Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00108 003920 18636852 na godz. na dobę w sumie
Prawo rzeczowe - ebook/pdf
Prawo rzeczowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 305
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1776-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podana w przystępny i przejrzysty sposób wiedza zawarta w podręcznikach z serii Akademia Prawa pozwala na korzystanie z tych książek nie tylko studentom prawa, ale i studentom innych wydziałów.
Podręcznik Prawo rzeczowe omawia instytucje z zakresu prawa rzeczowego unormowane w Kodeksie cywilnym oraz w ustawach szczególnych.

Drugie wydanie zawiera m.in. omówienie ostatnich zmian prawa rzeczowego w zakresie zrzeczenia się własności nieruchomości, nowej instytucji służebności przesyłu, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu oraz zasad przekształcania użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. W książce uwzględniono także aktualne orzecznictwo sądowe i literaturę przedmiotu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

(cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) (cid:57) Akademia Prawa Adam Doliwa Prawo rzeczowe 2. wydanie C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 3 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Skrypty Becka A. K. Bieliński, M. Pannert PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA. PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Wykłady Becka K. Grzesik, M. Hałgas, P.Kostański PRAWO RZECZOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 2 Repetytoria C.H. Beck www.sklep.beck.pl Akademia Prawa dr Adam Doliwa Prawo rzeczowe 2. wydanie Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2010 Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Poznańskie Zakłady Grafi czne ISBN 978-83-255-1776-2 Spis treœci s. Nb. Spis treœci Spis treœci Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Wykaz literatury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXV Rozdzia³ 1. Wprowadzenie do prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Pojêcie prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ród³a prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Prawa podmiotowe rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Dwie podstawowe cechy podmiotowych praw rzeczowych . . . . . . . . II. Bezwzglêdny i bezpoœredni charakter praw rzeczowych. Prawa rzeczowe a prawa wzglêdne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przedmiot praw rzeczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rzecz jako przedmiot praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Nieruchomoœci i rzeczy ruchome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Rzeczy oznaczone co do to¿samoœci i co do gatunku . . . . . . . . . . . 5. Czêœci sk³adowe rzeczy. Zasada superficies solo cedit. . . . . . . . . . . . . A. Pojêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Znaczenie prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Czêœci sk³adowe nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przynale¿noœci rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Po¿ytki rzeczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Typy i rodzaje praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zasada numerus clausus praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Zasada jawnoœci praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII. Posiadanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 2. W³asnoœæ i stosunki w³asnoœciowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Ogólna charakterystyka w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 3 3 4 6 6 6 7 9 9 9 10 10 12 13 15 16 16 17 19 19 19 1 1 1 3 5 5 9 16 16 18 20 30 32 32 38 39 44 48 58 65 67 71 72 72 72 V Spis treœci II. W³asnoœæ jako kategoria prawna, ekonomiczna i socjologiczna . . . . . III. W³asnoœæ w ujêciu konstytucyjnym i cywilnoprawnym. . . . . . . . . . . . IV. Przekszta³cenia w³asnoœciowe w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Funkcje prawa w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Ró¿nicowanie siê w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. W³asnoœæ prywatna i w³asnoœæ publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. W³asnoœæ pañstwowa i w³asnoœæ komunalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada podzielnoœci w³asnoœci pañstwowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. W³asnoœæ pañstwowa i w³asnoœæ komunalna a w³asnoœæ publiczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Funkcjonalne zró¿nicowanie w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. W³asnoœæ rolnicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. W³asnoœæ intelektualna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. W³asnoœæ przemys³owa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 3. Treœæ i wykonywanie prawa w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Podmiotowe prawo w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Treœæ prawa w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zakres prawa w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Podmiotowe prawo w³asnoœci a stosunek prawny w³asnoœci . . . . . . . § 6. Wykonywanie prawa w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot prawa w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo korzystania z rzeczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Prawo rozporz¹dzania rzecz¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Wykonywanie w³asnoœci nieruchomoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. W³asnoœæ poszczególnych rodzajów nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . III. S¹siedztwo nieruchomoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Prawo s¹siedzkie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zak³ócanie korzystania z nieruchomoœci (immisje) . . . . . . . . . . . . . 3. Brak dostêpu do drogi publicznej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Roboty ziemne na s¹siedniej nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budowli . . . . . . . . . . . . . . 7. Granice gruntów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 4. Nabycie i utrata prawa w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 8. Uwagi ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zdarzenia prawne prowadz¹ce do nabycia w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . II. Utrata w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pierwotne i pochodne nabycie w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 9. Przeniesienie w³asnoœci. Zasady ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zasada podwójnego skutku umowy zobowi¹zuj¹cej do przeniesienia w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zasada konsensualnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI s. Nb. 73 20 79 21 85 23 24 90 94 25 94 25 26 99 103 27 27 103 106 27 29 32 32 32 33 34 35 35 35 36 37 38 38 39 40 40 41 41 41 42 42 43 44 45 45 46 47 51 51 51 52 52 54 54 55 56 108 111 111 112 113 114 115 115 115 118 122 124 124 126 127 129 130 130 131 132 132 136 141 150 151 154 156 161 161 161 167 168 172 172 175 178 Spis treœci s. Nb. 182 IV. Zasada przyczynowoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 184 V. Przeniesienie w³asnoœci pod warunkiem lub z zastrze¿eniem terminu 57 187 58 VI. Forma umowy przeniesienia w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 59 § 10. Nabycie w³asnoœci na zlecenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 11. Nabycie w³asnoœci rzeczy ruchomej od nieuprawnionego . . . . . . . . . . . . . . 60 194 199 62 § 12. Ograniczenia obrotu nieruchomoœciami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ograniczenia w obrocie nieruchomoœciami rolnymi . . . . . . . . . . . . . . . 62 199 II. Ograniczenia w obrocie nieruchomoœciami Skarbu Pañstwa i jednostek samorz¹du terytorialnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Nabywanie nieruchomoœci przez cudzoziemców . . . . . . . . . . . . . . . . . § 13. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie i funkcja zasiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasiedzenie a przemilczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . 4. Skutek zasiedzenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przes³anki zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Posiadanie samoistne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Up³yw czasu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Dobra wiara posiadacza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 14. Inne sposoby nabycia i utraty w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zrzeczenie siê w³asnoœci nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Nabycie w³asnoœci rzeczy niczyjej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Znalezienie rzeczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Nabycie w³asnoœci po¿ytków naturalnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Przetworzenie, po³¹czenie i pomieszanie rzeczy ruchomych . . . . . . . Rozdzia³ 5. Wspó³w³asnoœæ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 15. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i podstawowe cechy wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wspó³w³asnoœæ rzeczy a wspólnoœæ praw maj¹tkowych . . . . . . . . . . . III. Rodzaje wspó³w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. ród³a wspó³w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 16. Udzia³ we wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i znaczenie prawne udzia³u we wspó³w³asnoœci. . . . . . . . . . . . II. Wysokoœæ udzia³ów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 17. Treœæ i wykonywanie wspó³w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Zarz¹d rzecz¹ wspóln¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. Pojêcie zarz¹du rzecz¹ wspóln¹. . . . . . . . . . . . . . . 2. Zarz¹d ustawowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . A. Uwagi ogólne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B. Czynnoœci zwyk³ego zarz¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C. Czynnoœci przekraczaj¹ce zakres zwyk³ego zarz¹du . . . . . . . . . 3. Zarz¹d umowny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zarz¹d s¹dowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wspó³posiadanie i korzystanie z rzeczy wspólnej. . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustawowa, umowna i s¹dowa regulacja wspó³posiadania i korzystania z rzeczy wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 66 68 68 68 69 70 71 72 72 73 73 74 75 75 77 77 78 78 81 81 81 83 83 85 85 85 87 88 88 89 89 90 90 90 91 91 92 92 92 93 205 206 208 208 208 212 214 223 226 226 230 233 239 243 243 246 249 254 255 267 267 267 275 276 286 288 288 298 300 300 305 305 311 311 316 322 324 326 327 327 329 VII Spis treœci IV. Po¿ytki i przychody, wydatki i ciê¿ary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 18. Ochrona wspó³w³asnoœci. Czynnoœci zachowawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 19. Zniesienie wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. ¯¹danie zniesienia wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Tryby zniesienia wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowny tryb zniesienia wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. S¹dowy tryb zniesienia wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Sposoby zniesienia wspó³w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Podzia³ fizyczny rzeczy wspólnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przyznanie rzeczy na w³asnoœæ jednemu ze wspó³w³aœcicieli . . . . 4. Sprzeda¿ rzeczy wspólnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Zniesienie wspó³w³asnoœci gospodarstwa rolnego . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 6. W³asnoœæ lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 20. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo odrêbnej w³asnoœci lokalu w spó³dzielni mieszkaniowej . . . . . § 21. Konstrukcja prawna odrêbnej w³asnoœci lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot w³asnoœci (nieruchomoœæ lokalowa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Ustanowienie odrêbnej w³asnoœci lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Umowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jednostronna czynnoœæ prawna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Orzeczenie s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Problem zasiedzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Nieruchomoœæ wspólna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Wspó³w³asnoœæ nieruchomoœci wspólnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 22. Prawa i obowi¹zki w³aœcicieli lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 23. Zarz¹dzanie nieruchomoœci¹ wspóln¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wspólnota mieszkaniowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Szczegó³owe zasady zarz¹du nieruchomoœci¹ wspóln¹ . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 7. Ochrona w³asnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 24. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 25. Roszczenie windykacyjne i negatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Roszczenie windykacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Roszczenie negatoryjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 26. Roszczenia uzupe³niaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 27. Roszczenia o zwrot nak³adów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 28. Budowa na cudzym gruncie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Roszczenie posiadacza gruntu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przes³anki roszczenia o wykup . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII s. Nb. 333 95 336 95 340 96 97 340 347 97 351 98 351 98 353 98 99 356 361 100 361 100 363 100 101 68 371 101 372 102 105 105 106 107 108 109 110 110 110 111 111 112 113 113 113 114 115 116 116 117 119 119 121 122 123 124 125 127 129 129 130 130 130 379 379 383 387 387 390 395 395 397 401 403 406 408 408 411 416 420 420 423 425 430 430 438 438 446 455 461 469 478 478 479 479 480 III. Roszczenie w³aœciciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Realizacja roszczeñ z art. 231 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Spis treœci s. Nb. 491 495 131 132 Rozdzia³ 8. U¿ytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 29. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i funkcje u¿ytkowania wieczystego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Charakter prawny u¿ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 30. Treœæ i konstrukcja prawna u¿ytkowania wieczystego. . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Przedmiot u¿ytkowania wieczystego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Terminowoœæ u¿ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawa i obowi¹zki u¿ytkownika wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Odrêbna w³asnoœæ budynków. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 31. Nabycie u¿ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ustanowienie i przeniesienie u¿ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . II. Nabycie u¿ytkowania wieczystego przez zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . § 32. Wygaœniêcie u¿ytkowania wieczystego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 33. Przekszta³cenie u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci . . . . . . . . . . Rozdzia³ 9. Prawa rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 34. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Cechy szczególne ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . II. Katalog ograniczonych praw rzeczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ciê¿ary realne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. D³ug gruntowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Klasyfikacje ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 35. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Umowne ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego . . . . . . . . . III. Inne sposoby powstawania ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . 133 133 133 134 135 135 135 136 137 138 138 139 139 141 143 143 143 144 144 145 145 146 147 147 148 149 497 497 497 500 502 502 504 506 514 516 516 519 520 227 529 529 529 535 535 539 540 542 547 547 550 556 1. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych z mocy samego prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 556 2. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych z mocy orzeczenia s¹du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 557 3. Powstanie ograniczonych praw rzeczowych z mocy decyzji administracyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 36. Zmiana treœci i przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego . . . . . . . . . I. Zmiana treœci praw rzeczowych ograniczonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 37. Pierwszeñstwo ograniczonych praw rzeczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i znaczenie pierwszeñstwa ograniczonych praw rzeczowych II. Kryteria decyduj¹ce o pierwszeñstwie ograniczonych praw rzeczowych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Zmiana pierwszeñstwa ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . § 38. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 39. Wygaœniêcie ograniczonych praw rzeczowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Wygaœniêcie na mocy czynnoœci prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Konfuzja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Inne przyczyny wygaœniêcia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 150 150 150 151 151 152 153 154 155 155 155 155 558 559 559 563 566 566 570 579 581 586 586 588 589 IX Spis treœci s. Nb. Rozdzia³ 10. U¿ytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 40. Ogólna charakterystyka u¿ytkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i treœæ u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Spo³eczno-gospodarcze funkcje u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 41. Powstanie, wykonywanie i wygaœniêcie u¿ytkowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . § 42. Rodzaje u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. U¿ytkowanie przez osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Timesharing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. U¿ytkowanie przez rolnicze spó³dzielnie produkcyjne . . . . . . . . . . . . IV. Inne wypadki u¿ytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 11. S³u¿ebnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 43. Ogólna charakterystyka s³u¿ebnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Spo³eczno-gospodarcze funkcje s³u¿ebnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 44. S³u¿ebnoœci gruntowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i treœæ s³u¿ebnoœci gruntowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Powstanie s³u¿ebnoœci gruntowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustanowienie s³u¿ebnoœci w drodze umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ustanowienie s³u¿ebnoœci na podstawie orzeczenia s¹du . . . . . . . 3. Zasiedzenie s³u¿ebnoœci gruntowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Powstanie s³u¿ebnoœci na podstawie decyzji administracyjnej . . . III. Wykonywanie i wygaœniêcie s³u¿ebnoœci gruntowych . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Utrzymywanie urz¹dzeñ potrzebnych do wykonywania s³u¿ebnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Podzia³ nieruchomoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Zmiana treœci lub sposobu wykonywania s³u¿ebnoœci . . . . . . . . . . 5. Wygaœniêcie s³u¿ebnoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 45. S³u¿ebnoœci osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. S³u¿ebnoœci osobiste a s³u¿ebnoœci gruntowe. Ogólna konfrontacja. . 1. Pojêcie i treœæ s³u¿ebnoœci osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zakres, powstanie, wykonywanie i wygaœniêcie s³u¿ebnoœci osobistej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. S³u¿ebnoœæ mieszkania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 46. S³u¿ebnoœci osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 157 157 160 161 162 162 163 164 167 169 169 169 170 171 171 172 172 173 174 175 175 175 176 177 177 178 179 179 179 179 180 181 Rozdzia³ 12. Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 § 47. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Spó³dzielnie mieszkaniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Spó³dzielcze prawa do lokali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Spó³dzielcze prawa do lokali a cz³onkostwo w spó³dzielni mieszkaniowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 48. Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu wed³ug SpMieszkU . . . . . . . . 183 183 185 187 188 594 594 594 605 610 615 615 621 629 637 639 639 639 644 647 647 652 652 657 662 667 670 670 672 675 679 981 685 685 685 689 695 700 705 705 705 709 718 724 I. Charakter prawny i treœæ spó³dzielczego w³asnoœciowego prawa do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 724 II. Przekszta³cenie spó³dzielczego prawa w³asnoœciowego w odrêbn¹ w³asnoœæ lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191 733 X Spis treœci s. Nb. Rozdzia³ 13. Zastaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 49. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Zabezpieczenie wierzytelnoœci. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Pojêcie i rodzaje praw zastawniczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 50. Zastaw zwyk³y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i funkcja zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. Zastaw jako prawo akcesoryjne . . . . . . . . . . . . . . . 2. Treœæ prawa zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wierzytelnoœæ zabezpieczona zastawem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Prawa i obowi¹zki zastawnika i zastawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Przedmiot zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Powstanie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Ustanowienie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Powstanie zastawu z mocy prawa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Tryb zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu . . . . . . . . . . . . . V. Wygaœniêcie zastawu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 51. Zastaw na prawach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 52. Zastaw rejestrowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Szczególne cechy zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. Pojêcie i funkcje zastawu rejestrowego . . . . . . . . . 2. Ustanowienie zastawu rejestrowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Przedmiot zastawu rejestrowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Wierzytelnoœæ zabezpieczona zastawem rejestrowym. . . . . . . . . . . 5. Tryb zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Wygaœniêcie zastawu rejestrowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Rejestr zastawów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 53. Zastaw skarbowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 14. Hipoteka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 54. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie i funkcja spo³eczno-gospodarcza hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Hipoteka jako prawo rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Ochrona hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Pierwszeñstwo hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 55. Wierzytelnoœæ zabezpieczona hipotek¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Akcesoryjnoœæ hipoteki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 56. Przedmiot hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Nieruchomoœci. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. U¿ytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Spó³dzielcze w³asnoœciowe prawo do lokalu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Wierzytelnoœæ hipoteczna jako przedmiot hipoteki. . . . . . . . . . . . . . . . § 57. Powstanie i rodzaje hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Powstanie hipoteki (uwagi ogólne) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Hipoteka umowna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Hipoteka przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 193 193 195 196 196 196 197 198 199 199 200 200 201 202 203 204 205 205 205 206 207 207 208 208 209 210 211 211 211 212 212 213 214 215 215 216 216 216 217 218 218 219 220 220 221 222 738 738 738 748 755 755 755 759 765 768 774 778 778 786 789 794 801 805 805 805 809 812 817 819 823 828 832 833 833 833 835 835 835 840 845 845 850 852 852 854 860 862 863 866 866 868 871 XI Spis treœci IV. Hipoteka kaucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Hipoteka ³¹czna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 58. Tryb zaspokojenia wierzyciela hipotecznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 59. Wygaœniêcie hipoteki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 15. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 60. Pojêcie i rodzaje posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojêcie oraz istota posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Definicja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Elementy pojêcia posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Istota i znaczenie prawne posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Wspó³posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Rodzaje posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Posiadanie samoistne i posiadanie zale¿ne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Posiadanie prawne i bezprawne, niewadliwe i wadliwe . . . . . . . . . 4. Posiadanie w dobrej wierze i w z³ej wierze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Posiadanie s³u¿ebnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Inne ni¿ posiadanie rodzaje faktycznego w³adztwa nad rzecz¹ . . . . . § 61. Nabycie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Nabycie pierwotne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Przeniesienie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Dziedziczenie posiadania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 62. Domniemania zwi¹zane z posiadaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Poszczególne domniemania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 63. Ochrona posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ochrona w³asna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Obrona konieczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Dozwolona samopomoc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Ochrona s¹dowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Roszczenie o przywrócenie stanu poprzedniego i o zaniechanie naruszeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Roszczenia posesoryjne pomiêdzy wspó³posiadaczami . . . . . . . . . 4. Roszczenie o wstrzymanie budowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Przywrócenie posiadania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Ochrona w³adania lokalem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdzia³ 16. Ksiêgi wieczyste. Ewidencja gruntów i budynków . . . . . . . . . . . . § 64. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 65. Ksiêgi wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Ogólna charakterystyka ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie i funkcje ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Realny system ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Prawa ujawniane w ksiêgach wieczystych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ustrój ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Zak³adanie ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XII s. Nb. 875 879 885 893 223 224 225 227 229 229 229 229 230 231 232 232 232 233 234 234 235 236 237 237 237 238 239 240 240 240 241 241 243 243 243 244 244 244 246 247 247 247 249 249 250 251 251 252 253 254 254 903 903 903 903 906 911 917 919 919 921 922 923 926 927 930 930 931 932 938 939 939 940 944 944 947 947 948 950 950 951 959 960 961 962 963 963 963 969 969 975 981 984 984 2. Struktura ksiêgi wieczystej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Postêpowanie wieczystoksiêgowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Elektroniczna ksiêga wieczysta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Wpisy do ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie i rodzaje wpisów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Zasada wpisu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Jawnoœæ ksi¹g wieczystych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Domniemania zwi¹zane z wpisem do ksiêgi wieczystej. . . . . . . . . . . . V. Rêkojmia wiary publicznej ksi¹g wieczystych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie i istota rêkojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Przes³anki os³aniaj¹cego dzia³ania rêkojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Wy³¹czenie os³aniaj¹cego dzia³ania rêkojmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI. Pierwszeñstwo praw rzeczowych ograniczonych wpisanych Spis treœci s. Nb. 985 255 990 255 257 999 257 1000 257 1000 258 1001 260 1013 260 1015 262 1021 262 1021 263 1026 265 1035 do ksiêgi wieczystej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 66. Samodzielny zbiór dokumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 67. Ewidencja gruntów i budynków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 1038 266 1040 267 1041 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 XIII Wstêp WstêpWstêp Drugie wydanie podrêcznika Prawo rzeczowe przygotowane zosta³o, wzorem wydania pierwszego, przede wszystkim z myœl¹ o studentach prawa oraz kierun- ków pokrewnych, w szczególnoœci administracji. Zawarta w niniejszym tomie charakterystyka takich instytucji, jak w³asnoœæ, u¿ytkowanie wieczyste, prawa rzeczowe ograniczone oraz posiadanie i ksiêgi wieczyste opracowana zosta³a przy uwzglêdnieniu najnowszych zmian prawa rzeczowego (w tym polegaj¹cej na regulacji instytucji s³u¿ebnoœci przesy³u), no- wego orzecznictwa i dorobku doktryny. W ksi¹¿ce utrzymany zosta³ rozbudowany uk³ad redakcyjny z podzia³em po- szczególnych merytorycznych czêœci wyk³adu na paragrafy, punkty i podpunkty. Bia³ystok, lipiec 2010 r. Adam Doliwa XV Wykaz skrótów 1. ród³a prawa GospNierU ........................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomoœcia- mi (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) GospNierRolSPU ................. ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nierucho- moœciami rolnymi Skarbu Pañstwa (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) KC .......................................... Kodeks cywilny KPC ........................................ Kodeks postêpowania cywilnego. KRO ....................................... Kodeks rodzinny i opiekuñczy KSH ....................................... Kodeks spó³ek handlowych KWU ...................................... ustawa z 6.7.1982 r. o ksiêgach wieczystych i hipote- ce (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) Wykaz skrótów Wykaz skrótów NierCudzU ........................... ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomoœci przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) OrdPodU .............................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PodpisElektrU ...................... ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.) PPU ........................................ ustawa z 25.9.1981 r. o przedsiêbiorstwach pañ- stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) PrASC .................................... ustawa z 29.9.1986 r. – Prawo o aktach stanu cywil- nego (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688 ze zm.) XVII Wykaz skrótów PrAut ......................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrBank ....................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrGeod ...................... ustawa z 17.5.1989 r.– Prawo geodezyjne i kartogra- ficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 ze zm.) PrGosp ....................... ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo dzia³alnoœci gospo- darczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) PrNot ......................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrSpó³dz .................... ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spó³dzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) PrPrywM ................... ustawa z 12.11.1965 r. – Prawo prywatne miêdzyna- rodowe (Dz.U. Nr 46, poz. 290 ze zm.) PWKC ........................ ustawa z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzaj¹ce Ko- deks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.) SamGminU ............... ustawa z 8.3.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) SNU ........................... ustawa z 23.11.2002 r. o S¹dzie Najwy¿szym (Dz.U. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) SpMieszkU ................ ustawa z 15.12.2000 r. o spó³dzielniach mieszkanio- wych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) UstRolU...................... ustawa z 11.4.2003 r. o kszta³towaniu ustroju rolne- go (Dz.U. Nr 64, poz. 592 ze zm.) W³LokU ..................... ustawa z 24.6.1994 r. o w³asnoœci lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) ZastRejU .................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i reje- strze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) 2. Organy orzekaj¹ce SA ............................... S¹d Apelacyjny SN ............................... S¹d Najwy¿szy SN(7) .......................... S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów NSA ........................... Naczelny S¹d Administracyjny 3. Czasopisma Ann. UMCS .............. Annales UMCS Dz.U. .......................... Dziennik Ustaw KPP ............................ Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................ Monitor Prawniczy NP .............................. Nowe Prawo OSA ............................ Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych XVIII Wykaz skrótów OSN ....................................... Zbiór Orzeczeñ S¹du Najwy¿szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (w latach 1953–1961: Izby Cy- wilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach: 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach: 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, w latach: 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych, od 1995 roku: Izby Cy- wilnej) OSP ........................................ Orzecznictwo S¹dów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿o- wych) OTK ....................................... Orzecznictwo Trybuna³u Konstytucyjnego Pal. ......................................... Palestra PiP .......................................... Pañstwo i Prawo PPH ........................................ Przegl¹d Prawa Handlowego Pr. Sp. ..................................... Prawo Spó³ek PS ........................................... Przegl¹d S¹dowy PUG ....................................... Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego PPW ....................................... Prawo Papierów Wartoœciowych Rej. ......................................... Rejent R.Pr. ....................................... Radca Prawny Studia Iuridica SI ............................................ SC ........................................... Studia Cywilistyczne SP ........................................... Studia Prawnicze Wok. ...................................... Wokanda 4. Inne artyku³ czêœæ litera art. .......................................... cz. ........................................... lit. ........................................... m.in. ....................................... miêdzy innymi nastêpna (-e, -y) nast. ....................................... numer brzegowy Nb. ......................................... na przyk³ad np. .......................................... Nr ........................................... numer orz. ......................................... orzeczenie pkt .......................................... punkt por. ......................................... porównaj post. ....................................... postanowienie poz. ........................................ pozycja r. ............................................. red. ......................................... rozp. ....................................... rok redakcja (-¹) rozporz¹dzenie XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rzeczowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: