Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00495 014073 11054833 na godz. na dobę w sumie
Prawo wekslowe i czekowe - ebook/pdf
Prawo wekslowe i czekowe - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 299
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4285-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Podręcznik ,,Prawo wekslowe i czekowe' w sposób przystępny i łatwy wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy dotyczące m.in.:

Publikacja ta skierowana jest głównie do studentów wydziałów prawa, ekonomii, bankowości oraz do aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych oraz komorniczych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Podręczniki Prawnicze Prawo wekslowe i czekowe Lidia Bagińska 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Lidia Bagińska • Prawo wekslowe i czekowe W sprzedaży: L. Bagińska, M. Czarnecki PRAWO WEKSLOWE I CZEKOWE. KOMENTARZ, wyd. 5 Duże Komentarze Becka A. Szumański (red.) SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO, PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, TOM 18 Z SUPLEMENTEM System Prawa Prywatnego A. Szumański (red.) SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO, PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, TOM 19 System Prawa Prywatnego Z. Radwański, J. Panowicz-Lipska ZOBOWIĄZANIA – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA, wyd. 9 Podręczniki Prawnicze M. Rozwadowska-Herrmann KODEKS CYWILNY, wyd. 3 KodeksSystem www.ksiegarnia.beck.pl Prawo wekslowe i czekowe Lidia Bagińska adwokat 2. wydanie WYDAWNICTWO C. H. BECK WARSZAWA 2013 Wydawca: Aneta Flisek © Wydawnictwo C. H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Marta Świerk Druk i oprawa: P.W.P. Interdruk, Warszawa ISBN 978-83-255-4284-9 ISBN e-book 978-83-255-4285-6 Przedmowa do wydania drugiego Niniejsza publikacja stanowi drugie wydanie podręcznika Prawa wekslowego i czekowego. Podręcznik przeznaczony jest przede wszystkim dla osób, które rozpoczyna- ją naukę prawa lub też chcą w szybki sposób przypomnieć sobie najważniejsze zagadnienia, instytucje i zasady prawa wekslowego i czekowego, bądź też usys- tematyzować zdobytą już wiedzę z tej dziedziny prawa. Opracowanie niniejsze w sposób łatwy wyjaśnia najważniejsze zagadnienia i problemy związane z te- matyką Prawa wekslowego i czekowego. Podręcznik skierowany jest głównie do studentów wydziałów: prawa, ban- kowości, ekonomii oraz aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, nota- rialnych, prokuratorskich oraz komorniczych. Publikacja ta może być przydatna także dla osób, które w praktyce mają do czynienia z wekslem i czekiem, tj. dla bankowców, księgowych, biegłych rewidentów, przedsiębiorców, doradców i pra- cowników instytucji finansowych. Mam nadzieję, że niniejszy podręcznik przyczyni się do zrozumienia jednej z najtrudniejszych dziedzin prawa, jaką jest prawo wekslowe i czekowe, oraz zachęci do używania weksli i czeków w praktyce, gdyż są one instrumentami finansowymi o wyjątkowo licznych zastosowaniach, spełniających wiele różno- rodnych funkcji. Weksel pozwala na dokonanie i rozliczenie w obrocie gospodar- czym różnorodnych transakcji bez konieczności natychmiastowej zapłaty gotówką. Weksel może być bardzo przydatnym instrumentem prawnym w czasach kryzysu, gdyż występuje w roli kredytowej. Przyjmujący weksel wierzyciel często godzi się na kredytowanie działalności dłużnika. Warszawa, wrzesień 2012 r. adw. Lidia Bagińska Spis treści Przedmowa do wydania drugiego .................................................................................. V Wykaz skrótów ................................................................................................................ XV Wykaz literatury .............................................................................................................. XXI Część I. Prawo wekslowe Rozdział I. Wprowadzenie do prawa wekslowego ..................................................... § 1. Historia weksla i prawa wekslowego ............................................................... I. Powstanie weksla i prawa wekslowego .................................................. II. Systemy prawa wekslowego ................................................................... III. Unifikacja prawa wekslowego ................................................................. 1. Konwencja haska ................................................................................. 2. Konwencje genewskie ......................................................................... 3. Weksel międzynarodowy – konwencja UNCITRAL ......................... 4. Prawo wekslowe w Unii Europejskiej ............................................... IV. Weksel i prawo wekslowe w Polsce ....................................................... § 2. Źródła prawa wekslowego ............................................................................... I. Prawo stanowione .................................................................................... II. Orzecznictwo ............................................................................................ III. Doktryna ................................................................................................... § 3. Zasady prawa wekslowego .............................................................................. § 4. Prawo wekslowe jako część prawa cywilnego ............................................... Rozdział II. Zdolność wekslowa i zdolność do czynności wekslowych .................. § 5. Zdolność wekslowa .......................................................................................... § 6. Zdolność do czynności wekslowych ............................................................... Rozdział III. Powstanie i charakter zobowiązania wekslowego .............................. § 7. Powstanie zobowiązania wekslowego ............................................................. I. Teoria kreacyjna ....................................................................................... II. Teoria kontraktu ....................................................................................... III. Teoria emisji ............................................................................................ § 8. Charakter zobowiązania wekslowego .............................................................. I. Abstrakcyjność zobowiązania wekslowego ............................................ II. Bezwarunkowość zobowiązania wekslowego ......................................... III. Pieniężny charakter zobowiązania wekslowego ..................................... IV. Formalizm i pisemność zobowiązania wekslowego ............................... 3 3 3 5 6 7 7 8 8 9 10 10 14 15 15 16 18 18 20 22 22 23 23 24 24 25 26 27 27 VIII Spis treści V. Samodzielność (niezależność) zobowiązań dłużników wekslowych ..... VI. Solidarność zobowiązania wekslowego .................................................. Rozdział IV. Funkcje weksla ........................................................................................ § 9. Weksel jako papier wartościowy ..................................................................... § 10. Funkcje weksla ................................................................................................. I. Funkcja płatnicza ..................................................................................... II. Funkcja obiegowa .................................................................................... III. Funkcja gwarancyjna ............................................................................... IV. Funkcja kredytowa ................................................................................... V. Funkcja refinansowa ................................................................................ Rozdział V. Rodzaje weksli .......................................................................................... § 11. Pojęcie weksla .................................................................................................. § 12. Rodzaje weksli .................................................................................................. I. Weksel własny ......................................................................................... II. Weksel trasowany .................................................................................... III. Pozostałe rodzaje weksli ......................................................................... Rozdział VI. Wykładnia treści weksla ........................................................................ Rozdział VII. Zmiany tekstu weksla .......................................................................... Rozdział VIII. Uczestnicy zobowiązania wekslowego ............................................... § 13. Dłużnicy wekslowi ........................................................................................... § 14. Wierzyciele wekslowi ....................................................................................... § 15. Inne osoby ........................................................................................................ Rozdział IX. Wystawienie, forma i treść weksla ....................................................... § 16. Wystawienie weksla ......................................................................................... § 17. Ustawowe elementy weksla ............................................................................. I. Ustawowe elementy weksla trasowanego ............................................... II. Ustawowe elementy weksla własnego .................................................... III. Prezentacja ustawowych elementów weksla ........................................... 1. Nazwa „weksel” .................................................................................. 2. Bezwarunkowe polecenie (przyrzeczenie) zapłaty określonej sumy pieniężnej ............................................................................................. 3. Oznaczenie sumy pieniężnej ............................................................... 4. Oznaczenie trasata ............................................................................... 5. Oznaczenie terminu płatności ............................................................. 6. Oznaczenie miejsca płatności ............................................................. 7. Oznaczenie remitenta .......................................................................... 8. Oznaczenie daty i miejsca wystawienia ............................................. 9. Podpis wystawcy weksla ..................................................................... § 18. Dodatkowe klauzule wekslowe ........................................................................ I. Klauzule wekslowe wpływające na zobowiązanie wekslowe ................ 28 29 31 31 33 33 33 34 34 35 39 39 40 40 40 41 44 46 48 48 50 51 52 52 53 53 54 54 54 55 56 57 58 60 61 62 62 64 64 Spis treści 1. Klauzule wekslowo skuteczne ............................................................ 2. Klauzule nienapisane (wekslowo obojętne) ....................................... 3. Klauzule zakazane ............................................................................... II. Klauzule wekslowe odnoszące się do stosunków pozawekslowych ..... § 19. Brak opłaty skarbowej od weksli i urzędowych blankietów wekslowych .... Rozdział X. Weksel niezupełny .................................................................................... § 20. Istota weksla in blanco .................................................................................... § 21. Deklaracja do weksla in blanco ...................................................................... § 22. Wypełnienie weksla in blanco ......................................................................... § 23. Obieg weksla in blanco ................................................................................... I. Przeniesienie praw z weksla in blanco przed jego wypełnieniem ........ II. Przeniesienie weksla in blanco po jego wypełnieniu ............................ § 24. Zarzuty wystawcy weksla in blanco ............................................................... § 25. Przedawnienie roszczeń z weksla in blanco ................................................... § 26. Amortyzacja weksla in blanco ......................................................................... § 27. Cel wystawienia weksla in blanco .................................................................. Rozdział XI. Przeniesienie praw z weksla ................................................................. § 28. Indos wekslowy ................................................................................................ I. Pojęcie i istota indosu ............................................................................. II. Przesłanki formalne i materialne indosu ................................................ III. Sposoby przeniesienia praw z weksla .................................................... IV. Różnice między indosem a innymi sposobami nabycia praw IX 64 71 71 72 73 75 75 78 79 80 80 81 81 82 84 85 87 88 88 88 89 90 wekslowych .............................................................................................. 91 V. Forma i treść indosu ................................................................................ 93 VI. Skutki indosu ........................................................................................... 94 VII. Odpowiedzialność indosanta ................................................................... 95 § 29. Rodzaje indosów .............................................................................................. 95 I. Podział indosów według kryterium celu ................................................ 96 II. Podział indosów według kryterium formy ............................................. 97 III. Inne rodzaje indosów ............................................................................... 98 § 30. Funkcje indosu .................................................................................................. § 31. Nieprzerwany szereg indosów – legitymacja formalna .................................. 99 § 32. Zarzuty wekslowe wobec indosatariusza ......................................................... 101 Rozdział XII. Przyjęcie weksla trasowanego i wizowanie weksla własnego ......... 102 § 33. Przyjęcie weksla ............................................................................................... 102 I. Pojęcie i cel przyjęcia ............................................................................. 102 II. Nakaz przedstawienia weksla trasowanego do przyjęcia ....................... 103 III. Zakaz przedstawienia weksla trasowanego do przyjęcia ....................... 103 IV. Podmioty uprawnione do przedstawienia weksla do przyjęcia ............. 104 V. Termin i miejsce przedstawienia weksla do przyjęcia ........................... 105 VI. Forma i zakres przyjęcia ......................................................................... 105 VII. Odmowa przyjęcia weksla i jego skutki ................................................. 106 § 34. Wizowanie weksla własnego ........................................................................... 107 X Spis treści Rozdział XIII. Poręczenie wekslowe (awal) ............................................................... 109 § 35. Awal .................................................................................................................. 109 I. Pojęcie i charakter poręczenia wekslowego ........................................... 109 II. Forma poręczenia ..................................................................................... 110 III. Charakter odpowiedzialności poręczyciela ............................................. 111 § 36. Poręczenie wekslowe a poręczenie cywilne .................................................... 113 Rozdział XIV. Płatność weksla .................................................................................... 115 § 37. Terminy płatności w prawie wekslowym ........................................................ 115 I. Weksel z terminem płatności za okazaniem ........................................... 116 II. Weksel z terminem płatności w pewien czas po okazaniu .................... 116 III. Weksel z terminem płatności w pewien czas po dacie .......................... 117 IV. Weksel z terminem płatności w oznaczonym dniu ................................ 117 § 38. Zmiana terminu płatności sumy wekslowej .................................................... 118 Rozdział XV. Zapłata sumy wekslowej ...................................................................... 119 § 39. Przedstawienie weksla do zapłaty ................................................................... 119 § 40. Zapłata częściowa sumy wekslowej ................................................................ 121 § 41. Zapłata przed terminem płatności .................................................................... 121 § 42. Legitymacja formalna do żądania i otrzymania zapłaty ................................. 122 § 43. Zapłata sumy wekslowej wyrażonej w walucie obcej .................................... 123 § 44. Złożenie sumy wekslowej do depozytu sądowego ......................................... 124 Rozdział XVI. Wyręczenie ........................................................................................... 125 § 45. Cel wyręczenia ................................................................................................. 125 § 46. Przyjęcie przez wyręczenie .............................................................................. 126 § 47. Zapłata przez wyręczenie ................................................................................. 127 Rozdział XVII. Odpowiedzialność uczestników zobowiązania wekslowego .......... 128 § 48. Charakter odpowiedzialności wekslowej ......................................................... 128 § 49. Odpowiedzialność wekslowa dłużników ......................................................... 129 Rozdział XVIII. Zwrotne poszukiwanie ..................................................................... 132 § 50. Przesłanki zwrotnego poszukiwania ................................................................ 132 § 51. Zakres roszczenia regresowego ....................................................................... 134 § 52. Sposób wykonania zwrotnego poszukiwania .................................................. 135 Rozdział XIX. Czynności zachowawcze ..................................................................... 136 § 53. Protest ............................................................................................................... 136 § 54. Notyfikacja ........................................................................................................ 140 Rozdział XX. Wtóropisy i odpisy weksla ................................................................... 141 § 55. Wtóropisy weksla trasowanego ....................................................................... 141 § 56. Odpisy weksla .................................................................................................. 142 Spis treści XI Rozdział XXI. Przedawnienie wekslowe .................................................................... 144 § 57. Przedawnienie wekslowe i przedawnienie z Kodeksu cywilnego ................. 144 § 58. Terminy przedawnienia roszczeń wekslowych ............................................... 145 I. Termin przedawnienia roszczeń przeciwko głównym dłużnikom wekslowym .............................................................................................. 145 II. Termin przedawnienia roszczeń przeciwko dłużnikom zwrotnie zobowiązanym .......................................................................................... 145 III. Termin przedawnienia roszczeń indosantów między sobą i przeciwko wystawcy weksla trasowanego ................................................................ 146 § 59. Skutki przedawnienia wekslowego .................................................................. 146 § 60. Przedawnienie roszczenia z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ................ 146 Rozdział XXII. Umorzenie weksla .............................................................................. 148 § 61. Podstawa umorzenia weksla ............................................................................ 148 § 62. Postępowanie sądowe w przedmiocie umorzenia weksla ............................... 149 § 63. Skutki umorzenia weksla ................................................................................. 150 Rozdział XXIII. Dochodzenie roszczeń z weksla ...................................................... 152 § 64. Wszczęcie postępowania nakazowego ............................................................. 153 § 65. Nakaz zapłaty na podstawie weksla ................................................................ 154 § 66. Zarzuty od nakazu zapłaty ............................................................................... 155 § 67. Postępowanie sądowe po wniesieniu zarzutów ............................................... 158 § 68. Egzekucja z weksla .......................................................................................... 159 Rozdział XXIV. Kolizja ustaw ..................................................................................... 161 Część II. Prawo czekowe Rozdział XXV. Wprowadzenie do prawa czekowego ............................................... 167 § 69. Historia czeku i prawa czekowego .................................................................. 167 I. Powstanie czeku i prawa czekowego ...................................................... 167 II. Unifikacja Prawa czekowego .................................................................. 168 III. Czek i prawo czekowe w Polsce ............................................................ 170 § 70. Źródła prawa czekowego ................................................................................. 171 I. Prawo stanowione .................................................................................... 171 II. Judykatura i doktryna .............................................................................. 173 III. Prawo czekowe jako część prawa cywilnego ......................................... 174 Rozdział XXVI. Zdolność czekowa i zdolność do czynności czekowych ............... 175 § 71. Zdolność czekowa ............................................................................................ 175 § 72. Zdolność do czynności czekowych ................................................................. 176 Rozdział XXVII. Powstanie zobowiązania czekowego i jego charakter prawny ..... 178 § 73. Powstanie zobowiązania czekowego ............................................................... 178 I. Teoria kreacyjna ....................................................................................... 178 XII Spis treści II. Teoria kontraktu ....................................................................................... 179 III. Teoria emisji .............................................................................................. 179 § 74. Charakter prawny zobowiązania czekowego ................................................... 180 I. Abstrakcyjność zobowiązania czekowego .............................................. 180 II. Bezwarunkowość zobowiązania czekowego ........................................... 181 III. Pieniężny charakter zobowiązania czekowego ....................................... 181 IV. Formalizm i pisemność zobowiązania czekowego ................................. 181 V. Samodzielność (niezależność) zobowiązań dłużników czekowych ....... 182 VI. Solidarna odpowiedzialność dłużników czekowych ............................... 183 Rozdział XXVIII. Funkcje czeku ................................................................................ 184 § 75. Czek jako papier wartościowy ......................................................................... 184 § 76. Funkcje czeku ................................................................................................... 185 I. Funkcja rozliczeniowo-płatnicza ............................................................. 186 II. Funkcja obiegowa .................................................................................... 186 III. Funkcja gwarancyjna ............................................................................... 187 IV. Funkcja kredytowa ................................................................................... 187 Rozdział XXIX. Czek i jego rodzaje .......................................................................... 188 § 77. Pojęcie czeku .................................................................................................... 188 § 78. Czek jako sformalizowany przekaz pieniężny ................................................ 189 § 79. Rodzaje czeku ................................................................................................... 191 I. Czeki imienne, na zlecenie oraz czeki na okaziciela ............................. 191 II. Czek in blanco ......................................................................................... 192 III. Czeki miejscowe i zamiejscowe ............................................................. 193 IV. Czeki gotówkowe i rozrachunkowe ........................................................ 193 V. Czeki zakreślone ...................................................................................... 195 VI. Czeki potwierdzone ................................................................................. 196 VII. Czek na własne zlecenie wystawcy ........................................................ 197 VIII. Czeki komisowe ....................................................................................... 197 IX. Inne rodzaje czeków ................................................................................ 198 Rozdział XXX. Uczestnicy zobowiązania czekowego ............................................... 199 Rozdział XXXI. Wystawienie, forma i treść czeku ................................................... 201 § 80. Wystawienie czeku ........................................................................................... 201 § 81. Ustawowe elementy czeku ............................................................................... 202 I. Słowo „czek” w samym tekście dokumentu .......................................... 203 II. Bezwarunkowe polecenie zapłaty określonej sumy pieniężnej ............... 203 III. Oznaczenie trasata ................................................................................... 204 IV. Oznaczenie miejsca płatności .................................................................. 204 V. Oznaczenie daty i miejsca wystawienia ................................................. 205 VI. Podpis wystawcy czeku ........................................................................... 206 § 82. Klauzule czekowe ............................................................................................. 207 I. Klauzule czekowo skuteczne ................................................................... 208 II. Klauzule czekowo obojętne ..................................................................... 210 III. Klauzule zakazane ................................................................................... 210 Spis treści XIII § 83. Wystawienie czeku in blanco .......................................................................... 210 § 84. Blankiety czekowe ............................................................................................ 211 § 85. Zmiana tekstu czeku ......................................................................................... 211 Rozdział XXXII. Przeniesienie praw z czeku ............................................................ 213 § 86. Sposoby przeniesienia praw z czeku ............................................................... 213 § 87. Indos .................................................................................................................. 214 I. Istota indosu czeku i jego skutki ............................................................ 214 II. Indosant i indosatariusz ........................................................................... 215 III. Forma i treść indosu ................................................................................ 216 IV. Rodzaje indosów ...................................................................................... 217 1. Rozróżnienie indosów według kryterium celu indosu ....................... 217 2. Rozróżnienie indosów według kryterium formy indosu .................... 219 § 88. Nieprzerwany szereg indosów ......................................................................... 219 § 89. Odpowiedzialność indosanta ............................................................................ 220 § 90. Funkcje indosu .................................................................................................. 221 Rozdział XXXIII. Poręczenie czekowe ....................................................................... 223 § 91. Pojęcie i charakter poręczenia czekowego ...................................................... 223 § 92. Forma i treść poręczenia czekowego .............................................................. 224 § 93. Charakter odpowiedzialności poręczyciela czekowego .................................. 225 Rozdział XXXIV. Przedstawienie czeku do zapłaty i zapłata czeku ...................... 226 § 94. Przedstawienie czeku do zapłaty ..................................................................... 226 I. Przedstawienie czeku do zapłaty w terminie ......................................... 226 II. Skutki nieprzedstawienia czeku do zapłaty ............................................ 227 § 95. Zapłata czeku .................................................................................................... 228 I. Obowiązki trasata związane z zapłatą czeku .......................................... 228 II. Zapłata czeku przez trasata ..................................................................... 230 1. Zapłata czeku gotówkowego ............................................................... 230 2. Zapłata czeku rozrachunkowego ......................................................... 230 3. Upadłość wystawcy czeku .................................................................. 230 § 96. Odwołanie czeku .............................................................................................. 231 Rozdział XXXV. Zwrotne poszukiwanie z powodu niezapłacenia czeku .............. 233 § 97. Zwrotne poszukiwanie ...................................................................................... 233 I. Pojęcie zwrotnego poszukiwania ............................................................ 233 II. Przesłanki zwrotnego poszukiwania ....................................................... 234 III. Zakres roszczeń zwrotnego poszukiwania .............................................. 234 § 98. Stwierdzenie odmowy zapłaty czeku ............................................................... 236 I. Protest z powodu odmowy zapłaty czeku .............................................. 237 II. Oświadczenie banku stwierdzające odmowę zapłaty czeku .................. 237 § 99. Notyfikacja ........................................................................................................ 238 § 100. Zwolnienie z obowiązku stwierdzenia odmowy zapłaty i sporządzenia protestu ............................................................................................................. 239 XIV Spis treści Rozdział XXXVI. Przedawnienie roszczeń czekowych ............................................ 240 § 101. Przedawnienie czekowe a przedawnienie z Kodeksu cywilnego ................ 240 § 102. Terminy przedawnienia roszczeń czekowych ............................................... 241 § 103. Skutki przedawnienia ..................................................................................... 241 § 104. Przedawnienie roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia ................. 241 Rozdział XXXVII. Wtóropisy czeku ........................................................................... 243 Rozdział XXXVIII. Umorzenie czeku ........................................................................ 245 Rozdział XXXIX. Skutki braku pokrycia czeku ...................................................... 247 § 105. Odpowiedzialność wystawcy za wystawienie czeku bez pokrycia ............. 247 I. Odpowiedzialność cywilna ...................................................................... 248 II. Odpowiedzialność karna wystawcy czeku za brak pokrycia czeku ...... 249 § 106. Odpowiedzialność innych dłużników czekowych ........................................ 250 Rozdział XL. Dochodzenie roszczeń z czeku ............................................................. 251 § 107. Wszczęcie postępowania nakazowego .......................................................... 251 § 108. Nakaz zapłaty na podstawie czeku ............................................................... 252 § 109. Zarzuty od nakazu zapłaty ............................................................................ 253 Rozdział XLI. Kolizja ustaw ........................................................................................ 255 Rozdział XLII. Różnice i podobieństwa czeku z innymi dokumentami ................ 258 § 110. Czek a weksel trasowany .............................................................................. 258 § 111. Czek a przekaz ............................................................................................... 260 § 112. Czek a polecenie przelewu ............................................................................ 261 Indeks rzeczowy .............................................................................................................. 263 Wykaz skrótów ze zm.) (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) Nr 94, poz. 1037 ze zm.) z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) ze zm.) z 2012 r. poz. 826) 1. Źródła prawa KC ..................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 KPC ................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego KSH ................................... ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. PrBank ............................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. PrCzek ............................... ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 PrDew ............................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (tekst jedn. Dz.U. PrNot ................................. ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn. Dz.U. PrPrywM ........................... ustawa z 4.2.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.) (Dz.U. Nr 80, poz. 432) PrUpNapr .......................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1361 ze zm.) PrWeksl ............................. ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) 2. Czasopisma Biul. SN ............................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. ................................. Dziennik Ustaw Dz.Urz. NBP ..................... Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego GB ..................................... Gazeta Bankowa Gł. Sąd. ............................. Głos Sądownictwa GSW .................................. Gazeta Sądowa Warszawska KPP ................................... Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ................................... Monitor Prawniczy MPHiW ............................. Miesięcznik Prawa Handlowego i Wekslowego NP ...................................... Nowe Prawo N. Pal. ............................... Nowa Palestra OSN ................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Orzeczeń Sądu Naj- OSNC ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna (od 1995 r.) wyższego XVI Wykaz skrótów OSNCP .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Cywilna oraz Izba OSNK ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNPG ............................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Wydawnictwo Prokuratury Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP, OSPiKA ................... Orzecznictwo Sądów Polskich (w latach 1957–1989 – Orzecz- nictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych) Generalnej Pal. .................................... Palestra PB ...................................... Prawo Bankowe PiP ..................................... Państwo i Prawo PiZS ................................... Praca i Zabezpieczenie Społeczne PN ..................................... Przegląd Notarialny PPC ................................... Polski Proces Cywilny PPH ................................... Przegląd Prawa Handlowego PPW .................................. Prawo Papierów Wartościowych Pr. Gosp. ........................... Prawo Gospodarcze Pr. Sp. ................................ Prawo Spółek Prok. i Pr. .......................... Prokuratura i Prawo PS ...................................... Przegląd Sądowy PU ..................................... Przegląd Ubezpieczeniowy PUG ................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. .................................... Rejent RPEiS ................................ Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny R. Pr. ................................. Radca Prawny SI ....................................... Studia Iuridica TH ...................................... Tygodnik Handlowy Wok. .................................. Wokanda Zb. Orz. ............................. Zbiór Orzeczeń ZNUGd ............................. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego 3. Inne skróty art. ..................................... artykuł b.r. ..................................... bieżący rok cz. ...................................... część itd. ..................................... i tak dalej m.in. .................................. między innymi MS ....................................... Minister Sprawiedliwości n. ........................................ następna (-e, -y) Nb. (nb) ............................. numer brzegowy NBP ................................... Narodowy Bank Polski niepubl. .............................. niepublikowane (-a, -y) Nr ...................................... numer opubl. ................................ opublikowane (-a, -y) orz. .................................... orzeczenie par. ..................................... paragraf pkt ..................................... punkt por. .................................... porównaj post. ................................... postanowienie poz. .................................... pozycja Wykaz skrótów XVII pt. ...................................... pod tytułem r. ........................................ rok rozp. .................................. rozporządzenie s. ........................................ strona (-y) SN ..................................... Sąd Najwyższy sygn. .................................. sygnatura t. ........................................ tom tekst jedn. .......................... tekst jednolity tzw. .................................... tak zwany uchw. ................................. uchwała uchw. SN (7) ..................... uchwała SN w składzie 7 sędziów UE ....................................... Unia Europejska ust. ..................................... ustawa uz. ...................................... uzasadnienie wyr. .................................... wyrok w zw. ................................. w związku z. ........................................ zeszyt zarz. ................................... zarządzenie zd. ...................................... zdanie ze zm. ................................ ze zmianą (-ami) zob. .................................... zobacz § ......................................... paragraf 4. Pojęcia z zakresu prawa wekslowego Adres w potrzebie ............ wskazanie na wekslu wyręczyciela Adresat w potrzebie .......... wyręczyciel Akcept ............................... podpis trasata na wekslu trasowanym będący przyjęciem weksla, czyli akceptem lą podpisania się na wekslu Akceptant .......................... trasat weksla trasowanego, który staje się akceptantem z chwi- Akceptant przez wy ręczenie .............. wyręczyciel, który przyjmuje weksel w potrzebie Akceptować ....................... podpisać weksel trasowany w charakterze Akceptanta Allonge .............................. przedłużek, czyli dodatkowa karta doklejona do weksla, na której w braku miejsca na odwrocie weksla umieszcza się dal- sze indosy Amortyzacja ...................... umorzenie weksla zaginionego, zniszczonego Aval ................................... poręczenie wekslowe Awalista ............................. poręczyciel wekslowy Awalat ............................... osoba, za którą jest udzielone poręczenie wekslowe A vista ............................... płatność weksla za okazaniem Cesja .................................. przeniesienie weksla na podstawie umowy przelewu wierzy- telności Ciągniony weksel ............. weksel trasowany Domicyl ............................. wymienienie osoby trzeciej, u której weksel jest płatny Domicyliat ......................... osoba trzecia, u której weksel jest płatny Dyskont ............................. odsetki za okres do czasu płatności weksla, potrącane przez bank przy nabyciu weksla XVIII Wykaz skrótów Dyskonto ........................... nabycie weksla przez bank przed terminem płatności weksla z potrąceniem dyskonta In blanco indos ................. indos zawierający tylko podpis indosanta In blanco weksel .............. weksel niezupełny i niewypełniony Indos .................................. (żyro) przeniesienie weksla przez odpowiednie oświadczenie umieszczone na odwrotnej stronie weksla lub przedłużku Indosant ............................. (żyrant) osoba przenosząca weksel przez indos Indosatariusz ..................... (żyratariusz) osoba, która nabyła we ksel indos Inkaso weksla ................... przedstawienie weksla do zapłaty Interwencja ........................ wyręczenie Interwenient ...................... wyręczyciel, osoba która ma przyjąć lub zapłacić weksel w potrzebie w celu zapobieżenia zwrotnemu poszukiwaniu Medio ................................ środek miesiąca Notyfikacja ........................ zawiadomienie o proteście Piwniczny weksel ............. weksel, w którym jako trasat została wskazana osoba nieist- Prima weksel .................... pierwszy egzemplarz weksla Prosty weksel .................... weksel własny Protest ............................... akt urzędowy sporządzony przez notariusza lub urząd poczto- wy, stwierdzający odmowę zapłaty, przyjęcia weksla Protest deklaracyjny ......... protest skierowany przeciwko tej samej osobie, która składa weksel do protestu Protestant ........................... osoba, która składa weksel do protestu Protestat ............................. osoba, przeciw której dokonano protestu Przekazany ........................ trasat Regredient ......................... osoba żądająca zapłaty sumy wekslowej w drodze regresu Regresat ............................. osoba, przeciwko której wykonuje się regres Regres ............................... zwrotne poszukiwanie Rekta indos .......................... indos „nie na zlecenie” zakazujący dalszego indosowania weksla Rekta weksel ..................... weksel „nie na zlecenie”, tj. weksel imienny, w któ rym zaka- Remitent ............................ wekslobiorca, osoba na rzecz której lub na zlecenie której ma zano indosowania nastąpić zapłata sumy wekslowej niejąca osoby Rymesa .............................. weksel zaopatrzony w indosy Rymesa komisowa ............ weksel wydany remitentowi z polecenia i na rachunek innej Secunda weksel ................ drugi egzemplarz weksla w razie wystawienia wtóropisów Sola weksel ....................... weksel własny, „suchy weksel”, „prosty weksel”, weksel wy- stawiony w jednym egzemplarzu Suchy weksel .................... weksel własny Trasant ............................... wystawca weksla trasowanego Trasat ................................. osoba, której w wekslu trasowanym wystawca poleca zapłatę sumy wekslowej Trata .................................. weksel trasowany (ciągniony, przekazowy), w którym wystaw- ca poleca zapłatę sumy wekslowej trasatowi Trata komisowa ................ weksel wystawiony na rachunek osoby trzeciej Ultimo ............................... płatność weksla w ostatnim dniu miesiąca Vis maior ........................... siła wyższa uniemożliwiająca przedstawienie weksla do przy- jęcia lub zapłaty Wykaz skrótów XIX Wiza .................................. klauzula umieszczona na wekslu własnym stwierdzająca, że weksel został okazany wystawcy Wizowanie ........................ umieszczenie na wekslu własnym wizy Wyręczenie ........................ zapłata lub przyjęcie weksla przez wyręczyciela Wyręczyciel ....................... osoba, która ma płacić w potrzebie zamiast innego dłużnika Zwrotne poszukiwanie ...... żądanie zapłaty sumy wekslowej od osób podpisanych wcze- Zwrotny weksel ................ weksel trasowany wystawiony przez regredienta na zwrotnie wekslowego śniej na wekslu zobowiązanego Żyro ................................... indos Żyrant ................................ indosant Żyratariusz ........................ indosatariusz 5. Pojęcia z zakresu prawa czekowego Allonge .............................. przedłużek, czyli dodatkowa karta doklejona do czeku, na któ- rej w braku miejsca na odwrocie czeku umieszcza się dalsze indosy Amortyzacja ...................... umorzenie czeku zaginionego lub zniszczonego Aval ................................... poręczenie czekowe Awalista ............................. poręczyciel czekowy Awalat ............................... osoba, za którą jest udzielone poręczenie czekowe Cesja .................................. przeniesienie czeku na podstawie umowy przelewu Domicyl ............................. wymienienie osoby trzeciej, u której czek jest płatny Domicyliat ......................... osoba trzecia, u której czek jest płatny In blanco czek .................. czek niezupełny In blanco indos ................. indos zawierający tylko podpis indosanta Indos .................................. przeniesienie czeku na inną osobę przez napisanie na czeku oświadczenia i wydanie czeku nabywcy Indosant ............................. osoba przenosząca czek przez indos Indosatariusz ..................... osoba, która nabyła czek na podstawie indosu Inkaso czeku ..................... przedstawienie czeku do zapłaty Notyfikacja ........................ zawiadomienie o niewykupieniu czeku i dokonaniu protestu Pokrycie ............................ środki pieniężne wystawcy czeku na rachunku bankowym Protest ............................... akt urzędowy sporządzony przez notariusza, stwierdzający od- u trasata umożliwiające wykup czeku mowę zapłaty czeku Protestant ........................... osoba, która składa czek do protestu Protestat ............................. osoba, przeciw której dokonano protestu Regredient ......................... osoba żądająca zapłaty czeku na podstawie regresu Regres ............................... zwrotne poszukiwanie Regresant ........................... osoba uprawniona do regresu Regresat ............................. osoba, przeciwko której wykonuje się regres Rekta czek ........................ czek „nie na zlecenie”, zakazujący dalszego indosowania Rekta indos ....................... indos „nie na zlecenie”, zakazujący dalszego indosowania Remitent ............................ pierwszy posiadacz czeku, osoba na której rzecz lub na której Trasant ............................... wystawca czeku Trasat ................................. bank, na który czek jest ciągniony i który ma wy kupić czek zlecenie ma nastąpić zapłata sumy czekowej
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo wekslowe i czekowe
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: