Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00354 005197 19015683 na godz. na dobę w sumie
Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11 - ebook/pdf
Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11 - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1080
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6241-0 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. Drugie wydanie Tomu 11. będzie zawierało systematyczne omówienie powstania rodziny przez zawarcie małżeństwa i na skutek innych zdarzeń, więzi rodzinnych, funkcjonowanie małżeństwa jako związku mężczyzny i kobiety, na płaszczyźnie stosunków osobowych i majątkowych. Analizie zostaną poddane: ustanie związku małżeńskiego i skutki tego zdarzenia prawnego, zagadnienie konkubinatu, jako związku nieformalnego, jednak wywołującego w niektórych dziedzinach prawa określone skutki. Poruszona zostanie także – budząca wiele kontrowersji – kwestia związków partnerskich.

Przedstawiane wydanie niniejszego tomu będzie wzbogacone o nową literaturę i najnowsze orzecznictwo, a co za tym idzie nowe opinie i analizy poruszonych zagadnień. Drugie wydanie Tomu 11. oczywiście uwzględni również wszelkie zmiany legislacyjne, które wprowadzono w zakresie objętym poruszaną tematyką, m.in.: zmiana wprowadzona nowelizacją z 25.3.2011 r. zgodnie z którą do majątku wspólnego małżonków należą poza dotychczas wymienionymi – kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie oraz zmiany dotyczące pieczy zastępczej.

W drugim wydaniu Tomu 11. będą uwzględnione w szczególności:

System skierowany jest zarówno do praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów, jak również teoretyków, a także aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedze z zakresu prawa autorskiego.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 11 2. wydanie SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 11 2. wydanie REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI † ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO BOGUDAR KORDASIEWICZ Prawo rodzinne i opiekuńcze Tom 11 2. wydanie Redaktor Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński Instytut Nauk Prawnych PAN Uniwersytet Szczeciński Autorzy dr hab. Janusz Gajda – Wyższa Szkoła Prawa i Administracji Przemyśl– Rzeszów; prof. dr hab. Mirosław Nazar – Uniwersytet Marii Curie- -Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Janina Panowicz-Lipska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński – Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet Szczeciński; prof. UAM dr hab. Tomasz Sokołowski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza; prof. dr hab. Wanda Stojanowska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Akademia Leona Koźmińskiego WYDAWNICTWO C.H.BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2014 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Janusz Gajda – rozdz. III § 8–11, § 12 I, II, III 1–2, IV, § 13–14; rozdz. IV, rozdz. VII § 31–36, § 37 I Mirosław Nazar – rozdz. VI, rozdz. XI Janina Panowicz-Lipska – rozdz. X Tadeusz Smyczyński – rozdz. I, rozdz. II, rozdz. III § 12 III 3; rozdz. V, rozdz. VII, rozdz. VIII Tomasz Sokołowski – rozdz. IX § 40, 41, 43, 44 Wanda Stojanowska – rozdz. IX § 42, 45 Wydawca: Agata Ponikowska Redakcja: Ewa Sadowska © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H.Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-6240-3 ISBN e-book: 978-83-6241-0 Przedmowa Prawo rodzinne i opiekuńcze jest przedmiotem analizy w dwóch tomach. W 2003 r. ukazał się t. 12, którego treścią są stosunki prawne między rodzicami a dziećmi oraz prawo opiekuńcze, ponieważ problematyka ta była bardziej zaawansowana w badaniach naukowych. Drugie wydanie tego tomu ukazało się w 2011 r. po zasadniczych noweliza- cjach tej części Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Natomiast t. 11, dotyczący prawa małżeńskiego ukazał się po raz pierwszy w 2009 r. po znacznej reformie majątkowego prawa małżeńskiego. Podstawą analizy prawa majątkowego małżonków było przede wszystkim piśmiennictwo, pierwsze monografie, artykuły i komentarze, które ukazały się po wejściu w życie w styczniu 2005 r. znowelizowanego KRO. Niniejszym, w dru- gim wydaniu uwzględniono nowe poglądy, wykładnię, komentarze naukowe i orzecz- nictwo sądowe przede wszystkim w odniesieniu do małżeńskiego prawa majątkowego, którego zmieniony stan normatywny był przedmiotem znacznego zainteresowania nauki prawa cywilnego. Formułowane uwagi rozwijające i interpretujące nowe przepisy, a tak- że uwagi krytyczne i postulaty de lege ferenda wymagały niekiedy nowego opracowania fragmentów poszczególnych rozdziałów. Uwzględniono także dorobek nauki i orzecz- nictwa powstały po 2009 r., co do innych zagadnień prawa małżeńskiego, a zwłaszcza charakteru prawnego instytucji małżeństwa, jego zawarcia w formie świeckiej i wy- znaniowej, omówiono zagadnienie konkubinatu, związku partnerskiego oraz rozwodu. Książka jest dziełem sześciu Autorów, wskazanych w zestawieniu zbiorczym oraz na poszczególnych stronach niniejszego tomu. Za merytoryczną treść, prezentowane stanowisko prawne i formę wypowiedzi odpowiadają Autorzy poszczególnych części niniejszego dzieła. Wydanie niniejszego tomu uwzględnia stan prawny na dzień 1.5.2014 r. Poznań, maj 2014 r. Prof. dr hab. Tadeusz Smyczyński V Spis treści str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Rodzina jako zjawisko społeczne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 I. Pojęcie rodziny i jej funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 II. Powstanie rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 III. Skład rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 IV. Więzi rodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 § 2. Stan cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 12 I. Pojęcie stanu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 II. Zdarzenia kreujące stan cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 III. Prawa stanu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 IV. Rola aktów stanu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 V. Dochodzenie i ochrona stanu cywilnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 VI. Zagadnienie transseksualizmu a stan cywilny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Prawo rodzinne i stosunki rodzinnoprawne . . . . . . . . . . . . . . 27 § 3. Prawo rodzinne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 28 I. Charakter i funkcje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 II. Czynności rodzinnoprawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Źródła prawa rodzinnego i opiekuńczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 49 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 II. Konstytucja RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 III. Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz inne ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 IV. Akty prawa międzynarodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Główne zasady i kierunki wykładni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 § 6. Ochrona rodziny i praw rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 § 7. Orzekanie w sprawach rodzinnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Rozdział III. Zawarcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 § 8. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 70 I. Pojęcie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 II. Zasady prawa rodzinnego odnoszące się do zawarcia małżeństwa . . . . § 9. Problem zaręczyn i zapowiedzi. Lekarskie badania przedślubne . . 76 76 I. Zaręczyny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 II. Zapowiedzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 III. Lekarskie badania przedślubne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 10. Charakter prawny zawarcia związku małżeńskiego . . . . . . . . . . . . 81 § 11. Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC . . . . . . . . . . . . . . . 87 I. Przesłanki zawarcia małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 II. Przesłanki formalne zawarcia związku małżeńskiego . . . . . . . . . . . . . . 101 III. Przeszkody małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 IV. Zawarcie małżeństwa jako sprawa z elementem obcym . . . . . . . . . . . . 111 § 12. Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym . . . . . . . . . . . . 117 VII I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 II. Konkordat i małżeństwo kanoniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 III. Przesłanki zawarcia małżeństwa przed duchownym . . . . . . . . . . . . . . . 121 IV. Reguły postępowania w wypadku zawarcia małżeństwa przed duchownym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 § 13. Małżeństwo niezawarte i ustalenie jego nieistnienia . . . . . . . . . . . . 144 I. Ustalenie nieistnienia małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 II. Ustalenie nieistnienia małżeństwa a unieważnienie aktu małżeństwa . 146 III. Ustalenie istnienia małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 § 14. Standardy międzynarodowe dotyczące zawarcia małżeństwa . . . . 148 Rozdział IV. Unieważnienie małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 § 15. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152 § 16. Charakterystyka przeszkód małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 I. Przeszkoda wieku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 II. Ubezwłasnowolnienie całkowite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 III. Choroba psychiczna lub niedorozwój umysłowy . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 IV. Zakaz bigamii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168 V. Pozostawanie stron w stosunku pokrewieństwa i powinowactwa . . . . . 172 VI. Przeszkoda przysposobienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 VII. Wady oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 VIII. Przeszkoda dotycząca pełnomocnictwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 § 17. Problem tzw. konwalidacji małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 § 18. Unieważnienie małżeństwa po jego ustaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 § 19. Postępowanie w sprawie o unieważnienie małżeństwa . . . . . . . . . . . 198 I. Właściwość sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198 II. Legitymacja procesowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 III. Orzeczenie unieważnienia małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 § 20. Skutki prawne unieważnienia małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 Rozdział V. Prawa i obowiązki małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 § 21. Ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 I. Pojęcie i klasyfikacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 II. Zasada równości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216 III. Rozstrzyganie o istotnych sprawach rodziny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 § 22. Prawa i obowiązki niemajątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 I. Wspólne pożycie, miejsce zamieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 II. Obowiązek wierności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 III. Obowiązek wzajemnej pomocy i współdziałania . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 IV. Nazwisko małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 § 23. Prawa i obowiązki majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 II. Obowiązek przyczyniania się do utrzymania rodziny . . . . . . . . . . . . . . 225 III. Uprawnienie do mieszkania i przedmiotów gospodarstwa domowego . 232 IV. Upoważnienie do działania za współmałżonka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 V. Odpowiedzialność solidarna małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 Rozdział VI. Ustawowy ustrój majątkowy – wspólność ustawowa . . . . . . 243 § 24. Powstanie, charakter i majątkowa struktura wspólności ustawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 I. Ustrój ustawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251 II. Powstanie wspólności ustawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 III. Wspólność łączna majątku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262 IV. Majątki małżonków w ustroju wspólności ustawowej . . . . . . . . . . . . . 270 § 25. Majątek wspólny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 VIII Spis treści I. Prawne powiązania składników majątku wspólnego z małżonkami . . . 283 II. Składniki majątku wspólnego i ich podmiotowe powiązania . . . . . . . . 285 § 26. Majątki osobiste małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 I. Ogólna charakterystyka majątków osobistych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307 II. Przedmioty majątkowe nabyte w okresie nieistnienia wspólności ustawowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 III. Przedmioty majątkowe nieodpłatnie przysporzone jednemu małżonkowi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 IV. Przedmioty majątkowe mające osobiste przeznaczenie . . . . . . . . . . . . 313 V. Przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu odszkodowania za szkodę majątkową na osobie lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę . . . . . 314 VI. Przedmioty majątkowe, których nabycie wymaga osobistego działania 317 VII. Prawa majątkowe, których wspólność i zbywalność ustawa zasadniczo wyklucza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321 VIII. Prawa majątkowe, których objęcie zakresem majątku wspólnego kolidowałoby z odrębnie uregulowanym stosunkiem prawnym . . . . . . 325 IX. Surogaty składników majątku osobistego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 § 27. Zarząd majątkami małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 I. Zarząd majątkiem wspólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342 II. Zarząd majątkami osobistymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 § 28. Przenoszenie przedmiotów majątkowych między majątkami małżonków; wydatki i nakłady . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394 II. Przenoszenie przedmiotów majątkowych między majątkami małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 III. Wydatki i nakłady z jednego majątku małżonków na inny ich majątek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 399 § 29. Nabywanie przedmiotów majątkowych do majątków małżonków . 411 I. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 II. Odpłatne czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 III. Dziedziczenie, zapis oraz darowizna i inne nieodpłatne czynności prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 IV. Nabycie przedmiotów majątkowych w następstwie zdarzeń prawnych niebędących czynnościami prawnymi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439 § 30. Korzystanie z majątków małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 I. Korzystanie z majątku wspólnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 II. Korzystanie z majątku osobistego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 445 Rozdział VII. Umowne ustroje majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451 § 31. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452 § 32. Ogólna charakterystyka małżeńskich umów majątkowych i ich rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 I. Pojęcie majątkowej umowy małżeńskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 II. Treść umowy majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 III. Rodzaje umów majątkowych małżeńskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 § 33. Zawarcie małżeńskiej umowy majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 I. Podmioty uprawnione do zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 II. Forma małżeńskiej umowy majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473 III. Chwila zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 IV. Problem wad oświadczenia woli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 § 34. Zmiana i rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej . . . . . . . . . . 476 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 II. Zmiana małżeńskiej umowy majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 III. Rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 477 IX Spis treści § 35. Ochrona praw osób trzecich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 § 36. Umowna wspólność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485 II. Wspólność rozszerzona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486 III. Wspólność ograniczona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 § 37. Umowna rozdzielność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 I. Pełna rozdzielność majątkowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492 II. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobku . . . . . . . . . . . . . . . 494 Rozdział VIII. Rozliczenia małżonków względem wierzycieli oraz przy podziale wspólnego majątku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513 § 38. Odpowiedzialność majątkowa małżonków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 I. Podstawa i charakter odpowiedzialności z majątku wspólnego . . . . . . 515 II. Odpowiedzialność w czasie trwania wspólności majątkowej . . . . . . . . 524 III. Odpowiedzialność małżonków za zobowiązania dotyczące należności publicznoprawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 IV. Odpowiedzialność małżonków po ustaniu wspólności majątkowej . . . 546 § 39. Podział majątku wspólnego i rozliczenia między małżonkami . . . . 548 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 548 II. Przedmiot podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 III. Sposoby podziału . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 IV. Rozliczenia między małżonkami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 Rozdział IX. Rozwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 § 40. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 I. Uwagi ogólne. Pojęcie rozwodu jako zjawiska społecznego oraz instytucji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 II. Ewolucja polskiego prawa rozwodowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 III. Określenie modelu rozwodu przyjętego w KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 IV. Ewolucja modelu rozwodu przyjętego w KRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 § 41. Pozytywne przesłanki dopuszczalności rozwodu . . . . . . . . . . . . . . . 601 I. Pojęcie rozkładu pożycia małżeńskiego i jego przyczyny . . . . . . . . . . . 601 II. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 III. Trwały rozkład pożycia małżeńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621 § 42. Negatywne przesłanki wyłączające dopuszczalność rozwodu . . . . . 623 I. Zasady współżycia społecznego jako „wspólny mianownik” wszystkich negatywnych przesłanek rozwodowych . . . . . . . . . . . . . . . 623 II. Dobro dziecka jako negatywna przesłanka wyłączająca dopuszczalność rozwodu na tle innych przepisów prawa rozwodowego mających na celu urzeczywistnianie zasady ochrony tego dobra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 III. Sprzeczność z zasadami współżycia społecznego jako przesłanka wyłączająca dopuszczalność rozwodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 IV. Wina małżonka żądającego rozwodu jako negatywna przesłanka rozwodowa i regulowanie jej skuteczności przez zasady współżycia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 § 43. Wina w prawie rozwodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 710 II. Koncepcja winy w prawie rozwodowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 III. Orzekanie o winie rozkładu pożycia małżeńskiego . . . . . . . . . . . . . . . . 719 § 44. Orzeczenie o rozwodzie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 I. Tryb postępowania, właściwość sądu i legitymacja procesowa w sprawach o rozwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 723 II. Porozumienie rodziców w sprawach dziecka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 X Spis treści III. Postępowanie pojednawcze w ujęciu historycznym i po nowelizacji KPC (nowa instytucja mediacji) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 IV. Przesłanki decyzji sądu dotyczące orzeczenia rozwodu albo oddalenia powództwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 733 § 45. Skutki rozwodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 I. Władza rodzicielska rozwiedzionych rodziców nad ich małoletnimi dziećmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735 II. Obowiązek alimentacyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 III. Inne skutki rozwodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 Rozdział X. Separacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 873 § 46. Uwagi wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 875 I. Separacja faktyczna, separacja orzeczona przez sąd . . . . . . . . . . . . . . . 875 II. Instytucja separacji przed unifikacją prawa małżeńskiego w 1945 r. . . 878 III. Przyczyny pominięcia instytucji separacji w PrMałżD, KR i KRO . . . 881 IV. Zagadnienie celowości przywrócenia instytucji separacji . . . . . . . . . . . 884 V. Relacje między separacją a rozwodem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 890 § 47. Przesłanki orzeczenia separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 893 II. Przesłanka pozytywna – zupełny rozkład pożycia . . . . . . . . . . . . . . . . 894 III. Przesłanki negatywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 896 IV. Separacja na podstawie zgodnego żądania małżonków . . . . . . . . . . . . 899 § 48. Orzekanie o separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 I. Właściwość rzeczowa i miejscowa sądu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 II. Postępowanie procesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 901 III. Postępowanie nieprocesowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 906 IV. Zakres orzekania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 § 49. Skutki orzeczenia separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 II. Skutki orzeczenia separacji analogiczne do skutków rozwiązania małżeństwa przez rozwód . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 III. Skutki separacji związane z istnieniem małżeństwa . . . . . . . . . . . . . . . 950 § 50. Zniesienie separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 I. Sposoby zakończenia separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 962 II. Przesłanki i tryb zniesienia separacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 966 III. Skutki zniesienia separacji w ogólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 968 IV. Orzeczenie o władzy rodzicielskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 V. Małżeński ustrój majątkowy po zniesieniu separacji . . . . . . . . . . . . . . 972 Rozdział XI. Konkubinat; związek partnerski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 979 § 51. Konkubinat a związek partnerski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 I. Pojęcie konkubinatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 982 II. Typologiczna charakterystyka konkubinatu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 988 III. Związek partnerski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 993 § 52. Konkubinat w obowiązujących przepisach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 I. Ogólna charakterystyka unormowań obejmujących zakresem zastosowania różne aspekty więzi konkubenckiej . . . . . . . . . . . . . . . . . 994 II. Stosunki prawnomieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 997 III. Uprawnienia rentowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 IV. Zobowiązania podatkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1004 V. Postępowanie cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 VI. Prawo o notariacie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1005 VII. Postępowanie karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1006 XI Spis treści § 53. Konkubinat a małżeństwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 I. Podstawowe kryterium odróżnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1007 II. Wyłącznie wyznaniowe związki małżeńskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1009 III. Małżeństwo nieistniejące . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 IV. Konstytucyjna i konwencyjna ochrona małżeństwa i rodziny a unormowania dotyczące konkubinatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1012 § 54. Sposoby prawnego podejścia do konkubinatu . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 I. Charakterystyka ogólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 II. Stanowisko progresywne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1015 III. Stanowisko tradycyjne (zachowawcze) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1019 § 55. Propozycje de lege ferenda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 I. Ogólna charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1020 II. Społeczne uwarunkowania postulatów de lege ferenda . . . . . . . . . . . . 1021 III. Konstytucyjna ochrona małżeństwa a propozycje unormowań współżycia społecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1042 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1045 dotyczących konkubinatów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1023 IV. Projekty unormowań związków partnerskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1024 § 56. Niemajątkowe więzi konkubentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1029 § 57. Majątkowe stosunki konkubentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1032 I. Więzi osobiste konkubentów a ich stosunki majątkowe . . . . . . . . . . . . 1032 II. Prawny charakter więzi majątkowych konkubentów . . . . . . . . . . . . . . 1035 III. Umowy konkubenckie a porozumienia ramowe i porozumienia co do celu świadczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1036 IV. Moc wiążąca porozumień i umów zawieranych przez konkubentów . . 1040 V. Ważność umów i porozumień konkubentów z ustawą i zasadami XII Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa CIC z 1917 r. . . . . . . . . Kodeks Prawa Kanonicznego z 27.5.1917 r. (Codex Iuris Canonici) CIC . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks Prawa Kanonicznego z 25.1.1983 r. (Codex Iuris Canonici) CudzU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1650) GospNierU . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) EKPCz . . . . . . . . . . . . . Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych FundEmU . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery- Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) talnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) Karta Praw Podstawowych . . . . . . . Karta Podstawowych Praw Unii Europejskiej z 7.12.2000 r. (Dz.Urz. WE C z 2007 r. Nr 303, s. 1) poz. 21) liches Gesetzbuch) KC . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. KC austr. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny austriacki z 1.6.1811 r. (ABGB – Allgemeines Bürger­ KC franc. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 21.3.1804 r. (Cciv – Code civil) KC niem. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 18.8.1896 r. (BGB – Bürgerliches Ge­ KC ros. . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny rosyjski z 1994 r. KC szwajc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny szwajcarski z 1912 r. (ZGB – Schweizerisches Zivilge­ setzbuch) setzbuch) KC włos. . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 1942 r. (Cc – Codice civile) KH . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KK z 1969 r. . . . . . . . . . ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.) KKW . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) z 2013 r. poz. 216 ze zm.) KomPrywU . . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. Konkordat . . . . . . . . . . Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską z 28.7.1993 r. (Dz.U. z 1998 r. Nr 51, poz. 318) KonPrDz . . . . . . . . . . . Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Konstytucja PRL . . . . . Konstytucja Reczypospolitej Polskiej z 22.7.1952 r. (tekst jedn.: Dz.U. Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) KP . . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst KPC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: poz. 94 ze zm.) jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) Dz.U. z 2014 r. poz. 101) XIII KPC z 1930 r. . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 29.11.1930 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) KPK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze- nia (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 395 ze zm.) KR . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Kodeks rodzinny (Dz.U. Nr 34, poz. 308 ze zm.) KRO . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn.: Dz.U. KSH . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn.: Dz.U. KW . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. z 2012 r. poz. 788 ze zm.) z 2013 r. poz. 1030 ze zm.) poz. 482 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 707 ze zm.) KWU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: KZ . . . . . . . . . . . . . . . . rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks zobowiązań (Dz.U. Nr 82, poz. 598 ze zm.) NajLokU . . . . . . . . . . . ustawa z 2.7.1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszka- niowych (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) OchrLokU . . . . . . . . . . ustawa z 21.6.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso- bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 150 ze zm.) OFEU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.8.1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emery- talnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 989 ze zm.) OrdPod . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) PBudMU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa PieczZastU . . . . . . . . . . ustawa z 9.6.2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mieszkaniowego (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 235 ze zm.) PodSDU . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.7.1983 r. o podatku od spadków i darowizn (tekst jedn.: (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 135 ze zm.) Dz.U. z 2009 r. Nr 93, poz. 768) PomAlimU . . . . . . . . . . ustawa z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów PomSpołU . . . . . . . . . . ustawa z 12.3.2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1228 ze zm.) poz. 182 ze zm.) PostNielU . . . . . . . . . . . ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst PrASC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn.: jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 382 ze zm.) Dz.U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1264 ze zm.) PrASC z 1945 r. . . . . . . dekret RM z 25.9.1945 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 48, poz. 272 ze zm.) (Dz.U. Nr 25, poz. 151 ze zm.) PrASC z 1955 r. . . . . . . dekret Rady Państwa z 8.6.1955 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego PrAut . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst PrBank . . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrMałżD . . . . . . . . . . . . dekret z 25.9.1945 r. – Prawo małżeńskie (Dz.U. Nr 48, poz. 270) PrMałżMajD . . . . . . . . dekret z 29.5.1946 r. – Prawo małżeńskie majątkowe (Dz.U. Nr 31, PrNot . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. PrPrywM . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 1376 ze zm.) poz. 196) poz. 164 ze zm.) poz. 432) XIV Wykaz skrótów PrPrywM z 1965 r. . . . . ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 46, PrRodzD z 1946 r. . . . . dekret z 22.1.1946 r. – Prawo rodzinne (Dz.U. Nr 6, poz. 52) PrSpółdz . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 290 ze zm.) poz. 1443 ze zm.) PrUpNapr . . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn.: PrWłPrzem . . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 1112 ze zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) PracSamU z 1990 r. . . . ustawa z 22.3.1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: PracSamU . . . . . . . . . . ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) PWKC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny (Dz.U. PWKR . . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.6.1950 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny poz. 1458 ze zm.) Nr 16, poz. 94 ze zm.) (Dz.U. Nr 34, poz. 309) kuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 60) (Dz.U. Nr 48, poz. 271 ze zm.) zm.) Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) Nr 80, poz. 903 ze zm.) PWKRO . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.2.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks rodzinny i opie- PWPrMałżD . . . . . . . . . dekret z 25.9.1945 r. – Przepisy wprowadzające Prawo małżeńskie RPDU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.1.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz.U. Nr 6, poz. 69 ze SpółdzMieszkU . . . . . . ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn.: WłLokU . . . . . . . . . . . . ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. ZastRejU . . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst ZmImNazU . . . . . . . . . ustawa z 17.10.2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U. Nr 220, jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) poz. 1414 ze zm.) poz. 321 ze zm.) ZmKC z 1990 r. . . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, ZmKC z 2003 r. . . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) ZmKC z 2004 r. . . . . . . ustawa z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692) ZmKRO z 1998 r. . . . . . ustawa z 24.7.1998 r. o zmianie ustaw – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo o aktach stanu cywilnego, usta- wy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 757) ZmKRO z 2004 r. . . . . . ustawa z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1691) ZmKRO z 2008 r. . . . . . ustawa z 6.11.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 220, poz. 1431) 2. Organy orzekające BGH . . . . . . . . . . . . . . . Niemiecki Federalny Sąd Najwyższy (Bundesgerichtshof) ETPCz . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości NSA . . . . . . . . . . . . . . . Naczelny Sąd Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SN (7) . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów SN (PS) . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie XV Wykaz skrótów SN (PSIC) . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SO . . . . . . . . . . . . . . . . sąd okręgowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . . sąd powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . . sąd rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . . sąd wojewódzki 3. Czasopisma i publikatory AUMCS . . . . . . . . . . . . Annales Universitatis Mariae Curie-Słodowska AUNC . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUL . . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Lodziensis AUWr . . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BGBl. . . . . . . . . . . . . . . Bundesgesetzblatt BMS . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BSN . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Sądu Najwyższego CPH . . . . . . . . . . . . . . . Czasopismo Prawno-Historyczne DPP . . . . . . . . . . . . . . . Demokratyczny Przegląd Prawniczy Dz.U. . . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy EP . . . . . . . . . . . . . . . . . Edukacja Prawnicza EPS . . . . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy FamRZ . . . . . . . . . . . . . Zeitschrift für das gesamte Familienrecht mit Betreuungsrecht, Erbrecht, Verfahrensrecht, Öffentlichem Recht GSP . . . . . . . . . . . . . . . Gdańskie Studia Prawnicze GSiP . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Sądowa i Penitencjarna Jur. . . . . . . . . . . . . . . . . Jurysta KPP . . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze KZS . . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy MoPod . . . . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPr . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Pracy M.P. . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Polski MPH . . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawa Handlowego MSiG . . . . . . . . . . . . . . Monitor Sądowy i Gospodarczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo NPN . . . . . . . . . . . . . . . Nowy Przegląd Notarialny NPC . . . . . . . . . . . . . . . Nowy Proces Cywilny OG . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Gospodarcze OSA . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSAB . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Białymstoku OSAK . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach OSG . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Gospodarczych OSN . . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego OSNCK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNPG . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratura Generalna OSP . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych Pal. . . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PG . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiM . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne XVI Wykaz skrótów PiŻ . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PL . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Legislacyjny PN . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Notarialny PNAEWr . . . . . . . . . . . Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu POW . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze PPA . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa i Administracji PPC . . . . . . . . . . . . . . . Polski Proces Cywilny PPE . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Egzekucyjnego PPH . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego PR . . . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Rodziny PS . . . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Sądowy Pr.Sp. . . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek Prok. i Pr. . . . . . . . . . . . Prokuratura i Prawo PUG . . . . . . . . . . . . . . . Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego PWS . . . . . . . . . . . . . . . Problemy Wymiaru Sprawiedliwości Rej. . . . . . . . . . . . . . . . . Rejent RNP KUL . . . . . . . . . . . Rocznik Nauk Prawnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego R.Pr. . . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RiP . . . . . . . . . . . . . . . . Rodzina i Prawo RPE . . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS . . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny RSR . . . . . . . . . . . . . . . Roczniki Socjologii Rodziny – studia socjologiczne oraz interdyscypli- narne Rzeczp. . . . . . . . . . . . . . Rzeczpospolita SC . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SI . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SIL . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Lublinensa SIS . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica Silesiana SP . . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze SPE . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SPP . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP . . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNIBPS . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego ZNUGd . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego ZNUJ . . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZNUŚl . . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Śląskiego ZNUWr . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego ZPUKSW . . . . . . . . . . . Zeszyty Prawnicze Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1983 4. Piśmiennictwo Czachórski, 1968 (1970, 1983) . . . . . . . . . W. Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, Warszawa 1968, 1970, Dolecki, Sokołowski, Komentarz KRO, 2010 (2013) . . . . . . . . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (pod red. H. Doleckiego, T. Sokołowskiego), Warszawa 2010; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz Lex (pod red. H. Doleckiego, T. Sokołowskiego), Warszawa 2013 Gajda, Komentarz KRO, 1999 (2000, 2002) . . . . J. Gajda, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 1999, 2000; Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Akty stanu cywilnego. Komentarz, Warszawa 2002 XVII Wykaz skrótów Gniewek, Komentarz . . E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rze- czowe. Komentarz, Kraków 2001 Gniewek, Komentarz KC, 2006 (2008, 2011) . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2006, Gniewek, Komentarz KC, t. [ ] . . Kodeks cywilny. Komentarz, t. I i II (pod red. E. Gniewka), Warszawa 2008, 2011 2004 Gniewek, Prawo rzeczowe, 2006 (2008, 2010, 2012) . . . . E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006, 2008, 2010, 2012 Gniewek, Machnikowski, Komentarz KC, 2013 . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. E. Gniewka, P. Machnikowskie­ go), Warszawa 2013 Gromek, Komentarz KRO, 2004 (2006, 2009, 2013) . . . . K. Gromek, Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz, Warszawa 2004, 2006, 2009, 2013 Grzybowski, Prawo rodzinne . . . . . . S. Grzybowski, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1980 Haak, Separacja . . . . . . H. Haak, Separacja. Komentarz, Toruń 2000 Ignaczewski, Małżeńskie prawo majątkowe, 2008 (2011, 2014) . . . . . . . . . B. Bieniek, A. Bieranowski, J. Ignaczewski, Małżeńskie prawo mająt- kowe (pod red. J. Ignaczewskiego), Warszawa 2008; A. Bieranowski, B. Bieniek, S. Brzeszczyńska, J. Ignaczewski, G. Jędrejek, A. Stępień­ -Sporek, Małżeńskie prawo majątkowe (pod red. J. Ignaczewskiego), Warszawa 2011, 2014 Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe, 2005 (2006, 2008) . . . . . . . . . J. Ignaczewski, Małżeńskie ustroje majątkowe. Art. 31–54 KRO. Ko- mentarz, Warszawa 2005, 2006, 2008 Ignatowicz, Prawo rodzinne, 1987 (1995, 1996, 1998, 2000, 2001, 2002) . . . . . . . . . . . . . . J. Ignatowicz, Prawo rodzinne. Zarys wykładu, Warszawa 1987, 1995, 1996; Prawo rodzinne (zaktualizowane i uzupełnione przez M. Nazara), Warszawa 1998, 2000, 2001, 2002 Ignatowicz, Nazar, Prawo rodzinne, 2005 (2006, 2010, 2012) . . . . J. Ignatowicz, M. Nazar, Prawo rodzinne, Warszawa 2005, 2006, 2010, 2012 Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo rzeczowe, 2006 . J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006 KC z Komentarzem, t. [ ] . . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II, Warsza- wa 1980, 1989 Kidyba, Komentarz KC, t. [ ], cz. [ ] . . . . . . . . . . Z. Gawlik, A. Janiak, A. Jedliński, A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I, Część XVIII Wykaz skrótów ogólna (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2009, 2011; Z. Gawlik, A. Ja­ niak, G. Kozieł, A. Olejniczak, A. Pyrzyńska, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, cz. 1, Zobowiązania – część ogólna (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2010; Z. Gawlik, A. Janiak, K. Kopaczyńska­ -Pieczniak, G. Kozieł, E. Niezbecka, T. Sokołowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom III, cz. 2, Zobowiązania – część szczególna (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2010; E. Niezbecka, Kodeks cywilny. Komentarz. Tom IV. Spadki (pod red. A. Kidyby), Warszawa 2008, 2012 Komentarz do KC, Ks. [ ], t. [ ] . . . . . . . . . . Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza, Część ogólna (S. Dmowski, S. Rudnicki), Warszawa 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009, 2011; Księga druga, Własność i inne prawa rzeczowe (S. Rudnicki), Warszawa 1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011 (w składzie: S. Rudnicki, G. Rudnicki); Księga trzecia, Zobowiązania (pod red. G. Bieńka), t. I i II, 1996–1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2011; Księga czwarta, Spadki (E. Skowrońska-Bocian), Warszawa 1995, 1999, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 Komentarz do KPC, cz. [ ], t. [ ] . . . . . . . . . . T. Ereciński, J. Gudowski, M. Jędrzejewska, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część pierwsza. Postępowanie rozpoznaw- cze. Część druga. Postępowanie zabezpieczające, t. I, Warszawa 1997, 1999, 2001, 2002, 2003, 2007; T. Ereciński, J. Ciszewski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część trzecia. Przepisy z za- kresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Warszawa 2004; t. II, Warszawa 1998, 2002; T. Ereciński, J. Ciszewski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego. Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego. Część piąta. Sąd polu- bowny (arbitrażowy), t. V, Warszawa 2006, 2007; t. III, Postępowanie rozpoznawcze, postępowanie zabezpieczające, Warszawa 2012; t. V, Międzynarodowe postępowanie cywilne, sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2012 Komentarz KC, t. [ ], 1972 . . . . . . . . . . . . . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pie­ trzykowskiego i I. Bielskiego), t. I–III, Warszawa 1972 Komentarz KC, t. [ ] . . . Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, War- szawa 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2009, 2011, 2013; t. II, Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009, 2011, 2013 Komentarz KPC, t. [ ] . . Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz (pod red. K. Piaseckiego), t. I, Warszawa 1996, 1999, 2001, 2006, 2010; t. II, Warszawa 1997, 2000, 2002, 2006, 2010; t. III, Warszawa 2002, 2007, 2012; t. IV, War- szawa 2013 Komentarz KSH, t. [ ] . . S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, 2006, 2012; t. II, Warsza- wa 2002, 2005 (w składzie: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, M. Tarska), 2014 (w składzie: S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumań­ ski, A. Herbet, M. Tarska); t. III, Warszawa 2003, 2008, 2013; t. IV, Warszawa 2004, 2008, 2012; t. V, Warszawa 2004, 2008 Komentarz KR, 1959 . . Kodeks rodzinny. Komentarz (pod red. M. Grudzińskiego i J. Ignatowi­ cza), Warszawa 1959 Komentarz KRO, 1966 . . Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz (pod red. M. Grudzińskiego, J. Ignatowicza), Warszawa 1966 XIX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rodzinne i opiekuńcze. System Prawa Prywatnego. Tom 11
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: