Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00478 006935 18448699 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji   - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 180
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2025-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Szczegółowy komentarz do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 20 lutego 2013 r. Uwzględnia także zmiany dotyczące zamówień publicznych, wprowadzone 1 stycznia 2013 r. ustawą Prawo pocztowe.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 2013 ROZPORZĄDZENIA Z KOMENTARZEM Andrzela Gawrońska-Baran była wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych, autorka publikacji z zakresu zamówień publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicz- nych w dużej instytucji zamawiającej Agata Hryc-Ląd wieloletni praktyk, doradca, autor komentarzy i  publikacji w  dziedzinie zamówień publicznych, członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsul- tantów Zamówień Publicznych, obecnie główny specjalista w dużej insty- tucji zamawiającej Cena 103,95 zł ISBN 978-83-269-2207-7 3 0 X O U P R A W O Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N Y C H 2 0 1 3 R O Z P O R Z Ą D Z E N I A Z K O M E N T A R Z E M Prawo zamówień publicznych 2013 Rozporządzenia z komentarzem Stan prawny na dzień 16 marca 2013 r. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych Autorzy komentarzy: Andrzela Gawrońska-Baran Agata Hryc-Ląd Redaktor prowadzący Klaudyna Saja-Żwirkowska Wydawca Katarzyna Czech Korekta Zespół Projekt okładki Ireneusz Gawliński ISBN 978-83-269-2207-7 Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2013 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 e-mail: zamowieniapubliczne@wip.pl Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Druk: Miller Publikacja „Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem” chroniona jest prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w książce – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Niniejsza publikacja została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Prawo zamówień publicznych 2013. Rozporządzenia z komentarzem” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Informujemy, że Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łotewskiej 9a w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz do celów marketingowych – przesyłania materiałów promocyjnych dotyczących innych produktów i usług. Mają Państwo prawo do wglądu oraz poprawiania swoich danych, a także do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania do celów promocyjnych. Podanie danych jest dobrowolne. Zapewniamy, że Państwa dane nie będą przekazywane bez Państwa wiedzy i zgody innym podmiotom. Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Akty wykonawcze do ustawy Pzp z komentarzami ekspertów . . . . . . . . . . . . . Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane . . . . . . . . . 5 7 7 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym . . . . . . 23 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym . . . . . . . . . . . 27 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań . . . . . . . . . . . 31 Rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu robót budowlanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Rozporządzenia Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z28 stycznia 2010 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 3 Prawo zamówień publicznych 2013 Wstęp Każda zmiana przepisów związanych z udzielaniem zamówień publicznych pociąga za sobą trudności dla zamawiających i wykonawców w interpretowaniu nowych regula- cji. I tak stało się po 20 lutym 2013 r., kiedy weszła w życie ustawa z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na ro- boty budowlane lub usługi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1274). Nowelizacja ustawy pociągnęła za sobą również konieczność dostosowania do niej aktów wykonawczych. Razem ze zmianą ustawy Pzp zaczęło obowiązywać 6 aktów wykonawczych, a mia- nowicie: „„ rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów do- kumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, „„ rozporządzenie Rady Ministrów z 12 lutego 2013 r. w sprawie trybu postępowania w zakresie oceny występowania podstawowego interesu bezpieczeństwa państwa. „„ rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 19 lutego 2013 r. zmieniające rozporzą- dzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań, „„ rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym w dziedzinach obronności i bez- pieczeństwa, „„ rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. zmieniające rozporzą- dzenie w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależ- niony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, „„ rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 3 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu ro- bót budowlanych. Natomiast rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 28 lutego 2013 r. zmieniające roz- porządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Pub- licznych weszło w życie 16 marca 2013 r. W „Prawie zamówień publicznych 2013. Komentarz do rozporządzeń” znajdują się akty wykonawcze wraz z załącznikami, które są opatrzone autorskimi komentarzami eksper- tów od lat zajmujących się przetargami zarówno od strony zamawiających jak i wyko- nawców. Książka nie tylko ułatwi stosowanie nowych przepisów. Pozwoli też uniknąć błędów w postępowaniach. Razem z poprzednią naszą publikacją „Prawa zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji”, która ukazała się na początku tego roku, stanowi kompendium wiedzy nt. przetargów. Z poważaniem Klaudyna Saja-Żwirkowska redaktor prowadzący 5 Prawo zamówień publicznych 2013 Wykaz skrótów art. ................... artykuł Dz.U. ............... Dziennik Ustaw Dz.U. UE ......... Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej kc ..................... Kodeks cywilny KIO ................. Krajowa Izba Odwoławcza nr ..................... numer pkt .................... punkt poz. .................. pozycja prezes KIO ...... prezes Krajowej Izby Odwoławczej prezes UZP ...... prezes Urzędu Zamówień Publicznych r. ...................... rok siwz ................. specyfikacja istotnych warunków zamówienia ust. ................... ustęp ustawa Pzp ...... ustawa Prawo zamówień publicznych UZP ................. Urząd Zamówień Publicznych WSA ................ Wojewódzki Sad Administracyjny z późn. zm. ...... z późniejszymi zmianami 6 Prawo zamówień publicznych 2013 Dz.U.13..231 ROZPORZĄDZENIE Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z dnia 19 lutego 2013 r.) Na podstawie art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: § 1. 1. W celu oceny spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „usta- wą”, zamawiający może żądać następujących dokumentów: 1) potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działal- ności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone; 3) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych rów- nież wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia- łu w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowo- dów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 4) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami; 5) opisu urządzeń technicznych oraz środków organizacyjno-technicznych zasto- sowanych przez wykonawcę dostaw lub usług w celu zapewnienia jakości oraz opisu zaplecza naukowo-badawczego posiadanego przez wykonawcę lub które będzie pozostawało w dyspozycji wykonawcy; 7 Prawo zamówień publicznych 2013 6) oświadczenia na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy usług lub robót budowlanych oraz liczebności personelu kierowniczego w okre- sie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku gdy okres prowa- dzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 7) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczegól- ności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodo- wych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podsta- wie do dysponowania tymi osobami; 8) oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiada- nia takich uprawnień; 9) sprawozdania finansowego albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wyko- nawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres; 10) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwier- dzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępo- waniu o udzielenie zamówienia; 11) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzające- go, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 2. Dowodami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, są: 1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert; 2) w przypadku zamówień na roboty budowlane – inne dokumenty – jeżeli z uza- sadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1; 3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – je- żeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1. 3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowla- ne, dostawy lub usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowo- dów, o których mowa w ust. 2. 8 Prawo zamówień publicznych 2013 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zamawiający może, w sposób obiektywny i niedyskryminacyjny, określić roboty budowlane, dostawy lub usługi, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, lub żądać wskazania w wykazie informacji o robotach budowlanych, dostawach lub usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie, w celu zwe- ryfikowania rzetelności, kwalifikacji, efektywności i doświadczenia wykonawcy. 5. W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpo- wiednio w ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wy- konane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpo- średnio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu. 6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował za- sobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamó- wienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – dokumen- tów, o których mowa w ust. 1 pkt 9–11, a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 2) dokumentów dotyczących w szczególności: a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. § 2. 1. W przypadku zamówień, o których mowa w art. 131a ust. 1 ustawy, stosuje się przepis § 1, z tym że: 1) wykaz, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 3, dotyczy okresu ostatnich pięciu lat; 2) zamawiający może żądać także: a) oświadczenia na temat narzędzi, materiałów i urządzeń technicznych, liczeb- ności personelu i jego wiedzy specjalistycznej lub źródeł zaopatrzenia, wraz z opisem położenia geograficznego, jeżeli znajdują się na terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, dostępnych wyko- nawcy w celu wykonania zamówienia, sprostania ewentualnemu wzrostowi potrzeb zamawiającego w następstwie sytuacji kryzysowej, a także zapew- nienia utrzymania, modernizacji oraz adaptacji dostaw będących przedmio- tem zamówienia, b) regulacji prawnych państwa wykonawcy oraz regulacji wewnętrznych wy- konawcy, dotyczących własności intelektualnej, 9 Prawo zamówień publicznych 2013
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych 2013. Komentarz do nowelizacji
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: