Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00426 017026 20917774 na godz. na dobę w sumie
Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - ebook/pdf
Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1105
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2332-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsza część Tomu 14 (Tom 14A) – Prawo własności przemysłowej, jest poświęcona w przeważającej mierze prawu patentowemu – ochronie wynikającej z umów międzynarodowych i prawa wspólnotowego, wynalazkom w perspektywie historycznej, prawnoporównawczej oraz w świetle obowiązujących regulacji, udzielaniu patentów, charakterystyce praw patentowych, wzorom użytkowym i dodatkowym prawom ochronnym. Poza tym omówione są zagadnienia ogólne prawa własności przemysłowej – jego pozycji w systemie prawa, jak również węższe działy z tej dziedziny: prawo topografii układów scalonych, ochrona prawna odmian roślin oraz wynalazczość pracownicza i racjonalizatorska.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tom 14 A Prawo własności przemysłowej Pod redakcją Ryszarda Skubisza SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo własności przemysłowej Tom 14a REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWAŃSKI Prawo własności przemysłowej Tom 14a Redaktor Prof. dr hab. Ryszard Skubisz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Autorzy dr Paweł Gała – Uniwersytet Śląski w Katowicach; dr Katarzyna Jasińska – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskie- go; dr hab. Małgorzata Korzycka-Iwanow – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr Agnieszka Kubiak-Cyrul – Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; dr hab. Aurelia Nowicka – pro- fesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prof. dr hab. Ryszard Skubisz – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; prof. dr hab. Stanisław Sołtysiński – Uniwersytet im. Adama Mickie- wicza w Poznaniu; prof. dr hab. Andrzej Szajkowski – Instytut Nauk Prawnych PAN; dr hab. Andrzej Szewc – profesor Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu; prof. dr hab. Janusz Szwaja – Uniwersytet Jagielloński, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego; prof. dr hab. Elżbieta Traple – Uniwersytet Jagielloń- ski; prof. dr hab. Michał du Vall – Uniwersytet Jagielloński; dr hab. Helena Żakowska-Henzler – profesor Instytutu Nauk Prawnych PAN WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2012 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne części opracowali: Paweł Gała – rozdz. XXIV Katarzyna Jasińska – rozdz. XIX Małgorzata Korzycka-Iwanow – rozdz. XXIV Agnieszka Kubiak-Cyrul – rozdz. VI Aurelia Nowicka – rozdz. III; XXI; XXII Ryszard Skubisz – rozdz. I; IX; XII; XIII Stanisław Sołtysiński – rozdz. XIV; XV; XVI Andrzej Szajkowski – rozdz. X; XI Andrzej Szewc – rozdz. IV; VIII; XXIII Janusz Szwaja – rozdz. VI; XIX Elżbieta Traple – rozdz. XVIII Michał du Vall – rozdz. II; rozdz. V § 23–24, § 26 I, II 1; III, IV; § 27 I, II 1; III 1; § 28; rozdz. VII; XX Helena Żakowska-Henzler – rozdz. V § 25, § 26 II 2; § 27 II 2; III 2; rozdz. X; XI; XVII Redakcja serii: dr Agnieszka Mikos-Sitek Redakcja: Ewa Sadowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2012 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Perfekt S.A. Warszawa ISBN 978-83-255-2047-2 ISBN e-book 978-83-255-2332-9 Przedmowa Zagadnienia prawa własności przemysłowej, według pierwotnych planów, miały być pomieszczone w Tomie 14 Systemu Prawa Prywatnego. Wzrost znaczenia gospo- darczego tej dziedziny prawa, wielość orzeczeń sądów unijnych i polskich oraz liczne publikacje spowodowały, że kompleksowa charakterystyka tych zagadnień wymaga przedstawienia dwóch części Tomu 14 Systemu Prawa Prywatnego. Tom 14a, który oddajemy Czytelnikom, obejmuje omówienie wspólnych zagadnień wszystkich instytucji prawa własności przemysłowej, Urzędu Patentowego i postępo- wań przed tym Urzędem, prawa patentowego, prawa topografii układów scalonych, prawa odmiany roślin, jak również zagadnień wynalazczości i racjonalizacji. Tom 14b zawiera charakterystykę prawa wzorów przemysłowych, znaków towa- rowych i oznaczeń geograficznych, roszczeń służących ochronie praw własności prze- mysłowej, dochodzenia tych roszczeń przed sądami w postępowaniu cywilnym, jak również charakterystykę postępowania sądowoadministracyjnego. Cechą charakterystyczną prawa własności przemysłowej jest duże praktyczne znaczenie, obok prawa krajowego, także prawa międzynarodowego i prawa unijne- go. Współczesne prawo własności przemysłowej jest bowiem przedmiotem regulacji wielu umów międzynarodowych wiążących Polskę. Jest to również dziedzina w bar- dzo dużym stopniu uregulowana normami prawa europejskiego. Dlatego musiały być uwzględnione, w niezbędnym zakresie, obok regulacji prawa polskiego, także normy prawa międzynarodowego i unijnego. Autorzy Tomu 14 wywodzą się z wielu krajowych ośrodków naukowych i reprezen- tują różne pokolenia specjalistów z dziedziny prawa własności przemysłowej. Znajduje w tym wyraz intencja przedstawienia opracowania reprezentatywnego dla całej krajowej doktryny prawa własności przemysłowej. Każdy z Autorów ponosi odpowiedzialność za sposób ujęcia przedstawionych zagadnień oraz treść wypowiedzianych poglądów. Warszawa, 15 października 2011 r. Prof. dr hab. Ryszard Skubisz V Spis treści str. Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIX Rozdział I. Własność przemysłowa w systemie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . 1 § 1. Geneza i zarys rozwoju systemu prawa własności przemysłowej . . 6 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 8 II. Wynalazki i inne rozwiązania techniczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 III. Znaki towarowe i inne oznaczenia odróżniające . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 IV. Wzory przemysłowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Podstawy prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 I. Konwencje międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 25 II. Prawo Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 § 3. Pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej. Klasyfikacja podmiotowych praw własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Pojęcie i systematyka prawa własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . II. Klasyfikacja podmiotowych praw własności przemysłowej . . . . . . . . III. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 43 55 68 § 4. Wzajemny stosunek tytułów ochronnych w prawie własności przemysłowej. Prawo własności przemysłowej a ochrona przedmiotów własności przemysłowej na podstawie ustaw pokrewnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Autonomiczna i kumulatywna ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Ustawa – Prawo własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych . . . . . . . . . . . . . . . IV. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . V. Prawo własności przemysłowej a ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 5. Stosunek prawa własności przemysłowej do ogólnych regulacji prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Prawo własności przemysłowej a Konstytucja RP . . . . . . . . . . . . . . . . II. Prawo własności przemysłowej a prawo cywilne . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Prawo własności przemysłowej a prawo administracyjne . . . . . . . . . . . § 6. Uzasadnienie systemu ochrony własności przemysłowej . . . . . . . . . I. System patentowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. System ochrony znaków towarowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. System ochrony wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV. Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 69 70 73 75 80 83 83 84 86 86 86 92 96 97 99 VII Rozdział II. Wynalazki i wzory użytkowe w prawie międzynarodowym i prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 7. Wprowadzenie. Normy prawa międzynarodowego i unijnego w systemie prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 § 8. Ochrona wynalazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Spis treści I. Konwencja paryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 II. Porozumienia szczególne dotyczące ochrony wynalazków . . . . . . . . . 113 III. Porozumienie TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 IV. Prawo unijne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 § 9. Ochrona wzorów użytkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 I. Konwencja paryska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 II. Układ o współpracy patentowej (PCT) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 III. Porozumienie strasburskie w sprawie międzynarodowej klasyfikacji patentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Rozdział III. Patenty europejskie i ich skutki w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . 143 § 10. Ogólne informacje na temat konwencji o udzielaniu patentów europejskich (KPE) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 § 11. Prawo do uzyskania patentu europejskiego i ochrona tego prawa . 149 § 12. Treść praw wyłącznych wynikających z patentu europejskiego skutecznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . 151 § 13. Zakres ochrony przyznanej patentem europejskim (zakres przedmiotowy patentu europejskiego) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 § 14. Wynalazki posiadające zdolność patentową w świetle KPE . . . . . . 158 § 15. Dokonywanie europejskich zgłoszeń patentowych oraz skutki patentu europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . 176 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 II. Miejsce dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego . . . . . . . . . 176 III. Osoby mające obowiązek dokonania europejskiego zgłoszenia patentowego w Urzędzie Patentowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 IV. Przekazywanie europejskich zgłoszeń patentowych . . . . . . . . . . . . . . 177 V. Skutki europejskiego zgłoszenia patentowego w Polsce . . . . . . . . . . . 178 VI. Skutki patentu europejskiego w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 VII. Publikacja opisu patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180 § 16. Środki prawne zmierzające do uchylenia skutków udzielenia patentu europejskiego (sprzeciw, unieważnienie) . . . . . . . . . . . . . . . 181 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 II. Sprzeciw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 III. Unieważnienie patentu europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182 § 17. Niepowodzenie prób ustanowienia patentu Unii Europejskiej. Kontrowersje dotyczące wprowadzenia wzmocnionej współpracy grupy państw członkowskich w dziedzinie utworzenia jednolitej ochrony patentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184 II. Niepowodzenie prób ustanowienia patentu Unii Europejskiej . . . . . . . 185 III. Wzmocniona współpraca grupy państw członkowskich Unii Europejskiej w dziedzinie utworzenia jednolitej ochrony patentowej . 188 Rozdział IV. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i postępowania przed tym Urzędem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199 § 18. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 I. Powstanie i krótki zarys dziejów Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . 201 II. Pozycja ustrojowa Urzędu Patentowego i jego Prezesa . . . . . . . . . . . . 203 III. Zakres działania i zadania Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 IV. Organizacja Urzędu. Zadania i kompetencje Prezesa Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 V. Pracownicy Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 § 19. Postępowania przed Urzędem Patentowym – zagadnienia ogólne . 210 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 VIII Spis treści II. Specyfikacja i ogólna charakterystyka postępowań przed Urzędem Patentowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211 § 20. Postępowania przed Urzędem Patentowym – zagadnienia szczególne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 I. Postępowanie w sprawie udzielenia ochrony (zgłoszeniowe i rejestrowe) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 II. Postępowanie sprzeciwowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 III. Postępowanie sporne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 IV. Inne postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 § 21. Rejestry, dokumenty i ogłoszenia urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 II. Rejestry Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 III. Dokumenty urzędowe wydawane przez Urząd Patentowy . . . . . . . . . . 236 IV. Ogłoszenia urzędowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 § 22. Opłaty za ochronę własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237 Rozdział V. Wynalazek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 § 23. Pojęcie wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242 § 24. Wynalazek jako rozwiązanie o charakterze technicznym . . . . . . . . 245 I. Pojęcie technicznego charakteru wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 II. Niezaliczanie określonych kategorii pomysłów do wynalazków (przede wszystkim ze względu na brak cechy „technicznego charakteru”) . . . . . 250 § 25. Wynalazki biotechnologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 I. Specyfika osiągnięć nowoczesnej biotechnologii w prawie patentowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 II. Podstawa prawna ochrony wynalazków biotechnologicznych na terytorium Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268 III. Osiągnięcie biotechnologiczne a wynalazek biotechnologiczny . . . . . . 269 IV. Status prawnopatentowy ciała ludzkiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283 V. Wynalazki bioinformatyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286 § 26. Wynalazki niepodlegające opatentowaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287 II. Sprzeczność z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami . . . . . 288 III. Odmiany roślin i rasy zwierząt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 IV. Sposoby leczenia ludzi i zwierząt oraz sposoby diagnostyczne . . . . . . 305 § 27. Przesłanki zdolności patentowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 I. Nowość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308 II. Poziom wynalazczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 III. Przemysłowa stosowalność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 335 § 28. Rodzaje wynalazków . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 Rozdział VI. Twórcy i ich prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 § 29. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 345 § 30. Źródła prawa w zakresie dóbr i praw osobistych twórców . . . . . . . 347 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 II. Prawo międzynarodowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 347 III. Prawo Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352 IV. Prawo polskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353 § 31. Twórcy projektów wynalazczych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358 II. Twórca (wynalazca) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 III. Problem współtwórczości projektu wynalazczego . . . . . . . . . . . . . . . . 360 IV. Sytuacja twórcy projektu wynalazczego dokonanego w ramach realizacji zobowiązań wynikających z umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 364 IX Spis treści § 32. Konstrukcja praw osobistych twórcy projektu wynalazczego . . . . 365 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 II. Katalog dóbr i praw osobistych twórcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 368 § 33. Ochrona praw osobistych twórcy projektu wynalazczego . . . . . . . . 377 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 II. Cywilnoprawna ochrona dóbr osobistych twórcy projektu wynalazczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 III. Instrumenty administracyjnoprawne służące ochronie dóbr osobistych twórcy projektu wynalazczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 IV. Ochrona dóbr osobistych twórcy w przepisach karnych . . . . . . . . . . . . 380 § 34. Ochrona dóbr osobistych po śmierci twórcy projektu wynalazczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381 Rozdział VII. Prawo do uzyskania patentu i jego ochrona . . . . . . . . . . . . . 383 § 35. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 384 § 36. Charakter prawa do uzyskania patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385 § 37. Treść prawa do uzyskania patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 II. Faza pierwsza: od dokonania wynalazku do jego zgłoszenia lub ujawnienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 386 III. Faza druga: od złożenia wniosku do ogłoszenia o zgłoszeniu . . . . . . . . 390 IV. Faza trzecia: od ogłoszenia o zgłoszeniu do wydania decyzji o udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia opłaty . . . . . . . . . . . . 391 V. Faza czwarta: od wydania decyzji o udzieleniu patentu pod warunkiem uiszczenia opłaty do jego udzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 VI. Wnioski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 § 38. Podmiot prawa do patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 392 § 39. Ochrona prawa do patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 Rozdział VIII. Udzielanie patentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 § 40. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 404 § 41. Ogólna charakterystyka postępowania zgłoszeniowego . . . . . . . . . . 406 I. Organ właściwy w sprawach udzielania patentów . . . . . . . . . . . . . . . . 406 II. Pojęcie i charakter postępowania zgłoszeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . 406 III. Struktura postępowania zgłoszeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407 IV. Przedmiot postępowania i ogólne aspekty jego badania . . . . . . . . . . . . 407 V. Informowanie osób trzecich o postępowaniu; dostęp do akt sprawy . . 409 § 42. Systemy badania wynalazków w światowej praktyce patentowej . . 410 I. System romański i system germański . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 II. System badania odroczonego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411 § 43. Zgłoszenie wynalazku w Urzędzie Patentowym . . . . . . . . . . . . . . . . 413 I. Wieloznaczność zwrotu „zgłoszenie wynalazku” . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 II. Wymagania formalne dotyczące zgłoszenia wynalazku . . . . . . . . . . . . 414 III. Sposoby zgłoszenia wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415 IV. Skutki prawne zgłoszenia wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 § 44. Rejestracja i wstępne badanie zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 I. Wstępne czynności Urzędu Patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416 II. Usuwanie braków i zmiana zgłoszenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418 III. Rozstrzygnięcie o uprzednim pierwszeństwie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 421 § 45. Ogłoszenie o zgłoszeniu wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 I. Obowiązek ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 II. Zaniechanie ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . 422 III. Skutki prawne ogłoszenia o zgłoszeniu wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . 423 § 46. Sporządzenie sprawozdania o stanie techniki . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 X Spis treści § 47. Decyzja w sprawie udzielenia patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 I. Przesłanki wydania, rodzaje oraz ogólne skutki decyzji w sprawie udzielenia patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424 II. Decyzja o odmowie bądź częściowej odmowie udzielenia patentu . . . 425 III. Decyzja o udzieleniu patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426 § 48. Wykonanie decyzji o udzieleniu patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 I. Wpis patentu do rejestru patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 II. Wydanie dokumentu patentowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 431 III. Ogłoszenie w Wiadomościach Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 § 49. Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu . . . . . . . . . . 434 I. Przesłanki i forma stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 II. Skutki stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o udzieleniu patentu . . . . . . . 435 § 50. Uchylenie lub zmiana decyzji o udzieleniu patentu . . . . . . . . . . . . . 435 I. Uchylenie (zmiana) decyzji o udzieleniu patentu wskutek sprzeciwu osoby trzeciej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 II. Uchylenie (zmiana) decyzji o udzieleniu patentu w wyniku wznowienia postępowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435 III. Uchylenie (zmiana) decyzji o udzieleniu patentu na podstawie art. 155 KPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 436 Rozdział IX. Pierwszeństwo do uzyskania patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437 § 51. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 438 § 52. Jednolita regulacja pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 I. Powstanie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442 II. Przedmiot pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443 III. Zakaz uzupełnień i poprawek do zgłoszonego wynalazku . . . . . . . . . . 445 IV. Zmiana i podział zgłoszeń patentowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449 V. Skutki pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 VI. Status prawny zgłoszeń z równym pierwszeństwem . . . . . . . . . . . . . . . 452 VII. Data zgłoszenia a data pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 § 53. Pierwszeństwo konwencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 I. Powstanie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454 II. Zastrzeganie pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456 III. Skutki zastrzeżenia pierwszeństwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461 § 54. Pierwszeństwo wystawienia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 464 § 55. Charakter pierwszeństwa do uzyskania patentu . . . . . . . . . . . . . . . 466 Rozdział X. Patent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469 § 56. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 472 § 57. Treść patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 I. Definicja patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475 II. Formy korzystania z wynalazku objęte wyłącznością patentową . . . . . 479 § 58. Zakres patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 I. Uwaga wstępna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 II. Czasowy zakres patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488 III. Terytorialny zakres patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 IV. Przedmiotowy zakres patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 V. Teoria ekwiwalentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501 § 59. Ograniczenia patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 II. Korzystanie z wynalazku na podstawie decyzji organu administracyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504 XI Spis treści III. Przywilej komunikacyjny i tranzytowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509 IV. Przywilej badawczy – stosowanie wynalazku dla celów poznawczych . . 511 V. Korzystanie z wynalazku w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie produktu do obrotu – przywilej Bolara . . . . . . . . . . . 515 VI. Korzystanie z wynalazku dla wykonania leku w aptece . . . . . . . . . . . . 518 § 60. Rodzaje patentów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 I. Kryteria klasyfikacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 II. Patenty na wytwór i patenty na sposób . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519 III. Patent zależny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520 IV. Patent dodatkowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523 § 61. Charakter uprawnień wynikających z patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . 526 Rozdział XI. Wspólność prawa do wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533 § 62. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534 § 63. Źródła wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 537 II. Powstanie wspólności prawa do patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 538 III. Powstanie wspólności patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540 § 64. Udziały współuprawnionych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 542 I. Ustalenie wielkości udziału we wspólnym prawie . . . . . . . . . . . . . . . . 542 II. Rozporządzanie udziałem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 § 65. Treść i wykonywanie uprawnień wobec przedmiotu wspólności przez jej uczestników . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 I. Zakres stosunku wewnętrznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 II. Zarząd wynalazkiem wspólnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545 III. Korzystanie z wynalazku będącego przedmiotem wspólnego prawa do patentu oraz patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 550 § 66. Ustanie wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 I. Zniesienie wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 II. Inne przypadki ustania wspólności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 Rozdział XII. Prawa używaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 § 67. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 § 68. Prawo używacza uprzedniego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562 § 69. Prawo używacza późniejszego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567 § 70. Charakter praw używaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Rozdział XIII. Wyczerpanie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 571 § 71. Zagadnienia wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 I. Kolizja patentu i prawa własności produktów; metody jej rozstrzygania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573 II. Import równoległy a modele wyczerpania patentu . . . . . . . . . . . . . . . . 577 III. Źródła prawa (ogólna charakterystyka) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 § 72. Wyczerpanie patentu w umowach międzynarodowych i w prawie Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 I. Wyczerpanie patentu w umowach międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . 581 II. Wyczerpanie patentów w prawie unijnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 586 § 73. Przesłanki wyczerpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 I. Wprowadzenie wyrobu do obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 II. Wprowadzenie wyrobu do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą przez osobę trzecią . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 595 § 74. Zakres wyczerpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 I. Zakres wyczerpania w odniesieniu do terytorium . . . . . . . . . . . . . . . . . 602 II. Zakres wyczerpania w odniesieniu do wyrobów i sposobu . . . . . . . . . . 603 III. Zakres wyczerpania w odniesieniu do uprawnień . . . . . . . . . . . . . . . . . 604 XII Spis treści § 75. Szczególny mechanizm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 606 § 76. Skutek i charakter prawny wyczerpania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 § 77. Ocena regulacji prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610 Rozdział XIV. Umowy licencyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 § 78. Pojęcie i funkcja gospodarcza licencji patentowych . . . . . . . . . . . . . 614 § 79. Typologia i ogólna charakterystyka licencji patentowych . . . . . . . . 619 § 80. Charakter prawny licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 § 81. Istotne składniki, forma i wpis umowy do rejestru . . . . . . . . . . . . . 629 I. Essentialia i tryb zawarcia umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629 II. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 III. Wpis do rejestru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 § 82. Prawa i obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 I. Obowiązki licencjodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 632 II. Obowiązki licencjobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 634 III. Inne obowiązki stron ze szczególnym uwzględnieniem klauzul restrykcyjnych ograniczających nadmiernie konkurencję . . . . . . . . . . 637 § 83. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 639 II. Odpowiedzialność za wady fizyczne (użyteczność i sprawność techniczną) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 III. Odpowiedzialność za wady prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 641 IV. Odpowiedzialność licencjobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 § 84. Ustanie i modyfikacja stosunku licencyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644 § 85. Przejście praw i obowiązków z umowy licencyjnej . . . . . . . . . . . . . 645 § 86. Szczególne rodzaje licencji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 I. Sublicencja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 648 II. Licencja otwarta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 649 III. Licencja na korzystanie z wynalazku zgłoszonego w UP . . . . . . . . . . . 651 IV. Licencja dorozumiana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 652 V. Licencja przymusowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654 VI. Licencje na korzystanie z wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655 Rozdział XV. Umowy know-how . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 657 § 87. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 § 88. Sytuacja prawna dysponenta poufnego know-how . . . . . . . . . . . . . . 658 I. Tajemnice przedsiębiorstwa i pojęcia pokrewne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 658 II. Charakter prawny dysponenta poufnego know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 659 § 89. Ogólna charakterystyka umów know-how. Kryteria wyróżniające typ czynności prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 II. Umowa o udostępnienie wynalazku (wzoru użytkowego) stanowiącego tajemnicę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 666 III. Umowa o korzystanie z poufnego know-how, które nie zostało zgłoszone w UP w celu uzyskania prawa wyłączności . . . . . . . . . . . . . 668 § 90. Zawarcie i forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 669 § 91. Obowiązki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 II. Obowiązki licencjodawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 III. Obowiązki licencjobiorcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672 § 92. Odpowiedzialność stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 XIII Spis treści I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 II. Odpowiedzialność licencjodawcy know-how na zasadach ogólnych . . 675 III. Umowne rozszerzenie lub ograniczenie odpowiedzialności know-how-dawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 677 § 93. Zakończenie umowy know-how . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 § 94. Klauzule ograniczające konkurencję . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 680 Rozdział XVI. Przejście i obciążenie praw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 683 § 95. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 § 96. Umowy o przeniesienie prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 684 II. Umowy przenoszące patent, prawo ochronne i inne prawa własności przemysłowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 686 III. Umowy przenoszące prawo do uzyskania patentu, prawa ochronnego i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 IV. Umowy o przeniesienie prawa do tajemnicy przedsiębiorstwa (poufnego know-how) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 V. Przeniesienie praw używaczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 696 § 97. Użytkowanie i zastaw na prawach własności przemysłowej . . . . . . 697 I. Użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 II. Zastaw zwykły na prawach i zastaw rejestrowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 § 98. Czynności prawne mortis causa i dziedziczenie praw . . . . . . . . . . . . 701 § 99. Przejście praw w wyniku zbycia, likwidacji, połączenia i podziału osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 I. Przeniesienie i likwidacja przedsiębiorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 702 II. Sukcesja uniwersalna i przekształcenie osoby prawnej . . . . . . . . . . . . . 704 Rozdział XVII. Nadużycie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 § 100. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 I. Pojęcie nadużycia patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 II. Nadużycie patentu w świetle wiążących Polskę umów międzynarodowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 III. Nadużycie patentu w prawie polskim – ujęcie historyczne . . . . . . . . . . 710 IV. Konstrukcja nadużycia patentu w prawie polskim . . . . . . . . . . . . . . . . 711 § 101. Nadużycie patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . 714 I. Charakter prawny i zakres unormowania z art. 68 PrWłPrzem . . . . . . . 714 II. Postacie nadużywania patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem . . . . . 715 III. Okoliczności stanowiące o uznaniu uniemożliwiania osobom trzecim korzystania z wynalazku za nadużycie patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 717 IV. Pojęcie niezaspokojonych potrzeb rynku krajowego a kwalifikacja prawna zachowania uprawnionego przez pryzmat zakazu z art. 68 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 720 V. Licencja przymusowa jako instrument przeciwdziałania nadużyciu patentu w rozumieniu art. 68 PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 § 102. Nadużycie patentu w świetle art. 5 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 I. Zakres przedmiotowy zastosowania art. 5 KC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 727 II. Nadużycie patentu przez zachowania nakierowane na jego ochronę . . 729 § 103. Nadużycie patentu przez uniemożliwianie osobom trzecim korzystania z wynalazku a nadużycie pozycji dominującej przez uprawnionego z patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 732 Rozdział XVIII. Naruszenia patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 737 § 104. Negatywna strona prawa z patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 739 § 105. Postaci naruszenia patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 XIV Spis treści I. Stosowanie wynalazku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 745 II. Używanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 III. Oferowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 IV. Wprowadzanie do obrotu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 749 V. Importowanie dla celów wytwarzania, używania lub wprowadzania do obrotu oraz eksport . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 750 § 106. Naruszenie bezpośrednie i pośrednie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 751 § 107. Naruszenie a zakres prawa z patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 I. Przedmiotowy zakres patentu. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 II. Reguły interpretacji zakresu patentu w art. 69 KPE i orzecznictwie krajów KPE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 755 III. Przedmiotowy zakres patentu w PrWłPrzem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 IV. Problem uzyskania patentu na rozwiązania domniemanego naruszyciela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768 § 108. Naruszenie wszystkich lub części zastrzeżeń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 § 109. Działania, które nie stanowią naruszenia patentu . . . . . . . . . . . . . . 772 Rozdział XIX. Ustanie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 777 § 110. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 779 § 111. Wygaśnięcie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 783 II. Upływ okresu ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 784 III. Zrzeczenie się patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 786 IV. Nieuiszczenie opłaty okresowej w terminie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 789 V. Trwała utrata możliwości korzystania z wynalazku z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 VI. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 793 § 112. Inne przypadki ustania patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 II. Unieważnienie patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 III. Inne przypadki obalenia decyzji Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814 Rozdział XX. Wzory użytkowe i ich ochrona . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 821 § 113. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 822 § 114. Przedmiot prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 825 II. Wzór użytkowy jako rozwiązanie dotyczące przedmiotu o trwałej postaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 826 III. Wzór użytkowy jako rozwiązanie o charakterze technicznym . . . . . . . 828 IV. Wzory użytkowe niepodlegające ochronie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 829 V. Przesłanki zdolności ochronnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 830 § 115. Podmioty i prawa podmiotowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 II. Prawa osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 844 III. Prawa majątkowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 845 § 116. Powstanie i ustanie praw wyłącznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 855 Rozdział XXI. Dodatkowe prawo ochronne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 § 117. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 857 § 118. Zakres zastosowania. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 864 § 119. Przesłanki udzielenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 871 § 120. Podmiot uprawniony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 881 § 121. Treść i czas trwania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 882 XV Spis treści § 122. Wniosek o udzielenie SPC. Właściwość organów krajowych. Postępowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 891 § 123. Wygaśnięcie i unieważnienie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 895 Rozdział XXII. Topografie układów scalonych i ich ochrona . . . . . . . . . . . 903 § 124. Uwagi wstępne. Międzynarodowe ramy ochrony . . . . . . . . . . . . . . . 903 § 125. Ochrona topografii układów scalonych w Polsce . . . . . . . . . . . . . . . 907 I. Historia regulacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 907 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 908 III. Przesłanki udzielenia prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 909 IV. Podmiot uprawniony do uzyskania prawa z rejestracji . . . . . . . . . . . . . 910 V. Czas trwania prawa z rejestracji topografii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 VI. Prawo z rejestracji topografii i jego ograniczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . 911 VII. Zgłoszenie i rozpatrywanie zgłoszenia topografii . . . . . . . . . . . . . . . . . 915 Rozdział XXIII. Wynalazczość pracownicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 § 126. Pracownicze projekty wynalazcze i projekty racjonalizatorskie . . 919 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 919 II. Pracownicze projekty wynalazcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 921 III. Prawa do pracowniczych projektów wynalazczych . . . . . . . . . . . . . . . 930 IV. Projekty racjonalizatorskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 932 § 127. Organizacja wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji u przedsiębiorców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 I. Uwagi wstępne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 II. Wewnątrzzakładowa regulacja prawna (zakładowe regulaminy wynalazczości) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 934 III. Formy organizowania wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji . . . 937 IV. Przyjmowanie projektów wynalazczych do wykorzystania . . . . . . . . . 939 V. Realizacja i eksploatacja projektów wynalazczych (aspekty prawne) . 943 VI. Organizacja wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji w szkołach wyższych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 944 § 128. Prawa i obowiązki twórców pracowniczych projektów wynalazczych i projektów racjonalizatorskich . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 947 II. Prawa i obowiązki wynikające z ustawy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 948 III. Prawa i obowiązki wynikające z ustawy i z regulacji wewnątrzzakładowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 949 IV. Prawa i obowiązki wynikające z umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 V. Prawo do wynagrodzenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 951 § 129. Umowy w sprawach wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji . 967 I. Ogólna charakterystyka umów z zakresu wynalazczości pracowniczej i racjonalizacji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 967 II. Umowy o dokonanie lub realizację projektu wynalazczego . . . . . . . . . 969 III. Umowa o wynagrodzenie za projekt wynalazczy . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 IV. Inne umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 972 Rozdział XXIV. Ochrona prawna odmian roślin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 975 § 130. Geneza wyodrębnienia wyłącznego prawa do odmian . . . . . . . . . . . 976 I. „Wynalazek biologiczny” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 976 II. Hodowla odmian i odkrycie odmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 978 III. Wyłączenie odmian roślin od opatentowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 981 IV. Ochrona prawna odmian roślin a wynalazek biotechnologiczny . . . . . 982 § 131. Wyłączne prawo do odmiany w prawie międzynarodowym . . . . . . 985 I. Wyłączne prawo do odmiany w międzynarodowej konwencji o ochronie nowych odmian roślin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 985 XVI Spis treści II. Ochrona odmian roślin w porozumieniu TRIPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 999 § 132. Wyłączne prawo do odmiany rośliny w polskim porządku prawnym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 I. Relacja unijnego i krajowego prawa do odmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 II. Przedmiot ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1002 III. Przesłanki ochrony . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1003 IV. Hodowca odmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1011 V. Wyłączne prawo do odmiany . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1014 VI. Odstępstwo rolne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1031 VII. Licencje na korzystanie z wyłącznego prawa do odmiany . . . . . . . . . . 1046 VIII. Naruszenie wyłącznego prawa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1051 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1057 XVII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa Akt genewski . . . . . . . porozumienie haskie z 6.11.1925 r. dotyczące międzynarodowej re- jestracji wzorów przemysłowych w brzmieniu Aktu genewskiego z 2.7.1999 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 198, poz. 1522) Akt rewidujący z 2000 r. . . . . . . . . . . . akt z 29.11.2000 r. rewidujący Konwencję o udzielaniu patentów eu- ropejskich, sporządzoną w Monachium 5.10.1973 r. (Dz.U. z 2007 r. Nr 236, poz. 1736) CISG . . . . . . . . . . . . . konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodo- wej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu 11.4.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) CPI . . . . . . . . . . . . . . . francuski Kodeks własności intelektualnej z 1.7.1992 r. (ustawa Nr 92-597) dyrektywa 65/65 . . . . . dyrektywa Rady 65/65/EWG z 26.1.1965 r. w sprawie zbliżenia przepi- sów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do leków gotowych (Dz.Urz. WE L 1965.22.369 ze zm.) dyrektywa 81/851 . . . . dyrektywa Rady 81/851/EWG z 28.9.1981 r. w sprawie zbliżenia usta- wodawstw państw członkowskich odnoszących się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.Urz. WE L 1981.317.1 ze zm.) dyrektywa 87/54 . . . . . dyrektywa Rady 87/54/EWG z 16.12.1986 r. w sprawie ochrony prawnej topografii układów scalonych (Dz.Urz. WE L 1987.24.36) dyrektywa 89/104 . . . . pierwsza dyrektywa Rady 89/104/EWG z 21.12.1988 r. mająca na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zna- ków towarowych (Dz.Urz. WE L 1989.40.1 ze zm.) dyrektywa 98/44 . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/44/WE z 6.7.1998 r. w sprawie ochrony prawnej wynalazków biotechnologicznych (Dz.Urz. WE L 1998.213.13) dyrektywa 98/71 . . . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 98/71/WE z 13.10.1998 r. w sprawie prawnej ochrony wzorów (Dz.Urz. WE L 1998.289.28) dyrektywa 2001/82 . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/82/WE z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryj- nych produktów leczniczych (Dz.Urz. WE L 2001.311.1 ze zm.) dyrektywa 2001/83 . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/83/WE z 6.11.2001 r. w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów lecz- niczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. WE L 2001.311.67 ze zm.) dyrektywa 2004/27 . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/27/WE z 31.3.2004 r., zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodek- su odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz.Urz. UE L 2004.136.34) dyrektywa 2004/28 . . . dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/28/WE z 31.3.2004 r., zmieniająca dyrektywę 2001/82/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do weterynaryjnych produktów leczniczych (Dz.Urz. UE L 2004.136.58 ze zm.) XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo własności przemysłowej. System Prawa Prywatnego. Tom 14 A
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: