Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00096 008442 11000914 na godz. na dobę w sumie
Prawo spadkowe. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo spadkowe. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 240
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-6643-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria 'Skrypty Becka' przeznaczona jest dla studentów wydziałów prawa i aplikantów. Książki z tej serii zawierają najistotniejsze wiadomości z określonej dziedziny prawa oraz pozwalają na szybką i efektywną naukę.

W skrypcie „Prawo spadkowe” omówione zostały m.in. zagadnienia:

Kazusy umieszczone w skrypcie będą pomocne w nabyciu praktycznych umiejętności w rozwiązywaniu problemów z zakresu prawa spadkowego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Skrypty Becka Hanna Witczak Agnieszka Kawałko Prawo spadkowe 5. wydanie SKRYPTY BECKA Prawo spadkowe W sprzedaży: E. Skowrońska-Bocian PRAWO SPADKOWE, wyd. 10 Podręczniki Prawnicze A. Kawałko, H. Witczak PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA, wyd. 5 Skrypty Becka H. Witczak, A. Kawałko PRAWO RZECZOWE, wyd. 3 Skrypty Becka J. Biernat, P. Cybula PRAWO SPADKOWE. PYTANIA. KAZUSY. TABLICE, wyd. 3 Repetytoria C.H.Beck KODEKS CYWILNY, wyd. 37 Twoje Prawo www.ksiegarnia.beck.pl Prawo spadkowe dr Hanna Witczak dr Agnieszka Kawałko Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 5. wydanie zmienione i uzupełnione WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2014 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C.H.Beck 2014 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-6642-5 ISBN e-book 978-83-255-6643-2 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ............................................................................................................. XIII Wykaz literatury .......................................................................................................... XV Przedmowa ................................................................................................................... XVII Rozdział I. Pojęcie i skład spadku .............................................................................. § 1. Pojęcie spadku. Pozytywne i negatywne kryteria określenia składu spadku (art. 922 KC) ....................................................................................................... I. Prawa i obowiązki o charakterze cywilnoprawnym ...................................... II. Prawa i obowiązki o charakterze majątkowym .............................................. III. Prawa i obowiązki ściśle związane z osobą spadkodawcy ............................. IV. Prawa przechodzące na oznaczone osoby niezależnie od tego, czy są one 2 3 4 5 spadkobiercami ................................................................................................ § 2. Prawa wchodzące w skład spadku ..................................................................... § 3. Dziedziczenie ekspektatywy ............................................................................. § 4. Dziedziczenie posiadania ................................................................................... § 5. Obowiązki wchodzące w skład spadku ............................................................. I. Obowiązki powstałe za życia spadkodawcy ................................................... II. Obowiązki związane z otwarciem spadku...................................................... 1. Koszty pogrzebu i koszty związane z chorobą spadkodawcy ................... 2. Koszty postępowania spadkowego ............................................................. 3. Inne długi spadkowe ................................................................................... Rozdział II. Otwarcie spadku. Nabycie spadku przez spadkobierców .................. § 6. Pojęcie otwarcia spadku. Chwila otwarcia spadku ............................................ I. Śmierć spadkodawcy ....................................................................................... II. Uznanie za zmarłego ....................................................................................... III. Sądowe stwierdzenie zgonu ............................................................................ § 7. Nabycie spadku przez spadkobierców ............................................................... I. Nabycie spadku z mocy prawa ........................................................................ II. Dziedziczenie jako sukcesja uniwersalna ....................................................... III. Przesłanki nabycia spadku .............................................................................. § 8. Zdolność do dziedziczenia ................................................................................. I. Pojęcie zdolności do dziedziczenia ................................................................. II. Zdolność do dziedziczenia osób fizycznych. Status prawny nasciturusa ...... 1 7 10 11 11 12 12 13 13 14 14 17 18 19 19 20 20 20 21 21 22 22 22 VI Spis treści 23 24 24 25 25 26 26 27 27 28 28 29 30 30 31 31 31 32 37 38 38 38 39 39 40 41 43 43 44 45 46 46 48 48 48 50 51 51 53 III. Zdolność do dziedziczenia osób prawnych ..................................................... IV. Warunkowa zdolność do dziedziczenia fundacji ............................................ § 9. Bezwzględna i względna niezdolność do dziedziczenia ................................... § 10. Niegodność dziedziczenia .................................................................................. I. Pojęcie i funkcja niegodności dziedziczenia .................................................. II. Przyczyny niegodności dziedziczenia ............................................................ 1. Ciężkie, umyślne przestępstwo przeciwko spadkodawcy .......................... 2. Nakłonienie spadkodawcy podstępem lub groźbą do spo rządze nia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodzenie mu w dokonaniu jednej z tych czynności ......................................................... 3. Ukrycie lub zniszczenie testamentu spadkodawcy, jego podrobienie, przerobienie, bądź świadome skorzystanie z testamentu podrobionego lub przerobionego przez inną osobę ........................................................... III. Tryb orzekania o niegodności dziedziczenia .................................................. 1. Termin do wniesienia powództwa .............................................................. 2. Legitymacja czynna i bierna w procesie o niegodność dziedziczenia. Właściwość sądu ......................................................................................... 3. Charakter prawny i skutki orzeczenia o niegodności dziedziczenia ......... IV. Przebaczenie .................................................................................................... § 11. Zrzeczenie się dziedziczenia .............................................................................. I. Pojęcie zrzeczenia się dziedziczenia ............................................................... II. Strony, treść i forma umowy o zrzeczenie się dziedziczenia ......................... III. Skutki zrzeczenia się dziedziczenia ................................................................ Rozdział III. Dziedziczenie testamentowe ................................................................ § 12. Testament jako tytuł powołania do dziedziczenia ............................................. I. Testament jako czynność prawna.................................................................... 1. Charakter prawny testamentu..................................................................... 2. Testament bezwzględnie nieważny ............................................................ 2.1. Brak zdolności testowania ................................................................. 2.2. Wady oświadczenia woli .................................................................... 2.2.1. Brak świadomości albo swobody w powzięciu decyzji i wyrażeniu woli..................................................................... 2.2.2. Błąd ........................................................................................ 2.2.3. Groźba .................................................................................... 2.2.4. Powołanie się na nieważność testamentu spowodowaną wadą oświadczenia woli ........................................................ 2.3. Niedochowanie zastrzeżonej formy ................................................... 2.4. Stwierdzenie nieważności testamentu ............................................... 3. Testament bezskuteczny ............................................................................. II. Testament jako dokument................................................................................ § 13. Sporządzenie i odwołanie testamentu ............................................................... I. Zdolność testowania ........................................................................................ II. Swoboda testowania ........................................................................................ III. Wykładnia testamentu ..................................................................................... IV. Odwołanie testamentu ..................................................................................... V. Rejestr testamentów ........................................................................................ Spis treści Rozdział IV. Treść testamentu .................................................................................... § 14. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 15. Powołanie spadkobiercy ..................................................................................... I. Indywidualizacja spadkobiercy ....................................................................... II. Zakaz powołania spadkobiercy pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu ............................................................................................................ III. Powołanie kilku spadkobierców. Zasady ustalania wielkości udziałów ........ 1. Podstawienie ............................................................................................... 1.1. Podstawienie zwykłe .......................................................................... 1.2. Podstawienie powiernicze .................................................................. 2. Przyrost ....................................................................................................... IV. Testament negatywny ...................................................................................... § 16. Inne rozrządzenia testamentowe ........................................................................ I. Zapis ................................................................................................................ 1. Zapis zwykły .............................................................................................. 1.1. Pojęcie i przedmiot zapisu zwykłego ................................................. 1.2. Zapis bezskuteczny ............................................................................ 1.3. Roszczenie o wykonanie zapisu ......................................................... 2. Zapis windykacyjny .................................................................................... 2.1. Pojęcie i przedmiot zapisu windykacyjnego ...................................... 2.2. Bezskuteczność zapisu windykacyjnego ........................................... 2.3. Sytuacja prawna zapisobiercy windykacyjnego ................................ II. Polecenie .......................................................................................................... 1. Pojęcie polecenia ......................................................................................... 2. Wykonanie polecenia .................................................................................. III. Wykonawca testamentu ................................................................................... 1. Powołanie wykonawcy lub wykonawców testamentu ............................... 2. Prawa i obowiązki wykonawcy testamentu ............................................... Rozdział V. Forma testamentu ................................................................................... § 17. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 18. Testamenty zwykłe ............................................................................................. I. Testament holograficzny (własnoręczny) ........................................................ 1. Własnoręczność pisma testatora ................................................................. 2. Podpis testatora ........................................................................................... 3. Datowanie testamentu................................................................................. II. Testament notarialny ....................................................................................... 1. Testament jako akt notarialny ..................................................................... 2. Obowiązki notariusza ................................................................................. III. Testament allograficzny (administracyjny) ..................................................... 1. Oświadczenie woli testatora ....................................................................... 2. Organy uprawnione do odebrania oświadczenia woli testatora ................. 3. Świadkowie testamentu allograficznego .................................................... 4. Protokół ze sporządzenia testamentu allograficznego ............................... § 19. Testamenty szczególne ....................................................................................... I. Testament ustny ............................................................................................... 1. Przesłanki ważności testamentu ustnego ................................................... VII 57 59 59 59 60 61 61 61 62 62 63 64 64 65 65 67 67 69 69 70 70 72 72 72 73 73 74 79 80 82 82 82 83 85 85 85 86 88 88 89 90 91 91 91 91 VIII Spis treści 1.1. Okoliczności uzasadniające sporządzenie testamentu ustnego ......... 1.1.1. Obawa rychłej śmierci spadkodawcy .................................... 1.1.2. Niemożność lub znaczna trudność w zachowaniu zwykłej formy testamentu spowodowana szczególnymi okolicznościami ..................................................................... 1.2. Oświadczenie woli testatora ............................................................... 1.3. Świadkowie testamentu ustnego ........................................................ 2. Przesłanki skuteczności testamentu ustnego ............................................. 2.1. Stwierdzenie treści testamentu ustnego przez spisanie treści oświadczenia testatora ....................................................................... 2.2. Stwierdzenie treści testamentu ustnego przed sądem ....................... 91 92 94 94 95 96 96 98 II. Testament podczas podróży na polskim statku morskim 99 lub powietrznym .............................................................................................. 99 1. Dopuszczalność sporządzenia testamentu podróżnego ............................. 2. Podmioty uprawnione do odebrania oświadczenia woli testatora ............. 99 3. Spisanie woli testatora ................................................................................ 100 III. Testament wojskowy ....................................................................................... 100 1. Dopuszczalność sporządzenia testamentu wojskowego ............................ 100 2. Formy testamentu wojskowego .................................................................. 101 Rozdział VI. Dziedziczenie ustawowe ........................................................................ § 20. Spadkobiercy uprawnieni do dziedziczenia z ustawy ....................................... 105 106 I. Uwagi ogólne ................................................................................................... 106 II. Spadkobiercy ustawowi I grupy ...................................................................... 107 1. Dzieci i dalsi zstępni spadkodawcy. Dzieci przysposobione ..................... 107 2. Małżonek .................................................................................................... 110 III. Spadkobiercy ustawowi II grupy .................................................................... 113 1. Małżonek .................................................................................................... 113 2. Rodzice ....................................................................................................... 114 IV. Spadkobiercy ustawowi III grupy. Dziedziczenie przez rodzeństwo i zstępnych rodzeństwa spadkodawcy ............................................................ 116 V. Spadkobiercy ustawowi IV grupy. Dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni ...................................................................................................... 117 VI. Spadkobiercy ustawowi V grupy. Pasierbowie spadkodawcy ........................ 118 VII. Spadkobiercy ustawowi VI grupy ................................................................... 119 1. Gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy............................. 119 2. Skarb Państwa ............................................................................................. 119 120 I. Treść roszczenia o ustawowy zapis naddziałowy ........................................... 120 II. Przesłanki roszczenia o ustawowy zapis naddziałowy .................................. 120 121 I. Przesłanki wyłączenia małżonka spadkodawcy od dziedziczenia................. 121 II. Legitymacja czynna w procesie o wyłączenie małżonka spadkodawcy § 21. Ustawowy zapis naddziałowy ............................................................................ § 22. Wyłączenie małżonka spadkodawcy od dziedziczenia ..................................... od dziedziczenia. Właściwość sądu ................................................................ 122 III. Charakter prawny i skutki orzeczenia o wyłączeniu małżonka § 23. Uprawnienia dziadków spadkodawcy w dziedziczeniu ustawowym ................ spadkodawcy od dziedziczenia ....................................................................... 122 123 Spis treści IX Rozdział VII. Status prawny spadkobiercy .............................................................. § 24. Sytuacja prawna spadkobiercy do chwili przyjęcia spadku .............................. § 25. Przyjęcie lub odrzucenie spadku ....................................................................... 129 130 131 I. Termin do złożenia oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku .......... 131 II. Transmisja ....................................................................................................... 133 III. Treść i forma oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku ................... 134 IV. Skutki oświadczenia o odrzuceniu spadku. Odrzucenie spadku § 26. Sposoby dokumentowania praw do spadku ....................................................... z pokrzywdzeniem wierzycieli ....................................................................... 136 V. Wady oświadczenia woli przy przyjęciu lub odrzuceniu spadku .................. 137 VI. Częściowe przyjęcie lub odrzucenie spadku .................................................. 139 139 I. Stwierdzenie nabycia spadku .......................................................................... 141 1. Właściwość sądu w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ........... 141 2. Legitymacja czynna w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku ..... 141 3. Postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku ............................................ 142 4. Charakter prawny i skutki postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ......................................................................................................... 145 5. Uchylenie lub zmiana postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku ...... 147 II. Akt poświadczenia dziedziczenia ................................................................... 149 152 § 27. Ochrona dziedziczenia ....................................................................................... Rozdział VIII. Odpowiedzialność za długi spadkowe ............................................. § 28. Uwagi ogólne ...................................................................................................... § 29. Odpowiedzialność za długi spadkowe do chwili przyjęcia spadku .................. § 30. Treść oświadczenia o przyjęciu spadku a zakres odpowiedzialności 155 155 157 spadkobiercy za długi spadkowe ....................................................................... 157 I. Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost ....................................................... 157 II. Oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ................ 158 1. Skutki oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ................................................................................................... 158 2. Spis inwentarza ........................................................................................... 159 3. Zasady spłacania długów spadkowych przez spadkobiercę, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza ........................................... 160 4. Bezskuteczność oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza ................................................................................................... 161 § 31. Odpowiedzialność spadkobierców za długi spadkowe przed i po dziale spadku................................................................................................................. § 32. Odpowiedzialność zapisobierców windykacyjnych za długi spadkowe ........... Rozdział IX. Zachowek ............................................................................................... § 33. Funkcja i pojęcie zachowku ............................................................................... § 34. Podmioty uprawnione do zachowku .................................................................. § 35. Wysokość zachowku .......................................................................................... 165 166 I. Funkcja zachowku ........................................................................................... 166 II. Uprawnienie do zachowku. Powstanie roszczenia z tytułu zachowku .......... 167 168 169 I. Udział stanowiący podstawę do obliczania zachowku ................................... 169 II. Substrat zachowku ........................................................................................... 170 161 162
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spadkowe. Wydanie 5
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: