Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00215 008754 10045076 na godz. na dobę w sumie
Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 362
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7271-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik 'Prawo rynku kapitałowego' obejmuje te zakresy prawa rynku finansowego (np. prawa bankowego i ubezpieczeniowego, regulacje otwartych funduszy emerytalnych), które pozostają z nim w ścisłym związku. Tematyka opisywanych regulacji nie jest zatem ograniczona do przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi czy ustawy o ofercie publicznej, lecz ma charakter przekrojowy i dotyczy  m.in.: funduszy inwestycyjnych, ustawy o obligacjach oraz skarbowych papierów wartościowych.
Zagadnienia przedstawione w trzecim wydaniu zainteresują z pewnością nie tylko studentów wydziałów prawa i ekonomii, ale również mogą okazać się użyteczne dla praktyków - uczestników obrotu giełdowego, chcących usystematyzować swoją wiedzę lub znaleźć rozwiązanie konkretnych problemów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo rynku kapitałowego Aleksander Chłopecki Marcin Dyl 4. wydanie C.H.Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Aleksander Chłopecki, Marcin Dyl • Prawo rynku kapitałowego W sprzedaży: A. Mikos-Sitek, P. Zapadka PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH, wyd. 3 Skrypty Becka A. Mikos-Sitek PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH, wyd. 3 Testy Becka PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO, wyd. 10 Twoje Prawo PRAWO BANKOWE ORAZ USTAWA O NARODOWYM BANKU POLSKIM, wyd. 23 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo rynku kapitałowego Aleksander Chłopecki Marcin Dyl 4. wydanie WYDAWNICTWO C. H.BECK WARSZAWA 2015 Poszczególne części opracowali: A. Chłopecki – rozdział I § 1, 2 pkt I, III, § 3, 4; rozdział II § 1–4; rozdział IV § 1, 2, 3, 5, 6; rozdział V § 5, 6, 7, 8, 9; rozdział VI § 1, 2, 5, 6, 9, 10; rozdział VII § 6; rozdział VIII; rozdział IX § 1–6, 7 pkt I, IV; rozdział X § 1, 2, 3 pkt I–IV, VI, VIII M. Dyl – rozdział I § 2, pkt II; rozdział II § 5; rozdział III; rozdział IV § 4; rozdział V § 1–4; rozdział VI § 3, 4, 7, 8; rozdział VII § 1–5, 7; rozdział IX § 7 pkt II–III; rozdział X § 3 pkt V, VII Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: TiM-Print, Warszawa Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7270-9 ISBN e-book 978-83-255-7271-6 Spis treści Przedmowa ......................................................................................................................... XIII Wykaz skrótów .................................................................................................................. XV Wykaz literatury ................................................................................................................ XIX Rozdział I. Cele i źródła regulacji prawa rynku kapitałowego ................................ 1 § 1. Cele regulacji ...................................................................................................... 1 § 2. Metoda regulacji ................................................................................................. 2 I. Metoda cywilnoprawna .............................................................................. 3 II. Metoda administracyjnoprawna ................................................................. 3 III. Metoda prawnokarna .................................................................................. 4 § 3. Ewolucja prawa rynku kapitałowego ................................................................. 5 § 4. Źródła obowiązujących regulacji ....................................................................... 7 I. Ustawy ....................................................................................................... 7 II. Akty wykonawcze ..................................................................................... 8 III. Regulaminy ............................................................................................... 9 IV. Regulacje Unii Europejskiej ...................................................................... 10 Rozdział II. Podstawowe pojęcia i zasady prawa rynku kapitałowego ................... 11 § 1. Pojęcie oferty publicznej ................................................................................... 11 § 2. Zasada dematerializacji papierów wartościowych i dematerializacji obrotu papierami wartościowymi ................................................................................... 12 § 3. Zasada przymusowego pośrednictwa firm inwestycyjnych na rynku giełdowym ........................................................................................................... 16 § 4. Zasada wyłączności firm inwestycyjnych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi ........................................................................................................ 18 § 5. Zasada administracyjnego nadzoru nad rynkiem kapitałowym ........................ 19 Rozdział III. Nadzór nad rynkiem kapitałowym ........................................................ 21 § 1. Organizacja i funkcjonowanie Komisji Nadzoru Finansowego ........................ 21 I. Skład Komisji ............................................................................................. 21 II. Nadzór nad działalnością Komisji ............................................................. 22 III. Zadania i funkcje Komisji ......................................................................... 22 IV. Organizacja Komisji ................................................................................... 24 V. Przewodniczący Komisji ............................................................................ 24 VI. Urząd Komisji ............................................................................................ 25 VII. Prawne formy działania Komisji ............................................................... 26 § 2. Nadzór instytucji organizujących i rozliczających obrót .................................. 27 § 3. Nadzór wewnętrzny ............................................................................................ 28 § 4. Nadzór w ramach struktur unijnych .................................................................. 29 VI Rozdział IV. Struktura i funkcjonowanie rynku regulowanego ................................ 31 § 1. Segmentacja rynku regulowanego ...................................................................... 31 I. Rynek regulowany ...................................................................................... 31 II. Rynek pierwotny, rynek wtórny i tzw. pierwsza oferta publiczna ........... 32 III. Rynek oficjalnych notowań i inne rynki ................................................... 33 IV. Rynki o niektórych cechach rynków regulowanych ................................. 34 § 2. Dematerializacja papierów wartościowych, depozyt papierów wartościowych 35 I. Przedmiot obrotu na rynku kapitałowym w ogólności ............................ 35 II. Depozyt papierów wartościowych ............................................................. 36 1. Definicja depozytu i jego podstawowe cechy ...................................... 36 2. Pojęcie równowagi ewidencyjnej .......................................................... 41 3. Zasada delivery versus payment ........................................................... 42 III. Rachunek papierów wartościowych i konto depozytowe ......................... 44 IV. Rejestr sesji i rejestr operacyjny ............................................................... 46 V. Rachunek pieniężny prowadzony przez domy maklerskie ....................... 47 VI. Kod papierów wartościowych ................................................................... 49 VII. Świadectwo depozytowe ............................................................................ 51 VIII. Szczególne postacie rachunku papierów wartościowych i szczególne sytuacje z nimi związane ........................................................................... 53 § 3. Organizacja i funkcjonowanie rynku pierwotnego ............................................ 56 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 56 II. Proces przeprowadzenia publicznej oferty i pojęcie spółki publicznej ... 57 III. Proces przygotowywania oferty publicznej .............................................. 60 IV. Procedura przeprowadzania oferty publicznej w zależności od typu dokumentu informacyjnego lub jego braku .............................................. 62 V. Pojęcie i funkcje prospektu emisyjnego .................................................... 66 1. Charakter prawny prospektu ................................................................. 66 2. Prospektowe zasady odpowiedzialności administracyjnej, cywilnej i karnej ................................................................................................... 69 VI. Rola domu maklerskiego w procesie oferowania papierów wartościowych ............................................................................................ 71 1. Relacja między domem maklerskim a inwestorem ............................. 71 2. Relacja między domem maklerskim a emitentem ............................... 72 VII. Subemisje usługowe i inwestycyjne .......................................................... 75 1. Subemisja usługowa i inwestycyjna w ogólności ................................ 75 2. Subemisje usługowe .............................................................................. 76 3. Subemisja inwestycyjna ....................................................................... 78 VIII. Dual listing ................................................................................................. 80 § 4. Organizacja i funkcjonowanie rynku wtórnego ................................................. 82 I. Giełda papierów wartościowych jako spółka akcyjna .............................. 82 1. Forma prawna, przedmiot działalności i firma giełdy ......................... 82 2. Zezwolenie na prowadzenie działalności giełdy .................................. 83 3. Kapitał akcyjny i prawa wynikające z akcji giełdy ............................. 84 4. Kontrola składu akcjonariatu giełdy. Wykonywanie praw wynikających z akcji ............................................................................. 85 II. Giełda papierów wartościowych jako forum obrotu ................................ 86 1. Regulamin giełdy ................................................................................... 86 2. Transakcje giełdowe .............................................................................. 87 Spis treści VII 3. Założenia dotyczące funkcjonowania instrumentów finansowych w obrocie giełdowym ............................................................................ 88 4. Dopuszczenie i wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego ............................................................................................. 90 III. BondSpot S.A. jako spółka akcyjna i jako forum obrotu ........................ 91 1. Forma prawna, przedmiot działalności i firma BondSpot S.A. ........... 91 2. Zezwolenie na prowadzenie rynku pozagiełdowego ............................ 92 3. Kapitał akcyjny i prawa wynikające z akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy ............................................................................... 92 4. Wykonywanie praw wynikających z akcji spółki prowadzącej rynek pozagiełdowy ......................................................................................... 93 IV. BondSpot S.A. jako forum obrotu ............................................................ 94 V. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych jako spółka akcyjna ........... 95 1. Forma prawna, przedmiot działalności i firma Krajowego Depozytu 95 2. Kapitał zakładowy i prawa wynikające z akcji Krajowego Depozytu 97 3. Wykonywanie praw wynikających z akcji Krajowego Depozytu ....... 97 VI. Rozliczanie transakcji na rynku regulowanym ......................................... 98 VII. Nadzór nad instytucjami organizującymi i rozliczającymi rynek ............ 99 1. Możliwości kontrolne ............................................................................ 99 2. Możliwości nadzorcze .......................................................................... 100 3. Cofnięcie zezwolenia ............................................................................. 100 § 5. Pośrednictwo i inne usługi w obrocie na rynku regulowanym ........................ 101 I. Uwagi ogólne ............................................................................................. 101 II. Umowa o wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (umowa o świadczenie usług brokerskich) ........................ 102 III. Obrót papierami wartościowymi na rynku regulowanym – prawna metodologia obrotu .................................................................................... 108 1. Mechanizm kompensacji ....................................................................... 108 2. Łańcuch transakcji na rynku regulowanym .......................................... 109 3. Przejście praw z papierów wartościowych ......................................... 110 IV. Tak zwany obrót prawami pochodnymi .................................................... 111 V. Doradztwo inwestycyjne i zarządzanie cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie, inne umowy .................................................. 113 1. Działalność doradcza ............................................................................. 113 2. Zarządzanie portfelem papierów wartościowych (instrumentów finansowych) .......................................................................................... 114 3. Short sales i securities lending ............................................................. 116 4. Umowy o uczestnictwo ......................................................................... 119 5. Umowy gwarancyjne i rozliczeniowe .................................................. 120 6. Uczestnictwo w rynku regulowanym ................................................... 123 7. Umowa blokady środków pieniężnych (Escrow Agreement) ............. 123 8. Bookbuilding .......................................................................................... 123 9. Dodatkowe umowy zawierane przez firmy inwestycyjne ................... 124 10. Wezwania ............................................................................................... 126 11. Usługi wykonywane na rzecz podmiotów zagranicznych ................... 126 § 6. Zabezpieczenie na papierach wartościowych .................................................... 128 I. Zastaw regulowany w Kodeksie cywilnym .............................................. 129 II. Zastaw rejestrowy ...................................................................................... 132 III. Zastaw skarbowy ........................................................................................ 133 Spis treści VIII IV. Blokada autonomiczna ............................................................................... 134 V. Inne sposoby zabezpieczania wierzytelności ............................................ 136 Rozdział V. Instytucjonalni uczestnicy rynku kapitałowego ...................................... 138 § 1. Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni ............................. 138 I. Procedura egzaminacyjna ........................................................................... 138 II. Wpis na listy maklerów i doradców ......................................................... 139 III. Wykonywanie zawodu maklera i doradcy ................................................ 140 IV. Zasady etyki zawodowej maklera i doradcy ............................................. 140 V. Nadzór nad maklerami i doradcami .......................................................... 140 § 2. Domy maklerskie. Banki na rynku kapitałowym .............................................. 142 I. Czynności wykonywane przez firmę inwestycyjną .................................. 142 II. Domy maklerskie ....................................................................................... 143 1. Procedura uzyskiwania zezwolenia ..................................................... 143 2. Wewnętrzna organizacja domu maklerskiego. Techniczne i organizacyjne wymogi działania domu maklerskiego ....................... 146 3. Obowiązki sprawozdawcze domu maklerskiego .................................. 146 4. Wymogi kapitałowe działania domu maklerskiego .............................. 148 III. Banki prowadzące działalność maklerską na rynku kapitałowym ........... 150 1. Procedura uzyskiwania zezwolenia ....................................................... 150 2. Wewnętrzna organizacja banku. Techniczne i organizacyjne wymogi działania bankowego domu maklerskiego ............................................ 152 3. Obowiązki sprawozdawcze ................................................................... 153 4. Wymogi kapitałowe działania bankowego domu maklerskiego .......... 153 IV. Ograniczenia wobec podmiotu prowadzącego działalność maklerską dotyczące nabywania akcji ........................................................................ 153 V. Nadzór nad działalnością maklerską ......................................................... 155 1. Uprawnienia kontrolne .......................................................................... 155 2. Sankcje administracyjnoprawne ............................................................ 155 3. Zaprzestanie wykonywania działalności maklerskiej ........................... 156 § 3. Zagraniczne firmy inwestycyjne ......................................................................... 157 I. Uznanie zagranicznej firmy inwestycyjnej w świetle przepisów Unii Europejskiej ................................................................................................ 157 II. Działalność zagranicznej osoby prawnej prowadzącej działalność maklerską .................................................................................................... 159 § 4. Fundusze inwestycyjne ....................................................................................... 160 I. Cele i funkcje funduszy inwestycyjnych .................................................. 160 II. Typy funduszy inwestycyjnych ................................................................. 161 1. Założenia konstrukcji funduszy poszczególnych rodzajów ................. 161 2. Różnice pomiędzy konstrukcjami funduszu otwartego a funduszu zamkniętego ........................................................................................... 162 3. Charakterystyczne cechy funduszy inwestycyjnych poszczególnych typów ...................................................................................................... 162 A. Fundusz otwarty ............................................................................ 162 B. Fundusz specjalistyczny otwarty ................................................... 163 C. Fundusz zamknięty ........................................................................ 164 4. Szczególne konstrukcje funduszy inwestycyjnych ............................... 165 A. Fundusze inwestycyjne z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa ................................................................................... 165 Spis treści IX B. Fundusze inwestycyjne z wydzielonymi subfunduszami (tzw. fundusze parasolowe) ........................................................... 166 C. Fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane ....................... 166 5. Szczególne typy funduszy inwestycyjnych .......................................... 167 A. Fundusz rynku pieniężnego ........................................................... 167 B. Fundusz portfelowy ....................................................................... 167 C. Fundusz sekurytyzacyjny .............................................................. 168 III. Rozpoczęcie działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych i utworzenie funduszy inwestycyjnych ..................................................... 168 1. Wymogi dotyczące rozpoczęcia działalności przez towarzystwo ....... 168 A. Pojęcie, forma prawna i siedziba towarzystwa ............................ 168 B. Założyciele towarzystwa ............................................................... 169 C. Firma towarzystwa ........................................................................ 169 D. Przedmiot działalności towarzystwa ............................................. 169 2. Wymogi dotyczące kapitału zakładowego towarzystwa ...................... 170 3. Wymogi dotyczące utworzenia funduszu inwestycyjnego ................... 175 A. Nadanie statutu funduszowi .......................................................... 176 B. Zawarcie umowy z depozytariuszem ............................................ 177 C. Zezwolenie Komisji na utworzenie funduszu .............................. 178 D. Zebranie wpłat do funduszu .......................................................... 180 E. Wpis do rejestru funduszy ............................................................ 182 IV. Zasady dywersyfikacji portfela funduszu .................................................. 185 V. Rola depozytariusza ................................................................................... 188 1. Pojęcie depozytariusza .......................................................................... 188 2. Źródła obowiązków depozytariusza ...................................................... 189 3. Charakterystyka obowiązków depozytariusza ...................................... 189 A. Sprawowanie pieczy nad aktywami funduszu .............................. 189 B. Likwidacja funduszu. Przekształcenie funkcji depozytariusza ze względu na likwidację funduszu .............................................. 190 C. Obowiązki nadzorcze depozytariusza ........................................... 192 D. Powództwo depozytariusza ........................................................... 193 4. Odpowiedzialność depozytariusza ........................................................ 193 5. Zmiana depozytariusza .......................................................................... 194 VI. Nadzór nad towarzystwami i funduszami inwestycyjnymi ...................... 195 1. Działania kontrolne ............................................................................... 195 2. Uprawnienia nadzorcze Komisji ........................................................... 196 A. Podstawowa odpowiedzialność administracyjnoprawna towarzystwa ................................................................................... 196 B. Brak rzetelności publikacji zawierających informacje dotyczące funduszu ......................................................................................... 197 Ingerencja w skład osób związanych z obsługą działalności funduszu ......................................................................................... 198 C. D. Odpowiedzialność depozytariusza w sferze prawa administracyjnego .......................................................................... 199 E. Oddziaływanie na podmioty związane z wykonywaniem działalności przez fundusz (towarzystwo) .................................... 200 3. Obowiązki sprawozdawcze towarzystwa i funduszu ........................... 201 A. Wymogi dotyczące towarzystwa ................................................... 201 B. Wymogi dotyczące funduszu ........................................................ 202 Spis treści
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rynku kapitałowego. Wydanie 4
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: