Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00484 006470 11505312 na godz. na dobę w sumie
Prawo wobec innowacji technologicznych - ebook/pdf
Prawo wobec innowacji technologicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-235-2742-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Autorzy omawiają wpływ nowych technologii oraz przemian technologicznych na obszar i instytucje prawa cywilnego, przeobrażenia w dotychczasowych instytucjach prawa cywilnego, dokonujące się pod wpływem rozwoju technologicznego i globalizacji stosunków gospodarczych.

Zajmują się problemami związanymi z ochroną domen, neutralnością sieci, rozwojem traktatowej ochrony prawa autorskiego, dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszeń praw autorskich w internecie, jurysdykcją polską w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej w internecie, charakterem prawnym wirtualnych pieniędzy i formami ich regulacji, porozumieniami o transferze technologii w świetle prawa konkurencji UE, komercjalizacją ciała ludzkiego w internecie, a zwłaszcza innowacjami technologicznymi w medycynie oraz biotechnologii, które powstały dzięki wykorzystaniu elementów ciała ludzkiego.

Książka zawiera artykuły studentów i doktorantów związanych z Kołem Naukowym Własności Intelektualnej przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystkie artykuły zostały zrecenzowane przez pracowników naukowych Wydziału Prawa i Administracji UW oraz zaopatrzone w streszczenia w j. angielskim.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

AgnieszkA sztoldmAn1 Prawo wobec innowacji technologicznych. Wprowadzenie Ostatnie półwiecze to gwałtowny post´p techniki i technologii. Wynikiem rozwoju gospodarczego i naukowego sà nowe rozwiàzania. Innowacje, pozwalajàce na osiàgni´cie przewagi konkurencyjnej, sà motorem eko- nomii. Majà tak˝e wpływ na codzienne relacje społeczne i kształtujà rzeczywistoÊç. W dyskursie prawniczym i ekonomicznym brak jednak zgo- dy co do tego, jakie zjawiska stanowià innowacje technologiczne. Mo˝liwa interpretacja zakłada, ˝e innowacje technologiczne to nowe produkty, pro- cesy, usługi, metody, techniki oraz sposoby komercjalizacji lub wprowadze- nia produktu do obrotu2. Zgodnie z innym stanowiskiem, innowacje tech- nologiczne i nowe rozwiàzania nie sà poj´ciami to˝samymi. Innowacyjne rozwiàzanie to takie, które jest nowe oraz mo˝e byç stosowane w sposób dotychczas nieznany. W tym uj´ciu innowacje technologiczne to proces wy- korzystywania nowych produktów lub technik w celu uzyskania przewagi konkurencyjnej. InnowacyjnoÊç mo˝e polegaç przykładowo na projektowa- niu, produkcji, zarzàdzaniu, reklamie lub wprowadzeniu do obrotu3. Znaczenie gospodarcze innowacji technologicznych wymaga adekwat- nych i efektywnych rozwiàzaƒ prawnych zapewniajàcych ich rozwój, ochron´ oraz komercjalizacj´. Powstaje pytanie o stosunek prawa do post´pu i inno- 1 Doktorantka w Katedrze Prawa WłasnoÊci Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 2 S. Roth, Non-technological and non-economic innovations. Contributions to a theory of robust innovations, Bern 2009, s. 7. 3 J. Tidd, J. Bessant, Managing innovation: integrating technological market and organizational change, Chichester 2009, pkt 1.4. prawo 7 04-09-13 06:53 8 Wprowadzenie wacji. W uogólnieniu problem ten mo˝na rozpatrywaç na dwóch płaszczy- znach. Po pierwsze, pojawia si´ kwestia ochrony innowacji technologicznych oraz wdra˝ania ich do gospodarki. Zagadnienie to obejmuje kształtowanie regulacji prawa własnoÊci intelektualnej4. W obszarze prawa autorskiego post´p technologiczny m.in. rozwinàł dotychczasowe mo˝liwoÊci twórczoÊci, jak równie˝ stworzył nowe pola eksploatacji utworów. Istotne zmiany dotyczà tak˝e systemu własnoÊci przemysłowej, czego potwierdzeniem jest regulacja kolejnych przedmiotów ochrony (m.in. wynalazków biotechnologicznych). Innym przykładem tego problemu jest zjawisko wyodr´bniania si´ nowych przedmiotów obrotu, o czym przekonuje zmiana statusu i komercjalizacja ciała ludzkiego5. Wià˝e si´ z tym równie˝ problematyka wprowadzania do systemu prawa nowych instytucji i instrumentów prawnych wynikajàcych z przemian technologicznych (m.in. rozwoju internetu, nowych Êrodków komunikacji i form płatnoÊci6). Drugà płaszczyznà rozwa˝aƒ jest wpływ nowych rozwiàzaƒ technologicznych na sytuacj´ podmiotów prawa cywil- nego. W granicach tego obszaru problemowego znajdujà si´ m.in. kwestie zwiàzane z pojawieniem si´ nowych mo˝liwoÊci oraz postaci naruszeƒ praw własnoÊci intelektualnej lub innych dóbr podmiotów prawa cywilne- go. Tu mo˝na wyodr´bniç w szczególnoÊci zagadnienia zwiàzane z ochronà i egzekucjà praw, a tak˝e właÊciwoÊcià przemiennà lub jurysdykcjà krajowà w przypadku naruszeƒ wielomiejscowych lub transgranicznych7. W literaturze prawniczej problematyka nowych technologii i post´pu technologicznego cieszy si´ niesłabnàcà popularnoÊcià. Nie oznacza to jed- 4 Zob. C. Błaszczyk, Rozwój traktatowej ochrony prawa autorskiego, M. Michałek, Porozumienia o transferze technologii w Êwietle prawa konkurencji Unii Europejskiej, M. Porze˝yƒski, Domeny internetowe – naruszenia i ich zwalczanie. 5 Zob. M. Bławat, Komercjalizacja ciała ludzkiego. 6 Zob. T. Janyst, Charakter prawny wirtualnych pieni´dzy i formy ich regulacji – analiza prawnoporównawcza; M. Saczywko, Uchwały rady nadzorczej spółki akcyjnej podejmowane przy wykorzystywaniu Êrodków bezpoÊredniego porozumiewania si´ na odległoÊç; M. Sałajczyk, Zasada neutralnoÊci sieci. 7 Zob. M. Bohaczewski, Jurysdykcja krajowa w sprawach o naruszenie praw własnoÊci intelektualnej w internecie na tle orzecznictwa francuskiego; P. Cielenkiewicz, Zabezpieczenie roszczeƒ i dowodów w Êwietle dyrektywy 2004/48/WE; M. Czerniawski, Udost´pnienie danych osobowych na potrzeby dochodzenia roszczeƒ z tytułu naruszenia praw autorskich w internecie. prawo 8 04-09-13 06:53 Wprowadzenie 9 nak wyczerpania tematu do rozwa˝aƒ. Prawo, jako dziedzina nale˝àca do nauk społecznych, nie mo˝e regulowaç okreÊlonych zagadnieƒ w oderwa- niu od potrzeb społecznych, a przemiany, które przynosi codziennoÊç stale na nie oddziałujà. Pojawia si´ wiele problemów zwiàzanych z rozwojem technologii, które wymagajà nowego spojrzenia na dotychczasowe instytu- cje prawne. Zagadnienia te stanowià wyzwania dla ustawodawcy i organów stosujàcych prawo. Rozwiàzania prawne muszà nadà˝aç za rzeczywistoÊcià gospodarczà oraz odpowiadaç wynikajàcym z niej praktykom i zmieniajàcym si´ potrzebom. Wymagane jest jednak stworzenie przejrzystych, konse- kwentnych oraz metodologicznie poprawnych konstrukcji prawnych. Autorzy niniejszego opracowania postawili sobie za cel zbadanie, w jaki sposób nowe technologie oraz przemiany technologiczne wpływajà na ob- szar i instytucje prawa cywilnego. Przyj´to, ˝e powy˝sza problematyka obej- muje zarówno zagadnienia zwiàzane z ochronà nowych przedmiotów prawa, jak i, ˝e dotyczy ona wpływu nowych rozwiàzaƒ na stosunki cywilnoprawne. Płaszczyzn´ rozwa˝aƒ wyznaczyły cztery problemy badawcze: po pierwsze, jak prawo chroni nowe rozwiàzania, po drugie, czy istniejàce instytucje pra- wa cywilnego pozostajà adekwatne do problemów wynikajàcych z rozwoju nowych technologii i post´pu technologicznego, po trzecie, jaki jest aktualny i proponowany kierunek rozwoju regulacji prawnych zwiàzanych z innowa- cjami, po czwarte, jaki jest wpływ przemian technologicznych na obszar pra- wa cywilnego oraz istniejàce instytucje cywilnoprawne. Analiza zagadnienia była wielokierunkowa, czego przykładem sà zawar- te w niniejszej monografii artykuły. Badana tematyka obejmuje ró˝norodne zagadnienia zwiàzane z prawem autorskim i prawem własnoÊci przemysło- wej, a tak˝e prawem zobowiàzaƒ oraz prawem rzeczowym. Wypowiedzi autorów majà charakter samodzielny i nie było intencjà redaktora ich ukie- runkowywanie lub ujednolicanie. Wspólnym mianownikiem pozostaje py- tanie przewodnie publikacji – jakim przeobra˝eniom, pod wpływem rozwo- ju technologicznego, ulegajà dotychczasowe instytucje prawa cywilnego? Rozwa˝ania oraz wnioski zawarte w monografii stanowià zatem przyczy- nek do szerszej – i niezwykle aktualnej – dyskusji, dotyczàcej wpływu tech- nologii na rzeczywistoÊç prawnà. mgr Agnieszka Sztoldman prawo 9 04-09-13 06:53
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo wobec innowacji technologicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: