Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00107 010037 9480538 na godz. na dobę w sumie
Prawo spółek handlowych - ebook/pdf
Prawo spółek handlowych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4158-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Opracowanie jest polecane studentom prawa, aplikantom jak również innym osobom, które w tym przejrzystym opracowaniu znajdą najważniejsze informacje dotyczące wybranych zagadnień  prawa handlowego.
Warto zaznaczyć, że niniejsze opracowanie nie reguluje całej materii Kodeksu spółek handlowych, a jedynie omawia jego najważniejsze elementy, co wynika zarówno z objętości opracowania jak i  chęci przedstawienia wybranych kwestii związanej z innymi zagadnieniami, a  więc ukazującej wzajemne relacje i zależności.. Dlatego też opracowanie nie może stanowić samodzielnej podstawy do nauki prawa handlowego, może jednak w istotny sposób ułatwić jego zrozumienie i ukierunkować na najważniejsze kwestie, które w gąszczu przepisów mogą być trudne do spostrzeżenia.
Ponadto może ono stanowić znaczne ułatwienie dla osób przygotowujących się do różnego rodzaju egzaminów, dlatego że zawiera w sobie niezbędne informacje z zakresu prawa spółek handlowych.
Systematyka opracowania wynika z porządku przyjętego przez Kodeks spółek handlowych, dzięki czemu Czytelnik będzie w stanie łatwiej orientować się w wybranych zagadnieniach i rozszerzać w sposób ukierunkowany swoją wiedzę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PLANSZE BECKA Tomasz Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo spółek handlowych W sprzedaży: B. Gliniecki LEKSYKON SPÓŁEK HANDLOWYCH Encyklopedie i Leksykony L. Kwaśnicki, P. Letolc PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO 2009–2010 Zbiory Orzecznictwa Becka E. Skibińska, A. Gawrysiak-Zabłocka KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka K. Czajkowska PRAWO GOSPODARCZE I SPÓŁEK, wyd. 2 Aplikacje Prawnicze A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 14 Studia Prawnicze PRAWO HANDLOWE 2012 Teksty Ustaw Becka www.ksiegarnia.beck.pl Tomasz Sadurski PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH Wydawnictwo C.H. BECK Warszawa 2012 Redakcja: Joanna Ablewicz Projekt okładki: Robert Rogiński © Wydawnictwo C.H. Beck 2012 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Info Data Consulting Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-4157-6 ISBN e-book 978-83-255-4158-3 Przedmowa  Wykaz skrótów  Literatura  Rozdział I. Przepisy ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych Tabl. 1. Uwagi ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych Tabl. 2. Najważniejsze definicje kodeksowe Tabl. 3. Stosunek dominacji i zależności Rozdział II. Spółki osobowe – przepisy ogólne Spólki osobowe Spółka osobowa a spółka cywilna – najważniejsze różnice Tabl. 4. Tabl. 5. Tabl. 6. Najważniejsze cechy spółek osobowych Tabl. 7. Różnice pomiędzy spółkami osobowymi Rozdział III. Spółki kapitałowe – przepisy ogólne Spółki kapitałowe Etapy powstawania spółki kapitałowej Tabl. 8. Tabl. 9. Tabl. 10. Wkłady w spółkach kapitałowych Tabl. 11. Ważność czynności prawnych w spółkach kapitałowych Tabl. 12. Rozwiązanie przez sąd rejestrowy spółki kapitałowej Tabl. 13. Różnice między spółkami kapitałowymi Rozdział IV. Spółka jawna Istota spółki jawnej Tabl. 14. Tabl. 15. Powstanie spółki jawnej Tabl. 16. Wymogi rejestracyjne Tabl. 17. Stosunki zewnętrzne spółki (1) Tabl. 18. Stosunki zewnętrzne spółki (2) Tabl. 19. Pełnomocnictwo a prokura Tabl. 20. Prowadzenie spraw spółki Tabl. 21. Prawa i obowiązki wspólników Tabl. 22. Rozwiązanie spółki jawnej Tabl. 23. Likwidacja spółki jawnej T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka Spis treści IX XI XIII 3 5 6 11 12 13 14 21 22 23 24 25 26 33 34 35 36 38 39 40 41 43 45 V Spis treści Rozdział V. Spółka partnerska Tabl. 24. Spółka partnerska Tabl. 25. Powstanie spółki partnerskiej Tabl. 26. Wymogi rejestracyjne Tabl. 27. Stosunki zewnętrzne (1) Tabl. 28. Stosunki zewnętrzne (2) Tabl. 29. Stosunki zewnętrzne (3) Tabl. 30. Rozwiązanie spółki partnerskiej Rozdział VI. Spółka komandytowa Istota spółki komandytowej Tabl. 31. Tabl. 32. Powstanie spółki komandytowej Tabl. 33. Wymogi rejestracyjne Tabl. 34. Stosunki zewnętrzne (1) Tabl. 35. Stosunki zewnętrzne (2) Tabl. 36. Rozwiązanie spółki komandytowej Rozdział VII. Spółka komandytowo-akcyjna Istota spółki komandytowo-akcyjnej Tabl. 37. Tabl. 38. Wspólnicy spółki komandytowo-akcyjnej Tabl. 39. Powstanie spółki komandytowo-akcyjnej Tabl. 40. Wymogi rejestracyjne Tabl. 41. Stosunki zewnętrzne (1) Tabl. 42. Stosunki zewnętrzne (2) Tabl. 43. Stosunki wewnętrzne Tabl. 44. Kognicja rady nadzorczej Tabl. 45. Czynności wymagające uchwały walnego zgromadzenia Tabl. 46. Uchwały walnego zgromadzenia wymagające zgody komplementariuszy Tabl. 47. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej Rozdział VIII. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 48. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 49. Wymogi rejestracyjne Tabl. 50. Kapitał zakładowy Tabl. 51. Ochrona w celu zachowania kapitału zakładowego Tabl. 52. Podwyższenie kapitału zakładowego Tabl. 53. Obniżenie kapitału zakładowego Tabl. 54. Umorzenie udziałów Tabl. 55. Prawa i obowiązki udziałowców Tabl. 56. Prawa mniejszości Tabl. 57. Zarząd Tabl. 58. Reprezentacja w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 59. Nadzór w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 60. Rada nadzorcza Tabl. 61. Zgromadzenie wspólników Tabl. 62. Zaskarżalność uchwał 49 50 51 52 53 54 55 59 60 61 62 63 64 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 81 82 83 84 85 87 88 90 93 95 97 98 99 101 105 VI T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka Tabl. 63. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 64. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 65. Przebieg likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 66. Skutki likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 67. Odpowiedzialność w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Tabl. 68. Powództwo o naprawienie szkody Tabl. 69. Odpowiedzialność członków zarządu Rozdział IX. Spółka akcyjna Tabl. 70. Powstanie spółki akcyjnej Tabl. 71. Treść statutu spółki akcyjnej Tabl. 72. Wymogi rejestracyjne Tabl. 73. Kapitał zakładowy Tabl. 74. Podwyższenie kapitału zakładowego Tabl. 75. Obniżenie kapitału zakładowego Tabl. 76. Umorzenie akcji Tabl. 77. Pojęcie akcji w spółce akcyjnej Tabl. 78. Wymogi formalne dokumentu akcji Tabl. 79. Rodzaje akcji Tabl. 80. Wydawane przez spółkę papiery wartościowe niebędące akcjami Tabl. 81. Prawa akcjonariuszy Tabl. 82. Obowiązki akcjonariuszy Tabl. 83. Rozporządzanie akcjami Tabl. 84. Ograniczenia w rozporządzaniu akcjami i skutek naruszeń Tabl. 85. Organy spółki akcyjnej – zarząd Tabl. 86. Reprezentanci spółki akcyjnej Tabl. 87. Organy spółki – rada nadzorcza Tabl. 88. Organy spółki akcyjnej – walne zgromadzenie Tabl. 89. Zaskarżanie uchwał Tabl. 90. Rozwiązanie spółki akcyjnej Tabl. 91. Likwidacja spółki akcyjnej – procedura Tabl. 92. Likwidacja spółki akcyjnej – przebieg Tabl. 93. Likwidacja spółki akcyjnej – skutki Tabl. 94. Odpowiedzialność w spółce akcyjnej Rozdział X. Procesy transformacji w spółkach Tabl. 95. Łączenie spółek Tabl. 96. Łączenie spółek kapitałowych Tabl. 97. Uproszczona procedura łączenia spółek kapitałowych Tabl. 98. Treść planu połączenia z udziałem spółek kapitałowych lub osobowych Tabl. 99. Procedura łączenia spółek osobowych Tabl. 100. Odpowiedzialność w związku z procesem połączenia Tabl. 101. Podział spółek Tabl. 102. Przebieg procesu podziału spółek Tabl. 103. Uproszczony podział spółek Tabl. 104. Treść planu podziału spółek Tabl. 105. Odpowiedzialność w związku z procesem podziału spółek T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka Spis treści 107 108 109 110 111 112 113 117 119 120 121 122 125 126 127 128 129 131 132 136 138 140 141 144 145 147 152 154 155 156 157 158 163 165 167 168 169 170 171 172 174 175 176 VII Spis treści Tabl. 106. Przekształcenie spółek Tabl. 107. Przebieg przekształcenia spółek Tabl. 108. Wymogi dodatkowe do przekształcenia w różne typy spółek Tabl. 109. Przepisy karne w Kodeksie spółek handlowych Indeks rzeczowy 177 178 179 180 183 VIII T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka Przedmowa Jest mi niezmiernie miło przestawić Państwu pierwsze wydanie Prawa spółek handlowych w ramach serii Wydawnictwa Beck „Plansze Becka”. W niniejszym opracowaniu dążyłem do przedstawienia najważniejszych instytucji Kodeksu spółek handlowych, które opatrzone zosta- ły przeze mnie w niezbędne uwagi objaśniające oraz wykaz orzecznictwa, którego poznanie jest niezbędne do pogłębienia znajomości wybranego zagadnienia. Opracowanie jest polecane studentom prawa, aplikantom, jak również innym osobom, które w tym przejrzystym opracowaniu znajdą najważniejsze informacje dotyczące wybranych zagad- nień prawa handlowego. Warto zaznaczyć, że niniejsze opracowanie nie reguluje całej materii Kodeksu spółek han- dlowych, a jedynie omawia jego najważniejsze elementy, co wynika zarówno z objętości opra- cowania, jak i chęci przedstawienia wybranych kwestii związanych z innymi zagadnieniami, a więc ukazującej wzajemne relacje i zależności. Dlatego też opracowanie nie może stanowić samodzielnej podstawy do nauki prawa handlowego, może jednak w istotny sposób ułatwić jego zrozumienie i ukierunkować na najważniejsze kwestie, które w gąszczu przepisów mogą być trudne do spostrzeżenia. Ponadto może ono stanowić znaczne ułatwienie dla osób przygotowujących się do różnego rodzaju egzaminów, dlatego że zawiera w sobie niezbędne informacje z zakresu prawa spółek handlowych. Systematyka opracowania wynika z porządku przyjętego przez Kodeks spółek handlowych, dzięki czemu Czytelnik będzie w stanie łatwiej orientować się w wybranych zagadnieniach i rozszerzać w sposób ukierunkowany swoją wiedzę. Przekazując niniejszą pracę chciałbym podziękować rodzicom za wsparcie i motywowa- nie mnie w dalszym rozwoju oraz mojemu zespółowi z Kancelarii JP Weber za wyrozumia- łość i poparcie w przygotowaniu niniejszej publikacji. Równocześnie dziękuję prof. Andrzejowi Kidybie, dzięki któremu pojawiła się u mnie pasja związana z prawem handlowym i chęć roz- woju w tym kierunku. Opracowanie obejmuje stan prawny na koniec czerwca 2012 roku. Tomasz Sadurski Warszawa, lipiec 2012 r. T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka IX Wykaz skrótów 1. Akty prawne KC Konstytucja RP KPC KSH PrUpadNapr 2. Czasopisma i publikatory Biul. SN Dz.U. MoP OSA OSN OSNAPiUS OSNC Pal. Wok. ZN IBPS 3. Inne sktóty art. KRS m.in. nast. niepubl. np. Nr NSA OECD ost. pkt   ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.)   ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)   ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz. 1037 ze zm.)   ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst. jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.)  Biuletyn Sadu Najwyższego  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej  Monitor Prawniczy  Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych  Orzecznictwo Sądu Najwyższego   Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych  Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna  Palestra  Wokanda  Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego  artykuł  Krajowy Rejestr Sądowy  między innymi  następny/a/e  niepublikowany/a/e  na przykład  numer  Naczelny Sąd Administracyjny  Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju  ostatni/a/e  punkt T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka XI Wykaz skrótów post. poz. r. RP s. SA SN S.A. S.K.A. sp. j. sp. k. sp. p. tekst. jedn. uchw. ust. uzas. w. wg wyr. WZA w zw zd. ze zm. zł zob. z o.o. ZW  postanowienie  pozycja  rok  Rzeczpospolita Polska  strona  Sąd Apelacyjny  Sąd Najwyższy  spółka akcyjna  spółka komandytowo-akcyjna  spółka jawna  spółka komandytowa  spółka partnerska  tekst jednolity  uchwała  ustęp  uzasadnienie  wiek/u  według  wyrok  Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy  w związku  zdanie  ze zmianami  złoty  zobacz  z ograniczoną odpowiedzialnością  Zgromadzenie Walne XII T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka Literatura J. Bieniak J., M. Spyra, [w:] J. Bieniak. (red.), Kodeks Spółek Handlowych. Komentarz, Warszawa A. Brzozowski, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011 R. Czerniawski, Kodeks spółek handlowych. Przepisy o spółce akcyjnej. Komentarz, Warszawa A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. 1. i 2, Warszawa 2011 A. Kidyba, Handlowe spółki osobowe, Warszawa 2010 A. Kidyba, K. Kopaczyńska-Pieczniak, P. Bryłowski, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2010. A. Kidyba, Atypowe spółki handlowe, Kraków 2006 K. Kopaczyńska-Pieczniak, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, A. Kidyba (red.), Warszawa 2012 2004 2010 2002 Tom II 2010 K. Kruczalak (red.), Kodeks spółek handlowych: komentarz, Warszawa 2001 M. Litwińska-Werner, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Warszawa 2007 M. Michalski, Spółka akcyjna, A. Kidyba (red.), Warszawa 2010 J.P. Naworski, [w:] R. Potrzeszcz, T. Siemiątkowski, J.P. Naworski, K. Strzelczyk, Komentarz do kodeksu spółek handlowych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, t. 2, Warszawa 2011 K. Pietrzykowski (red.), Kodeks Cywilny. Komentarz, t. 1, Warszawa 2011 W. Pyzioł (red.), Kodeks spółek handlowych: komentarz, Warszawa 2008 Z. Radwański (red.), Prawo cywilne – część ogólna, System Prawa Prywatnego, t. 2, Warszawa Z. Radwański (red.), System Prawa Prywatnego. Prawo cywilne – część ogólna, Warszawa 2008, M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych: komentarz, Warszawa 2009 S. Rudnicki, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2009 S. Sołtysiński, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlo- wych. Komentarz do artykułów 1–151, t. 1, Warszawa 2005 S. Sołtysiński, [w:] S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlo- wych. Komentarz do artykułów 151–300, t. 2, Warszawa 2005 S. Sołtysiński (red.), System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych, tom 17B, Warszawa T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka XIII Rozdział I Przepisy ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych Rozdział I. Przepisy ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych Tabl. 1 Tabl. 1. Uwagi ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych Kodeks spółek handlowych – uwagi ogólne Kodeks spółek handlowych reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Spółką handlową w rozumieniu KSH nie jest spółka cywilna, mimo nazwy – jest to stosunek zobowiąza- niowy uregulowany w KC, do którego nie odnoszą się przepisy KSH. Do spółki europejskiej nie stosuje się przepisów KSH lecz Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich Nr 2157/2001/WE z 25.7.1985 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE, Dz.Urz. UE L 294/2001, s. 1), zaś do Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych – rozporządzenie Nr 2137/85/EWG z 25.7.1985 r. dotyczące Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych (Dz.Urz. UE L 189/1985, s. 1). Ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 168, poz. 186 ze zm.) reguluje postępowanie rejestrowe, o którym mowa w KSH. Przepisy dotyczące prokury i oznaczeń przedsiębiorców, jak i definicja przedsiębiorstwa nie znajdują uregulowania w KSH – są one uregulowane w KC (poprzednio były częścią uchylonego KPH). Odrębna regulacja KSH, dotycząca wyłącznie spółek prawa handlowego, nie narusza zasady jedności prawa cywilnego, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w KSH a dotyczących jego materii, stosuje się bezpośrednio przepisy KC, a wtedy, gdy wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego stosuje się przepisy KC odpowiednio. Wśród przepisów KC stosowanych bezpośrednio można wymienić, przepisy takie jak: o osobach praw- nych, zdolności do czynności prawnych, wad, oświadczeń woli, pełnomocnictwie, prokurze oraz inne. Ogłoszenia, o których mowa w przepisach KSH, dokonywane są w „Monitorze Sądowym i Gospodar- czym”, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej. Sprawy ze stosunku spółki rozpatrywane są w postępowaniu odrębnym gospodarczym uregulowanym w KPC. Orzecznictwo 1. Wyrok SA w Katowicach z 9.11.2006 r. (I ACa 392/06, OSA Kat 2007, Nr 1, poz. 8): Skoro umowa spółki przyznająca wspólnikom pierwszeństwo zakupu udziałów nie zawiera żadnych postanowień precyzujących zasady obrotu udziała- mi, dla pewności obrotu przyjąć trzeba, że obrót ten powinien się odbywać w sposób przewidziany przepisami art. 596 i nast. KC. Takie stanowisko, odwołujące się do uregulowania przepisów KC, uzasadnione jest w świetle art. 2 KSH, który to przepis odsyła do stosowania KC w sprawach nieuregulowanych przepisami KSH. Jeśli więc art. 182 KSH zezwala na ograniczenie obrotu udziałami, a sama umowa spółki takie ograniczenie wprowadza nie precyzując jednocześnie zasad obrotu udziałami, w szczególności zaś w sposób odmienny niż czynią to przepisy KC regulujące prawo pierwo- kupu, to jedynym logicznym wnioskiem jest, iż przyznane wspólnikom prawo pierwszeństwa zakupu udziałów należy utożsamiać z prawem pierwokupu uregulowanym w art. 596 i nast. KC. 2. Wyrok SN – Izba Cywilna z 29.11.2001 r. (V CKN 536/00, Legalis): Obecnie obowiązujący KSH powołany ustawą z 15.9.2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) zawiera w art. 2 postanowienia zbliżone do postanowień uchylonego w 1964 r. (ustawą z 23.4.1964 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks cywilny – Dz.U. Nr 16, poz. 94 ze zm.), art. 1 KH z 1934 r. (rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.), stanowiąc, iż w spra- wach określonych w art. 1 § 1 nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy KC, a jeżeli wymaga tego właściwość (natura) stosunku prawnego spółki handlowej, przepisy KC stosuje się odpowiednio. Nie może być zatem wątpliwości, że zarówno pod rządami KH z 1934 r., jak i pod rządami KSH do stosunków wynikających z zawarcia umowy spółki T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka 3 Tabl. 1 cd. Tabl. 1. Rozdział I. Przepisy ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych handlowej, w sprawach nieuregulowanych w powołanych wyżej Kodeksach, stosuje się wprost lub odpowiednio prze- pisy KC, przy czym stan prawny obowiązujący w tym zakresie pomiędzy 1964 r. a 1.1.2001 r., gdy prawo handlowe uznawane było za część prawa cywilnego, uzasadniał szersze niż obecnie zastosowanie do jego stosunków regulacji zawartych w KC. 4 T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka Rozdział I. Przepisy ogólne dotyczące Kodeksu spółek handlowych Tabl. 2 Tabl. 2. Najważniejsze definicje kodeksowe Definicje Spółki handlowe – spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna. Spółki osobowe – spółka jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna. Spółki kapitałowe – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. Spółka jednoosobowa – spółka kapitałowa, w której wszystkie udziały lub akcje należą do jednego wspólnika/akcjonariusza. Spółka powiązana – spółka kapitałowa, w której inna spółka handlowa albo spółdzielnia dysponuje bezpośrednio lub pośrednio co najmniej 20 głosów na ZW albo na WZA, także jako zastawnik lub użytkownik, albo na podstawie porozumień z innymi osobami lub która posiada bezpośrednio co naj- mniej 20 udziałów albo akcji w innej spółce kapitałowej. Spółka publiczna – spółka w rozumieniu przepisów o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Instytucja finansowa – bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych lub powier- niczych, narodowy fundusz inwestycyjny, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, fundusz powierniczy, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w RP albo w pań- stwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Rejestr – rejestr przedsiębiorców (Krajowego Rejestru Sądowego). Głosy – głosy „za”, „przeciw” lub „wstrzymujące się” – oddane podczas głosowania w sposób zgodny z ustawą, umową albo statutem spółki. Bezwzględna większość głosów – więcej niż połowa głosów oddanych. Sprawozdanie finansowe – sprawozdania finansowe w rozumieniu przepisów o rachunkowości. T. Sadurski, Prawo spółek handlowych. Plansze Becka 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spółek handlowych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: