Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00593 012324 8355600 na godz. na dobę w sumie
Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy - ebook/pdf
Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 394
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-852-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Ćwiczenia Becka 'Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy' składa się z tablic i schematów przedstawiających regulację kodeksową dotyczącą spółek.

Znaczna część książki jest graficznym opracowaniem Kodeksu spółek handlowych i przedstawia:

Ponadto książka uwzględnia zagadnienia dotyczące m.in.:

 


Wprowadzenie

Książka ta pod każdym względem jest wyjątkowa. Jest to pierwsze, jak dotąd, tak kompleksowe przedstawienie zagadnień z prawa spółek i innych wybranych instytucji prawa handlowego, sięgające także do innych działów prawa.

W opracowaniu przedstawione jest całe prawo spółek, tzn. łącznie z przepisami karnymi i przejściowymi KSH oraz europejskim prawem spółek - zagadnienia ogólne europejskiego prawa spółek, europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych, spółka europejska, spółdzielnia europejska; ponadto znajduje się tu ciekawa prezentacja istoty spółki cichej; oprócz tego zarysowano takie kwestie jak: problematyka 'złotej akcji'; spółki hybrydalne i atypowe; wolny zawód; szereg innych kwestii doktrynalnych.

Książka opiera się nie tylko na KSH i KC, ale również w dużej mierze na komentarzach, podręcznikach, uwzględnia również wybrane orzecznictwo (co zostało zaznaczone przy konkretnych podziałach przedstawionych instytucji). Toteż jej rolą jest nie tylko przypomnienie, ale i poznanie instytucji nie przez wszystkich studentów - bo oni w zamierzeniu mają być najszerszą grupą odbiorców - znanych, książka ta jest więc nie tylko pomocą dydaktyczną ale i podręcznikiem.

Przedstawione w wykresach i tabelach opracowanie z zakresu prawa spółek stanowi swoiste kompendium wiedzy na ten temat, a jednocześnie omawia podstawowe instytucje prawa handlowego w zarysie (przedsiębiorca, zasady rejestracji przedsiębiorców, firma i prokura.).

Celem książki jest przypomnienie podstawowych instytucji oraz przyswojenie wiedzy, przydatnej szczególnie studentom, w tym zamierzającym zdawać na aplikacje (jest to podręcznik, który także pełni funkcję pomocy dydaktycznej zwłaszcza w szybkim przygotowaniu się do egzaminu z tego obszaru prawa) może zatem dobrze służyć im pomocą w jego przyswojeniu.

Książka oparta jest na aktualnym stanie prawnym; przedstawia poza regulacją KSH szeroki zakres zagadnień, w tym 'najświeższe' instytucje europejskiego prawa spółek.

Opracowanie jest publikacją 'przyjazną' dla zainteresowanych, zachęca, pomaga, przygotowuje, a także pobudza do refleksji: informuje o stanie prawnym i doktrynalnych ustaleniach, powołuje orzecznictwo sądowe jakie do tej pory się ukazało w związku ze stosowaniem prawa spółek handlowych.

Prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Æwiczenia Becka a Æwiczenia Becka k c e B a i n e z c i w Æ Polecamy: Æwiczenia Becka – to seria stworzona dla studentów prawa, STUDIA PRAWNICZE Prawo handlowe Andrzej Kidyba 9. wydanie którzy pilnie przygotowuj¹ siê do zajêæ i zaliczeñ oraz egzami- nów. Podanie wiedzy w sposób prosty i przystêpny stanowi pod- stawê do ³atwego opanowania wiedzy. Zanim to nast¹pi, student uzyska podstawy do zrozumienia trudniejszych zagadnieñ i polubi przedmiot. Æwiczenia Becka „Prawo spó³ek handlowych. Tablice. Schematy ” sk³ada siê z tablic i schematów przedstawiaj¹cych regulacjê ko- C.H.BECK deksow¹ dotycz¹c¹ spó³ek. Znaczna czêœæ ksi¹¿ki jest graficznym opracowaniem Kodeksu spó³ek handlowych i przedstawia: 3 3 3 3 3 przepisy ogólne dotycz¹ce spó³ek, spó³ki osobowe, spó³ki kapita³owe, ³¹czenie, podzia³ i przekszta³canie spó³ek, przepisy karne i przejœciowe. Ponadto ksi¹¿ka uwzglêdnia zagadnienia dotycz¹ce m.in.: 3 3 3 3 europejskiego prawa spó³ek (Ÿród³a, europejskie zgrupo- wanie interesów gospodarczych, spó³ka europejska, spó³- dzielnia europejska), spó³ki cywilnej i spó³ki cichej, przedsiêbiorcy, firmy i prokury. Zbiory Orzecznictwa Becka Kodeks spó³ek handlowych Orzecznictwo Aleksandra Gawrysiak-Zab³ocka Ewa Skibiñska C.H. Beck TWOJE PRAWO Kodeks spó³ek handlowych z wprowadzeniem 9. wydanie C. H. BECK h c y w o l d n a h k e ³ ó p s o w a r P • z c i w e i k n o r o K www.sklep.beck.pl, e-mail: dz.handlowy@beck.pl http://www.beck.pl, tel.: 022 31 12 222, fax: 022 33 77 601 ISBN 978-83-7483-852-8 9 7 8 8 3 7 4 8 3 8 5 2 8 Cena: 49,00 z³ K C E B · H · C Prawo spó³ek handlowych tablice • schematy Autor Anna Koronkiewicz C·H·BECK ÆWICZENIA BECKA Prawo spó³ek handlowych W sprzeda¿y: M. Litwiñska-Werner KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. KOMENTARZ, wyd. 3 Komentarze Becka A. Szajkowski, M. Tarska PRAWO SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 5 Zarys Prawa E. Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. EDYCJA TRZECIA KodeksSystem A. Kidyba PRAWO HANDLOWE, wyd. 9, zapowiedŸ Studia Prawnicze Sz. Pszczó³ka, M. J. Skrodzka, K. Skrodzki, M. Zaremba UMOWY W OBROCIE GOSPODARCZYM Repetytoria C.H. Beck A. Gawrysiak-Zab³ocka, E. Skibiñska KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH. ORZECZNICTWO Zbiory Orzecznictwa Becka A. Szajkowski KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH, wyd. 15 Teksty Ustaw Becka KODEKS SPÓ£EK HANDLOWYCH Z WPROWADZENIEM, wyd. 9 Twoje Prawo www.sklep.beck.pl Prawo spó³ek handlowych tablice (cid:127) schematy Autor Anna Koronkiewicz Redakcja: Ksenia Rzepka © Wydawnictwo C. H. Beck 2008 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Gen. Zaj¹czka 9, 01-518 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Zbigniew Latuszkiewicz Druk i oprawa: Wers Design Sp. z o.o., Chmielniki 6 ISBN 978-83-7483-852-8 Spis treści Spis treści Wprowadzenie ______________________________________________________ XIX Przedmowa _________________________________________________________ XXI Wykaz skrótów ______________________________________________________ XXIII Literatura ___________________________________________________________ XXV Rozdział 1. Spółki handlowe – przepisy ogólne __________________________ 1 1 I. Wprowadzenie _ ____________________________________________________ 1 Tabl._1. Doktrynalna klasyfikacja spółek ________________________________ 2 Tabl. 2. Pojęcie spółki „handlowej” ____________________________________ 3 Tabl. 3. Atypowe spółki handlowe ____________________________________ Tabl. 4. Przykładowy katalog atypowych spółek handlowych _____________ 4 5 Tabl. 5. „Czystość konstrukcji” – spółki osobowe, kapitałowe, mieszane ____ 5 Tabl. 6. Klasyfikacja spółek hybrydalnych ______________________________ 6 II. Przepisy wspólne _ _________________________________________________ Tabl. 7. Podstawa prawna ____________________________________________ 6 Tabl. 8. Zakres regulacji KSH _________________________________________ 6 Tabl. 9. Stosunek do KC ______________________________________________ 6 Tabl._10._ Umowa spółki handlowej, akt założycielski jednoosobowej spółki _ kapitałowej _________________________________________________ _ Tabl. 11. Rodzaje spółek w_KSH ________________________________________ Tabl. 12. Obowiązki informacyjne ______________________________________ Tabl. 13. Sposób ogłoszeń _____________________________________________ Tabl. 14. Doktrynalny podział spółek ___________________________________ Tabl. 15. Stosunki holdingowe _________________________________________ Tabl. 16. Umowa o_zarządzanie spółką zależną lub przekazanie przez _ nią zysku _ __________________________________________________ III. Spółki osobowe ___________________________________________________ Tabl. 17. Atrybuty podmiotowości prawnej ______________________________ Tabl. 18. Posiłkowa odpowiedzialność wspólników handlowych spółek _ osobowych za zobowiązania spółki _____________________________ Tabl. 19. Zmiana umowy spółki ________________________________________ Tabl. 20. Przeniesienie praw i_obowiązków ______________________________ Tabl._21._ Sprawozdanie finansowe ______________________________________ 7 7 8 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13  Spis treści czynności prawnej ____________________________________________ _ IV. Spółki kapitałowe _________________________________________________ Tabl. 22. Tworzenie spółki kapitałowej – fazy ____________________________ Tabl. 23. Spółka w_organizacji – cechy ___________________________________ Tabl. 24. Zastosowanie – przepisy o_spółce z ograniczoną _ odpowiedzialnością lub spółce akcyjnej _________________________ Tabl. 25. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki w_organizacji __________ Tabl. 26. Reprezentacja spółki w_organizacji _ ____________________________ Tabl. 27. Wkłady do spółki kapitałowej _ ________________________________ Tabl. 28. Skutki wniesienia wadliwego wkładu niepieniężnego _____________ Tabl. 29. Wierzytelność wspólnika lub akcjonariusza ______________________ Tabl. 30. Umowa z_członkiem władz ____________________________________ Tabl. 31. Pełnienie funkcji _____________________________________________ Tabl. 32. Warunki pełnienia funkcji _____________________________________ Tabl._33._ Skutki braku wymaganej zgody innego organu do dokonania _ Tabl. 34. Zasady składania podpisów przez członka zarządu_pod _ dokumentem ________________________________________________ Tabl. 35. Zasada równego traktowania __________________________________ Tabl. 36. Nieważność spółki kapitałowej (rozwiązanie spółki przez sąd _ rejestrowy) – przyczyny _______________________________________ Tabl. 37. Tryb rozwiązania spółki przez sąd ______________________________ Tabl. 38. „Złota akcja” _ _______________________________________________ Tabl. 39. „Złota akcja” według Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości _ – wyrok w_sprawie C-503/99 Commission v. Kingdom of Belgium ___ Tabl. 40. Reguły europejskie dopuszczalności „złotej akcji” ________________ Tabl. 41. Ustawa o szczególnych uprawnieniach Skarbu Państwa _ (SUprSPU) __________________________________________________ Tabl. 42. Sprzeciw Ministra Skarbu Państwa _____________________________ Tabl. 43. Ograniczenia decyzji – sprzeciwu Ministra Skarbu Państwa ________ Tabl._44._ Spółki, w_których przysługują Ministrowi Skarbu Państwa _ szczególne uprawnienia _______________________________________ _ Rozdział 2. Spółki osobowe ____________________________________________ I. Spółka jawna _______________________________________________________ Tabl. 45. Definicja spółki jawnej ________________________________________ Tabl. 46. Cechy spółki jawnej __________________________________________ Tabl. 47. Tryb powstania spółki jawnej __________________________________ Tabl. 48. Firma spółki jawnej ___________________________________________ Tabl. 49. Zgłoszenie spółki jawnej do rejestru ____________________________ Tabl. 50. Majątek spółki jawnej _________________________________________ Tabl._51._ Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce jawnej ___ Tabl. 52. Reprezentacja w_spółce jawnej _________________________________ Tabl. 53. Prowadzenie spraw w_spółce jawnej ____________________________ Tabl. 54. Prokura w_spółce jawnej ______________________________________ Tabl. 55. Udział kapitałowy wspólnika spółki jawnej ______________________ Tabl. 56. Udział w_zyskach i_stratach ____________________________________ 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 18 19 19 20 20 21 21 21 22 23 23 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30 30 I Spis treści Tabl. 57. Odsetki od udziału kapitałowego w_spółce jawnej ________________ Tabl. 58. Skutki zawarcia przez wspólnika innej umowy spółki lub _ przeniesienia na osobę trzecią niektórych praw z_tytułu _ uczestnictwa w_spółce jawnej __________________________________ Tabl. 59. Zakaz konkurencji _ __________________________________________ Tabl. 60. Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej – charakter ______________ Tabl. 61. Przyczyny rozwiązania spółki jawnej ___________________________ Tabl. 62. Milczące przedłużenie spółki jawnej ____________________________ Tabl. 63. Sytuacja spadkobierców wspólnika spółki jawnej _________________ Tabl. 64. Sytuacja wierzyciela wspólnika spółki jawnej ____________________ Tabl. 65. Likwidacja spółki jawnej ______________________________________ Tabl. 66. Obowiązek likwidacji spółki jawnej _____________________________ Tabl. 67. Firma spółki jawnej w_trakcie likwidacji _________________________ Tabl. 68. Zgłoszenie likwidacji do rejestru _______________________________ Tabl. 69. Reprezentacja spółki jawnej podczas likwidacji _ _________________ Tabl. 70. Czynności likwidacyjne _______________________________________ Tabl. 71. Likwidatorzy – czynności _____________________________________ Tabl. 72. Stosunki wewnętrzne _________________________________________ Tabl. 73. Likwidatorzy – powołanie, odwołanie __________________________ Tabl. 74. Wykreślenie spółki jawnej z_rejestru ____________________________ II. Spółka partnerska __________________________________________________ Tabl. 75. Definicja spółki partnerskiej ___________________________________ Tabl. 76. Cechy spółki partnerskiej _ ____________________________________ Tabl. 77. Wolny zawód ________________________________________________ Tabl. 78. Definicja wolnego zawodu w_doktrynie krajowej – propozycja _ K. Wojt­czak ________________________________________________ _ Tabl. 79. Cechy wolnego zawodu według doktryny – katalog otwarty _______ Tabl._80.__ Katalog otwarty wolnych zawodów w_Kodeksie spółek handlowych___ Tabl. 81. Tryb powstania spółki partnerskiej _____________________________ Tabl. 82. Treść umowy spółki partnerskiej _______________________________ Tabl. 83. Zgłoszenie spółki partnerskiej do rejestru _ ______________________ Tabl. 84. Firma spółki partnerskiej ______________________________________ Tabl. 85. Odpowiedzialność partnerów _ ________________________________ Tabl. 86. Wyłączona odpowiedzialność wspólnika ________________________ Tabl. 87. Modyfikacja odpowiedzialności ________________________________ Tabl. 88. Modele reprezentacji _ ________________________________________ Tabl. 89. Prowadzenie spraw spółki partnerskiej _ ________________________ Tabl. 90. Udział w_zysku i_stratach _ ____________________________________ Tabl. 91. Wystąpienie wspólnika i_rozwiązanie spółki partnerskiej __________ Tabl. 92. Wystąpienie partnera ze spółki _________________________________ Tabl. 93. Przyczyny rozwiązania spółki partnerskiej ______________________ Tabl. 94. Śmierć partnera – sytuacja spadkobiercy ________________________ Tabl. 95. Likwidacja spółki partnerskiej _________________________________ III. Spółka komandytowa______________________________________________ Tabl. 96. Definicja spółki komandytowej _ _______________________________ 30 31 31 32 33 33 34 34 35 35 35 36 36 36 37 37 38 38 39 39 39 40 40 41 42 42 43 43 44 44 44 45 45 46 46 46 47 47 48 48 48 48 II Spis treści Tabl. 97. Cechy spółki komandytowej ___________________________________ Tabl._98. Modele spółki komandytowej __________________________________ Tabl. 99. Tryb powstania spółki komandytowej _ _________________________ Tabl. 100. Treść umowy spółki komandytowej _ ___________________________ Tabl. 101. Zgłoszenie spółki komandytowej do rejestru _____________________ Tabl. 102. Firma spółki komandytowej ___________________________________ Tabl._103. Przedmiot wkładów do spółki komandytowej _ __________________ Tabl. 104. Wkłady komandytariusza _____________________________________ Tabl. 105. Suma komandytowa w spółce komandytowej ____________________ Tabl. 106. Odpowiedzialność za zobowiązania w spółce komandytowej ______ Tabl. 107. Odpowiedzialność komplementariusza w spółce komandytowej ___ Tabl._108.__Zasady ogólne odpowiedzialności komandytariusza w_spółce _ komandytowej _ _____________________________________________ _ Tabl._109.__Okoliczności wpływające na odpowiedzialność komandytariusza _ __ Tabl. 110. Granice odpowiedzialności komandytariusza ____________________ Tabl. 111. Relacje między sumą komandytową, wkładami _ a_odpowiedzialnością komandytariusza___________________________ _ Tabl. 112. Szczególne zasady odpowiedzialności komandytariusza __________ Tabl. 113. Zwrot wkładu _______________________________________________ Tabl. 114. Reprezentacja spółki komandytowej ____________________________ Tabl. 115. Stosunki wewnętrzne w_spółce komandytowej ___________________ Tabl. 116. Prowadzenie spraw spółki komandytowej _______________________ Tabl. 117. Prawo kontroli w_spółce komandytowej _________________________ Tabl._118.__Udział komandytariusza w_zysku i_stratach _ ____________________ Tabl. 119. Wystąpienie wspólnika i_rozwiązanie spółki komandytowej _______ IV. Spółka komandytowo-akcyjna ______________________________________ Tabl. 120. Definicja spółki komandytowo-akcyjnej _________________________ Tabl. 121. Cechy spółki komandytowo-akcyjnej ___________________________ Tabl. 122. Reżim prawny w spółce komandytowo-akcyjnej _ ________________ Tabl. 123. Wspólnicy w spółce komandytowo-akcyjnej _____________________ Tabl. 124. Sytuacja prawna wspólników w spółce komandytowo-akcyjnej _ – tabela porównawcza ________________________________________ Tabl. 125. Tryb powstania spółki komandytowo-akcyjnej ___________________ Tabl. 126. Treść statutu spółki komandytowo-akcyjnej _ ____________________ Tabl. 127. Zgłoszenie spółki komandytowo-akcyjnej do rejestru _____________ Tabl. 128. Firma spółki komandytowo-akcyjnej ___________________________ Tabl. 129. Majątek spółki komandytowo-akcyjnej __________________________ Tabl. 130. Kapitał zakładowy ___________________________________________ Tabl. 131. Wkłady w_spółce komandytowo-akcyjnej _ ______________________ Tabl._132.__Odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej ___ Tabl._133. Wyjątkowa odpowiedzialność osobista akcjonariusza _ za zobowiązania spółki komandytowo-akcyjnej __________________ Tabl. 134. Reprezentacja spółki komandytowo-akcyjnej _ ___________________ Tabl. 135. Pozbawienie komplementariusza prawa reprezentowania spółki _ komandytowo-akcyjnej _______________________________________ Tabl. 136. Prowadzenie spraw _ _________________________________________ 49 49 50 50 51 51 52 53 54 54 55 55 56 56 57 58 58 59 59 60 60 61 61 62 62 62 63 63 64 68 69 70 70 71 71 71 72 72 73 73 74 III Spis treści Tabl. 137. Podejmowanie uchwał – walne zgromadzenie _ __________________ Tabl. 138. Uchwały walnego zgromadzenia – wymogi _ ____________________ Tabl. 139. Dwa modele nadzoru nad spółką komandytowo-akcyjną __________ Tabl. 140. Rada nadzorcza ______________________________________________ Tabl. 141. Udział wspólników w_zysku i_stratach __________________________ Tabl. 142. Wystąpienie wspólnika spółki komandytowo-akcyjnej ____________ Tabl. 143. Rozwiązanie spółki komandytowo-akcyjnej _ ____________________ Tabl. 144. Likwidacja spółki komandytowo-akcyjnej _______________________ Rozdział 3. Spółki kapitałowe __________________________________________ I. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _____________________________ Tabl._145.__Cechy charakterystyczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością____ Tabl. 146. Elementy osobowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ______ Tabl. 147. Elementy kapitałowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ____ Tabl. 148. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – wymogi _ ___ Tabl._149. Powstanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – fazy ________ Tabl. 150. Cechy spółki w organizacji ____________________________________ Tabl. 151. Strony umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością __________ Tabl. 152. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ________________ Tabl. 153. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością __________________ Tabl._154. Siedziba spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _ ______________ Tabl. 155. Przedmiot działalności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ___ Tabl. 156. Kapitał zakładowy ___________________________________________ Tabl. 157. Określenie aportu ____________________________________________ Tabl._158.__Warunki zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ___ Tabl._159. Chwila wniesienia do spółki wkładów __________________________ Tabl. 160. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ________________ Tabl. 161. Zgłoszenie spółki lub zmiany danych do rejestru _________________ Tabl. 162. Skutki „wadliwego” zgłoszenia ________________________________ Tabl. 163. Treść zgłoszenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _ do sądu rejestrowego _________________________________________ Tabl._164. Postać wkładów _ ____________________________________________ Tabl. 165. Definicja aportu ______________________________________________ Tabl. 166. Kryteria zdolności aportowej __________________________________ Tabl. 167. Brak zdolności aportowej _ ____________________________________ Tabl. 168. Aport według judykatury _____________________________________ Tabl._169._ Sposoby wnoszenia aportu do spółki z ograniczoną _ odpowiedzialnością __________________________________________ Tabl. 170. Aport _______________________________________________________ Tabl. 171. Kapitał zakładowy – dwa aspekty ______________________________ Tabl. 172. Ochrona kapitału zakładowego ________________________________ Tabl._173.__Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z ograniczoną _ Tabl. 174. Podwyższenie kapitału zakładowego przez wniesienie środków _ pieniężnych lub aportów ______________________________________ Tabl. 175. Prawo pierwszeństwa _ _______________________________________ odpowiedzialnością __________________________________________ _ 74 75 76 77 78 78 79 79 80 80 80 81 82 83 83 83 84 84 84 85 85 85 86 86 86 87 87 88 88 89 89 89 90 90 91 91 91 92 92 93 93 IX Spis treści Tabl._176.__Podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki ___ Tabl. 177. Obniżenie kapitału zakładowego _______________________________ Tabl._178. Umorzenie udziałów _________________________________________ Tabl. 179. Udział – znaczenia ___________________________________________ Tabl. 180. Udział kapitałowy ___________________________________________ Tabl. 181. Udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością _ ____________ Tabl. 182. Udziały równe i nierówne, podzielne i niepodzielne ______________ Tabl._183. Rodzaje udziałów ____________________________________________ Tabl. 184. Uprzywilejowanie udziału według umowy spółki z ograniczoną _ odpowiedzialnością ___________________________________________ Tabl. 185. Prawa wspólników ___________________________________________ Tabl. 186. Prawa przyznane osobiście wspólnikowi ________________________ Tabl. 187. Prawa udziałowe wspólników _________________________________ Tabl._188. Prawo żądania wyłączenia wspólnika ___________________________ Tabl. 189. Prawo do dywidendy _________________________________________ Tabl. 190. Prawo do zbywania udziałów _ ________________________________ Tabl. 191. Prawo żądania zwrotu dopłat __________________________________ Tabl. 192. Prawa mniejszości w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością ____ Tabl._193. Obowiązki wspólników _______________________________________ Tabl. 194. Obowiązek wyrównania brakującej wartości aportu ______________ Tabl. 195. Obowiązek dopłat ____________________________________________ Tabl. 196. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych _ na rzecz spółki _______________________________________________ Tabl. 197. Organy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ________________ Tabl._198. Zarząd ______________________________________________________ Tabl. 199. Kontrola w_spółce z ograniczoną odpowiedzialnością _____________ Tabl. 200. Prawo indywidualnej kontroli wspólnika _ ______________________ Tabl. 201. Rada nadzorcza i_komisja rewizyjna ____________________________ Tabl. 202. Zgromadzenie wspólników _ __________________________________ Tabl. 203. Powództwo o_uchylenie uchwały i powództwo o_stwierdzenie _ Tabl. 204. Problematyka „uchwał negatywnych” w Kodeksie spółek _ handlowych _________________________________________________ Tabl._205.__Przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością__ __ Tabl. 206. Sądowe rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _____ Tabl. 207. Rozwiązanie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _ __________ Tabl._208. Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością _____________ Tabl. 209. Firma spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w trakcie _ likwidacji ___________________________________________________ Tabl. 210. Zgłoszenie likwidacji do rejestru _______________________________ Tabl. 211. Likwidatorzy ________________________________________________ Tabl. 212. Czynności likwidatorów ______________________________________ Tabl. 213. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki przez likwidatorów _ ____ Tabl. 214. Stosunek wewnętrzny ________________________________________ Tabl. 215. Wykreślenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z rejestru ___ nieważności uchwały _________________________________________ 94 94 95 95 96 96 96 97 97 98 98 99 100 101 101 102 102 102 103 103 104 104 105 107 108 108 111 113 115 115 116 116 117 117 117 118 118 119 119 119 X Spis treści publicznego _________________________________________________ Tabl. 216. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce z ograniczoną _ odpowiedzialnością __________________________________________ Tabl. 217. Zgłoszenie fałszywych danych _________________________________ Tabl. 218. Naruszenie zasad tworzenia ___________________________________ Tabl. 219. Zawinione czyny członków władz ______________________________ Tabl._220.__Act­io pro socio_________________________________________________ Tabl. 221. Właściwość sądu _____________________________________________ Tabl. 222. Odpowiedzialność członków zarządu _ _________________________ Tabl. 223. Wybrane orzecznictwo ________________________________________ II. Spółka akcyjna _ ___________________________________________________ Tabl. 224. Cechy spółki akcyjnej _________________________________________ Tabl. 225. Wybrane orzecznictwo – spółka akcyjna organizacją pożytku _ Tabl._226. Spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością _ – porównanie ________________________________________________ Tabl. 227. Elementy osobowe w spółce akcyjnej _ __________________________ Tabl. 228. Powstanie spółki akcyjnej – wymogi ____________________________ Tabl. 229. Powstanie spółki akcyjnej – fazy _ ______________________________ Tabl. 230. Statut spółki akcyjnej _________________________________________ Tabl._231. Obligatoryjne składniki statutu _ _______________________________ Tabl._232.__Elementy statutu zastrzeżone pod rygorem bezskuteczności _ wobec spółki _ _______________________________________________ Tabl. 233. Firma spółki akcyjnej _________________________________________ Tabl. 234. Siedziba spółki akcyjnej _______________________________________ Tabl. 235. Przedmiot działalności spółki akcyjnej __________________________ Tabl. 236. Kapitał zakładowy w spółce akcyjnej ___________________________ Tabl. 237. Zasady objęcia akcji _ _________________________________________ Tabl. 238. Sformalizowany proces wnoszenia aportów _____________________ Tabl. 239. Wpłaty na akcje ______________________________________________ Tabl. 240. Zgłoszenie spółki akcyjnej do rejestru ___________________________ Tabl. 241. Treść zgłoszenia spółki akcyjnej do sądu rejestrowego ____________ Tabl. 242. Załączniki do wniosku o_wpis _ ________________________________ Tabl. 243. Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej ___________ Tabl. 244. Subskrypcja prywatna ________________________________________ Tabl. 245. Subskrypcja zamknięta _ ______________________________________ Tabl. 246. Subskrypcja otwarta __________________________________________ Tabl. 247. Przesłanki zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego _ w spółce akcyjnej _____________________________________________ Tabl. 248. Podwyższenie ze środków własnych spółki ______________________ Tabl. 249. Podwyższenie w oparciu o kapitał docelowy _ ___________________ Tabl. 250. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółce _ Tabl. 251. Tryb warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego _ Tabl. 252. Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego _ w spółce akcyjnej _____________________________________________ akcyjnej _____________________________________________________ w spółce akcyjnej _____________________________________________ 120 120 121 121 122 122 123 123 124 124 124 125 125 125 126 126 127 127 128 128 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 137 137 138 139 140 141 141 142 XI Spis treści zakładowego w spółce akcyjnej ________________________________ Tabl. 253. Warranty subskrypcyjne ______________________________________ Tabl. 254. Treść uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału _ Tabl. 255. Zgłoszenie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego _ do sądu rejestrowego _________________________________________ Tabl. 256. Obniżenie kapitału zakładowego w spółce akcyjnej _______________ Tabl. 257. Tryb obniżenia kapitału zakładowego w spółce akcyjnej ___________ Tabl. 258. Elementy uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego _ lub ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia ________________ Tabl. 259. Akcje _______________________________________________________ Tabl. 260. Pojęcie akcji _ ________________________________________________ Tabl. 261. Dokument akcji – treść ________________________________________ Tabl. 262. Wydanie dokumentu akcji _____________________________________ Tabl. 263. Wartość akcji ________________________________________________ Tabl. 264. Dokonywanie wpłat na akcje _ _________________________________ Tabl. 265. Unieważnienie akcji lub świadectw tymczasowych z powodu _ nieterminowości wpłat ________________________________________ Tabl. 266. Wymiana akcji wadliwej lub nieważnej _________________________ Tabl. 267. Unieważnienie nieaktualnej akcji _______________________________ Tabl. 268. Umorzenie akcji ______________________________________________ Tabl. 269. Podział akcji _________________________________________________ Tabl. 270. Dokumenty niebędące akcjami _________________________________ Tabl. 271. Akcje uzyskane za wkłady pieniężne i niepieniężne ______________ Tabl. 272. Akcje zwykłe ________________________________________________ Tabl. 273. Akcje uprzywilejowane _______________________________________ Tabl. 274. Akcje imienne _ ______________________________________________ Tabl. 275. Akcje na okaziciela ___________________________________________ Tabl. 276. Akcje własne spółki _ _________________________________________ Tabl. 277. Przesłanki nabycia przez spółkę akcji własnych __________________ Tabl. 278. Akcje związane ze szczególnymi obowiązkami ___________________ Tabl. 279. Akcje objęte wspólnością ______________________________________ Tabl. 280. Akcje gratisowe ______________________________________________ Tabl. 281. Akcje winkulowane _ _________________________________________ Tabl. 282. Księga akcyjna _______________________________________________ Tabl. 283. Prawa akcjonariuszy __________________________________________ Tabl. 284. Uprawnienia osobiste _________________________________________ Tabl. 285. Zakaz rozszczepiania organizacyjnych praw udziałowych _________ Tabl. 286. Prawo do dywidendy _________________________________________ Tabl. 287. Uprawnieni do dywidendy za dany rok obrotowy ________________ Tabl. 288. Zysk przeznaczony do podziału między akcjonariuszy ____________ Tabl. 289. Zaliczka na poczet dywidendy _________________________________ Tabl. 290. Prawo do zbycia akcji _________________________________________ Tabl. 291. Prawo głosu _________________________________________________ Tabl. 292. Prawo do udziału w walnym zgromadzeniu _____________________ Tabl. 293. Prawo poboru _______________________________________________ Tabl. 294. Elementy ogłoszenia o prawie poboru _ _________________________ 142 142 143 143 144 144 145 146 146 147 147 148 148 149 149 150 150 151 151 152 153 154 154 155 156 157 157 157 158 158 159 160 160 161 161 162 162 163 164 164 165 165 XII Spis treści Tabl. 295. Zawiadomienie o prawie poboru _______________________________ Tabl. 296. Sposób wykonania prawa poboru przez akcjonariuszy ____________ Tabl. 297. Drugi termin poboru _ ________________________________________ Tabl. 298. Zapis na akcje – elementy _____________________________________ Tabl. 299. Prawo do informacji dotyczących spółki _ _______________________ Tabl. 300. Prawo do „pozbycia się” akcjonariuszy mniejszościowych _________ Tabl. 301. Prawo do żądania przymusowego odkupu akcji i opuszczenia _ spółki _______________________________________________________ Tabl. 302. Obowiązki akcjonariuszy _ ____________________________________ Tabl. 303. Obowiązek zwrotu nieprawidłowo pobranych świadczeń _________ Tabl. 304. Obowiązek powtarzających się świadczeń niepieniężnych _________ Tabl. 305. Organy spółki akcyjnej – podział _______________________________ Tabl. 306. Zarząd ______________________________________________________ Tabl. 307. Nadzór w_spółce akcyjnej _____________________________________ Tabl. 308. Rada nadzorcza ______________________________________________ Tabl. 309. Walne zgromadzenie _________________________________________ Tabl._310.__Powództwo o_uchylenie uchwały i_stwierdzenie nieważności uchwały___ Tabl. 311. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej _____________ Tabl. 312. Odpowiedzialność akcjonariusza w spółce akcyjnej _______________ Tabl. 313. Odpowiedzialność członków organów __________________________ Tabl. 314. Przyczyny rozwiązania spółki akcyjnej __________________________ Tabl. 315. Rozwiązanie spółki akcyjnej – wymogi __________________________ Tabl. 316. Likwidacja spółki akcyjnej – ogólnie ____________________________ Tabl. 317. Firma spółki akcyjnej w trakcie likwidacji _______________________ Tabl. 318. Zgłoszenie likwidacji do rejestru _______________________________ Tabl. 319. Likwidatorzy ________________________________________________ Tabl. 320. Odwołanie likwidatorów ______________________________________ Tabl. 321. Czynności likwidatorów ______________________________________ Tabl. 322. Prowadzenie spraw i reprezentacja spółki przez likwidatorów _____ Tabl. 323. Stosunki wewnętrzne _________________________________________ Tabl. 324. Wykreślenie spółki akcyjnej z rejestru ___________________________ Rozdział 4. Transformacje spółek _______________________________________ Tabl. 325. Transformacje spółek – rodzaje _________________________________ Tabl._326. Łączenie się spółek – zarys ____________________________________ Tabl. 327. Zasady łączenia się spółek _____________________________________ Tabl. 328. Sposoby łączenia się spółek ____________________________________ Tabl. 329. Podział spółki – zarys _________________________________________ Tabl. 330. Zasady podziału spółki _______________________________________ Tabl._331. Sposoby podziału spółki ______________________________________ Tabl. 332. Przekształcanie spółek – zarys _________________________________ Tabl. 333. Procedura przekształcania spółek ______________________________ Tabl. 334. Zasady przekształcania spółek _________________________________ Tabl. 335. Transformacje spółek – tabela porównawcza _____________________ Rozdział 5. Przepisy karne _____________________________________________ Tabl. 336. Działanie na szkodę spółki ____________________________________ 166 166 167 167 168 169 170 171 171 172 172 173 175 175 177 184 186 186 187 187 188 188 188 189 189 190 190 191 191 191 192 192 193 193 194 194 195 195 196 196 197 198 213 213 XIII Spis treści ich w zastaw _ _______________________________________________ Tabl. 337. Niezgłoszenie upadłości _ _____________________________________ Tabl. 338. Fałszywe dane _______________________________________________ Tabl. 339. Nabycie przez spółkę własnych udziałów lub akcji albo branie _ Tabl. 340. Bezprawne wydanie dokumentów przez spółkę z ograniczoną _ odpowiedzialnością __________________________________________ Tabl._341.__Umożliwienie bezprawnego głosowania na walnym zgromadzeniu__ lub bezprawnego wykonywania praw mniejszości ________________ Tabl. 342. Udział w bezprawnym głosowaniu _____________________________ Tabl. 343. Bezprawne wydanie akcji _____________________________________ Tabl. 344. Delikty członka zarządu lub likwidatora ________________________ Tabl. 345. Niewłaściwe oznaczenie pism i zamówień handlowych spółki _ do oznaczonej osoby __________________________________________ Rozdział 6. Przepisy przejściowe _______________________________________ Tabl. 346. Generalna klauzula derogacyjna _ ______________________________ Tabl. 347. Pozostawione w mocy przepisy szczególne dotyczące określonych _ podmiotów __________________________________________________ Tabl. 348. Zasada bezpośredniego działania ustawy nowej __________________ Tabl. 349. Ograniczenia zasady bezpośredniego działania ustawy nowej _ ____ Tabl._350. Sukcesja administracyjnoprawna w przypadku podziału _ i łączenia się spółek __________________________________________ Tabl. 351. Zakaz retroaktywnego działania ustawy nowej _ _________________ Tabl. 352. Obowiązek dostosowawczy wobec spółek handlowych ___________ Tabl. 353. Uprzywilejowanie Skarbu Państwa _____________________________ Tabl. 354. Obligatoryjne przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną _ i wpis do rejestru _____________________________________________ Tabl. 355. Reguła kolizyjna _____________________________________________ Rozdział 7. Dodatek ___________________________________________________ I. Europejskie prawo spółek (EPS) – zarys zagadnienia _ __________________ Tabl. 356. Spółki według prawa wspólnotowego _ _________________________ Tabl. 357. Źródła europejskiego prawa spółek _____________________________ Tabl._358. Rozporządzenia europejskiego prawa spółek ____________________ Tabl. 359. Dyrektywy europejskiego prawa spółek _________________________ Tabl. 360. Europejskie korporacje ponadgraniczne _________________________ Tabl. 361. Nowe podmioty ponadgraniczne – de lege ferenda _______________ Tabl. 362. Źródła prawa dla „konstrukcji europejskich” _ ___________________ Tabl. 363. Unijne regulacje ______________________________________________ Tabl. 364. Polskie regulacje _____________________________________________ Tabl. 365. Zakres regulacji ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów _ gospodarczych i spółce europejskiej (EZIGU) ____________________ Tabl. 366. Zakres regulacji ustawy o spółdzielni europejskiej (SCEU) _________ 1. Europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych ____________________ Tabl._367. Źródła prawa ________________________________________________ Tabl. 368. Istota europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych _______ 214 214 215 215 216 216 217 217 218 219 219 220 221 222 222 223 223 224 224 224 225 225 225 225 226 227 228 229 229 230 230 230 231 231 231 232 XI Spis treści Tabl. 369. Podmiotowość prawna europejskiego zgrupowania interesów _ gospodarczych w praktyce państw członkowskich UE ____________ Tabl._370.__Utworzenie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych ___ Tabl. 371. Nazwa europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych _ ____ Tabl. 372. Siedziba europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych ____ Tabl. 373. Procedura przeniesienia siedziby europejskiego zgrupowania _ interesów gospodarczych w przypadku zmiany jego statutu _ personalnego ________________________________________________ Tabl._374.__Ograniczenia przedmiotowe dotyczące europejskiego zgrupowania__ interesów gospodarczych _ ____________________________________ Tabl._375.__Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych __ Tabl. 376. Nabycie i ustanie członkostwa w europejskim zgrupowaniu _ interesów gospodarczych _ ____________________________________ Tabl. 377. Organy europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych _____ Tabl. 378. Prowadzenie spraw i reprezentacja europejskiego zgrupowania _ interesów gospodarczych _ ____________________________________ Tabl. 379. Odpowiedzialność za zobowiązania ____________________________ Tabl._380.__Rozwiązanie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych____ 2. Spółka europejska (SE) ______________________________________________ Tabl._381. Podstawa prawna spółki europejskiej ___________________________ Tabl. 382. „Piramida” źródeł prawa mających zastosowanie do spółki _ europejskiej _ ________________________________________________ Tabl. 383. Istota spółki europejskiej ______________________________________ Tabl. 384. Spółka europejska a spółka akcyjna – podobieństwa i różnice ______ Tabl. 385. Utworzenie spółki europejskiej ________________________________ Tabl. 386. Tworzenie spółki europejskiej – doprecyzowanie w_EZIGU ________ Tabl._387.__Organy spółki europejskiej – system dualistyczny albo monistyczny_ _ Tabl. 388. Walne zgromadzenie _________________________________________ Tabl. 389. Wymogi rozporządzenia Nr 2157/2001 dotyczące walnego _ zgromadzenia _______________________________________________ Tabl. 390. System dualistyczny a monistyczny – tabela _____________________ Tabl. 391. Regulacje wspólne systemu monistycznego i dualistycznego według rozporządzenia Nr 2157/2001 ___________________________________________ Tabl. 392. Zaangażowanie pracowników w spółce europejskiej – zarys _______ Tabl. 393. Zaangażowanie pracowników _________________________________ Tabl. 394. Informowanie _ ______________________________________________ Tabl. 395. Konsultacje __________________________________________________ Tabl. 396. Uczestnictwo ________________________________________________ Tabl._397. Przeniesienie siedziby spółki europejskiej do innego państwa _ członkowskiego _ ____________________________________________ _ Tabl. 398. Rozwiązanie i likwidacja spółki europejskiej _____________________ Tabl. 399. Przekształcenie spółki europejskiej _____________________________ 3. Spółdzielnia europejska _____________________________________________ Tabl. 400. Podstawa prawna spółdzielni europejskiej _______________________ Tabl. 401. Spółdzielnia europejska a spółki ________________________________ 232 233 233 234 234 235 235 236 236 236 237 237 238 238 238 239 239 240 241 245 245 245 246 262 262 263 263 263 263 264 264 264 265 265 265 X Spis treści Tabl. 402. Cechy spółdzielni europejskiej _________________________________ Tabl. 403. Przeniesienie siedziby spółdzielni europejskiej do innego państwa _ członkowskiego ______________________________________________ Tabl._404. Kapitał zakładowy spółdzielni europejskiej ______________________ Tabl. 405. Cel działania spółdzielni europejskiej ___________________________ Tabl. 406. Zasady działania spółdzielni europejskiej _ ______________________ Tabl. 407. Utworzenie spółdzielni europejskiej ____________________________ Tabl. 408. Sposoby utworzenia spółdzielni europejskiej _ ___________________ Tabl._409. Członkowie spółdzielni europejskiej ____________________________ Tabl. 410. Utrata członkostwa w spółdzielni europejskiej ___________________ Tabl. 411. Organy spółdzielni europejskiej ________________________________ Tabl. 412. Organy – zarys _ _____________________________________________ Tabl. 413. Uczestnictwo pracowników w spółdzielni europejskiej – zarys _____ Tabl._414. Doprecyzowanie w art. 34–101 SCEU ___________________________ Tabl. 415. Zaangażowanie pracowników _________________________________ Tabl. 416. Informowanie _ ______________________________________________ Tabl. 417. Konsultacje __________________________________________________ Tabl. 418. Uczestnictwo ________________________________________________ Tabl._419. Zakończenie działalności spółdzielni europejskiej ________________ II. Spółka cywilna _ ___________________________________________________ Tabl. 420. Pojęcie spółki ________________________________________________ Tabl. 421. Spółka cywilna _ _____________________________________________ Tabl. 422. Ranga przepisów Kodeksu cywilnego o spółce cywilnej ___________ Tabl._423. Utworzenie spółki cywilnej ____________________________________ Tabl. 424. Członkostwo w spółce cywilnej ________________________________ Tabl. 425. Cechy umowy spółki cywilnej _________________________________ Tabl. 426. Treść umowy spółki cywilnej __________________________________ Tabl. 427. Majątek wspólny wspólników w spółce cywilnej _________________ Tabl._428. Skutki wspólności do niepodzielnej ręki _________________________ Tabl. 429. Udział w spółce cywilnej - pojęcie ______________________________ Tabl. 430. Skutki bezułamkowego członkostwa w spółce cywilnej _ __________ Tabl. 431. Odpowiedzialność za zobowiązania ____________________________ Tabl. 432. Czynności w spółce cywilnej ___________________________________ Tabl. 433. Prowadzenie spraw w spółce cywilnej __________________________ Tabl. 434. Reprezentacja w spółce cywilnej _ ______________________________ Tabl. 435. Udział wspólników w zyskach i stratach ________________________ Tabl. 436. Wystąpienie wspólnika ze spółki cywilnej _______________________ Tabl._437. Wypowiedzenie udziału w spółce cywilnej ______________________ Tabl. 438. Rozliczenie ze wspólnikiem występującym ze spółki ______________ Tabl. 439. Spadkobiercy wspólnika w spółce cywilnej ______________________ Tabl. 440. Rozwiązanie spółki cywilnej ___________________________________ Tabl. 441. Likwidacja spółki cywilnej _ ___________________________________ III. Spółka cicha ______________________________________________________ Tabl. 442. Pojęcie spółki cichej _ _________________________________________ Tabl. 443. Przepisy mające de lege lat­a zastosowanie do spółki cichej __________ 266 267 268 269 269 269 270 271 271 272 273 281 282 282 282 283 283 283 284 284 285 285 286 286 287 287 288 288 289 290 291 291 292 292 293 293 294 295 295 296 297 297 297 298 XI Spis treści gospodarczą _________________________________________________ Tabl. 444. Istota spółki cichej ____________________________________________ Tabl. 445. Cechy spółki cichej____________________________________________ Tabl. 446. Spółka cicha według Kodeksu handlowego z 27.6.1934 r. ___________ Tabl. 447. Spółka cicha a spółka cywilna i spółka handlowa na przykładzie _ spółki komandytowej – podstawowe różnice konstrukcyjne _ ______ IV. Podstawowe instytucje prawa handlowego – zarys ____________________ 1. Przedsiębiorca ______________________________________________________ Tabl. 448. Pojęcie przedsiębiorcy ________________________________________ Tabl. 449. Przedsiębiorca według Kodeksu cywilnego i ustawy o swobodzie _ działalności gospodarczej – porównanie _________________________ Tabl. 450. Przykłady przedsiębiorców ____________________________________ Tabl. 451. Doktrynalyny podział przedsiębiorców _________________________ Tabl. 452. Podmioty prowadzące lub mogące prowadzić działalność _ Tabl. 453. Przedsiębiorstwa państwowe, spółdzielnie, stowarzyszenia, _ fundacje – tabela _____________________________________________ Tabl. 454. Konsument __________________________________________________ Tabl. 455. Przedsiębiorstwo _____________________________________________ Tabl. 456. Katalog otwarty „składników” przedsiębiorstwa _________________ Tabl. 457. Zbycie przedsiębiorstwa ______________________________________ Tabl. 458. Forma umowy dotyczącej przedsiębiorstwa _ ____________________ Tabl. 459. Odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa lub gospodarstwa _ rolnego za zobowiązania ______________________________________ Tabl. 460. Gospodarstwo rolne __________________________________________ Tabl. 461. Działalność gospodarcza i_działalność zawodowa ________________ Tabl. 462. Wyznaczniki działalności gospodarczej według ustawy _ o swobodzie działalności gospodarczej __________________________ Tabl. 463. Wykonywanie działalności gospodarczej we własnym imieniu _____ Tabl. 464. Wyłączenia ustawowe spod pojęcia ustawy o swobodzie _ działalności gospodarczej _____________________________________ Tabl. 465. Działalność zawodowa – definicja doktrynalna ___________________ Tabl. 466. Podstawowe skutki bycia przedsiębiorcą ________________________ Tabl. 467. Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy _ ________________________ 2. System rejestracji przedsiębiorców ___________________________________ Tabl. 468. Rejestracja przedsiębiorców _ __________________________________ Tabl. 469. Rejestr przedsiębiorców a ewidencja działalności gospodarczej _ – tabela porównawcza ________________________________________ Tabl. 470. Rejestry wolnych zawodów _ __________________________________ 3. Firma______________________________________________________________ Tabl. 471. Firma i prokura ______________________________________________ Tabl. 472. Firma a nazwa _______________________________________________ Tabl. 473. Firma jako oznaczenie indywidualizujące przedsiębiorcę __________ Tabl. 474. Zasady prawa firmowego _____________________________________ Tabl. 475. Zasada prawdziwości firmy ___________________________________ Tabl. 476. Zasada jedności firmy _ _______________________________________ 298 299 300 302 304 304 304 305 305 306 307 308 312 312 313 313 314 314 314 315 315 316 316 316 317 317 318 318 319 343 345 345 346 346 347 347 347 XII Spis treści Tabl. 477. Zasada ciągłości firmy_________________________________________ Tabl. 478. Zasada wyłączności firmy_ ____________________________________ Tabl. 479. Zasada jawności firmy_ _______________________________________ Tabl. 480. Struktura firmy_______________________________________________ Tabl. 481. Firma osoby fizycznej_________________________________________ Tabl. 482. Firma osoby prawnej i tzw. osoby ustawowej_____________________ Tabl. 483. Firmy spółek_________________________________________________ Tabl. 484. Doktrynalny podział firm spółek_ ______________________________ Tabl. 485. Ochrona prawa do firmy według Kodeksu cywilnego_____________ 4. Prokura____________________________________________________________ Tabl._486. Pojęcie prokury_______________________________________________ Tabl. 487. Możliwość udzielenia de lege lat­a prokury przez osobę fizyczną_____ Tabl. 488. Pełnomocnictwo a prokura – tabela porównawcza________________ Tabl. 489. Rodzaje prokury______________________________________________ Indeks rzeczowy______________________________________________________ 348 348 348 349 349 349 350 350 351 351 351 352 352 354 355 XIII Wprowadzenie Rozdział Książka ta pod każdym względem jest wyjątkowa. Jest to pierwsze, jak dotąd, tak kompleksowe przedstawienie zagadnień z prawa spółek i innych wybranych instytucji prawa handlowego, sięgające także do innych działów prawa. W opracowaniu przedstawione jest całe prawo spółek, tzn. łącznie z przepisa- mi karnymi i przejściowymi KSH oraz europejskim prawem spółek – zagadnienia ogólne europejskiego prawa spółek, europejskie zgrupowanie interesów gospodar- czych, spółka europejska, spółdzielnia europejska; ponadto znajduje się tu ciekawa prezentacja istoty spółki cichej; oprócz tego zarysowano takie kwestie jak: proble- matyka „złotej akcji”; spółki hybrydalne i atypowe; wolny zawód; szereg innych kwestii doktrynalnych. Książka opiera się nie tylko na KSH i KC, ale również w dużej mierze na ko- mentarzach, podręcznikach, uwzględnia również wybrane orzecznictwo (co zostało zaznaczone przy konkretnych podziałach przedstawionych instytucji). Toteż jej rolą jest nie tylko przypomnienie, ale i poznanie instytucji nie przez wszystkich studen- tów – bo oni w zamierzeniu mają być najszerszą grupą odbiorców – znanych, książ- ka ta jest więc nie tylko pomocą dydaktyczną ale i podręcznikiem. Przedstawione w wykresach i tabelach opracowanie z zakresu prawa spółek stanowi swoiste kompendium wiedzy na ten temat, a jednocześnie omawia pod- stawowe instytucje prawa handlowego w zarysie (przedsiębiorca, zasady rejestracji przedsiębiorców, firma i prokura.). Celem książki jest przypomnienie podstawowych instytucji oraz przyswojenie wiedzy, przydatnej szczególnie studentom, w tym zamierzającym zdawać na apli- kacje (jest to podręcznik, który także pełni funkcję pomocy dydaktycznej zwłaszcza w szybkim przygotowaniu się do egzaminu z tego obszaru prawa) może zatem do- brze służyć im pomocą w jego przyswojeniu. Książka oparta jest na aktualnym stanie prawnym; przedstawia poza regulacją KSH szeroki zakres zagadnień, w tym „najświeższe” instytucje europejskiego pra- wa spółek. Opracowanie jest publikacją „przyjazną” dla zainteresowanych, zachęca, poma- ga, przygotowuje, a także pobudza do refleksji: informuje o stanie prawnym i dok- trynalnych ustaleniach, powołuje orzecznictwo sądowe jakie do tej pory się ukazało w związku ze stosowaniem prawa spółek handlowych. Prof. dr hab. Jerzy Jacyszyn XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: