Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00503 008250 20949059 na godz. na dobę w sumie
Prawo zagospodarowania przestrzeni - ebook/pdf
Prawo zagospodarowania przestrzeni - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 553
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5248-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> administracyjne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka zawiera całościowe omówienie regulacji prawa zagospodarowania przestrzeni, czyli:

Oryginalne analizy prawne przedstawione w publikacji stanowić mogą istotne wskazówki co do oceny często rozbieżnych stanowisk sadów administracyjnych, Sadu Najwyższego i Trybunalu Konstytucyjnego oraz co do działalności orzeczniczej organów administracji publicznej.

Adresaci:
Książka adresowana jest do szerokiego kręgu prawników - sędziów sadów administracyjnych, adwokatów, radców prawnych. Będzie tez przydatna dla architektów, urbanistów, inżynierów budownictwa, dla pośredników w obrocie nieruchomościami, rzeczoznawców majątkowych oraz zarządców nieruchomości, a także dla studentów studiów prawniczych, administracyjnych oraz kierunków, w ramach których podejmowana jest problematyka prawa zagospodarowania przestrzeni.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Prawo zagospodarowania przestrzeni Zbigniew Leoński Marek Szewczyk Maciej Kruś Warszawa 2012 Wydanie publikacji zostało dofi nansowane przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Stan prawny na 1 lipca 2012 r. Wydawca Izabella Małecka Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz Opracowanie redakcyjne Katarzyna Rojek Łamanie Wolters Kluwer Polska Autorzy: Marek Szewczyk – części I, II i IV Zbigniew Leoński – część III rozdz. 1–7, aktualizacja Marek Szewczyk, Maciej Kruś Maciej Kruś – część III rozdz. 8 © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-3814-1 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl SPIS TREŚCI Wykaz skrótów ........................................................................................................................ 21 Wstęp ......................................................................................................................................... 25 CZĘŚĆ PIERWSZA ................................................................................................................ 27 Rozdział pierwszy Geneza planowania przestrzennego ................................................................................... 29 Rozdział drugi Rozwój regulacji prawnych w Polsce ................................................................................. 34 1. Po pierwszej wojnie światowej ............................................................................... 34 2. Po drugiej wojnie światowej ................................................................................... 36 3. Regulacje prawne z przełomu lat 50. i 60. ............................................................. 37 4. Zmiany zapoczątkowane w 1990 r. ........................................................................ 40 CZĘŚĆ DRUGA ...................................................................................................................... 47 Rozdział pierwszy Podstawowe założenia ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 49 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 49 2. Zasada uwzględniania w zagospodarowaniu przestrzennym wartości określonych ustawowo ............................................................................................. 50 3. Zasada trzyszczeblowego wewnętrznie spójnego systemu aktów planowania przestrzennego .................................................................................... 52 4. Zasada władztwa planistycznego przysługującego gminie ............................... 56 5. Zasada fachowości i odpowiedzialności osób przygotowujących projekty aktów planowania przestrzennego ........................................................................ 62 6. Zasada ograniczonego prawa zagospodarowania terenu, do którego ma się tytuł prawny ................................................................ 63 7. Zasada ochrony własnego interesu prawnego przy zagospodarowaniu terenów należących do innych podmiotów ......................................................... 67 5 Spis treści Rozdział drugi System aktów planowania przestrzennego ....................................................................... 69 1. Zarys systemu aktów planowania przestrzennego ............................................. 69 1.1. Akty planowania ogólnego ............................................................................ 69 1.1.1. Organy gminy ..................................................................................... 69 1.1.2. Organy powiatów ............................................................................... 70 1.1.3. Samorząd województwa ................................................................... 70 1.1.4. Prezes Rządowego Centrum Studiów Strategicznych ................. 72 1.2. Akty planowania specjalistycznego .............................................................. 74 1.2.1. Programy wojewódzkie ..................................................................... 74 1.2.2. Programy rządowe ............................................................................. 75 1.3. Ograniczenia przedmiotowe dotyczące aktów planowania specjalistycznego ............................................................................................. 77 2. Charakter prawny aktów planowania przestrzennego ...................................... 77 2.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ................................ 77 2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy .................................................................................... 83 2.3. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa .......................... 85 2.4. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju ................................ 87 2.5. Programy dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych ................... 88 Rozdział trzeci Treść i forma studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ........................................................................................................................ 90 1. Charakter prawny studium oraz planu miejscowego ......................................... 90 1.1. Studium ............................................................................................................. 90 1.2. Plan miejscowy ................................................................................................. 93 2. Treść i forma studium ............................................................................................... 95 2.1. Wartości uwzględniane w treści studium ................................................... 95 2.2. Konsekwencje nieuwzględnienia wartości podlegających uwzględnieniu w studium ............................................................................. 97 2.3. Elementy treści studium ................................................................................. 98 2.4. Forma studium ................................................................................................. 103 3. Treść i forma planu miejscowego ........................................................................... 104 3.1. Granice ustawowego upoważnienia do stanowienia planu miejscowego ..................................................................................................... 104 3.2. Charakterystyka katalogu spraw regulowanych w planie miejscowym ...................................................................................................... 109 4. Ogólna charakterystyka treści zawartych w planie miejscowym ..................... 118 5. Charakter prawny planu miejscowego .................................................................. 118 6. Forma planu miejscowego ....................................................................................... 120 7. Zależności między studium a planem miejscowym ............................................ 122 7.1. Zależność treściowa ......................................................................................... 122 6 7.2. Zależność czasowa ........................................................................................... 123 7.3. Więź przestrzenna ........................................................................................... 123 Spis treści Rozdział czwarty Tryb sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ........................................................................................................................ 125 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 125 2. Tryb uchwalania studium ........................................................................................ 125 2.1. Uwagi wstępne ................................................................................................. 125 2.2. Fazy i etapy procedury sporządzania studium .......................................... 126 2.2.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia studium ............................. 126 2.2.2. Faza druga: sporządzanie pierwotnej wersji projektu studium . 128 2.2.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu studium ........ 129 2.2.4. Faza czwarta: wyłożenie projektu studium do publicznego wglądu .................................................................................................. 134 2.2.5. Faza piąta: uchwalenie i legalizacja studium ................................. 136 3. Tryb uchwalania planu miejscowego .................................................................... 138 3.1. Uwagi wstępne ................................................................................................. 138 3.2. Fazy i etapy procedury planistycznej ........................................................... 139 3.2.1. Faza pierwsza: inicjacja sporządzenia planu miejscowego ......... 139 3.2.2. Faza druga: sporządzanie wstępnej wersji projektu planu miejscowego ........................................................................................ 145 3.2.3. Faza trzecia: opiniowanie i uzgadnianie projektu planu miejscowego ........................................................................................ 147 3.2.4. Faza czwarta: konfrontacja projektu planu miejscowego z interesami indywidualnymi ........................................................... 153 3.2.5. Faza piąta: uchwalenie planu miejscowego ................................... 159 3.2.6. Faza szósta: legalizacja i promulgacja uchwały w sprawie planu miejscowego ............................................................................. 164 Rozdział piąty Skutki prawne uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ........................................................................................................................ 166 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 166 2. Skutki w zakresie wykonywania prawa własności i innych praw do nieruchomości ...................................................................................................... 166 2.1. Treść i wykonywanie prawa własności ........................................................ 166 2.2. Skutki ustalania przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu ........ 168 2.2.1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości ................... 169 2.2.2. Podważenie trwałości posiadania prawa do nieruchomości ...... 170 2.2.3. Ograniczenia w zakresie rozporządzania nieruchomością ......... 171 2.3. Zakres związania właściciela terenu ustaleniami planu miejscowego ... 171 2.4. Wpływ ustaleń planu miejscowego na wykonywanie innych praw majątkowych mających za przedmiot nieruchomości .............................. 172 7 Spis treści 3. Skutki uchwalenia planu miejscowego w zakresie praw niemajątkowych .... 172 3.1. Przesłanka braku możliwości uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ........................................................ 172 3.2. Przesłanka wygaśnięcia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ............................................................................ 173 3.3. Zniweczenie przesłanki wygaszającej .......................................................... 176 4. Wpływ planu miejscowego na wartość gruntów ................................................ 177 4.1. Konsekwencje zmniejszenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą ................................... 178 4.1.1. Uprawnienia właściciela i użytkownika wieczystego .................. 178 4.1.2. Alternatywne uprawnienie właściciela albo użytkownika wieczystego nieruchomości .............................................................. 179 4.2. Gmina adresatem roszczeń ............................................................................ 179 4.3. Konsekwencje zwiększenia wartości gruntu spowodowanego uchwaleniem planu miejscowego lub jego zmianą ................................... 180 4.3.1. Wzrost wartości nieruchomości ustalony przy zastosowaniu przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami .................... 181 4.3.2. Zbycie prawa własności albo prawa użytkowania wieczystego w ustawowo określonym czasie ....................................................... 182 4.3.3. Zbycie w ustawowo określonym czasie .......................................... 183 4.3.4. Wysokość ustalonej w planie miejscowym stawki procentowej opłaty planistycznej ........................................................................... 183 4.3.5. Przeprowadzenie postępowania w sprawie ustalenia opłaty planistycznej przed upływem ustawowo określonego terminu ................................................................................................. 184 4.4. Forma i tryb ustalania opłaty planistycznej ................................................ 184 4.4.1. Decyzja o ustaleniu wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ...................................................... 185 4.4.2. Tryb wydawania decyzji o ustaleniu opłaty planistycznej .......... 186 4.5. Problem naliczania opłat planistycznych bez planu miejscowego ......... 187 Rozdział szósty Ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ........................................ 191 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 191 Istota decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ................ 192 2. 2.1. Przedmiot rozstrzygnięcia zawartego w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ........................................................ 192 2.2. Rzeczowy czy osobisty charakter decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ............................................................................ 195 2.2.1. Charakter decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ....... 196 2.2.2. Charakter decyzji o warunkach zabudowy ................................... 197 2.3. Uznaniowy czy związany charakter decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego i zakres władzy dyskrecjonalnej ................................................................................................ 198 8 3. Skutki wywoływane decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ..................................................................................... 200 3.1. Kształtowanie sposobu wykonywania prawa własności .......................... 201 3.2. Wpływ na niektóre uprawnienia publicznoprawne ................................. 203 3.3. Możliwość wywoływania skutków określonych w art. 36 u.p.z.p. ......... 203 4. Zamierzenie inwestycyjne jako przesłanka faktyczna decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ............................................. 204 4.1. Wpływ zamierzenia inwestycyjnego na treść rozstrzygnięcia dotyczącego lokalizacji inwestycji ................................................................ 204 4.2. Relacja czasowa między powzięciem zamierzenia inwestycyjnego, wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz realizacją zamierzenia ................................................................ 205 5. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a plan miejscowy ....................................................................................................... 206 5.1. Ewolucja relacji decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu do planu miejscowego ....................................................................... 206 5.2. Surogacja planów miejscowych decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz jej granice ................................................ 206 6. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu a pozwolenie na budowę .................................................................................................................. 208 6.1. Zakazy uchylane obiema decyzjami ............................................................. 208 6.2. Uchylenie zakazu korzystania z wolności dokonywania zmiany zagospodarowania terenu .............................................................................. 211 6.3. Uchylenie zakazu korzystania z wolności budowlanej ............................. 211 Inwestycje wymagające uzyskania obu decyzji ................................................... 212 7.1. W przypadku inwestycji celu publicznego ................................................. 212 7.2. W przypadku inwestycji prywatnych .......................................................... 213 7.3. Uprzywilejowanie inwestycji celu publicznego w zakresie wymogu uzyskania rozstrzygnięcia lokalizacyjnego ................................................. 213 8. Wzajemne oddziaływanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwolenia na budowę .................................. 214 8.1. Znaczenie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla możliwości ubiegania się o pozwolenie na budowę .............. 214 8.2. Znaczenie wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ........................................................ 215 Inne skutki wydania pozwolenia na budowę dla decyzji o warunkach zabudowy .......................................................................................................... 216 8.3. 9. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ..................................................................................... 217 9.1. Wprowadzenie ................................................................................................. 217 9.2. Materialnoprawne przesłanki udzielenia decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego ........................................................................... 217 9.2.1. Zgodność z przepisami odrębnymi ................................................. 217 7. Spis treści 9 Spis treści 9.2.2. Problem zgodności zamierzenia inwestycyjnego z wartościami stanowiącymi podstawy ustalania zasad zagospodarowania i zabudowy terenów ........................................................................... 218 9.2.3. Uzgodnienie lokalizacji inwestycji celu publicznego ................... 219 9.3. Materialnoprawne przesłanki wydania decyzji o warunkach zabudowy .......................................................................................................... 220 9.3.1. Wprowadzenie .................................................................................... 220 9.3.2. Zasada dobrego sąsiedztwa i jej elementy składowe ................... 221 9.3.3. Wymóg dostępu do drogi publicznej .............................................. 228 9.3.4. Wymóg uzbrojenia terenu ................................................................ 228 9.3.5. Wymóg „odrolnienia” i „wylesienia” .............................................. 229 9.3.6. Wymóg zgodności z przepisami odrębnymi ................................. 230 9.3.7. Wymóg zgodności z wartościami wymienionymi w art. 1 u.p.z.p. .................................................................................................. 230 9.3.8. Wymóg uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy ................ 230 9.3.9. Inwestycje uprzywilejowane ............................................................ 231 10. Tryb postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ..................................................................................... 233 10.1. Wniosek zainteresowanego inwestora ......................................................... 233 10.1.2. Wymogi dotyczące treści wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ........................................... 233 10.2. Analizy: przedmiot i zakres przestrzenny ................................................... 234 10.2.1. Przedmiot analiz ................................................................................. 234 10.2.2. Ocena oddziaływania inwestycji na środowisko .......................... 234 10.3. Uzgadnianie i opiniowanie ............................................................................ 234 10.3.1. Przedmiot uzgodnień ........................................................................ 235 10.3.2. Tryb uzgodnień ................................................................................... 235 10.4. Strony postępowania w sprawie o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ............................................................................ 236 10.4.1. Inwestor ................................................................................................ 236 10.4.2. Osoby trzecie ....................................................................................... 236 10.4.3. Współwłaściciel nieruchomości objętej wnioskiem o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ...................... 237 10.4.4. Inni zainteresowani ............................................................................ 237 11. Treść decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ................. 237 11.1. Rodzaj inwestycji ............................................................................................. 238 11.2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych ......................................... 238 11.3. Określenie warunków obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji .................................................................................................... 238 11.4. Określenie wymagań dotyczących interesów osób trzecich .................... 239 11.5. Określenie linii rozgraniczających teren inwestycji .................................. 240 11.6. Dodatkowe elementy decyzji o warunkach zabudowy ............................ 240 11.7. Dodatkowe elementy decyzji dotyczących inwestycji liniowych ........... 240 10 Spis treści 12. Ograniczenia mocy obowiązującej udzielonej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ........................... 241 12.1. Warunki rozwiązujące .................................................................................... 241 13. Obowiązek ewidencjonowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ..................................................................................... 241 CZĘŚĆ TRZECIA .................................................................................................................... 243 Rozdział pierwszy Istota prawa budowlanego .................................................................................................... 245 1. Wolność budowlana jako wolność człowieka ...................................................... 245 2. Ograniczenie wolności budowlanej ....................................................................... 246 3. Ograniczenie prawa własności ............................................................................... 248 4. Prawo zabudowy ....................................................................................................... 249 5. Wolność budowlana jako zasada prawa ............................................................... 252 Rozdział drugi Charakterystyka prawa budowlanego ................................................................................ 254 1. Zakres pojęcia „prawo budowlane” ....................................................................... 254 2. Przedmiot regulacji ................................................................................................... 256 3. Wpływ prawa europejskiego .................................................................................. 259 Rozdział trzeci Uczestnicy procesu budowlanego ....................................................................................... 264 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 264 Inwestor ...................................................................................................................... 265 2. 3. Inspektor nadzoru inwestorskiego ......................................................................... 266 4. Projektant (nadzór autorski) .................................................................................... 268 5. Kierownik budowy lub kierownik robót ............................................................... 270 6. Deregulacja zadań administracji ............................................................................. 272 Rozdział czwarty Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych .................................... 275 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 275 2. Pozwolenie na budowę ............................................................................................ 275 2.1. Zakres przedmiotowy ..................................................................................... 275 2.2. Cechy pozwolenia na budowę ...................................................................... 280 2.3. Strona postępowania w sprawie pozwolenia na budowę ........................ 285 3. Roboty budowlane niewymagające pozwolenia na budowę oraz zgłoszenie 287 4. Rozbiórka obiektów budowlanych ......................................................................... 292 5. Elementy wniosku o pozwolenie na budowę (rozbiórkę) .................................. 294 6. Zatwierdzenie projektu budowlanego .................................................................. 299 Rozdział piąty Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych .............................................. 303 1. Rozpoczęcie budowy i prace przygotowawcze ................................................... 303 2. Wejście na cudzą nieruchomość ............................................................................. 306 11 Spis treści 3. Samowola budowlana .............................................................................................. 309 4. Użytkowanie obiektu budowlanego ...................................................................... 315 Rozdział szósty Utrzymanie obiektów budowlanych i katastrofa budowlana ....................................... 322 1. Obowiązki właściciela lub zarządcy i użytkownika obiektu budowlanego .... 322 2. Kompetencje organów nadzoru budowlanego .................................................... 325 3. Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego ........................................ 330 4. Katastrofa budowlana ............................................................................................... 333 Rozdział siódmy Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego .......... 336 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 336 2. Organy administracji architektoniczno-budowlanej .......................................... 337 3. Pojęcie nadzoru i organy nadzoru budowlanego ................................................ 338 Rozdział ósmy Przepisy techniczno-budowlane .......................................................................................... 341 1. Pojęcie przepisów techniczno-budowlanych ....................................................... 341 2. Obowiązywanie przepisów techniczno-budowlanych ...................................... 342 3. Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych ........................................ 346 CZĘŚĆ CZWARTA ................................................................................................................ 349 Rozdział pierwszy Podziały nieruchomości ........................................................................................................ 351 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 351 2. Zakres stosowania przepisów o administracyjnym zatwierdzaniu geodezyjnych podziałów nieruchomości na działki ........................................... 352 3. Materialnoprawne uwarunkowania zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości ............................................................................................................ 355 3.1. Materialnoprawne przesłanki administracyjnego zatwierdzenia geodezyjnego podziału nieruchomości objętej planem miejscowym .... 356 3.1.1. Kwalifikowana zgodność z planem miejscowym ......................... 356 3.1.2. Dostęp do drogi publicznej ............................................................... 358 3.1.3. Zgodność z przepisami odrębnymi ................................................. 361 3.1.4. Ograniczenia dotyczące dzielenia nieruchomości gruntowych zabudowanych .................................................................................... 362 3.2. Podział nieruchomości nieobjętej planem miejscowym ........................... 363 3.2.1. Przesłanki pozytywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym ........................................................ 364 3.2.2. Przesłanki negatywne zatwierdzenia podziału nieruchomości nieobjętej planem miejscowym ........................................................ 366 3.3. Podziały nieruchomości niezależne od planu miejscowego oraz od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ................................... 368 3.3.1. Charakterystyka podziałów niezależnych od planu miejscowego ........................................................................................ 369 12 Spis treści 3.3.2. Charakterystyka podziałów niezależnych od warunków zabudowy i zagospodarowania terenu ........................................... 369 3.3.3. Katalog podziałów niezależnych od planu miejscowego ............ 370 4. Problematyka proceduralna .................................................................................... 374 4.1. Postępowanie podziałowe prowadzone na wniosek ................................ 375 4.1.1. Legitymacja czynna w postępowaniu o podział nieruchomości 375 4.1.2. Legitymacja bierna (roszczenie o udział w postępowaniu o zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości zainicjowanym przez inny podmiot) .............................................. 376 4.2. Postępowanie podziałowe prowadzone z urzędu ..................................... 377 4.3. Tryb zatwierdzania projektu podziału nieruchomości objętych planem miejscowym ....................................................................................... 378 4.3.1. Etapy postępowania podziałowego ................................................ 378 4.3.2. Dokumenty wymagane w postępowaniu podziałowym ............ 379 4.3.3. Pozwolenie konserwatorskie ............................................................ 379 4.4. Tryb postępowania podziałowego nieruchomości nieobjętej planem miejscowym ...................................................................................................... 380 4.5. Tryb postępowania podziałowego niezależnego od planu miejscowego ..................................................................................................... 380 4.6. Decyzja o zatwierdzeniu geodezyjnego podziału ..................................... 381 4.6.1. Istota decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział ....................... 381 4.6.2. Charakter decyzji zatwierdzającej geodezyjny podział ............... 381 4.6.3. Skutki wywoływane decyzją zatwierdzającą geodezyjny podział .................................................................................................. 382 5. Wywłaszczenie podziałowe ..................................................................................... 383 5.1. Istota wywłaszczenia podziałowego ............................................................ 383 5.2. Przesłanki wywłaszczenia podziałowego ................................................... 383 5.2.1. Przesłanka wydzielenia gruntu pod drogę publiczną .................. 383 5.2.2. Przesłanka wszczęcia i prowadzenia postępowania podziałowego na wniosek właściciela albo użytkownika wieczystego .......................................................................................... 384 5.2.3. Zagadnienie innych przesłanek ....................................................... 384 6. Odszkodowanie ......................................................................................................... 385 Istota odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe .............................. 385 6.1. 6.2. Uzgadnianie wysokości odszkodowania za wywłaszczenie podziałowe ........................................................................................................ 386 6.3. Zagadnienie możliwości uzgadniania innych warunków odszkodowania niż jego wysokość ............................................................... 387 6.4. Ustalanie odszkodowania według przepisów o wywłaszczaniu nieruchomości .................................................................................................. 387 7. Opłaty adiacenckie .................................................................................................... 388 7.1. Istota opłat adiacenckich związanych z zatwierdzeniem geodezyjnego podziału ............................................................................................................. 388 7.2. Geneza opłat adiacenckich związanych z administracyjnym zatwierdzaniem geodezyjnych podziałów ................................................. 389 13 Spis treści 7.3. Przesłanki ustalenia opłaty adiacenckiej związanej z administracyjnym zatwierdzeniem geodezyjnego podziału ................ 390 7.4. Uchwała w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej .................. 392 7.4.1. Charakter prawny uchwały w sprawie stawki procentowej opłaty adiacenckiej ............................................................................. 392 7.4.2. Treść uchwały ...................................................................................... 393 7.4.3. Promulgacja ......................................................................................... 393 7.5. Decyzja o ustaleniu opłaty adiacenckiej ...................................................... 393 7.5.1. Istota ...................................................................................................... 393 7.5.2. Charakter decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej ........................ 394 7.5.3. Dodatkowe rozstrzygnięcia zawarte w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej ............................................................................. 395 7.6. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej ................................................ 396 Rozdział drugi Postępowanie scaleniowo-podziałowe .............................................................................. 397 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 397 2. Zakres stosowania ..................................................................................................... 398 3. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości ............................................................................................................ 399 3.1. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału nieruchomości z urzędu ................................................................................. 399 3.1.1. Objęcie danego terenu planem miejscowym ................................. 400 3.1.2. Określenie w planie miejscowym szczegółowych warunków scalenia i ponownego podziału ........................................................ 401 3.1.3. Określenie w planie miejscowym granic obszarów przewidzianych do scalenia i ponownego podziału .................... 401 3.2. Materialnoprawne przesłanki scalenia i ponownego podziału na wniosek .............................................................................................................. 402 3.3. Przesłanka negatywna .................................................................................... 403 4. Tryb scalenia i ponownego podziału nieruchomości .......................................... 403 4.1. Wszczęcie procedury scaleniowo-podziałowej .......................................... 404 4.1.1. Wniosek o przystąpienie do scalenia i ponownego podziału ..... 404 4.1.2. Uchwała o przystąpieniu do scalenia i podziału ........................... 405 4.2. Czynności wykonywane po podjęciu uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału ............................................................................................ 407 4.2.1. Wniosek o ujawnienie scalenia i podziału w księdze wieczystej ............................................................................................. 407 4.2.2. Powiadomienie właścicieli i użytkowników wieczystych ........... 407 4.2.3. Sporządzenie projektu uchwały o scaleniu i podziale ................. 407 4.2.4. Zaopiniowanie projektu uchwały przez radę uczestników scalenia i podziału .............................................................................. 411 4.2.5. Wyłożenie projektu uchwały do wglądu uczestnikom scalenia i podziału .............................................................................................. 411 4.2.6. Przyjmowanie wniosków, uwag i zastrzeżeń ................................ 411 14 Spis treści 4.2.7. Analiza wniosków, uwag i zastrzeżeń przez organ wykonawczy gminy ........................................................................... 412 4.2.8. Ugoda w sprawie terminów i sposobów uiszczenia opłat adiacenckich ........................................................................................ 412 4.3. Podjęcie uchwały o scaleniu i podziale ........................................................ 413 4.4. Skutki wywoływane uchwałą o scaleniu i podziale .................................. 413 4.4.1. Skutki w zakresie geodezyjnego podziału, ewidencji gruntów i budynków oraz numeracji porządkowej nieruchomości .......... 413 4.4.2. Skutki w sferze prawa własności, prawa użytkowania wieczystego oraz ograniczonych praw rzeczowych ..................... 414 4.4.3. Skutki wywłaszczeniowe .................................................................. 414 4.4.4. Skutki finansowe dla gminy ............................................................. 416 4.4.5. Ewentualne skutki finansowe dla innych podmiotów publicznych ......................................................................................... 417 4.4.6. Skutki finansowe dla uczestników scalenia i podziału ................ 417 5. Opłaty adiacenckie związane ze scaleniem i podziałem .................................... 419 5.1. Istota opłaty adiacenckiej ............................................................................... 419 5.2. Obligatoryjny charakter .................................................................................. 419 5.3. Stawka procentowa, terminy i sposoby uiszczenia .................................... 420 5.4. Ustalenie opłaty adiacenckiej ........................................................................ 420 5.4.1. Forma ustalenia opłaty adiacenckiej ............................................... 420 5.4.2. Czynniki kształtujące treść rozstrzygnięcia ................................... 420 5.5. Możliwości rozliczenia opłaty adiacenckiej ................................................ 421 Rozdział trzeci Ustawowe prawo pierwokupu ............................................................................................. 422 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 422 2. Zakres stosowania prawa pierwokupu .................................................................. 424 3. Podmiot prawa pierwokupu ................................................................................... 424 4. Materialnoprawne przesłanki ustawowego prawa pierwokupu ...................... 425 4.1. Przesłanki pozytywne ..................................................................................... 425 4.1.1. Przesłanka pozytywna a) .................................................................. 425 4.1.2. Przesłanka pozytywna b) .................................................................. 427 4.1.3. Przesłanka pozytywna c) ................................................................... 428 4.1.4. Przesłanka pozytywna d) .................................................................. 428 4.2. Przesłanki negatywne ..................................................................................... 429 4.2.1. Przesłanka negatywna a) ................................................................... 430 4.2.2. Przesłanka negatywna b) .................................................................. 430 4.2.3. Przesłanka negatywna c) ................................................................... 430 4.2.4. Przesłanka negatywna d) .................................................................. 431 4.2.5. Przesłanka negatywna e) ................................................................... 431 4.2.6. Przesłanka negatywna f) ................................................................... 431 4.2.7. Przesłanka negatywna g) .................................................................. 432 4.2.8. Przesłanka negatywna h) .................................................................. 432 4.2.9. Przesłanka negatywna i) .................................................................... 433 15 Spis treści 4.2.10. Przesłanka negatywna j) .................................................................... 433 5. Tryb i forma wykonywania prawa pierwokupu .................................................. 434 5.1. Tryb wykonania prawa pierwokupu ........................................................... 434 5.1.1. Organ gminy uprawniony do wykonania prawa pierwokupu .. 435 5.1.2. Termin wykonania prawa pierwokupu .......................................... 436 5.1.3. Miejsce wykonania prawa pierwokupu ......................................... 437 5.1.4. Moment zawarcia umowy ................................................................ 437 5.2. Forma wykonania prawa pierwokupu ........................................................ 438 6. Warunki wykonania prawa pierwokupu .............................................................. 439 Rozdział czwarty Wywłaszczenie nieruchomości ............................................................................................ 440 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 440 1.1. Wywłaszczenie i instytucje zbliżone do wywłaszczenia .......................... 441 1.1.1. Nacjonalizacja ..................................................................................... 441 1.1.2. Ograniczenie prawa własności ......................................................... 441 1.1.3. Konfiskata ............................................................................................ 442 1.1.4. Przepadek (rzeczy) ............................................................................. 444 1.2. Wywłaszczenie formalne i materialne ......................................................... 446 2. Rys historyczny instytucji wywłaszczenia ............................................................ 447 2.1. Geneza instytucji wywłaszczenia ................................................................. 447 2.2. Ewolucja instytucji wywłaszczenia w czasach PRL ................................... 448 2.3. Powrót do klasycznego wzorca ..................................................................... 449 3. Ogólna charakterystyka obecnych uregulowań prawnych ............................... 450 4. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości ............................................................................................................ 452 4.1. Przesłanka przeznaczenia nieruchomości w planie miejscowym na cel publiczny ........................................................................................................... 453 4.1.1. Cel publiczny ....................................................................................... 454 4.1.2. Cel publiczny a cel uzasadniający wywłaszczenie ........................ 455 4.2. Przesłanka ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego ................... 457 4.3. Pozostałe przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości ...................................................................... 457 4.4. Przesłanki stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości w przypadkach określonych w specustawach ................ 458 5. Podmiotowy zakres stosowania przepisów o formalnym wywłaszczeniu nieruchomości ............................................................................................................ 459 5.1. Krąg podmiotów, na rzecz których może nastąpić wywłaszczenie ........ 459 5.2. Krąg podmiotów, których wywłaszczenie może dotknąć ........................ 460 6. Materialne przesłanki formalnego wywłaszczenia nieruchomości .................. 460 6.1. Przesłanki pozytywne ..................................................................................... 460 6.1.1. Przeznaczenie nieruchomości na cele publiczne .......................... 460 6.1.2. Brak możliwości zrealizowania inwestycji celu publicznego w inny sposób ..................................................................................... 461 16 Spis treści 6.1.3. Brak możliwości nabycia prawa niezbędnego do zrealizowania celu publicznego w inny sposób niż poprzez wywłaszczenie .... 462 6.2. Przesłanka negatywna .................................................................................... 463 7. Wymogi formalne wywłaszczenia nieruchomości .............................................. 464 7.1. Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego ....................................................................................... 464 7.1.1. Negocjacje ............................................................................................ 464 7.1.2. Wezwanie do zawarcia umowy ....................................................... 464 7.2. Umowa ekspropriacyjna ................................................................................. 465 7.3. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego .......................................... 466 7.3.1. Treść wniosku o wywłaszczenie ...................................................... 466 7.3.2. Wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego z urzędu ............ 466 7.3.3. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego na wniosek ................................................................................................. 467 7.3.4. Moment wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego z urzędu ................................................................................................ 467 7.3.5. Etapy postępowania wywłaszczeniowego ..................................... 468 7.3.6. Następstwo prawne w postępowaniu wywłaszczeniowym ....... 468 8. Odmowa wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego .................................. 468 9. Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości ............................................................. 469 9.1. Charakter decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości .................................. 469 9.2. Elementy osnowy decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości ................... 470 9.3. Skutki wydania decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości ........................ 472 9.3.1. Skutki w sferze praw rzeczowych ................................................... 472 9.3.2. Skutki w sferze regulacji wieczystoksięgowej ............................... 473 9.3.3. Skutki w sferze praw obligacyjnych ................................................ 473 9.3.4. Powstanie obowiązku odszkodowania ........................................... 474 9.4. Wykonalność decyzji wywłaszczeniowej .................................................... 476 9.4.1. Wymóg prawomocności jako reguła ............................................... 476 9.4.2. Natychmiastowa wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości ..................................................................................... 477 „Odroczona” wykonalność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości ..................................................................................... 477 10. Odszkodowanie ......................................................................................................... 478 9.4.3. 10.1. Charakter prawny instytucji odszkodowania z tytułu formalnego wywłaszczenia nieruchomości ...................................................................... 478 10.1.1. Teza o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania z tytułu wywłaszczenia .................................................................................... 478 10.1.2. Krytyka tezy o cywilnoprawnym charakterze odszkodowania . 479 10.2. Konsekwencje publicznoprawnego charakteru roszczenia o odszkodowanie z powodu formalnego wywłaszczenia nieruchomości .................................................................................................. 481 10.2.1. Brak przedawnienia roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia .................................................................................... 482 17 Spis treści 10.2.2. Brak możliwości zrzeczenia się roszczenia o odszkodowanie z tytułu wywłaszczenia ..................................................................... 482 10.3. Konstytucyjna zasada słusznego odszkodowania ..................................... 482 10.3.1. Realizacja konstytucyjnej zasady słusznego odszkodowania przez ustawodawcę zwykłego ......................................................... 483 10.3.2. Ewolucja stanowiska judykatury w kwestii słusznego odszkodowania ................................................................................... 484 10.4. Formy odszkodowania za wywłaszczenie .................................................. 485 10.4.1. Pieniężna forma odszkodowania ..................................................... 485 10.4.2. Rzeczowa forma odszkodowania .................................................... 486 10.5. Zasady ustalania odszkodowania ................................................................. 487 10.6. Zasady wypłaty odszkodowania .................................................................. 488 10.6.1. Zasada jednorazowej wypłaty odszkodowania ............................ 488 10.6.2. Zasada wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości ........................................ 488 10.6.3. Wyjątki od zasady wypłaty odszkodowania w terminie wykonalności decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości .............. 490 10.6.4. Skutki zwłoki lub opóźnienia w wypłacie odszkodowania ........ 490 10.6.5. Waloryzacja odszkodowania ............................................................ 491 Rozdział piąty Zwrot nieruchomości wywłaszczonych ............................................................................. 493 1. Wprowadzenie ........................................................................................................... 493 2. Ewolucja stanowiska ustawodawcy w kwestii zwrotu nieruchomości wywłaszczonych ........................................................................................................ 494 3. Przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej .............................................. 495 3.1. Pozytywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej ............... 495 3.1.1. Zbędność faktyczna (rzeczywista) ................................................... 495 3.1.2. Zbędność domniemana (oparta na ustawowej fikcji zbędności) ............................................................................................ 497 3.2. Wygaśnięcie roszczenia zwrotowego ........................................................... 500 3.2.1. Zrealizowanie celu wywłaszczenia ................................................. 500 3.2.2. Zagospodarowanie nieruchomości wywłaszczonej niezgodnie z celem wywłaszczenia ...................................................................... 500 3.2.3. Upływ terminu złożenia wniosku o zwrot ..................................... 501 3.3. Negatywne przesłanki zwrotu nieruchomości wywłaszczonej .............. 501 3.3.1. Sprzedaż albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości wywłaszczonej na rzecz osoby trzeciej ................ 502 3.3.2. Sytuacja następców prawnych wywłaszczonych osób prawnych ............................................................................................. 502 3.3.3. „Podwójne” wywłaszczenie .............................................................. 503 3.3.4. Zajęcie nieruchomości pod drogę publiczną ................................. 503 3.3.5. Zagadnienie wyzbycia się nieruchomości zamiennej .................. 504 4. Krąg podmiotów uprawnionych do żądania zwrotu nieruchomości wywłaszczonej ........................................................................................................... 506 18 Spis treści 5. Decyzja zwrotowa ..................................................................................................... 507 5.1. Istota decyzji zwrotowej ................................................................................. 507 5.2. Charakter decyzji zwrotowej ......................................................................... 508 5.2.1. Konstytutywny charakter decyzji zwrotowej ................................ 508 5.2.2. Związany charakter decyzji zwrotowej .......................................... 509 5.2.3. „Osobisty” charakter decyzji zwrotowej ........................................ 509 5.3. Elementy osnowy (zwrot i rozłożenie na raty – art. 139 i art. 141 u.g.n.) ................................................................................................. 510 5.3.1. Orzeczenie o zwrocie wywłaszczonego prawa ............................. 510 5.3.2. Orzeczenie o zwrocie odszkodowania albo nieruchomości zamiennej ............................................................................................. 510 5.3.3. Rozstrzygnięcia akcesoryjne ............................................................. 511 5.4. Skutki wydania decyzji zwrotowej ............................................................... 512 5.4.1. Skutki występujące zawsze ............................................................... 512 5.4.2. Moment wystąpienia skutków głównych ...................................... 512 5.4.3. Skutki występujące tylko niekiedy .................................................. 513 6. Zasady rozliczeń w przypadku zwrotu ................................................................. 513 6.1. Zasada zwrotu nieruchomości w takim stanie faktycznym, w jakim znajduje się ona w dniu zwrotu .................................................................... 513 6.2. Zasada waloryzacji zwracanego odszkodowania ...................................... 513 6.3. Zasada adekwatności zwracanego odszkodowania do zwrotu nieruchomości .................................................................................................. 514 6.4. Zasada uwzględnienia zmian w wartości nieruchomości po wywłaszczeniu ................................................................................................. 514 6.5. Zasada nieuwzględniania zmian w wartości zwracanej nieruchomości wynikających ze zmiany jej przeznaczenia oraz ze zmian w jej otoczeniu ........................................................................................................... 514 6.6. Zasada obciążenia kosztami postępowania podmiotu odzyskującego odszkodowanie ................................................................................................ 514 6.7. Zasada terminowego rozliczenia .................................................................. 515 6.8. Zasada rozliczenia nakładów poniesionych na zwracaną nieruchomość przez trwałego zarządcę lub użytkownika ....................... 515 7. Odpowiednie stosowanie przepisów zwrotowych do umów ekspropriacyjnych, do wywłaszczeń dokonanych pod rządami innych przepisów oraz do instytucji o charakterze zbliżonym do wywłaszczenia ..... 515 7.1. Umowy ekspropriacyjne ................................................................................ 516 7.1.1. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie art. 6 u.z.t.w.n. ..................................................................................... 516 7.1.2. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie art. 8 dekretu o nabywaniu i przekazywaniu nieruchomości niezbędnych dla realizacji narodowych planów gospodarczych ............................. 516 7.1.3. Umowy ekspropriacyjne zawarte na podstawie art. 46 ust. 3 u.g.g.w.n. ................................................................................... 517 7.2. Pierwokupy ....................................................................................................... 517 7.3. Przymusowe umowy niezagrożone wywłaszczeniem ............................. 518 19 Spis treści 7.4. Wywłaszczenia ................................................................................................. 518 7.5. Konfiskaty ......................................................................................................... 519 Rozdział szósty Partycypacja w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej ..................... 521 1. Rys historyczny .......................................................................................................... 521 1.1. Geneza instytucji .............................................................................................. 521 1.2. Rozwój regulacji prawnych ........................................................................... 521 1.3. Rozwój regulacji prawnych w polskim systemie prawnym ..................... 522 2. Charakterystyka ogólna obecnego stanu prawnego ........................................... 524 3. Przedmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143–148 u.g.n. ..................... 524 4. Podmiotowy zakres stosowania przepisów art. 143–148 u.g.n. ......................... 525 5. Przesłanki pozytywne materialne naliczenia opłaty adiacenckiej .................... 530 5.1. Przesłanki pozytywne zaktualizowania się obowiązku uczestniczenia w kosztach budowy urządzeń infrastruktury technicznej ....................... 530 5.1.1. Wybudowanie urządzenia albo stworzenie warunków podłączenia nieruchomości do urządzenia .................................... 531 5.1.2. Zaangażowanie do budowy środków publicznych, środków pochodzących z UE lub środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi .............................................................. 532 5.1.3. Wzrost wartości nieruchomości w następstwie wybudowania urządzenia lub stworzenia warunków podłączenia jej do urządzenia ........................................................................................... 533 5.2. Przesłanka pozytywna formalna naliczenia opłaty adiacenckiej ............ 533 5.3. Przesłanka negatywna naliczenia opłaty adiacenckiej .............................. 535 6. Wymogi formalne naliczenia opłaty adiacenckiej ............................................... 537 6.1. Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej . 537 6.2. Decyzja w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej .................................... 538 6.2.1. Podstawy prawne decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej ....... 539 6.2.2. Treść decyzji o naliczeniu opłaty adiacenckiej .............................. 540 6.3. Charakter rozstrzygnięć zawartych w decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej ....................................................................................................... 542 7. Termin płatności opłaty adiacenckiej ..................................................................... 543 7.1. Powstanie obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej .............................. 543 7.2. Wymagalność obowiązku wpłacenia opłaty adiacenckiej ........................ 544 Bibliografia ............................................................................................................................... 545 20 WYKAZ SKRÓTÓW Akty prawne k.c. k.k. k.p.a. k.s.h. Konstytucja PRL Konstytucja RP o.p. p.o.ś. pr. budowlane pr. budowlane z 1961 r. pr. budowlane z 1974 r. pr. wodne specustawa drogowa specustawa kolejowa specustawa o EURO 2012 – – – – – – – – – – – – – – – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 22 lipca 1952 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.) ustawa z dnia 31 stycznia 1961 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 7, poz. 46 ze zm.) ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229 ze zm.) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r., poz. 145). ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygoto- wania oraz realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 ze zm.) ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 16, poz. 94 ze zm.) ustawa z dnia 7 września 2007 r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 26, poz. 133 ze zm.) 21 Wykaz skrótów u.d.p. u.g.g.w.n. u.g.n. u.o.g.r.l. u.o.p. u.o.z. u.p.z.p. u.s.g. u.u.i.ś.o. u.z.p. u.z.t.w.n. ETS NSA SN TK WSA M. Praw. ONSA ONSAiWSA OSNC OSP OSPiKA OTK 22 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszcza- niu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 ze zm.) ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabyt- kami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ze zm.) ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze- strzennym (
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zagospodarowania przestrzeni
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: