Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 004573 13085660 na godz. na dobę w sumie
Prawo rzeczowe. Wydanie 4 - ebook/pdf
Prawo rzeczowe. Wydanie 4 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 465
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8587-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka „Prawo rzeczowe” obejmuje problematykę zawartą w Księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 140-352), a także w zespole norm dotyczących omawianego tematu. Przedstawiano w niej m.in. zagadnienia dotyczące:

W opracowaniu wykorzystano w niezbędnym zakresie piśmiennictwo prawnicze oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego.

W wydaniu czwartym podręcznika omówiono zmiany w prawie rzeczowym wprowadzone ustawami nowelizującymi Kodeks cywilny i ustawy szczegółowe: z 20.2.2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. z 2015 r. poz. 397);  10.7.2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1276);  14.5.2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 585); 15.1.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 218); 6.7.2016 r. o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2016 r. poz. 1159). Uzupełniono rozważania dotyczące wybranych instytucji prawa rzeczowego o ich rys historyczny. Omówiono w niezbędnym zakresie istotną z punktu widzenia procesu inwestycyjno-budowlanego, umowę deweloperską regulowaną ustawą z 16.9.2011 r. ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 555 ze zm.), która w swoich założeniach ma stanowić zespół środków ochrony nabywcy przed ewentualną nierzetelnością, bądź upadłością dewelopera.

Opracowanie uzupełniono też o najnowszą literaturę przedmiotu oraz o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego. Zasygnalizowano w nim projektowane i postulowane zmiany w zakresie prawa rzeczowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Katarzyna Anna Dadańska Prawo rzeczowe 4. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo rzeczowe Polecamy inne nasze publikacje z zakresu prawa rzeczowego: E. Gniewek Prawo rzeczowe, wyd. 11 Podręczniki Prawnicze H. Witczak Prawo rzeczowe, wyd. 3 Skrypty Becka A. Bieliński, M. Pannert Prawo cywilne – część ogólna. Prawo rzeczowe, wyd. 4 Skrypty Becka P. Zapadka, A. Mikos-Sitek Prawo rzeczowe. Pytania. Kazusy. tablice. testy, wyd. 5 Repytytoria Becka dr Katarzyna Anna Dadańska Prawo rzeczowe 4. wydanie WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2017 Recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2017 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: PanDawer Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8586-0 ISBN e-book 978-83-255-8587-7 SpiS treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... XIII Wykaz literatury ........................................................................................................ XVII Przedmowa ................................................................................................................. XXV rozdział i. Ogólne wiadomości o prawie rzeczowym ............................................ 1 1 § 1. Pojęcie prawa rzeczowego ................................................................................ 4 § 2. Przedmioty praw rzeczowych .......................................................................... 4 I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Pojęcie rzeczy ............................................................................................. 5 6 III. Klasyfikacja rzeczy .................................................................................... 10 IV. Części składowe rzeczy, przynależności, pożytki ..................................... 13 V. Pozostałe przedmioty praw rzeczowych .................................................... § 3. Zasada numerus clausus praw rzeczowych ..................................................... 17 18 § 4. Rodzaje praw rzeczowych ................................................................................ 19 § 5. Historia i źródła prawa rzeczowego ................................................................. 24 § 6. Zasada jawności praw rzeczowych .................................................................. § 7. Posiadanie – uwagi wprowadzające ................................................................. 26 rozdział ii. posiadanie.............................................................................................. 27 27 § 8. Pojęcie i istota posiadania ................................................................................ § 9. Funkcje posiadania ........................................................................................... 30 30 § 10. Rodzaje posiadania i instytucje podobne......................................................... 30 I. Posiadanie samoistne i zależne ................................................................... 32 II. Posiadanie w dobrej i w złej wierze ........................................................... III. Posiadanie wadliwe i niewadliwe ............................................................... 32 33 IV. Posiadanie bezprawne i prawne ................................................................. 34 V. Posiadanie służebności ............................................................................... 34 VI. Posiadanie użytkowania wieczystego ........................................................ VII. Współposiadanie ......................................................................................... 35 36 VIII. Dzierżenie ................................................................................................... 37 IX. Władztwo prekaryjne ................................................................................. 38 § 11. Przedmiot posiadania ....................................................................................... § 12. Domniemania prawne związane z posiadaniem .............................................. 40 VI Spis treści § 13. Nabycie i utrata posiadania .............................................................................. § 14. Ochrona posiadania .......................................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Obrona konieczna ....................................................................................... III. Dozwolona samopomoc .............................................................................. IV. Roszczenia posesoryjne .............................................................................. rozdział iii. pojęcie, treść i wykonywanie prawa własności ................................ § 15. Pojęcie własności .............................................................................................. § 16. Treść prawa własności ...................................................................................... § 17. Ograniczenia prawa własności ......................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Ograniczenia wynikające z ustaw – uwagi wprowadzające ...................... III. Stan wyższej konieczności ........................................................................ IV. Prawo sąsiedzkie......................................................................................... 1. Immisje.................................................................................................. 2. Droga konieczna ................................................................................... 3. Korzystanie z przygranicznych pasów gruntu ..................................... 4. Przekroczenie granicy przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia ............................................................................................. 5. Granice gruntów ................................................................................... V. Ograniczenia własności wynikające z zasad współżycia społecznego .... VI. Ograniczenia własności wynikające ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia prawa ................................................................................... rozdział iV. Nabycie i utrata własności .................................................................. § 18. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 19. Przeniesienie własności na podstawie umowy ................................................ I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ II. Zasada podwójnego skutku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności ..................................................................................................... III. Zasada konsensualności ............................................................................. IV. Zasada przyczynowości .............................................................................. V. Przeniesienie własności pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu .... VI. Forma umowy przeniesienia własności ...................................................... VII. Nabycie własności na zlecenie ................................................................... VIII. Przewłaszczenie na zabezpieczenie .......................................................... § 20. Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego .............................. § 21. Zasiedzenie ....................................................................................................... I. Pojęcie zasiedzenia ..................................................................................... II. Przesłanki zasiedzenia................................................................................ 1. Uwagi wprowadzające .......................................................................... 2. Posiadanie samoistne, nieprzerwane .................................................... 3. Upływ czasu .......................................................................................... 4. Dobra wiara ........................................................................................... III. Skutki zasiedzenia ...................................................................................... 42 45 45 46 47 48 59 59 65 68 68 70 70 71 72 76 80 81 83 86 86 95 95 97 97 99 100 100 101 102 103 104 107 113 113 116 116 120 120 121 122 Spis treści § 22. Inne przypadki nabycia i utraty własności ...................................................... I. Zrzeczenie się prawa własności nieruchomości ........................................ II. Zawłaszczenie rzeczy ruchomej wraz z problematyką roju pszczół ......... III. Znalezienie i przemilczenie ........................................................................ IV. Nabycie własności pożytków naturalnych ................................................. V. Połączenie lub pomieszanie, wytworzenie, przetworzenie rzeczy ............ rozdział V. Współwłasność ....................................................................................... § 23. Ogólne cechy współwłasności ......................................................................... § 24. Źródła współwłasności ..................................................................................... § 25. Rodzaje współwłasności .................................................................................. I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ II. Współwłasność łączna ................................................................................ III. Współwłasność w częściach ułamkowych ................................................. § 26. Treść i wykonywanie współwłasności ............................................................. I. Treść współwłasności ................................................................................. II. Zarząd rzeczą wspólną ............................................................................... 1. Uwagi ogólne ....................................................................................... 2. Ustawowy zarząd rzeczą wspólną ........................................................ 3. Umowny zarząd rzeczą wspólną .......................................................... 4. Zarząd sądowy ...................................................................................... III. Korzystanie z rzeczy i ponoszenie ciężarów związanych z rzeczą ........... IV. Rozporządzanie rzeczą wspólną ................................................................ V. Czynności zachowawcze ............................................................................ § 27. Zniesienie współwłasności ............................................................................... I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Tryby zniesienia współwłasności ............................................................... III. Sposoby zniesienia współwłasności ........................................................... 1. Fizyczny podział rzeczy ....................................................................... 2. Przyznanie rzeczy jednemu współwłaścicielowi ................................. 3. Podział cywilny .................................................................................... IV. Problematyka zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego ............. rozdział Vi. Odrębna własność lokalu ................................................................... § 28. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 29. Przedmiot własności......................................................................................... § 30. Sposoby ustanowienia odrębnej własności lokalu ........................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Umowa ........................................................................................................ III. Jednostronna czynność prawna .................................................................. IV. Orzeczenie sądu .......................................................................................... § 31. Prawa i obowiązki właścicieli lokali ................................................................ § 32. Zarząd nieruchomością wspólną ...................................................................... I. Uwagi wstępne ............................................................................................ II. Wspólnota mieszkaniowa ........................................................................... VII 123 123 127 128 133 134 145 145 146 148 148 148 149 155 155 156 156 157 158 158 159 160 160 162 162 164 165 166 167 167 168 169 169 172 177 177 178 181 181 182 183 183 184 VIII Spis treści III. Zasady zarządu nieruchomością wspólną .................................................. 185 § 33. Prawo odrębnej własności lokalu w spółdzielni mieszkaniowej ........................................................................... rozdział Vii. Ochrona własności ............................................................................. § 34. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 35. Prawnorzeczowe roszczenia petytoryjne właściciela ...................................... I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ II. Roszczenie windykacyjne (rei vindicatio) ................................................. 1. Legitymacja czynna .............................................................................. 2. Legitymacja bierna ............................................................................... 3. Obrona pozwanego w procesie windykacyjnym .................................. III. Roszczenie negatoryjne (actio negatoria) .................................................. 1. Legitymacja czynna .............................................................................. 2. Legitymacja bierna ............................................................................... IV. Roszczenia uzupełniające ........................................................................... 1. Uwagi ogólne ........................................................................................ 2. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w dobrej wierze ................. 3. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w dobrej wierze, przeciwko któremu wytoczono powództwo ........................................................... 4. Sytuacja prawna posiadacza samoistnego w złej wierze ..................... 5. Przeciwstawne roszczenia samoistnego posiadacza ............................ 5.1. Roszczenia posiadacza samoistnego w dobrej wierze ................. 5.2. Roszczenia posiadacza samoistnego w dobrej wierze od chwili, gdy 187 189 189 192 192 193 193 194 195 196 197 197 199 199 200 200 201 201 202 dowiedział się o wytoczeniu powództwa .................................... 5.3. Roszczenia posiadacza samoistnego w złej wierze ...................... 5.4. Rozliczenie nakładów na rzecz i przedawnienie roszczeń z tytułu poniesionych nakładów .................................................. 6. Połączenie przedmiotów ....................................................................... 7. Posiadacz zależny ................................................................................. V. Roszczenia wynikające z budowy na cudzym gruncie – regulacje wspólne .................................................................................... 1. Ratio legis i podmiotowy zakres roszczeń ........................................... 2. Przedmiotowy zakres roszczeń ............................................................ 3. Wynagrodzenie ..................................................................................... 4. Realizacja roszczeń ............................................................................... VI. Roszczenie posiadacza o przeniesienie własności gruntu ......................... 1. Przesłanka posiadania samoistnego w dobrej wierze .......................... 2. Wzniesienie budynku lub innego urządzenia ....................................... 3. Wartość budynku lub innego urządzenia i wartość gruntu ................. VII. Roszczenie właściciela o wykup gruntu .................................................... rozdział Viii. Użytkowanie wieczyste .................................................................... § 36. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 37. Przedmiot użytkowania wieczystego............................................................... 202 202 202 203 203 205 205 206 206 207 207 207 208 209 209 223 223 227 Spis treści § 38. Podmioty użytkowania wieczystego ................................................................ § 39. Terminowość użytkowania wieczystego ......................................................... § 40. Treść użytkowania wieczystego ...................................................................... § 41. Powstanie użytkowania wieczystego ............................................................... I. Umowa ........................................................................................................ 1. Przetarg ................................................................................................. 2. Treść umowy oraz zawarcie umowy .................................................... 3. Wpis do księgi wieczystej ..................................................................... II. Powstanie użytkowania wieczystego z mocy prawa ................................. III. Zasiedzenie użytkowania wieczystego ..................................................... IV. Decyzja administracyjna ............................................................................ § 42. Przeniesienie użytkowania wieczystego .......................................................... § 43. Ochrona użytkowania wieczystego ................................................................. § 44. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego ........................................................... § 45. Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności ...................... rozdział iX. Ograniczone prawa rzeczowe – ogólna charakterystyka ............... § 46. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 47. Katalog ograniczonych praw rzeczowych ....................................................... § 48. Ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego ............................................ I. Umowne ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego ........................ II. Inne sposoby powstania ograniczonych praw rzeczowych ........................ 1. Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z mocy prawa ............... 2. Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z mocy orzeczenia administracyjnej ................................................................................... § 49. Zmiana treści ograniczonego prawa rzeczowego ............................................ § 50. Przeniesienie ograniczonego prawa rzeczowego ............................................. § 51. Kolejność wykonywania ograniczonych praw rzeczowych ............................ § 52. Zmiana pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych ............................... § 53. Wygaśnięcie ograniczonego prawa rzeczowego .............................................. § 54. Ochrona ograniczonych praw rzeczowych ...................................................... rozdział X. Użytkowanie .......................................................................................... § 55. Pojęcie użytkowania ......................................................................................... § 56. Przedmiot użytkowania ................................................................................... § 57. Podmioty użytkowania..................................................................................... § 58. Powstanie, wykonywanie i wygaśnięcie użytkowania .................................... § 59. Poszczególne rodzaje użytkowania .................................................................. I. Użytkowanie przez osoby fizyczne ............................................................ II. Timeshare ................................................................................................... III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne ............................. IV. Inne wypadki użytkowania ........................................................................ sądowego ............................................................................................... 3. Powstanie ograniczonego prawa rzeczowego z mocy decyzji IX 229 230 230 232 233 233 234 236 237 238 238 238 241 243 246 249 249 250 252 252 255 255 255 256 256 258 259 261 262 263 265 265 267 269 270 273 273 274 284 288 X Spis treści rozdział Xi. Służebności .......................................................................................... § 60. Ogólna charakterystyka służebności ............................................................... § 61. Służebności gruntowe ...................................................................................... I. Pojęcie i treść służebności gruntowych ..................................................... II. Powstanie służebności gruntowych ........................................................... III. Wykonywanie służebności gruntowych ..................................................... 1. Zagadnienia ogólne ............................................................................... 2. Utrzymywanie urządzeń ....................................................................... 3. Podział nieruchomości .......................................................................... 4. Zmiana treści lub sposobu wykonywania służebności ........................ IV. Wygaśnięcie służebności gruntowych ....................................................... § 62. Służebności osobiste ........................................................................................ I. Pojęcie i charakterystyczne cechy służebności osobistych ........................ II. Służebność mieszkania............................................................................... § 63. Służebność przesyłu ......................................................................................... I. Pojęcie i treść służebności przesyłu ........................................................... II. Powstanie służebności przesyłu ................................................................. III. Przeniesienie i wygaśnięcie służebności przesyłu ..................................... rozdział Xii. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu ................................... § 64. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 65. Treść i charakter prawny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ... § 66. Powstanie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ........................... § 67. Przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ................................................................................................ § 68. Przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w odrębną własność lokalu ................................................................................................ § 69. Wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu ................................................................................................ rozdział Xiii. Zastaw ............................................................................................... § 70. Uwagi ogólne .................................................................................................... § 71. Zastaw .............................................................................................................. I. Pojęcie, funkcje i przedmiot zastawu ......................................................... II. Powstanie zastawu ...................................................................................... III. Prawa i obowiązki zastawnika i zastawcy; tryb zaspokojenia wierzyciela z przedmiotu zastawu ............................................................. IV. Wygaśnięcie zastawu .................................................................................. § 72. Zastaw na prawach ........................................................................................... § 73. Zastaw rejestrowy ............................................................................................ I. Uwagi ogólne .............................................................................................. II. Ustanowienie zastawu rejestrowego .......................................................... III. Podmioty zastawu rejestrowego oraz wierzytelności zabezpieczone zastawem rejestrowym ............................................................................... IV. Przedmiot zastawu rejestrowego ................................................................ 291 291 293 293 294 296 296 297 298 298 300 302 302 303 307 307 310 315 327 327 330 332 334 335 337 339 339 342 342 345 348 350 351 353 353 354 356 356 Spis treści V. Władanie przedmiotem zastawu oraz dopuszczalność rozporządzenia przedmiotem zastawu ................................................................................. VI. Sposób zaspokojenia zastawnika zastawu rejestrowego............................ VII. Wygaśnięcie zastawu rejestrowego ............................................................ VIII. Rejestr zastawów ........................................................................................ § 74. Zastaw skarbowy .............................................................................................. rozdział XiV. Hipoteka ............................................................................................ § 75. Pojęcie, funkcja i ogólna charakterystyka hipoteki ......................................... § 76. Przedmiot hipoteki ........................................................................................... § 77. Powstanie hipoteki oraz rodzaje hipotek ......................................................... § 78. Wierzytelność zabezpieczona hipoteką oraz tryb zaspokojenia wierzyciela hipotecznego ........................................................... § 79. Wygaśnięcie hipoteki ....................................................................................... § 80. Rozporządzenie opróżnionym miejscem hipotecznym ................................... rozdział XV. Księgi wieczyste .................................................................................. § 81. Pojęcie i funkcje ksiąg wieczystych ................................................................. § 82. Nazwa ............................................................................................................... § 83. Źródła prawa ..................................................................................................... § 84. Realny system ksiąg wieczystych .................................................................... § 85. Prawa ujawniane w księgach wieczystych ....................................................... § 86. Ustrój ksiąg wieczystych .................................................................................. I. Struktura księgi wieczystej ........................................................................ II. Postępowanie wieczystoksięgowe .............................................................. III. Zasada jawności ksiąg wieczystych ........................................................... § 87. Prawnomaterialne zasady ksiąg wieczystych .................................................. I. Uwagi wprowadzające ................................................................................ II. Zasada wpisu .............................................................................................. III. Zasada domniemań związanych z wpisem ................................................ IV. Zasada rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych ................................. V. Zasada pierwszeństwa praw rzeczowych ograniczonych wpisanych do księgi wieczystej .................................................................. VI. Zasada skuteczności praw i roszczeń osobistych wpisanych do księgi wieczystej .................................................................................... indeks rzeczowy ......................................................................................................... XI 358 359 360 361 362 375 375 378 381 388 395 396 399 400 402 403 403 406 407 407 409 410 411 411 411 413 414 421 421 433 WYKAZ SKrÓtÓW 1. Akty prawne ABGB ........................... Austriacki Kodeks cywilny z 1811 r. (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch) BGB .............................. Niemiecki Kodeks cywilny z 1896 r. (Bürgerliches Gesetzbuch) GospNierU .................... ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) KC ................................. Kodeks cywilny KH ................................. Kodeks handlowy Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.) KPC ............................... Kodeks postępowania cywilnego KRO .............................. Kodeks rodzinny i opiekuńczy KSH ............................... Kodeks spółek handlowych KWU ............................. ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 790 ze zm.) NierRolSPU ................... ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1491 ze zm.) OrdPU ........................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 21 ze zm.) PlanZagospU ................. ustawa z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.) PrBank .......................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrBud .............................. ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. PrEnerg ......................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. poz. 1988 ze zm.) poz. 290 ze zm.) PrGeod .......................... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst PrGeol ........................... ustawa z 9.6.2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. PrLot ............................. ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 220 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1131 ze zm.) poz. 605 ze zm.) XIV Wykaz skrótów PrŁow ............................. ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. PrNot ............................ ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. PrSpółdz ........................... ustawa z 19.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2168 ze zm.) Dz.U. z 2016 r. poz. 1796 ze zm.) poz. 21 ze zm.) poz. 469 ze zm.) PrWod ........................... ustawa z 18.7.2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. PrzekształcenieUWU ... ustawa z 29.7.2005 r. o przekształceniu użytkowania wieczyste- go w prawo własności nieruchomości (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 83 ze zm.) PrzeszczepyU ................ ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze- pianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) SpółdzMieszkU ............ ustawa z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) TimeshareU ................... ustawa z 16.9.2011 r. o timeshare (Dz.U. Nr 230, poz. 1370) TimesharingU ............... ustawa z 13.7.2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym cza- sie w każdym roku oraz o zmianie ustaw – Kodeks cywilny, Kodeks wykroczeń i ustawy o księgach wieczystych i hipotece (Dz.U. Nr 74, poz. 855 ze zm.) WłLokU .......................... ustawa z 24.6.1994 r. o własności lokali (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. ZagWspólGrU ............... ustawa z 29.6.1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 703 ze zm.) ZwierzętaU ....................... ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 1892 ze zm.) poz. 856 ze zm.) 2. czasopisma i publikatory AUL .............................. Acta Universitatis Lodziensis AUWr ............................ Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. SN ......................... Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy Gd. SP – Prz.Orz. .......... Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa KPP ............................... Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP ............................... Krakowskie Studia Prawnicze MoP ............................... Monitor Prawniczy M.P. ............................... Monitor Polski NP ................................. Nowe Prawo OSN ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCK ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Karna OSNCP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy Wykaz skrótów XV OSNPG ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A OTK-B ........................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria B Pal. ................................ Palestra PB .................................. Prawo Bankowe PiP ................................. Państwo i Prawo PN ................................. Przegląd Notarialny PP .................................. Przegląd Podatkowy PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. Bank. ....................... Prawo Bankowe Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. ................................ Rejent RPE ............................... Ruch Prawniczy i Ekonomiczny RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. .......................... Rzeczpospolita SC .................................. Studia Cywilistyczne SI ................................... Studia Iuridica SP .................................. Studia Prawnicze SPE ................................ Studia Prawno-Ekonomiczne System PrPryw ............. System Prawa Prywatnego 3. inne skróty br. .................................. bieżącego roku cyt. ................................ cytowany (-a, -e) m.st. ............................... miasto stołeczne nast. ............................... następny (-a, -e) niem. ............................. niemiecki (-a, -e) niepubl. ......................... niepublikowany (-a, -e) orz. ................................ orzeczenie (-a) PKWN ........................... Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego post. ............................... postanowienie (-a) PRL ............................... Polska Rzeczypospolita Ludowa przyp. Aut. ..................... przypis Autora RP ................................. Rzeczypospolita Polska SN ................................. Sąd Najwyższy spółka z o.o. .................. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością t. .................................... tom (-y) tekst jedn. ...................... tekst jednolity TK ................................. Trybunał Konstytucyjny uchw. ............................. uchwała (-y) XVI Wykaz skrótów uchw. (7) ........................ uchwała w składzie 7 sędziów w. ................................... wiek wyr. ............................... wyrok (-i) z. .................................... zeszyt (-y) zd. .................................. zdanie ze zm. ............................ ze zmianami WYKAZ literAtUrY P. Armada-Rudnik, Prawo hipoteczne po nowelizacji z 26.6.2009 r., MoP 2010, Nr 1 J. Augustowicz, Z problematyki praw rzeczowych ograniczonych i innych obciążeń nieru- chomości włączonych do terenów budowlanych w miastach, NP 1975, Nr 12 M. Balwicka-Szczyrba, G. Karaszewski, A. Sylwestrzak, Sąsiedztwo nieruchomości, War- E. Bałan-Gonciarz, H. Ciepła, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Warszawa 2007 E. Bałan-Gonciarz, H. Ciepła, Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece, B. Barłowski, E. Janeczko, Księgi wieczyste – rejestr nieruchomości, Warszawa 1988 G. Bieniek, Urządzenia przesyłowe. Problematyka prawna, Warszawa 2008 G. Bieniek, W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, szawa 2014 niepubl. Rej. 2008, Nr 2 rialny 2003, Nr 1 Rej. 2008, Nr 2 wa 2012 G. Bieniek, Zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych, cz. 1–2, PiZS 1992, Nr 10–11, 12 G. Bieniek, Z problematyki stosowania art. 49 Kodeksu cywilnego, Nowy Przegląd Nota- G. Bieniek, W sprawie podmiotowych praw rzeczowych w nowym kodeksie cywilnym, G. Bieniek, Glosa do uchwały SN z 17.1.2003 r. (III CZP 79/02), Rej. 2003, Nr 3 G. Bieniek, Służebność przesyłu, czyli temat prawniczych dyskusji, Rzeczp. z 25.9.2008 r. G. Bieniek, Z. Marmaj, Ustawa o własności lokali. Komentarz, Warszawa 1995 G. Bieniek, G. Matusik, [w:] Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz, Warsza- G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2007 G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2011 A. Bieranowski, Konstrukcja prawna przewłaszczenia na zabezpieczenie, Rej. 2003, Nr 7–8 B. Bladowski, A. Gola, Służebności gruntowe i osobiste, Warszawa 1988 E. Bończak-Kucharczyk, Spółdzielnie mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2010 S. Breyer, Przepisy ogólne dotyczące własności. Treść i wykonywanie własności, Katowi- ce 1965–1966 S. Breyer, Księgi wieczyste de lege ferenda, NP 1963, Nr 2 S. Breyer, Problem ksiąg wieczystych, NP 1964, Nr 3 S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975 A. Burzak, M. Okoń, P. Pałka, Ochrona praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jed- norodzinnego. Komentarz, Warszawa 2012 XVIII Wykaz literatury 1998 S. Cichosz, T. Szawłowski, Prawa rzeczowe ograniczone, Katowice 1965–1966 H. Ciepła, Kognicja sądu wieczystoksięgowego, PS 1999, Nr 9 H. Ciepła, E. Bałan-Gonciarz, Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Komentarz. Wzory wniosków o wpis. Wzory wpisów do księgi wieczystej, Oficyna 2007 J. Czaja, Komentarz do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, Gdańsk R. Czarnecki, Niektóre zagadnienia prawa sąsiedzkiego, NP 1969, Nr 6 T. Czech, Waluta hipoteki, PS 2008, Nr 9 T. Czech, Księgi wieczyste i hipoteka. Komentarz, Warszawa 2014 P. Dąbkowski, Prawo prywatne polskie, t. II, Lwów 1911 K.A. Dadańska, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 12.5.016 r., OSP 2017, Nr 5 K.A. Dadańska, Timeshare w świetle kodyfikacji, dekodyfikacji i rekodyfikacji kodeksu cywilnego (wnioski de lege lata i de lege ferenda), [w:] 50 lat Kodeksu cywilnego. Per- spektywy rekodyfikacji, pod red. P. Steca, M. Załuckiego, Warszawa 2015 K.A. Dadańska, Ograniczenie swobody kontraktowania w obrocie nieruchomościami na przykładzie umowy deweloperskiej, [w:] Obrót powszechny i gospodarczy – problemy cywilnoprawne, I. Ramus (red.), Toruń 2014 K.A. Dadańska, Obrót użytkowaniem wieczystym – aspekty prawne, Studia i Prace Wy- działu Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 36, t. 1, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Nr 811, Szczecin 2014 K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010 K.A. Dadańska, Prawo rzeczowe, Warszawa 2012 K.A. Dadańska, T.A. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz, A. Kidyba (red.), Tom II, Wła- sność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2009 K.A. Dadańska, T.A. Filipiak, Kodeks cywilny. Komentarz, A. Kidyba (red.), Tom II, Wła- sność i inne prawa rzeczowe, Warszawa 2012 K.A. Dadańska, Zarząd i zarządzanie na tle problematyki osób prawnych – wybrane zagad- nienia, ZN Oeconomicus. Gospodarka – rozwój i zmiany 2003/2004 K.A. Dadańska, Działanie osoby prawnej, Warszawa 2006 K.A. Dadańska, A. Tomczyk, Kontrowersje wokół prawa do grobu, [w:] J. Gołaczyński, J. Mazurkiewicz, J. Turłukowski, D. Karkut (red.), Non omnis moriar. Osobiste i ma- jątkowe aspekty prawne śmierci człowieka. Zagadnienia wybrane, Wrocław 2015, s. 150–173. M. Deneka, Księgi wieczyste. Zasady materialnoprawne, Warszawa 2012 A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2010 A. Doliwa, Prawo mieszkaniowe. Komentarz, Warszawa 2005 S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogól- na, Warszawa 1998 S. Dmowski, Władanie nieruchomościami rolnymi przez rolnicze spółdzielnie produk- cyjne, [w:] Ars et usus, Księga Pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa 2005 E. Drozd, Prawa i obowiązki właścicieli lokali, Rej. 1995, Nr 3 E. Drozd, Numerus clausus praw rzeczowych, [w:] S. Sołtysiński (red.), Problemy kodyfika- cji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Zbignie- wa Radwańskiego, Poznań 1990 T. Dybowski, Zasady współżycia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie pra- wa a prawo własności, NP 1967, Nr 6 Wykaz literatury XIX T. Dybowski, Ochrona własności w polskim prawie cywilnym (rei vindicatio – actio nega- toria), Warszawa 1969 T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2003 T. Dybowski (red.), System Prawa Prywatnego, t. 3, Warszawa 2007 R. Dziczek, Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy, Warszawa 2015 H. Dzwonkowski (red.), Ordynacja podatkowa. Komentarz, Warszawa 2016 J. Frąckowiak, Zastaw na akcjach, Rej. 1995, Nr 1 B. Fuchs, Timesharing, Rej. 1997, Nr 4 B. Fuchs, Timesharing w prawie polskim (uwagi na tle ustawy z 13.7.2000 r.), Rej. 2001, B. Fuchs, Regulacja timesharingu a Kodeks cywilny, [w:] Kierunki rozwoju europejskiego prawa prywatnego (red.), M. Jagielska, E. Rott-Pietrzyk, A. Wiewiórowska-Domagal- ska, Warszawa 2012 M. Gabriel, Status prawny urządzeń przesyłowych w świetle projektu zmiany kodeksu cy- wilnego, Nieruchomości 2008, Nr 4 E. Gniewek (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2008 E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe, Warsza - Kraków 2001 wa 2001 Nr 4 E. Gniewek, O przyszłości użytkowania wieczystego, Rej. 1999, Nr 2 E. Gniewek (red.), Podstawy prawa cywilnego i handlowego, t. I, Warszawa 2002 E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 2003 E. Gniewek, Glosa do uchwały SN z 17.1.2003 r. III CZP 79/02, Rej. 2003, Nr 5 E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 4, Warszawa 2004 E. Gniewek (red.), System Prawa Prywatnego, t. 4, Warszawa 2007 E. Gniewek, [w:] System Prawa Prywatnego, t. 3, T. Dybowski (red.), Warszawa 2013 E. Gniewek, Zakres swobody umów w prawie rzeczowym [w:] Europeizacja prawa prywat- nego, t. I, Warszawa 2008 E. Gniewek, Księgi wieczyste. Art. 1–582 KWU, [w:] E. Gniewek, Księgi wieczyste. Art. 1–582 KWU. Art. 6261–62613 KPC. Komentarz, Warszawa 2016 E. Gniewek, Księgi wieczyste. Komentarz, Warszawa 2017 E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2016 A. Gola, Współwłasność, Warszawa 1987 J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie. Przedmiot, konstrukcja, dopuszczal- ność, wykonanie, praktyka, Warszawa 1998 J. Gołaczyński, [w:] System Prawa Prywatnego, t. IV, Prawo rzeczowe, E. Gniewek (red.), Warszawa 2007 Rej. 2001, Nr 4 J. Gołaczyński, Pozasądowe sposoby zaspokojenia wierzytelności z zastawu zwykłego, J. Gołaczyński, Zaspokojenie wierzytelności zabezpieczonych zastawem zwykłym, reje- strowym, skarbowym w podziale sumy uzyskanej z egzekucji, PB 2001, Nr 7–8 J. Gołaczyński, Zastaw na rzeczach ruchomych, Warszawa 2002 J. Gołaczyński, Timesharing – Zagadnienia kolizyjno-prawne, Rej. 2001, Nr 7–8 J. Gołaczyński, M. Leśniak, Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów. Komentarz. Warsza- wa 2009
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo rzeczowe. Wydanie 4
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: