Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00727 012958 7915363 na godz. na dobę w sumie
Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania. Kazusy. Tablice - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 308
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3423-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Repetytorium ,,Prawo rodzinne i opiekuńcze. Testy. Pytania. Kazusy. Tablice' podzielone jest na 4 części:

część pierwsza - testy obejmujące tematyką wszystkie ważniejsze zagadnienia prawa rodzinnego i opiekuńczego,

część druga - pytania z odpowiedziami dotyczące m.in.:

część trzecia - kazusy z rozwiązaniami uwzględniające zagadnienia m.in.:

część czwarta - tablice i wykresy przedstawiające m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ma³gorzata £¹czkowska Anna Natalia Schulz Anna Urbañska Prawo rodzinne i opiekuñcze testy (cid:127) pytania (cid:127) kazusy (cid:127) tablice REPETYTORIA C·H·BECK REPETYTORIA C.H.BECK Prawo rodzinne i opiekuñcze W sprzeda¿y: A.K. Bieliñski, M. Pannert PRAWO RODZINNE Wyk³ady Becka T. Smyczyñski PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, wyd. 5 Podrêczniki prawnicze M. Andrzejewski PRAWO RODZINNE I OPIEKUÑCZE, wyd. 4 Skrypty Becka KODEKS CYWILNY, KODEKS POSTÊPOWANIA CYWILNEGO, KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY, KOSZTY S¥DOWE CYWILNE, wyd. 20 Edycja S¹dowa KODEKS RODZINNY I OPIEKUÑCZY, wyd. 16 Twoje Prawo KODEKS CYWILNY, wyd. 35 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo rodzinne i opiekuñcze testy (cid:127) pytania (cid:127) kazusy (cid:127) tablice Ma³gorzata £¹czkowska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Anna Natalia Schulz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Anna Urbañska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Redakcja: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: TiM-Print Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK, Warszawa ISBN 978-83-255-3422-6 ISBN e-book 978-83-255-3423-3 Spis treści Wykaz skrótów ______________________________________________________ IX Wykaz literatury _____________________________________________________ XIII Przedmowa _ ________________________________________________________ XV Część A. Testy Test 1 _____________________ Test 2 ____________________ Test 3 ____________________ Test 4 ____________________ Test 5 ____________________ Test 6 ____________________ Test 7 ____________________ Test 8 ____________________ Test 9 ____________________ Test 10 ____________________ Test 11 ____________________ 1_ Odpowiedzi_do_testu__ 1__________________ 4_ Odpowiedzi_do_testu__ 2__________________ 6_ Odpowiedzi_do_testu__ 3__________________ 8_ Odpowiedzi_do_testu__ 4__________________ 10_ Odpowiedzi_do_testu__ 5__________________ 12_ Odpowiedzi_do_testu__ 6__________________ 15_ Odpowiedzi_do_testu__ 7__________________ 17_ Odpowiedzi_do_testu__ 8__________________ 20_ Odpowiedzi_do_testu__ 9__________________ 23_ Odpowiedzi_do_testu_10_________________ 25_ Odpowiedzi_do_testu_11__________________ Część B. Pytania Rozdział 1. Zagadnienia wprowadzające_________________________________ Pytanie 1–14 Rozdział 2. Małżeństwo_ ______________________________________________   2.1. Zawarcie małżeństwa_ ____________________________________________   2.2. Ogólne skutki zawarcia małżeństwa__________________________________   2.3. Ustawowy ustrój wspólności majątkowej______________________________ Pytanie 15–94 Pytanie 15–40 Pytanie 41–50 Pytanie 51–68 Pytanie 69–80 Pytanie 81–94   2.4. Umowy majątkowe małżeńskie______________________________________ 2.5. Rozwód i separacja_______________________________________________ 28 29 29 30 31 31 32 33 33 35 35 37 52 52 68 73 83 91 VI Spis treści Rozwód________________________________________________________ Pytanie 81–88 Separacja_ ______________________________________________________ Pytanie 89–94 Rozdział 3. Stosunki pomiędzy rodzicami a dziećmi ______________________ Pytanie 95–172 3.1. Pochodzenie_____________________________________________________ Pytanie 95–130 Macierzyństwo___________________________________________________ Pytanie 96–102 Ojcostwo_______________________________________________________ Pytanie 103–126 Zasady wspólne dla postępowań dotyczących pochodzenia dziecka_________ Pytanie 127–130 3.2. Nazwisko dziecka_ _______________________________________________   3.3. Władza rodzicielska_______________________________________________   3.4. Piecza zastępcza _________________________________________________ 3.5. Kontakty________________________________________________________ 3.6. Przysposobienie__________________________________________________ Pytanie 131–135 Pytanie 136–145 Pytanie 146–149 Pytanie 150–157 Pytanie 158–172 Pytanie 192–215 Pytanie 193–211 Pytanie 212–215 Rozdział 4. Alimenty__________________________________________________ Pytanie 173–191 Rozdział 5. Opieka i kuratela___________________________________________ 5.1. Opieka_________________________________________________________ 5.2. Kuratela_ _______________________________________________________ Część C. Kazusy Małżeństwo _________________________________________________________ Kazus 1. Zawarcie małżeństwa ___________________________________________ Kazus 2. Zawarcie małżeństwa ___________________________________________ Kazus 3. Ogólne skutki małżeństwa ________________________________________ Kazus 4. Ogólne skutki małżeństwa________________________________________ Kazus 5. Ustrój ustawowy_______________________________________________ Kazus 6. Ustrój ustawowy_______________________________________________ Kazus 7. Ustrój ustawowy_______________________________________________ Kazus 8. Podział majątku wspólnego_ ______________________________________ Kazus 9. Umowne ustroje majątkowe małżeńskie_____________________________ 91 98 101 101 102 105 118 121 124 133 137 145 156 170 171 185 189 189 191 194 195 196 197 201 203 205 Spis treści Kazus 10. Umowne ustroje majątkowe małżeńskie____________________________ Kazus 11. Umowne ustroje majątkowe małżeńskie____________________________ Kazus 12. Przymusowy ustrój majątkowy_ __________________________________ Kazus 13. Rozwód/separacja______________________________________________ Kazus 14. Macierzyństwo________________________________________________ Kazus 15. Ojcostwo męża matki___________________________________________ Kazus 16. Ojcostwo męża matki___________________________________________ Kazus 17. Ojcostwo męża matki___________________________________________ Kazus 18. Ojcostwo męża matki___________________________________________ Kazus 19. Uznanie ojcostwa______________________________________________ Kazus 20. Uznanie ojcostwa______________________________________________ Kazus 21. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa_________________________ Kazus 22. Sądowe ustalenie ojcostwa_______________________________________ Kazus 23. Władza rodzicielska_ ___________________________________________ Kazus 24. Władza rodzicielska_ ___________________________________________ Kazus 25. Władza rodzicielska_ ___________________________________________ Kazus 26. Władza rodzicielska_ ___________________________________________ Kazus 27. Władza rodzicielska_ ___________________________________________ Kazus 28. Nazwisko dziecka______________________________________________ Kazus 29. Kontakty_____________________________________________________ Kazus 30. Kontakty_____________________________________________________ Kazus 31. Przysposobienie_______________________________________________ Kazus 32. Przysposobienie_______________________________________________ Kazus 33. Alimenty_____________________________________________________ Kazus 34. Alimenty_____________________________________________________ Kazus 35. Alimenty_____________________________________________________ Kazus 36. Opieka nad małoletnim, piecza zastępcza___________________________ Kazus 37. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie_______________________ Kazus 38. Kuratela______________________________________________________ Kazus 39. Kuratela______________________________________________________ Część D. Tablice i wykresy Tabl. 1. Formy zawarcia małżeństwa_______________________________________ Tabl. 2. Podstawy unieważnienia małżeństwa________________________________ Tabl. 3. Ogólne skutki majątkowe małżeństwa_ ______________________________ Tabl. 4. Mieszkanie „rodzinne” w ustroju wspólności ustawowej_________________ Tabl. 5. Składniki majątku osobistego (art. 33 KRO)___________________________ Tabl. 6. Czynności prawne wymagające zgody współmałżonka (art. 37 KRO)_______ Tabl. 7. Zgoda na dokonanie czynności z art. 37 KRO__________________________ Tabl. 8. Sądowa ingerencja w sprawy związane z zarządem majątkiem wspólnym____ Tabl. 9. Odpowiedzialność za długi małżonków_______________________________ Tabl. 10. Ustanie ustroju ustawowego______________________________________ Tabl. 11. Zwrot nakładów i wydatków (art. 45 KRO)__________________________ Tabl. 12. Umowne ustroje majątkowe______________________________________ Tabl. 13. Przymusowy ustrój majątkowy_ ___________________________________ VII 206 207 209 211 214 216 217 218 219 220 221 221 223 224 226 227 228 229 230 231 232 233 234 236 237 239 240 242 244 245 247 248 250 251 253 253 254 254 255 256 258 259 260 VIII Spis treści     Tabl. 14. Przesłanki orzeczenia rozwodu (art. 56 KRO)_ _______________________ Tabl. 15. Rozwód i separacja______________________________________________ Tabl. 16. Zaprzeczenie macierzyństwa______________________________________ Tabl. 17. Ustalenie macierzyństwa_________________________________________ Tabl. 18. Zaprzeczenie ojcostwa męża matki_________________________________ Tabl. 19. Ustalenie pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego_____________________ Tabl. 20. Uznanie ojcostwa przez mężczyznę_ _______________________________ Tabl. 21. Uznanie ojcostwa – oświadczenia__________________________________ Tabl. 22. Rola kierownika urzędu stanu cywilnego w postępowaniu o uznanie    ojcostwa (art. 73 KRO)_______________________________________________ Tabl. 23. Czas, w którym może dojść do uznania ojcostwa______________________ Tabl. 24. Skutki prawne uznania ojcostwa_ __________________________________ Tabl. 25. Legitymacja w procesie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa_ ____ Tabl. 26. Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa__________________________ Tabl. 27. Specyficzne reguły procesowe dla postępowania o ustalenie    bezskuteczności uznania______________________________________________ Tabl. 28. Przesłanki bezwzględniej nieważności uznania ojcostwa_________________ Tabl. 29. Sądowe ustalenie ojcostwa_______________________________________ Tabl. 30. Legitymacja procesowa w procesie o sądowe ustalenie ojcostwa_ ________ Tabl. 31. Proces o ustalenie ojcostwa – specyfika postępowania__________________ Tabl. 32. Charakter wyroku stwierdzającego ojcostwo_________________________ Tabl. 33. Skutki sądowego ustalenia ojcostwa ________________________________ Tabl. 34. Władza rodzicielska a prawo do kontaktów z dzieckiem ________________ Tabl. 35. Ingerencja sądu w sprawowanie władzy rodzicielskiej_ _________________ Tabl. 36. Władza rodzicielska, piecza zastępcza, opieka prawna nad małoletnim_____ Tabl. 37. Piecza zastępcza – organizacja (stan po nowelizacji z 9.6.2011 r.) _________ Tabl. 38. Rodzinna piecza zastępcza a przysposobienie_________________________ Tabl. 39. Przysposobienie________________________________________________ Tabl. 40. Alimentacja pomiędzy małżonkami (art. 27 KRO) i byłymi małżonkami    (art. 60 KRO)_______________________________________________________ Tabl. 41. Alimentacja między pozostałymi członkami rodziny ____________________ Tabl. 42. Przesłanki ubezwłasnowolnienia całkowitego (art. 13 KC) _ _____________ Tabl. 43. Kuratela_ _____________________________________________________ Tabl. 44. Kuratela a opieka prawna_________________________________________ Indeks rzeczowy______________________________________________________             261 262 263 264 264 265 265 265   266 266 266 267 268   268 268 269 269 270 270 270 271 272 273 275 276 277   280 282 284 284 285 287       Wykaz skrótów 1. Źródła prawa EKPCz _______ Europejska Konwencja Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) KC __________ Kodeks cywilny KK __________ Kodeks karny Konstytucja RP _ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej KP ___________ Kodeks pracy KPC _________ Kodeks postępowania cywilnego KPD _________ Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KRO _________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH _________ Kodeks spółek handlowych PomAlimU ____ ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów PomSpołU ____ ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 ze zm.) Nr 175, poz. 1362 ze zm.) PostNielU _____ ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn. PPMU ________ ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, Dz.U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178 ze zm.) poz. 432) Nr 180, poz. 1493 ze zm.) PPRU ________ ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. PrASC _______ ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. PrUpadłNapr __ ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) RPDU ________ ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze zm.) RPOU ________ ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 14, poz. 147 ze zm.) SpółdzMieszkU _ ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. SwobDzGospU _ ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.)  Wykaz skrótów ŚwRU ________ ustawa z 28.11.2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. WspRodzU ____ ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) (Dz.U. Nr 149, poz. 887) 2. Czasopisma Biul. SN ______ Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ________ Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ____ Dziennik Ustaw Unii Europejskiej GSiP _________ Gazeta Sądowa i Penitencjarna, OSN _________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna OSNCK ______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna i Izba Karna OSNCP _______ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP _________ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ______ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Wok. _________ Wokanda 3. Organy i instytucje ONZ _________ Organizacja Narodów Zjednoczonych SA ___________ sąd apelacyjny SN __________ Sąd Najwyższy SN (7) ________ Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów TK __________ Trybunał Konstytucyjny WE __________ Wspólnoty Europejskie 4. Inne skróty art. __________ artykuł m.in. _________ między innymi nast. _________ następne np. ___________ na przykład Nr ___________ numer patrz pyt. _____ patrz pytanie pkt __________ punkt post. _________ postanowienie poz. __________ pozycja r. ____________ rok tekst jedn. _____ tekst jednolity tzw. __________ tak zwany uchw. ________ uchwała ust. __________ ustęp Wykaz skrótów wyr. __________ wyrok ww. __________ wyżej wymieniony zas. praw. _____ zasada prawna ze zm. ________ ze zmianami zd. ___________ zdanie I Wykaz literatury M. Andrzejewski, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009 K. Piasecki (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2006 A. Czajkowska, E. Dachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzeczni- ctwo, wzory dokumentów, Warszawa 2002 H. Dolecki, T. Sokołowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa L. Garlicki (red.), Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, t. I, 2010 Warszawa 2010 J. Gudowski, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Orzecznictwo, Kraków 1998 H. Haak, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz do art. 611–91, Toruń 2011 J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2010 J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31–54 KRO, Warszawa 2008 J. Ignaczewski, Pochodzenie dziecka i władza rodzicielska po nowelizacji. Art. 619–1136 KRO. Komentarz, Warszawa 2009 T. Jasudowicz (red.), Prawa rodziny – Prawa w rodzinie w świetle standardów międzynaro- dowych. Orzecznictwo Strasburskie, Toruń 1999 T. Justyński, Prawo do kontaktów z dzieckiem, Warszawa 2011 J. S. Piątowski (red.), System prawa rodzinnego i opiekuńczego, Wrocław 1985 K. Piasecki (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. II, Warszawa 2002 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2008 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2010 T. Smyczyński (red.), Konwencja o prawach dziecka. Analiza i wykładnia, Poznań 1999 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze. Analiza i wykładnia, Warszawa 2001 T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, t. 11, War- T. Smyczyński (red.), Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego, t. 12, War- szawa 2009 szawa 2011 T. Smyczyński, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Warszawa 2009 T. Sokołowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Poznań 2010 Przedmowa Repetytorium przekazane do rąk Czytelnika, zawiera opracowanie ważniejszych zagad- nień prawa rodzinnego i opiekuńczego ujęte w formie testów, odpowiedzi na pytania, kazu- sów wraz z propozycjami ich rozwiązań oraz tablic i wykresów. Zostało napisane przede wszystkim z myślą o studentach prawa, administracji, pedago- giki i innych nauk społecznych i do nich jest adresowane w pierwszej kolejności. Może być przydatne również dla aplikantów adwokackich, komorniczych, notarialnych, radcowskich i sędziowskich. Autorki mają nadzieję, że układ materiału oparty na systematyce Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego pomoże w powtórzeniu i usystematyzowaniu wiedzy wyniesionej z wykła- dów, podręczników i opracowań stricte naukowych. Prezentowana publikacja nie pretenduje do ich zastąpienia, ma bowiem ze swej natury charakter pomocniczy i uzupełniający. Z tego też powodu, w treści pominięte zostały odwołania do literatury przedmiotu, a orzecznictwo zostało przywoływane jedynie w niezbędnym zakresie. Podkreślić także należy, że lektura Repetytorium nie zastąpi samodzielnej analizy treści aktów normatywnych, a ma ją jedynie uczynić łatwiejszą. Dokonując wyboru omawianych zagadnień, wzięto pod uwagę przede wszystkim naj­ istotniejsze kwestie związane z prawem rodzinnym i opiekuńczym, o których powinni pa- miętać przygotowujący się do egzaminu. Z tego względu, w tekście jedynie w minimalnym zakresie poruszona została problematyka ochrony praw poszczególnych członków rodziny jako praw człowieka i wpływu prawa międzynarodowego na polskie prawo rodzinne. Treść uwzględnia istotne zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wprowadzone ustawą z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które wejdą w życie w styczniu 2012 r. oraz nowelizację Kodeksu postępowania cywilnego z 26.5.2011 r., która obowiązuje od 13.8.2011 r. Dr Małgorzata Łączkowska Dr Anna Natalia Schulz Anna Urbańska Poznań, wrzesień 2011 r. Część A. Testy Test 1 1. Wśród elementów stanu cywilnego wymienić można: a) wiek,wiek, płeć, b) płeć, kolor oczu, c) kolor oczu, d) pochodzenie od określonych osób, pochodzenie od określonych osób, e) pozostawanie bąd�� nie w związku małżeńskim. pozostawanie bąd�� nie w związku małżeńskim. 2. Gdy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego stawi się tylko jeden z nup- turientów, a kierownik sporządzi akt małżeństwa, małżeństwo: a) jest nieważne, b) zostało zawarte, ale można je unieważnić, c) nie zostało zawarte. 3. Jeżeli małżonkowie nie złożą w urzędzie stanu cywilnego oświadczenia w sprawie nazwisk: a) żona przyjmuje nazwisko męża, b) każdy z małżonków pozostaje przy swoim nazwisku, c) mąż przyjmuje nazwisko żony. 4. Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna m.in. dla dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia: – – – – ..............................................................................................................................., ..............................................................................................................................., ..............................................................................................................................., ................................................................................................................................ Łączkowska, Schulz, Urbańska, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Repetytoria C.H. Beck Test 1 2 Część A. Testy 5. Jaki ustrój powstaje między małżonkami w razie umorzenia albo ukończe- nia postępowania upadłościowego? a) małżonkowie dalej pozostają w rozdzielności majątkowej, b) wspólność ustawowa, c) żadna odpowied�� nie jest poprawna. 6. Niezamężna Maria A. urodziła córkę – Julię. Ojcostwo dziecka udało się ustalić dopiero po dwóch latach, w drodze procesu sądowego, gdy były partner matki – Julian B. wrócił z misji wojskowej w Iraku. Jakie nazwisko mógł na- dać sąd w wyroku kończącym postępowanie w tej sprawie? a) pozostawić nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka – A., jeśli rodzice zgod­ pozostawić nazwisko matki z chwili urodzenia dziecka – A., jeśli rodzice zgod- nie wskazali to nazwisko, jako wybrane dla Julii, nadać nazwisko ojca – B., jeśli rodzice zgodnie wskazali to nazwisko, jako wy- b) nadać nazwisko ojca – B., jeśli rodzice zgodnie wskazali to nazwisko, jako wy­ brane dla Julii, c) nadać nazwisko złożone z nazwiska matki z dołączonym do niego nazwiskiem nadać nazwisko złożone z nazwiska matki z dołączonym do niego nazwiskiem ojca – A.–B., nadać nazwisko złożone z połączenia nazwiska ojca i nazwiska matki B.–A. jeśli d) nadać nazwisko złożone z połączenia nazwiska ojca i nazwiska matki B.–A. jeśli rodzice zgodnie wskazali to nazwisko, jako wybrane dla Julii. 7. Nie można uznać ojcostwa: gdy dziecko zostało już poczęte, choć jeszcze się nie narodziło, a) gdy dziecko zostało już poczęte, choć jeszcze się nie narodziło, po ukończeniu przez dziecko 16. roku życia, ale przed osiągnięciem przez nie b) po ukończeniu przez dziecko 16. roku życia, ale przed osiągnięciem przez nie pełnoletności, po śmierci dziecka, które w chwili śmierci miało ukończone 25 lat i pozostawiło c) po śmierci dziecka, które w chwili śmierci miało ukończone 25 lat i pozostawiło zstępnych. 8. Domniemanie ojcostwa dziecka pozamałżeńskiego, jest domniemaniem, które: nie może zostać obalone, a) nie może zostać obalone, b) może zostać obalone. może zostać obalone. 9. Stosowanie kar cielesnych wobec dzieci: jest uprawnieniem rodziców, a) jest uprawnieniem rodziców, jest zakazane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, b) jest zakazane przez Kodeks rodzinny i opiekuńczy, c) jest dozwolone tylko w postaci tzw. symbolicznego klapsa, jest dozwolone tylko w postaci tzw. symbolicznego klapsa, d) jest dozwolone. jest dozwolone. 10. Pozbawienie władzy rodzicielskiej przez sąd skutkuje: a) niemożnością zostania rodzicem zastępczym, niemożnością zostania rodzicem zastępczym, niemożnością sprawowania opieki nad małoletnim, b) niemożnością sprawowania opieki nad małoletnim, c) niemożnością pracy w charakterze asystenta rodziny. niemożnością pracy w charakterze asystenta rodziny. Test 1 Łączkowska, Schulz, Urbańska, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Repetytoria C.H. Beck Część A. Testy 3 11. Wśród form rodzin zastępczych wymienić można: a) rodziny zastępcze spokrewnione, b) rodziny zastępcze niezawodowe, c) rodziny spokrewnione pełniące funkcję pogotowia rodzinnego, d) zawodowe rodziny zastępcze. 12. Zgoda rodziców na przysposobienie: nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia a) nie może być wyrażona wcześniej niż po upływie sześciu tygodni od urodzenia dziecka, złożona bez wskazania osoby przysposabiającego powoduje utratę władzy rodzi- b) złożona bez wskazania osoby przysposabiającego powoduje utratę władzy rodzi­ cielskiej, złożona bez wskazania osoby przysposabiającego powoduje utratę przez rodzi- c) złożona bez wskazania osoby przysposabiającego powoduje utratę przez rodzi­ ców prawa do kontaktów z dzieckiem, d) jest zbędna, gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej. jest zbędna, gdy rodzice są pozbawieni władzy rodzicielskiej. 13. Wskaż kolejność osób zobowiązanych do alimentacji dla chorej Zofii lat 38: a) rodzice, b) dziadkowie, c) były mąż, d) córka, e) kolega z pracy, z którym Zofia mieszka. 14. Małżonek, niewinny rozkładu pożycia małżeńskiego, może żądać alimen- tów, gdy: a) po zawarciu nowego związku małżeńskiego znajduje się w niedostatku, b) zobowiązanym jest małżonek uznany za wyłączenie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąg istotne pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionego, c) zobowiązanym jest małżonek uznany także za niewinnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąg istotne pogorszenie sytuacji materialnej uprawnionego. 15. Kurator osoby niepełnosprawnej: a) jest jej przedstawicielem ustawowym, b) jest ustanawiany przez sąd opiekuńczy na żądanie małżonka lub krewnego oso- by ułomnej, c) jest ustanawiany do pomocy w prowadzeniu spraw osoby niepełnosprawnej. Łączkowska, Schulz, Urbańska, Prawo rodzinne i opiekuńcze, Repetytoria C.H. Beck Test 1
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rodzinne i opiekuńcze Pytania. Kazusy. Tablice
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: