Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00556 020864 17031817 na godz. na dobę w sumie
Prawo własności przemysłowej - ebook/pdf
Prawo własności przemysłowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 179
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2386-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> teksty ustaw
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Seria 'Twoje Prawo' to poręczne, kieszonkowe wydania aktualnych tekstów ustaw , opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym.
Umieszczenie [haseł w nawiasach kwadratowych], objaśniających treść przepisu, bardzo ułatwia posługiwanie się tekstem i zrozumienie znaczenia aktu prawnego.

'Twoje Prawo' adresowane jest zarówno do osób zawodowo zajmujących się prawem, jak i do wszystkich, którzy z różnych względów interesują się określoną dziedziną prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo własności przemysłowej 5. wydanie PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ Polecamy nasze publikacje w serii: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH, wyd. 15 KODEKS CYWILNY, wyd. 33 KODEKS KARNY, wyd. 33 KODEKS PRACY, wyd. 32 KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO, wyd. 34 PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, wyd. 12 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE, wyd. 14 PRAWO BUDOWLANE, wyd. 16 KODEKS KARNY SKARBOWY, wyd. 16 PRAWO MIESZKANIOWE, wyd. 6 www.sklep.beck.pl Prawo własności przemysłowej wraz z indeksem rzeczowym TWOJE PRAWO C. H. BECK Prawo własności przemysłowej 5. wydanie Stan prawny: 1 grudnia 2010 r. Redakcja: Aneta Flisek Treść artykułów, które uległy zmianie od czasu poprzedniego wydania – została pogrubiona. © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Informacje wydawcy: Tytuły artykułów umieszczone w nawiasach kwadratowych pochodzą od redakcji. Są one, tak jak i przypisy, chronione prawem autorskim. Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978–83–255–2209–4 ISBN e-book 978-83-255-2386-2 Spis treści 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat związa- nych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzo- rów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geo- graficznych i topografii układów scalonych z dnia 29 sierp- nia 2001 r. (Dz.U. Nr 90, poz. 1000) . . . . . . . . . . . . . . . Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 153 167 V 1. Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001, Nr 49, poz. 508) Tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1117)1 (zm.: Dz.U. 2002, Nr 108, poz. 945; 2004, Nr 33, poz. 286; 2005, Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398; 2006, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 208, poz. 1539; 2007, Nr 99, poz. 662, Nr 136, poz. 958; 2008, Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368, Nr 227, poz. 1505; 2010, Nr 182, poz. 1228) Spis treści Art. 1–9 Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10–119 Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe . . . . . 10–23 Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–937 Dział II. Wynalazki i patenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24–30 Rozdział 1. Wynalazek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31–40 Rozdział 2. Zgłoszenie wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . 41–55 Rozdział 3. Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku . . . . . . . . 56–62 Rozdział 4. Wynalazek tajny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63–75 Rozdział 51. Dodatkowe prawo ochronne . . . . . . . . . . . . . 751–7510 Rozdział 6. Umowy licencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76–81 82–88 Rozdział 7. Licencja przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu . . . . . . . . 89–93 Rozdział 9. Przepisy szczególne dotyczące wynalazków bio- technologicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe Dział IV. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów prze- mysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Znaki towarowe i oznaczenia geograficzne . . . . . . . . . Dział I. Znaki towarowe i prawa ochronne . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy 102–119 120–195 120–173 120–135 931–937 94–101 gwarancyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136–1371 138–142 143–152 Rozdział 3. Zgłoszenie znaku towarowego . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego . . 1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 9.07.2003 r. 1 Spis treści Rozdział 41. Postępowanie w sprawie ochrony międzynarodo- wych znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1521–15216 153–163 164–173 174–195 174–175 176–183 184–190 Rozdział 5. Prawa ochronne na znaki towarowe . . . . . . . . . Rozdział 6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Oznaczenia geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia oznaczenia geograficznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne . . Rozdział 4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Topografie układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Prawa z rejestracji topografii Tytuł V. Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe . . . . . 191–195 196–221 196–201 202–210 211–221 222–234 Dział I. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222–2271 228–231 Dział II. Rejestry i dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Ogłoszenia urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 232–234 terminy, dokonywanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji, środki zaskarżenia oraz informa- cje o zgłoszeniu w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym 235–254 255–258 259–282 Dział I. Zadania i organizacja Urzędu Patentowego . . . . . . . . 259–2651 Dział II. Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy . . . . . . . . . 266–2721 Dział III. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy z ekspertem . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Kolegia orzekające do spraw spornych . . . . . . . . . . Tytuł IX. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym . . . . . 273–278 275–278 279–282 283–302 Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283–2861 Dział II. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytko- wych, wzorów przemysłowych i topografii układów scalonych Dział III. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograficznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XI. Zmiany w przepisach obowiązujących przepisy przej- ściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VII. Postępowanie sporne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Urząd Patentowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287–295 296–302 303–310 311–327 311–314 315–327 Tytuł VI. Strona, pełnomocnicy, 2 Art. 1–3 PrWłPrzem 1 Tytuł I. Przepisy ogólne Art. 1. [Zakres] 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty ra- cjonalizatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Pol- skiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”. 2. Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach. Art. 2. [Nieuczciwa konkurencja] Zwalczanie nieuczciwej konku- rencji reguluje odrębna ustawa. Art. 3. [Słowniczek] 1.2 Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) osobie – rozumie się przez to osobę fizyczną lub prawną; 2) osobie zagranicznej – rozumie się przez to osobę niemającą oby- watelstwa polskiego i odpowiednio miejsca zamieszkania albo sie- dziby bądź poważnego przedsiębiorstwa na obszarze Rzeczypo- spolitej Polskiej; 3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę prowadzącą w ce- lach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej „działalnością gospodarczą”; 4) umowie międzynarodowej – rozumie się przez to umowę między- narodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska; 5) Konwencji paryskiej – rozumie się przez to Akt sztokholmski zmieniający Konwencję paryską o ochronie własności przemysło- wej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51); 6) projektach wynalazczych – rozumie się przez to wynalazki, wzory topografie układów scalonych użytkowe, wzory przemysłowe, i projekty racjonalizatorskie; 2 Art. 3 ust. 1 zmieniony ustawą z dnia 29.06.2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958), która wchodzi w życie 1.11.2007 r. 3 1 PrWłPrzem Art. 4 7) Biurze Międzynarodowym – rozumie się przez to Międzyna- rodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzone na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności In- telektualnej, sporządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49); 8) międzynarodowym znaku towarowym – rozumie się przez to znak towarowy zarejestrowany w trybie określonym w Porozumieniu lub Protokole; 9) Porozumieniu – rozumie się przez to Porozumienie madryckie o międzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515); 10) Protokole – rozumie się przez to Protokół do Porozumienia ma- dryckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130); 11) Konwencji o patencie europejskim – rozumie się przez to Kon- wencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Mona- chium dnia 5 października 1973 r., zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administracyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami sta- nowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 i 738). 2. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowied- nio również do osób prowadzących działalność inną niż gospodarcza, a także do jednostek organizacyjnych niemających osobowości praw- nej. Art. 4.3 [Umowy międzynarodowe] 1. Jeżeli umowa międzynaro- dowa lub przepisy prawa Unii Europejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne lub topografie układów scalonych, w sprawach 3 Art. 4 oznaczenie ust. 1 i ust. 2 dodane ustawą z dnia 29.06.2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958), która wchodzi w życie 1.11.2007 r. 4 Art. 5–7 PrWłPrzem 1 nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozosta- wionych w kompetencji organów krajowych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. 2. Umowa międzynarodowa lub przepisy, o których mowa w ust. 1, rozstrzygają w szczególności o tym, w jakim języku prowadzone jest postępowanie związane z udzielaniem ochrony i w jakim języku po- winna być sporządzona dokumentacja zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Art. 5. [Osoby zagraniczne] 1. Osoby zagraniczne korzystają z uprawnień wynikających z ustawy na podstawie umów międzyna- rodowych. 2. Osoby zagraniczne mogą, jeżeli nie narusza to postanowień umów międzynarodowych, korzystać z uprawnień wynikających z ustawy na zasadzie wzajemności. Przesłanki wzajemności, dla celów postępowa- nia przed Urzędem Patentowym, stwierdza – po zasięgnięciu opinii właściwego ministra – Prezes Urzędu Patentowego. Art. 6. [Tytuły ochronne] 1.4 Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz dodatkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użytkowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topografie układów scalonych oraz oznaczenia geograficzne. 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest Urząd Patentowy. Art. 7. [Projekty racjonalizatorskie] 1. Przedsiębiorcy mogą przewi- dzieć przyjmowanie projektów racjonalizatorskich na warunkach okre- ślonych w ustalanym przez siebie regulaminie racjonalizacji. 2.5 Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w ro- zumieniu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, 4 Art. 6 ust. 1 zmieniony ustawą z dnia 6.06.2002 r. (Dz.U. Nr 108, poz. 945), która w tym zakresie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez RP członkostwa w Unii Europejskiej. 5 Art. 7 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 23.01.2004 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 286), która wchodzi w życie 17.03.2004 r. 5 1 PrWłPrzem Art. 8–10 niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użyt- kowym, wzorem przemysłowym lub topografią układu scalonego. 3. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca okre- śla co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przedsiębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób za- łatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów. Art. 8. [Prawa twórców] 1. Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz to- pografii układu scalonego przysługuje prawo do: 1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; 2) wynagrodzenia; 3) wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych dokumentach i publikacjach. 2. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsię- biorcę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regulaminie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniejszy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do współtwórcy. Art. 9. [Organizacje społeczne] Przedstawiciele organizacji społecz- nych, do których zakresu działania należą sprawy popierania włas- ności przemysłowej, mogą zgodnie ze swoimi statutami udzielać po- mocy twórcom projektów wynalazczych i występować w ich intere- sie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz, z zastrzeżeniem art. 236, przed Urzędem Patentowym. Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe Dział I. Przepisy wspólne Art. 10. [Warunki wydania decyzji] 1. Wydanie decyzji o udziele- niu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy 6 Art. 11–12 PrWłPrzem 1 następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym za- kresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. 2. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemy- słowego następuje po sprawdzeniu w Urzędzie Patentowym prawidło- wości zgłoszenia tego wzoru. Art. 11. [Prawa twórcy] 1. Prawo do uzyskania patentu na wyna- lazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy. 2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru prze- mysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. 3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. 4. W umowie pomiędzy przedsiębiorcami może być określony pod- miot, któremu przysługiwać będą prawa, o których mowa w ust. 1, w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemy- słowego w związku z wykonywaniem tej umowy. 5. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsię- biorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1. Art. 12. [Zbywalność praw] 1. Prawo do uzyskania patentu na wy- nalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. 2. Umowa o przeniesienie prawa, o którym mowa w ust. 1, wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej. 7 1 PrWłPrzem Art. 13 Art. 13. [Data pierwszeństwa] 1. Pierwszeństwo do uzyskania pa- tentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, z zastrze- żeniem przepisów art. 14 i 15, według daty zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patento- wym. 2.6 Zgłoszenie uważa się za dokonane, z zastrzeżeniem art. 31 ust. 4, w dniu, w którym wpłynęło ono do Urzędu Patentowego z zacho- waniem formy pisemnej również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej. 3.7 W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem oryginał zgłosze- nia powinien wpłynąć do Urzędu Patentowego w terminie 30 dni od daty nadania zgłoszenia telefaksem. Termin ten nie podlega przywró- ceniu. 4. Jeżeli zgłoszenie przesłane telefaksem jest nieczytelne lub nie jest tożsame z dostarczonym oryginałem, za datę zgłoszenia uznaje się dzień, w którym zgodnie z ust. 3 został dostarczony oryginał. 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio, gdy oryginał zostanie dostarczony po terminie, o którym mowa w ust. 3; w takim przypadku zgłoszenie przesłane telefaksem uznaje się za niebyłe. 6.8 W przypadku gdy zgłoszenie przesłane w postaci elektronicz- nej zawiera szkodliwe oprogramowanie, Urząd Patentowy nie jest zo- bowiązany do otwierania takiej korespondencji i jej dalszego prze- twarzania. W takim przypadku, a także gdy przesłane zgłoszenie jest nieczytelne, nie powstaje skutek, o którym mowa w ust. 1. 7.8 Przez postać elektroniczną zgłoszenia należy rozumieć postać ustaloną przy przesyłaniu zgłoszenia przy zastosowaniu sieci teleko- munikacyjnej lub na informatycznym nośniku danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalno- 6 Art. 13 ust. 2 w brzmieniu ustawy z dnia 29.06.2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958), która wchodzi w życie 1.11.2007 r. 7 Art. 13 ust. 3 w brzmieniu ustawy z dnia 29.06.2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958), która wchodzi w życie 1.11.2007 r. 8 Art. 13 ust. 6–9 dodane ustawą z dnia 29.06.2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958), która wchodzi w życie 1.11.2007 r. 8 Art. 14–15 PrWłPrzem 1 ści podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 65 i Nr 73, poz. 501). 8.8 W przypadkach, o których mowa w ust. 6, o ile nieczytelne są niektóre z części zgłoszenia, uważa się, że nie zostały one złożone. Przepisy art. 31 ust. 3–5 stosuje się odpowiednio. 9.8 Urząd Patentowy powiadamia niezwłocznie zgłaszającego, przy użyciu takiego samego środka przekazu, że zgłoszenie przesłane te- lefaksem jest w całości lub części nieczytelne albo też zaszedł jeden z przypadków, o których mowa w ust. 6 lub 8, w przypadku gdy moż- liwe jest ustalenie adresu poczty elektronicznej lub tożsamości zgła- szającego i jego adresu oraz nie zagraża to bezpieczeństwu systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektro- niczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2007 r. Nr 50, poz. 331), i pozwalają na to względy techniczne użytego przez zgłaszającego środka przekazu. Art. 14. [Zgłoszenie zagraniczne] Pierwszeństwo do uzyskania pa- tentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji przysługuje w Rze- czypospolitej Polskiej, na zasadach określonych w umowach między- narodowych, według daty pierwszego prawidłowego zgłoszenia wyna- lazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we wskazanym państwie, jeżeli od tej daty zgłoszenie w Urzędzie Patentowym doko- nane zostanie w okresie: 1) 12 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wynalazków i wzorów użyt- kowych; 2) 6 miesięcy – w przypadku zgłoszeń wzorów przemysłowych. Art. 15.9 [Pierwszeństwo wystawowe] Pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji oznacza się, na zasadach określonych w umowach międzynarodowych, według daty wystawienia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysło- wego w Polsce lub za granicą, na wystawie międzynarodowej oficjalnej 9 Art. 15 w brzmieniu ustawy z dnia 29.06.2007 r. (Dz.U. Nr 136, poz. 958), która wchodzi w życie 1.11.2007 r. 9 1 PrWłPrzem Art. 16–20 lub oficjalnie uznanej, jeżeli zgłoszenie w Urzędzie Patentowym tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonane zostanie w okresie 6 miesięcy od tej daty. Art. 16. [Ochrona tymczasowa] Jeżeli wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy, będący przedmiotem pierwszego prawidło- wego zgłoszenia, był wcześniej wystawiony na wystawie i korzystał, od dnia wystawienia do dnia zgłoszenia, z ochrony tymczasowej prze- widzianej w Konwencji paryskiej, pierwszeństwo do uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji, o którym mowa w art. 14, oraz początek przewidzianych tam terminów do dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym oznacza się według daty wystawienia tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego na wysta- wie. Art. 17. [Zbywalność pierwszeństwa] 1. Pierwszeństwo, o którym mowa w art. 14 i 15 (uprzednie pierwszeństwo), jest zbywalne i pod- lega dziedziczeniu. 2. Umowa o przeniesienie pierwszeństwa, o którym mowa w ust. 1, wymaga pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej. Art. 18. [Równe pierwszeństwo] Jeżeli zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego dokonały niezależnie od siebie co najmniej dwie osoby, które korzystają z pierwszeństwa oznaczonego tą samą datą, prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje każdej z tych osób. Art. 19. [Dowód pierwszeństwa] 1. Na wniosek zgłaszającego Urząd Patentowy wydaje, w celu zastrzeżenia pierwszeństwa za granicą, do- wód dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego w Urzędzie Patentowym (dowód pierwszeństwa). 2. Podstawą sporządzenia dowodu pierwszeństwa może być tylko zgłoszenie spełniające wymagania określone w ustawie, jako dające podstawę do uznania go za dokonane. Art. 20. [Zbycie i przekazanie prawa] Twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego uprawniony do uzyskania pa- 10 Art. 21–22 PrWłPrzem 1 tentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji może przenieść to prawo nieodpłatnie lub za uzgodnioną zapłatą na rzecz przedsiębiorcy albo przekazać mu wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy do korzystania. Art. 21. [Przyjęcie przez przedsiębiorcę] W przypadku przekazania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego do korzy- stania zgodnie z art. 20, z dniem jego przedstawienia na piśmie na- stępuje przejście na przedsiębiorcę prawa do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, pod warunkiem przyjęcia wyna- lazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsię- biorcę do wykorzystania i zawiadomienia o tym twórcy w terminie 1 miesiąca, chyba że strony ustalą inny termin. Art. 22. [Wynagrodzenie twórcy] 1. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, twórca wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysło- wego ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez przedsiębiorcę, gdy prawo korzystania z niego bądź prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje przedsiębiorcy na pod- stawie art. 11 ust. 3 i 5 lub art. 21. 2. Jeżeli strony nie uzgodniły wysokości wynagrodzenia, wyna- grodzenie to ustala się w słusznej proporcji do korzyści przedsię- biorcy z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, z uwzględnieniem okoliczności, w jakich wynalazek, wzór użytkowy albo wzór przemysłowy został dokonany, a w szczególności zakresu udzielonej twórcy pomocy przy dokonaniu wynalazku, wzoru użytko- wego albo wzoru przemysłowego oraz zakresu obowiązków pracowni- czych twórcy w związku z dokonaniem wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego. 3. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej, wynagrodzenie wypłaca się w całości, najpóźniej w ciągu dwóch miesięcy po upływie roku od dnia uzyskania pierwszych korzyści z wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, lub w częściach, w ciągu dwóch miesięcy po upływie każdego roku od uzyskania tych korzyści, jednak nie dłużej niż przez 5 lat. 11 1 PrWłPrzem Art. 23–26 Art. 23. [Podwyższenie wynagrodzenia] Wynagrodzenie twórcy wy- nalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego, określone i wypłacone na podstawie przepisów art. 22 ust. 2 i 3, powinno być podwyższone, jeżeli korzyści osiągnięte przez przedsiębiorcę okażą się znacząco wyższe od korzyści przyjętych za podstawę do ustalenia wypłaconego wynagrodzenia. Dział II. Wynalazki i patenty Rozdział 1. Wynalazek Art. 24.10 [Wynalazek patentowy] Patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są nowe, posia- dają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania. Art. 25. [Nowość] 1. Wynalazek uważa się za nowy, jeśli nie jest on częścią stanu techniki. 2. Przez stan techniki rozumie się wszystko to, co przed datą, we- dług której oznacza się pierwszeństwo do uzyskania patentu, zostało udostępnione do wiadomości powszechnej w formie pisemnego lub ustnego opisu, przez stosowanie, wystawienie lub ujawnienie w inny sposób. 3. Za stanowiące część stanu techniki uważa się również informacje zawarte w zgłoszeniach wynalazków lub wzorów użytkowych, korzy- stających z wcześniejszego pierwszeństwa, nieudostępnione do wiado- mości powszechnej, pod warunkiem ich ogłoszenia w sposób określony w ustawie. 4. Przepisy ust. 1–3 nie wyłączają możliwości udzielenia patentu na wynalazek dotyczący nowego zastosowania substancji stanowiącej część stanu techniki lub użycia takiej substancji do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie. Art. 26. [Poziom wynalazczy] 1. Wynalazek uważa się za posiada- jący poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki. 10 Art. 24 w brzmieniu ustawy z dnia 23.01.2004 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 286), która wchodzi w życie 17.03.2004 r. 12 Art. 27–29 PrWłPrzem 1 2. Przy ocenie poziomu wynalazczego nie uwzględnia się zgłoszeń, o których mowa w art. 25 ust. 3. Art. 27. [Stosowalność] Wynalazek uważany jest za nadający się do przemysłowego stosowania, jeżeli według wynalazku może być uzyski- wany wytwór lub wykorzystywany sposób, w rozumieniu technicznym, w jakiejkolwiek działalności przemysłowej, nie wykluczając rolnictwa. Art. 28. [Wyłączenia] Za wynalazki, w rozumieniu art. 24, nie uważa się w szczególności: 1) odkryć, teorii naukowych i metod matematycznych; 2) wytworów o charakterze jedynie estetycznym; 3) planów, zasad i metod dotyczących działalności umysłowej lub gospodarczej oraz gier; 4) wytworów, których niemożliwość wykorzystania może być wyka- zana w świetle powszechnie przyjętych i uznanych zasad nauki; 5) programów do maszyn cyfrowych; 6) przedstawienia informacji. Art. 29. [Rozwinięcie] 1. Patentów nie udziela się na: 1) wynalazki, których wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porząd- kiem publicznym lub dobrymi obyczajami; nie uważa się za sprzeczne z porządkiem publicznym korzystanie z wynalazku tylko dlatego, że jest zabronione przez prawo; 2) odmiany roślin lub rasy zwierząt oraz czysto biologiczne sposoby hodowli roślin lub zwierząt; przepis ten nie ma zastosowania do mikrobiologicznych sposobów hodowli ani do wytworów uzyski- wanych takimi sposobami; 3) sposoby leczenia ludzi i zwierząt metodami chirurgicznymi lub terapeutycznymi oraz sposoby diagnostyki stosowane na ludziach lub zwierzętach; przepis ten nie dotyczy produktów, a w szcze- gólności substancji lub mieszanin stosowanych w diagnostyce lub leczeniu. 2. Sposób hodowli roślin lub zwierząt, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest czysto biologiczny, jeżeli w całości składa się ze zjawisk naturalnych, takich jak krzyżowanie lub selekcjonowanie. 13
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo własności przemysłowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: