Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00474 008239 20948855 na godz. na dobę w sumie
Prawo rzeczowe - ebook/pdf
Prawo rzeczowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 423
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4033-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> prawo
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Seria Wykłady Becka zawiera niezbędny pakiet wiedzy z dziedziny prawa, która jest przedmiotem egzaminacyjnym. Każde zagadnienie omówione jest w krótkiej formie, jednocześnie od strony teoretycznej i praktycznej. Ten sprawdzony przez samych studentów sposób przekazania informacji gwarantuje szybką i bardziej efektywną naukę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wykłady Becka Katarzyna Anna Dadańska Prawo rzeczowe 3. wydanie Wydawnictwo C. H. Beck Wykłady Becka Prawo rzeczowe W sprzedaży: E. Gniewek (red.) PODSTAWY PRAWA CYWILNEGO, wyd. 4 Studia Prawnicze E. Gniewek PRAWO RZECZOWE, wyd. 8 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO RZECZOWE, wyd. 3 Skrypty Becka A. K. Bieliński, M. Pannert PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA. PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Wykłady Becka A. Doliwa PRAWO RZECZOWE, wyd. 2 Akademia Prawa P. Kostański, M. Halgas, K. Grzesik PRAWO RZECZOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C. H. Beck K. Pietrzykowski (wprowadz.) PRAWO CYWILNE. ORZECZNICTWO, T. 1–3, wyd. 2 Zbiory Orzecznictwa Becka M. Gutowski (wprowadz.) KODEKS CYWILNY Z WPROWADZENIEM, wyd. 35 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo rzeczowe 3. wydanie dr Katarzyna Anna Dadańska Uniwersytet Szczeciński Wydawnictwo C. H. BECK Warszawa 2012 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4032-6 ISBN e-book 978-83-255-4033-3 Spis treści Wykaz skrótów ...................................................................................................................... . XIII Wykaz literatury .................................................................................................................... . XVII Przedmowa ............................................................................................................................. . XXIII Rozdział I. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym ................................................... . . §.1.. Pojęcie prawa rzeczowego ...................................................................................... . §.2.. Przedmioty praw rzeczowych ............................................................................... . . I. . Uwagi ogólne ................................................................................................... . II. Pojęcie rzeczy ................................................................................................... . . . III. Klasyfikacja rzeczy .......................................................................................... . IV. Części składowe rzeczy, przynależności, pożytki ...................................... . . V. Pozostałe przedmioty praw rzeczowych .................................................... . . §.3.. Zasada numerus clausus praw rzeczowych .......................................................... . . §.4.. Rodzaje praw rzeczowych ..................................................................................... . . §.5.. Historia i.źródła prawa rzeczowego ..................................................................... . . . §.6.. Zasada jawności praw rzeczowych ...................................................................... . . §.7.. Posiadanie – uwagi wprowadzające ..................................................................... . Rozdział II. Posiadanie ........................................................................................................ . §.8.. Pojęcie i.istota posiadania ....................................................................................... . . . §.9.. Funkcje posiadania .................................................................................................. . §.10..Rodzaje posiadania i.instytucje podobne ............................................................. . . I. . Posiadanie samoistne i.zależne ..................................................................... . . II. Posiadanie w.dobrej i.w.złej wierze ............................................................. . III. Posiadanie wadliwe i.niewadliwe ................................................................ . . IV. Posiadanie bezprawne i.prawne ................................................................... . . V. Posiadanie służebności ................................................................................... . . . VI. Współposiadanie ............................................................................................. . 1 1 4 4 4 5 7 10 14 14 15 19 20 23 23 25 26 26 27 28 28 29 29  Spis treści VII. Dzierżenie ........................................................................................................ . . VIII. Władztwo prekaryjne ..................................................................................... . . §.11..Przedmiot posiadania ............................................................................................. . . §.12..Domniemania prawne związane z.posiadaniem ................................................ . . §.13..Nabycie i.utrata posiadania ................................................................................... . . §.14..Ochrona posiadania ................................................................................................ . . I. Uwagi ogólne ................................................................................................... . . II. Obrona konieczna ........................................................................................... . . III. Dozwolona samopomoc ................................................................................ . . . IV. Roszczenia posesoryjne .................................................................................. . Rozdział III. Pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności ...................................... . §.15..Pojęcie własności ..................................................................................................... . . §.16..Treść prawa własności ............................................................................................ . . §.17..Ograniczenia prawa własności .............................................................................. . . I. . Uwagi ogólne ................................................................................................... . II. Ograniczenia wynikające z.ustaw – uwagi wprowadzające .................... . . III. Stan wyższej konieczności ............................................................................ . . . IV. Prawo sąsiedzkie ............................................................................................. . 1. Immisje ......................................................................................................... . 2. Droga konieczna ......................................................................................... . 3. Korzystanie z.przygranicznych pasów gruntu ...................................... . 4. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku lub innego . urządzenia .................................................................................................. . 5. Granice gruntów ......................................................................................... . V. Ograniczenia własności wynikające z.zasad współżycia społecznego .. . VI. Ograniczenia własności wynikające ze społeczno-gospodarczego . . przeznaczenia prawa ...................................................................................... . Rozdział IV. Nabycie i utrata własności ........................................................................... . §.18..Uwagi ogólne ........................................................................................................... . . §.19..Przeniesienie własności na podstawie umowy ................................................... . . I. . Uwagi wprowadzające ................................................................................... . . II. Zasada podwójnego skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności .......................................................................................................... . III. Zasada konsensualości ................................................................................... . IV. Zasada przyczynowości ................................................................................. . V. Przeniesienie własności pod warunkiem lub z.zastrzeżeniem terminu .. VI. Forma umowy przeniesienia własności ...................................................... . VII. Nabycie własności na zlecenie ...................................................................... . VIII. Przewłaszczenie na zabezpieczenie ............................................................ . . . . . . . 30 31 32 34 35 38 38 39 40 40 51 51 54 56 56 57 58 59 59 63 65 66 67 70 70 79 79 81 81 82 83 84 84 85 85 86 I Spis treści . . . . . §.20..Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego ............................... . §.21..Zasiedzenie ............................................................................................................... . I. Pojęcie zasiedzenia .......................................................................................... . II. Przesłanki zasiedzenia ................................................................................... . 1. Uwagi wprowadzające .............................................................................. . 2. Posiadanie samoistne, nieprzerwane ...................................................... . 3. Upływ czasu ................................................................................................ . 4. Dobra wiara ................................................................................................. . III. Skutki zasiedzenia .......................................................................................... . . §.22..Inne przypadki nabycia i.utraty własności .......................................................... . . I. Zrzeczenie się prawa własności nieruchomości ........................................ . . II. Zawłaszczenie rzeczy ruchomej wraz z.problematyką roju pszczół ...... . . III. Znalezienie i.przemilczenie ........................................................................... . . IV. Nabycie własności pożytków naturalnych ................................................. . . V. Połączenie lub pomieszanie, wytworzenie, przetworzenie rzeczy ......... . . Rozdział V. Współwłasność ................................................................................................ . §.23..Ogólne cechy współwłasności ............................................................................... . . . §.24..Źródła współwłasności ........................................................................................... . §.25..Rodzaje współwłasności ......................................................................................... . . I. . Uwagi wprowadzające ................................................................................... . II. Współwłasność łączna ................................................................................... . . . III. Współwłasność w.częściach ułamkowych .................................................. . §.26..Treść i.wykonywanie współwłasności ................................................................. . . I. . Treść współwłasności ..................................................................................... . II. Zarząd rzeczą wspólną .................................................................................. . . 1. Uwagi ogólne ............................................................................................. . 2. Ustawowy zarząd rzeczą wspólną .......................................................... . 3. Umowny zarząd rzeczą wspólną ............................................................. . 4. Zarząd sądowy ........................................................................................... . III. Korzystanie z.rzeczy i.ponoszenie ciężarów związanych z.rzeczą ......... . IV. Rozporządzanie rzeczą wspólną .................................................................. . V. Czynności zachowawcze ............................................................................... . §.27..Zniesienie współwłasności ..................................................................................... . I. Uwagi ogólne ................................................................................................... . II. Tryby zniesienia współwłasności ................................................................. . III. Sposoby zniesienia współwłasności ............................................................. . 1. Fizyczny podział rzeczy ............................................................................ . 2. Przyznanie rzeczy jednemu współwłaścicielowi .................................. . 3. Podział cywilny .......................................................................................... . IV. Problematyka zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego .......... . . . . . . . . 89 94 94 95 95 98 98 99 100 101 101 105 105 108 108 121 121 122 124 124 124 125 128 128 128 128 129 130 131 132 133 133 134 134 134 136 136 137 137 138 II Spis treści Rozdział VI. Odrębna własność lokalu ............................................................................ . §.28..Uwagi ogólne ........................................................................................................... . . §.29..Przedmiot własności ............................................................................................... . . . §.30..Sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu ............................................. . I. . Uwagi wstępne ................................................................................................ . II. Umowa ............................................................................................................. . . III. Jednostronna czynność prawna .................................................................... . . . IV. Orzeczenie sądu .............................................................................................. . §.31..Prawa i.obowiązki właścicieli lokali ..................................................................... . . §.32..Zarząd nieruchomością wspólną .......................................................................... . . I. . Uwagi wstępne ................................................................................................ . . II. Wspólnota mieszkaniowa .............................................................................. . III. Zasady zarządu nieruchomością wspólną .................................................. . . . §.33..Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej ..................... . Rozdział VII. Ochrona własności ...................................................................................... . §.34..Uwagi ogólne ........................................................................................................... . . §.35..Prawnorzeczowe roszczenia petytoryjne właściciela ........................................ . . . Uwagi wprowadzające ................................................................................... . I. II. Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio)...................................................... . . 1. Legitymacja czynna .................................................................................... . 2. Legitymacja bierna ..................................................................................... . 3. Obrona pozwanego w.procesie windykacyjnym .................................. . III. Roszczenie negatoryjne (actio negatoria)....................................................... . 1. Legitymacja czynna .................................................................................... . 2. Legitymacja bierna ..................................................................................... . IV. Roszczenia uzupełniające .............................................................................. . 1. Uwagi ogólne .............................................................................................. . 2. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w.dobrej wierze ................ . 3. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w.dobrej wierze, . . . przeciwko któremu wytoczono powództwo ......................................... . 4. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w.złej wierze ..................... . 5. Przeciwstawne roszczenia samoistnego posiadacza ............................ . 5.1. Roszczenia posiadacza samoistnego w.dobrej wierze .................. . 5.2. Roszczenia posiadacza samoistnego w.dobrej wierze od chwili, gdy.dowiedział się o.wytoczeniu powództwa .............................. . 5.3. Roszczenia posiadacza samoistnego w.złej wierze ....................... . 5.4. Rozliczenie nakładów na rzecz i.przedawnienie roszczeń . z.tytułu poniesionych nakładów ..................................................... . 6. Połączenie przedmiotów ........................................................................... . 7. Posiadacz zależny ....................................................................................... . III 139 139 140 142 142 143 144 144 145 146 146 147 148 149 151 151 154 154 155 155 156 157 157 159 159 160 160 162 162 163 163 163 164 164 164 164 165 . V. Roszczenia wynikające z.budowy na cudzym gruncie – regulacje . Spis treści . I. wspólne ............................................................................................................ . 1..Ratio legis i.podmiotowy zakres roszczeń ............................................... . 2. Przedmiotowy zakres roszczeń ................................................................ . 3. Wynagrodzenie ........................................................................................... . 4. Realizacja roszczeń ..................................................................................... . VI. Roszczenie posiadacza o.przeniesienie własności gruntu ........................ . 1. Przesłanka posiadania samoistnego w.dobrej wierze .......................... . 2. Wzniesienie budynku lub innego urządzenia ....................................... . 3. Wartość budynku lub innego urządzenia i.wartość gruntu ................ . . VII. Roszczenie właściciela o.wykup gruntu ..................................................... . Rozdział VIII. Użytkowanie wieczyste ............................................................................ . §.36..Uwagi ogólne ........................................................................................................... . . §.37..Przedmiot użytkowania wieczystego ................................................................... . . . §.38..Podmioty użytkowania wieczystego .................................................................... . §.39..Terminowość użytkowania wieczystego ............................................................. . . §.40..Treść użytkowania wieczystego ............................................................................ . . §.41..Powstanie użytkowania wieczystego ................................................................... . . . Umowa ............................................................................................................. . 1. Przetarg ........................................................................................................ . 2. Treść umowy oraz zawarcie umowy ....................................................... . 3. Wpis do księgi wieczystej ......................................................................... . II. Powstanie użytkowania wieczystego z.mocy prawa ............................... . . III. Zasiedzenie użytkowania wieczystego ...................................................... . . IV. Decyzja administracyjna ................................................................................ . . §.42..Przeniesienie użytkowania wieczystego .............................................................. . . §.43..Ochrona użytkowania wieczystego ...................................................................... . . §.44..Wygaśnięcie użytkowania wieczystego ............................................................... . . §.45..Przekształcenie użytkowania wieczystego w.prawo własności ....................... . . Rozdział IX. Ograniczone prawa rzeczowe – ogólna charakterystyka ....................... . §.46..Uwagi ogólne ........................................................................................................... . . §.47..Katalog ograniczonych praw rzeczowych ........................................................... . . . §.48..Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego .............................................. . I. . Umowne ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego ..................... . II. Inne sposoby powstania ograniczonych praw rzeczowych ..................... . . 1. Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z.mocy prawa ............. . 2. Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z mocy orzeczenia 166 166 167 168 168 169 169 169 170 171 189 189 192 195 195 196 198 198 199 200 201 202 203 203 203 206 206 211 213 213 214 216 216 218 218 sądowego .................................................................................................... . 219 3. Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z mocy decyzji administracyjnej ......................................................................................... . 219 IX Spis treści §.49..Zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego ............................................... . . §.50..Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego ............................................... . . §.51..Kolejność wykonywania ograniczonych praw rzeczowych ............................. . . §.52..Zmiana pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ............................... . . §.53..Wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego ................................................ . . . §.54..Ochrona ograniczonych praw rzeczowych ......................................................... . Rozdział X. Użytkowanie .................................................................................................... . . §.55..Pojęcie użytkowania ................................................................................................ . §.56..Przedmiot użytkowania ......................................................................................... . . §.57..Podmioty użytkowania ........................................................................................... . . . §.58..Powstanie, wykonywanie i.wygaśnięcie użytkowania ...................................... . §.59..Poszczególne rodzaje użytkowania ...................................................................... . . I. . Użytkowanie przez osoby fizyczne .............................................................. . II. Timeshare ......................................................................................................... . . . III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne ............................ . . IV. Inne wypadki użytkowania ........................................................................... . Rozdział XI. Służebności ..................................................................................................... . . §.60..Ogólna charakterystyka służebności .................................................................... . §.61..Służebności gruntowe ............................................................................................. . . I. . Pojęcie i.treść służebności gruntowych ........................................................ . . II. Powstanie służebności gruntowych ............................................................. . III. Wykonywanie służebności gruntowych ...................................................... . . 1. Zagadnienia ogólne .................................................................................... . 2. Utrzymywanie urządzeń .......................................................................... . 3. Podział nieruchomości ............................................................................... . 4. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności ........................ . IV. Wygaśnięcie służebności gruntowych ......................................................... . . §.62..Służebności osobiste ................................................................................................ . . I. Pojęcie i.charakterystyczne cechy służebności osobistych ........................ . . II. Służebność mieszkania ................................................................................... . . §.63..Służebność przesyłu ................................................................................................ . . Pojęcie i.treść służebności przesyłu .............................................................. . I. . II. Powstanie służebności przesyłu ................................................................... . . . III. Przeniesienie i.wygaśnięcie służebności przesyłu ..................................... . Rozdział XII. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ......................................... . §.64..Uwagi ogólne ........................................................................................................... . . . §.65..Treść i.charakter prawny spółdzielczego własnościowego prawa . do lokalu ................................................................................................................... . §.66..Powstanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu .......................... . . 219 221 222 224 225 227 229 229 231 233 234 236 236 237 247 250 253 253 255 255 256 258 258 259 259 260 261 263 263 264 268 268 271 274 289 289 292 293 X Spis treści . . §.67..Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ..................... . §.68..Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu . w.odrębną własność lokalu .................................................................................... . §.69..Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ...................... . . Rozdział XIII. Zastaw ........................................................................................................... . §.70..Uwagi ogólne ........................................................................................................... . . §.71..Zastaw ....................................................................................................................... . . I. . Pojęcie, funkcje i.przedmiot zastawu ........................................................... . II. Powstanie zastawu ......................................................................................... . . . III. Prawa i.obowiązki zastawnika i.zastawcy; tryb zaspokojenia . wierzyciela z.przedmiotu zastawu .............................................................. . IV. Wygaśnięcie zastawu ..................................................................................... . §.72..Zastaw na prawach ................................................................................................. . §.73..Zastaw rejestrowy ................................................................................................... . I. Uwagi ogólne ................................................................................................... . II. Ustanowienie zastawu rejestrowego ........................................................... . III. Podmioty zastawu rejestrowego oraz wierzytelności zabezpieczone . . . . . . . . zastawem rejestrowym .................................................................................. . IV. Przedmiot zastawu rejestrowego ................................................................. . V. Władanie przedmiotem zastawu oraz dopuszczalność rozporządzenia przedmiotem zastawu ................................................................................... . VI. Sposób zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego .......................... . . VII. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego .............................................................. . . VIII. Rejestr zastawów ............................................................................................ . . §.74..Zastaw skarbowy ..................................................................................................... . . Rozdział XIV. Hipoteka ....................................................................................................... . §.75..Pojęcie, funkcja i.ogólna charakterystyka hipoteki ............................................. . . §.76..Przedmiot hipoteki .................................................................................................. . . . §.77..Powstanie hipoteki oraz rodzaje hipotek ............................................................. . §.78..Wierzytelność zabezpieczona hipoteką oraz tryb zaspokojenia wierzyciela . hipotecznego ............................................................................................................ . §.79..Wygaśnięcie hipoteki .............................................................................................. . . . §.80..Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym .................................... . Rozdział XV. Księgi wieczyste ............................................................................................ . . §.81..Pojęcie i.funkcje ksiąg wieczystych ....................................................................... . §.82..Nazwa ....................................................................................................................... . . §.83..Źródła prawa ............................................................................................................ . . §.84..Realny system ksiąg wieczystych ......................................................................... . . . §.85..Prawa ujawniane w.księgach wieczystych .......................................................... . 295 296 298 301 301 304 304 307 309 311 312 314 314 315 316 317 318 319 320 321 322 331 331 333 337 343 349 350 353 354 355 356 356 359 XI Spis treści . . . . . . . . . . §.86..Ustrój ksiąg wieczystych ........................................................................................ . I. Struktura księgi wieczystej ............................................................................ . II. Postępowanie wieczystoksięgowe ................................................................ . III. Zasada jawności ksiąg wieczystych ............................................................. . §.87..Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych ..................................................... . I. Uwagi wprowadzające ................................................................................... . II. Zasada wpisu ................................................................................................... . III. Zasada domniemań związanych z.wpisem ................................................ . IV. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych ................................ . V. Zasada pierwszeństwa praw rzeczowych ograniczonych wpisanych . . do księgi wieczystej ........................................................................................ . VI. Zasada skuteczności praw i.roszczeń osobistych wpisanych do księgi wieczystej ......................................................................................................... . Indeks rzeczowy .................................................................................................................... . 360 360 361 363 363 363 363 365 366 372 373 389 XII Wykaz skrótów 1. Akty prawne ABGB.................................... Austriacki Kodeks cywilny z 1811 r. (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) BGB........................................ Niemiecki Kodeks cywilny z 1896 r. (Bürgerliches Gesetzbuch) GospNierU .......................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) KC.......................................... Kodeks cywilny KH......................................... Kodeks handlowy Konstytucja RP ................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC....................................... Kodeks postępowania cywilnego KRO....................................... Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH....................................... Kodeks spółek handlowych KWU..................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) NierRolSPU ......................... ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 ze zm.) OrdPU .................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. PlanZagospU ...................... ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) strzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) PrBank .................................. ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrBud ................................... ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. PrEnerg ................................ ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. PrGeod ................................. ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne PrGeol .................................. ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) Nr 161, poz. 981) XIII PrLot ..................................... ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. PrŁow ................................... ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. PrNot .................................... ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. PrSpółdz .............................. ustawa z 19.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. Wykaz skrótów Nr 100, poz. 696 ze zm.) z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.) Nr 239, poz. 2019 ze zm.) PrWod .................................. ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. PrzekształcenieUWU ......... ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu użytkowania wie- czystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. Nr 175, poz. 1459 ze zm.) PrzeszczepyU ..................... ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i prze- szczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz. 1411 ze zm.) SpółdzMieszkU .................. ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.) TimeshareU ......................... ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370) TimesharingU ..................... ustawa z 13.7.2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku oraz o zmianie ustaw – Kodeks cywil- ny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hi- potece (Dz.U. Nr 74, poz. 855 ze zm.) WłLokU ............................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. ZagWspólGrU .................... ustawa z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot grunto- ZwierzętaU .......................... ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.) wych (Dz.U. Nr 28, poz. 169 ze zm.) z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory AUL....................................... Acta Universitatis Lodziensis AUWr ................................... Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. SNSN................................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ................................. Dziennik Urzędowy Gd. SP – Prz.Orz. ................ Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa KPP........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP........................................ Krakowskie Studia Prawnicze MoP ...................................... Monitor Prawniczy M.P. ....................................... Monitor Polski NP.......................................... Nowe Prawo OSN....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC.................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP.................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy XI Wykaz skrótów ry Generalnej OSNPG................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratu- OSP........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK....................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OTK-B .................................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria B Pal. ........................................ Palestra PB........................................... Prawo Bankowe PiP ......................................... Państwo i Prawo PN.......................................... Przegląd Notarialny PP........................................... Przegląd Podatkowy PPH....................................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Bank. ............................... Prawo Bankowe Prok. i Pr. ............................. Prokuratura i Prawo PS........................................... Przegląd Sądowy PUG....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ........................................ Rejent RPE ....................................... Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS .................................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ................................. Rzeczpospolita SC........................................... Studia Cywilistyczne SI............................................ Studia Iuridica SP........................................... Studia Prawnicze SPE ........................................ Studia Prawno-Ekonomiczne System PrPryw ................... System Prawa Prywatnego 3. Inne skróty br. .......................................... bieżącego roku cyt. ........................................ cytowany (-a, -e) m.st. ...................................... miasto stołeczne nast. ...................................... następny (-a, -e) niem. ..................................... niemiecki (-a, -e) niepubl. ................................ niepublikowany (-a, -e) orz. ........................................ orzeczenie (-a) PKWN................................... Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego post. ...................................... postanowienie (-a) PRL........................................ Polska Rzeczypospolita Ludowa przyp. Aut.............................. przypomnienie Autora RP.......................................... Rzeczypospolita Polska SN.......................................... Sąd Najwyższy spółka z o.o. ........................ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t. .......................................... tom (-y) tekst jedn. ............................ tekst jednolity TK.......................................... Trybunał Konstytucyjny uchw. .................................... uchwała (-y) uchw. (7) .............................. uchwała w składzie 7 sędziów X Wykaz skrótów w. .......................................... wiek wyr. ....................................... wyrok (-i) z. .......................................... zeszyt (-y) zd. ......................................... zdanie ze zm. ................................... ze zmianami XI Wykaz literatury P. Armada-Rudnik, Prawo hipoteczne po nowelizacji z 26.6.2009 r., MoP 2010, Nr 1 J. Augustowicz, Z problematyki praw rzeczowych ograniczonych i innych obciążeń nieru- chomości włączonych do terenów budowlanych w miastach, NP 1975, Nr 12 E. Bałan-Gonciarz, H. Ciepła, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Warszawa 2007 B. Barłowski, E. Janeczko, Księgi wieczyste – rejestr nieruchomości, Warszawa 1988 G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008 G. Bieniek, W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, Rej. 2008, Nr 2 G. Bieniek, Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych, cz. 1–2, PiZS 1992, Nr 10–11, 12 G. Bieniek, Z problematyki stosowania art. 49 Kodeksu cywilnego, Nowy Przegląd Nota- rialny 2003, Nr 1 G. Bieniek, Z. Marmaj, Ustawa o własności lokali. Komentarz, Warszawa 1995 G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007 G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011 A. Bieranowski, Konstrukcja prawna przewłaszczenia na zabezpieczenie, Rej. 2003, Nr 7–8 B. Bladowski, A. Gola, Służebności gruntowe i osobiste, Warszawa 1988 E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2010 S. Breyer, Przepisy ogólne dotyczące własności. Treść i wykonywanie własności, Katowice 1965–1966 S. Breyer, Księgi wieczyste de lege ferenda, NP 1963, Nr 2 S. Breyer, Problem ksiąg wieczystych, NP 1964, Nr 3 S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975 S. Cichosz, T. Szawłowski, Prawa rzeczowe ograniczone, Katowice 1965–1966 H. Ciepła, Kognicja sądu wieczystoksięgowego, PS 1999, Nr 9 R. Czarnecki, Niektóre zagadnienia prawa sąsiedzkiego, NP 1969, Nr 6 T. Czech, Waluta hipoteki, PS 2008, Nr 9 K. A. Dadańska, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010 K. A. Dadańska, T. A. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz, A. Kidyba (red.), Tom II, Włas- ność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009 K. A. Dadańska, Zarząd i zarządzanie na tle problematyki osób prawnych – wybrane zagad- nienia, ZN Oeconomicus. Gospodarka – rozwój i zmiany 2003/2004 XII Wykaz literatury K. A. Dadańska, Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006 A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010 A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2005 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 1998 E. Drozd, Prawa i obowiązki właścicieli lokali, Rej. 1995, Nr 3 E. Drozd, Numerus clausus praw rzeczowych, [w:] S. Sołtysiński (red.), Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, Poznań 1990 T. Dybowski, Zasady współżycia społecznego i społeczno-gopodarcze przeznaczenie pra- wa a prawo własności, NP 1967, Nr 6 T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio negato- ria), Warszawa 1969 T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2003 T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2007 J. Frąckowiak, Zastaw na akcjach, Rej. 1995, Nr 1 B. Fuchs, Timesharing, Rej. 1997, Nr 4 B. Fuchs, Timesharing w prawie polskim (uwagi na tle ustawy z 13.7.2000 r.), Rej. 2001, M. Gabriel, Status prawny urządzeń przesyłowych w świetle projektu zmiany kodeksu cywilnego, Nieruchomości 2008, Nr 4 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008 E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa Nr 4 Kraków 2001 2001 E. Gniewek, O przyszłości użytkowania wieczystego, Rej. 1999, Nr 2 E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowego, t. I, Warszawa 2002 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 4, Warszawa 2004 E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 4, Warszawa 2007 A. Gola, Współwłasność, Warszawa 1987 J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przedmiot, konstrukcja, dopuszczal- ność, wykonanie, praktyka, Warszawa 1998 G. Gołębiowska-Manicka, Prawne formy zabezpieczenia kredytów – zastaw, MoP 1995, Nr 9 J. Gudowski, Droga sądowa w sprawach o rozgraniczenie nieruchomości (na tle prawa geo- dezyjnego i kartograficznego), PS 1995, Nr 2 K. Hryćków, Licytacyjna sprzedaż lokalu w trybie przepisu art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali – uwagi krytyczne, Rej. 2000, Nr 1 J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 2000 J. Ignatowicz, Użytkowanie wieczyste de lege ferenda, SI 1994, t. 21 J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 E. Janeczko, Zasiedzenie, Zielona Góra 2002 W.. Jarzębowski, Cywilistyczne problemy postępowania rozgraniczeniowego w związku z wejściem w życie ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, NP 1990, Nr 7 W. Jarzębowski, Cywilistyczne problemy postępowania rozgraniczeniowego w związku z wejściem w życie ustawy prawo geodezyjnie i kartograficzne, NP 1990, Nr 7–8 XIII Wykaz literatury A. Jasiński, Wybrane formy zabezpieczenia wierzytelności pieniężnych, Rej. 1991, Nr 3 J. Kaspryszyn, Przedmiot ksiąg wieczystych, Rej. 1999, Nr 1 W. Katner, Charakterystyka przepisów prawa sąsiedzkiego, AUL 1976, Nr 6 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I. Część ogólna, Warszawa 2009 A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Własność i inne prawa rzeczowe, War- szawa 2009 Nr 7–8 W. Kocoń, Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia, NP 1970, W. Kocoń, Urządzenia na granicy gruntów, Pal. 1976, Nr 11 W. Kocoń, Z problematyki prawa sąsiedzkiego, NP 1976, Nr 4 J. Kosik, Prawa rzeczowe ograniczone w kodeksie cywilnym i w art. 24 prawa prywatnego międzynarodowego, SP 1970, Nr 26–27 A. Kubas, Roszczenie o wstrzymanie budowy (art. 347 KC), Pal. 1971, Nr 6 A. Kunicki, Domniemania w prawie rzeczowym, Warszawa 1969 A. Kunicki, Przedmiot i zakres sądowej ochrony posiadania, PiP 1962, z. 8–9 A. Kunicki, Zasiedzenie w prawie polskim, Warszawa 1964 K. Lewandowski, Nowe regulacje prawa hipotek, Nieruchomości 2010, Nr 1 A. Oleszko, Wyrok sądowy jako podstawa wpisu do księgi wieczystej, PS 1993, Nr 5 A. Oleszko, Księgi wieczyste – hipoteka, orzecznictwo, piśmiennictwo, Kraków 1996 M. M. Opoka, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów, Glosa 1995, Nr 5 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2005 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. I, Warszawa 1997 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, t. II, Warszawa 2009 K. Pietrzykowski, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2001 K. Pietrzykowski, Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, MoP 2003, Nr 12 J. Pisuliński, Kazusy z prawa cywilnego z rozwiązaniami, Warszawa 1997 J. Pisuliński, Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej (wybrane zagadnienia), MoP 2003, Nr 3 i 4 W. Prądzyński, Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, PN 1948, Nr 9–10 K. Przybyłowski, Roszczenia posesoryjne z art. 344 kodeksu cywilnego, RPE 1968, z. 3 Z. Radwański, Zrzeczenie się własności nieruchomości po 15 lipca br. a przed wejściem w życie nowej regulacji prawnej art. 179 KC, MoP 2006, Nr 15 B. Rakoczy, Służebność przesyłu w praktyce, Warszawa 2009 S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rze- czowe, Warszawa 1996 czowe, Warszawa 2004 S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rze- S. Rudnicki, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, Warszawa 1993 S. Rudnicki, Nabycie przez zasiedzenie, Warszawa 2010 S. Rudnicki (red.), Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 1996 S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w spra- wach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2005 S. Rudnicki, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Przepisy o postępowaniu w spra- wach wieczystoksięgowych. Komentarz, Warszawa 2006 S. Rudnicki, G. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2008 J. Skąpski, Rzeczowe zabezpieczenia wierzytelności (z wyłączeniem hipoteki), SI 1994, t. 21 XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rzeczowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: