Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00524 008406 10741658 na godz. na dobę w sumie
Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka - ebook/pdf
Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 332
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4928-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy tom jest zbiorem analiz szczegółowych, dotyczących wybranych instytucji prawa pracy z perspektywy konstytucyjnej. Książka podejmuje próbę analizy podstawowych instytucji prawa pracy, poszukując ich wyjaśnienia na tle katalogu praw i wolności człowieka. W tym także praw pracodawcy oraz praw osób wykonujących pracę, a niebędących pracownikami. Przeprowadzone tu rozważania są kontynuacją założeń przyjętych w pierwszym tomie. Niektóre rozdziały mają charakter wyłącznie naukowy, objaśniając aksjologiczne podstawy legislacji lub wskazując pożądany kierunek rozwoju. Inne – choć także teoretyczne – powinny jednak zainteresować praktyków prawa pracy. Powyższe dotyczy przede wszystkim teorii ochrony trwałości stosunku pracy oraz teorii równych praw i dyskryminacji. Ale doświadczeni praktycy znajdą w moim przekonaniu znacznie więcej. Szereg rozważań teoretycznych mimowolnie dostarcza uzasadnienia za często odmiennej od dominującej dziś wykładni prawa pracy, ale także prawa karnego. Z kolei wykazywane w książce aksjologiczne niespójności dostarczają w moim przekonaniu argumentów do zakwestionowania konstytucyjności niektórych regulacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ  SOBCZYK Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ARKADIUSZ SOBCZYK • PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA TOM II Polecamy nasze publikacje z tej serii: Paweł Łobacz KONFRONTACJA. STUDIUM KARNOPRAWNE I KRYMINALISTYCZNE Lavinia Brâncuşi WZÓR WSPÓLNOTOWY I JEGO ZAKRES OCHRONY Rafał Sikorski FUNKCJONOWANIE ZASOBÓW PATENTOWYCH W PRAWIE KONKURENCJI UNII EUROPEJSKIEJ Agata Harast POSTĘPOWANIE W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU ZAPŁATY Berenika Kaczmarek-Templin DOWÓD Z DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO W PROCESIE CYWILNYM Marek Zalisko INSTRUMENTY PRAWNE W OBSZARZE WSPÓŁPRACY SĄDOWEJ W SPRAWACH CYWILNYCH I HANDLOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ Arkadiusz Michalak INTERES PUBLICZNY I JEGO ODDZIAŁYWANIE NA POWSTANIE, TREŚĆ I WYKONYWANIE PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ www.ksiegarnia.beck.pl PRAWO PRACY W ŚWIETLE KONSTYTUCJI RP TOM II WYBRANE PROBLEMY I INSTYTUCJE PRAWA PRACY A KONSTYTUCYJNE PRAWA I WOLNOŚCI CZŁOWIEKA ARKADIUSZ SOBCZYK WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Natalia Adamczyk Recenzja naukowa: Prof. nadzw. dr Bolesław M. Ćwiertniak Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jagielloński © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM Print Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4927-5 ISBN e-book 978-83-255-4928-2 Mojej Mamie i pamięci mojego Ojca Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................... . XIII Bibliografia ............................................................................................................. . XV Przedmowa do tomu II...................................................................................... . XXVII Rozdział 1. Zasada wolności pracy – prawo do pracy ..................... . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Charakter.prawny.wolności.pracy.w.Konstytucji........................ . §.3.. Treść.konstytucyjnej.zasady.wolności.pracy.................................. . §.4.. Krytyka.regulacji.konstytucyjnej........................................................ . §.5.. Prawo.do.pracy.w.Kodeksie.pracy..................................................... . §.6.. Prawo.do.pracy.jako.zasada.prawa.pracy......................................... . §.7.. Prawo.do.pracy.i.wolność.pracy.a.trwałość.stosunku.pracy.... . §.8.. Wolność.pracy.a.definicja.stosunku.pracy...................................... . §.9.. Umowne.„ograniczenie”.i.dysponowanie.wolnością.pracy. a.pracowniczocentryzm........................................................................ . §.10.. Wolność.pracy.a.autonomiczne.źródła.prawa.pracy................... . §.11.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 2. Wynagrodzenie minimalne a potrzeby człowieka pracującego ...................................................................................................... . §.1.. Uwagi.wstępne.......................................................................................... . §.2.. Wynagrodzenie.minimalne.lub.płaca.godziwa.w.regulacjach. międzynarodowych................................................................................. . §.3.. Zakres.podmiotowy................................................................................. . §.4.. Treść.regulacji........................................................................................... . §.5.. Próba.zdefiniowania.funkcji.wynagrodzenia.minimalnego...... . §.6.. Godziwość.wynagrodzenia.a.płaca.rodzinna.(socjalna)............. . §.7.. Wynagrodzenie.minimalne.w.Konstytucji.a.godziwość. wynagrodzenia.kodeksowego.............................................................. . §.8.. O.wartości.horyzontalnej.art..13.KP.i.jej.krytyce......................... . §.9.. Ustawowa.realizacja.prawa.do.wynagrodzenia.minimalnego.. . §.10.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . 1 1 3 6 8 10 13 17 20 21 31 32 35 35 36 39 42 46 49 50 54 56 58 VIIVII Spis treści Rozdział 3. Teoria ochrony trwałości zatrudnienia.......................... . §.1.. Uwagi.wstępne.......................................................................................... . §.2.. Konstytucyjne.podstawy.powszechnej.ochrony.zatrudnienia. w.literaturze............................................................................................... . §.3.. Regulacje.europejskie.w.zakresie.ochrony.powszechnej.......... . §.4.. Regulacje.MOP.......................................................................................... . §.5.. Aksjologia.ochrony.trwałości.a.prawa.i.wolności.. konstytucyjne............................................................................................ . §.6.. Problem.ochrony.godności.a.ochrona.zatrudnienia................... . §.7.. Znaczenie.zapewnienia.pokoju.społecznego................................. . §.8.. Ochrona.trwałości.zatrudnienia.jako.obowiązek.. publicznoprawny..................................................................................... . §.9.. Aksjologia.ochrony.ogólnej.a.umowa.na.czas.nieokreślony..... . I..Uwagi.de lege lata......................................................................... . II..Uwagi.dotyczące.wykładni.oraz.de lege ferenda ............... . . . . III..Naruszenia.formalne.a.aksjologia.ochrony.trwałości. stosunku.pracy............................................................................... . §.10.. Aksjologia.ochrony.a.umowy.terminowe........................................ . I..Umowa.na.czas.określony.bez.klauzuli.wypowiedzenia. jako.gwarancja.indywidualna.................................................... . . . II..Umowa.na.czas.określony.jako.umowne.wyłączenie. ochrony.ogólnej............................................................................. . §.11.. Szczególna.ochrona.stosunku.pracy.................................................. . §.12.. Ochrona.zmodyfikowana...................................................................... . §.13.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 4. Teoria dyskryminacji i równych praw............................ . §.1.. Uwagi.wstępne.......................................................................................... . §.2.. Wertykalne.czy.horyzontalne.stosowanie.przepisów.Konstytu-. cji.a.równe.traktowanie.i.niedyskryminacja.w.zatrudnieniu.... . §.3.. Relacje.równości.i.niedyskryminacji.w.doktrynie....................... . §.4.. Aksjologia.równego.traktowania.i.niedyskryminacji.................. . §.5.. Prywatnoprawna.równość.w.kontraktowaniu. i.publicznoprawny.zakaz.dyskryminacji.......................................... . §.6.. Odszkodowania.i.sankcje....................................................................... . §.7.. Problem.ciężaru.dowodu...................................................................... . §.8.. Wina.pracodawcy..................................................................................... . §.9.. Równość.i.jednakowość.praw............................................................. . §.10.. Równość.praw.a.„katalog”.przesłanek.dyskryminacyjnych....... . §.11.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . VIII 59 59 60 64 66 67 69 72 73 75 75 81 85 86 87 91 93 99 99 101 101 101 104 107 112 113 116 117 118 120 123 Spis treści Rozdział 5. Autonomiczne prawo pracy czy standardowe warunki umowne.......................................................................................... . §.1.. Uwagi.wstępne.......................................................................................... . §.2.. Problem.normatywnego.charakteru.zakładowych.źródeł. prawa.pracy................................................................................................ . §.3.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 6. Aksjologiczne podstawy różnicowania regulacji z zakresu prawa pracy a kryteria dotyczące pracodawcy....... . §.1.. Uwagi.wstępne.......................................................................................... . §.2.. Pracodawca.prywatny.i.publiczny.a.prawo.pracy........................ . §.3.. Prawo.pracy.a.cele.działania.pracodawcy....................................... . §.4.. Forma.organizacyjna.pracodawcy.a.prawo.pracy......................... . §.5.. Wielkość.zatrudnienia.a.dyferencjacja.prawa.pracy.................... . I..Pracodawca.a.przedsiębiorca.................................................... . . . II..Aksjologia.wspierania.małej.przedsiębiorczości................ . . III..Mały.pracodawca.–.a.obowiązki.prawnopracownicze.... . IV..Problem.definicji.małego.pracodawcy.................................. . . §.6.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 7. Konstytucyjne problemy wybranych świadczeń niewzajemnych............................................................................................... . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Wynagrodzenie.chorobowe................................................................. . I..Ogólne.problemy.aksjologiczne............................................... . . . II..Szczególne.problemy.aksjologiczne....................................... . . III..Przedmiot.kompensaty................................................................ . . IV..Wynagrodzenie.chorobowe.–.podsumowanie................... . §.3.. Odprawa.z.tzw..ustawy.o.zwolnieniach.grupowych.................... . I..Prawo.do.odprawy.a.wielkość.zatrudnienia........................ . II..Aksjologia.odprawy.oraz.obowiązki.państwa..................... . §.4.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . . . Rozdział 8. Konstytucyjne dylematy modelu ochrony rodzicielstwa w prawie pracy................................................................. . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Ochrona.prawna.w.okresie.ciąży.i.urlopu.macierzyńskiego.... . §.3.. Ochrona.zatrudnienia.w.prawie.międzynarodowym................. . §.4.. Przymus.pozostawania.w.zatrudnieniu.kobiety.w.ciąży............ . §.5.. Ochrona.pracownika.w.związku.z.obniżeniem.wymiaru.. 125 125 125 144 147 147 149 155 159 163 163 163 168 170 171 173 173 173 174 179 181 186 187 187 191 192 193 193 193 198 202 etatu.............................................................................................................. . 203 IX Spis treści §.6.. Zatrudnienie.po.urlopach.rodzicielskich.oraz.skierowanie.. do.innej.pracy.a.zasada.wolności.pracy........................................... . §.7.. Uwagi.końcowe........................................................................................ . Rozdział 9. Prawo pracy a równość pracowników wobec prawa ................................................................................................................... . §.1.. W.sprawie.równości.pracowników.wobec.prawa....................... . §.2.. Równość.wobec.prawa.w.Konstytucji............................................. . §.3.. Uprzywilejowanie.pracowników.objętych.układem. zbiorowym.pracy...................................................................................... . . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . II..Zawieszenie.warunków.umów.o.pracę................................. . . III..Układ.zbiorowy.pracy.a.transfer.pracowników.................. . . IV..Wypowiedzenie.warunków.pracy.a.źródła.prawa.pracy.. . V..Podsumowanie............................................................................... . §.4.. Naruszenie.zasady.negatywnej.wolności.związkowej................. . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Szczególna.ochrona.macierzyństwa.a.ochrona.. . . 206 211 213 213 214 215 215 217 221 227 231 232 232 związkowa........................................................................................ . 233 . III..Ustawowe.uchylenie.ochrony.szczególnej.a.sytuacja. kobiet.w.ciąży................................................................................. . 237 . IV..Instytucja.sprzeciwu.w.ustawie.o.zwolnieniach.. grupowych....................................................................................... . . V..Konsultacje.indywidualne.......................................................... . . VI..Uwagi.końcowe.............................................................................. . §.5.. Równość.pracowników.a.rodzaj.umowy.o.pracę......................... . Rozdział 10. Rozporządzenia wykonawcze a standardy konstytucyjne.................................................................................................. . §.1.. Uwagi.wstępne......................................................................................... . §.2.. Konstytucyjne.standardy.wydawania.rozporządzeń................... . §.3.. Zakres.analizy............................................................................................ . §.4.. Zwolnienia.z.pracy................................................................................... . §.5.. Wynagrodzenie.i.świadczenia............................................................. . §.6.. Podróże.służbowe.................................................................................... . §.7.. Rozporządzenia.dotyczące.zatrudnienia.młodocianych............ . §.8.. Podsumowanie.......................................................................................... . Rozdział 11. Konstytucyjne problemy regulacji karnych w stosunkach pracy...................................................................................... . §.1.. Uwagi.o.uzasadnieniu.stosowania.regulacji.karnych.. 238 239 242 243 251 251 252 256 257 261 267 269 270 273 w.prawie.pracy......................................................................................... . 273 X Spis treści §.2.. Konstytucyjne.aspekty.przepisów.karnych.uregulowanych. w.Kodeksie.pracy..................................................................................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . . . II..Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego. a.konstrukcja.normy.karnej....................................................... . . III..Analiza.szczegółowa..................................................................... . IV..Wnioski.końcowe.......................................................................... . . §.3.. Z.zagadnień.konstytucyjności.art..218.§.1.KK............................... . I..Uwagi.wstępne............................................................................... . II..Definiowanie.strony.przedmiotowej.art..218.§.1.KK....... . . . . III..Krytyka.konstrukcji.i.wykładni.art..218.§.1.KK. . z.perspektywy.konstytucyjnej.................................................. . IV..Krytyka.wykładni.......................................................................... . 1.. Prawa.pracownika.a.podmioty.trzecie........................... . 2.. Normy.nieroszczeniowe....................................................... . 3.. Prawa.pochodne..................................................................... . 4.. Prawa.z.umów.odrębnych.lub.towarzyszących............ . 5.. Prawa.po.ustaniu.zatrudnienia.......................................... . 6.. Uprawnienia.ustawowe.i.nieustawowe.......................... . . V..Krytyka.z.pozycji.naruszenia.zasady.określoności.czynu.. . . VI..Krytyka.z.pozycji.naruszenia.zasady.proporcjonalności.. . VII..Uwagi.końcowe.............................................................................. . Indeks rzeczowy................................................................................................... . 274 274 276 280 281 282 282 283 284 285 287 287 288 290 290 291 295 297 298 301 XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa KC......................................... ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U..Nr.16,. poz..93.ze.zm.) Konstytucja........................ Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.sprost..i.ze.zm.) KP.......................................... ustawa.z.26.6.1974.r..–.Kodeks.pracy.(t.j..Dz.U..z.1998.r.. Nr.21,.poz..94.ze.zm.) KRO...................................... ustawa.z.25.2.1964.r..–.Kodeks.rodzinny.i.opiekuńczy. (Dz.U..Nr.9,.poz..59.ze.zm.) KSCU.................................... ustawa.z.28.7..2005.r..o.kosztach.sądowych.w.spra- wach.cywilnych.(t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.90,.poz..594. ze.zm.) ProkU................................... ustawa.z.20.6.1985.r..o.prokuraturze.(t.j..Dz.U..z.2011.r.. Nr.270,.poz..1599.ze.zm.) TWE...................................... Traktat. z. 25.3.1957. r.. ustanawiający. Wspólnotę. Europejską.(Dz.U..z.2004.r..Nr.90,.poz..864/2.ze.zm.) ZwZawU............................. ustawa. z. 23.5.1991. r.. o. związkach. zawodowych.. (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.79,.poz..854.ze.zm.) 2. Organy orzekające, organizacje i instytucje ETS........................................ Europejski.Trybunał.Sprawiedliwości MOP...................................... Międzynarodowa.Organizacja.Pracy ONZ...................................... Organizacja.Narodów.Zjednoczonych PIP......................................... Państwowa.Inspekcja.Pracy. TK......................................... Trybunał.Konstytucyjny SN.......................................... Sąd.Najwyższy SN.(7)................................... Sąd.Najwyższy.w.składzie.siedmiu.sędziów WSA...................................... wojewódzki.sąd.administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul.SN................................. Biuletyn.Sądu.Najwyższego Dz.U...................................... Dziennik.Ustaw Dz.Urz.................................. Dziennik.Urzędowy GSP....................................... Gdańskie.Studia.Prawnicze XIIIXIII Wykaz skrótów GSP.–.Prz..Orz................... Gdańskie.Studia.Prawnicze.Przegląd.Orzecznictwa MoP...................................... Monitor.Prawniczy MoPod................................. Monitor.Prawa.Podatkowego MoPr..................................... Monitor.Prawa.Pracy OSP....................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OTK-A.................................. Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnych.seria.A PiP......................................... Państwo.i.Prawo PiZS....................................... Prawo.i.Zabezpieczenie.Społeczne Prok..i.Pr............................. Prokuratura.i.Prawo PUG...................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego ZNUG................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Gdańskiego ZNUJ..................................... Zeszyty.Naukowe.Uniwersytetu.Jagiellońskiego 4. Inne art.......................................... artykuł bhp....................................... bezpieczeństwo.i.higiena.pracy itd.......................................... i.tak.dalej m.in....................................... między.innymi nast....................................... nastepny(-a) np.......................................... na.przykład Nr.......................................... numer. pkt......................................... punkt por......................................... porównaj post....................................... postanowienie. poz........................................ pozycja red......................................... redakcja. s.............................................. strona t.............................................. tom tj............................................. to.jest t.j............................................ tekst.jednolity ww........................................ wyżej.wymieniony z............................................. zeszyt §............................................. paragraf XIV Bibliografia Andrejew I.,.Świda W.,.Wolter W.,.Kodeks.karny.z.komentarzem,.Warszawa. 1973 Babicka-Kłopotek M.,.Wytyczne.jako.element.upoważniający.do.wydania.roz- porządzenia,.na.tle.art..92.Konstytucji.RP,.Prz..Sejm..2006,.Nr.3 Banaszak B.,.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej..Komentarz,.Warszawa. 2009 Banaszak B.,.Zasada.równego.traktowania.płci.w.Polsce,.PiP.2004,.z..52 Baran K. W.,.Komentarz.do.art..8.ustawy.z.13.marca.2003.r..o.szczególnych.za- sadach.rozwiązywania.z.pracownikami.stosunków.pracy.z.przyczyn.niedoty- czących.pracowników,.[w:].Baran K. W.,.Zbiorowe.prawo.pracy..Komentarz,. Oficyna.2007 Baran K. W.,.Zbiorowe.prawo.pracy..Komentarz,.Warszawa.2007 Bąkowski T.,.O.problemie.przepisów.prawa.powszechnie.obowiązującego. niewymienionych.w.art..87.Konstytucji.RP.z.2.kwietnia.1997.r..z.perspek- tywy.układów.zbiorowych.pracy.oraz.tzw..przepisów.administracyjnych,. [w:].Seweryński M.,.Stelina J..(red.),.Wolność.i.sprawiedliwość.w.zatrud- nieniu..Księga.pamiątkowa.poświęcona.Prezydentowi.Rzeczypospolitej. Polskiej.Profesorowi.Lechowi.Kaczyńskiemu,.Gdańsk.2012 Bińczycka-Majewska T.,.Zasiłek.chorobowy.i.ochrona.trwałości.stosunku.pracy. w.razie.choroby.w.dobie.ograniczania.wydatków.publicznych,.PiZS.2005,. z..2 Blanpain R.,.Matey M.,.Europejskie.prawo.pracy.w.polskiej.perspektywie,. Warszawa.1993 Borucka-Arctowa M.,.Woleński J.,.Wstęp.do.prawoznawstwa,.Kraków.1994 Boruta I.,.Zakaz.dyskryminacji.w.stosunkach.pracy,.[w:].Lewandowski H.. (red.),.Polskie.prawo.pracy.w.okresie.transformacji.w.oświetleniu.prawa. wspólnotowego,.Warszawa.1997 Boruta I.,.Góral Z.,.Hajn Z.,.Komentarz.do.ustaw.o:.związkach.zawodowych,. organizacjach.pracodawców,.zbiorowych.sporach.pracy,.Łódź.1992 Bratke T.,.Rozwiązanie.umowy.o.pracę.w.polskim.i.niemieckim.prawie,.SPPiPS. 1999/2000 Brodecki Z.,.Tomaszewska M.,.Pakiety.socjalne.jako.źródła.prawa.w.morskich. stosunkach.pracy,.[w:].Seweryński M.,.Stelina J. (red.),.Wolność.i.sprawied- liwość.w.zatrudnieniu..Księga.pamiątkowa.poświęcona.Prezydentowi. Rzeczypospolitej.Polskiej.Profesorowi.Lechowi.Kaczyńskiemu,.Gdańsk. 2012 Brzozowski W.,.Glosa.do.wyroku.TK.z.16.stycznia.2007.r.,.U.5/06,.PiP.2008,. z..7 XVXV Bibliografia Ciapała J.,.Konstytucyjna.wolność.działalności.gospodarczej.w.Rzeczypospolitej. Polskiej,.Szczecin.2009 Cudowski B.,.Dodatkowe.zatrudnienie,.Warszawa.2007 Cudowski B.,.Umowny.zakaz.dodatkowego.zatrudnienia,.[w:].Niedbała Z.,. Skąpski M..(red.),.Problemy.zatrudnienia.we.współczesnym.ustroju.pracy.. Księga.jubileuszowa.na.55-lecie.pracy.naukowej.i.dydaktycznej.Profesora. Włodzimierza.Piotrowskiego,.Poznań.2009 Cudowski B.,.Wpływ.rozwiązania.układu.zbiorowego.pracy.na.indywidualne. stosunki.pracy,.[w:].Florek L..(red.),.Indywidualne.a.zbiorowe.prawo.pra- cy,.Warszawa.2000 Ćwiertniak B.,.Funkcje.zasad.prawa.pracy.w.związku.z.art..300.kodeksu.pracy,. [w:].Ćwiertniak B..(red.),.Prawo.pracy,.ubezpieczenia.społeczne,.polityka. społeczna..Wybrane.zagadnienia,.Opole.1998 Ćwiertniak B.,.Zasady.prawa.pracy.a.zasady.współżycia.społecznego.w.sto- sunkach.pracy.(zarys.problematyki),.[w:].Matey-Tyrowicz M.,.Nawacki L.,. Wagner B..(red.),.Prawo.pracy.a.wyzwania.XXI.wieku..Księga.Jubileuszowa. Profesora.Tadeusza.Zielińskiego,.Warszawa.2002 Czerniak-Swędzioł J.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.10.października.2004.(I.PK. 528/02).w.sprawie.umowy.o.zakazie.konkurencji.po.ustaniu.stosunku.pra- cy,.PiZS.2005,.z..6 Dominiak P.,.Sektor.MSP.we.współczesnej.gospodarce,.Warszawa.2005 D. Dörre-Nowak,.Ochrona.godności.i.innych.dóbr.osobistych.pracownika,. Warszawa.2005 Dral A.,.Powszechna.ochrona.trwałości.stosunku.pracy..Tendencje.zmian,. Warszawa.2009 Drzewicki K.,.Prawo.do.pracy.jako.normatywny.agregat.międzynarodowej. ochrony.praw.człowieka,.[w:].Seweryński M.,.Stelina J..(red.),.Wolność.i.spra- wiedliwość.w.zatrudnieniu..Księga.Pamiątkowa.poświęcona.Prezydentowi. Rzeczypospolitej.Polskiej.Profesorowi.Lechowi.Kaczyńskiemu,.Gdańsk. 2012 Dubowik A.,.Dodatkowe.zatrudnienie.i.inne.zajęcia.pracowników.sfery.pub- licznej,.PiZS.2005,.z..10 Dybowski T.,.Ochrona.prawa.własności.na.tle.konstytucyjnej.koncepcji.źró- deł.prawa.w.orzecznictwie.Trybunału.Konstytucyjnego,.[w:].Rymarz F.,. Jankiewicz A. (red.),.Trybunał.Konstytucyjny.–.Księga.XV-lecia,.Warszawa. 2001 Flasiński M.,.Przestępstwa.przeciwko.prawom.osób.wykonujących.pracę.za- robkową.w.nowym.kodeksie.karnym,.PiZS.1998,.z..4 Florek L.,.Część.normatywna.układu.zbiorowego,.[w:].Kubot Z.,.Kuczyński T.,. Z.zagadnień.prawa.pracy.i.prawa.socjalnego..Księga.Jubileuszowa.Profesora. Herberta.Szurgacza,.Warszawa.2011 Florek L..(red.),.Kodeks.pracy..Komentarz,.Warszawa.2011 Florek L.,.Kodyfikacyjne.problemy.prawa.pracy,.[w:].Wybrane.zagadnienia. zabezpieczenia.społecznego..Referaty.na.VI.Zjazd.Katedr.oraz.Zakładów. Prawa.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych,.Gdańsk.2007 XVI Bibliografia Florek L.,.Konstytucyjne.gwarancje.uprawnień.pracowniczych,.PiP.1997,.. z..11–12 Florek L.,.Konstytucyjne.i.prawnomiędzynarodowe.podstawy.ochrony.trwało- ści.stosunku.pracy,.[w:].Goździewicz G..(red.),.Ochrona.trwałości.stosunku. pracy.w.społecznej.gospodarce.rynkowej,.Warszawa.2010 Florek L.,.Pojęcie.i.zakres.wolności.związkowej,.[w:].Wypych-Żywicka A.,. Tomaszewska M.,.Stelina J..(red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.XXI.wieku,. Gdańsk.2010 Florek L..(red.),.Prawo.pracy,.Warszawa.2000 Florek L.,.Swoboda.umów.w.prawie.pracy,.[w:].Seweryński M.,.Stelina J.. (red.),.Wolność.i.sprawiedliwość.w.zatrudnieniu..Księga.Pamiątkowa.po- święcona.Prezydentowi.Rzeczypospolitej.Polskiej.Profesorowi.Lechowi. Kaczyńskiemu,.Gdańsk.2012 Florek L.,.Zgodność.przepisów.prawa.pracy.z.Konstytucją,.PiZS.1997,.z..11 Gardocki L.,.Prawo.karne,.Warszawa.2003 Garlicki L.,.Artykuł.65,.[w:].Garlicki L. (red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..III,.Warszawa.2003 Garlicki L.,.Artykuł.68,.[w:].Garlicki L..(red.),.Konstytucja.Rzeczypospolitej. Polskiej..Komentarz,.t..III,.Warszawa.2003 Garlicki L.,.Prawa.socjalne.w.orzecznictwie.Trybunału.Konstytucyjnego,. Prz..Sejm..1995,.z..2 Gersdorf M.,.O.przyczynowości.zawarcia.i.rozwiązania.umowy.na.czas.okre- ślony,.[w:].Sobczyk A. (red.),.Stosunki.zatrudnienia.w.dwudziestoleciu.spo- łecznej.gospodarki.rynkowej..Księga.pamiątkowa.z.okazji.jubileuszu.40-lecia. pracy.naukowej.Profesor.Barbary.Wagner,.Warszawa.2010. Gersdorf M.,.Odpowiedzialność.odszkodowawcza.pracodawcy.w.świetle.ochro- ny.trwałości.stosunku.pracy,.[w:].Goździewicz G..(red.),.Ochrona.trwałości. stosunku.pracy.w.społecznej.gospodarce.rynkowej,.Warszawa.2010 Gersdorf M.,.Próba.umiejscowienia.nowych.porozumień.o.zawieszeniu.posta- nowień.umów.o.pracę.w.polskim.porządku.prawnym,.PiZS.2003,.z..1 Gersdorf M.,.Rączka K.,.Transfer.zakładu.pracy.a.sytuacja.pracowników.wyni- kająca.z.układu.zbiorowego.pracy.i.innych.porozumień.zbiorowych,.PiZS. 2007,.z..3 Giedrewicz-Niwińska A.,.Ochrona.trwałości.stosunku.pracy.z.powołania,. [w:].Goździewicz G..(red.),.Ochrona.trwałości.stosunku.pracy.w.społecz- nej.gospodarce.rynkowej,.Warszawa.2010 Gładoch M.,.Uczestnictwo.pracowników.w.zarządzaniu.zakładem.pracy,. [w:].Goździewicz G..(red.),.Reprezentacja.praw.i.interesów.pracowniczych,. Toruń.2001 Goździewicz G.,.Model.układu.zbiorowego.pracy.w.Polsce,.[w:].Goździewicz G. (red.),.Aktualne.problemy.zbiorowego.prawa.pracy.w.Polsce.i.w.Niemczech,. Toruń.2012 Goździewicz G.,.Ograniczenia.negocjacji.układowych,.[w:].Hajn Z..(red.),. Związkowe.przedstawicielstwo.pracowników.zakładu.pracy,.Warszawa. 2012 XVII Bibliografia Goździewicz G.,.Przemiany.w.zakresie.ochrony.trwałości.stosunku.pracy. w.Polsce.–.wybrane.zagadnienia,.[w:].Goździewicz G..(red.),.Ochrona.trwa- łości.stosunku.pracy.w.społecznej.gospodarce.rynkowej,.Warszawa.2010 Goździewicz G.,.Refleksje.na.temat.charakteru.prawnego.układu.zbiorowego. pracy,.[w:].Seweryński M.,.Stelina J. (red.),.Wolność.i.sprawiedliwość.w.za- trudnieniu..Księga.pamiątkowa.poświęcona.Prezydentowi.Rzeczypospolitej. Polskiej.Profesorowi.Lechowi.Kaczyńskiemu,.Gdańsk.2012 Goździewicz G.,.Refleksje.na.temat.prawa.do.godziwego.wynagrodzenia.za. pracę,.[w:].Sanetra W..(red.),.Wynagrodzenie.za.pracę.w.warunkach.spo- łecznej.gospodarki.rynkowej.i.demokracji,.Warszawa.2009 Goździewicz G.,.Układy.zbiorowe.pracy.jako.podstawowy.instrument.działal- ności.związków.zawodowych,.[w:].Wypych-Żywicka A.,.Tomaszewska M.,. Stelina J..(red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.XXI.wieku,.Gdańsk.2010 Goździewicz G.,.Wpływ.działań.zbiorowych.na.indywidualne.stosunki.pracy,. [w:].Lewandowski H..(red.),.Polskie.prawo.pracy.w.okresie.transformacji. w.oświetleniu.prawa.wspólnotowego,.Warszawa.1997 Góral Z.,.O.aktualności.traktowania.prawa.do.pracy.jako.zasady.prawa.pra- cy,.[w:].Góral Z..(red.),.Z.zagadnień.współczesnego.prawa.pracy..Księga. Jubileuszowa.prof..Henryka.Lewandowskiego,.Warszawa.2009 Góral Z.,.Podstawowe.zasady.indywidualnego.prawa.pracy,.[w:].Baran K. W.. (red.),.Zarys.systemu.prawa.pracy,.Warszawa.2010 Góral Z.,.Swoboda.nawiązywania.stosunku.pracy.jako.jedna.z.podstawowych. zasad.prawa.pracy,.[w:].Niedbała Z.,.Skąpski M..(red.),.Problemy.zatrudnie- nia.we.współczesnym.ustroju.pracy..Księga.jubileuszowa.na.55-lecie.pracy. naukowej.i.dydaktycznej.Profesora.Włodzimierza.Piotrowskiego,.Poznań. 2009 Góral Z.,.Treść.zasady.prawa.do.wynagrodzenia.godziwego,.[w:].Baran K. W. (red.),.Zarys.systemu.prawa.pracy,.t..I,.Część.ogólna.prawa.pracy,.Warszawa. 2010 Góral Z.,.Zasada.godziwego.wynagrodzenia.za.pracę,.[w:].Baran K. W..(red.),. Zarys.systemu.prawa.pracy,.t..I,.Część.ogólna.prawa.pracy,.Warszawa.2010 Grabowski J.,.Lichorowicz A.,.Projekty.rozporządzeń.w.świetle.opinii.Rady. Legislacyjnej,.PL.2006,.Nr.1 Hajn Z.,.Autonomia.rokowań.zbiorowych.w.świetle.Konstytucji,.[w:].Szur- gacz H. (red.),.Konstytucyjne.problemy.prawa.pracy.i.zabezpieczenia.spo- łecznego,.Wrocław.2005 Hajn Z.,.Charakter.prawny.statutu.związku.zawodowego.i.stosunku.członko- stwa.w.związku.zawodowym,.[w:].Sobczyk A..(red.),.Stosunki.zatrudnie- nia.w.dwudziestoleciu.społecznej.gospodarki.rynkowej..Księga.pamiątko- wa.z.okazji.jubileuszu.40-lecia.pracy.naukowej.Profesor.Barbary.Wagner,. Warszawa.2010. Hajn Z.,.Dopuszczalność.wypowiedzenia.stosunku.pracy.ze.względu.na. osiągnięcie.wieku.emerytalnego.lub.nabycie.prawa.do.emerytury,.[w:]. Góral Z..(red.),.Z.zagadnień.współczesnego.prawa.pracy..Księga.jubileu- szowa.Profesora.Henryka.Lewandowskiego,.Warszawa.2009 XVIII Bibliografia Hajn Z.,.Glosa.do.wyroku.SN.z.7.sierpnia.2001.r.,.I.PKN.563/00,.PiZS.2002,. z..6 Hajn Z.,.Ochrona.miejsc.pracy.a.interes.pracodawców,.[w:].Florek L. (red.),. Prawo.pracy.a.bezrobocie,.Warszawa.2003 Hajn Z.,.Wpływ.ponadzakładowego.układu.zbiorowego.pracy.na.treść.za- kładowych.źródeł.prawa.pracy,.[w:].Ćwiertniak B..(red.),.Prawo.pracy.. Zabezpieczenie.społeczne.(z.aktualnych.zagadnień),.Opole.2001 Jabłońska-Bonca J.,.Wstęp.do.nauk.prawnych,.Poznań.1994 Jackowiak U.,.Sytuacja.pracownicza.kobiet,.Gdańsk.1994 Jackowiak U.,.Terminowe.umowy.o.pracę.a.ochronna.funkcja.prawa.pracy,. MoPr.2004,.z..4 Jaśkowski K..(red.),.Grupowe.zwolnienia,.Kraków.2004 Jaśkowski K..(red.),.Kodeks.pracy..Komentarz,.t..I,.Warszawa.2009 Jaśkowski K.,.Maniewska E.,.Stelina J.,.Grupowe.zwolnienia..Komentarz,. Oficyna.2007 Jędrasik-Jankowska J.,.Pojęcia.i.konstrukcje.prawne.ubezpieczenia.społecz- nego,.Warszawa.2007. Jończyk J.,.Prawo.zabezpieczenia.społecznego,.Kraków.2006. Kaczyński L.,.Czy.postanowienia.normatywne.układów.zbiorowych.pracy.do- tyczące.treści.indywidualnych.stosunków.pracy.są.przepisami.powszechnie. obowiązującymi,.PS.1999,.z..11–12 Kaczyński L.,.Generalizacja.układu.zbiorowego.pracy,.PiP.1998,.z..5 Kaczyński L.,.Układ.zbiorowy.pracy.-.problem.konstytucyjny,.PiP.1998,.z..8 Kaczyński L.,.Układ.zbiorowy.pracy.–.problem.konstytucyjny,.[w:].Goździe- wicz G. (red.),.Zbiorowe.prawo.pracy.w.społecznej.gospodarce.rynkowej,. Toruń.2000 Kaczyński L.,.W.sprawie.zgodności.przepisów.prawa.z.Konstytucją.–.polemi- ka,.PiZS.1998,.z..3 Kaczyński L.,.Wpływ.art..87.Konstytucji.na.swoiste.źródła.prawa.pracy.(uwa- gi.wstępne),.PiP.1997,.z..8 Kaczyński L.,.Zawieszenie.zakładowego.układu.zbiorowego,.[w:].Ćwiertniak B. (red.),.Prawo.pracy,.ubezpieczenia.społeczne,.polityka.społeczna,.Opole. 1998 Kłos B.,.Płaca.minimalna.w.krajach.członkowskich.Unii.Europejskiej,.Kancelaria. Sejmu.Biuro.Studiów.i.Ekspertyz.2005,.Informacja.Nr.1129 Komisja.Kodyfikacyjna.Prawa.Pracy,.Kodeks.Pracy..Zbiorowy.Kodeks.Pracy.. Projekty.opracowane.przez.Komisję.Kodyfikacyjną.Prawa.Pracy,.Katowice. 2010 Kosikowski C.,.Ustawa.o.swobodzie.działalności.gospodarczej..Komentarz,. Warszawa.2005 Kosut A.,.Wynagrodzenie.za.czas.niezdolności.do.pracy.z.powodu.choroby. (wybrane.zagadnienia),.PiZS.2003,.z..1 Krysińska-Wnuk L.,.Regulacja.zwolnień.grupowych.pracowników,.Warszawa. 2009 XIX Bibliografia Kuczyński T.,.Glosa.do.wyroku.z.20.marca.1998.r.,.I.ACa.136/98,.OSP.1999,. Nr.3,.poz..6 Lach E. D.,.Glosa.do.uchwały.SN.z.22.lutego.2008.r.,.I.PZP.12/07,.GSP.–.Prz..Orz.. 2008,.z..4,.poz..15 Latos-Miłkowska M.,.Szczególna.ochrona.trwałości.stosunku.pracy.a.ochrona. interesu.pracodawcy,.[w:].Goździewicz G..(red.),.Ochrona.trwałości.stosun- ku.pracy.w.społecznej.gospodarce.rynkowej,.Warszawa.2010 Latos-Miłkowska M.,.Pisarczyk Ł.,.Zwolnienia.z.przyczyn.niedotyczących.pra- cownika,.Warszawa.2005 Liszcz T.,.Ochrona.pracy.kobiet.i.pracowników.wychowujących.dzieci.–.pro- pozycje.zmian,.PiZS.1989,.z..1 Liszcz T..(red.),.Prawo.pracy.a.rodzina..Układy.zbiorowe.pracy.–.Materiały. X.Ogólnopolskiego.Zjazdu.Katedr.i.Zakładów.Prawa.Pracy,.Warszawa. 1996 Liszcz T.,.Przyszła.Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.a.prawo.pracy,.Annales. Universitatis.Mariae.Curie-Skłodowska.1997,.vol..XVIV Liszcz T.,.Ustrój.pracy.w.projekcie.nowej.Konstytucji.Rzeczypospolitej.Polskiej,. [w:].Stadniczenko S..(red.),.Polskie.prawo.pracy.w.obliczu.nowelizacji. Kodeksu.pracy,.Opole.1997 Liszcz T.,.Zmiany.w.prawie.pracy.a.prawo.do.pracy,.Jurysta.2002 Marciniak J.,.Prawa.pracownika.wynikające.ze.stosunku.pracy,.jako.przedmiot. ochrony.z.art..218.§.1.k.k.,.PiZS.2009,.z..3 Marek A.,.Kodeks.karny..Komentarz,.Warszawa.2005 Marek A.,.Krótszy.wymiar.czasu.pracy.jako.alternatywa.urlopu.wychowaw- czego,.SP.2004,.z..11 Mitrus L.,.Ochrona.przed.nieuzasadnionym.zwolnieniem.z.pracy.w.świetle. Karty.Praw.Podstawowych.Unii.Europejskiej,.PiZS.2012,.z..4 Mitrus L.,.Ochrona.rodzicielstwa.w.świetle.zmian.Kodeksu.pracy,.[w:].Patul- ski A.,.Walczak K..(red.),.Jedność.w.różnorodności..Studia.z.zakresu.prawa. pracy,.zabezpieczenia.społecznego.i.polityki.społecznej..Księga.Pamiątkowa. dedykowana.Profesorowi.Wojciechowi.Muszalskiemu,.Warszawa.2009 Morawski L.,.Wstęp.do.prawoznawstwa,.Toruń.1997 Mozgawa M..(red.),.Budyn-Kulik M.,.Kozłowska-Kalisz P.,.Kulik M.,.Kodeks. karny..Praktyczny.komentarz,.Warszawa.2010 Muszalski W. (red.),.Kodeks.pracy..Komentarz,.Warszawa.2009 Napiórkowska A.,.Wynagrodzenie.za.pracę.w.okresie.niezdolności.z.powo- du.choroby,.[w:].Sanetra W..(red.),.Wynagrodzenie.za.pracę.w.warunkach. społecznej.gospodarki.rynkowej.i.demokracji,.Warszawa.2009 Nowacki J.,.Tabor Z.,.Wstęp.do.prawoznawstwa,.Warszawa.1994 Olesiński J.,.Wykroczenia.przeciwko.prawom.pracownika,.Warszawa.1994 Oniszczuk J.,.Konstytucyjne.źródła.prawa.pracy,.[w:].Baran K. W..(red.),.Zarys. systemu..prawa.pracy,.t..I,.Część.ogólna.prawa.pracy,.Warszawa.2010 Patulski A.,.Wolność.pracy,.prawo.do.pracy,.zakaz.pracy.przymusowej,.SPPiPS. 1995 XX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo pracy w świetle Konstytucji RP. Tom II. Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: