Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00403 005755 18995755 na godz. na dobę w sumie
Prawo w medycynie. Wydanie 5 - ebook/pdf
Prawo w medycynie. Wydanie 5 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 277
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8128-867-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Prawo w medycynie' zawiera omówienie regulacji prawnych obowiązujących w polskich przepisach w odniesieniu do wykonywania zawodów medycznych.

W opracowaniu zawarto m.in.:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ROZDZIAŁ.III FORMY WYKONYWANIA ZAWODU § 8. Uwagi ogólne Dopuszczalnymi.przez.prawo.polskie.(zgodnie.z.art..5.DziałLeczU).formami wykonywania działalności.leczniczej.przez.lekarzy,.lekarzy.dentystów,.pielęgniar­ ki.i.położnej.są1: 1). jednoosobowa.działalność.lecznicza.jako:.indywidualna.praktyka;.indywidualna. praktyka.wyłącznie.w.miejscu.wezwania;.indywidualna.specjalistyczna.prakty­ ka;.indywidualna.specjalistyczna.praktyka.w.miejscu.wezwania;.indywidualna. praktyka.wyłącznie.w.zakładzie.leczniczym.na.podstawie.umowy.z.tym.pod­ miotem.leczniczym.prowadzącym.ten.zakład.lub.indywidualna.specjalistyczna. praktyka.wyłącznie.w.zakładzie.leczniczym.na.podstawie.umowy.z.podmiotem. leczniczym.prowadzącym.ten.zakład; 2). spółki.cywilnej,.spółki.jawnej.albo.spółki.partnerskiej.jako.grupowa.praktyka.le­ karska.lub.grupowa.praktyka.pielęgniarek.. Artykuły.5,.6,.9,.10.DziałLeczU.wprost.ustalają,.kto.i.według.jakich.zasad.może. udzielać.świadczeń.zdrowotnych..Wyliczenie.zawarte.w.ww..przepisach.tworzy.pe­ wien.zamknięty.katalog,.z.czego.wynika,.że.niejako.a contario.podmioty.w.nim. niewymienione.nie.powinny.udzielać.tych.świadczeń2. Działalność.ta.jest.regulowana.przepisami.ustawy.z.6.3.2018.r..–.Prawo.przed­ siębiorców3.. Lekarz,.lekarz.dentysta,.pielęgniarka.i.położna.mogą.wykonywać.swój.zawód. w.formie.umowy.o.pracę.(na.czas.określony.lub.nieokreślony,.umowy.na.zastęp­ stwo. albo. na. podstawie. mianowania. lub. wyboru). albo. umowy. cywilnoprawnej. 1. .Zob..i.formach.wykonywania.działalności.leczniczej:.R. Kubiak.(red.),.L. Kubicki.(red.),.System.Prawa. Medycznego..Tom.I..Pojęcie,.źródła.i.zakres.prawa.medycznego,.Warszawa.2018,.s..371–593. 2. . Por..M. Dercz,.[w:].M. Dercz,.T. Reka,.Ustawa.o.zakładach.opieki.zdrowotnej..Komentarz,.Warsza­ wa.2007,.s..38..Zob..J. Nowak­Kubiak.(red.),.Ustawa.o.działalności.leczniczej..Komentarz,.Warszawa.2012,. Legalis,.komentarze.do.art,.5,.6,.9.i.10. 3. . Dz.U..z.2018.r..poz..646.ze.zm. 30 Rozdział III. Formy wykonywania zawodu (umowa­zlecenie,. umowa. o. świadczenie. usług,. kontrakt. cywilnoprawny). w. pod­ miotach.działalności.leczniczej,.w.jednostkach.badawczo­rozwojowych.świadczą­ cych.usługi.medyczne,.w.jednostkach.organizacyjnych.szkół.wyższych.prowadzą­ cych. studia. medyczne. oraz. w. jednostkach. organizacyjnych. Centrum. Kształcenia. Podyplomowego.. Ustawa.o.zawodach.pielęgniarki.i.położnej.w.art..19.poza.praktykami.zawodo­ wymi.wymienionymi.w.art..5.ust..2.pkt.2.DziałLeczU.przewiduje.także.inne.formy. wykonywania.zawodu.pielęgniarki.i.położnej..Są.to:.oprócz.umowy.o.pracę.i.umów. cywilnoprawnych,.także.umowy.w.ramach.stosunku.służbowego.oraz.umowy.w.ra­ mach.wolontariatu. Diagnosta. laboratoryjny. wykonuje. swój. zawód. polegający. na. wykonywaniu. czynności.diagnostyki.laboratoryjnej.w.laboratorium.(art..16.DiagLabU)..Laborato­ rium.zgodnie.z.normą.zawartą.w.art..17.DiagLabU.jest.przedsiębiorstwem.podmio­ tu.leczniczego.w.rozumieniu.przepisów.ustawy.z.15.4.2011.r..o.działalności.lecz­ niczej,. jednostką. organizacyjną. przedsiębiorstwa. podmiotu. leczniczego,. instytutu. badawczego.albo.uczelni.medycznej. Na.podstawie.art..83.DziałLeczU.tworzenie,.przekształcenie.i.likwidacja.pod­ miotu.leczniczego.w.formie.jednostki.budżetowej.może.nastąpić.pod.warunkiem. wydania.odpowiedniego.zarządzenia.przez.właściwy.organ..I.tak,.do.organów.ta­ kich.zalicza.się:.ministra,.centralny.organ.administracji.rządowej.albo.wojewodę.. Również.w.drodze.uchwały.wydanej.przez.właściwy.organ.jednostki.samorządu.te­ rytorialnego.. § 9. Umowa o pracę . Podstawową. formą. prawną,. na. podstawie. której. pracownicy. medyczni1. wy­ konują.zawód.w.podmiotach.leczniczych.jest.umowa o pracę..Zawierając.ją,.uzy­ skują. status. pracownika. wraz. ze. wszystkimi. przywilejami. i. obowiązkami. wyni­ kającymi.z.przepisów.Kodeksu.pracy,.który.określa.umowę.o.pracę.jako.zgodne. oświadczenie.woli.pracownika.i.pracodawcy,.na.mocy.którego.pracownik.zobowią­ zuje.się.do.świadczenia.pracy.oznaczonego.rodzaju,.w.określonym.miejscu.i.czasie. na.rzecz.drugiej.strony.za.wynagrodzeniem..Najbardziej.atrakcyjnym.elementem. tego.sposobu.wykonywania.zawodu.jest.wyłączenie.odpowiedzialności.cywilnej.za. szkody.wyrządzone.pacjentowi.podczas.udzielania.świadczeń..Odpowiedzialność. taką.ponosi.zakład.opieki.zdrowotnej..Pracownik.medyczny.odpowiada.jedynie.do. wysokości.trzymiesięcznych.pensji. 1. . W.tym.opracowaniu,.posługując.się.terminem.„pracownicy.medyczni”,.należy.mieć.na.uwadze.lekarzy,. lekarzy.dentystów,.pielęgniarki.i.położne..Również.każdorazowo.pisząc.o.lekarzu,.należy.mieć.na.uwadze. lekarza.dentystę,.a.o.pielęgniarce.–.położną. § 10. Umowa cywilnoprawna 31 § 10. Umowa cywilnoprawna Pracownicy.medyczni.mogą.pracować.również.na.podstawie.umów cywilno- prawnych, np..gdy.pracownik.chce.dodatkowo.pracować.w.innym.podmiocie.lecz­ niczym.. Najczęściej. stosowaną. umową. cywilnoprawną. jest. umowa-zlecenie. lub. kontrakt cywilnoprawny.. Umowa­zlecenie.charakteryzuje.się.brakiem.podporządkowania.w.procesie.wy­ konywania.prac.objętych.zleceniem,.możliwością.powierzenia.pracy.innej.osobie,. wynagrodzeniem.płatnym.po.wykonaniu.zlecenia..Należy.ona.do.grupy.umów,.któ­ rej.świadczenie.jednej.ze.stron.polega.na.usługach,.czyli.spełnieniu.czynności.dla. innej.osoby..Przepisy.o.zleceniu.zawarte.są.w.art..734–749.KC..Zlecenie.jest.umo­ wą.konsensualną,.dwustronnie.zobowiązującą,.odpłatną.lub.nieodpłatną1. Kontrakt.cywilnoprawny.to.umowa.zobowiązaniowa.oparta.na.przepisach.Ko­ deksu.cywilnego..Lekarz.czy.pielęgniarka,.wykonując.swój.zawód,.mają.zarejestro­ waną.działalność.gospodarczą..Stronami.umowy.są.lekarz.(pielęgniarka).z.jednej. strony,.a.podmiot.leczniczy.z.drugiej..Kontrakt.zawiera.się.na.czas.określony,.czę­ sto.są.to.okresy.trzy­.czy.pięcioletnie..Jak.każda.umowa.zawarta.na.czas.określony. rozwiązuje.się.ona.z.upływem.czasu,.na.jaki.była.zawarta..Kontrakt.można.rozwią­ zać.również.za.porozumieniem.stron.. W.umowie.strony.mogą.również.określić.sytuacje,.w.których.nastąpi.rozwiąza­ nie.umowy..Może.to.być.zapis.dotyczący.okresu.wypowiedzenia.umowy.przez.jed­ ną.ze.stron.np..jednomiesięczny.albo.trzymiesięczny;.zapis,.że.umowa.ulega.roz­ wiązaniu. ze. skutkiem. natychmiastowym,. np.. z. powodu. rażącego. niewypełniania. postanowień.umowy.przez.jedną.ze.stron,.czy.w.sytuacji.gdy.np..lekarz.straci.pra­ wo.wykonywania.zawodu.. W. umowie. kontraktu. oprócz. podstawowych. danych,. takich. jak:. dane. osobo­ we.lekarza,.miejsce.wykonywania.usługi,.adres.podmiotu.leczniczego,.rodzaj.wy­ konywanej.usługi,.okres,.na.jaki.została.zawarta.umowa,.wynagrodzenie,.czas.wy­ konywania.usług,.można.również.uwzględnić.prawo.do.wakacji.(np..może.to.być. zapis,.że.część.dni.wolnych.będzie.lekarzowi.opłacona.50 .stawką)..Lekarz.czy. pielęgniarka.zatrudnieni.na.podstawie.kontraktu.sami.opłacają.składki.ubezpiecze­ nia.społecznego.i.zdrowotnego,.sami.obliczają.i.płacą.podatek.dochodowy.. W.przypadku.zaistnienia.błędu.medycznego.obie.strony.odpowiadają.solidarnie. do.pełnej.wysokości.odszkodowania.wobec.pacjenta,.który.wystąpił.z.roszczeniem.. 1. . Zob..komentarze.do.art..734–749.KC.w:.P. Machnikowski,.[w:].E. Gniewek.(red.),.Kodeks.cywil­ ny..Komentarz,.Warszawa.2017,.Legalis;.K. Pietrzykowski.(red.),.Kodeks.cywilny..Tom.II..Komentarz.. Art..450–1088,.Warszawa.2018,.Legalis;.K. Osajda.(red.),.Kodeks.cywilny..Komentarz,.Warszawa.2018,. Legalis. 32 Rozdział III. Formy wykonywania zawodu § 11. Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka I. Uwagi ogólne Kolejnym. sposobem. wykonywania. zawodu. jest. otwarcie. własnej praktyki,. czyli.prowadzenie.gabinetu..W.świetle.art..5.DziałLeczU.praktyki.takie.określa.się. mianem.indywidualnej.praktyki.lekarskiej,.indywidualnej.praktyki.pielęgniarskiej. lub.indywidualnej.praktyki.położniczej..Warunki.otwarcia.indywidualnej.praktyki. i.zasady.jej.funkcjonowania.zostały.określone.w.przepisach.ustawy.o.działalności. leczniczej..W.jej.ramach.pracownik.medyczny.wykonuje.zawód.we.własnym.imie­ niu.i.na.własny.rachunek..Podejmuje.więc.takie.samo.ryzyko.działalności.na.rynku. usług.medycznych.jak.w.przypadku.utworzenia.podmiotu.leczniczego,.z.tą.różnicą,. że.nie.można.w.żaden.sposób.ograniczyć.tego.ryzyka,.np..przez.prowadzenie.prak­ tyki.w.formie.spółki.z.o.o..Pozostaje.minimalizowanie.tego.ryzyka.na.drodze.ubez­ pieczenia.z.tytułu.odpowiedzialności.cywilnej.. Lekarz. czy. pielęgniarka. może. wykonywać. indywidualną. praktykę. lekarską. lub. indywidualną. praktykę. specjalistyczną. w. pomieszczeniach,. które. będą. speł­ niać. określone. wymagania. (art.. 22. DziałLeczU).. Minister. Zdrowia. w. rozporzą­ dzeniu.z.26.6.2012.r..określił.szczegółowe.wymagania,.jakim.powinny.odpowia­ dać. pomieszczenia. i. urządzenia. podmiotu. wykonującego. działalność. leczniczą1.. Określono.w.nim.m.in..warunki.ogólnoprzestrzenne.(np..lokalizację.pomieszczeń),. wymagania.dla.niektórych.pomieszczeń.i.urządzeń.(np..odstępy.pomiędzy.łóżka­ mi,.wyposażenie.izolatki,.śluzy.umywalkowo­fartuchowej),.wymagania.ogólnobu­ dowlane.(np..materiały,.z.jakich.powinna.być.wykonana.podłoga,.połączenie.ścian. z. podłogą),. wymagania. dotyczące. oświetlenia,. instalacji.. Do. rozporządzenia. do­ łączone.są.załączniki,.które.doprecyzowują.wymagania.odnośnie.do.pomieszczeń. i.urządzeń.szpitala,.ambulatorium,.szpitala.jednodniowego,.centrum,.pracowni.ba­ dań.endoskopowych,.zakładu.rehabilitacji.leczniczej,.stacji.dializ. Wykonywanie indywidualnej praktyki.lekarskiej.czy.też.pielęgniarskiej.może. odbywać.się.na.dwa.sposoby: 1). w stałym miejscu,. a. więc. w. gabinecie. lekarskim,. pielęgniarskim,. w. gabine­ cie.znajdującym.się.w.zakładzie.leczniczym.na.podstawie.umowy.z.podmiotem. leczniczym.prowadzącym.ten.zakład; 2). wyłącznie w miejscu wezwania.–.w.takim.przypadku.świadczenia.udzielane.są. przez.lekarza,.pielęgniarkę.nie.w.gabinecie,.ale.u.pacjenta.(w.miejscu.wezwa­ nia). Przedmiotem. indywidualnej. praktyki. pielęgniarki. jest. udzielanie. świadczeń. zdrowotnych,.o.których.mowa.w.art..4.ZawPielU..Podjęcie.prowadzenia.indywi­ 1. . Dz.U..z.2012.r..poz..739. § 11. Indywidualna praktyka, indywidualna specjalistyczna praktyka 33 dualnej.praktyki.przez.pielęgniarkę.możliwe.jest.dopiero.po.spełnieniu.warunków. określonych.w.art..19.DziałLeczU..Należą.do.nich:. 1). posiadanie.prawa.wykonywania.zawodu; 2). brak.zawieszenia.w.prawie.wykonywania.zawodu.albo.ograniczeń.w.wykony­ waniu.określonych.czynności.zawodowych;. 3). brak.orzeczonego.środka.karnego.w.postaci.zakazu.wykonywania.zawodu.albo. zawieszenia.w.wykonywaniu.zawodu; 4). brak.przerwy.w.wykonywaniu.zawodu.przez.okres.dłuższy.niż.5.lat.w.okresie. ostatnich.6.lat.poprzedzających.wniosek.o.wpis; 5). dysponowanie. pomieszczeniem. odpowiadającym. wymaganiom. określonym. w.przepisach,.w.którym.będą.udzielane.świadczenia.zdrowotne,.wyposażonym. w.aparaturę.i.sprzęt.medyczny; 6). uzyskanie.wpisu.do.Centralnej.Ewidencji.i.Informacji.o.Działalności.Gospodar­ 7). zawarcie.umowy.odpowiedzialności.cywilnej.w.zakresie.określonym.przepisami. ustawy. Wykonywanie.zawodu.pielęgniarki.poza.podmiotem.leczniczym.na.podstawie. umowy.cywilnoprawnej.jest.równoznaczne.z.indywidualną.(lub.indywidualną.spe­ cjalistyczną). praktyką. pielęgniarki.. Okręgowa. izba. pielęgniarek. i. położnych. ma. prawo.do.wizytacji.i.oceny.wykonywania.zawodu.pielęgniarki,.położnej.w.ramach. działalności.zawodowej.(art..22.ZawPielU).. Lekarz.może.prowadzić.indywidualną.praktykę.lekarską,.indywidualną.specja­ listyczną.praktykę.lekarską,.zgodnie.z.art..18.DziałLeczU,.po.uzyskaniu.wpisu.od­ powiednio.do.rejestru.podmiotów.wykonujących.działalność.leczniczą.w.rozumie­ niu.przepisów.o.działalności.leczniczej.. Lekarz,.który.chce.prowadzić.indywidualną.praktykę,.obowiązany.jest.spełniać. czej; następujące.warunki:. 1). posiadać.prawo.wykonywania.zawodu;. 2). nie.może.być:. a). zawieszony.w.prawie.wykonywania.zawodu.ani.ograniczony.w.wykonywaniu. określonych.czynności.medycznych.na.podstawie.przepisów.ustawy.o.zawo­ dach.lekarza.i.lekarza.dentysty.lub.przepisów.o.izbach.lekarskich,. b). ukarany.karą.zawieszenia.prawa.wykonywania.zawodu,. c). pozbawiony.uprawnienia.do.wykonywania.zawodu.prawomocnym.orzecze­ niem.przez.sąd.środka.karnego.albo.przez.sąd.lub.prokuratora.środka.zapo­ biegawczego.zakazu.wykonywania.zawodu;. 3). dysponować. pomieszczeniem. odpowiadającym. wymaganiom. określonym. w.przepisach,.w.którym.będą.udzielane.świadczenia.zdrowotne,.wyposażonym. w. produkty. lecznicze,. wyroby. medyczne,. aparaturę. i. sprzęt. medyczny. odpo­ wiedni.do.rodzaju.i.zakresu.udzielanych.świadczeń.zdrowotnych; 4). uzyskać.wpis.do.Centralnej.Ewidencji.i.Informacji.o.Działalności.Gospodarczej; 5). zawrzeć.umowę.ubezpieczenia.odpowiedzialności.cywilnej. 34 Rozdział III. Formy wykonywania zawodu Lekarz. wykonujący. indywidualną. specjalistyczną. praktykę. lekarską. jest. obo­ wiązany.dodatkowo.posiadać.specjalizację.w.dziedzinie.medycyny.odpowiadającej. rodzajowi.i.zakresowi.wykonywanych.świadczeń.zdrowotnych.. Lekarz,. pielęgniarka,. zamierzając. wykonywać. zawód. w. ramach. jednej. z. do­ zwolonych. form,. powinien/powinna. uzyskać. wpis. do. odpowiedniego. rejestru.. (art..100–102.DziałLeczU)..Wpis.do.rejestru.podlega.opłacie.wynoszącej: 1). 2 .przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia.w.sektorze.przedsiębiorstw.bez. wypłaty.nagród.z.zysku.za.ubiegły.rok,.ogłaszanego,.w.drodze.obwieszczenia,. przez.Prezesa.Głównego.Urzędu.Statystycznego.w.Dzienniku.Urzędowym.Rze­ czypospolitej.Polskiej.„Monitor.Polski”,.obowiązującego.w.dniu.złożenia.wnio­ sku.o.wpis.do.rejestru,.zaokrąglonego.w.górę.do.pełnego.złotego.–.w.przypadku. wpisu.praktyk.zawodowych; 2). 10 . wynagrodzenia,. w. sektorze. przedsiębiorstw. bez. wypłaty. nagród. z. zysku. za.ubiegły.rok,.ogłaszanego,.w.drodze.obwieszczenia,.przez.Prezesa.Główne­ go.Urzędu.Statystycznego.w.Dzienniku.Urzędowym.Rzeczypospolitej.Polskiej. „Monitor.Polski”.obowiązującego.w.dniu.złożenia.wniosku.o.wpis.do.rejestru,. zaokrąglonego. w. górę. do. pełnego. złotego. –. w. przypadku. podmiotów. leczni­ czych.(art..105.DziałLeczU)1. II. Praktyka bez gabinetu .Lekarz.i.pielęgniarka,.chcący.prowadzić.prywatną.praktykę,.lecz.niedysponu­ jący.własnymi.środkami.finansowymi,.mają.możliwość.wykonywania.jej.w.miejscu. wezwania..Udzielenie.świadczeń.zdrowotnych.następuje.wówczas.nie.w.gabinecie,. lecz.w.miejscu,.do.którego.został.pracownik.medyczny.wezwany,.najczęściej.jest.to. miejsce.zamieszkania.pacjenta..Ustawa.o.działalności.leczniczej.przewiduje.możli­ wość.udzielania.świadczeń.zdrowotnych.wyłącznie.w.miejscu.wezwania.. Z.charakteru.wykonywania.praktyki.w.ten.sposób.wynika,.że.nie.ma.stałego. miejsca.(pomieszczenia),.w.którym.udzielane.są.świadczenia.zdrowotne.. .Lekarz.wykonujący.indywidualną.praktykę.lekarską,.jak.również.specjalistycz­ ną. praktykę. wyłącznie. w. miejscu. wezwania,. obowiązany. jest. dodatkowo,. poza. wymienionymi. już. warunkami,. posiadać:. produkty. lecznicze. i. sprzęt. medyczny. umożliwiające.udzielanie.świadczeń.zdrowotnych,.w.tym.również.w.zakresie.okre­ ślonym.w.art..30.ZawLekU.oraz.adres.siedziby.indywidualnej.praktyki.lekarskiej. wykonywanej.w.miejscu.wezwania,.a.także.miejsca.przyjmowania.wezwań.i.miej­ sca.przechowywania.dokumentacji.medycznej.oraz.produktów.leczniczych.i.sprzę­ tu.medycznego. 1. . 2 .z.4529,19.zł.wynosi.91.zł;.10 .z.4529,19.zł.wynosi.453.zł..Zob..obwieszczenie.Prezesa.Głów­ nego.Urzędu.Statystycznego.z.17.1.2018.r..w.sprawie.przeciętnego.miesięcznego.wynagrodzenia.w.sektorze. przedsiębiorstw.bez.wypłat.nagród.z.zysku.w.2017.r..(M.P..z.2018.r..poz..97). § 12. Grupowa praktyka 35 § 12. Grupowa praktyka Zgodnie.z.art..5.DziałLeczU.w.ramach.grupowej praktyki.działalność.lecz­ nicza. może. być. prowadzona. przez. lekarzy,. pielęgniarki,. będących. wspólnikami. .spółki.cywilnej,.jawnej.lub.partnerskiej,.w.oparciu.o.którą.działa.grupowa.praktyka.. Grupowa.praktyka.nie.może.być.wykonywana.w.podmiocie.leczniczym.na.podsta­ wie.umowy.cywilnoprawnej.o.udzielanie.świadczeń.zdrowotnych. Celem.istnienia.grupowej.praktyki.jest.udzielanie.świadczeń.zdrowotnych.w.ra­ mach.struktury.organizacyjnej.skupiającej.kilku.lekarzy.czy.kilka.pielęgniarek.bę­ dących.wspólnikami.albo.partnerami.spółki. Przedmiotem.działania.grupowej.praktyki.lekarzy,.lekarzy.dentystów.jest.udzie­ lanie. świadczeń. zdrowotnych. na. podstawie. art.. 2. ZawLekU,. w. przypadku. pielę­ gniarek,.położnych.–.udzielanie.świadczeń.zdrowotnych,.o.których.mowa.w.art..4. i.5.ZawPielU. Lekarze,. którzy. chcą. udzielać. świadczeń. zdrowotnych. w. ramach. grupowej. praktyki.lekarskiej,.zobowiązani.są.do.uzyskania.wpisu.do.rejestru.podmiotów.wy­ konujących.działalność.leczniczą. Grupowa.praktyka.pielęgniarek.(położnych).może.rozpocząć.działalność.dopie­ ro.po.uzyskaniu.wpisu.do.rejestru.podmiotów.wykonujących.działalność.leczniczą.. Wpisu.dokonuje.rada.tej.okręgowej.izby,.na.której.obszarze.ma.być.wykonywana. grupowa.praktyka. Pracownik. medyczny. może. być. właścicielem. podmiotu. leczniczego. działają­ cego.w.formie.spółki..Wybierając.ten.sposób.wykonywania.zawodu,.podejmuje.ry­ zyko.działania.na.własny.rachunek.na.rynku.usług.medycznych..Lekarz.lub.pielę­ gniarka.będzie.decydować,.czy.utworzy.zakład.indywidualnie.jako.osoba.fizyczna. na.podstawie.wpisu.do.ewidencji.działalności.gospodarczej,.czy.też.wspólnie.z.in­ nymi.będzie.działać.w.oparciu.o.spółkę.cywilną,.jawną,.partnerską.. I. Spółka cywilna Spółka cywilna. działa. na. podstawie. art.. 860–876. KC. i. jest. najprostszą. for­ mą.działalności.gospodarczej..Powstaje.na.podstawie.umowy.cywilnoprawnej.za­ wartej.przez.co.najmniej.dwóch.wspólników1..Umowa.ma.charakter.ad probatio­ nem,.dla.celów.dowodowych.powinna.być.zawarta.na.piśmie..Spółka.cywilna.nie. ma.osobowości.prawnej,.co.oznacza,.że.nie.może.być.podmiotem.praw.i.obowiąz­ ków,.tzn..nie.działa.we.własnym.imieniu..Do.założenia.spółki.wymagany.jest.wkład. 1. . J. Jezioro,.[w:].E. Gniewek.(red.),.Kodeks.cywilny,.s..1295.i.nast.;.szerzej.o.spółce.cywilnej.zob..ko­ mentarze.do.art..art..860–876.KC.w:.P. Machnikowski,.[w:].E. Gniewek.(red.),.Kodeks.cywilny..Komentarz,. Warszawa.2017,.Legalis;.K. Pietrzykowski.(red.),.Kodeks.cywilny..Tom.II..Komentarz..Art..450–1088,.War­ szawa.2018,.Legalis;.K. Osajda.(red.),.Kodeks.cywilny..Komentarz,.Warszawa.2018,.Legalis. 36 Rozdział III. Formy wykonywania zawodu wspólników..Za.zobowiązania.spółki.odpowiadają.wspólnicy.solidarnie..Oznacza. to,. że. wspólnicy. odpowiadają. za. zobowiązania. spółki. bez. względu. na. wysokość. długu.zarówno.majątkiem.wspólnym,.jak.i.każdy.z.osobna.całym.swoim.majątkiem. osobistym1..Do zalet spółki cywilnej.należy.łatwy.sposób.w.jej.utworzeniu.i.pro­ wadzeniu,.niskie.koszty.założenia,.swoboda.kształtowania.treści.umowy,.brak.wy­ mogów.prawnych.co.do.rodzaju.i.wielkości.wnoszonych.wkładów..Do wad.zalicza­ my.odpowiedzialność.wspólników.całym.swoim.majątkiem.oraz.brak.osobowości. prawnej.. Zgodnie.z.art..860.KC.przez.umowę.spółki.wspólnicy.zobowiązują.się.dążyć. do.osiągnięcia.wspólnego.celu.gospodarczego.przez.działanie.w.sposób.oznaczony,. w.szczególności.przez.wniesienie.wkładów..Forma.pisemna.dla.zawarcia.umowy. spółki.jest.formą.zastrzeżoną.dla.celów.dowodowych.(ad probationem). Za.zobowiązania.spółki.wspólnicy.odpowiedzialni.są.solidarnie.(art..864.KC).. II. Spółka jawna Spółka.jawna.jest.jednym.z.rodzajów.spółek.osobowych,.uregulowanych.w.Ko­ deksie.spółek.handlowych.(art..22–85)2..Do.powstania.spółki.konieczne.jest.sporzą­ dzenie.umowy.spółki.oraz.wpis.do.rejestru..Spółka.jawna.może.również.powstać. w.trybie.przekształcenia.spółki.cywilnej..Zgodnie.z.obecnie.obowiązującymi.prze­ pisami.(art..26.§.4.KSH).spółka.cywilna.może.ulec.przekształceniu.w.spółkę.jawną.. Przekształcenie.następuje.na.wniosek.wszystkich.wspólników..Każdy.ze.wspólni­ ków.spółki.jawnej.odpowiada.za.jej.zobowiązania.całym.swoim.majątkiem.soli­ darnie.z.pozostałymi.wspólnikami.oraz.ze.spółką..Spółka.jawna.powstaje.z.chwilą. wpisu.do.rejestru..Odpowiedzialność.wspólników.obejmuje.wszystkie.zobowiąza­ nia.spółki,.bez.względu.na.źródło.ich.powstania.oraz.ich.charakter. III. Spółka partnerska Istnieje. również. możliwość. prowadzenia. grupowej. praktyki. w. spółce part- nerskiej..Szczegółowe.uregulowania.zawarte.są.w.art..86–101.KSH3..Partnerami. 1. . Szerzej.o.wyborze.formy.prawnej.prowadzenia.praktyki.lekarskiej.M. Żelichowski,.Grupowa.praktyka. lekarska.–.w.spółce.cywilnej.czy.partnerskiej,.Medycyna.Praktyczna.2007,.Nr.7,.s..247. 2. .Szerzej.o.spółce.jawnej.zob..komentarze.do.art..22–85.KSH.w:.Z. Jara.(red.),.Kodeks.spółek.handlo­ wych..Komentarz,.Warszawa.2018,.Legalis;.J. Bieniak,.M. Bieniak,.G. Nita­Jagielski,.K. Oplustil,.R. Pabis,. A. Rachwał,.M. Spyra,.G. Suliński,.M. Tofel,.R. Zawłocki,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,.Warszawa. 2017,.Legalis.. 3. .Szerzej.o.spółce.partnerskiej.zob..komentarze.do.art..86–101.KSH.w:.Z. Jara.(red.),.Kodeks.spółek.han­ dlowych..Komentarz,.Warszawa.2018,.wyd..19,.Legalis;.J. Bieniak, M. Bieniak,.G. Nita­Jagielski,.K. Oplustil,. R. Pabis,.A. Rachwał,.M. Spyra,.G. Suliński,.M. Tofel,.R. Zawłocki,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,. Warszawa.2017,.Legalis. § 12. Grupowa praktyka 37 spółki.partnerskiej.mogą.być.wyłącznie.osoby.uprawnione.do.wykonywania.wol­ nych.zawodów,.m.in..lekarze,.lekarze.dentyści,.pielęgniarki.i.położne. Spółka.partnerska.jest.spółką.osobową.nieposiadającą.osobowości.prawnej,.jed­ nak.na.podstawie.art..8.KSH.posiada.zdolność.prawną,.co.umożliwia.jej.nabywanie. we.własnym.imieniu.praw,.zaciąganie.zobowiązań,.pozywanie.i.bycia.pozywaną,. nabywanie.nieruchomości.i.praw.rzeczowych..Umowa.spółki.partnerskiej.powin­ na.być.zawarta.na.piśmie.pod.rygorem.nieważności1..W.spółce.partnerskiej.obo­ wiązują.zasady.ograniczonej.odpowiedzialności.za.jej.zobowiązania..Partner.ponosi. odpowiedzialność. osobistą. i. nieograniczoną. za. zobowiązania. powstałe. w. związ­ ku.z.wykonywaniem.wolnego.zawody.wyłącznie.za.własne.działania.i.zaniechania. oraz.działania.podległych.mu.pracowników..Za.zobowiązania.pozostałych.partne­ rów.i.podległych.im.pracowników.nie.ponosi.odpowiedzialności.. Spółka.powstaje.z.chwilą.uzyskania.wpisu.do.Krajowego.Rejestru.Sądowego.. Majątek.spółki.tworzą.wkłady.wniesione.przez.partnerów2. IV. Inne formy działalności podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wśród. innych. form. działalności. podmiotów,. które. udzielają. świadczeń. zdro­ wotnych,. są. podmioty. działające. jako. spółka. akcyjna. (np.. Centrum. Medyczne. ENEL­MED..S.A.;.FADO.S.A.Centrum.Usług.Medycznych),.spółka.z.ograniczoną. odpowiedzialnością.(np..LUX.MED.Sp..z.o.o.;.Medicover.Sp..z.o.o.)..Nie.ma.prze­ szkód.prawnych,.aby.spółka.cywilna.czy.partnerska.w.pewnej.fazie.swojej.dzia­ łalności.przekształciła.się.w.spółkę.kapitałową..Odpowiednie.przepisy.dotyczące. przekształcania.zawarte.są.w.Dziale.III..„Przekształcanie.spółek”,.Tytułu.IV..„Łą­ czenie,.podział.i.przekształcanie.spółek”.(art..551–584).KSH. 1. Spółka akcyjna Spółka akcyjna. należy. do. kategorii. spółek. kapitałowych,. uregulowanych. w.art..301–490.KSH..Spółkę.akcyjną.może.utworzyć.jedna.lub.więcej.osób,.jedy­ ny.wyjątek.to.zakaz.zawiązania.spółki.akcyjnej.przez.jednoosobową.spółkę.z.ogra­ niczoną. odpowiedzialnością.. Statut. spółki. zgodnie. z. normą. zawartą. w. art.. 301. §.2.KSH.powinien.być.sporządzony.w.formie.aktu.notarialnego..Ustawa.określa. szczegółowo.jaka.treść.powinna.być.uwzględniona.w.statucie.(art..304.KSH).. 1. .Z. Jara.(red.),.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,.Warszawa.2018.r.,.Legalis,.komentarz.do.art..92. KSH. 2. . U. Promińska,.Spółka.partnerska,.[w:].S. Włodyka.(red.),.System.Prawa.Handlowego,.t..2A,.Prawo. spółek.handlowych,.Warszawa.2007,.s..565. 38 Rozdział III. Formy wykonywania zawodu Wymogami.powstania.spółki.akcyjnej.są.zgodnie.z.brzmieniem.art..306.KSH:. 1)..zawiązania.spółki,.w.tym.podpisanie.statutu.przez.założycieli; 2)..wniesienia.przez.akcjonariuszy.wkładu.na.pokrycie.całego.kapitału.zakładowe­ go,.z.uwzględnieniem,.że akcje.obejmowane.za.wkłady.niepieniężne.powinny. być.pokryte.w.całości.nie.później.niż.przed.upływem.roku.po.zarejestrowaniu. spółki..Akcje.obejmowane.za.wkłady.pieniężne.powinny.być.opłacone.przed.za­ rejestrowaniem.spółki.co.najmniej.w.1/4.ich.wartości.nominalnej.oraz.przypad­ ku,.gdy.akcje.są.obejmowane.wyłącznie.za.wkłady.niepieniężne.albo.za.wkła­ dy.niepieniężne.i.pieniężne,.wówczas.kapitał.zakładowy.powinien.być.pokryty. przed.zarejestrowaniem.co.najmniej.w.1/4.wysokości.kapitału.zakładowego; 3)..ustanowienia.zarządu.i.rady.nadzorczej; 4)..wpisu.do.Krajowego.Rejestru.Sądowego. Kapitał.zakładowy.w.spółce.akcyjnej.powinien.wynosić.co.najmniej.100.000.zł,. a.wartość.nominalna.akcji.nie.może.być.niższa.niż.1.grosz..Spółka.zawiązuje.się. z.chwilą.objęcia.wszystkich.akcji..Kapitał.zakładowy.spółki.jest.dzielony.na.akcje. o.równej.wartości.nominalnej.. Spółka.akcyjna.stanowi.odrębny.byt.prawny.od.jej.akcjonariuszy,.co.przekłada. się.na.ponoszenie.odpowiedzialności.cywilnej,.karnej.i.podatkowej..Spółka.nie.od­ powiada.za.zobowiązania.jej.akcjonariuszy.i.jednocześnie.akcjonariusze.nie.odpo­ wiadają.za.zobowiązania.spółki1. 2. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest.spółką.kapitałową,.która.zosta­ ła.uregulowana.w.art..151–300.KSH..Stanowi.ona.samodzielny.podmiot.prawa.po­ siadający.osobowość.prawną..Może.zostać.utworzona.w.każdym.prawnie.dopusz­ czalnym.oraz.możliwym.do.realizacji.celu2..Do.powstania.spółki.wymaga.się: 1). zawarcia.umowy; 2). wniesienia. przez. wspólników. wkładów. na. pokrycie. całego. kapitału. zakłado­ wego,.a.w.razie.objęcia.udziału.za.cenę.wyższą.od.wartości.nominalnej,.także. wniesienia.nadwyżki; 3). powołania.zarządu; 4). ustanowienia.rady.nadzorczej.lub.komisji.rewizyjnej,.jeżeli.wymaga.tego.ustawa. lub.umowa.spółki; 5). wpisu.do.rejestru. Umowa.spółki.z.o.o..musi.być.zawarta.w.formie.aktu.notarialnego. 1. . Komentarz.do.art..301.KSH,.[w:].Z. Jara.(red.),.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,.Warszawa. 2018,.Legalis;.J. Bieniak,.M. Bieniak,.G. Nita­Jagielski,.K. Oplustil,.R. Pabis,.A. Rachwał,.M. Spyra,.G. Su­ liński,.M. Tofel,.R. Zawłocki,.Kodeks.spółek.handlowych..Komentarz,.Warszawa.2017,.Legalis.;.zob..też. S. Włodyka.(red.),.System.Prawa.Handlowego,.t..2B,.Prawo.spółek.handlowych,.Warszawa.2007,.rozdział.1. „Spółka.akcyjna”,.s..3–592. 2. . A. Rachwał,.Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością,.[w:].S. Włodyka.(red.),.System.Prawa.Han­ dlowego,.t..2A,.s..883. § 12. Grupowa praktyka 39 Kapitał. zakładowy. powstaje. pierwotnie. z. wkładów. wspólników. wnoszonych. na.pokrycie.obejmowanych.udziałów..Wkłady.mogą.mieć.charakter.pieniężny.lub. niepieniężny.(aport)..Spółka.z.o.o..jako.osoba.prawna.ponosi.odpowiedzialność.za. swoje.zobowiązania.własnym.majątkiem.bez.ograniczenia..Wspólnicy.nie.ponoszą. natomiast.odpowiedzialności.za.zobowiązania.spółki.również.w.przypadku.jej.upa­ dłości..Wyjątkiem.jest.odpowiedzialność.wspólników.za.zobowiązania.spółki.z.o.o.. w.organizacji,.ograniczona.do.wartości.niewniesionego.wkładu.na.pokrycie.obję­ tych.udziałów.. Spółki.z.o.o..mogą.być.tworzone.i.działać.jako.spółki.jedno­.i.wieloosobowe.. Założycielami.spółki.mogą.być.osoby.fizyczne,.osoby.prawne.i.jednostki.organiza­ cyjne,.które.osobowości.prawnej.nie.mają,.ale.mogą.nabywać.prawa.i.zaciągać.zo­ bowiązania1. 1. . A. Kidyba,.Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością..Komentarz,.Warszawa.2005,.s..14;.zob..też. S. Włodyka.(red.),.System.Prawa.Handlowego,.t..2A,.rozdział.12.„Spółka.z.ograniczoną.odpowiedzialnością”,. s..873–1048.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo w medycynie. Wydanie 5
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: