Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00000 003848 19001233 na godz. na dobę w sumie
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II). Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II). Komentarz. Wydanie 1 - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 142
Wydawca: Lexis Nexis Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-278-0492-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> międzynarodowe
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II). Komentarz to publikacja, która w przystępny sposób przedstawia praktyczne zagadnienia oraz problemy, jakie mogą pojawić się na tle zobowiązań pozaumownych w obrocie prawnym między państwami członkowskimi UE. Szeroko omówione zostały m.in. takie kwestie jak: zakres zastosowania rozporządzenia Rzym II, prawo właściwe w przypadku braku wyboru prawa, zasady właściwe dla danych czynów niedozwolonych (np. czynów nieuczciwej konkurencji, naruszenia praw własności intelektualnej, bezpodstawnego wzbogacenia, prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia), zakres prawa właściwego. Komentarz obejmuje najważniejsze stanowiska orzecznictwa oraz doktryny.

Publikacja jest skierowana zarówno do adwokatów i radców prawnych, zwłaszcza zajmujących się osobiście obsługą prawną transakcji międzynarodowych, jak i do przedsiębiorców oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Piotr Fik jest asystentem w Zakładzie Prawa Prywatnego Wydziału Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza, autorem publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa autorskiego. Specjalizuje się w prawie procesowym cywilnym. Współpracuje z kancelariami prawnymi w charakterze of counsel.

Piotr Staszczyk jest autorem publikacji z zakresu postępowania cywilnego, działalności pożytku publicznego oraz komparystyki prawnej. Specjalizuje się w prawie europejskim. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi oraz kancelariami prawnymi w charakterze of counsel.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

KOMENTARZ Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II) Piotr Fik Piotr Staszczyk WYDANIE 1 Stan prawny na 15 stycznia 2014 roku Warszawa 2014 Poszczególne części komentarza opracowali: Piotr Fik: komentarz do art. 1–9 Piotr Staszczyk: komentarz do art. 10–32 Opracowanie redakcyjne: Joanna Pastuszka Redakcja techniczna: Krzysztof Koziarek Projekt okładki i stron tytułowych: Agnieszka Tchórznicka Zdjęcia na okładce: © iStock.com/waxident, © iStock.com/foto-rolf, © iStock.com/adel66 © Copyright by LexisNexis Polska Sp. z o.o. 2014 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych – bez pisemnej zgody Autorów i wydawcy. ISBN 978-83-278-0492-1 LexisNexis Polska Sp. z o.o. Adgar Park West, Al. Jerozolimskie 181, 02–222 Warszawa tel. 22 572 95 00, faks 22 572 95 68 Infolinia: 22 572 99 99 Redakcja: tel. 22 572 83 26, 22 572 83 28, 22 572 83 11, faks 22 572 83 92 www.lexisnexis.pl, e -mail: biuro@lexisnexis.pl Księgarnia Internetowa: dostępna ze strony www.lexisnexis.pl Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE z 31 lipca 2007 r. L 199/40) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 ROZDZIAŁ I. Zakres zastosowania (art. 1–3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 ROZDZIAŁ II. Czyny niedozwolone (art. 4–9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 ROZDZIAŁ III. Bezpodstawne wzbogacenie, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia i culpa in contrahendo (art. 10–13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 ROZDZIAŁ IV. Swoboda wyboru prawa (art. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 ROZDZIAŁ V. Zasady wspólne (art. 15–22) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 ROZDZIAŁ VI. Pozostałe przepisy (art. 23–28) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 ROZDZIAŁ VII. Przepisy końcowe (art. 29–32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Bibliografi a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 5 Wykaz skrótów Wykaz skrótów Wykaz skrótów ABGB BGB EP EPS ETS EWG k.c. k.p.c. KPP LexisNexis OSNC OSNCP PiP p.p.m. PPPM PUG rozporządzenie Bruksela I rozporządzenie Rzym I rozporządzenie Rzym II SN St.Iur. TFUE – Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (austriacki kodeks cywilny) – Bürgerliches Gesetzbuch (niemiecki kodeks cywilny) – „Edukacja Prawnicza” – „Europejski Przegląd Sądowy” – Europejski Trybunał Sprawiedliwości (nazwa do 1 grudnia 2009 r.) – Europejska Wspólnota Gospodarcza – ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) – „Kwartalnik Prawa Prywatnego” – Lexis.pl – Serwis Prawniczy LexisNexis Polska – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.) – Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna oraz Izba Administra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (od 1963 r. do 1994 r.) – „Państwo i Prawo” – ustawa z 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. Nr 80, poz. 432) – „Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego” – „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” – rozporządzenie Rady (WE) nr 44/2001 z 22 grudnia 2000 r. w spra- wie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywa- nia w sprawach cywilnych i handlowych (Dz.Urz. WE 2001 L 12/1 ze zm.) – rozporządzenie PE i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz.Urz. UE 2008 L 177/6 ze zm.) – rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 lipca 2007 r. dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań poza- umownych (Rzym II) (Dz.Urz. UE L 199/40) – Sąd Najwyższy – „Studia Iuridica” – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana Dz.Urz. UE 2012 C 326/1) 7 Wykaz skrótów TSUE – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (nazwa od 1 grudnia 2009 r.) WE YPIL Zb.Orz. ZNUJ PP – Wspólnoty Europejskie (do 2009 r.) – „Yearbook of Private International Law” – Zbiór Orzeczeń Trybunału i Sądu Pierwszej Instancji – „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Prawnicze” Uwaga: Artykuły powoływane bez oznaczenia są artykułami komentowanego rozporzą- dzenia. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie W dniu 11 lipca 2007 r. zostało przyjęte rozporządzenie (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Wraz z roz- porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) tworzy ramy tzw. „międzynarodowego prawa zo- bowiązań Unii Europejskiej”. Rozporządzenie określa prawo właściwe dla zobowiązań pozaumow- nych w sprawach cywilnych i handlowych. Są to m.in. odpowiedzial- ność za produkt, prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia czy culpa in contrahendo (zobowiązanie pozaumowne bezpośrednio związane z kontaktami handlowymi przed zawarciem umowy). Jednocześnie rozporządzenie nie ma na celu harmonizacji prawa materialnego w wymienionym powyżej zakresie, lecz jedynie uzgodnienie zasad dotyczących kolizji przepisów, czyli wyznacza to samo prawo krajo- we właściwe dla zobowiązań pozaumownych niezależnie od państwa członkowskiego, w którym wniesiono sprawę. Zgodnie z zasadą ogólną, prawem właściwym będzie: 1) prawo kraju, w którym powstała szkoda, lub – w braku takiego prawa – 2) prawo kraju, w którym zarówno osoba odpowiedzialna, jak osoba poszkodowana mają miejsce zwykłego pobytu w chwili powstania szkody, lub – w braku takiego prawa – 3) prawo kraju, z którym sytuacja ma znacznie ściślejszy związek niż z wymienionymi krajami. 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych. Rozporządzenie (WE) nr 864/2007 (Rzym II). Komentarz. Wydanie 1
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: