Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00175 009792 11017981 na godz. na dobę w sumie
Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung - ebook/pdf
Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 388
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2885-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze wydanie niemieckiego tłumaczenia zestawu ustaw: prawa własności przemysłowej, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o rzecznikach patentowych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych.


Hiermit überreichen wir Ihnen die erste Auflage der deutschen Übersetzung des polnischen Gewerblichen Eigentumsrechts, des Gesetzes über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs, des Patentanwaltsgesetzes und der Verordnung des Justizministers über die Gebühren für Patentanwaltstätigkeiten.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Gewerbliches Gewerbliches Eigentumsrecht Eigentumsrecht – Gesetzessammlung – Gesetzessammlung Prawo w∏asnoÊci Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej przemys∏owej – zbiór ustaw – zbiór ustaw T∏umaczenie Agnieszka Sarnowska Anna Guzikowska-Ney Konsultacja j´zykowa i merytoryczna Magdalena Wessel-Zasadzka Sonja Stankowski Gewerbliches Eigentumsrecht – Gesetzessammlung Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej – zbiór ustaw T∏umaczenie / Übersetzung Agnieszka Sarnowska Anna Guzikowska-Ney Konsultacja j´zykowa i merytoryczna / Sprachliche und fachliche Überprüfung Magdalena Wessel-Zasadzka Sonja Stankowski y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z Gewerbliches Eigentumsrecht – Gesetzessammlung Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej – zbiór ustaw WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2011 Prawo własności przemysłowej – zbiór ustaw Prawo własności przemysłowej Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Ustawa o rzecznikach patentowych Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności rzeczników patentowych Gewerbliches Eigentumsrecht – Gesetzessammlung Gewerbliches Eigentumsrecht Gesetz über die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs Patentanwaltsgesetz Verordnung des Justizministers über die Gebühren für Patentanwaltstätigkeiten Stan prawny: / Rechtsstand: listopad 2010 / November 2010 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließ- lich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des natio- nalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Redaktor prowadzący: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg, Editio © Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Editio, Pruszków Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1495-2 ISBN e-book: 978-83-255-2885-0 Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508) Gewerbliches Eigentumsrecht vom 30. Juni 2000 (Gesetzblatt von 2001 Nr. 49, Pos. 508) 1 Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. (Dz.U. 2001 Nr 49, poz. 508) tekst jednolity z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 119, poz. 1117) (zm.: Dz.U. 2002 Nr 108, poz. 945; Dz.U. 2004 Nr 33, poz. 286; Dz.U. 2005 Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398; Dz.U. 2006 Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 208, poz. 1539; Dz.U. 2007 Nr 99, poz. 662, Nr 136, poz. 958; Dz.U. 2008 Nr 180, poz. 1113, Nr 216, poz. 1368, Nr 227, poz. 1505) Spis treści Tytuł I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe . . Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Wynalazki i patenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Wynalazek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłoszenie wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Rozpatrywanie zgłoszenia wynalazku . . . Rozdział 4. Wynalazek tajny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 5. Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 51. Dodatkowe prawo ochronne . . . . . . . . . . . Rozdział 6. Umowy licencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 7. Licencja przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 8. Unieważnienie i wygaśnięcie patentu . . . . Rozdział 9. Przepisy szczególne dotyczące wynalazków biotechnologicznych . . . . . . . Dział III. Wzory użytkowe i prawa ochronne na wzory użytkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Wzory przemysłowe i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Znaki towarowe i oznaczenia geograiczne . . . . . . . . . Dział I. Znaki towarowe i prawa ochronne . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Znak towarowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1‒9 10‒119 10‒23 24‒937 24‒30 31‒40 41‒55 56‒62 63‒75 751‒7510 76‒81 82‒88 89‒93 931‒937 94‒101 102‒119 120‒195 120‒135 120‒135 2 Gewerbliches Eigentumsrecht vom 30. Juni 2000 (Gesetzblatt von 2001 Nr. 49, Pos. 508) Einheitstext vom 13. Juni 2003 (Gesetzblatt Nr. 119, Pos. 1117) (Änderungen in: Dz.U. 2002 Nr. 108, Pos. 945; Dz.U. 2004 Nr. 33, Pos. 286; Dz.U. 2005 Nr. 10, Pos. 68, Nr. 163, Pos. 1362, Nr. 167, Pos. 1398; Dz.U. 2006 Nr. 170, Pos. 1217, Pos. 1218, Nr. 208, Pos. 1539; Dz.U. 2007 Nr. 99, Pos. 662, Nr. 136, Pos. 958; Dz.U. 2008 Nr. 180, Pos. 1113, Nr. 216, Pos. 1368, Nr. 227, Pos. 1505) Inhaltsübersicht Titel I. Allgemeine Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titel II. Erindungen, Gebrauchsmuster und gewerbliche Muster . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt I. Gemeinsame Bestimmungen . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt II. Erindungen und Patente . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 1. Erindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 2. Anmeldung der Erindung . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 3. Prüfung der Anmeldung der Erindung . . . . Kapitel 4. Geheimerindung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 5. Das Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 51. Ergänzendes Schutzrecht . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 6. Lizenzverträge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 7. Zwangslizenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 8. Nichtigerklärung des Patents und Erlöschen des Patents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 9. Sonderbestimmungen im Bereich der biotechnologischen Erindungen . . . . . . . . . . . Abschnitt III. Gebrauchsmuster und Gebrauchsmusterschutzrechte . . . . . . . . . . . . . Abschnitt IV. Gewerbliche Muster und Rechte aus der Registrierung der gewerblichen Muster . . . . . . Titel III. Marken und geographische Herkunftsangaben . . . . . . . . Abschnitt I. Marken und Schutzrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 1. Marke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1‒9 10‒119 10‒23 24‒937 24‒30 31‒40 41‒55 56‒62 63‒75 751‒7510 76‒81 82‒88 89‒93 931‒937 94‒101 102‒119 120‒195 120‒135 120‒135 3 Rozdział 2. Wspólny znak towarowy i wspólny znak towarowy gwarancyjny . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Zgłoszenie znaku towarowego . . . . . . . . . Rozdział 4. Rozpatrywanie zgłoszenia znaku towarowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 41. Postępowanie w sprawie ochrony Spis treści 136‒1371 138‒142 143‒152 międzynarodowych znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1521‒15216 153‒163 4 Rozdział 5. Prawa ochronne na znaki towarowe . . . . . Rozdział 6. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa ochronnego na znak towarowy . . . Dział II. Oznaczenia geograiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 2. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia oznaczenia geograicznego . . . . . . . . . . . . . Rozdział 3. Prawa z rejestracji na oznaczenie geograiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. Unieważnienie i wygaśnięcie prawa z rejestracji na oznaczenie geograiczne . . Tytuł IV. Topograie układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topograii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Prawa z rejestracji topograii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł V. Opłaty, rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Opłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Rejestry i dokumenty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Ogłoszenia urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VI. Strona, pełnomocnicy, terminy, dokonywanie zgłoszeń i prowadzenie korespondencji, środki zaskarżenia oraz informacje o zgłoszeniu w postępowaniu zgłoszeniowym i rejestrowym . . . . . . Tytuł VII. Postępowanie sporne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł VIII. Urząd Patentowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zadania i organizacja Urzędu Patentowego . . . . . . . Dział II. Eksperci, asesorzy i aplikanci eksperccy . . . . . . . . . 164‒173 174‒195 174‒175 176‒183 184‒190 191‒195 196‒221 196‒201 202‒210 211‒221 222‒234 222‒2271 228‒234 232‒234 235‒254 255‒258 259‒282 259‒2651 266‒2721 Kapitel 2. Kollektivmarke und kollektive Garantiemarke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 3. Anmeldung einer Marke . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 4. Prüfung der Anmeldung der Marke . . . . . . . . Kapitel 41. Verfahren in Angelegenheiten des Schutzes 136‒1371 138‒142 143‒152 von internationalen Marken . . . . . . . . . . . . . 1521‒15216 153‒163 Kapitel 5. Markenschutzrechte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 6. Nichtigerklärung und Erlöschen des Inhaltsüberersicht Markenschutzrechtes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt II. Geographische Herkunftsangaben . . . . . . . . . . . Kapitel 1. Eingangsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 2. Anmeldung und Prüfung der Anmeldung der geographischen Herkunftsangabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 3. Rechte aus der Registrierung der geographischen Angabe . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 4. Nichtigerklärung und Erlöschen des Rechtes aus der Registrierung der geographischen Angabe . . . . . . . . . . . . . . . Titel IV. Topographien von integrierten Schaltkreisen . . . . . . . . . . Abschnitt I. Eingangsvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt II. Anmeldung und Prüfung der Anmeldung der Topographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Teil III. Rechte aus der Registrierung der Topographie . . . . . Titel V. Gebühren, Register, Dokumente und amtliche Bekanntmachungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt I. Gebühren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt II. Register und Dokumente . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt III. Amtliche Bekanntmachungen . . . . . . . . . . . . . . Titel VI. Partei, Bevollmächtigte, Fristen, Einreichen der Anmeldungen und Briefwechsel, Rechtsmittel sowie Informationen über die Anmeldung im Anmelde- und Registerverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titel VII. Streitverfahren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titel VIII. Patentamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt I. Aufgaben und Organisation des Patentamts . . . Abschnitt II. Patensachverständige, Patentassessoren und Patentsachverständigenbewerber . . . . . . . . . . . . 164‒173 174‒195 174‒175 176‒183 184‒190 191‒195 196‒221 196‒201 202‒210 211‒221 222‒234 222‒2271 228‒234 232‒234 235‒254 255‒258 259‒282 259‒2651 266‒2721 5 Spis treści 273‒274 275‒278 279‒282 283‒302 283‒2861 287‒295 296‒302 303‒310 311‒327 311‒314 315‒327 Dział III. Odpowiedzialność dyscyplinarna. Zawieszenie oraz rozwiązanie stosunku pracy z ekspertem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 4. (uchylony) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Kolegia orzekające do spraw spornych . . . . . . . . . . . Tytuł IX. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu cywilnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy wspólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Roszczenia dotyczące wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i topograii układów scalonych . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Roszczenia dotyczące znaków towarowych i oznaczeń geograicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł X. Przepisy karne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł XI. Zmiany w przepisach obowiązujących przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Zmiany w przepisach obowiązujących . . . . . . . . . . . Dział II. Przepisy przejściowe i końcowe . . . . . . . . . . . . . . . . 6 Inhaltsüberersicht Abschnitt III. Disziplinarverantwortung. Aussetzung und Aulösung des Arbeitsverhältnisses mit Patensachverständigem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kapitel 4. (aufgehoben) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt IV. Spruchkollegien für Streitsachen . . . . . . . . . . . . Titel IX. Geltendmachung von Forderungen im Zivilverfahren . . Abschnitt I. Gemeinsame Vorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt II. Ansprüche aus Erindungen, Gebrauchsmustern, gewerblichen Mustern, und Topographien von integrierten Schaltkreisen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt III. Rechte aus Marken und geographischen Herkunftsangaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titel X. Strafvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Titel XI. Änderungen in den geltenden Vorschriften. Übergangs- und Schlussvorschriften . . . . . . . . . . . . . . . . . Abschnitt I. Änderungen in geltenden Vorschriften . . . . . . . . . . . . Abschnitt II. Übergangs- und Schlussvorschriften . . . . . . . . . . . . . 273‒274 275‒278 279‒282 283‒302 283‒2861 287‒295 296‒302 303‒310 311‒327 311‒314 315‒327 7 1–3 Art. 1. Zakres Tytuł I. Przepisy ogólne Tytuł I. Przepisy ogólne 1. Ustawa normuje: 1) stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów prze- mysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograicznych i topograii układów scalonych; 2) zasady, na jakich przedsiębiorcy mogą przyjmować projekty racjonali- zatorskie i wynagradzać ich twórców; 3) zadania i organizację Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Urzędem Patentowym”. 2. Przepisy ustawy nie uchybiają ochronie przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przewidzianej w innych ustawach. Art. 2. Nieuczciwa konkurencja Zwalczanie nieuczciwej konkurencji reguluje odrębna ustawa. Art. 3. Słowniczek 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) osobie – rozumie się przez to osobę izyczną lub prawną; 2) osobie zagranicznej – rozumie się przez to osobę niemającą obywatel- stwa polskiego i odpowiednio miejsca zamieszkania albo siedziby bądź poważnego przedsiębiorstwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej; 3) przedsiębiorcy – rozumie się przez to osobę prowadzącą w celach za- robkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną dalej „działalnością gospodarczą”; 4) umowie międzynarodowej – rozumie się przez to umowę międzynaro- dową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska; 5) Konwencji paryskiej – rozumie się przez to Akt sztokholmski zmie- niający Konwencję paryską o ochronie własności przemysłowej z dnia 20 marca 1883 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 51); 6) projektach wynalazczych – rozumie się przez to wynalazki, wzory użyt- kowe, wzory przemysłowe, topograie układów scalonych i projekty ra- cjonalizatorskie; 7) Biurze Międzynarodowym – rozumie się przez to Międzynarodowe Biuro Własności Intelektualnej utworzone na podstawie Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej, spo- rządzonej w Sztokholmie dnia 14 lipca 1967 r. (Dz.U. z 1975 r. Nr 9, poz. 49); 8 Titel I. Allgemeine Vorschriften Titel I. Allgemeine Vorschriften Anwendungsbereich 1–3 Art. 1. 1. Das Gesetz regelt: 1) Verhältnisse im Bereich der Erindungen, Gebrauchsmuster, gewerbli- chen Muster, Marken, geographischen Bezeichnungen und Topogra- phien von integrierten Schaltkreisen; 2) Grundsätze, nach denen Unternehmer technische Verbesserungsvor- schläge annehmen und ihre Urheber vergüten dürfen; 3) Aufgaben und Organisation des Patentamtes der Republik Polen, nach- stehend „Patentamt” genannt. 2. Die Vorschriften des Gesetzes verletzen keinesfalls den Schutz von Gegenständen von denen in Absatz 1 Nr. 1 die Rede ist, der in anderen Gesetzen vorgesehen ist. Unlauterer Wettbewerb Die Bekämpfung des unlauteren Wettbewerbs wird in einem geson- derten Gesetz geregelt. Begrifsbestimmung Art. 2. Art. 3. 1. Wann immer im Gesetz die Rede: 1) von einer Person ist – wird darunter entweder eine natürliche oder ju- ristische Person verstanden; 2) von einer ausländischen Person ist – wird darunter eine Person ohne polnische Staatsangehörigkeit und entsprechend ohne festen Wohnsitz oder Sitz bzw. ohne ein ernsthaftes Unternehmen im Hoheitsgebiet der Republik Polen verstanden; 3) von einem Unternehmer ist – wird darunter eine Person verstanden, die erwerbsmäßig eine Herstellungs-, Bau, Handels- bzw. Dienstleistungs- tätigkeit ausübt, die im Weiteren „gewerbliche Tätigkeit“ genannt wird; 4) von einem internationalen Vertrag ist – wird darunter ein internationaler Vertrag verstanden, an dem die Republik Polen als Partei beteiligt ist; 5) von der Pariser Verbandsübereinkunft ist – wird darunter die Stockhol- mer Fassung verstanden, welche die PVÜ zum Schutz des gewerblichen Eigentums vom 20. März 1883 (Gesetzblatt von 1975 Nr. 9, Pos. 51) abändert; 6) von erinderischen Projekten ist – werden darunter Erindungen, Ge- brauchsmuster, gewerbliche Muster, Topographien von integrierten Schaltkreisen und technische Verbesserungsvorschläge verstanden; 7) vom Internationalen Büro ist – wird darunter das Internationale Büro der Weltorganisation für geistiges Eigentum, gegründet aufgrund des Übereinkommens zur Errichtung der Weltorganisation für geistiges Eigentum, unterzeichnet in Stockholm am 14. Juli 1967, (Gesetzblatt von 1975 Nr. 9, Pos. 49) verstanden; 9 4 Tytuł I. Przepisy ogólne 8) międzynarodowym znaku towarowym – rozumie się przez to znak to- warowy zarejestrowany w trybie określonym w Porozumieniu lub Pro- tokole; 9) Porozumieniu – rozumie się przez to Porozumienie madryckie o mię- dzynarodowej rejestracji znaków z dnia 14 kwietnia 1891 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 116, poz. 514 i 515); 10) Protokole – rozumie się przez to Protokół do Porozumienia madry- ckiego o międzynarodowej rejestracji znaków, sporządzony w Madrycie dnia 27 czerwca 1989 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 13, poz. 129 i 130); 11) Konwencji o patencie europejskim – rozumie się przez to Konwencję o udzielaniu patentów europejskich, sporządzoną w Monachium dnia 5 października 1973 r., zmienioną aktem zmieniającym artykuł 63 Konwencji z dnia 17 grudnia 1991 r. oraz decyzjami Rady Administra- cyjnej Europejskiej Organizacji Patentowej z dnia 21 grudnia 1978 r., 13 grudnia 1994 r., 20 października 1995 r., 5 grudnia 1996 r. oraz 10 grudnia 1998 r., wraz z Protokołami stanowiącymi jej integralną część (Dz.U. z 2004 r. Nr 79, poz. 737 i 738). 2. Przepisy ustawy dotyczące przedsiębiorców stosuje się odpowiednio również do osób prowadzących działalność inną niż gospodarcza, a także do jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej. Art. 4. Umowy międzynarodowe 1. Jeżeli umowa międzynarodowa lub przepisy prawa Unii Euro- pejskiej obowiązujące bezpośrednio w krajach członkowskich określają szczególny tryb udzielania ochrony na wynalazki, wzory użytkowe, wzo- ry przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograiczne lub topogra- ie układów scalonych, w sprawach nieuregulowanych w tej umowie lub w tych przepisach albo pozostawionych w kompetencji organów krajo- wych przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. 2. Umowa międzynarodowa lub przepisy, o których mowa w ust. 1, rozstrzygają w szczególności o tym, w jakim języku prowadzone jest po- stępowanie związane z udzielaniem ochrony i w jakim języku powinna być sporządzona dokumentacja zgłoszeń wynalazków, wzorów użytko- wych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geogra- icznych i topograii układów scalonych. 10 Titel I. Allgemeine Vorschriften 4 8) von einer internationalen Marke ist – wird darunter eine Marke ver- standen, die im Madrider Abkommen bzw. im Protokoll zum Madrider Abkommen festgelegten Verfahren registriert wurde; 9) vom Madrider Abkommen ist – wird das Madrider Abkommen über die internationale Registrierung von Marken vom 14. April 1891 (Ge- setzblatt von 1993 Nr. 116, Pos. 514 und 515) verstanden; 10) vom Madrider Protokoll ist – wird darunter das Protokoll zum Mad- rider Abkommen über die Registrierung von Marken, unterzeichnet in Madrid am 27. Juni 1989 (Gesetzblatt von 2003 Nr. 13, Pos. 129 und 130) verstanden; 11) vom Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) ist – wird das Ab- kommen über die Erteilung europäischer Patente, unterzeichnet in München am 5. Oktober 1973, in der Fassung der Akte zur Revision von Artikel 63 EPÜ vom 17. Dezember 1991 und der Beschlüsse des Verwaltungsrates der Europäischen Patentorganisation vom 21. De- zember 1978, vom 13. Dezember 1994, vom 20. Oktober 1995, vom 5. Dezember 1996 sowie vom 10. Dezember 1998, samt Protokollen, die dessen integraler Bestandteil sind (Gesetzblatt von 2004 Nr. 79, Pos. 737 und 738), verstanden. 2. Die sich auf Unternehmer beziehenden Bestimmungen des Gesetzes werden entsprechend auch auf Personen angewandt, die eine andere Tä- tigkeit ausüben als eine gewerbliche Tätigkeit, sowie auf Organisationsein- heiten, die über keine Rechtspersönlichkeit verfügen. Internationale Verträge Art. 4. 1. Legt ein internationaler Vertrag bzw. legen die direkt in den Mit- gliedsstaaten geltenden Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts eine beson- dere Art und Weise der Erteilung des Schutzes für Erindungen, Gebrauchs- muster, gewerbliche Muster, Marken, geographische Bezeichnungen bzw. Topographien von integrierten Schaltkreisen fest, inden in den durch diesen Vertrag bzw. diese Bestimmungen nicht geregelten Angelegenheiten oder in den Angelegenheiten, die im Rahmen der Zuständigkeit der Landesor- gane entschieden werden, die Bestimmungen des Gesetzes entsprechende Anwendung. 2. Der internationale Vertrag bzw. die internationalen Bestimmungen von Absatz 1 entscheiden insbesondere darüber, in welcher Sprache das mit der Erteilung des Schutzes verbundene Verfahren geführt wird und in wel- cher Sprache die sich auf die angemeldeten Erindungen, Gebrauchsmuster, gewerbliche Muster, Marken, geographischen Bezeichnungen und Topo- graphien von integrierten Schaltkreisen beziehende Dokumentation anzu- fertigen ist. 11 5–8 Art. 5. Osoby zagraniczne Tytuł I. Przepisy ogólne 1. Osoby zagraniczne korzystają z uprawnień wynikających z ustawy na podstawie umów międzynarodowych. 2. Osoby zagraniczne mogą, jeżeli nie narusza to postanowień umów międzynarodowych, korzystać z uprawnień wynikających z ustawy na za- sadzie wzajemności. Przesłanki wzajemności, dla celów postępowania przed Urzędem Patentowym, stwierdza – po zasięgnięciu opinii właści- wego ministra – Prezes Urzędu Patentowego. Art. 6. Tytuły ochronne 1. Na warunkach określonych w ustawie udzielane są patenty oraz do- datkowe prawa ochronne na wynalazki, prawa ochronne na wzory użyt- kowe i znaki towarowe, a także prawa z rejestracji na wzory przemysłowe, topograie układów scalonych oraz oznaczenia geograiczne. 2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, właściwy jest Urząd Paten- towy. Art. 7. Projekty racjonalizatorskie 1. Przedsiębiorcy mogą przewidzieć przyjmowanie projektów racjona- lizatorskich na warunkach określonych w ustalanym przez siebie regula- minie racjonalizacji. 2. Przedsiębiorca może uznać za projekt racjonalizatorski, w rozumie- niu ustawy, każde rozwiązanie nadające się do wykorzystania, niebędące wynalazkiem podlegającym opatentowaniu, wzorem użytkowym, wzo- rem przemysłowym lub topograią układu scalonego. 3. W regulaminie, o którym mowa w ust. 1, przedsiębiorca określa co najmniej, jakie rozwiązania i przez kogo dokonane uznaje się w przed- siębiorstwie za projekty racjonalizatorskie, a także sposób załatwiania zgłoszonych projektów i zasady wynagradzania twórców tych projektów. Art. 8. Prawa twórców 1. Na warunkach określonych w ustawie twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego oraz topograii układu scalonego przysługuje prawo do: 1) uzyskania patentu, prawa ochronnego albo prawa z rejestracji; 2) wynagrodzenia; 3) wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz w innych doku- mentach i publikacjach. 12 5–8 Art. 5. Titel I. Allgemeine Vorschriften Ausländische Personen 1. Ausländische Personen nehmen die sich aus dem Gesetz ergebenden Berechtigungen aufgrund der internationalen Verträge in Anspruch. 2. Ausländische Personen dürfen, soweit dadurch keine Bestimmungen der internationalen Verträge verletzt werden, die sich aus dem Gesetz er- gebenden Berechtigungen nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit in An- spruch nehmen. Die Voraussetzungen der Gegenseitigkeit werden, für die Zwecke des Verfahrens vor dem Patentamt, von dem Präsidenten des Pa- tentamtes festgestellt, nachdem er ein Gutachten des zuständigen Ministers eingeholt hat. Schutztitel Art. 6. 1. Unter den im Gesetz festgelegten Bedingungen werden Patente so- wie ergänzende Schutzrechte für Erindungen, Schutzrechte für Gebrauchs- muster und Marken, sowie Rechte aus der Registrierung von gewerblichen Mustern, Topographien von integrierten Schaltkreisen und geographischen Bezeichnungen erteilt. 2. Für Angelegenheiten, die in Abs. 1 gennant sind, ist das Patentamt zuständig. Technische Verbesserungsvorschläge Art. 7. 1. Unternehmer können die Annahme von technischen Verbesserungs- vorschlägen unter den Bedingungen vorsehen, die sie in den von ihnen selbst aufgestellten Verbesserungsvorschlagssatzungen bestimmen. 2. Der Unternehmer darf jede Lösung zum technischen Verbesserungs- vorschlag erklären, die im Sinne des Gesetzes keine patentfähige Erin- dung, kein Gebrauchsmuster und/oder keine Topographie eines integrierten Schaltkreises ist und die dazu taugt, sie zu verwenden. 3. In der Verbesserungsvorschlagssatzung von Abs. 1 legt der Unter- nehmer mindestens fest, welche Lösungen und von welcher Person konzi- pierte Lösungen im Unternehmen als technische Verbesserungsvorschläge angenommen werden, die Art und Weise, wie die angemeldeten Projekte zu erledigen sind, sowie die Grundsätze, nach denen die Urheber von diesen Projekten vergütet werden. Urheberrechte 1. Unter den im Gesetz festgelegten Bedingungen steht dem Erinder einer Erindung, eines Gebrauchsmusters, eines gewerblichen Musters sowie einer Topographie eines integrierten Schaltkreises das Recht zu: 1) ein Patent, ein Schutzrecht oder Recht aus der Registrierung zu erhalten; 2) eine Vergütung zu erhalten; 3) ihn als den Erinder in Beschreibungen, Registern sowie in anderen Dokumenten und Veröfentlichungen zu nennen. Art. 8. 13 9–11 Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe 2. Twórca projektu racjonalizatorskiego przyjętego przez przedsiębior- cę do wykorzystania ma prawo do wynagrodzenia określonego w regula- minie, o którym mowa w art. 7 ust. 1, obowiązującym w dniu zgłoszenia projektu, chyba że wydany później regulamin jest dla twórcy korzystniej- szy. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio. 3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się także do współtwórcy. Art. 9. Organizacje społeczne Przedstawiciele organizacji społecznych, do których zakresu działania należą sprawy popierania własności przemysłowej, mogą zgodnie ze swo- imi statutami udzielać pomocy twórcom projektów wynalazczych i wy- stępować w ich interesie przed organami wymiaru sprawiedliwości oraz, z zastrzeżeniem art. 236, przed Urzędem Patentowym. Tytuł II. Wynalazki, wzory użytkowe i wzory przemysłowe Dział I. Przepisy wspólne Art. 10. Warunki wydania decyzji 1. Wydanie decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek oraz prawa ochronnego na wzór użytkowy następuje po sprawdzeniu przez Urząd Patentowy, w ustalonym zakresie, czy są spełnione warunki wymagane do uzyskania patentu lub prawa ochronnego. 2. Wydanie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji wzoru przemysło- wego następuje po sprawdzeniu w Urzędzie Patentowym prawidłowości zgłoszenia tego wzoru. Art. 11. Prawa twórcy 1. Prawo do uzyskania patentu na wynalazek albo prawa ochronnego na wzór użytkowy, jak również prawa z rejestracji wzoru przemysłowego przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 5, twórcy. 2. Współtwórcom wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru prze- mysłowego uprawnienie do uzyskania patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji przysługuje wspólnie. 3. W razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzo- ru przemysłowego w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pracodawcy lub zamawiającemu, chyba że strony ustaliły inaczej. 14
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo własności przemysłowej - zbiór ustaw Gewerbliches Eigentumsrecht - Gesetzessammlung
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: