Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00401 008538 10744625 na godz. na dobę w sumie
Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010 - ebook/pdf
Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 552
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3121-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczne stosowanie prawa spółek handlowych musi, szczególnie w dzisiejszych „dynamicznych” czasach, uwzględniać aktualne orzecznictwo sądowe. Nie sposób bowiem poprzestać tu jedynie na analizie, często niejednoznacznych, przepisów prawa lub też komentarzy, które – niejako siłą rzeczy (m.in. ze względu na proces wydawniczy) – nie zawsze uwzględniają najnowszą linię orzeczniczą (a tą z kolei kierują się choćby sądy procesowe i rejestrowe w swej codziennej pracy). Z tego powodu zbiór stanowi nieocenioną pomoc w praktycznym rozwiązywaniu sporów oraz obsłudze prawnej m.in. w zakresie:

- zasad działania organów spółek kapitałowych,

- kadencyjności ich członków,

- wadliwości uchwał organów spółek i ich zaskarżania,

- zasad odpowiedzialności członków organów (cywilnej i karnej),

- obrotu akcjami i udziałami,

- statusu wspólnika/akcjonariusza z uwzględnieniem relacji pomiędzy małżonkami oraz

- tzw. pełnomocnictw korporacyjnych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zbiory Orzecznictwa Becka Prawo spó³ek handlowych Orzecznictwo 2009–2010 Redakcja dr Radosław L. Kwaśnicki Piotr Letolc C.H. Beck VSpis treściPrzedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIWykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIIICzęść I. Przepisy ogólne KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone 1. terminem oraz przedmiotowo pełnomocnictwo korporacyjne. Przedwstępna umowa sprzedaży akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1Dopuszczalność uzdrawiania wadliwych czynności organów spółek 2. kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6Zmiana umowy spółki z o.o. w organizacji 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia z art. 14 § 2 4. KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15Umowy oraz umowy podobne z art. 14 KSH 5. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17Udzielenie poręczenia wekslowego przez spółkę kapitałową za osobę 6. będącą funkcjonariuszem tej spółki (art. 15 § 1 KSH) . . . . . . . . . . . . . 21Część II. Spółki osobowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Solidarna i subsydiarna odpowiedzialność wspólników za długi 7. spółki jawnej oraz możliwość podniesienia zarzutu przedawnienia roszczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27Aport w spółce osobowej 8. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33Niedopuszczalność zbycia części udziału w spółce osobowej 9. . . . . . . . 37Wykładnia oświadczeń woli stron umowy 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39Wypowiedzenie umowy spółki jawnej pod warunkiem 11. . . . . . . . . . . . . 44Likwidacja spółki jawnej. Funkcjonowanie spółki jawnej w okresie 12. likwidacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki jawnej po 13. wykreśleniu spółki z rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50Odrębna zdolność upadłościowa spółki jawnej i jej wspólników 14. . . . . . 53Bezskuteczność egzekucji wobec spółki jawnej 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55Wykreślenie spółki jawnej z rejestru a nadanie tytułowi 16. egzekucyjnemu klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikowi . . . . . 58Forma uchwały zgromadzenia wspólników o powołaniu 17. pełnomocnika do zawarcia umowy spółki komandytowej . . . . . . . . . . 60Opodatkowanie dochodu spółek 18. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 VISpis treściCzęść III. Spółki kapitałowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 731. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73A. Powstanie spółki. Prawa i obowiązki wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Milczenie spółki jako przesłanka wystąpienia do sądu 19. rejestrowego z wnioskiem o zezwolenie na zbycie udziałów w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73Dopłata do udziałów może przybrać formę potrącenia wierzytelności 20. 76Kognicja sądu rejestrowego do badania przedłożonych mu 21. dokumentów nabycia udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym 22. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80Zastaw rejestrowy na udziałach w spółce z o.o. 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83Forma wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego 24. na udziałach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88Prawo wierzyciela do zaskarżania uchwał spółki kapitałowej 25. . . . . . . . 92Przyczyna uzasadniająca wyłączenie wspólnika spółki z o.o. 26. Sposób ustalenia wartości udziałów wyłączonego wspólnika . . . . . . . 95Udziały własne spółki z o.o. 27. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99B. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103Charakter wpisu członków zarządu spółdzielni do KRS 28. . . . . . . . . . . . 103Jedyny udziałowiec spółki nie może być jej pracownikiem 29. . . . . . . . . . 107Reprezentacja spółki z o.o. przy zawieraniu umowy o pracę 30. z członkiem zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109Zasady reprezentacji spółki z o.o. 31. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112Wygaśnięcie mandatów członków zarządu spółki z o.o. 32. . . . . . . . . . . . 115Zależność norm prawa handlowego do prawa pracy. Sankcja 33. bezwzględnej nieważności dla umów o pracę. Szczególne zasady reprezentacji spółki (art. 210 KSH) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119Rezygnacja członka zarządu. Wygaśnięcie mandatu członka zarządu 34. . 127Opodatkowanie ubezpieczeń D O 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130Zasady reprezentacji łącznej spółki przez zarząd wieloosobowy 36. w spółce z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132Reprezentacja spółki z o.o. w sporze z członkiem zarządu.37. Reprezentacja spółki z o.o. występującej jako pracodawca . . . . . . . . . 138Oświadczenie o rezygnacji z funkcji członka zarządu spółki z o.o. 38. . . . 142Umowy z członkiem zarządu 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145Artykuł 210 KSH – prymat interesu upadłej spółki nad interesem 40. członka jej zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151Wypowiedzenie umowy o pracę byłemu członkowi zarządu, 41. ochrona pracownika-członka zarządu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153Potrzeba uchwały wspólników do zaciągania zobowiązań 42. a umowa o współpracy do zawierania w przyszłości rodzajowo oznaczonych umów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163Wartość udziału w spółce z o.o. Zgoda wspólników na dokonanie 43. czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169Zgoda wspólników na zaciągnięcie zobowiązania w spółce z o.o. 44. . . . . 172 VIISpis treściCharakter prawny zwołania i skutki wadliwego zwołania 45. zgromadzenia wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176Inicjatywa i forma zwołania zgromadzenia wspólników 46. . . . . . . . . . . . 181Nieformalne zwołanie zgromadzenia wspólników 47. . . . . . . . . . . . . . . . . 184Porządek obrad zgromadzenia wspólników 48. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187Tryb zawiadamiania o zgromadzeniu wspólników. Treść zaproszenia 49. . 189Skuteczność odwołania zgromadzenia wspólników przez zarząd 50. spółki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193Wady formalne procedury zwoływania zgromadzeń w spółkach 51. kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197C. Zaskarżanie uchwał organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Przesłanki i skutki uchylenia albo stwierdzenia nieważności 52. uchwały wspólników spółki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199Przeznaczenie zysku rocznego na inne cele. Pokrzywdzenie 53. wspólnika (utrata zysku) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202Zaskarżanie uchwał zgromadzenia wspólników lub walnego 54. zgromadzenia powództwem o stwierdzenie ich nieważności z uwagi na sprzeczność z art. 58 § 2 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206Sprzeczność uchwały z dobrymi obyczajami. Zasada 55. pacta sunt servanda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209Zaskarżanie uchwał sprzecznych z dobrymi obyczajami 56. i mających na celu pokrzywdzenie wspólnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213Uprawnienie byłego wspólnika do zaskarżenia uchwały 57. zgromadzenia wspólników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. 58. Legitymacja byłego wspólnika spółki kapitałowej do zaskarżania uchwał . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219Zabezpieczenie roszczenia o stwierdzenie nieważności uchwały 59. poprzez zawieszenie postępowania rejestrowego . . . . . . . . . . . . . . . . . 223Uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników 60. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229D. Zmiana umowy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233Wyłączenie prawa pierwszeństwa wspólnika do nabycia nowo 61. utworzonych udziałów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233E. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235Orzeczenie o rozwiązaniu spółki w przypadku zajścia innych 62. ważnych przyczyn wywołanych stosunkami spółki . . . . . . . . . . . . . . . 235Legitymacja kuratora do wniesienia powództwa o rozwiązanie 63. spółki z o.o. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239Dopłaty w trakcie likwidacji spółki 64. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244Apelacja wniesiona przez interwenienta ubocznego 65. . . . . . . . . . . . . . . . 247Powołanie nowego likwidatora 66. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252Reprezentacja spółki kapitałowej w sporze z likwidatorem. Zgoda 67. zgromadzenia na zbycie nieruchomości (spółka w likwidacji) . . . . . . . 253F. Odpowiedzialność członków organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256Odpowiedzialność „spółki-matki” za zobowiązania „spółki-córki” 68. . . . 256 VIIISpis treściOdpowiedzialność członków rady nadzorczej 69. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258Odpowiedzialność materialna prezesa zarządu sp. z o.o. za szkodę 70. wyrządzoną pracodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261Wpis członka zarządu do Krajowego Rejestru Sądowego 71. a odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265Wykazanie bezskuteczności egzekucji jako przesłanka 72. odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki . . . . . . 269Ustalenie momentu, kiedy członkowie zarządu spółki 73. powinni złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości . . . . . . . . . . . . . . . . . 272Zaniechanie przez wierzyciela prowadzenia egzekucji jako 74. przesłanka zwalniająca członka zarządu z odpowiedzialności za zobowiązania spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 276Odpowiedzialność członka zarządu za zaległości publicznoprawne 75. spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 281Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o. na podstawie 76. art. 299 KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283Odpowiedzialność członków zarządu spółki a nadużycie prawa 77. z art. 5 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286Bezskuteczność egzekucji w świetle odpowiedzialności członka 78. zarządu za zaległości publicznoprawne spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289Subrogacja. Odpowiedzialność na podstawie art. 299 KSH 79. . . . . . . . . . 293Odpowiedzialność za dodatkowe zobowiązanie podatkowe 80. . . . . . . . . 296Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązania 81. publicznoprawne spółki kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. 82. . . . . . . . . . . . . . 303Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o. 83. . . . . . . . . . . . . . 307Odpowiedzialność likwidatorów za zobowiązania spółki z o.o. 84. . . . . . 3112. Spółka akcyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313A. Powstanie spółki akcyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Godzenie w interes spółki handlowej 85. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313Umowy pomiędzy akcjonariuszem a spółką. Prawo do dywidendy. 86. Zobowiązanie i jego treść . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318Nacjonalizacja przedsiębiorstw. Przekształcenie przedsiębiorstwa 87. państwowego w spółkę akcyjną . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321B. Prawa i obowiązki akcjonariuszy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Wymogi formalne akcji na okaziciela i dodatkowe informacje 88. na akcji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325Treść dokumentu akcji 89. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328Umowa zbycia akcji 90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331Komercjalizacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych. 91. Uprawnienia pracowników do nabywania akcji i udziałów spółek powstałych w wyniku komercjalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337Charakter wpisu do księgi akcyjnej 92. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 IXSpis treściC. Organy spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Brak konieczności uzyskania zgody walnego zgromadzenia 93. akcjonariuszy na zawarcie umowy przedwstępnej zobowiązującej do przeniesienia własności nieruchomości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344Reprezentacja spółki akcyjnej przy zawieraniu umowy o pracę 94. z członkiem zarządu spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349Sposób określenia wynagrodzenia członka rady nadzorczej 95. . . . . . . . . 352Uchwały wspólników jako przesłanka dokonywania czynności 96. przez zarząd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355Podmiot odpowiedzialny za zwołanie walnego zgromadzenia97. . . . . . . . 361Uprawnienie zarządu spółki kapitałowej do oceny zasadności 98. wniosku o zwołanie zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 363Zakres uprawnień sądu rejestrowego do badania ważności uchwał 99. podjętych przez organy spółek kapitałowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366D. Zaskarżanie uchwał organów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369Zaskarżanie uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych. Legitymacja100. byłego członka organu spółki kapitałowej do zaskarżania uchwał . . . . 369Zaskarżanie uchwał walnego zgromadzenia 101. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373Stwierdzanie nieważności uchwał zgromadzeń spółek kapitałowych 102. . 377Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej (zarządu) spółki kapitałowej 103. . . . 382Zaskarżanie uchwał rady nadzorczej 104. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385E. Zmiana statutu. Podwyższenie kapitału zakładowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389Wydatki poniesione w związku z powiększeniem kapitału 105. zakładowego spółki kapitałowej nie stanowią kosztów uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389F. Rozwiązanie i likwidacja spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391Likwidacja spółki akcyjnej. Podjęcie działalności po 106. postępowaniu upadłościowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391Uprawnienia syndyka względem akcjonariusza 107. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394Część IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397Zawiadomienie wspólników o zamiarze dokonania podziału spółki 108. . . 397Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną. Rozliczenia 109. z występującym wspólnikiem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400Przekształcenie 110. ex lege spółki cywilnej w spółkę jawną . . . . . . . . . . . 404Spółka komandytowa powstała w wyniku przekształcenia spółki 111. cywilnej jako podmiot zezwolenia udzielonego wspólnikom spółki cywilnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 408Kontynuacja administracyjnoprawna po spółce cywilnej w świetle 112. art. 553 § 2 KSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412Wyłączenie stosowania art. 574 KSH na skutek nadużycia prawa 113. podmiotowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417Przekształcenie spółek. Odpowiedzialność za zobowiązania 114. po przekształceniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 XSpis treściOdpowiedzialność wspólników za zobowiązania przekształcanej 115. spółki osobowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423Część V. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426Przestępstwo zaniechania złożenia przez zarząd wniosku 116. o ogłoszenie upadłości spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426Część VI. Orzeczenia ogólnohandlowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429Moment rozpoczęcia biegu terminu z art. 377 PrUpN 117. . . . . . . . . . . . . . 429Zakres przedmiotowy przesiębiorstwa. Cechy charakteryzujące 118. przedsiębiorstwo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432Możliwość ponownego wniesienia zwróconego wniosku dłużnika 119. o ogłoszenie upadłości ze skutkiem od pierwotnego złożenia . . . . . . . 435Kara umowna 120. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439Prekluzja dowodowa a interwencja uboczna po stronie powoda 121. . . . . . 444Miarkowanie kary umownej 122. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 448Umowy opcji walutowych 123. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451Podmioty uprawnione do wszczęcia wtórnego postępowania 124. upadłościowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454Know-how125. spółek handlowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457Umowy o roboty budowlane126. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460Powództwo o ustalenie. Zdolność sądowa i legitymacja czynna 127. dyrektora urzędu kontroli skarbowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464Przedawnienie roszczeń przeciwko zakładowi ubezpieczeń 128. . . . . . . . . 468„Właściwy czas” do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości 129. spółki w rozumieniu art. 116 OrdPU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473Powstanie obowiązku zarządu spółdzielni zgłoszenia wniosku 130. o ogłoszenie upadłości spółdzielni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476Oznaczenie przedsiębiorstwa 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 479Skarga kasacyjna w postępowaniu rejestrowym 132. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483Wykreślenie z rejestru dłużników niewypłacalnych 133. . . . . . . . . . . . . . . . 484Zakres odszkodowania za nienależyte wykonanie umowy 134. a roszczenie o wykonanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488Z135. datność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki . . . . . . . . . . . . . . . . . 492Obowiązki notariusza przy poświadczaniu własnoręczności podpisu 136. . 496Uszczerbek w majątku podmiotu uprawnionego 137. . . . . . . . . . . . . . . . . . 504Odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego 138. wykonania zobowiązania umownego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510Status małżonka wspólnika lub akcjonariusza, który nabył udziały 139. czy akcje za środki pochodzące z majątku wspólnego wobec spółki kapitałowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 512Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519Indeks orzeczeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531 XINierzadko zdarza się, że prawo stanowione („pisane”, „skodyfi kowane”, tzw. law in books) nie pozwala na jednoznaczne rozwiązanie konkretnego problemu praw-nego. Z taką sytuacją mamy do czynienia dość często, również na płaszczyźnie – rozumianego szeroko – prawa spółek handlowych. Wówczas pomoc przynieść może, obok znajomości tekstu ustawy oraz piśmiennictwa, także biegłość w posługiwaniu się orzecznictwem sądowym, w szczególności zaś najnowszym orzecznictwem Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych czy też sądów administracyjnych (tzw. law in action), które bez wątpienia korzystają ze szczególnego autorytetu.Obowiązujący już od ponad 10 lat Kodeks spółek handlowych doczekał się bogatego i ciekawego orzecznictwa. To samo można także powiedzieć o innych „okołokodeksowych” ustawach, których znaczenie trudno przecenić, m.in. w kon-tekście art. 611 KSH. Poszczególne komentarze, o charakterze glos dotyczą tego zbioru orzeczeń najnowszych, tj. z lat 2009–2010 (z jednym, niezwykle jednak istotnym wyjątkiem). Glosy te odnoszą się do konkretnych problemów, np.: do zasad działania organów spółek kapitałowych, kadencyjności ich członków, obrotu udziałami lub akcjami, wadliwości uchwał organów spółek i ich zaskarżania, zasad odpowiedzialności członków organów, kwestii tzw. pełnomocnictw kor-poracyjnych itp.Komentarze do wybranych orzeczeń sądowych pomagają rozwiązać pojawiające się w praktyce spory i wątpliwości, należy je potraktować jako zaproszenie do dalszej dyskusji. Mogą stanowić inspirację dla ustawodawcy do podjęcia konkret-nych działań legislacyjnych na wskazanych polach. Autorzy są praktykującymi prawnikami, m.in. radcami prawnymi, adwokatami, notariuszami. Pisali oni komentarze od strony „biurka prawnika”, dlatego oferowany zbiór stanowi znakomite i – co ważne – aktualne uzupełnienie dostępnych na rynku komen-tarzy i innych opracowań dotyczących przepisów prawa spółek. Autorzy prze-analizowali i na bieżąco komentują rozwijające się dynamicznie orzecznictwo. Jest to więc jedyne w swoim rodzaju opracowanie praktyków dla praktyków, które z całą pewnością może stanowić cenną pomoc osobom zajmującym się prawem spółek w codziennej obsłudze prawnej.Przedmowa XIIPrzedmowaUwzględniając autonomię Autorów zbioru wyraźnie wskazujemy, iż treść poszczególnych glos odzwierciedla poglądy ich Autorów i redaktorzy w żaden sposób nie wpływali merytorycznie na zawartość tych opracowań.dr Radosław L. Kwaśnicki, Piotr Letolc XIII1. Źródła prawa CudzNierU ........... ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzo-ziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.)KC ........................ ustawa z 24.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)KH ........................ rozporządzenie Prezydenta RP z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.)KK ........................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.)KomPrywU .......... ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.)Konstytucja RP .... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i ze sprost.)KP ......................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.)KPC ...................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.)KRO ..................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.)KRSU ................... ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209 ze zm.)KSCU ................... ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.)KSH ...................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)Nowela KSH z 12.12.2003 r. ...... ustawa z 12.12.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlo-wych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 229, poz. 2276)Wykaz skrótów XIV Nowela KC z 17.6.2004 r. ........ ustawa z 17.6.2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 162, poz. 1692)OrdPU .................. ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.)PDOFizU .............. ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.)PDOPrU ............... ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.)PostEgzAdmU ...... ustawa z 17.6.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-stracji (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954 ze zm.)PrCzek .................. ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.)PrWeksl ................ ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.)PrGosp .................. ustawa z 19.11.1999 r. – Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.)PrSpółdz ................ ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848 ze zm.)PrUp ..................... rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 24.10.1934 r. – Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.)PrUpN ................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 536 ze zm.)SysUbSpU ............ ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)ZastRejU ............... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.)ZNKU .................. ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy, organizacje i instytucje ETS ...................... Europejski Trybunał Sprawiedliwości KRS ...................... Krajowy Rejestr SądowyNSA ...................... Naczelny Sąd Administracyjny NSA (7) ................ Naczelny Sąd Administracyjny w składzie siedmiu sędziówRM ....................... Rada MinistrówSA ......................... sąd apelacyjny SO ........................ sąd okręgowySN ........................ Sąd NajwyższySN (7) ................... Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów Wykaz skrótów XVWykaz skrótówTK ........................ Trybunał Konstytucyjny UOKiK .................. Urząd Ochrony Konkurencji i KonsumentówWSA ..................... Wojewódzki Sąd Administracyjny ZUS ...................... Zakład Ubezpieczeń Społecznych3. Czasopisma i publikatoryApel.Warsz. .......... Apelacja WarszawskaBiul. SN ................ Biuletyn Sądu NajwyższegoDz.U. .................... Dziennik UstawDz.Urz. ................. Dziennik UrzędowyMoP ...................... Monitor Prawniczy MSiG .................... Monitor Sądowy i GospodarczyNPN ...................... Nowy Przegląd NotarialnyONSA ................... Orzecznictwo Naczelnego SąduOSA ...................... Orzecznictwo Sądów ApelacyjnychOSA/Kat. .............. Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych/KatowiceOSAB ................... Orzecznictwo Sądów Apelacji BiałostockiejOSN ...................... Zbiór Orzeczeń Sądu Najwyższego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1993–1952), Orzecznictwo Sądu Najwyższego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izy Karnej, w roku: 1962: Izby Cy-wilnej, w latach: 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w latach: 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administra-cyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, od 1995 roku: Izby Cywilnej)OSP ....................... Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989: Orzecz-nictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych)OTK ..................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego PPH ...................... Przegląd Prawa Handlowego PS ......................... Prawo SpółekPrzegl. Orz. SA .... Przegląd Orzecznictwa Sądów ApelacyjnychR. Pr. ..................... Radca PrawnyRzeczp. ................. Rzeczpospolita Wok. ..................... Wokanda4. Inne art. ........................ artykuł Centralna Baza OSA .............. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnychcz. ......................... część XVIWykaz skrótówlit. ......................... litera m.in. ..................... między innymi nast. ...................... następny (-a, -e)Nb. ........................ numer brzegowy niepubl. ................. niepublikowany (-a, -e)np. ......................... na przykład Nr ......................... numer pkt ........................ punkt por. ....................... porównaj poz. ....................... pozycja przyp. aut. ............. przypis autora (-rów)r. ........................... rok red. ....................... redakcja (-ą)s. ........................... strona S.A. ...................... spółka akcyjnaS.K.A. ................... spółka komandytowo-akcyjnatekst jedn. ............. tekst jednolity 1R.L. Kwaśnicki, A. NalazekCzęść I. Przepisy ogólne KSHNieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo pełnomocnictwo korporacyjne. Przedwstępna umowa sprzedaży akcji W wyroku z 15.7.1998 r. (II CKN 832/97, OSNC 1999, Nr 3, poz. 50) Sąd Najwyższy (…) uznał, że o ile pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od stosunku prawnego będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami tego stosunku. Podzielając ten pogląd należy stwierdzić, że ocenianie samego dokumentu pełnomocnictwa w niniejszej sprawie, bez uwzględnienia treści umów przedwstępnych zawartych przez pozwanych, powoduje oderwanie tej oceny od rzeczywistego kontekstu sprawy. W rezultacie sądy, ograniczając się do oceny wyabstrahowanego dokumentu pełnomocnictwa, pozbawiły się tym samym możliwości badania celu, w jakim zostało ono udzielone. Bez przeprowadzenia takiego badania trudno jest zrozumieć rzeczywisty sens i cel takiej postaci pełnomocnictwa, a tym samym dokonać pogłębionej oceny jego prawnej ważności i skuteczności. Jest to o tyle istotne, że znajdujące się w aktach sprawy umowy przedwstępne zawierane z innymi akcjonariuszami, zawierają postanowienia, które budzą uzasadnione zastrze-żenia i wątpliwości, przynajmniej z punktu widzenia treści statutu spółki oraz samej istoty pełnomocnictwa (…). Sąd powinien był zatem zażądać przedstawienia umów przedwstępnych sprzedaży akcji zawartych przez pozwanych i dopiero po analizie ich treści oraz celu dokonać wszechstronnej oceny kwestionowanych pełnomocnictw z punktu widzenia prawa i zasad współżycia społecznego (…).W tej sytuacji można co najwyżej rozważać, czy działanie pozwanych w drodze ustanowienia pełnomocnictw nieodwołalnych nie zmierzało do obejścia prawa, a także badać, czy nie naruszało zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów, prowa-dząc do tzw. rozszczepienia uprawnień przysługujących akcjonariuszowi z należących do niego akcji spółki (…). Wyrok SN z 19.1.2011 r. (V CSK 223/10, niepubl.)Stan faktycznyCzęść akcjonariuszy spółki akcyjnej X (tzw. spółka pracownicza), w której akcjonariat jest mocno rozproszony, zawarło z podmiotem trzecim, Y spółka z o.o., przedwstępne umowy sprzedaży akcji oraz, na ich mocy, udzieliło pełnomocnictw do udziału w ich 1 2Część I. Przepisy ogólne KSHR.L. Kwaśnicki, A. Nalazekimieniu na walnych zgromadzeniach spółki X. Pełnomocnictwa te miały szczególny charakter, ponieważ były nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci mocodawcy, nieograniczone terminem oraz upoważniały pełnomocnika do udziału we wszelkich wal-nych zgromadzeniach spółki oraz do głosowania według własnego uznania. Szczególny charakter miały także przedwstępne umowy sprzedaży akcji. W umowach tych prze-widziano bowiem, że zbywca, tj. akcjonariusz, udzieli nabywcy, tj. spółce Y, nieodwo-łalnego pełnomocnictwa po zapłaceniu na jego rzecz zaliczki, która wynosiła ok. 10 ogólnej ceny za akcje. Dodatkowo akcjonariusz musiał złożyć do depozytu notarialnego dokumenty akcji. Umowa nakładała na akcjonariusza również obowiązek utrzymania w tajemnicy faktu jej zawarcia oraz zakaz osobistego udziału i wykonywania prawa głosu na walnych zgromadzeniach. Za złamanie tych zobowiązań akcjonariusz miał zapłacić karę umowną w wysokości ok. 10 razy większej niż otrzymana przez niego zaliczka.Po zawarciu takich umów i uzyskaniu pełnomocnictw spółka Y zaczęła pojawiać się na walnych zgromadzeniach spółki X. Usiłowała ona także wykorzystać posiadane pełnomocnictwa do wykonywania innych praw akcyjnych, w tym do zwołania nadzwy-czajnego walnego zgromadzenia, na którym miały nastąpić zmiany w radzie nadzorczej spółki Y.Spółka X miała istotne wątpliwości co do ważności pełnomocnictw, którymi usiło-wała posługiwać się spółka Y. Wyjaśnienie tych wątpliwości miało znaczenie, ponieważ spółka X nie wiedziała, czy spółka Y była należycie umocowana do udziału w walnych zgromadzeniach, a brak takiego umocowania wpłynąłby na ważność uchwał podjętych z udziałem spółki Y. Dlatego też spółka X wystąpiła do sądu o ustalenie nieważności przedmiotowych pełnomocnictw. Powodowa spółka zarzuciła przedmiotowym pełno-mocnictwom naruszenie zakazu rozszczepiania praw z akcji (gdyż udzielenie pełno-mocnictw wraz z postanowieniami przedwstępnej umowy sprzedaży akcji prowadziło de facto do przeniesienia prawa głosu na podmiot niebędący akcjonariuszem [„sprzedaż prawa głosu”]).Sąd Okręgowy oddalił powództwo, podając jako podstawę brak interesu prawnego powodowej spółki do żądania stwierdzenia nieważności pełnomocnictw. Sąd uznał bowiem, że powódka ingeruje jako osoba trzecia w stosunek pełnomocnictwa oraz w wewnętrzny stosunek między pełnomocnikiem a mocodawcą oraz że żadna jej sfera prawna nie została naruszona przez istnienie pełnomocnictw w obrocie prawnym. Sąd odmówił przy tym przeprowadzenia dowodu z przedwstępnych umów sprzedaży akcji, nie podzielając twierdzenia powódki, że oba dokumenty (tj. pełnomocnictwo i umowa) są ze sobą ściśle powiązane i że należy je badać łącznie, zgodnie z zasadami interpreta-cyjnymi, o których mowa w art. 65 KC. Tylko wtedy widać w pełni cel, w jakim zostały udzielone przedmiotowe pełnomocnictwa.Sąd Apelacyjny rozpatrujący apelację powódki podtrzymał stanowisko SO. Także ten sąd odmówił powódce interesu prawnego w żądaniu oceny ważności pełnomocnictw, którymi usiłowała się posługiwać spółka Y. Sąd wskazał jednak, że choć powódka nie ma interesu prawnego w znaczeniu rygorystycznym, to należy uznać jej interes w zna-czeniu elastycznym, rozumianym jako potencjalna zależność ważności zgromadzeń oraz podjętych na nim uchwał od ważności spornych pełnomocnictw. Także ten sąd – wbrew wnioskowi powódki – nie przeprowadził jednak dowodu z przedwstępnych umów sprzedaży akcji.Powódka wniosła skargę kasacyjną do SN. W skardze zarzuciła w szczególności naru-szenie przez sąd II instancji zasad wykładni oświadczeń woli wskazanych w art. 65 KC, poprzez nieuwzględnienie przy ocenie przedmiotowych pełnomocnictw przedwstępnych umów sprzedaży akcji, pomimo że umowy te stanowiły stosunek podstawowy tych peł-nomocnictw. Powódka zarzuciła także, iż pełnomocnictwa naruszają zakaz rozszczepiania 3Nieodwołalne, niewygasające na wypadek śmierci, nieograniczone terminem oraz przedmiotowo…R.L. Kwaśnicki, A. Nalazekpraw z akcji, że są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego oraz że prowadzą do obejścia postanowień statutu powódki dotyczących ograniczeń w zbywalności akcji.UzasadnienieSąd Najwyższy uchylił wyrok SA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. •W uzasadnieniu wyroku sąd wskazał, że o ile pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełno-mocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami swojego stosunku podstawowego. Ocenianie samego dokumentu pełnomocnictwa, bez uwzględnienia treści umów przedwstępnych zawartych przez spółkę Y z akcjo-nariuszami powódki, powoduje oderwanie tej oceny od rzeczywistego kontekstu sprawy. Sąd powinien był zatem zażądać przedstawienia umów przedwstępnych sprzedaży akcji zawartych przez pozwanych i dopiero po analizie ich treści oraz celu dokonać wszechstronnej oceny kwestionowanych pełnomocnictw z punktu widzenia prawa i zasad współżycia społecznego. Sąd zaznaczył, iż rezygnując z analizy przedwstępnych umów sprzedaży akcji SA pozbawił się możliwości ustalenia prawdziwych stosunków i rzeczywistego stanu rzeczy. Odnośnie do samych pełnomocnictw sąd wskazał, że pełnomocnictwa nieodwołalne mogą zmierzać do obejścia prawa oraz naruszać zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje, prowadząc do rozszczepienia praw z akcji. KomentarzAnalizowany wyrok SN porusza kilka istotnych zagadnień prawnych, jednak, •w niniejszym opracowaniu zostaną omówione jedynie dwie z nich, tj. związek pomiędzy pełnomocnictwem nieodwołalnym a jego stosunkiem podstawowym oraz problem rozszczepialności praw z akcji.W pierwszej kolejności SN wypowiedział się w kwestii relacji, jaka zachodzi •pomiędzy nieodwołalnym pełnomocnictwem a umową będącą jego stosunkiem podstawowym. Należy w pełni zgodzić się z sądem, iż pełnomocnictwo nie-odwołalne jest umocowaniem o szczególnym charakterze. Bezsporne jest, że „klasyczne” pełnomocnictwo co do zasady jest niezależne od stosunku podsta-wowego i nie dzieli jego losu prawnego. Jednak, należy też zauważyć, iż pełno-mocnictwo o charakterze nieodwołalnym jest pełnomocnictwem szczególnym. W tym przypadku stosunek prawny będący podstawą udzielenia pełnomocnictwa ma szczególne znaczenie w procesie dokonywania wykładni pełnomocnictwa. Już z treści art. 101 § 1 KC wynika, że to właśnie ze stosunku podstawowego wypływać ma uzasadnienie dla dopuszczalności zrzeczenia się przez mocodawcę odwołania pełnomocnictwa. W orzecznictwie zwrócono więc uwagę, iż pomiędzy pełnomocnictwem nieodwołalnym a stosunkiem będącym jego podstawą istnieje szczególna więź. Tak też wyraził się SN w wyroku z 15.7.1998 r. (II CKN 832/97, OSNC 1999, Nr 3, poz. 50), podkreślając, że „o ile pełnomocnictwo jest nieza-leżne od będącego jego podstawą stosunku podstawowego, o tyle pełnomocnictwo nieodwołalne jest w szczególny sposób związane z losami tego stosunku. Przy ocenie istnienia i doniosłości przyczyn zrzeczenia się przez mocodawcę odwołania
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spółek handlowych Orzecznictwo 2009-2010
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: