Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00410 011319 20238087 na godz. na dobę w sumie
Prawo prasowe. Komentarz - ebook/pdf
Prawo prasowe. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 643
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4522-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> własności intelektualnej
Porównaj ceny (książka, ebook (-97%), audiobook).

Niniejsza publikacja szczegółowo omawia takie zagadnienia jak:

Komentarz obejmuje ponadto zagadnienia dotyczące wielu innych dyscyplin prawnych wiążących się ściśle ze stosowaniem prawa prasowego.

Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele trudnych rozterek praktycznych, dlatego też nacisk został położony na jasność, konkretność oraz walor utylitarny. Obecne w komentarzu wątki teoretyczne są podane zrozumiale i pełnią funkcję służebną. Niniejsze opracowanie jest wszechstronnym i wygodnym narzędziem w pracy praktyków prawa prasowego i szerzej – praktyków prasy.

Drugie wydanie Komentarza uwzględnia najnowsze zmiany Prawa telekomunikacyjnego, w tym:

Autorzy komentarza od wielu lat zajmują się prawem prasowym jako teoretycy, ale nade wszystko praktycy, wykonując działalność adwokacką w kancelarii „Gotkowicz, Kosmus, Kuczyński i Partnerzy – Adwokaci”, poświęcają tej materii gros swej aktywności zawodowej. Suma ich doświadczeń i przemyśleń znalazła wyraz w prezentowanej pracy.

Komentarz adresowany jest przed wszystkim do prawników, ale także do dziennikarzy oraz prasoznawców.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Komentarze Becka Prawo prasowe Komentarz Pod redakcją Bogusława Kosmusa oraz Grzegorza Kuczyńskiego 2. wydanie C·H·BECK KOMENTARZE BECKA Prawo prasowe Polecamy nasze najnowsze publikacje: A. Góra-Błaszczykowska (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, ART. 1–729, Tom 1 Komentarze Kompaktowe J. Jankowski (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, ART. 730–1088, Tom 2 Komentarze Kompaktowe A. Zieliński (red.) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KOMENTARZ, wyd. 6 Komentarze Kodeksowe E. Gniewek (red.) KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 4 Komentarze Kodeksowe R. Skubisz (red.) PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ, Tom 14A i 14B System Prawa Prywatnego E. Ferenc-Szydełko (red.) USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH PO- KREWNYCH. KOMENTARZ Komentarze Becka J. Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE, Tom 13, wyd. 2 System Prawa Prywatnego www.ksiegarnia.beck.pl Prawo prasowe Komentarz Redaktorzy Bogusław Kosmus Grzegorz Kuczyński Autorzy Anna Augustyniak Krzysztof Gotkowicz dr Bogusław Kosmus dr Grzegorz Kuczyński Krzysztof Paczoska Łukasz Syldatk 2. wydanie WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 B. Kosmus, G. Kuczyński (red.), Prawo prasowe. Komentarz, wyd. 2, Propozycja cytowania: Warszawa 2013 Autorami poszczególnych części są: Anna Augustyniak: art. 3–4, 11, 13 Krzysztof Gotkowicz: Bogusław Kosmus: art. 15–16 (wspólnie z B. Kosmusem) Przedmowa, art. 5–6, 10, 12 (wspólnie z Ł. Syldatkiem), 15–16 (wspólnie z K. Gotkowiczem), 31–54a Grzegorz Kuczyński: art. 1–2 Krzysztof Paczoska: Łukasz Syldatk: art. 9, 17–24, 27, 58–61 art. 7–8, 12 (wspólnie z B. Kosmusem), 14, 25, 54b Wydawca: Natalia Adamczyk © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4521-5 ISBN e-book 978-83-255-4522-2 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo prasowe Rozdział 1. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Prawa i obowiązki dziennikarzy . . . . . . . . . . . . . . Art. 10–16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rada Prasowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 17–18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Organizacja działalności prasowej . . . . . . . . . . . . . Art. 19–30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Sprostowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 31–33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Komunikaty i ogłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 34–36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Odpowiedzialność prawna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 37–49a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Postępowanie w sprawach prasowych . . . . . . . . . . . Art. 50–54b . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 55–61 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII XI 3 5 124 130 299 299 301 301 337 338 397 399 455 458 553 554 613 613 619 V Przedmowa Oddajemy w Państwa ręce drugie wydanie naszego komentarza do Prawa prasowego. Potrzebę jego stworzenia wywołały przede wszystkim rewolucyjne zmiany stanu prawnego w zakresie sprostowań i odpowiedzi prasowych, które będą wywoływać i już wywołują istotne wątpliwości wśród osób stosujących prawo. Drugim motywem jest chęć poszerzenia opracowania o ważniejsze wypowiedzi orzecznictwa i nauki, które poja- wiły się od czasu „debiutu” niniejszego dzieła. Otrzymują Państwo praktyczny komentarz do Prawa prasowego. Przygo- towany został przez praktyków, dla praktyków i z myślą głównie o praktyce. „Praktyczność”, jako myśl przewodnia, ma daleko idące konsekwencje metodologiczne, treściowe i formalne. Niniejsza publikacja powstała jako synteza wielu lat aktywności naukowej oraz praktyki adwokackiej współ- autorów. Przedstawiamy problematykę prawa prasowego ze szczególnym uwypukleniem tych zagadnień, które w praktyce wywołują problemy, kontrowersje, a niekiedy nawet jeszcze nie wywołują, ale mogą mieć doniosłe znaczenie dla praktyków w przyszłości. Opracowanie to ma być wszechstronnym i wygodnym narzędziem w pracy praktyków prawa prasowego i szerzej – praktyków prasy. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników, ale także do dziennikarzy oraz prasoznawców. Prawo prasowe niesie ze sobą bardzo wiele bardzo trudnych rozterek praktycznych. Przyczyny tego stanu rzeczy są złożone. Po pierwsze, ustawa pochodzi sprzed niemal 30 lat; diametralnie zmieniły się od tej chwili warunki ustrojowe, polityczne, społeczne, eko- nomiczne, a także techniczne. Pomimo to ustawa wykazuje zadziwiającą żywotność i skutecznie opiera się większości projektów nowelizacji lub zastąpienia nowym aktem ustawowym. Ma to zarówno dobre, jak i złe strony. W niektórych zakresach prawo prasowe okazuje się elastyczne, ponadczasowe i przemyślane, w innych razi anachronicznością, domagając się elastycznej wykładni. Po drugie, niezależnie od wielu słusznych założeń, jakość legislacyjna prawa prasowego jest wyjątkowo niska. Ustawa obfituje w niezliczoną ilość paradoksów, niedorzeczności, niekonsekwencji, przepisów niejasnych czy wręcz absurdalnych. VII Przedmowa Po trzecie, komentowana ustawa obrosła w szerokie orzecznictwo i wypowiedzi literatury, w wielu miejscach sprzeczne, chwiejne, niejedno- znaczne. Po czwarte, materia prawa prasowego jest szczególna. Styk wolności słowa, tworzywa, jakim jest żywy język, potrzeb społecznych, jakim odpowiada działalność prasy, i zagrożeń dla zbiorowości oraz jednostek ze strony prasy tworzy nie lada pogmatwany i wielopoziomowy konglomerat problemów. Działalność prasowa to dziedzina na wskroś humanistyczna, która nie zawsze łatwo poddaje się prostej i jednoznacznej kwalifikacji prawnej. Po piąte wreszcie, prawo prasowe przeplata się ściśle i nierozerwalnie z wieloma innymi dziedzinami prawa, wobec czego nie sposób prawidłowo rozumieć go i stosować bez zbadania kluczowych sfer stycznych. Chodzi przede wszystkim o: prawo ochrony dóbr osobistych, autorskie, uczciwej konkurencji, dostępu do informacji publicznej, prawo procesowe (karne i cywilne oraz sądowoadministracyjne), prawo karne materialne i wiele, wiele innych. To wszystko powoduje, że praktyk napotyka często niełatwe zadanie, chcąc poprawnie zinterpretować określony przepis prawa prasowego. Treść opracowania podporządkowano ściśle praktycznym zadaniom. Ce- lowo zrezygnowano z krytyki rozwiązań legislacyjnych, a także postulatów de lege ferenda. Tam gdzie doszło do interwencji Trybunału Konstytucyj- nego, jest to odnotowane ze wskazaniem skutku, ale bez analizy motywów rozstrzygnięć TK. Komentarz bogato cytuje orzecznictwo, w tym wiele judykatów nigdzie niepublikowanych, także sądów okręgowych. Szeroko przytoczono stanowiska nauki. Poszczególne tezy komentarza prezentują stanowisko merytoryczne Autorów, z reguły ze zwięzłym uzasadnieniem. Wyjątkowo, tam gdzie problem budzi szczególne spory czy też jest nadzwyczaj doniosły bądź dotychczas w ogóle niezbadany, pojawia się szersze uzasadnienie, nie wyłączając wątków „głęboko” teoretycznych, ale zawsze w służbie wyjaśnienia zagadnień praktycznych. Wiele tez stanowi gotowe, praktyczne odpowiedzi na konkretne pytania wyłaniające się w toku stosowania prawa prasowego. Ponieważ prawo prasowe jest dziedziną interdyscyplinarną, Autorzy postanowili zwięźle przybliżyć, w ramach tego komentarza, najistotniejsze instytucje prawne związane z działalnością prasową, spoza komentowanej ustawy. Przy art. 3a została szczegółowo omówiona regulacja ustawy o dostępie do informacji publicznej; przy art. 37 – zasady odpowiedzial- ności cywilnej i karnej za naruszenia prawa w działalności dziennikarskiej (cywilno- i karnoprawną materię ochrony dóbr osobistych); przy art. 50 i 52 zaprezentowano rozbudowaną analizę problematyki procesowej do- VIII Przedmowa tyczącej procesów o nakazanie publikacji sprostowań, o ochronę dóbr osobistych oraz o zniesławienie. Oczywiście nie omówiono wszystkich zagadnień z tym związanych, ale te, które ściśle łączą się ze sprawami prasowymi i mają walor praktyczny. Ambicją Autorów było także zaprezentowanie pewnych oryginalnych i szerzej nierozważanych dotąd rozwiązań oraz punktów widzenia. Pierwszym kierunkiem takich wysiłków było zidentyfikowanie poszcze- gólnych uprawnień „IV władzy” i adwersarzy prasy jako dóbr osobistych, co pozwala głębiej zrozumieć poszczególne instytucje prawne oraz lepiej, sprawniej i skuteczniej realizować ochronę prawną (zob. uwagi do art. 3, 5, 12 ust. 1, art. 15, 35, 36 ust. 4). Należy dodać, że chodzi o uprawnienia, które dotąd nie były postrzegane w kategoriach dóbr osobistych. Szczegól- nie ważne wydaje się spojrzenie na wolność słowa, zarówno przedstawicieli prasy, jak i jej interlokutorów, jako dobro osobiste, co niesie ze sobą dalekosiężne konsekwencje dla praktyki. Drugi kierunek to identyfikacja i szczegółowe opisanie przypadków występowania w prawie prasowym tzw. aktów administracyjnych: ich charakteru, konsekwencji praktycznych wynikających z ich występowania (zob. uwagi do art. 4, 6, 34, 35). Trzeci kierunek to ujęcie wielu występujących w orzecznictwie i nauce rozbieżności w pewne ogólniejsze ramy, rodzaj wspólnego mianownika – spojrzenie na nie, jako wyraz szerszej dyskusji na temat pożądanej wykładni przepisów prawa prasowego. Wokół wielu konkretnych rozwią- zań pojawiają się zazwyczaj dwie rozbieżne interpretacje, które można uniwersalnie określić mianem „koncepcji liberalnej” i „koncepcji restryk- cyjnej”. Pierwsza z nich zmierza do zawieszenia przed prasą poprzeczki na wysokim poziomie, druga zaś jest wyrazem rozluźniania rygorów działalności dziennikarskiej. Autorzy komentarza raz opowiadają się za koncepcjami liberalnymi, w innych miejscach za restrykcyjnymi. Jednak z uwagi na polaryzację poglądów doktryny i judykatury w poszczególnych obszarach, zaproponowana konwencja metodologiczna może się okazać przydatnym rozwiązaniem dla opisu analizowanej materii. Wzmiankowaną terminologię i metodę opisu zastosowano np. przy sporach o: odpowie- dzialność dziennikarzy za przedstawienie obiektywnej prawdy, względnie za dochowanie szczególnej staranności i rzetelności (art. 6); możliwość procesowego wykorzystania zeznań lub wyjaśnień osoby naruszającej tajemnicę dziennikarską (art. 15); dostęp do innych niż zeznania nośników informacji poufnych (art. 15); konsekwencje naruszenia przez redaktora naczelnego tzw. trybu naprawczego sprostowania (art. 33 ust. 3); możli- wość odmowy publikacji ogłoszeń zwykłych i reklam (art. 36 ust. 4). Forma komentarza także pozostaje pod silnym wpływem przyjętej prak- tycznej koncepcji. Autorzy postawili na lakoniczność, esencjonalną formę IX Przedmowa wypowiedzi. Tekst został podzielony na krótkie, zwarte i treściwe mono- tematyczne tezy. Każda z nich poświęcona jest jednemu szczegółowemu zagadnieniu. Komentarze do poszczególnych jednostek redakcyjnych zo- stały oparte na czytelnej, jasnej strukturze rozdziałów, podrozdziałów etc. Struktura ta jest elastyczna, tj. dopasowana do specyfiki poszczególnych komentowanych przepisów. Często stosowane są wyliczenia, katalogi ułatwiające lekturę i pozwalające na szybkie dotarcie do interesującego czytelnika fragmentu większej całości. Mamy nadzieję, że owoc naszych wysiłków okaże się przydatnym narzędziem w dziedzinie praktyki prawa prasowego. Warszawa, kwiecień 2013 r. dr Bogusław Kosmus, dr Grzegorz Kuczyński X Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPCz . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta- wowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) InfPubDostU . . . . . . ustawa z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) JęzPolU . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o języku polskim (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) KPC . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) XI Wykaz skrótów KSCU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594 ze zm.) KSH . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) MPPOiP . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Po- litycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) ObywU . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) OchrDanOsobU . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) OchrInfU . . . . . . . . . ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejaw- nych (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) OKiKU . . . . . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i kon- sumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OgłAktNormU . . . . . ustawa z 20.7.2000 r. o ogłaszaniu aktów nor- matywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) OrdPod . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PAPU . . . . . . . . . . . ustawa z 31.7.1997 r. o Polskiej Agencji Prasowej (Dz.U. Nr 107, poz. 687 ze zm.) PrAut . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrPostAdm . . . . . . . . ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowa- niu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, PrPras poz. 24 ze zm.) PrTelekom . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.) PrUpN . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemy- słowej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) XII Wykaz skrótów RegSądR . . . . . . . . . rozporządzenie RejDiCzR . . . . . . . . rozporządzenie Sprawiedliwości z 23.2.2007 r. – Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U. Nr 38, poz. 249 ze zm.) Ministra Sprawiedliwości z 9.7.1990 r. w sprawie rejestru dzienników i cza- sopism (Dz.U. Nr 46, poz. 275 ze zm.) Ministra RTVU . . . . . . . . . . . ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226 ze zm.) SwobDziałGospU . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ŚwUDrElU . . . . . . . . ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 114, poz. 1204 ze zm.) ZarzKrU . . . . . . . . . ustawa z 26.4.2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. Nr 89, poz. 590 ze zm.) ZNKU . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy i instytucje ETPCz . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu ETS . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu GIODO . . . . . . . . . . Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych KRRiT . . . . . . . . . . . Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji MS . . . . . . . . . . . . . Minister Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny PAP . . . . . . . . . . . . . Polska Agencja Prasowa RM . . . . . . . . . . . . . Rada Ministrów SA . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SO . . . . . . . . . . . . . . Sąd Okręgowy SOKIK . . . . . . . . . . Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SW . . . . . . . . . . . . . Sąd Wojewódzki TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny UOKiK . . . . . . . . . . Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów WSA . . . . . . . . . . . . Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP . . . . . . . . . Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych XIII Wykaz skrótów Dz.U. Dz.Urz. Gl. GSP-Prz. Orz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy . . . . . . . . . . . . . . Glosa twa . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznic- KPP . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MSiG . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NKPK . . . . . . . . . . . Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego NPN . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny ONSAiWSA . . . . . . . Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i Wojewódzkich Sądów Administracyjnych OSAiSN . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych i Sądu Najwyż- OSAW . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej OSNA . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- szego cyjna OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNC-ZD . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna – OSNCP . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNK . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna OSNKW . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna Zeszyt Dodatkowy i Pracy i Wojskowa OSNP . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy OSNAPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNPG . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Wydawnictwo OSNwSK . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- Prokuratury Generalnej nych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OTK-A . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór urzędowy, Seria A . . . . . . . . . . . . . Palestra OwSS . . . . . . . . . . . Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych Pal. PiM . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo XIV Wykaz skrótów PIPWI UJ . . . . . . . . Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej Uniwersytetu Jagiellońskiego PiŻ . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie POP . . . . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Podatkowego POSAG . . . . . . . . . . Przegląd Orzecznictwa Sądu Apelacyjnego w Gdańsku . . . . . . . . . . . Prawo Spółek . . . . . . . . . . . . Radca Prawny . . . . . . . . . . . . . Rejent PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PPP . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Publicznego Pr. Sp. . . . . . . . Prawo w Działaniu Pr. w Dział. . . . . . . . . Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. Prz. Sejm. . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PS . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy PUG . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego R. Pr. Rej. RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze ST . . . . . . . . . . . . . . Samorząd Terytorialny TPP . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. WPP . . . . . . . . . . . . Wojskowy Przegląd Prawniczy Wspóln. Zam.Pub.Dor. ZNUJ PWiOWI . . . . . . Zamówienia Publiczne Doradca . . . . . . . . . . Rzeczpospolita . . . . . . . . . . . . Wokanda . . . . . . . . . . Wspólnota . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Inte- lektualnej ZP . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . następny (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . . na temat 4. Inne skróty art. . . . . . . . . . . . . . . artykuł n. nt. niepubl. Nr orz. post. poz. rozp. . . . . . . . . . . . . . . numer . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . postanowienie . . . . . . . . . . . . . pozycja . . . . . . . . . . . . rozporządzenie . . . . . . . . . . niepublikowany (-a, -e) XV skiej . . . . . . . . . . . . . . tekst jednolity . . . . . . . . . . . . . . to jest . . . . . . . . . . . . uchwała t.j. tj. uchw. uchw. NSA(7) . . . . . uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego w składzie siedmiu sędziów uchw. SN(7) . . . . . . . uchwała Sądu Najwyższego w składzie siedmiu Wykaz skrótów SDP . . . . . . . . . . . . . Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich SDRP . . . . . . . . . . . Stowarzyszenie Dziennikarzy Rzeczypospolitej Pol- sędziów . . . . . . . . . . . . . wkładka . . . . . . . . . . . . . wyżej wymieniony (-a, -e) . . . . . . . . . . . . . wyrok . . . . . . . . . . . . . . . zeszyt . . . . . . . . . . . ze zmianami . . . . . . . . . . . . . zobacz wkł. ww. wyr. z. ze zm. zob. XVI Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 r. (Dz.U. Nr 5, poz. 24) (zm.: Dz.U. 1989, Nr 34, poz. 187; 1990, Nr 29, poz. 173; 1991, Nr 100, poz. 442; 1996, Nr 114, poz. 542; 1997, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770; 1999, Nr 90, poz. 999; 2001, Nr 112, poz. 1198; 2002, Nr 153, poz. 1271; 2004, Nr 111, poz. 1181; 2005, Nr 39, poz. 377; 2007, Nr 89, poz. 590; 2010, Nr 182, poz. 1228, Nr 235, poz. 1551; 2011, Nr 85, poz. 459, Nr 156, poz. 934, Nr 205, poz. 1204, Nr 282, poz. 1660; 2012, poz. 1136) Rozdział 1. Przepisy ogólne Literatura: B. Adamiak, J. Borkowski, Glosa do post. NSA w Warszawie z 19.7.1988 r., I SA 500/88, OSP 1990, Nr 7; T. R. Aleksandrowicz, Komentarz do ustawy o dostępie do informacji publicznej, Warszawa 2006; J. Barta, I. Dobosz, Prawo prasowe, Kraków 1986; J. Barta, R. Markiewicz, Internet a prawo, Kraków 2008; ciż (red.), Media a dobra osobiste, Warszawa 2009; ciż, Ochrona danych osobowych. Komentarz, Kraków 2001; ciż (red.), Prawo mediów, Warszawa 2008; M. Bąkiewicz, Prawo do informacji w jednostkach samorządu terytorialnego, [w:] T. Gardocka (red.), Obywatelskie prawo do informacji, Warszawa 2008; M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicz- nej. Komentarz, Warszawa 2010; P. Bogdalski, Cywilnoprawne aspekty ochrony informacji, PUG 1996, Nr 7–8; E. Czarny-Drożdżejko, Dzien- nikarskie dochodzenie prawdy a przestępstwo zniesławienia w środkach masowego przekazywania, PIPWI UJ 2005, Nr 90; taż, [w:] J. Barta, R. Markiewicz, A. Matlak (red.), Prawo mediów, Warszawa 2005; B. Dau- ter, B. Gruszczyński, A. Kabat, M. Niezgódka-Medek, Prawo o postępo- waniu przed sądami administracyjnymi, komentarz do art. 3, Warszawa 2009; I. Dobosz, Prawo i etyka w zawodzie dziennikarza, Warszawa 2008; taż, Prawo prasowe. Podręcznik, Warszawa 2006; J. Drachal, Prawo do informacji publicznej w świetle wykładni funkcjonalnej, [w:] J. Góral, R. Hauser, J. Trzciński (red.), Sądownictwo administracyjne gwarantem wolności i praw obywatelskich 1980–2005, Warszawa 2005; E. Ferenc- -Szydełko, Prawo prasowe. Komentarz, Warszawa 2010; W. Gontarski, Wyprostować sprostowania, Rzeczp. z 19.2.2004 r.; T. Górzyńska, Prawo do informacji i zasada jawności administracyjnej, Kraków 1999; A. Grzy- wacz, Reklama w Internecie, TPP 2002, Nr 3; M. Jabłoński, K. Wygoda, Dostęp do informacji i jego granice. Wolność informacji, prawo dostępu do informacji publicznej, ochrona danych osobowych, Wrocław 2002; ciż, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Wrocław 2002; E. Jarzęcka-Siwik, Jawność warunkiem skutecznego i etycznego działania administracji, Kontrola Państwowa 2005, Nr 1; M. Jaśkowska, „Dostęp do informacji publicznych”. Materiały na Konferencję sędziów NSA, 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo prasowe. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: