Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00722 013644 17884765 na godz. na dobę w sumie
Prawo własności przemysłowej - ebook/pdf
Prawo własności przemysłowej - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 570
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1725-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> własności intelektualnej
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prawo własności przemysłowej, 2. wydanie w praktyczny sposób przedstawia pojęcia, konstrukcje i zasady zawarte w normach tej ustawy. Omówiono zagadnienia związane m.in. z wynalazkami, patentami, licencjami czy wzorami użytkowymi, obrotem własnością przemysłową, jej naruszeniem, ochroną czy odpowiedzialnością za przestępstwa i wykroczenia przeciwko prawom twórców i cudzej własności przemysłowej. W niniejszym wydaniu omówiono 14 zmian ustawodawczych dodanych od publikacji 1. wydania, zawarto również szeroki i najnowszy wybór orzecznictwa sądowego i administracyjnego, a także przedstawiono najnowsze piśmiennictwo przedmiotu co czyni tę pozycję wartościowa pomocą dla szerokiego kręgu podmiotów – m.in. rzeczników patentowych, pracowników służb wynalazczości, sędziów czy studentów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ZARYS PRAWA PRAWO W£ASNOŒCI PRZEMYS£OWEJ ANDRZEJ SZEWC GABRIELA JY¯ 2. wydanie C. H. BECK ZARYS PRAWA Prawo w³asnoœci przemys³owej Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Janusz Barta (red.) PRAWO AUTORSKIE, t. 13 System Prawa Prywatnego Piotr Kostañski (red.) PRAWO W£ASNOŒCI PRZEMYS£OWEJ Komentarze Becka Ewa Ferenc-Szyde³ko (red.) PRAWO AUTORSKIE Komentarze Becka Marcin Trzebiatowski OBOWI¥ZEK U¯YWANIA ZNAKU TOWAROWEGO. STUDIUM PRAWA POLSKIEGO NA TLE PRAWNOPORÓWNAWCZYM Monografie Prawnicze Marian Kêpiñski (red.) GRANICE PRAWA AUTORSKIEGO Zarys Prawa W³asnoœci Intelektualnej Artur Nowak-Far (red.) KONSTYTUCJA GOSPODARCZA UNII EUROPEJSKIEJ. AKSJOLOGIA Zarys Prawa Klaudia Klecha WOLNOŒÆ DZIA£ALNOŒCI GOSPODARCZEJ W KONSTYTUCJI RP Monografie Prawnicze www.sklep.beck.pl PRAWO W£ASNOŒCI PRZEMYS£OWEJ ANDRZEJ SZEWC GABRIELA JY¯ 2. wydanie A. Szewc, G. Jy¿, Prawo w³asnoœci przemys³owej, 2. wyd., Warszawa 2011 Propozycja cytowania: Redakcja: Dagna Kordyasz Poszczególne czêœci opracowali: Andrzej Szewc Gabriela Jy¿ – Rozdzia³y I–V, VIII – Rozdzia³y VI–VII © Wydawnictwo C. H. Beck 2011 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Sk³ad i ³amanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1725-0 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Przedmowa do wydania 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XI Wstêp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XV Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XXI Rozdzia³ I. Pojêcie w³asnoœci przemys³owej i ogólna charakterystyka prawa w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Pojêcie w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.1. Zakres przedmiotowy i aspekty terminologiczne nazwy w³asnoœæ przemys³owa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.2. W³asnoœæ przemys³owa a w³asnoœæ intelektualna . . . . . . . . . . . . 1.3. W³asnoœæ przemys³owa a w³asnoœæ informacyjna . . . . . . . . . . . 2. Ogólna charakterystyka polskiego prawa w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.1. Pojêcie, charakter i g³ówne dziedziny prawa w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.2. Funkcje prawa w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.3. Miejsce prawa w³asnoœci przemys³owej w systemie prawa przemys³owej polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.4. Normatywne Ÿród³a prawa w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . 2.5. Orzecznictwo i doktryna prawa w³asnoœci przemys³owej . . . . . 2.6. Wa¿niejsze zmiany dokonane przez ustawê – Prawo w³asnoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Domniemania i terminy w prawie w³asnoœci przemys³owej. . . . . . . . 3.1. Domniemania w prawie w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . 3.2. Terminy w prawie w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Przepisy przejœciowe (intertemporalne). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.2. Status praw istniej¹cych w dniu wejœcia w ¿ycie PrWP . . . . . . . 4.3. Regulacja prawna stosunków powsta³ych przed dniem wejœcia w ¿ycie PrWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Ocena skutków zdarzeñ prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. Miêdzynarodowe prawo w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . 5.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.2. Wa¿niejsze konwencje miêdzynarodowe z zakresu prawa 1 1 1 2 4 5 5 8 9 9 13 15 25 25 27 45 45 47 48 48 49 49 w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 V Spis treœci 5.3. Organizacje miêdzynarodowe dzia³aj¹ce na rzecz ochrony w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Unijne prawo w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7. Stosunek polskiego prawa w³asnoœci przemys³owych do konwencji miêdzynarodowych i prawa wspólnotowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 54 54 Rozdzia³ II. Przedmioty w³asnoœci przemys³owej (przedmioty ochrony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 57 1. Projekty wynalazcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 1.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 1.2. Pojêcie i ogólna charakterystyka projektów wynalazczych . . . . 60 1.3. Wynalazki. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.4. Wzory u¿ytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 1.5. Wzory przemys³owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 1.6. Topografie uk³adów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 1.7. Projekty racjonalizatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 2. Oznaczenia towarów i us³ug . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 2.2. Znaki towarowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 2.3. Oznaczenia geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Rozdzia³ III. Podmioty i prawa podmiotowe w³asnoœci przemys³owej . 141 1. Podmioty uprawnione. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1.1. Uwagi wprowadzaj¹ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 1.2. Podmioty uprawnione pierwotnie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143 1.3. Nastêpcy prawni podmiotów uprawnionych pierwotnie. . . . . . . 146 1.4. Wieloœæ podmiotów wspó³uprawnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 1.5. Sytuacja prawna obcokrajowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 151 2. Prawa podmiotowe w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 2.1. Systematyka praw podmiotowych w³asnoœci przemys³owej . . . 157 2.2. Funkcje praw podmiotowych w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . 159 2.3. Sposób nabycia praw wy³¹cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160 2.4. Prawa s³u¿¹ce do uzyskania ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 2.5. Patenty, patenty europejskie i dodatkowe prawa ochronne . . . . 171 2.6. Prawa ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192 2.7. Prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 2.8. Ograniczenia i wyczerpanie praw wy³¹cznych . . . . . . . . . . . . . . 196 2.9. Prawa u¿ywaczy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 3. Nadu¿ycie praw wy³¹cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 3.2. Nadu¿ycie patentu w œwietle Kodeksu cywilnego . . . . . . . . . . . 210 3.3. Nadu¿ycie patentu w œwietle przepisów o ochronie konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 3.4. Skutki nadu¿ycia prawa wy³¹cznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 4. Ustanie praw wy³¹cznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 4.1. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 222 VI Spis treœci 4.2. Wygaœniêcie patentu i dodatkowego prawa ochronnego . . . . . . 224 4.3. Wygaœniêcie praw wy³¹cznych na inne projekty wynalazcze . . 231 4.4. Wygaœniêcie praw wy³¹cznych na znaki towarowe i oznaczenia geograficzne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 4.5. Uniewa¿nienie praw wy³¹cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 Rozdzia³ IV. Obrót w³asnoœci¹ przemys³ow¹. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1. Ogólna charakterystyka form i narzêdzi obrotu w³asnoœci¹ przemys³ow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255 1.2. Klasyfikacja umów w zakresie obrotu w³asnoœci¹ przemys³ow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257 1.3. Bezumowne formy obrotu w³asnoœci¹ przemys³ow¹ . . . . . . . . . 257 2. Umowy o wykonanie prac z zakresu wynalazczoœci . . . . . . . . . . . . . 258 3. Licencje na korzystanie z cudzej w³asnoœci przemys³owej. . . . . . . . . 263 3.1. Pojêcie, rodzaje i ogólna charakterystyka licencji . . . . . . . . . . . 263 3.2. Umowa licencyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 3.3. Licencja otwarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 3.4. Licencja przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277 3.5. Licencje ustawowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 282 4. Umowy o przeniesienie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 4.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 4.2. Przedmiot umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 4.3. Strony umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 4.4. Podstawy prawne i rodzaje umów o przeniesienie prawa. . . . . . 290 4.5. Sposoby i formy zawarcia umowy o przeniesienie prawa . . . . . 292 4.6. Przeniesienie patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemys³owego i topografii uk³adu scalonego . . . . . . . . 294 4.7. Przeniesienie prawa ochronnego na znak towarowy. . . . . . . . . . 294 4.8. Przeniesienie praw ze zg³oszenia znaku towarowego w UP. . . . 295 4.9. Przeniesienie prawa s³u¿¹cego do uzyskania ochrony . . . . . . . . 295 4.10. Przeniesienie pierwszeñstwa do uzyskania tytu³u ochronnego 296 4.11. Przeniesienie prawa u¿ywacza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 5. Obci¹¿enie praw w³asnoœci przemys³owej zastawem lub u¿ytkowaniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 5.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297 5.2. Zastaw na prawach w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . 297 5.3. U¿ytkowanie praw podmiotowych w³asnoœci przemys³owej . . . 301 6. Umowy o wspólnoœci praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305 7. Inne umowy w zakresie w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . 308 7.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 7.2. Leasing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 7.3. Franszyza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309 7.4. Umowa o oddanie spraw w³asnoœci przemys³owej w zarz¹d; spó³ki spin-off . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 312 VII Spis treœci Rozdzia³ V. Naruszenie cudzej w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . 315 1. Ogólna charakterystyka systemu ochrony w³asnoœci przemys³owej . 315 1.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 1.2. Cechy obecnego systemu ochrony w³asnoœci przemys³owej na tle systemu dotychczasowego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315 2. Charakterystyka czynów naruszaj¹cych cudz¹ w³asnoœæ przemys³ow¹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 2.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 2.2. Naruszenie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318 2.3. Naruszenie prawa ochronnego na wzór u¿ytkowy . . . . . . . . . . . 328 2.4. Naruszenie prawa z rejestracji wzoru przemys³owego . . . . . . . . 328 2.5. Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy . . . . . . . . . . . 331 2.6. Naruszenie prawa z rejestracji oznaczenia geograficznego . . . . 335 2.7. Naruszenie prawa z rejestracji topografii uk³adu scalonego. . . . 335 2.8. Naruszenie prawa do uzyskania prawa wy³¹cznego . . . . . . . . . . 337 3. Odpowiedzialnoœæ cywilna sprawcy naruszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 3.1. Ogólna charakterystyka odpowiedzialnoœci cywilnoprawnej za naruszenie w³asnoœci przemys³owej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338 3.2. Odpowiedzialnoœæ za naruszenie praw wy³¹cznych do projektów wynalazczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 3.3. Roszczenia dotycz¹ce znaków towarowych i oznaczeñ geograficznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 3.4. Przedawnienie roszczeñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 348 Rozdzia³ VI. Prawa twórców projektów wynalazczych . . . . . . . . . . . . . . 353 1. Prawa osobiste twórców projektów wynalazczych . . . . . . . . . . . . . . . 353 2. Prawo do wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356 2.2. Stosunek wynagrodzeniowy w polskim prawie wynalazczym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 2.3. Treœæ stosunku wynagrodzeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 2.4. Przedmiot stosunku wynagrodzeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 2.5. Pojêcie i charakter prawny prawa do wynagrodzenia za projekt wynalazczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 Rozdzia³ VII. Organizacja i postêpowania w sprawach ochrony w³asnoœci przemys³owej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 1. Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UP) . . . . . . . . . . . . . . . 415 1.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 1.2. Geneza i dzieje Urzêdu Patentowego w Polsce. . . . . . . . . . . . . . 416 1.3. Zadania Urzêdu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417 1.4. Organizacja Urzêdu Patentowego RP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 1.5. Eksperci Urzêdu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 1.6. Izba Odwo³awcza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 428 1.7. Kolegia orzekaj¹ce do spraw spornych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 429 1.8. Op³aty, rejestry i wykazy, dokumenty, og³oszenia urzêdowe . . . 431 VIII Spis treœci 2. Postêpowania przed Urzêdem Patentowym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 2.1. Wspólne instytucje i zasady proceduralne . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 2.2. Postêpowanie zg³oszeniowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 2.3. Postêpowanie rejestrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 2.4. Postêpowanie odwo³awcze i sprzeciwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . 458 2.5. Postêpowanie sporne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 3. Wynalazczoœæ i racjonalizacja w zak³adzie pracy . . . . . . . . . . . . . . . . 465 3.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465 3.2. Charakter prawny regulaminu wynalazczoœci i racjonalizacji . . 467 3.3. Granice regulacji zak³adowej oraz treœæ regulaminu . . . . . . . . . 469 3.4. Sprawy organizacyjne w zak³adowym regulaminie wynalazczoœci i racjonalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 3.5. Zagadnienia materialnoprawne w zak³adowym regulaminie wynalazczoœci i racjonalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470 3.6. Sprawy proceduralne w zak³adowym regulaminie wynalazczoœci i racjonalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 476 3.7. Sprawy techniczno-legislacyjne w zak³adowym regulaminie wynalazczoœci i racjonalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478 Rozdzia³ VIII. Odpowiedzialnoœæ za przestêpstwa i wykroczenia przeciwko prawom twórców i cudzej w³asnoœci przemys³owej. . . 481 1. Ogólna charakterystyka czynów zabronionych przez PrWP oraz przewidzianych za nie sankcji karnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 1.1. Uwagi wstêpne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 1.2. Czyny zabronione przez PrWP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482 1.3. Kary za przestêpstwa i wykroczenia przewidziane w PrWP . . . 484 2. Poszczególne przestêpstwa i wykroczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 2.1. Przestêpstwa przeciwko prawom twórcy projektu wynalazczego (art. 303 PrWP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 2.2. Przestêpstwa przeciwko prawu do uzyskania tytu³u ochronnego (art. 304 PrWP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489 2.3. U¿ywanie podrobionych znaków towarowych (art. 305 PrWP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 2.4. Wprowadzanie w b³¹d co do istnienia ochrony prawnej (art. 307 i 308 PrWP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 2.5. Odpowiedzialnoœæ karna za naruszenia w³asnoœci przemys³owej w dzia³alnoœci jednostek organizacyjnych (art. 309 PrWP) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 2.6. Problem odpowiedzialnoœci karnej za naruszenie praw wy³¹cznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 IX Przedmowa do wydania 2 Przedmowa do wydania 2 Szybkie tempo oraz skala zmian, jakie zachodz¹ we wspó³czesnym prawie pol- skim sprawiaj¹, ¿e ¿ywot wiêkszoœci publikacji prawniczych jest niczym ¿ywot ³¹tki jednodniówki. Jeszcze nigdy nie by³o tak aktualne powiedzenie, i¿ „wy- starcz¹ trzy s³owa ustawodawcy i biblioteka prawnicza idzie do kosza”. Bywa, ¿e opracowanie (a przynajmniej jego niektóre partie) dezaktualizuj¹ siê ju¿ w okre- sie miêdzy z³o¿eniem go do druku a publikacj¹. Znamy to z autopsji. Pierwsze wydanie tej ksi¹¿ki ukaza³o siê siedem lat temu. Od tego czasu stan prawny w zakresie ochrony w³asnoœci przemys³owej w Polsce powa¿nie siê zmie- ni³. Wp³ynê³o na to kilka czynników zarówno zewnêtrznych, jak i wewnêtrznych. Z dniem 1.5.2004 r. Polska sta³a siê cz³onkiem Unii Europejskiej. To sprawi³o, i¿ zaczê³o u nas obowi¹zywaæ ustawodawstwo unijne wraz z unijnym dorobkiem doktrynalnym i orzeczniczym (acquis communautaire). W sprawach nale¿¹cych do materii tej ksi¹¿ki skutkowa³o to m.in. bezpoœrednim obowi¹zywaniem w Pol- sce regulacji dotycz¹cych wspólnotowych znaków towarowych i wzorów prze- mys³owych, jak i tym, ¿e wyk³adnia i stosowanie prawa polskiego zaczê³y byæ podporz¹dkowywane zasadom prawa unijnego. Do dyrektyw unijnych nale¿a³o dostosowaæ obszerne fragmenty naszego systemu patentowego, jak np. przepisy o wynalazkach biotechnologicznych czy o ochronie produktów leczniczych oraz œrodków ochrony roœlin. Przyst¹piliœmy te¿ do nowych konwencji miêdzynarodo- wych, np. do Konwencji monachijskiej o udzielaniu patentów europejskich (skut- kiem czego sta³o siê mo¿liwe dokonywanie w Urzêdzie Patentowym europejskich zg³oszeñ patentowych, a Polska mog³a byæ w takim zg³oszeniu i w udzielonym na jego podstawie patencie europejskim wyznaczona jako kraj ochrony) czy do Traktatu singapurskiego o prawie znaków towarowych. Zmienia³y siê te¿ ustawy krajowe, œciœle powi¹zane z ochron¹ w³asnoœci przemys³owej, jak Kodeks cywil- ny, Kodeks postêpowania cywilnego, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- cji, Prawo autorskie oraz Kodeks pracy. Nowe zjawiska objê³y te¿ sferê poza- prawnych determinantów ochrony tej w³asnoœci jak m.in. organizacja s¹downic- twa i system nadzoru judykacyjnego nad orzecznictwem Urzêdu Patentowego czy stale postêpuj¹ca informatyzacja dzia³alnoœci organów pañstwa (tzw. informaty- zacja pañstwa), a w szczególnoœci organów administracji publicznej. Procesy te tocz¹ siê zreszt¹ nadal. Od pewnego czasu mówi siê np. o potrzebie utworzenia specjalnego s¹du patentowego, a tak¿e o kolejnej reformie Prawa w³asnoœci prze- mys³owej czy ustawy o rzecznikach patentowych. Powy¿sze czynniki zmusza³y ustawodawcê polskiego do nowelizowania usta- wy – Prawo w³asnoœci przemys³owej. Przyst¹pienie Polski do Konwencji mona- chijskiej zrodzi³o potrzebê uregulowania zwi¹zanych z tym spraw w specjalnej ustawie o dokonywaniu europejskich zg³oszeñ patentowych oraz skutkach paten- tu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej. Implementuj¹c dyrektywê XI Przedmowa do wydania 2 2004/48/WE wprowadzono istotne zmiany w tytule IX PrWP, w zakresie do- tycz¹cym dochodzenia na drodze s¹dowej roszczeñ z tytu³u naruszenia w³asnoœci przemys³owej (nota bene podobnych zmian dokonano te¿ w prawie autorskim oraz w ustawie o ochronie baz danych). Inne zmiany w PrWP mia³y Ÿród³o w po- trzebie uregulowania procedury uznawania na terytorium Polski ochrony miêdzy- narodowych znaków towarowych zarejestrowanych w trybie porozumienia ma- dryckiego z 1981 r. o miêdzynarodowej rejestracji znaków. Jeszcze inne wynik- nê³y z wprowadzenia czêœciowej komputeryzacji postêpowania przed Urzêdem Patentowym oraz chêci doprecyzowania przepisów, budz¹cych w¹tpliwoœci inter- pretacyjne. Inna sprawa, ¿e akurat w tym ostatnim zakresie rezultaty nie s¹ zbyt imponuj¹ce. Od 2003 r. znacz¹co powiêkszy³ siê te¿ dorobek piœmiennictwa i judykatury Prawa w³asnoœci przemys³owej. Równolegle rozwija³a siê nauka prawa autorskie- go, do której doktryna Prawa w³asnoœci przemys³owej nieustannie siê odwo³uje. Ponadto wydano wiele opracowañ dotycz¹cych ekonomicznych, organizacyjnych i spo³ecznych aspektów dzia³alnoœci wynalazczej. Na odnotowanie zas³uguje tu- taj zw³aszcza edytorska dzia³alnoœæ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczo- œci. Aktywnie – nierzadko we wspó³pracy z Europejskim Urzêdem Patentowym – swe zadania edytorskie wype³nia te¿ Urz¹d Patentowy RP, jak równie¿ mnóstwo innych instytucji, których nie sposób tutaj nominatim wymieniæ. Pewne rozezna- nie w rozmiarze dzia³alnoœci edytorskiej w zakresie polskiego Prawa w³asnoœci przemys³owej daje bibliografia zamieszczona w tej ksi¹¿ce. Ogromnie wzros³a ta- k¿e liczba orzeczeñ s¹dowych, w tym zw³aszcza s¹dowo-administracyjnych, przy czym – co szczególnie cenne – w wielu wypadkach mo¿na ju¿ mówiæ o ugrunto- wanych liniach orzecznictwa. Nie znaczy to bynajmniej, ¿e nie pojawiaj¹ siê orze- czenia neguj¹ce ju¿ wypracowane stanowiska. Coraz bardziej widoczny jest przy tym wp³yw judykatury unijnej na wyk³adniê i stosowanie prawa w³asnoœci prze- mys³owej przez s¹dy polskie, co poci¹ga za sob¹ stale rosn¹ce zapotrzebowanie na informacjê z tego zakresu. Autorzy XII Wstêp Wstêp Ksi¹¿ka – Prawo w³asnoœci przemys³owej jest przeznaczona dla szerokiego i bardzo zró¿nicowanego krêgu odbiorców: rzeczników patentowych, pracowni- ków s³u¿b wynalazczoœci oraz s³u¿b prawnych w podmiotach gospodarczych, ka- dry kierowniczej tych podmiotów, wynalazców i racjonalizatorów, sêdziów, a tak- ¿e studentów. Z tego wzglêdu ma ona charakter praktyczny; celem objaœnieñ jest syntetyczne przedstawienie pojêæ, konstrukcji, zasad i rozwi¹zañ prawnych za- wartych w normach tego prawa oraz wystêpuj¹cych miêdzy nimi zwi¹zków. Kwe- stie teoretyczne porusza siê jedynie w takim zakresie, w jakim wymaga tego egze- geza obowi¹zuj¹cych przepisów. Nie wszystkie zagadnienia prawa w³asnoœci przemys³owej zosta³y w pracy omówione z jednakow¹ dok³adnoœci¹. Wiêcej uwagi poœwiêcono tym kwestiom, które albo s¹ nowe, albo te¿ w dotychczasowym piœmiennictwie nie by³y dosta- tecznie przeanalizowane lub nadal pozostaj¹ kontrowersyjne. W pozosta³ych kwestiach jedynie zreferowano panuj¹ce pogl¹dy, odsy³aj¹c w sprawach szcze- gó³owych do literatury przedmiotu. Starano siê przy tym uwzglêdniæ mo¿liwie najszerszy wachlarz publikacji ró¿nego rodzaju. W tym zakresie pracê niniejsz¹ mo¿na wiêc traktowaæ jako przewodnik po bogatym piœmiennictwie polskiego prawa w³asnoœci przemys³owej. Praca zawiera te¿ szeroki wybór orzecznictwa s¹dowego i administracyjnego, przy czym przytoczono g³ównie te orzeczenia, które: a) wobec braku istotnych zmian merytorycznych w przepisach, na podstawie których zapad³y, zachowa³y aktualnoœæ; b) wywar³y istotny wp³yw na wyk³adniê, a nawet treœæ przepisów prawa wy- nalazczego; c) przez pewien czas – mimo zmiany lub uchylenia przepisów, na podstawie których zosta³y wydane – bêd¹ jeszcze (g³ównie ze wzglêdu na postêpowa- nia s¹dowe i administracyjne) mia³y znaczenie praktyczne; d) zas³uguj¹ na uwagê z innych wzglêdów – na przyk³ad ze wzglêdu na mo¿li- woœæ wydedukowania z nich zasad przydatnych przy interpretacji aktualnie obowi¹zuj¹cych przepisów. Kursyw¹ wyró¿niono wyra¿enia i zwroty obcojêzyczne oraz fragmenty zawie- raj¹ce zdezaktualizowane pojêcia lub nazwy, instytucje, oznaczenia przepisów itp. Katowice, marzec 2003 r. Andrzej Szewc, Gabriela Jy¿ XIII Wykaz skrótów 1. ród³a prawa AmopU........................ ustawa z 24.2.1990 r. o przeciwdzia³aniu praktykom mo- nopolistycznym (t.j. Dz.U. z 1999 r. Nr 52, poz. 547 ze zm.) KC .............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, Wykaz skrótów Wykaz skrótów poz. 93 ze zm.) KH .............................. rozporz¹dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KK .............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW .......................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KP............................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ............................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postêpowania administra- cyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ............................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postêpowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) KPK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postêpowania karnego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KSH ............................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spó³ek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KW ............................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeñ (t.j. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) NasienU...................... ustawa z 26.6.2003 r. o nasiennictwie (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 41, poz. 271 ze zm.) NSAU .......................... ustawa z 11.5.1995 r. o Naczelnym S¹dzie Administracyj- nym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) ObPolU....................... ustawa z 15.2.1962 r. o obywatelstwie polskim (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 ze zm.) OchrKonkurU............. ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumen- tów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchronaInfU .............. ustawa z 22.1.1999 r. o ochronie informacji niejawnych OchrTopU................... ustawa z 30.10.1992 r. o ochronie topografii uk³adów sca- (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631 ze zm.) lonych (Dz.U. Nr 100, poz. 498 ze zm.) PrAut .......................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach po- krewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) XV Wykaz skrótów PrPostAdm ................. ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postêpowaniu przed s¹da- PrWynU ...................... ustawa z 31.5.1962 r. – Prawo wynalazcze (Dz.U. Nr 33, mi administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) poz. 156) PrWP .......................... ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo w³asnoœci przemys³owej (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) SamGminU................. ustawa z 8.3.1990 r. o samorz¹dzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) UrzPatU ..................... ustawa z 31.5.1962 r. o Urzêdzie Patentowym Rzeczypo- spolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 118) WynU .......................... ustawa z 19.10.1972 r. o wynalazczoœci (t.j. Dz.U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117 ze zm.) ZamPublU .................. ustawa z 10.6.1994 r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664 ze zm.) ZastRejU .................... ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (t.j. Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZNKU......................... ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkuren- ZnTowU ...................... ustawa z 31.1.1985 r. o znakach towarowych (Dz.U. Nr 5, cji (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) poz. 17 ze zm.) 2. Piœmiennictwo Adamiak, Borkowski, Komentarz ................. B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postêpowania admini- stracyjnego. Komentarz, Warszawa 1996 Barta i inni, Komentarz .................. J. Barta, M. Czajkowska-D¹browska, Z. Æwi¹kalski, R. Markiewicz, E. Traple, Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 1995 Czachórski (red.), System prawa cywilnego ................... System prawa cywilnego. T. I–III, red. naczelny W. Cza- chórski, Wroc³aw 1974, 1976, 1977, 1981 Grzybowski, Kopff (red.), Prawo wynalazcze ................. Prawo wynalazcze (zagadnienia wybrane), pod red. S. Grzy- bowskiego, A. Kopffa, Warszawa 1978 Kotarba i inni, Komentarz .................. W. Kotarba, Z. Miklasiñski, A. Pyr¿a, Komentarz do pra- wa wynalazczego, Warszawa 1994 Miklasiñski, Komentarz .................. Z. Miklasiñski, Prawo w³asnoœci przemys³owej. Komen- tarz, Warszawa 2001 XVI Wykaz skrótów Pietrzykowski (red.), Komentarz .................. Kodeks cywilny. Komentarz. T. I, pod red. K. Pietrzykow- skiego, Warszawa 1997 Rudnicki, Komentarz .................. S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Ksiêga druga. W³asnoœæ i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996 Skubisz, Komentarz .................. R. Skubisz, Prawo znaków towarowych. Komentarz, War- szawa 1997 So³tysiñski, Komentarz .................. S. So³tysiñski, Prawo wynalazcze. Komentarz, Warszawa 1975 So³tysiñski i inni, Komentarz .................. S. So³tysiñski, A. Szajkowski, T. Szymanek, Komentarz do prawa wynalazczego, Warszawa 1990 Szwaja, Komentarz .................. J. Szwaja, Prawo wynalazcze. Przepisy. Orzecznictwo. Piœmiennictwo. Objaœnienia, Warszawa 1978 Szwaja, Szajkowski (red.), System prawa wynalazczego ............. System prawa w³asnoœci intelektualnej. T. III. Prawo wy- nalazcze, pod red. J. Szwaji i A. Szajkowskiego, Wroc³aw 1990 3. Publikatory i czasopisma Adm.TDP ................... Administracja. Teoria. Dydaktyka. Praktyka ADR............................ Arbitra¿ i Mediacja AUW .......................... Acta Universitatis Wratislaviensis Biul. OIRP.................. Biuletyn Okrêgowej Izby Radców Prawnych CPH ............................ Czasopisma Prawno-Historyczne Dz.P.P.P. ..................... Dziennik Praw Pañstwa Polskiego Dz.U. ......................... Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej EPS ............................. Europejski Przegl¹d S¹dowy KHKM........................ Kwartalnik Historii Kultury Materialnej KPP............................. Kwartalnik Prawa Prywatnego MoP ............................ Monitor Prawniczy MoPod ........................ Monitor Podatkowy M.P. ............................ Monitor Polski NP............................... Nowe Prawo NSA ............................ Naczelny S¹d Administracyjny ONSA ......................... Orzecznictwo Naczelnego S¹du Administracyjnego OSA ............................ Orzecznictwo S¹dów Apelacyjnych OSNAP....................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (Izba Administracyjna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych) XVII Wykaz skrótów OSNCP ....................... Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego (Izba Cywilna oraz Izba Pracy i Ubezpieczeñ Spo³ecznych) OSNiKAwSW ............ Orzecznictwo S¹du Najwy¿szego i Komisji Arbitra¿owej w Sprawach Wynalazczoœci OSP............................. Orzecznictwo S¹dów Polskich OSPiKA...................... Orzecznictwo S¹dów Polskich i Komisji Arbitra¿owych Pal............................... Palestra PB ............................... Prawo Bankowe P.i¯. ............................ Prawo i ¯ycie PiP .............................. Pañstwo i Prawo PiZS ............................ Praca i Zabezpieczenie Spo³eczne PNUŒ.......................... Prace Naukowe Uniwersytetu Œl¹skiego PPH............................. Przegl¹d Prawa Handlowego P.Pod........................... Przegl¹d Podatkowy PPWiP ........................ Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego Prace Prawn. .............. Prace Prawnicze Prok. i Pr. ................... Prokuratura i Prawo Pr. Sp. ........................ Prawo Spó³ek PS................................ Przegl¹d S¹dowy PUG ............................ Przegl¹d Ustawodawstwa Gospodarczego PWOWI...................... Prace z Wynalazczoœci i Ochrony W³asnoœci Intelektualnej Rej. ............................ Rejent RPEiS ......................... Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjalny R.Pr............................. Radca Prawny Rz. .............................. Rzeczpospolita Rz.Pat. ....................... Rzecznik Patentowy SC ............................... Studia Cywilistyczne SP................................ Studia Prawnicze ST ............................... Samorz¹d Terytorialny Wok. .......................... Wokanda WUP ........................... Wiadomoœci Urzêdu Patentowego ZNPO ......................... Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej ZNUJ .......................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagielloñskiego ZNUSz........................ Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczeciñskiego ZPW............................ Zeszyty Problemowe Wynalazczoœci ZWiOP ZN AGH........ Zagadnienia Wynalazczoœci i Ochrony Patentowej. Ze- szyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej 4. Inne CRZZ .......................... b. Centralna Rada Zwi¹zków Zawodowych b.d.w. .......................... bez daty wydania b.m.w. ........................ bez miejsca wydania d. ................................. dawny EP ............................... Encyklopedia prawa EP PWN ..................... Encyklopedia powszechna PWN XVIII Wykaz skrótów ETS............................. Europejski Trybuna³ Sprawiedliwoœci EUP ............................ Europejski Urz¹d Patentowy GKA ........................... G³ówna Komisja Arbitra¿owa j.g.u............................. jednostka gospodarki uspo³ecznionej jw. ............................... jak wy¿ej KO ............................. Komisja Odwo³awcza KRS ............................ Krajowy Rejestr S¹dowy MSWiA ...................... Minister Spraw Wewnêtrznych i Administracji nast. ............................ nastêpne (-a, -y) NOT............................ Naczelna Organizacja Techniczna NSA ........................... Naczelny S¹d Administracyjny OKA ........................... Okrêgowa Komisja Arbitra¿owa OMPI .......................... Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (Œwiatowa Organizacja W³asnoœci Intelektualnej) orz............................... orzeczenie PARP ......................... Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci PCT............................. Patent Cooperation Treaty (Uk³ad o Wspó³pracy Patento- wej) PIRP ........................... Polska Izba Rzeczników Patentowych pkt............................... punkt post. ............................ postanowienie poz. ............................. pozycja PPWiP ........................ Problemy Prawa Wynalazczego i Patentowego RM.............................. Rada Ministrów rozp............................. rozporz¹dzenie S.Antym. ................... S¹d Antymonopolowy S.Apel......................... S¹d Apelacyjny scil. ............................. scilicet SN............................... S¹d Najwy¿szy SN(7) .......................... S¹d Najwy¿szy w sk³adzie siedmiu sêdziów SWJP .......................... S³ownik Wspó³czesnego Jêzyka Polskiego SWO .......................... S³ownik Wyrazów Obcych sygn. ........................... sygnatura Temat-WiR ................. Temat – Wynalazczoœæ i Racjonalizacja t.j. ............................... tekst jednolity tj. ................................ to jest TK............................... Trybuna³ Konstytucyjny TPP ............................. Transformacje Prawa Prywatnego TRIPS ......................... (Agreement on Trade-Related Aspects of Intelectual Pro- perty Rights, Including Trade in Counterfeit Goods) Poro- zumienie w sprawie handlowych aspektów praw w³asno- œci intelektualnej – za³¹cznik 1c do Porozumienia ustana- wiaj¹cego Œwiatow¹ Organizacjê Handlu UE............................... Unia Europejska XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo własności przemysłowej
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: