Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00366 007605 11070168 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 348
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4386-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Niniejszy zbiór, wydany w nowej serii tłumaczeń polskich ustaw na język angielski, niemiecki i francuski, zawiera angielskie tłumaczenie Prawa zamówień publicznych, Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym oraz Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Tekst Ustawy o partnerstwie publiczno-prawnym obejmuje nowelizacje z 01.01.2012 r., natomiast Prawo zamówień publicznych zawiera najnowsze zmiany, które weszły w życie 21.07.2012 r.

Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka powstała w 1993 roku. Od wielu lat jest największą, niezależną polską kancelarią prawniczą.
Kancelaria ma swoją siedzibę w Warszawie i biura w Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi. Specjaliści DZP świadczą usługi klientom ze wszystkich branż gospodarki, oferując im kompleksowe doradztwo prawne i podatkowe we wszystkich dziedzinach i specjalizacjach prawa.
Wyróżnikiem usług świadczonych przez DZP jest dogłębna znajomość polskich realiów gospodarczych, zrozumienie zarówno prawnych, jak i biznesowych potrzeb klientów oraz wieloletnie doświadczenie i ekspercka wiedza prawników i doradców.


This collection, published as a part of the new series of translations of Polish acts of law into English, German and French, includes the English translation of the Public Procurement Law, the Public-Private Partnership Act and the Act on Concessions for Works or Services.

The text of the Public-Private Partnership Act comprises the amendments of this Act of 1st January 2012, while the Public Procurement Law incorporates the recent amendments to the Law that came into effect on 21th July 2012.

Domański Zakrzewski Palinka was established in 1993. For many years now it has been the largest independent Polish law firm.
DZP’s main office is in Warsaw and it has local offices in Poznań, Wrocław and Łódź. DZP’s experts provide advisory to clients in all sectors, offering them full-range legal and tax advice on all aspects of the law and in all specialisations.
What makes DZP’s services different is the law firm’s in-depth knowledge of the business environment in Poland, its understanding of both the legal and business needs of its clients, and the many years’ experience and expert knowledge of its lawyers and tax advisers.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Public The Public Procurement Law Procurement Law and related Acts and related Acts Prawo zamówieƒ Prawo zamówieƒ publicznych publicznych – zestaw ustaw – zestaw ustaw T∏umaczenie Ewa Kucharska Weryfikacja j´zykowa Michele Le Mauviel Konsultacje prawne Anna Glapa Marcin Krakowiak Magdalena Zab∏ocka Wojciech Hartung The Public Procurement Law and related Acts Prawo zamówieƒ publicznych – zestaw ustaw T∏umaczenie Ewa Kucharska Weryfikacja j´zykowa Michele Le Mauviel Konsultacje prawne Anna Glapa Marcin Krakowiak Magdalena Zab∏ocka Wojciech Hartung e n z c y z ´ j u w d e i n a d y W n o i t i d e l a u g n i l i B The Public Procurement Law and related Acts Prawo zamówieƒ publicznych – zestaw ustaw WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2013 Prawo zamówień publicznych Public Procurement Law Ustawa okoncesji naroboty budowlane lub usługi Act on Concessions for Works or Services Ustawa opartnerstwie publiczno-prywatnym Public-Private Partnership Act Stan prawny: wrzesień 2012 / September 2012 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania wujednoliconej wersji, sąchronione krajowym imiędzynarodowym prawem autorskim. Ochrona tadotyczy również pochodzących odWydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Protection of copyright: translations of acts of law as well as the presentation of such acts in the form of consolidated texts are subject to domestic and international copyright protection. Also covered by the copyright protection are the ‹les of articles inserted by the Publisher and editorial work. Wydawca: Anna Wieczorek Korekta językowa: Dominika Drygas Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociąg © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. zo.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład iłamanie: DM Quadro Druk ioprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-4385-3 ISBN ebook: 978-83-255-4386-0 Spis treści / Contents Prawo zamówień publicznych ................................................ Public Procurement Law ........................................................ Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi ................. Act on Concessions for Works or Services ............................. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym ......................... Public-Private Partnership Act ............................................... 2 3 264 265 308 309 V Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Public Procurement Law of 29 January 2004 (J.L. 2004 No. 19, item 177) 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz.U. Nr 164, poz. 1163) tekst jednolity z dnia 20 listopada 2007 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1655) tekst jednolity z dnia 8 czerwca 2010 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 759) (zm.: Dz.U. 2010 Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; Dz.U. 2011 Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; Dz.U. 2012 poz. 769) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne ............................................................ Rozdział 1. Przedmiot regulacji ......................................... Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień .......................... Rozdział 3. Ogłoszenia ...................................................... Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia ...................... Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy .............................. Rozdział 2. Przygotowanie postępowania .......................... Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień ............................ Oddział 1. Przetarg nieograniczony ........................... Oddział 2. Przetarg ograniczony ............................... Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem ........................ Oddział 3a. Dialog konkurencyjny ............................ Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia ........................ Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki ........................ Oddział 6. Zapytanie o cenę ...................................... Oddział 7. Licytacja elektroniczna ............................. Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty ...................... Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań ....................... Dział III. Przepisy szczególne ................................................... Rozdział 1. Umowy ramowe .............................................. Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów ......................... Rozdział 3. Konkurs .......................................................... Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych ......................................... Rozdział 5. Zamówienia sektorowe ................................... 1–13 1–6a 7–10 11–13 14–98 14–28 29–38 39–81 39–46 47–53 54–60 60a–60e 61–65 66–68 69–73 74–81 82–95 96–98 99–138f 99–101 102–109 110–127 128–131 132–138f 2 Public Procurement Law of 29 January 2004 (Journal of Laws no. 19, item 177) uniform text of 21 August 2006 (Journal of Laws no. 164, item 1163) uniform text of 20 November 2007 (Journal of Laws no. 223, item 1655) uniform text of 8 June 2010 (Journal of Laws no. 113, item 759) (amendments: J.L. 2010 no. 161, item 1078, no. 182, item 1228; J.L. 2011 no. 5, item 13, no. 28, item 143, no. 87, item 484, no. 234, item 1386, no. 240, item 1429; J.L. 2012 item 769) Table of contents Section I. General Provisions .................................................... Chapter 1. Subject of the Law ........................................... Chapter 2. Contract award principles ................................ Chapter 3. Notices ............................................................. Section II. Contract award procedure ........................................ Chapter 1. Contracting authority and economic operators ...... Chapter 2. Procedure preparation ..................................... Chapter 3. Contract award procedures .............................. Section 1. Open procedure ........................................ Section 2. Restricted procedure ................................. Section 3. Negotiated procedure with publication ..... Section 3a. Competitive dialogue .............................. Section 4. Negotiated procedure without publication of contract notice ...................................... Section 5. Single-source procurement ....................... Section 6. Request for quotations .............................. Section 7. Electronic bidding .................................... Chapter 4. Selection of most advantageous tender ............ Chapter 5. Documenting procedures ................................. Section III. Special provisions ................................................... Chapter 1. Framework agreements .................................... Chapter 2. Dynamic purchasing system ............................ Chapter 3. Design contest ................................................. Chapter 4. Award of contracts by works concessionaire .... Chapter 5. Utilities contracts ............................................. 1–13 1–6a 7–10 11–13 14–98 14–28 29–38 39–81 39–46 47–53 54–60 60a–60e 61–65 66–68 69–73 74–81 82–95 96–98 99–138f 99–101 102–109 110–127 128–131 132–138f 3 Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych .............. Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ....................... Rozdział 1. Zakres działania .............................................. Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych ......................... Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień ........................ Oddział 1. Przepisy ogólne ........................................ Oddział 2. Kontrola doraźna ..................................... Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współ- finansowanych ze środków Unii Europejskiej ............................................. Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza ............................. Rozdział 5. (uchylony) Dział VI. Środki ochrony prawnej ............................................. Rozdział 1. Przepisy wspólne ............................................ Rozdział 2. Odwołanie ...................................................... Rozdział 3. Skarga do sądu ................................................ Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy . Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących .................... Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe ................................. 139–151a 152–176a 152–156 157–160 161–168a 161–164 165–168a 169–171a 172–176a 179–198g 179 180–198 198a–198g 199–203 204–219 220–227 4 Spis treści Section IV. Public procurement contracts ................................. Section V.  President of the Public Procurement Office (PPO President) ...................................................... Chapter 1. Scope of activities ............................................ Chapter 2. Public Procurement Council ........................... Chapter 3. Inspection of contract award process ............... Section 1. General provisions .................................... Section 2. Ad hoc inspection ..................................... Section 3. Ex-ante inspection of contracts co-financed from European Union funds ..................... Chapter 4. National Appeal Chamber ............................... Chapter 5. (repealed) Section VI. Legal remedies ........................................................ Chapter 1. General provisions ........................................... Chapter 2. Appeal ............................................................. Chapter 3. Complaint to court .......................................... Section VII. Liability for breach of the Law ............................. Section VIII. Amendments to applicable regulations ................ Section IX. Transitional and final provisions ............................ 139–151a 152–176a 152–156 157–160 161–168a 161–164 165–168a 169–171a 172–176a 179–198g 179 180–198 198a–198g 199–203 204–219 220–227 5 Table of contents 1–2 Artykuł 1 Artykuł 2 6 Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przedmiot regulacji Zakres przedmiotowy Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Objaśnienia pojęć Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.); 2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograni- czony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego; 4) (uchylony) 5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odno- szących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odno- szących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego; 7) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; Section I. General Provisions Section I. General Provisions Chapter 1. Subject of the Law Scope of Regulation This Law lays down the rules and procedure for awarding public contracts, legal remedies, control of the award of public contracts, and the authorities competent for matters regulated in this Law. Definitions In this Law: 1) price – means price within the meaning of article 3 item 1 point 1 of the Prices Act of 5 July 2001 (J.L. no. 97, item 1050, as amended ); 2) supplies – means the acquisition of things, rights, and other interests, particularly under purchase, supply, rental, lease, or leasing contracts; 2a) dynamic purchasing system – means an electronic process of limited duration for awarding public contracts for generally available supplies purchased under a purchase contract or generally available services; 3) head of the contracting authority – means a person or authority which, according to applicable regulations, articles of association, or an agreement, is entitled to manage the contracting authority, with the exception of attorneys-in-fact appointed by the contracting authority; 4) (repealed) 5) most advantageous tender – means either tender offering the most advantageous balance of price and other criteria applicable to the subject-matter of the public contract or the tender with the lowest price; in the case of public contracts for creative or scientific activity where the subject-matter of the contract cannot be described in advance in an unequivocal and comprehensive way, the most advantageous tender means the tender offering the most advantageous balance of price and other criteria applicable to the subject-matter of the public contract; 6) tender for lot – means a tender providing for, in accordance with the terms of reference, performance of part of a public contract (lot); 7) variant (tender) – means a tender offering, in accordance with the terms and conditions set out in the terms of reference, a variant on the public contract performance method specified by the contracting authority; 1–2 Article 1 Article 2 7 Dział I. Przepisy ogólne 7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamó- wieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 9) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; 10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a; 11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obowiązaną do stosowania ustawy; 13) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 2 8 Section I. General Provisions 7a) contract award procedure – means a procedure initiated by a public contract notice or by sending an invitation to tender or an invitation to negotiate in order to select the tender of an economic operator with which the public contract will be concluded, or – in the case of single source procurement – to negotiate the terms of such contract; 8) works – means performance or design and performance of works within the meaning of the Construction Law of 7 July 1994 (J.L. of 2006 no. 156, item 1118, as amended ), and the construc- tion by whatever means of a structure within the meaning of the Construction Law of 7 July 1994, in accordance with the requirements laid down by the contracting authority; 9) public funds – means public funds within the meaning of public finance regulations; 9a) framework agreement – means an agreement between the contracting authority and one or more economic operators the purpose of which is to establish the terms and conditions of contracts to be awarded during a given period, particularly with regard to price and, where appropriate, the quantities envisaged; 10) services – means any performances not having as their subject-matter works or supplies, but which are services set out in the regulations issued under article 2a; 11) economic operator – means a natural or legal person or an unincor- porated organisational unit competing for the award of a contract which has submitted a tender, or concluded a public procurement contract; 12) contracting authority – means a natural or legal person or unincor- porated organisational unit obliged to apply this Law; 13) public contracts – means contracts against payment between the contracting authority and an economic operator having as their subject-matter services, supplies, or works. 2 9 2a–3 Artykuł 2a Artykuł 3 10 Dział I. Przepisy ogólne Upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004 / 18 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó- wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004 / 17 / WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Podmioty objęte ustawą 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej “zamówieniami”, przez: 1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej; 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) finansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzor- 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, o których mowa w pkt 3; 4) inne niż określone w pkt 1–3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzie- lane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1–3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) finansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) posiadają ponad połowę głosów wynikających z udziałów albo akcji, d) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub e) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu zarzą- czego lub zarządzającego; lub dzającego; Section I. General Provisions Authorisation for the Prime Minister The Prime Minister will issue, by way of a regulation, a list of priority and non-priority services, with consideration given to the provisions of Directive 2004 / 18 / EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 on the coordination of procedures for the award of public works contracts, public supply contracts and public service contracts and Directive 2004 / 17 / EC of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 coordinating the procurement procedures of entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors. Entities covered by the Law 1. This Law applies to public contracts, hereinafter referred to as “con- tracts”, awarded by: 1) public finance sector units within the meaning of public finance regulations; 2) unincorporated state organisational units other than those specified in point 1; 3) legal persons other than those specified in point 1 established for the specific purpose of meeting general interest needs, not of an industrial or commercial nature, if the entities referred to in this provision and in points 1 and 2, separately or jointly, directly or indirectly through another entity: a) provide more than 50 of their financing; or b) hold more than half their shares; or c) supervise their management body; or d) have the right to appoint more than half the members of the 3a) associations of the entities referred to in points 1 and 2 or of the entities referred to in points 3; 4) entities other than those specified in points 1–3a, if the contract is awarded for the purpose of pursuing one of the types of activity referred to in article 132 and the activity is carried out based on special or exclusive rights, or if the entities referred to in items 1–3a, separately or jointly, directly or indirectly through another entity, exercise a dominant influence on them, in particular: a) provide more than 50 of their financing; or b) hold more than half their shares; or c) have more than half the votes attached to the shares; or d) supervise their management body; or e) have the right to appoint more than half the members of their supervisory or management body; management body; 2a–3 Article 2a Article 3 11 Dział I. Przepisy ogólne 5) inne niż określone w pkt 1 i 2 podmioty, jeżeli łącznie zachodzą następujące okoliczności: a) ponad 50 wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finan- sowane ze środków publicznych lub przez podmioty, o których mowa w pkt 1–3a; b) wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; c) przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące wyko- nanie czynności w zakresie inżynierii lądowej lub wodnej, budowy szpitali, obiektów sportowych, rekreacyjnych lub wypoczynkowych, budynków szkolnych, budynków szkół wyższych lub budynków wy- korzystywanych przez administrację publiczną lub usługi związane z takimi robotami budowlanymi; 6) (uchylony) 7) podmioty, z którymi zawarto umowę koncesji na roboty budowlane na podstawie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz.U. Nr 19, poz. 101, Nr 157, poz. 1241 i Nr 223, poz. 1778 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675), w zakresie, w jakim udzielają zamówienia w celu jej wykonania. 4 12 2. Prawami szczególnymi lub wyłącznymi w rozumieniu ust. 1 pkt 4 są pra- wa przyznane w drodze ustawy lub decyzji administracyjnej, polegające na zastrzeżeniu wykonywania określonej działalności dla jednego lub więk- szej liczby podmiotów, jeżeli spełnienie określonych odrębnymi przepisami warunków uzyskania takich praw nie powoduje obowiązku ich przyznania. 3. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przyznając środki finansowe na dofinansowanie projektu, mogą uzależnić ich przyznanie od zasto- sowania przy ich wydatkowaniu zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości. Artykuł 4 Wyłączenie stosowania Ustawy nie stosuje się do: 1) zamówień udzielanych na podstawie: a) szczególnej procedury organizacji międzynarodowej odmiennej od określonej w ustawie; b) umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, dotyczących stacjonowania wojsk, jeżeli umowy te przewidują inne niż ustawa procedury udzielania zamówień; c) umowy międzynarodowej zawartej między Rzecząpospolitą Polską a jednym lub wieloma państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej, dotyczącej wdrożenia lub realizacji przedsięwzięcia przez strony tej umowy, jeżeli umowa ta przewiduje inne niż ustawa procedury udzielania zamówień;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych - zestaw ustaw. The Public Procurement Law and related Acts
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: