba zwalnianych pracowników ................................................................................ 4.2.3. Konsultacja ze związkami zawodowymi oraz obowiązek informacyjny ............... 4.2.4. Porozumienie w sprawie zwolnienia grupowego ....................................................... 23 23 25 25 26 28 28 29 33 35 38 38 39 46 47 48 51 51 52 53 56 57 58 59 60 61 65 66 66 66 66 68 69 70 71 71 75 76 77 77 77 77 78 VIII Spis treści 4.2.5. Ponowne zawiadomienie urzędu pracy ....................................................................... 4.2.6. Wypowiedzenie i rozwiązanie umów o pracę ............................................................ 4.3. Rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niezawinionych przez pracownika ................................................................................................................................... 4.4. Treść oświadczenia pracodawcy o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia ............................................................................................................ 4.5. Wygaśnięcie umowy o pracę ..................................................................................................... Zagadnienie 5. Modyfikacja postanowień umowy o pracę .................................................. 5.1. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę .................................................................... 5.1.1. Materialnoprawny charakter przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę ... 5.1.2. Wliczenie poprzedniego okresu zatrudnienia ............................................................ 5.1.3. Skutki przejścia zakładu pracy w zakresie indywidualnego prawa pracy ............. 5.1.3.1. Obowiązki pracodawcy wobec pracowników zatrudnionych na innej 79 79 80 82 83 88 88 88 91 91 91 podstawie niż umowa o pracę ......................................................................... 91 5.1.3.2. Obowiązek informacyjny pracodawców ........................................................ 92 5.1.3.3. Odpowiedzialność za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy ........ 93 5.1.3.4. Możliwość rozwiązania stosunku pracy przez pracownika ....................... 93 5.1.4. Skutki przejścia zakładu pracy w zakresie zbiorowego prawa pracy ..................... 93 5.1.4.1. Obowiązek informacyjny pracodawców ........................................................ 94 5.1.4.2. Podjęcie działań dotyczących warunków zatrudnienia .............................. 94 5.1.4.3. Skutki braku porozumienia w sprawie warunków zatrudnienia .............. 94 5.1.4.4. Stosowanie postanowień zawartego układu zbiorowego pracy ................ 95 5.2. Powierzenie pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę ...................... 5.3. Wypowiedzenie zmieniające ..................................................................................................... 96 Zagadnienie 6. Telepraca ............................................................................................................... 100 6.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................................ 100 6.2. Uzgodnienie warunków stosowania telepracy ...................................................................... 102 6.3. Obowiązki pracodawcy .............................................................................................................. 104 6.3.1. Dostarczenie sprzętu ....................................................................................................... 104 6.3.2. Określenie zasad ochrony danych ................................................................................. 104 6.3.3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy ................................................... 104 6.3.4. Obowiązek informacyjny ................................................................................................ 105 6.4. Odrębne uzgodnienie kwestii związanych z wykonywaniem pracy w formie telepracy ........................................................................................................................................ 106 6.5. Czynności kontrolne .................................................................................................................. 106 6.6. Możliwość zaprzestania wykonywania pracy w formie telepracy ..................................... 107 6.7. Zakaz dyskryminacji ................................................................................................................... 107 6.8. Ochrona trwałości stosunku pracy pracowników pracujących w formie telepracy ...... 108 Zagadnienie 7. Obowiązki stron stosunku pracy ................................................................... 110 7.1. Podstawowe obowiązki pracownika ........................................................................................ 111 7.1.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 111 7.1.2. Ogólny obowiązek pracownika wynikający z istoty stosunku pracy ..................... 111 7.1.2.1. Obowiązek przestrzegania czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy ... 114 7.1.2.2. Obowiązek przestrzegania regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku ................................................................................................... 117 7.1.2.3. Obowiązek przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych ............................. 117 IX Spis treści 7.1.2.4. Obowiązek dbania o dobro zakładu pracy, ochrony jego mienia oraz obowiązek zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę ....................................................... 119 7.1.2.5. Obowiązek przestrzegania tajemnicy określonej w odrębnych przepisach ............................................................................................................ 121 7.1.2.6. Obowiązek przestrzegania w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego ......................................................................................................... 121 7.1.3. Pozostałe obowiązki pracownika .................................................................................. 123 7.1.4. Skutki naruszenia obowiązków pracowniczych ......................................................... 123 7.2. Podstawowe obowiązki pracodawcy ....................................................................................... 123 7.2.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 123 7.2.2. Obowiązek poniesienia kosztów wstępnych badań lekarskich ............................... 124 7.2.3. Obowiązek informowania o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą ................................................................................................................................... 126 7.2.4. Obowiązek zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami ..................................................................... 127 7.2.5. Obowiązek przeciwdziałania dyskryminacji .............................................................. 127 7.2.6. Obowiązek zapoznania pracownika z treścią regulaminu pracy ............................ 128 7.2.7. Obowiązek stwarzania pracownikom warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy ........................................... 128 7.2.8. Obowiązki związane z organizacją pracy .................................................................... 129 7.2.9. Obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ........................................ 129 7.2.10. Obowiązek terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia .............. 130 7.2.11. Obowiązek ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych ... 133 7.2.12. Obowiązek zaspokajania potrzeb socjalnych pracowników .................................. 135 7.2.13. Obowiązek stosowania obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy ........................................................................ 136 7.2.14. Obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, w tym obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy ............................................ 137 7.2.15. Obowiązek wpływania na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego ....................................................................................................................... 140 7.2.16. Obowiązek poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika ...... 142 7.2.17. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ............................................................... 142 7.2.18. Obowiązek wydania świadectwa pracy ..................................................................... 142 7.2.18.1. Sposób i tryb wydania świadectwa pracy .................................................... 145 7.2.18.2. Sprostowanie i uzupełnienie świadectwa pracy ......................................... 145 7.2.19. Obowiązek udzielenia pracownikowi zwolnienia na poszukiwanie pracy ......... 148 7.2.20. Obowiązek wypłaty odprawy emerytalnej albo rentowej ...................................... 149 7.2.21. Obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej ................................................................ 152 7.3. Obowiązki związane z wystąpieniem wypadku przy pracy i choroby zawodowej ........ 152 7.3.1. Definicja wypadku przy pracy ....................................................................................... 152 7.3.2. Obowiązki pracodawcy związane z wystąpieniem wypadku przy pracy .............. 154 7.3.3. Definicja choroby zawodowej ........................................................................................ 156 7.3.4. Obowiązki pracodawcy związane z wystąpieniem choroby zawodowej ............... 156 Zagadnienie 8. Wynagrodzenie oraz inne świadczenia związane ze stosunkiem pracy ..................................................................................................................................................... 159 8.1. Problematyka prawa do wynagrodzenia ................................................................................. 159 X Spis treści 8.1.1. Prawo do wynagrodzenia a klauzula zasad współżycia społecznego .................... 161 8.1.2. Wynagrodzenie a zasada swobody umów ................................................................... 161 8.2. Pojęcie godziwego wynagrodzenia .......................................................................................... 163 8.3. Ekwiwalentność wynagrodzenia za pracę .............................................................................. 164 8.4. Prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości ................................................................................................................ 164 8.5. Zasady ustalania wysokości wynagrodzenia .......................................................................... 165 8.5.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 165 8.5.2. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych ............................................ 165 8.5.3. Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby ....................... 167 8.5.4. Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę ............................................................ 169 8.6. Prawo do wynagrodzenia pomimo nieświadczenia pracy .................................................. 170 8.7. Termin, czas i miejsce wypłaty wynagrodzenia .................................................................... 171 8.8. Potrącenia z wynagrodzenia ..................................................................................................... 172 8.9. Zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia ...................................................................... 174 8.10. Regulamin wynagradzania ...................................................................................................... 175 8.11. Składniki wynagrodzenia za pracę ........................................................................................ 177 8.11.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 177 8.11.2. Wynagrodzenie „netto” i wynagrodzenie „brutto” ................................................ 178 8.11.3. Wynagrodzenie zasadnicze ........................................................................................ 179 8.11.4. Premia ............................................................................................................................ 179 8.11.5. Nagroda .......................................................................................................................... 180 8.11.6. Dodatki ........................................................................................................................... 180 8.11.7. Gratyfikacja jubileuszowa ........................................................................................... 181 8.11.8. Deputaty ......................................................................................................................... 181 8.12. Odprawa pośmiertna ............................................................................................................... 181 8.12.1. Przesłanki nabycia prawa do odprawy pośmiertnej .............................................. 181 8.12.2. Wysokość świadczenia ................................................................................................ 182 8.12.3. Uprawnieni do otrzymania odprawy pośmiertnej ................................................ 182 8.12.4. Wliczenie okresu zatrudnienia w związku z art. 231 KP ...................................... 183 8.12.5. Pokrycie należności przez świadczenie z tytułu ubezpieczenia na życie .......... 183 8.13. Odprawa rentowa (emerytalna) ............................................................................................. 183 Zagadnienie 9. Czas pracy ............................................................................................................. 186 9.1. Czas pracy ..................................................................................................................................... 186 9.2. Definicja wymiaru czasu pracy i podstawowe okresy odpoczynku .................................. 187 9.3. Definicja norm czasu pracy ....................................................................................................... 188 9.4. Definicja rozkładu czasu pracy ................................................................................................. 189 9.5. Systemy czasu pracy ................................................................................................................... 191 9.5.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 191 9.5.2. System „klasycznego” równoważnego czasu pracy ................................................... 192 9.5.3. Dozór urządzeń ................................................................................................................ 192 9.5.4. Pilnowanie mienia ............................................................................................................ 193 9.5.5. Praca w ruchu ciągłym .................................................................................................... 193 9.5.6. System przerywanego czasu pracy ............................................................................... 194 9.5.7. System zadaniowego czasu pracy .................................................................................. 194 9.5.8. System skróconego tygodnia pracy ............................................................................... 196 9.5.9. System pracy „weekendowo-świątecznej” ................................................................... 196 9.5.10. Przedłużenie okresu rozliczeniowego w ramach danego systemu czasu pracy ................................................................................................................................. 196 XI Spis treści 9.5.11. Praca zmianowa .............................................................................................................. 196 9.5.12. Konieczność zapewnienia dni wolnych od pracy .................................................... 196 9.5.13. Praca powyżej 8 godzin na dobę w okolicznościach przekroczenia dopuszczalnych stężeń lub natężeń oraz w przypadku pracownic w ciąży lub pracowników opiekujących się dzieckiem ......................................................... 197 9.6. Ogólne pojęcie oraz maksymalny limit godzin nadliczbowych ........................................ 197 9.6.1. Pojęcie „nadgodzin” ......................................................................................................... 197 9.6.2. Limit godzin nadliczbowych .......................................................................................... 199 9.6.3. Obejście prawa w zakresie świadczenia godzin nadliczbowych ............................. 200 9.7. Dyżur ............................................................................................................................................. 200 9.8. Przerwy w pracy .......................................................................................................................... 201 9.8.1. Wliczenie przerw do czasu pracy ................................................................................. 201 9.8.2. Przerwa obowiązkowa ..................................................................................................... 201 9.8.3. Przerwa fakultatywna ...................................................................................................... 201 9.8.4. Przerwa na karmienie piersią ......................................................................................... 201 9.9. Odpoczynek dobowy i tygodniowy ......................................................................................... 202 9.9.1. Uwagi ogólne ..................................................................................................................... 202 9.9.2. Odpoczynek dobowy ....................................................................................................... 202 9.9.3. Odpoczynek tygodniowy ................................................................................................ 203 9.10. Skrócenie norm czasu pracy ................................................................................................... 204 9.11. Praca w porze nocnej ............................................................................................................... 204 9.12. Dopuszczalność pracy w niedziele i święta ......................................................................... 205 9.12.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 205 9.12.2. Praca w placówkach handlowych ............................................................................. 206 9.12.3. Katalog przypadków dozwolonej pracy w niedziele i święta .............................. 206 9.12.4. Obowiązki pracodawcy ............................................................................................... 206 9.12.5. Wolna niedziela ............................................................................................................ 207 9.13. Ewidencja czasu pracy ............................................................................................................. 208 Zagadnienie 10. Urlopy wypoczynkowe oraz inne przerwy w obowiązku świadczenia pracy ............................................................................................................................. 211 10.1. Urlop wypoczynkowy .............................................................................................................. 211 11.1.1. Nabycie prawa do pierwszego i kolejnych urlopów wypoczynkowych ............. 211 10.1.2. Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy ................................................................................................. 213 10.1.3. Wymiar urlopu wypoczynkowego w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy ................................................................................................. 214 10.1.4. Okresy podlegające wliczeniu do pełnego stażu pracy ......................................... 215 10.1.5. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego .......................................................... 215 10.1.6. Odwołanie pracownika z urlopu wypoczynkowego i przesunięcie terminu urlopu ............................................................................................................................. 217 10.1.6.1. Odwołanie z urlopu ..................................................................................... 217 10.1.6.2. Przesunięcie terminu .................................................................................. 218 10.1.6.3. Zwrot kosztów poniesionych przez pracownika na skutek przesunięcia terminu urlopu ..................................................................... 219 10.1.7. Udzielenie urlopu wypoczynkowego w czasie wypowiedzenia umowy o pracę ............................................................................................................................ 219 10.1.8. Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego ................................................ 220 10.1.9. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy ....................................................................... 220 10.2. Urlop na żądanie ....................................................................................................................... 222 XII Spis treści 10.2.1. Charakter prawny urlopu „na żądanie” ................................................................... 222 10.2.2. Odmowa udzielenia urlopu na żądanie na skutek złożenia spóźnionego wniosku .......................................................................................................................... 223 10.3. Urlop proporcjonalny ............................................................................................................... 224 10.4. Urlop szkoleniowy .................................................................................................................... 226 10.4.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 226 10.4.2. Wymiar urlopu szkoleniowego .................................................................................. 226 10.5. Urlop macierzyński ................................................................................................................... 227 10.5.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 227 10.5.2. Wymiar urlopu macierzyńskiego .............................................................................. 227 10.5.3. Zasady korzystania z urlopu macierzyńskiego ....................................................... 228 10.5.4. Szczególna sytuacja pracownicy przebywającej w szpitalu ................................. 229 10.5.5. Zgon matki dziecka ..................................................................................................... 230 10.5.6. Porzucenie dziecka ...................................................................................................... 230 10.5.7. Niemożność sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem przez matkę nieobjętą ubezpieczeniem .......................................................................................... 231 10.5.8. Urodzenie dziecka martwego lub zgon dziecka .................................................... 231 10.5.9. Urodzenie dziecka wymagającego opieki szpitalnej ............................................ 231 10.5.10. Umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej .......................................................... 231 10.6. Urlop rodzicielski ...................................................................................................................... 232 10.6.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 232 10.6.2. Zasady udzielania urlopu rodzicielskiego ............................................................... 233 10.7. Urlop ojcowski ........................................................................................................................... 233 10.8. Urlop wychowawczy ................................................................................................................. 234 10.9. Uprawnienia pracowników związane z przysposobieniem dziecka ............................... 235 10.10. Gwarancja zatrudnienia po zakończeniu urlopu ............................................................. 236 10.10.1. Urlop macierzyński, rodzicielski i inne ............................................................... 236 10.10.2. Urlop wychowawczy ............................................................................................... 236 10.11. Urlop bezpłatny ....................................................................................................................... 237 Zagadnienie 11. Odpowiedzialność pracownika w związku z istnieniem stosunku pracy ..................................................................................................................................................... 239 11.1. Odpowiedzialność porządkowa ............................................................................................. 239 11.1.1. Sytuacje uzasadniające odpowiedzialność porządkową oraz katalog kar ........ 239 11.1.2. Zastosowanie kary porządkowej ............................................................................... 240 11.1.3. Obowiązek informacyjny pracodawcy ..................................................................... 241 11.1.4. Sprzeciw ......................................................................................................................... 242 11.1.5. Zatarcie .......................................................................................................................... 242 11.1.6. Wyrządzenie szkody pracodawcy a odpowiedzialność porządkowa ................ 243 11.2. Odpowiedzialność dyscyplinarna .......................................................................................... 244 11.2.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 244 11.2.2. Postępowanie wyjaśniające ........................................................................................ 245 11.2.3. Postępowanie dyscyplinarne w I instancji .............................................................. 246 11.2.4. Postępowanie odwoławcze ......................................................................................... 247 11.3. Odpowiedzialność materialna ................................................................................................ 248 11.3.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 248 11.3.2. Przesłanki i zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną nieumyślnie ... 248 11.3.3. Weksel na zabezpieczenie roszczeń pracodawcy .................................................. 250 11.3.4. Przesłanki i zakres odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną umyślnie ......... 251 11.3.5. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną osobie trzeciej .................................. 252 XIII Spis treści 11.3.6. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w mieniu powierzonym ................. 253 11.3.6.1. Odpowiedzialność wspólna ....................................................................... 254 11.3.6.2. Obrona pracownika w przypadku dochodzenia przez pracodawcę roszczeń z tytułu wyrządzenia szkody w mieniu powierzonym ........ 256 11.3.7. Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez kilku pracowników ............... 256 Zagadnienie 12. Odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ........................................................................................................................ 259 12.1. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika opisane w przepisach KP ...................... 259 12.1.1. Katalog wykroczeń, których może dopuścić się tylko pracodawca lub osoby działające w jego imieniu ............................................................................................ 259 12.1.2. Katalog wykroczeń, których może dopuścić się osoba zobowiązana do realizowania wskazanych uprawnień pracowniczych .................................... 260 12.1.3. Wykroczenia, które może popełnić osoba będąca odpowiedzialna za stan BHP oraz osoba kierująca pracownikami lub innymi osobami ............ 261 12.1.4. Wykroczenia, które może popełnić osoba działająca wbrew określonym obowiązkom .................................................................................................................. 262 12.1.5. Wykroczenie, które może popełnić osoba, do której adresowany jest nakaz inspektora pracy ........................................................................................................... 262 12.1.6. Wykroczenie, które może popełnić osoba utrudniająca działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy ....................................................................................... 263 12.1.7. Wykroczenie, które może popełnić osoba dopuszczająca do pracy małoletniego poniżej 16. roku życia ......................................................................... 264 12.2. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika opisane w przepisach innych ustaw ... 265 Zagadnienie 13. Ochrona trwałości stosunku pracy ............................................................. 268 13.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................................. 268 13.2. Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy ................................................................. 269 13.2.1. Konsultacja związkowa wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony .................................................................................................................. 269 13.2.2. Uzasadnienie wypowiedzenia lub rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony ..................................................................... 270 13.3. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy pracownic w ciąży ................................. 271 13.3.1. Ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem bez wypowiedzenia umowy o pracę ........................................................................................................ 271 13.3.2. Przedłużenie umowy terminowej do dnia porodu ................................................ 273 13.3.3. Sytuacja pracownicy w ciąży lub przebywającej na urlopie macierzyńskim w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy ............................................... 273 13.4. Ochrona pracowników w wieku przedemerytalnym ......................................................... 274 13.5. Ochrona pracowników w czasie urlopu lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy ........................................................................................................................................ 275 Zagadnienie 14. Polubowne rozwiązywanie indywidualnych sporów ze stosunku pracy ..................................................................................................................................................... 278 14.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................................. 278 14.2. Postępowanie przed komisją pojednawczą .......................................................................... 279 14.2.1. Organizowanie komisji pojednawczej ..................................................................... 279 14.2.2. Wszczęcie postępowania ............................................................................................ 279 14.2.3. Zespoły komisji pojednawczej ................................................................................... 280 14.2.4. Czas działania komisji pojednawczej ....................................................................... 280 14.2.5. Ugoda zawarta przed komisją pojednawczą ........................................................... 280 XIV Spis treści 14.2.6. Prawo żądania uznania ugody za bezskuteczną .................................................... 281 14.3. Postępowanie mediacyjne ....................................................................................................... 281 14.3.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 281 14.3.2. Brak jawności postępowania mediacyjnego ........................................................... 282 14.3.3. Sylwetka mediatora ...................................................................................................... 282 14.3.4. Wszczęcie mediacji ...................................................................................................... 283 14.3.5. Ugoda zawarta przed mediatorem ........................................................................... 283 14.4. Postępowanie pojednawcze .................................................................................................... 284 14.5. Ugoda pozasądowa ................................................................................................................... 285 Zagadnienie 15. Zbiorowe prawo pracy .................................................................................... 288 15.1. Wprowadzenie ........................................................................................................................... 288 15.2. Zarys pojęcia „organizacja związkowa” ................................................................................ 290 15.3. Zasady ogólne tworzenia związków zawodowych ............................................................. 291 15.4. Uprawnienia związków zawodowych ................................................................................... 292 15.4.1. Merytoryczny obszar działania ................................................................................. 292 15.4.2. Wiążące pracodawcę zajęcie stanowiska przez związek zawodowy oraz zawieranie układów, porozumień i regulaminów .................................................. 292 15.4.2.1. Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z pracownicą w ciąży ............. 292 15.4.2.2. Zgoda na rozwiązanie umowy z pracownicą w ciąży w okolicznościach upadłości albo likwidacji pracodawcy .................. 292 15.4.2.3. Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy ze społecznym inspektorem pracy .............................................................................................................. 293 15.4.2.4. Zgoda na rozwiązanie stosunku pracy z imiennie wskazanym członkiem organizacji związkowej .......................................................... 293 15.4.2.5. Sprzeciw wobec indywidualnych zwolnień na podstawie ustawy o zwolnieniach grupowych ....................................................................... 293 15.4.2.6. Zawarcie porozumienia w sprawie zwolnień grupowych ................... 293 15.4.2.7. Zawarcie porozumienia w okolicznościach przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę ................................................................... 294 15.4.2.8. Zawarcie układów, pozostałych porozumień oraz regulaminów ....... 294 15.4.3. Niewiążące pracodawcę zajęcie stanowiska przez związek zawodowy ............ 295 15.4.3.1. Konsultacja wypowiedzenia bezterminowej umowy o pracę ............. 295 15.4.3.2. Konsultacja wypowiedzenia zmieniającego ........................................... 295 15.4.3.3. Konsultacja wypowiedzenia dyscyplinarnego ....................................... 296 15.4.3.4. Konsultacja w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za szkodę w mieniu powierzonym ........................................................... 296 15.4.3.5. Konsultacja w sprawie sprzeciwu od nałożenia kary porządkowej ... 296 15.4.3.6. Konsultacja działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy .............................................................................................................. 296 15.4.4. Kontrola przestrzegania prawa pracy ...................................................................... 297 15.4.5. Opiniowanie projektów aktów prawnych ............................................................... 297 15.4.6. Prawo prowadzenia rokowań .................................................................................... 298 15.5. Działalność gospodarcza związku zawodowego ................................................................ 298 15.6. Szczególna ochrona trwałości stosunku pracy działaczy zakładowej organizacji związkowej ................................................................................................................................. 299 15.6.1. Katalog zachowań zakazanych .................................................................................. 299 15.6.2. Okres ochronny ............................................................................................................ 300 15.6.3. Liczba pracowników chronionych ............................................................................ 300 15.6.4. Ochrona osób wskazanych przez komitet założycielski ...................................... 301 XV Spis treści 15.6.5. Ochrona pracowników przebywających na urlopie bezpłatnym lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy ........................................................ 301 15.7. Obowiązki pracodawcy względem zakładowej organizacji związkowej (art. 33 i 331 ZwZawU) ............................................................................................................. 302 Zagadnienie 16. Terminy i przedawnienie w prawie pracy ................................................. 305 16.1. Charakter terminów występujących w prawie pracy ......................................................... 305 16.2. Szczególne terminy wnoszenia odwołań w sprawach pracowniczych ........................... 306 16.3. Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy ........................................................ 309 16.3.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 309 16.3.2. Terminy przedawnienia .............................................................................................. 310 16.4. Zawieszenie biegu przedawnienia ......................................................................................... 313 16.5. Przerwanie biegu przedawnienia ........................................................................................... 314 Zagadnienie 17. Oświadczenia woli w prawie pracy .............................................................. 318 17.1. Stosowanie przepisów Kodeksu cywilnego ......................................................................... 318 17.2. Rozwiązanie umowy o pracę w drodze porozumienia a wady oświadczenia woli ...... 319 17.2.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 319 17.2.2. Oświadczenie woli ....................................................................................................... 319 17.2.3. Brak świadomości lub swobody ................................................................................ 320 17.2.4. Błąd ................................................................................................................................. 323 17.2.5. Groźba ............................................................................................................................ 325 17.2.6. Podstęp ........................................................................................................................... 326 17.2.7. Pozorność ...................................................................................................................... 328 Zagadnienie 18. Wybrane problemy natury procesowej ...................................................... 331 18.1. Właściwość sądu w sprawach z zakresu prawa pracy ....................................................... 332 18.1.1.Właściwość miejscowa ................................................................................................. 332 18.1.2. Właściwość rzeczowa ................................................................................................. 335 18.2. Zasada związania sądu pracy wyrokiem sądu karnego ..................................................... 336 18.3. Dokonywanie doręczeń i wezwań sądowych ...................................................................... 338 18.4. Odpowiedzialność pracodawcy za niewykonanie zobowiązania sądu nałożonego w toku postępowania ............................................................................................................... 338 18.5. Dochodzenie roszczenia o ustalenie istnienia stosunku pracy ........................................ 339 18.6. Powództwo o wypłatę premii regulaminowej ..................................................................... 340 Zagadnienie 19. Zatrudnienie młodocianych .......................................................................... 342 19.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................................. 342 19.2. Pojęcie pracownika młodocianego ........................................................................................ 343 19.3. Przesłanki zatrudnienia ........................................................................................................... 344 19.4. Zatrudnienie w celu przygotowania zawodowego ............................................................. 346 19.5. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe ................... 348 19.6. Regulacje ochronne .................................................................................................................. 348 19.6.1. Uwagi ogólne ................................................................................................................ 348 19.6.2. Nauka w szkole ............................................................................................................. 349 19.6.3. Ochrona zdrowia .......................................................................................................... 349 19.6.4. Wymiar i rozkład czasu pracy młodocianego. Czas pracy młodocianego ....... 350 19.6.5. Przypadki, w których nie wolno zatrudniać młodocianych ................................ 351 19.6.6. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego .......................................................... 352 XVI Spis treści Zagadnienie 20. Mobbing i dyskryminacja .............................................................................. 355 20.1. Mobbing ...................................................................................................................................... 355 20.1.1. Pojęcie mobbingu ......................................................................................................... 355 20.1.2. Osoby, które mogą dopuścić się mobbingu ............................................................ 357 20.1.3. Przejawy mobbingu ..................................................................................................... 357 20.1.4. Roszczenia przysługujące pracownikowi z tytułu mobbingu ............................. 358 20.1.5. Dochodzenie roszczeń przez osobę będącą pracownikiem ................................ 359 20.1.6. Dochodzenie roszczeń przez osobę niebędącą pracownikiem ........................... 361 20.1.7. Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi ............................................................. 362 20.2. Dyskryminacja ........................................................................................................................... 363 20.2.1. Pojęcie dyskryminacji .................................................................................................. 363 20.2.2. Dyskryminacja bezpośrednia .................................................................................... 365 20.2.3. Dyskryminacja pośrednia ........................................................................................... 365 20.2.4. Roszczenia pracownika z tytułu dyskryminacji ..................................................... 365 20.2.5. Rozkład ciężaru dowodu w sprawach o dyskryminację ....................................... 366 20.3. Molestowanie ............................................................................................................................. 367 20.3.1. Pojęcie molestowania .................................................................................................. 367 20.3.2. Roszczenia pracownika z tytułu molestowania ..................................................... 368 20.4. Molestowanie a mobbing ........................................................................................................ 368 Zagadnienie 21. Zakaz konkurencji w prawie pracy ............................................................. 371 21.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................................. 371 21.2. Zakaz konkurencji w czasie trwania stosunku pracy ........................................................ 372 21.3. Zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy ................................................................... 376 Zagadnienie 22. Wybrane zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy ...... 384 22.1. Uwagi ogólne ............................................................................................................................. 384 22.2. Obowiązki pracodawcy ............................................................................................................ 385 22.2.1. Podstawowe obowiązki ............................................................................................... 385 22.2.2. Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia ............... 387 22.2.3. Obowiązki pracodawcy dotyczące szkoleń z zakresu BHP ................................. 391 22.2.4. Obowiązki pracodawcy dostarczenia środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego ....................................................................................... 392 22.2.5. Odpowiedzialność pracodawcy za stan BHP ......................................................... 394 22.3. Obowiązki osoby kierującej pracownikami ......................................................................... 395 22.4. Odpowiedzialność karna za niedopełnienie obowiązków w zakresie BHP .................. 396 22.5. Prawa i obowiązki pracownika ............................................................................................... 397 23.5.1. Prawa pracownika związane z bezpieczeństwem i higieną pracy ...................... 397 22.5.2. Podstawowe obowiązki pracownika ......................................................................... 398 CZĘŚĆ 2. Kazus 1. Redagowanie autonomicznych źródeł prawa pracy (procedura antymobbingowa) ....................................................................................................................... 403 Kazus 2. Negatywne stanowisko związku zawodowego w sprawie regulaminu wynagradzania ............................................................................................................................. 410 Kazus 3. Hierarchia źródeł prawa pracy ........................................................................................ 412 Kazus 4. Nawiązanie stosunku pracy .............................................................................................. 414 Kazus 5. Zawarcie umowy o pracę na okres próbny i jej natychmiastowe wypowiedzenie ............................................................................................................................ 416 Kazus 6. Zawarcie umowy o pracę przez osobę częściowo ubezwłasnowolnioną ................ 419 XVII Spis treści Kazus 7. Zgoda związku zawodowego na rozwiązanie umowy o pracę .................................. 421 Kazus 8. Wypowiedzenie zmieniające – rozwiązanie umowy i uprawnienie do odprawy pieniężnej ...................................................................................................................................... 424 Kazus 9. Wypowiedzenie zmieniające – utrata zaufania ............................................................ 427 Kazus 10. Nieuzasadnione rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia ..................................................................................................................... 430 Kazus 11. Rozwiązanie umowy o pracę – ciężkie naruszenie obowiązków pracownika ..... 433 Kazus 12. Wypowiedzenie spółdzielczej umowy o pracę ........................................................... 436 Kazus 13. Powstanie stosunku pracy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ............. 439 Kazus 14. Powstanie stosunku pracy a iluzoryczny udział drugiego wspólnika .................... 440 Kazus 15. Ustalenie stosunku pracy ................................................................................................ 442 Kazus 16. Umowa o pracę na czas zastępstwa .............................................................................. 445 Kazus 17. Umowa przedwstępna ..................................................................................................... 447 Kazus 18. Pracodawca w upadłości (zwolnienie grupowe) ........................................................ 449 Kazus 19. Zwolnienie przez doręczenie świadectwa pracy ........................................................ 452 Kazus 20. Wynagrodzenie nienależne – obowi
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy w praktyce. Wydanie 2
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: