Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00619 010005 9478993 na godz. na dobę w sumie
Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice. Testy - ebook/pdf
Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice. Testy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 170
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4220-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia Becka „Prawo rodzinne i opiekuńcze” podzielone są na dwie części:

część pierwsza – TABLICE dotyczy m.in.:
 • zawarcia małżeństwa,
 • praw i obowiązków małżeńskich,
 • pokrewieństwa,
 • obowiązku alimentacyjnego,
 • opieki i kurateli, zaś
część druga – TESTY wraz z odpowiedziami dotyczy m.in.:
 • małżeńskich ustrojów majątkowych,
 • domniemania pochodzenia dziecka oraz
 • unieważnienia małżeństwa.
Niniejsza publikacja uwzględnia ponadto zmiany wprowadzone do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustawą z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz nowelizację Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego dokonaną ustawą z 27.4.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Książka została także wzbogacona orzeczeniami oraz literaturą.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ćwiczenia Becka Michał Snitko-Pleszko Prawo rodzinne i opiekuńcze tablice • testy 2. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Ćwiczenia Becka Prawo rodzinne i opiekuńcze W sprzedaży: (red.) J. Ignaczewski MAŁŻEŃSKIE PRAWO MAJĄTKOWE, wyd. 2 Sądowe Komentarze Tematyczne M. Andrzejewski PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, wyd. 4 Skrypty Becka H. Witczak, A. Kawałko PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 4 Skrypty Becka T. Smyczyński PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE, wyd. 6 Podręczniki Prawnicze KODEKS CYWILNY. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO. KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY, wyd. 27 Teksty Ustaw Becka KODEKS RODZINNY I OPIEKUŃCZY z wprowadzeniem, wyd. 16 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Michał Snitko-Pleszko Prawo rodzinne i opiekuńcze tablice • testy 2. wydanie zaktualizowane i poszerzone Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTPArt Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4219-1 ISBN e-book 978-83-255-4220-7 Spis treści Przedmowa IX Wykaz skrótów ______________________________________________________ XI ________________________________________________________ Część A. Tablice __________________________________________________ Rozdział I. Małżeństwo _______________________________________________ 1. Zawarcie małżeństwa ______________________________________________ Tabl. 1. Systematyka kodeksu _______________________________________ Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego _____________________ Tabl. 3. Zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego _____________________ Tabl. 4. Tryb zawarcia małżeństwa __________________________________ Tabl. 5. Wymogi wobec nupturientów _______________________________ Tabl. 6. Rola urzędnika USC w zawieraniu małżeństw „konkordatowych” _ Tabl. 7. Pełnomocnictwo do spraw zawarcia małżeństwa _______________ Tabl. 8. Zawarcie małżeństwa – procedura ____________________________ Tabl. 9. Wiek nupturientów ________________________________________ Tabl. 10. Przeszkody uniemożliwiające zawarcie małżeństwa ____________ Tabl. 11. Przesłanki unieważnienia małżeństwa ________________________ Tabl. 12. Skutki prawne wyroku unieważniającego małżeństwo __________ Tabl. 13. Nieistnienie małżeństwa ____________________________________ Tabl. 14. Inne przesłanki unieważnienia małżeństwa ____________________ 2. Prawa i obowiązki małżonków _____________________________________ Tabl. 15. Obowiązki wynikające ze stosunku małżeństwa ________________ Tabl. 16. Nazwisko małżonków ______________________________________ 3. Małżeńskie ustroje majątkowe _____________________________________ Tabl. 17. Podstawowy podział małżeńskich ustrojów majątkowych _______ I. Ustawowy ustrój majątkowy ______________________________________ Tabl. 18. Majątek wspólny a majątek osobisty __________________________ Tabl. 19. Majątki w ustroju wspólności ustawowej ______________________ Tabl. 20. Zarządzanie majątkiem wspólnym ___________________________ Tabl. 21. Przekroczenie zakresu zwykłego zarządu majątkiem wspólnym _ Tabl. 22. Pozbawienie zarządu majątkiem _____________________________ Tabl. 23. Transakcje małżonka/małżonki z osobami trzecimi _____________ Tabl. 24. Udziały w majątku wspólnym _______________________________ II. Umowne ustroje majątkowe _____________________________________ Tabl. 25. Umowne ustroje majątkowe – rodzaje_________________________ Tabl. 26. Umowna wspólność majątkowa – ograniczenia ________________ 1 3 3 3 3 4 5 6 6 7 8 9 10 12 13 14 14 14 14 16 17 17 17 18 19 20 20 22 22 25 25 25 26 Spis treści Tabl. 26a. Metoda obliczania dorobków – cz. I _________________________ Tabl. 26b. Metoda obliczania dorobków – cz. II _________________________ Tabl. 27. Przymusowy ustrój majątkowy ______________________________ Tabl. 28. Ustanie wspólności podczas małżeństwa ______________________ 4. Ustanie małżeństwa _______________________________________________ Tabl. 29. Przyczyny ustania małżeństwa_______________________________ Tabl. 30. Niedopuszczalność rozwodu ________________________________ Tabl. 31. Definicja zupełności rozkładu pożycia ________________________ Tabl. 32. Budowa wyroku rozwodowego ______________________________ Tabl. 33. Sądowe orzeczenia w sprawie władzy rodzicielskiej ____________ Tabl. 34. Zagadnienia objęte wyrokiem rozwodowym ___________________ Tabl. 35. Niedopuszczalność rozwodu ________________________________ Tabl. 35a. Okoliczności brane pod uwagę przy ustalaniu „dobra dziecka” _ Tabl. 36. Prawnokształtujący charakter wyroku rozwodowego __________ Tabl. 37. Utrzymanie małżonka po rozwodzie _________________________ 5. Separacja _________________________________________________________ Tabl. 38. Separacja a rozwód – porównanie ____________________________ Tabl. 39. Budowa wyroku orzekającego separację_______________________ Tabl. 40. Skutki orzeczenia separacji __________________________________ Tabl. 41. Zniesienie separacji _________________________________________ Rozdział II. Pokrewieństwo i powinowactwo ___________________________ Tabl. 42. Pokrewieństwo a powinowactwo – porównanie ________________ 1. Rodzice i dzieci ___________________________________________________ Tabl. 43. Systematyka działu _________________________________________ Tabl. 44. Dwa domniemania dot. pochodzenia dziecka małżeńskiego _____ Tabl. 45. Obalenie domniemania pochodzenia dziecka małżeńskiego _____ Tabl. 46. Domniemanie pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego _________ Tabl. 47. Obalenie domniemania pochodzenia dziecka pozamałżeńskiego _ Tabl. 48. Ustalenie macierzyństwa ____________________________________ Tabl. 49. Specyfika powództwa o ustalenie macierzyństwa ______________ Tabl. 50. Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o zaprzeczenie macierzyństwa ____________________________________________ Tabl. 51. Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa __________________________________________________ Tabl. 52. Niedopuszczalność zaprzeczenia ojcostwa_____________________ Tabl. 53. Ustalenie ojcostwa – sposoby ________________________________ Tabl. 53a. Uznanie dziecka przez ojca _________________________________ Tabl. 54. Warunki skutecznego uznania dziecka ________________________ Tabl. 55. Skutki prawne uznania dziecka ______________________________ Tabl. 56. Trzy sposoby ustalenia ojcostwa______________________________ Tabl. 57. Organ właściwy do uznania dziecka __________________________ Tabl. 58. Unieważnienie uznania dziecka ______________________________ Tabl. 59. Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o unieważnienie uznania dziecka ___________________________________________ Tabl. 60. Legitymacja czynna do wytoczenia powództwa o ustalenie ojcostwa __________________________________________________ 27 27 28 29 32 33 33 33 34 35 36 37 37 38 43 45 45 46 46 47 49 49 50 50 50 51 51 51 52 52 53 54 55 55 55 56 56 57 60 60 61 64 I Spis treści 64 65 66 67 2. Stosunki między rodzicami i dziećmi ________________________________ Tabl. 61. Prawa i obowiązki rodziców i dzieci __________________________ Tabl. 62. Ograniczenie przez sąd kontaktów rodziców z dziećmi _________ Tabl. 63. Zasady ustalania nazwiska dziecka przy domniemaniu pochodzenia i uznaniu ojcostwa _____________________________ Tabl. 64. Zasady ustalania nazwiska dziecka (nazwisko matki, nazwisko 68 sądowe, zgodne oświadczenia) ______________________________ 68 Tabl. 65. Nazwiska łączone __________________________________________ 69 Tabl. 66. Zasady dotyczące władzy rodzicielskiej _______________________ 70 Tabl. 67. Treść władzy rodzicielskiej __________________________________ 71 Tabl. 68. Piecza nad osobą i majątkiem dziecka _________________________ 71 Tabl. 69. Zakaz stosowania kar cielesnych _____________________________ 72 Tabl. 70. Zarządzenia sądu opiekuńczego w razie zagrożenia dobra dziecka __ 73 Tabl. 71. Obowiązki wobec dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej ___ 73 Tabl. 72. Zasady umieszczania dziecka w pieczy zastępczej ______________ 75 Tabl. 73. Kontakty z dzieckiem _______________________________________ 76 Tabl. 74. Ograniczenie kontaktów rodziców z dzieckiem przez sąd _______ 77 Tabl. 75. Rodzic, jako przedstawiciel ustawowy ________________________ 78 Tabl. 76. Zarząd majątkiem dziecka ___________________________________ 79 Tabl. 77. Zawieszenie i pozbawienie władzy rodzicielskiej ______________ 80 Tabl. 78. Definicje terminów związanych z władzą rodzicielską __________ 81 3. Przysposobienie ___________________________________________________ 81 Tabl. 79. Założenia adopcji __________________________________________ 82 Tabl. 80. Dopuszczalność przysposobienia ____________________________ 83 Tabl. 81. Sposób i zasady ustanowienia stosunku przysposobienia ________ 84 Tabl. 82. Orzeczenie o przysposobieniu a śmierć stron __________________ 86 Tabl. 83. Zgoda na przysposobienie __________________________________ 86 Tabl. 84. Rodzaje przysposobienia ____________________________________ Tabl. 85. Adoptio minus plena _________________________________________ 87 Tabl. 86. Adoptio plena _______________________________________________ 88 Tabl. 87. Adoptio plenissima __________________________________________ 89 90 Tabl. 88. Nazwisko po rozwiązaniu przysposobienia____________________ 94 4. Obowiązek alimentacyjny __________________________________________ 94 Tabl. 89. Zasady stosowane przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego ___ 96 Tabl. 90. Alimentacja przy przysposobieniu niepełnym__________________ 97 Tabl. 91. Zakres świadczeń alimentacyjnych ___________________________ 97 Tabl. 92. Uchylanie się od świadczeń alimentacyjnych __________________ 98 Tabl. 93. Roszczenia matki dziecka pozamałżeńskiego o alimenty ________ 98 Tabl. 94. Przedawnienie roszczeń alimentacyjnych _____________________ 99 Tabl. 95. Alimenty od osób niespokrewnionych ________________________ 99 Tabl. 96. Uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego __________________ Tabl. 97. Niedziedziczność obowiązku alimentacyjnego _________________ 99 Rozdział III. Opieka __________________________________________________ 101 1. Opieka nad małoletnim ____________________________________________ 101 Tabl. 98. Katalog zasad podstawowych _______________________________ 101 Tabl. 99. Cechy opiekuna warunkujące dopuszczalność ustanowienia opieki _ 101 II Spis treści Tabl. 100. Podopieczni opiekuna _____________________________________ 102 Tabl. 101. Opieka dla małoletniego umieszczonego w pieczy zastępczej ___ 102 Tabl. 102. Nieodpowiedni kandydat na opiekuna ______________________ 103 Tabl. 103. Odpowiedni kandydat na opiekuna _________________________ 103 Tabl. 104. Powierzenie opieki zakładowi lub osobie – zasady ____________ 104 Tabl. 105. Zakres obowiązków opiekuna ______________________________ 104 Tabl. 106. Ograniczenia opieki _______________________________________ 105 Tabl. 107. Kontrola opiekuna przez sąd opiekuńczy ____________________ 105 Tabl. 108. Wynagrodzenie opiekuna __________________________________ 106 Tabl. 109. Nadzór nad sprawowaniem opieki __________________________ 106 Tabl. 110. Nadzór sądu a obowiązki opiekuna _________________________ 107 Tabl. 111. Zwolnienie opiekuna z opieki _______________________________ 107 Tabl. 112. Ustanie opieki ____________________________________________ 108 Tabl. 113. Obowiązki opiekuna zwolnionego z opieki ___________________ 108 Tabl. 114. Przedawnienie roszczeń (z tytułu wydatków i nakładów związanych z opieką) ______________________________________ 108 2. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie _______________________ 109 Tabl. 115. Istota opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie ___________ 109 Tabl. 116. Opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie – stosowanie przepisów ________________________________________________ 110 Tabl. 117. Ustanie opieki nad ubezwłasnowolnionym całkowicie _________ 111 Rozdział IV. Kuratela _________________________________________________ 113 Tabl. 118. Istota kurateli _____________________________________________ 113 Tabl. 119. Rodzaje kurateli __________________________________________ 114 Tabl. 120. Wynagrodzenie kuratora ___________________________________ 115 Tabl. 121. Tryby ustania kurateli _____________________________________ 116 Część B. Testy* ___________________________________________________ 117 Odpowiedzi do testu 1 _________ 143 Test 1 ________________________ 119 Test 2 ________________________ 122 Odpowiedzi do testu 2 _________ 144 Odpowiedzi do testu 3 _________ 145 Test 3 ________________________ 125 Odpowiedzi do testu 4 _________ 146 Test 4 ________________________ 127 Odpowiedzi do testu 5 _________ 147 Test 5 ________________________ 130 Test 6 ________________________ 133 Odpowiedzi do testu 6 _________ 148 Odpowiedzi do testu 7 _________ 149 Test 7 ________________________ 135 Odpowiedzi do testu 8 _________ 150 Test 8 ________________________ 137 Test 9 ________________________ 140 Odpowiedzi do testu 9 _________ 151 Indeks rzeczowy _____________________________________________________ 153 III Przedmowa Oddajemy do rąk Czytelników kolejną publikację z serii Ćwiczenia Becka. Skła- da się ona z dwóch części. Pierwszą stanowi Kodeks rodzinny i opiekuńczy przed- stawiony w formie tabelarycznej, zaś drugą stanowią przykładowe pytania egzami- nacyjne z prawa rodzinnego i opiekuńczego z odpowiedziami. Materiał uwzględnia ostatnie nowelizacje Kodeksu, a w szczególności dużą nowelizację z 6.11.2008 r. (ustawa o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 220, poz. 1431), która weszła w życie 13.6.2009 r., zmiany do Ko- deksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzone ustawą z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz zmiany wprowadzone ustawą z 27.4.2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw. Niniejsze opracowanie w swoim założeniu służyć ma zarówno studentom pra- wa i aplikantom, jak i słuchaczom innych kierunków studiów. Zakładamy ponadto, że czytelny układ problematyki prawno-rodzinnej w niniejszej pozycji sprawi, iż sięgną do niej także osoby niezwiązane z prawem zawodowo. Żywimy nadzieję, że publikacja ta spełni oczekiwania każdego Czytelnika. Warszawa, czerwiec 2012 r. Michał Snitko-Pleszko IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Konstytucja RP _________ KH ____________________ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KRO ___________________ Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ___________________ Kodeks spółek handlowych PrASC _________________ ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264) 2. Organy orzekające SA _____________________ Sąd Apelacyjny SN ____________________ Sąd Najwyższy TK ____________________ Trybunał Konstytucyjny WSA ___________________ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma i publikatory Biul. SN ________________ Biuletyn Sądu Najwyższego GSP ___________________ Gdańskie Studia Prawnicze KPP ___________________ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ___________________ Monitor Prawniczy NP ____________________ Nowe Prawo NPN __________________ Nowy Przegląd Notarialny OSA ___________________ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC _________________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna OSNPG ________________ Orzecznictwo Sądu Najwyższego wydawane przez Prokuraturę Generalną OSP ____________________ Orzecznictwo Sądów Polskich Pal. ____________________ Palestra PE _____________________ Problemy Egzekucji Pr. Bank. _______________ Prawo Bankowe XI Wykaz skrótów Prok. i Pr. ______________ Prokuratura i Prawo PiP ____________________ Państwo i Prawo RPEiS __________________ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI _____________________ Studia Iuridica SP _____________________ Studia Prawnicze Wok. __________________ Wokanda 4. Inne skróty art. ____________________ artykuł Dz.U. __________________ Dziennik Ustaw niepubl. ________________ niepublikowany (-e) Nr _____________________ numer poz. ___________________ pozycja s. ______________________ strona tekst jedn. ______________ tekst jednolity USC ___________________ Urząd Stanu Cywilnego ze zm. _________________ ze zmianami XII Część A. Tablice Rozdział I. Małżeństwo Rozdział 1. Rozdział I. Małżeństwo 1. Zawarcie małżeństwa Literatura: R. A. Domański, Konstytutywny czy deklaratywny charakter sporządzenia aktu małżeństwa w USC w przypadku małżeństwa konkordatowego, PiP 2006, z. 3; R. Giler, Ko- deks rodzinny i opiekuńczy w praktyce notarialnej. Wybrane zagadnienia, NPN 2000, Nr 3–4; A. Mączyński, Konkordatowa forma zawarcia małżeństwa, Rej. 2003, Nr 10; A. Mezglewski, Jedno małżeństwo czy dwa? Rzecz o istocie małżeństwa konkordatowego, MoP 2003, Nr 18; M. Nazar, Zawarcie małżeństwa według prawa polskiego z uwzględnieniem postanowień podpisanego 28 lipca 1993 r. konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, KPP 1996, Nr 3; R. Sobański, Zaświadczenie urzędu stanu cywilnego a przesłanki małżeństwa „konkordatowe- go”, PiP 2003, z. 5; J. Strzebińczyk, Zawarcie małżeństwa wyznaniowego podlegającego prawu polskiemu, Rej. 1999, Nr 4; J. Zabłocki, Małżeństwo konkordatowe, SI 1999, Nr 37. Tabl. 1. Systematyka kodeksu Systematyka Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Małżeństwo ��������� ����������� • ��������� ����������� • ����� � ��������� ��������� ����� � ��������� ��������� ������������ �������� ���������� • ������������ �������� ���������� • �������� ����������� �������� ����������� • ���������� ���������� Pokrewieństwo i powinowactwo • �������� � ������� �������� � ������� ����������������� • ����������������� • ���������� �������������� ���������� �������������� Opieka i kuratela ������� ��� ����������� • ������� ��� ����������� ������� ��� ������������������ • ������� ��� ������������������ ��� ����������� • ��������� ��������� Tabl. 2. Źródła Prawa rodzinnego i opiekuńczego Źródła prawa rodzinnego i opiekuńczego Konstytucja Kodeks rodzinny i opiekuńczy M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Ćwiczenia Becka Tabl. 3 Część A. Tablice Tabl. 3. Zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego Zasady prawa rodzinnego i opiekuńczego ������ ������g������ ��h���� ������� ������ ����� �������� ������ ������ś�� ����������� ������ ����������������� ��������� ������ ś�������ś�� ����� ���������g� M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Ćwiczenia Becka Rozdział I. Małżeństwo Tabl. 4. Tryb zawarcia małżeństwa Sposoby zawarcia małżeństwa Tabl. 4 � �������� �ę������� ����������ś���� ������� �������� ������ �������������� ���ę�� ����� C�������g� („��C”) �ś�����������, ��� ���ę���� ��� ���� � �������� ����������. �ę������� � �������� ������������ �������� ���������� ������g����� ����� �����ę�������� ��ś����� ���� �����g� ������� �����������g� � �������ś�� ���h�����g� �ś������� ���ę ��������������g� �������� ����������� ������g�� �����g� ����� ����������1 � ���������� ���ę�� ����� C�������g� ����ę����� ��������� ��� ���� ��������. W ��������� ����������� ����������� ������ ���h����� � �������������� ��C, ��� ������ ����� ���h����� (�g������ � ������������), ���������� ��C ���������� ����������, ���� ������������� ������� � ���������� �������� �����������, ����������� ���g� ��������� ���� ����� ��������. 1 Jeśli ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między pań- stwem a Kościołem lub innym związkiem wyznaniowym (konkordat) przewiduje możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu tego Kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierowni- kiem USC, małżeństwo zostaje skutecznie zawarte bez obecności kierownika USC. M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Ćwiczenia Becka Tabl. 5–6 Część A. Tablice Tabl. 5. Wymogi wobec nupturientów Osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana: �����������ć ��������� �������������� �������ść ���� �����ć ����� �������� ���� ����������, � ������ ����� ������� ��� ��������������� �����������, �������� ����������� ����������� � ������� �����������, ���� �������������� ���� ��������, �������� ������ ���� ����� ������� ��ę ����ę�������� � ����������� �������������� �����������, �����ć ��������� ��������������, ��� ���� ���� � ���������� ���� ������ś�� ������������h ��������� �����������, �����ć ������������� �� ��������� �����������, �������� ���g� ����g��� ��������� �������� ���������g� � ������������g�. W������ ������ę����, ��� ����������� ��g�� �����ć ��������: ���������� �ś��������� ������ �������������� ���ę�� ����� C�������g� � ����������� � �������� ���� 1) ���������� �ś��������� ������ �������������� ���ę�� ����� C�������g� � ����������� � �������� ���� �������1; 2) ���������� ������ ���������h �ś��������� ������ �ę������ę � �������ę. Tabl. 6. Rola urzędnika USC w zawieraniu małżeństw „konkordatowych” Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo przed duchownym lub konkordatowe kierownik USC wydaje zaświadczenie stwierdzające: ���� ���������ś�� ������������h ��������� ����������� ����ść � ���ę ��������h ������ ��� �ś��������� � �������� ������� ���������h ��������� � ��h ������� 1 Mężczyzna i kobieta, będący obywatelami polskimi przebywającymi za granicą, mogą zawrzeć małżeństwo również przed polskim konsulem lub przed osobą wyznaczoną do wy- konywania funkcji konsula. M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Ćwiczenia Becka Rozdział I. Małżeństwo Tabl. 7 Tabl. 7. Pełnomocnictwo do spraw zawarcia małżeństwa ��������� ����������� ������ ������������� ������������� ����� ���� ������������ ����ę�������h ��������: • ��������������� ����������� ����� �� ��ś���� � ��������� ������������ ��ś����������� ��������������� ����������� ����� �� ��ś���� � ��������� ������������ ��ś����������� • ��������������� ��������� ����ę, � ����� ����������� �� ��ć ��������. ��������������� ��������� ����ę, � ����� ����������� �� ��ć ��������. W ������ �������� ����������� ������ ������������� ��������� ����� ����ć ��������������� �������� ����, �������� ���� ���� ������������ ���� �� ���������� �ś����������� � ����������� � �������� ���������� ������ ������������� ���� �������� ��������������� ���� ���������� ��� ������������ ���������. N��� ���� �� � ���g� ������ ����ć ��������������� �����������, �������� ������������ ����ę�� �������� ��������. Orzecznictwo: Postanowienie SN z 3.1.1969 r., CRN 349/68 (OSNC 1969, Nr 12, poz. 218): Jeżeli jeden z przyszłych małżonków zamieszkuje stale w innym kraju, i to bar- dzo odległym, tak że przyjazd do Polski w celu zawarcia małżeństwa byłby połą- czony ze znacznymi trudnościami i kosztami, to okoliczność ta sama przez się może być uznawana za ważny powód udzielenia zezwolenia przewidzianego w art. 6 § 1 KRO. Uchwała SN z 8.6.1970 r., III CZP 27/70 (OSNC 1971, Nr 1, poz. 2): Za ważne powody w rozumieniu art. 6 § 1 KRO należy uznać tylko takie oko- liczności, które w świetle zasad współżycia społecznego usprawiedliwiają odstą- pienie od obowiązku jednoczesnego stawienia się przyszłych małżonków przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego dla złożenia oświadczenia, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Żadna zatem z góry określona sytuacja osoby ubiegają- cej się o zezwolenie jej na złożenie przez pełnomocnika oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, w szczególności także fakt jej zamieszkiwania za granicą oraz związane z tym trudności przyjazdu do Polski, nie mogą być same przez się uznane za ważne powody w rozumieniu powołanego wyżej przepisu. M. Snitko-Pleszko, Prawo rodzinne i opiekuńcze, wyd. 2, Ćwiczenia Becka 
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rodzinne i opiekuńcze Tablice. Testy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: