Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00924 015034 7934659 na godz. na dobę w sumie
Prawo w medycynie - ebook/pdf
Prawo w medycynie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 273
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-8589-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Prawo w medycynie' zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych.


W opracowaniu zawarto m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

SKRYPTY BECKA Prawo w medycynie W sprzedaży: R. Kubiak Tajemnica medyczna Monografie Prawnicze R. Kubiak Prawo medyczne, wyd. 2 Monografie Prawnicze L. Ogiegło Prawo farmaceuTyczne. komenTarz, wyd. 2 Duże Komentarze Becka kodeks cywilny, wyd. 42 Twoje Prawo Prawo w medycynie 4. wydanie dr Agnieszka Fiutak WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2016 Wydawca: Aneta Flisek © wydawnictwo c.H.Beck 2016 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: DTP Service Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-8588-4 ISBN e-book 978-83-255-8589-1 SpiS treści Przedmowa ................................................................................................................ XI Wykaz skrótów .......................................................................................................... XIII część i. Wiadomości ogólne rozdział i. pojęcie i źródła prawa medycznego ..................................................... § 1. Pojęcie prawa medycznego .............................................................................. rozdział ii. Wykonywanie zawodu medycznego .................................................. § 2. Pojęcie zawodu ................................................................................................ § 3. Zawód lekarza i lekarza dentysty .................................................................... § 4. Zawód pielęgniarki i położnej ......................................................................... § 5. Ratownik medyczny i ratownik ...................................................................... § 6. Zawód diagnosty laboratoryjnego ................................................................... § 7. Zawód felczera ................................................................................................ rozdział iii. Formy wykonywania zawodu ........................................................... § 8. Uwagi ogólne ................................................................................................... § 9. Umowa o pracę ................................................................................................ § 10. Umowa cywilnoprawna .................................................................................. § 11. Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka .................. I. Uwagi ogólne ............................................................................................. II. Praktyka bez gabinetu ............................................................................... § 12. Grupowa praktyka ........................................................................................... I. Spółka cywilna .......................................................................................... II. Spółka jawna .............................................................................................. III. Spółka partnerska ...................................................................................... IV. Inne formy działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą .................................................................................................... 1. Spółka akcyjna ..................................................................................... 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .......................................... rozdział iV. podstawowe obowiązki pracownika medycznego wynikające z wykonywania zawodu ............................................................................................ § 13. Obowiązek udzielania pomocy ....................................................................... 3 3 6 6 15 17 20 23 27 30 30 32 33 34 34 36 37 37 38 38 39 39 40 41 41 VI Spis treści § 14. Informowanie pacjenta o stanie zdrowia ........................................................ § 15. Prowadzenie i udostępnianie pacjentowi dokumentacji medycznej .............. § 16. Obowiązek zachowania tajemnicy .................................................................. § 17. Poszanowanie intymności i godności osobistej pacjenta ............................... § 18. Zakaz sprzedaży środków medycznych .......................................................... § 19. Obowiązek ubezpieczenia ............................................................................... § 20. Obowiązek wykonywania zleceń lekarskich .................................................. § 21. Regulaminy porządkowe szpitali .................................................................... rozdział V. prawa personelu medycznego ............................................................. § 22. Odstąpienie od leczenia .................................................................................. § 23. Uzyskanie pełnej informacji o celowości wykonania zleceń lekarskich ....... § 24. Odmowa wykonania zlecenia lekarskiego ...................................................... § 25. Ordynowanie produktów leczniczych i wyrobów medycznych ..................... § 26. Lekarz i pielęgniarka jako funkcjonariusze publiczni .................................... rozdział Vi. zgoda pacjenta ................................................................................... § 27. Uwagi ogólne ................................................................................................... § 28. Podstawowe pojęcia ......................................................................................... § 29. Charakterystyka instytucji zgody pacjenta .................................................... I. Definicja zgody .......................................................................................... II. Przedmiot zgody ........................................................................................ III. Rodzaje zgody i podmioty uprawnione do jej wyrażenia ......................... 1. Zgoda pacjenta (właściwa) ................................................................... 2. Zgoda zastępcza (substytucyjna) ......................................................... 2.1. Zgoda przedstawiciela ustawowego ............................................ 2.2. Zgoda sądu opiekuńczego ............................................................ 3. Zgoda kumulatywna ............................................................................ IV. Ważność zgody ..................................................................................................... V. Forma zgody ........................................................................................................... rozdział Vii. definicja i klasyfikacja błędów medycznych ................................. § 30. Uwagi ogólne ................................................................................................... § 31. Klasyfikacja błędów ........................................................................................ I. Błąd diagnostyczny ................................................................................... II. Błąd terapeutyczny ................................................................................... III. Błąd techniczny ......................................................................................... IV. Błąd organizacyjny .................................................................................... część ii. odpoWiedzialność oSób Wykonujących zaWody medyczne rozdział Viii. rozwój odpowiedzialności lekarza za błąd w sztuce .................. rozdział iX. pojęcie i rodzaje odpowiedzialności ................................................. § 32. Uwagi ogólne ................................................................................................... § 33. Rodzaje odpowiedzialności ............................................................................. 43 45 49 52 53 54 56 56 59 59 61 62 62 64 65 65 66 69 69 70 71 71 71 71 72 72 73 74 76 76 80 80 82 84 85 91 97 97 99 Spis treści rozdział X. odpowiedzialność cywilna ................................................................. § 34. Uwagi ogólne ................................................................................................... § 35. Odpowiedzialność kontraktowa (ex contractu) .............................................. § 36. Odpowiedzialność deliktowa (ex delicto) ....................................................... § 37. Zbieg odpowiedzialności ................................................................................ § 38. Charakter odpowiedzialności ......................................................................... § 39. Przesłanki odpowiedzialności ........................................................................ I. Szkoda ....................................................................................................... II. Wina .......................................................................................................... III. Związek przyczynowy .............................................................................. IV. Ciężar dowodu .......................................................................................... § 40. Rodzje odpowiedzialności w zależności od łączącego stosunku pracownika… medycznego z pacjentem ............................................................. I. Umowa o pracę ......................................................................................... II. Kontrakt .................................................................................................... III. Praktyka prywatna .................................................................................... IV. Grupowa praktyka .................................................................................... V. Nagłe przypadki ........................................................................................ VI. Legitymacja procesowa, przypozwanie .................................................... § 41. Wynagrodzenie szkody ................................................................................... I. Zapłata odpowiedniej sumy pieniężnej lub przywrócenie stanu sprzed powstania szkody ...................................................................................... II. Jednorazowy zwrot kosztów .................................................................... III. Renta ......................................................................................................... IV. Jednorazowe świadczenie pieniężne tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę .................................................................................. V. Zadośćuczynienie pieniężne za naruszenie dobra osobistego ................. § 42. Termny przedawnień ....................................................................................... § 43. Wybrane przypadki odpowiedzialności cywilnej .......................................... I. Działanie bez zgody ................................................................................... II. Nieinformowanie pacjenta o skutkach i ryzyku zabiegu .......................... III. Odmowa udzielenia świadczenia .............................................................. IV. Niezachowanie tajemnicy .......................................................................... V. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone pacjentom w związku z użyciem niesprawnego sprzętu medycznego ......................................... VI. Odpowiedzialność za wyrządzenie szkody nasciturusowi (dziecku poczętemu) ................................................................................................. VII. Odpowiedzialność za błąd w sztuce ......................................................... VIII. Podsumowanie odpowiedzialności cywilnej ............................................ rozdział Xi. odpowiedzialność pracownicza ....................................................... § 44. Odpowiedzialność porządkowa ..................................................................... § 45. Odpowiedzialność materialna ......................................................................... VII 100 100 101 102 104 104 104 105 106 108 108 109 110 111 111 112 112 113 115 115 115 116 116 117 118 119 120 120 121 122 122 123 124 125 127 127 131 VIII Spis treści rozdział Xii. odpowiedzialność zawodowa .......................................................... § 46. Odpowiedzialność zawodowa lekarza i lekarza dentysty .............................. I. Strony postępowania ................................................................................ II. Kary ........................................................................................................... III. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej .................................................. IV. Okręgowy sąd lekarski oraz Naczelny Sąd Lekarski ............................... V. Postępowanie przed sądem lekarskim ....................................................... VI. Postępowanie mediacyjne .......................................................................... VII. Terminy przedawnień ................................................................................ VIII. Zatarcie skazania ....................................................................................... § 47. Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarki, położnej .................................... I. Kary ........................................................................................................... II. Rzecznik odpowiedzialności zawodowej .................................................. III. Okręgowy sąd pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych ................................................................................................. IV. Postępowanie przed sądem pielęgniarskim .............................................. V. Przedawnienie .......................................................................................... VI. Zatarcie ...................................................................................................... VII. Roszczenie odszkodowawcze .................................................................... § 48. Odpowiedzialność dyscyplinarna diagnosty laboratoryjnego ....................... I. Sąd dyscyplinarny, Wyższy Sąd Dyscyplinarny, sąd polubowny, Rzecznik Dyscyplinarny ........................................................................... II. Postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności dyscyplinarnej ........... III. Kary dyscyplinarne ................................................................................... IV. Przedawnienie .......................................................................................... V. Zatarcie ukarania ....................................................................................... § 49. Odpowiedzialność zawodowa fachowych pracowników służby zdrowia ...... I. Katalog kar ................................................................................................. II. Postępowanie w kwestii odpowiedzialności zawodowej .......................... § 50. Wnioski odnośnie do odpowiedzialności zawodowej pracowników służby zdrowia ............................................................................................................ rozdział Xiii. odpowiedzialność karna ............................................................... § 51. Podstawy odpowiedzialności karnej ............................................................... I. Popełnienie czynu zabronionego .............................................................. II. Elementy przestępstwa .............................................................................. § 52. Rodzaje przestępstw ........................................................................................ I. Narażenie na niebezpieczeństwo ............................................................... II. Nieudzielenie pomocy ............................................................................... III. Nieumyślne spowodowanie śmierci .......................................................... IV. Spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu .................................... § 53. Okresy przedawnień i zatarcie skazania ......................................................... I. Przedawnienie karalności .......................................................................... II. Przedawnienie wykonania kary ................................................................ III. Zatarcie skazania ................................................................................. 134 134 135 136 137 138 139 140 140 140 143 145 146 147 148 150 150 151 151 152 153 155 155 155 156 156 157 158 159 160 160 160 162 162 163 163 164 164 164 165 166 Spis treści § 54. Zaniechanie udzielenia świadczenia zdrowotnego a odpowiedzialność karna ................................................................................................................ § 55. Niepowodzenie w leczeniu a odpowiedzialność karna pracownika medycznego ..................................................................................................... § 56. Odpowiedzialność karna związana z nieterapeutycznymi czynnościami lekarskimi ........................................................................................................ I. Eksperyment .............................................................................................. II. Transplantacje ............................................................................................ III. Przerwanie ciąży ....................................................................................... IV. Klonowanie ................................................................................................ V. Zabiegi kosmetyczne ................................................................................. § 57. Zgoda pacjenta a odpowiedzialność karna lekarza ........................................ I. Wprowadzenie do instytucji zgody ........................................................... II. Zakres informacji udzielanej pacjentowi jako przesłanka udzielenia zgody .......................................................................................................... III. Charakterystyka przestępstwa z art. 192 KK ........................................... IV. Przekroczenie zakresu zgody .................................................................... V. Zgoda pro futuro ........................................................................................ § 58. Eutanazja i pomoc w samobójstwie ................................................................ § 59. Odpowiedzialność za ujawnienie tajemnicy zawodowej ................................ § 60. Odpowiedzialność za fałsz intelektualny ....................................................... rozdział XiV. zdarzenia medyczne ....................................................................... część iii. inne uStaWy z zakreSu praWa medycznego IX 167 173 178 180 182 187 192 194 196 196 197 198 202 203 204 209 212 215 rozdział XV. ustawa o działalności leczniczej ...................................................... 223 rozdział XVi. ustawa o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych ................................... rozdział XVii. ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia .................... indeks rzeczowy ......................................................................................................... 231 240 249 przedmoWa „Jeśli lekarz obywatelowi operację ciężką nożem z brązu wykonał i spowodował śmierć obywatela lub łuk brwiowy obywatela nożem z brązu otworzył i oka pozbawił, rękę mu utną”. Kodeks Hammurabiego, § 218 (XVIII w. p.n.e., Babilonia) Historia medycyny to jednocześnie historia popełnianych przez medyków błędów dia- gnostycznych i terapeutycznych. W efekcie rozwoju medycyny i prawa powstała nowa dzie- dzina – prawo medyczne, którego celem jest z jednej jest strony ochrona pacjenta, a z drugiej – personelu medycznego. Prawo medyczne obejmuje wszystkie regulacje dotyczące udzie- lania świadczeń zdrowotnych przez podmioty lecznicze oraz osoby wykonujące zawody medyczne. Niniejsza publikacja, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu, przedstawia regulacje prawne obowiązujące w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych oraz przybliża poglądy doktryny oraz orzecznictwa na zagadnienia związane z problematyką błędów medycznych i odpowiedzialności osób wykonujących zawody me- dyczne za ich popełnienie. Pomimo trudności objęcia wszystkich kwestii w sposób wyczer- pujący usiłowano wskazać najbardziej istotne. Zatem w ręce Czytelnika trafia już czwarte, zaktualizowane wydanie. Zamiarem Autorki było stworzenie takiego podręcznika, który zbierze w jednym opra- cowaniu najważniejsze kwestie związane z wykonywaniem zawodów medycznych oraz w jasny i przystępny sposób omówi te zagadnienia. Niniejsza pozycja adresowana jest przede wszystkim do studentów medycyny kierun- ków lekarskiego, pielęgniarstwa, położnictwa, ratownictwa, studentów prawa, jak również do osób wykonujących zawód lekarza, pielęgniarki, położnej, ratownika medycznego, dia- gnosty laboratoryjnego, adwokata, radcy prawnego, a także do wszystkich osób zaintereso- wanych zagadnieniami prawnomedycznymi, chociażby pacjentów, w związku z udzielaniem im świadczeń zdrowotnych i występowaniem błędów medycznych. W przypadku chęci podzielenia się uwagami odnośnie do książki Autorka zachęca do kontaktu mailowego: prawowmedycynie@gmail.com. Wydanie niniejsze uwzględnia stan prawny na dzień czerwiec 2016 r. Warszawa, czerwiec 2016 r. dr Agnieszka Fiutak Wykaz SkrótóW 1. Źródła prawa ChorZakU ..................... ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 947 ze zm.) DiagLabU ...................... ustawa z 27.7.2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (tekst jedn. DziałLeczU ................... ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn. Dz.U. Dz.U. z 2014 r. poz. 1384 ze zm.) z 2015 r. poz. 618 ze zm.) EKPC ............................ Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno- ści z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) FelczerU ........................ ustawa z 20.7.1950 r. o zawodzie felczera (tekst jedn. Dz.U. IzbLekU ........................ ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn. Dz.U. KC ................................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1133) z 2016 r. poz. 522) z 2016 r. poz. 380 ze zm.) KEDL ............................ Kodeks Etyki Diagnosty Laboratoryjnego uchwalony na Nad- zwyczajnym Krajowym Zjeździe Diagnostów Laboratoryjnych, uchwała Nr 4/2006, Warszawa 13.1.2006 r. KEL ............................... Kodeks Etyki Lekarskiej z 2.1.2004 r. wraz ze zmianami uchwa- lonymi 20.9.2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Le- karzy KEZPiP ......................... Kodeks etyki zawodowej pielęgniarek i położnych, zatwierdzo- ny 9.12.2003 r. uchwałą Nr 9 IV Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych KK ................................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 KK z 1932 r. .................. rozporządzenie Prezydenta RP z 11.7.1932 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.), obowiązywało do 31.12.1969 r. Konstytucja RP ............. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) Konwencja bioetyczna ..................... Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Godności Istoty Ludz- kiej wobec Zastosowań Biologii i Medycyny z 4.4.1997 r. ze zm.) XIV Wykaz skrótów KP ................................. ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.) KPC ............................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) m.KK ............................ tzw. mały kodeks karny, dekret z 13.6.1946 r. o przestępstwach szczególnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa (Dz.U. Nr 30, poz. 192 ze zm.), obowiązywał do 31.12.1969 r. MPPOiP ........................ Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych OchrInfU ...................... ustawa z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) Nr 182, poz. 1228 ze zm.) OchrPłodU .................... ustawa z 7.1.1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludz- kiego i warunkach dopuszczalności przerwania ciąży (Dz.U. Nr 17, poz. 78 ze zm.) OdpZawFPSZU ............. ustawa z 18.7.1950 r. o odpowiedzialności zawodowej fachowych pracowników służby zdrowia (Dz.U. Nr 36, poz. 332 ze zm.) PobKomU ...................... ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszcze- pianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 793 ze zm.) PrDzKon ....................... Konwencja o prawach dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. PrFarm .......................... ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn. Dz.U. Nr 120, poz. 526 ze zm.) z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrPacjentU .................... ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa- cjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 186 ze zm.) RatownictwoMU .......... ustawa z 8.9.2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 757 ze zm.) RefLekU ....................... ustawa z 12.5.2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów me- dycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 345 ze zm.) SamPielU ...................... ustawa z 1.7.2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz.U. Nr 174, poz. 1038 ze zm.) SystInfU ........................ ustawa z 28.4.2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 636 ze zm.) ŚwiadOpZdrU ............... ustawa 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan­ sowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.) ZawLekU ...................... ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 464 ze zm.) ZawLekU z 1950 r. ........ ustawa z 28.10.1950 r. o zawodzie lekarza (Dz.U. Nr 50, poz. 458 ZawPielU ...................... ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst ZdrPsychU .................... ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 546 ze zm.) ze zm.) Wykaz skrótów XV 2. organy, instytucje i organizacje CBOS ............................ Centrum Badania Opinii Społecznej CEM .............................. Centrum Egzaminów Medycznych CMKP ........................... Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego ETPC ............................. Europejski Trybunał Praw Człowieka KRDL ........................... Krajowa Rada Diagnostów Laboratoryjnych MZ ................................ Minister Zdrowia MZiOS .......................... Minister Zdrowia i Opieki Społecznej NSA ............................... Naczelny Sąd Administracyjny ONZ .............................. Organizacja Narodów Zjednoczonych PKE ............................... Państwowa Komisja Egzaminacyjna RM ................................ Rada Ministrów Rz.D. ............................. Rzecznik Dyscyplinarny SA ................................. Sąd Apelacyjny SD ................................. Sąd Dyscyplinarny SN ................................. Sąd Najwyższy SO .................................. Sąd Okręgowy SR ................................... Sąd Rejonowy TK .................................. Trybunał Konstytucyjny 3. publikatory Biul. SN ......................... Biuletyn Sądu Najwyższego CzPKiNP ...................... Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz.U. ............................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. .......................... Dziennik Urzędowy EP .................................. Edukacja Prawnicza GL ................................. Gazeta Lekarska GP ................................. Gazeta Prawna KZS ............................... Krakowskie Zeszyty Sądowe M.P. ............................... Monitor Polski MoP ............................... Monitor Prawniczy NP ................................. Nowe Prawo OSA ............................... Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSN ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC ............................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP .......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Admi­ nistracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW ........................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa OSNPG ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Prokuratoria Generalna OSNwSK ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych OSP ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ........................ Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK .............................. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK­A .......................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ................................ Palestra PiP .................................. Państwo i Prawo XVI Wykaz skrótów PPH ............................... Przegląd Prawa Handlowego Pr. i Med. ....................... Prawo i Medycyna Prok. i Pr. ...................... Prokuratura i Prawo Prok. i Pr. – wkł. ........... Prokuratura i Prawo – wkładka PS .................................. Przegląd Sądowy PUG ............................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego RPEiS ............................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SC .................................. Studia Cywilistyczne SI ................................... Studia Iuridica SIS ................................. Studia Iuridica Silesiana ZNUJ ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. inne skróty ang. ................................ angielski art. ................................. artykuł BHP ............................... bezpieczeństwo i higiena pracy cz. .................................. część dl ................................... diagnosta laboratoryjny EKG .............................. elektrokardiografia fr. ................................... francuski godz. .............................. godzina (­y) LDEK ............................ Lekarsko­Dentystyczny Egzamin Końcowy LEK ............................... Lekarski Egzamin Końcowy lit. .................................. litera nast. ............................... następny (­a,­e) niem. ............................. niemiecki niepubl. ......................... niepublikowany OC ................................. odpowiedzialność cywilna orzecz. ........................... orzeczenie PES ................................ Państwowy Egzamin Specjalizacyjny pkt ................................. punkt por. ................................. porównaj post. ............................... postanowienie przyp. ............................ przypis (­y) pwzdl. ............................ prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego red. ................................ redaktor (­rzy) SOR ............................... Szpitalny Oddział Ratunkowy t. .................................... tom tab. .................................. tabela (­e) tekst jedn. ...................... tekst jednolity tys. ................................. tysiąc (­y) uchw. ............................. uchwała ust. ................................. ustęp w. ................................... wiek (­i) w zb. .............................. w zbiegu w zw. ............................. w związku Wykaz skrótów XVII wprowadz. ..................... wprowadzenie wyr. ............................... wyrok ze zm. ............................ ze zmianami z o.o. .............................. z ograniczoną odpowiedzialnością zob. ................................ zobacz część i Wiadomości ogólne
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo w medycynie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: