Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00580 012614 20605287 na godz. na dobę w sumie
Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) - książka
Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) - książka
Autor: Liczba stron: 248
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2203-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> sekret
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Nowa, ekskluzywna edycja bestsellera 'Moc przyciągania'

Jesteś dziełem sztuki swojego życia.
Jesteś Michałem Aniołem swojego życia.
Rzeźbą, którą tworzysz, jesteś Ty.
I robisz to za pomocą swoich... myśli.

Być czy mieć? A może by tak i jedno, i drugie?!

Poznaj prawo przyciągania

Czy jako dziecko, rysując bajecznie kolorowymi kredkami, wyobrażałeś sobie, że tak może wyglądać Twoja rzeczywistość? A teraz, po wielu latach, czy wciąż śnisz na jawie o upragnionym świecie? Zatrzymaj na dłużej tę myśl! Samo posiadanie marzeń stanowi mocną podstawę do ich realizacji. Czy zdajesz sobie sprawę, że właśnie zacząłeś przyciągać...?

Przyciągnąłeś do siebie tę książkę. Uaktywniłeś wewnętrzny magnes, tkwiący w Tobie od zawsze -- nieuświadomioną do tej pory mentalną grawitację. Tak naprawdę przez całe życie zwabiasz do siebie sytuacje, ludzi, związki i wydarzenia, które odpowiadają Twoim najgorętszym myślom. Kreujesz swoją rzeczywistość. Przed przeczytaniem tych słów miałeś jeszcze wymówkę, by godzić się na przeciętny poziom zadowolenia. Ale ani chwili dłużej! Masz już świadomość istnienia prawa przyciągania i tego, że w środku tej książki tkwi pozytywny, rozbrajająco prosty sposób na osiągnięcie wszystkiego, czego pragniesz. Brzmi niewiarygodnie? Być może, jednak tylko do momentu, kiedy zdecydujesz się uwierzyć!

Nigdy więcej nie szarp się z życiem. Nie kradnij pierwszego miliona. Nie walcz o miłość. Nie zdobywaj uznania. Nie bij się o sukcesy. Rozluźnij się i zacznij to wszystko przyciągać!

5 -- nowa liczba magiczna:

Dlaczego miałbyś uwierzyć? Oto prosta historia cudów. Autorem tej książki jest Joe Vitale, żywy dowód na to, że marzenia się spełniają. W 1999 roku Vitale stworzył system MGZ, czyli Marketing Gwarantowanych Zysków. Znalazł ludzi, którzy skorzystali z MGZ, zapłacili za to 75 tysięcy dolarów i dobrze na tym wyszli. To był początek. Obecnie, po kilku latach od pierwszego zastosowania MGZ, Joe Vitale jest znany jako autor spełnionych marzeń. Do grona jego zamożnych klientów należą ludzie, którzy niegdyś, nie mogąc związać końca z końcem, usilnie poszukiwali pomysłów na dobry biznes. Ci z nich, którzy uwierzyli, zarobili. Co odróżnia Joe'go Vitale od innych autorów książek biznesowych?

To, że Vitale nie musi zarabiać na życie, sprzedając ludziom książki. On 'wszystko już ma'. Jego e-book, wydany pod polskim tytułem 'Hipnotyczny marketing', dwukrotnie trafił na pierwsze miejsce listy bestsellerów Amazon.com. Klientami jego firmy, specjalizującej się w doradztwie marketingowym, są między innymi Czerwony Krzyż, korporacja PBS i szpital Hermann Children's. Jak twierdzi, mógłby nie pracować do końca życia, jednak wtedy jego dzieło -- system MGZ -- nie znalazłoby swoich kontynuatorów. Trzymasz w ręku tę książkę, ponieważ (to także jego słowa) w życiu każdego człowieka przychodzi taki czas, kiedy trzeba zacząć dzielić się z innymi nabytą wiedzą i zgromadzonym bogactwem.


Obejrzyjcie sekretną wizualizację i przyciągnijcie fortunę!Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego) Autor: Joe Vitale T³umaczenie: Magdalena Strzelecka ISBN: 978-83-246-2203-0 Tytu³ orygina³u: The Attractor Factor: 5 Easy Steps for Creating Wealth (or Anything Else) from the Inside Out Format: A5, stron: 248 Jesteœ dzie³em sztuki swojego ¿ycia. Jesteœ Micha³em Anio³em swojego ¿ycia. RzeŸb¹, któr¹ tworzysz, jesteœ Ty. I robisz to za pomoc¹ swoich… myœli. Byæ czy mieæ? A mo¿e by tak i jedno, i drugie?! • Jak kontrolowaæ Wszechœwiat, by dawa³ Ci wszystko, czego pragniesz? • Jak osi¹gn¹æ bogactwo na poziomie materialnym, intelektualnym oraz duchowym? • Jak odnaleŸæ swoje prawdziwe przekonania? • Jak tworzyæ now¹ rzeczywistoœæ i wprowadzaæ w ni¹ innych ludzi? • Jak kierowaæ w³asnym umys³em, aby odnieœæ upragniony sukces? Poznaj prawo przyci¹gania Czy jako dziecko, rysuj¹c bajecznie kolorowymi kredkami, wyobra¿a³eœ sobie, ¿e tak mo¿e wygl¹daæ Twoja rzeczywistoœæ? A teraz, po wielu latach, czy wci¹¿ œnisz na jawie o upragnionym œwiecie? Zatrzymaj na d³u¿ej tê myœl! Samo posiadanie marzeñ stanowi mocn¹ podstawê do ich realizacji. Czy zdajesz sobie sprawê, ¿e w³aœnie zacz¹³eœ przyci¹gaæ…? Przyci¹gn¹³eœ do siebie tê ksi¹¿kê. Uaktywni³eœ wewnêtrzny magnes, tkwi¹cy w Tobie od zawsze — nieuœwiadomion¹ do tej pory mentaln¹ grawitacjê. Tak naprawdê przez ca³e ¿ycie zwabiasz do siebie sytuacje, ludzi, zwi¹zki i wydarzenia, które odpowiadaj¹ Twoim najgorêtszym myœlom. Kreujesz swoj¹ rzeczywistoœæ. Przed przeczytaniem tych s³ów mia³eœ jeszcze wymówkê, by godziæ siê na przeciêtny poziom zadowolenia. Ale ani chwili d³u¿ej! Masz ju¿ œwiadomoœæ istnienia prawa przyci¹gania i tego, ¿e w œrodku tej ksi¹¿ki tkwi pozytywny, rozbrajaj¹co prosty sposób na osi¹gniêcie wszystkiego, czego pragniesz. Brzmi niewiarygodnie? Byæ mo¿e, jednak tylko do momentu, kiedy zdecydujesz siê uwierzyæ! Nigdy wiêcej nie szarp siê z ¿yciem. Nie kradnij pierwszego miliona. Nie walcz o mi³oœæ. Nie zdobywaj uznania. Nie bij siê o sukcesy. RozluŸnij siê i zacznij to wszystko przyci¹gaæ! Chcesz wiêcej dowodów? SPIS TREŚCI Podziękowania Przedmowa Wstęp Cudom nie ma końca Dowody Co odrzucasz? Jak przyciągać pieniądze? Może być inaczej Droga na skróty do przyciągania wszystkiego, czego chcesz Wprowadzenie do Prawa Przyciągania Jak silna jest Twoja świadomość dobrobytu? Krok Pierwszy: trampolina Krok Drugi: odważ się na coś godnego Krok Trzeci: brakujący sekret Krok Czwarty: znewillizuj swój cel Krok Piąty: największy sekret 9 13 19 23 29 55 59 65 69 73 79 83 91 127 163 181 12 PRAWO PRZYCIĄGANIA Sekretna formuła na milion dolarów Szokująca prawdziwa historia Jonathana Eksperyment: Intentional Meditation Foundation Sugerowana literatura i inne źródła Skorowidz O autorze 209 215 219 227 239 243 JAK PRZYCIĄGAĆ PIENIĄDZE? C zym się zajmujesz?”, zapytałem. Wraz z 700 innymi osobami stałem w kolejce w hotelu w Seattle, czekając na wykład pewnego pisarza i nauczyciela du- chowego. „Energoterapią”, odpowiedziała kobieta za mną. „Trudno to wy- jaśnić. W przypadku każdej osoby sposób postępowania jest inny”. „Czy masz wizytówkę?”. „Nie”, powiedziała, lekko zakłopotana. Byłem zszokowany. „Pozwól, że cię o coś zapytam”, zacząłem. „Jest tutaj ponad 700 potencjalnych klientów. Dlaczego nie masz przynajmniej wizy- tówki?”. Kobieta stojąca za nią uśmiechnęła się i stwierdziła: „Właśnie objawił ci się anioł”. 60 PRAWO PRZYCIĄGANIA Nie jestem aniołem. Byłem jednak ciekawy, dlaczego ta ko- bieta interesu przepuszczała znakomitą okazję marketingową. Kie- dy rozmawiałem z kilkoma kolejnymi z obecnych tam 700 osób, uświadomiłem sobie, że wszyscy ci ludzie prowadzą własną dzia- łalność. I że wszyscy potrzebują pomocy w promowaniu siebie. Wtedy właśnie olśniło mnie, że mógłbym napisać krótki pod- ręcznik na temat manifestacji opartej na duchowości. Nikt chyba nie nadawał się do tego lepiej. Jestem autorem The AMA Complete Guide to Small Business Advertising dla The American Marketing Association1 i mam ponad 15 lat doświadczenia w metafizyce i du- chowości. Rozmawiałem z wieloma rzecznikami nauki samodziel- nego rozwiązywania życiowych problemów, a niektórzy z nich byli moimi klientami. Poza tym stworzyłem już i testowałem sekretną formułę pięciu kroków mającą na celu przyciąganie wszystkiego, czego pragniesz. Wiedziałem też, że 700 osób obecnych na seminarium repre- zentowało jeszcze większą grupę ludzi, którzy potrzebowali pomo- cy w swojej działalności i w życiu. Co więcej, miałem świadomość, że wszyscy oni pracowali nad swoim wnętrzem, co pomagało im osiągnąć rezultaty widoczne na zewnątrz. Innymi słowy ich stan wewnętrzny przyczyniał się do rozwoju ich działalności bądź jego braku. Ujmując to jeszcze prościej: kobieta, o której wspomniałem na początku rozdziału, nie była wewnętrznie przekonana do swojej działalności, co objawiało się w jej życiu brakiem wizytówki. W jej przypadku „Prawo Przyciągania” nie przyciągało żadnych klientów. A idąc tym tropem krok dalej w kierunku, w jakim chcę Cię poprowadzić w tej książce, można stwierdzić, że gdyby ta kobieta naprawdę była pewna tego, co robi, nie potrzebowałaby wizytó- wek. Klienci sami by do niej przychodzili. Jej wewnętrzny duch — Prawo Przyciągania — promowałoby ją. 1 Amerykańskie Stowarzyszenie Marketingu — przyp. tłum. Jak przyciągać pieniądze? 61 To właśnie odkrywa ta książka. Nauczyłem się, że ważne jest, kim jesteśmy, a nie, co robimy. Kiedy osiągniesz klarowny stan wewnętrzny, zrozumiesz, w jaki sposób służysz światu, świat sam do Ciebie przyjdzie. Kiedy jesteś pewny, czego chcesz — czy jest to konkretny samochód, osoba, dom, praca, czy cokolwiek inne- go — zaczniesz przyciągać to do siebie. Jak ujęła to pewna osoba odnosząca sukcesy: „Teraz anioły wręczają moje wizytówki”. Masz mętlik w głowie? To dobrze. Tera- peutka, pisarka i moja przyjaciółka Mandy Evans mówi: „Dezo- rientacja to ten wspaniały stan umysłu bezpośrednio poprzedzają- cy jasność”. Podstawy dobrobytu Może poniższa historia pozwoli Ci lepiej zrozumieć, o czym mó- wię, i przygotuje grunt pod dalsze rozważania. Kiedyś czytałem zachwycającą starą książkę z 1920 r. autor- stwa Rogera Babsona zatytułowaną Fundamentals of Prosperity. Zakończył ją, pytając prezydenta Republiki Argentyny, dlaczego Ameryka Południowa ze wszystkimi swoimi cudami i bogactwami naturalnymi pozostaje tak daleko w tyle za Ameryką Północną pod względem rozwoju i marketingu. Prezydent odpowiedział: „Doszedłem do następującego wnio- sku. Amerykę Południową zasiedlili Hiszpanie, którzy przyjechali tutaj w poszukiwaniu złota, a Amerykę Północną Ojcowie Piel- grzymi, którzy przybyli w poszukiwaniu Boga”. Na czym się koncentrujesz? Na pieniądzach czy na duchu? Na celach, które chcesz osiągnąć, czy na duchu, który pozwala to zrobić? 62 PRAWO PRZYCIĄGANIA Jak zostać milionerem Wiele lat temu Scrully Blotnick przeprowadził badanie wśród 1500 osób. Badanych podzielono na dwie kategorie. Kategoria A objęła ludzi, którzy stwierdzili, że najpierw dążyliby do zdoby- cia pieniędzy, a dopiero potem robiliby to, co chcieli. Zaliczono do niej ponad 1245 osób. W kategorii B znalazło się 255 osób, któ- re deklarowały, że w pierwszej kolejności rozwijałyby swoje zain- teresowania i ufały, że pieniądze przyjdą w ślad za tym. Co się stało? Dwadzieścia lat później w całej badanej grupie było 101 milio- nerów. Tylko jeden wywodził się z kategorii A. Pozostałych 100 z kategorii B, grupy osób, które twierdziły, że najpierw realizowa- łyby swoje pasje i pozwoliły, aby pieniądze przyszły później. W tym właśnie kryje się kolejna wskazówka, jak przyciągnąć pieniądze. Na czym się koncentrujesz — na pieniądzach czy na pasji? Witaj w Prawie Przyciągania W tej książce proponuję Ci nową metodę, dzięki której bez wysił- ku możesz rozwinąć swoją działalność, znaleźć miłość, poprawić stan zdrowia, przyciągnąć więcej pieniędzy lub cokolwiek innego, co potrafisz sobie wyobrazić. Jest ona oparta na ponadczasowych zasadach duchowych. Wyjawię, jak Twój stan wewnętrzny przyciąga i kreuje rezul- taty widoczne na zewnątrz. Wyjaśnię też, co należy zrobić, abyś mógł mieć i robić to, czego pragniesz, oraz być tym, kim chcesz. Nazywam to Prawem Przyciągania. To duchowa formuła na sukces, która naprawdę nigdy nie zawodzi. Czy te techniki działają? Okaże się w praktyce. Wypróbuj je i sam sprawdź. Mogę opowiedzieć Ci o sukcesie, który sam odnio- słem — i robię to w tej książce — ale nic nie będzie nawet w przy- bliżeniu tak przekonujące, jak samodzielne zastosowanie tych pro- stych pomysłów i zaobserwowanie zadziwiających rezultatów. Jak przyciągać pieniądze? 63 Mógłbym powiedzieć, że ta metoda pomoże Ci zamanifestować wszystko, czego chcesz. Przeczytasz o ludziach, którzy „stworzyli” samochody i domy, wyleczyli się z raka, zbudowali nowe związki i przyciągnęli więcej pieniędzy. Ale skupiam się na przyciąganiu bogactwa w biznesie, ponieważ właśnie w tej sferze widać poważ- ny brak duchowości. I pozwolę Ci odkryć magię marketingu du- chowego, ponieważ nic nie ma większej mocy niż Twoje własne doświadczenia. Przysuń krzesło. Usiądź wygodnie. Weź głęboki oddech. Zre- laksuj się. Porozmawiajmy o tym, jak możesz powiększyć swoje bogactwo — i osiągnąć wszystko inne, czego pragniesz — dzięki magicznemu Prawu Przyciągania. Wszystko zaczyna się od zrozumienia, że Twoje życie… Duch: To, co w tradycyjnym przekonaniu jest siłą witalną istot żywych. Duchowy: Odnoszący się do ducha, składający się z ducha lub mający naturę ducha, nienamacalny, niematerialny. — American Heritage Dictionary, Houghton Miffin, Boston 1980
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo przyciągania. 5 prostych kroków do zdobycia bogactwa (lub czegokolwiek innego)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: