Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00695 009510 11016064 na godz. na dobę w sumie
Prawo zamówień publicznych. Recht des Öffentlichen Vergabewesens - ebook/pdf
Prawo zamówień publicznych. Recht des Öffentlichen Vergabewesens - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 354
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2887-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Drugie wydanie niemieckiego tłumaczenia polskiego prawa zamówień publicznych, uwzględnia nowelizację obowiązującą od 16.09.2010 r. Wydanie to rozszerzono o tłumaczenie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi (stan prawny: 01.01.2011 r.).


Hiermit uberreichen wir Ihnen die zweite Auflage der deutschen Ubersetzung des polnischen Rechts des offentlichen Vergabewesens, die die neuesten Anderungen des Rechts des offentlichen Vergabewesens, die am 16.09.2010 in Kraft getreten sind, beinhaltet. Diese Auflage wurde um das Gesetz uber Bau- Und Dienstleistungskonzessionen (Rechtsstand: 01.01.2011) erweitert.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Recht des öffentlichen Recht des öffentlichen Vergabewesens Vergabewesens Gesetz über Bau- und Gesetz über Bau- und Dienstleistungskonzessionen Dienstleistungskonzessionen Prawo zamówieƒ Prawo zamówieƒ publicznych publicznych Ustawa o koncesji na roboty Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi budowlane lub us∏ugi T∏umaczenie Joanna G∏owacka Andrzej KwaÊnik Konsultacja j´zykowa Stefan Kleb y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z e n o z r e z s z o r I I e i n a d y W Recht des öffentlichen Vergabewesens Gesetz über Bau- und Dienstleistungskonzessionen Prawo zamówieƒ publicznych Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi T∏umaczenie / Übersetzung Joanna G∏owacka Andrzej KwaÊnik Konsultacja j´zykowa / Sprachliche Überprüfung Stefan Kleb y n z c y z ´ j u w d t s k e T e b a g s u a t x e T e g i h c a r p s i e w Z e n o z r e z s z o r I I e i n a d y W Recht des öffentlichen Vergabewesens Gesetz über Bau- und Dienstleistungskonzessionen Prawo zamówieƒ publicznych Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub us∏ugi WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2010 Prawo zamówień publicznych Gesetz des öfentlichen Vergabewesens Stan prawny:/ Rechtsstand: 16.09.2010 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi Gesetz über Bau- und Dienstleistungkonzessionen Stan prawny:/ Rechtsstand: 01.01.2011 Ochrona praw autorskich: tłumaczenia tekstów ustawowych, jak również ich opracowania w ujednoliconej wersji, są chronione krajowym i międzynarodowym prawem autorskim. Ochrona ta dotyczy również pochodzących od Wydawnictwa tytułów artykułów oraz opracowania redakcyjnego. Urheberrechtlicher Schutz: die Übersetzungen der amtlichen Texte einschließlich der Einarbeitung von Aktualisierungen stehen unter dem Schutz des nationalen und internationalen Urheberrechts. Dies gilt auch für die nicht amtlichen Artikelüberschriften, für Anmerkungen in nicht amtlichen Fußnoten und für die sonstige redaktionelle Bearbeitung. Redaktor prowadzący: Anna Wieczorek Projekt okładki: Maryna Wiśniewska Projekt layoutu: Jacek Bociag © Wydawnictwo C.H. Beck 2010 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00‒203 Warszawa Skład i łamanie: DMQuadro Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN: 978-83-255-1952-0 ISBN e-book: 978-83-255-2887-4 Spis treści/ Inhaltsübersicht Wstęp ................................................................ VI Einleitung ........................................................... VII 2 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ........ Gesetz des öfentlichen Vergabewesens vom 29. Januar 2004 .... 3 Ustawa o koncesji na roboty budowlane lub usługi ...........… 302 Gesetz über Bau- und Dienstleistungskonzessionen ............ 303 V Wstęp Obowiązująca od 2004 r. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych była w okresie od wejścia w życie do dnia dzisiejszego wielokrot- nie nowelizowana. W związku z licznymi zmianami ustawy konieczne stało się przyjęcie w roku 2007 tekstu jednolitego ustawy (Dz.U z 2007 r. Nr 233 poz.  1655). W  latach 2008 – 2009 na podstawie ustaw o  zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych z dnia 4 września 2008 r. (Dz.U. Nr 171, poz. 1058.), z 5 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 206 poz. 1591 oraz z dnia 2 grud- nia 2009 (Dz.U. Nr  223 poz.  1778). zostały wprowadzone bardzo istotne zmiany do ustawy. Zmiany te były wynikiem kilkunastoletniej praktyki funkcjonowania systemu zamówień publicznych w Polsce i związanej z tym zmiany sposobu postrzegania problematyki zamówień publicznych oraz wy- nikiem implementacji norm prawa unijnego z  zakresu zamówień publicz- nych, w  szczególności dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (tzw. dyrek- tywa klasyczna), dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedury udzielania zamó- wień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (tzw. dyrektywa sektorowa) oraz tzw. dyrektyw odwoławczych. Nowelizacje ustawy niewątpliwie przyczyniły się uelastycznienia postępowa- nia o zamówienie publiczne. Praktyka następnych lat pokaże, czy polskiemu ustawodawcy udało się stworzyć taki system zamówień publicznych, który będzie w pełni odpowiadać potrzebom polskiego rynku zamówień publicz- nych i będzie integrował ten rynek z rynkami państw członkowskich UE. Joanna Głowacka Andrzej Kwaśnik Warszawa, październik 2010 VI Einleitung Das seit 2004 geltende Gesetz vom 29. Januar 2004 – Das Recht des Verga- bewesens wurde in dem Zeitraum ab dessen Erlass bis zum heutigen Tage mehrmals novelliert. Im Zusammenhang mit zahlreichen Novellierungen ist es notwendig geworden, im Jahre 2007 eine einheitliche Fassung des Gesetzes zu erlassen (Dz.U vom 2007 Nr. 233 Pos. 1655). Allerdings sind die bedeu- tenden Novellierungen erst in Jahren 2008 – 2009 aufgrund der Gesetze über Novellierung des Gesetzes – das Recht des Vergabewesens vom 4. Septem- ber 2008 (Dz.U. Nr 171, Pos. 1058), vom 5. November 2009 (Dz.U. Nr 206 Pos. 1591) und vom 2. Dezember 2009 (Dz.U. Nr. 223 Pos. 1778) erlassen worden. Die Novellierungen sind als Ergebnis einer über zehnjährigen Erfah- rung im Bereich des Funktionierens des Vergabesystems in Polen und des da- mit zusammenhängenden Wandel im Verständnis der Problematik des öfen- tlichen Vergabewesens wie auch Ergebnis der Umsetzung des EU-Vergabe- rechts, insbesondere der Richtlinie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öfentlicher Bauaufträge, Lieferaufträge und Dienstleistungsaufträge, Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie und Verkehrsversorgung sowie der Postdien- ste sowie der Rechtlinie betrefen Nachprüfungsverfahren zu verstehen. Die Novellierungen des Gesetzes haben bestimmt zu der Verbesserung des Verfahrens auf die Vergabe des öfentlichen Auftrags beigetragen. Die Praxis der kommenden Jahre wird zeigen, ob der polnische Gesetzgeber das Ziel erreicht hat, ein Vergabesystem zu schafen, das den Bedürfnissen des polni- schen Marktes entspricht und den polnischen Vergabemarkt in die Märkte EU-Länder integrieren lässt. Joanna Głowacka Andrzej Kwaśnik Warschau, Oktober 2010 VII Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) Gesetz des öfentlichen Vergabewesens vom 29. Januar 2004 (Dz.U. Nr. 19, Pos. 177) 1 Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. Nr 19, poz. 177) tekst jednolity ustawy ogłoszony w Dz.U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759 (zm. Dz.U. 2010 Nr 161, poz. 1078) Spis treści Dział I. Przepisy ogólne ............................................................... Rozdział 1. Przedmiot regulacji .......................................... Rozdział 2. Zasady udzielania zamówień ........................... Rozdział 3. Ogłoszenia ....................................................... Dział II. Postępowanie o udzielenie zamówienia ......................... Rozdział 1. Zamawiający i wykonawcy ............................... Rozdział 2. Przygotowanie postępowania ........................... Rozdział 3. Tryby udzielania zamówień ............................. Oddział 1. Przetarg nieograniczony ............................ Oddział 2. Przetarg ograniczony ................................. Oddział 3. Negocjacje z ogłoszeniem ......................... Oddział 3a. Dialog konkurencyjny ............................... Oddział 4. Negocjacje bez ogłoszenia ......................... Oddział 5. Zamówienie z wolnej ręki ......................... Oddział 6. Zapytanie o cenę ....................................... Oddział 7. Licytacja elektroniczna .............................. Rozdział 4. Wybór najkorzystniejszej oferty ....................... Rozdział 5. Dokumentowanie postępowań ......................... Dział III. Przepisy szczególne ...................................................... Rozdział 1. Umowy ramowe ............................................... Rozdział 2. Dynamiczny system zakupów .......................... Rozdział 3. Konkurs ............................................................ 1‒13 1‒6a 7‒10 11‒13 14‒98 14‒28 29‒38 39‒81 39‒46 47‒53 54‒60 60a‒60e 61‒65 66‒68 69‒73 74‒81 82‒95 96‒98 99‒138f 99‒101 102‒109 110‒127 2 Gesetz des öfentlichen Vergabewesens vom 29. Januar 2004 (Dz.U. Nr. 19, Pos. 177). Einheitstext veröfentlicht in Dz.U. vom 25. Juni 2010 Nr. 113, Pos. 759 (Änderung in Dz.U. 2010, Nr. 161, Pos. 1078) Inhaltsübersicht Teil I. Allgemeine Vorschriften .................................................... Abschnitt 1. Geltungsbereich ............................................... Abschnitt 2. Grundsätze der Auftragsvergabe .................... Abschnitt 3. Bekanntmachungen ........................................ Teil II. Verfahren zur Vergabe von Aufträgen ............................. Abschnitt 1. Auftraggeber und Unternehmer ...................... Abschnitt 2. Vorbereitung des Verfahrens ............................ Abschnitt 3. Arten der Vergabeverfahren ............................. Abteilung 1. Das ofene Vergabeverfahren .................. Abteilung 2. Nichtofenes Vergabeverfahren .............. Abteilung 3. Verhandlungen mit vorheriger Bekanntmachung ................................... Abteilung 3a. Wettbewerblicher Dialog ....................... Abteilung 4. Verhandlungen ohne vorherige Bekanntmachung .................................... Abteilung 5. Freihändige Vergabe ............................... Abteilung 6. Vergabeverfahren der Preisnachfrage ..... Abteilung 7. Elektronische Auktion ............................ Abschnitt 4. Auswahl des günstigsten Angebots ................ Abschnitt 5. Dokumentierung des Verfahrens .................... Teil III. Besondere Vorschriften ................................................... Abschnitt 1. Rahmenvereinbarung ..................................... Abschnitt 2. Dynamisches Beschafungssystem ................ Abschnitt 3. Wettbewerb .................................................... 1‒13 1‒6a 7‒10 11‒13 14‒98 14‒28 29‒38 39‒81 39‒46 47‒53 54‒60 60a‒60e 61‒65 66‒68 69‒73 74‒81 82‒95 96‒98 99‒138f 99‒101 102‒109 110‒127 3 Rozdział 4. Udzielanie zamówień przez koncesjonariuszy robót budowlanych ........................................... Rozdział 5. Zamówienia sektorowe .................................... Dział IV. Umowy w sprawach zamówień publicznych ................ Dział V. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych ......................... Rozdział 1. Zakres działania ............................................... Rozdział 2. Rada Zamówień Publicznych .......................... Rozdział 3. Kontrola udzielania zamówień ......................... Oddział 1. Przepisy ogólne ......................................... Oddział 2. Kontrola doraźna ...................................... Oddział 3. Kontrola uprzednia zamówień współinansowanych ze środków Unii Europejskiej ....................................... Rozdział 4. Krajowa Izba Odwoławcza .............................. Dział VI. Środki ochrony prawnej ............................................... Rozdział 1. Przepisy wspólne .............................................. Rozdział 2. Odwołanie ....................................................... Rozdział 3. Skarga do sądu ................................................. Dział VII. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy ... Dział VIII. Zmiany w przepisach obowiązujących (pominięte).................................................................. Dział IX. Przepisy przejściowe i końcowe Spis treści 128‒131 132‒138f 139‒151a 152‒178 152–156 157‒160 161‒171a 161‒164 165‒168 169‒171a 172–176a 179‒198g 179 180‒198 198a‒198g 199‒203 204‒219 (pominięte)..................................................................... 220‒227 4 Inhaltsübersicht Abschnitt 4. Vergabe von Aufträgen durch Konzessionäre von Bauleistungen .......................................... Abschnitt 5. Sektorenaufträge ............................................ Teil IV. Verträge über die öfentlichen Aufträge ......................... Teil V. Präsident des Vergabeamts ............................................... Abschnitt 1. Zuständigkeit ................................................. Abschnitt 2. Vergaberat ....................................................... Abschnitt 3. Kontrolle über die Auftragsvergabe ............... Abteilung 1. Allgemeine Bestimmungen .................... Abteilung 2. Standkontrolle ........................................ Abteilung 3. Vorkontrolle der Vergabe von Aufträgen, die aus Mitteln der Europäischen Union mitinanziert werden .............................. Abschnitt 4. Landeswiderspruchskammer ......................... Abteilung 5. (aufgehoben) ............................................. Teil VI. Rechtsmittel .................................................................... Abschnitt 1. Gemeinsame Vorschriften ............................. Abschnitt 2. Widerspruch ................................................... Abschnitt 3. Beschwerde an das Gericht ............................ Teil VII. Haftung für Verletzung von Gesetzesvorschriften ........ Teil VIII. Änderungen der geltenden Vorschriften (vom Abdruck wurde abgesehen)...................................... Teil IX. Übergangs- und Schlussbestimmungen 128‒131 132‒138f 139‒151a 152‒178 152–156 157‒160 161‒171a 161‒164 165‒168 169‒171a 172–176a 177‒178 179‒198g 179 180‒198 198a‒198g 199‒203 204‒219 (vom Abdruck wurde abgesehen) ........................................ 220‒227 5 1‒2 Dział I. Przepisy ogólne Dział I. Przepisy ogólne Rozdział 1. Przedmiot regulacji Art. 1. Zakres przedmiotowy Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie. Art. 2. Objaśnienia pojęć Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) cenie – należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz. 1050, z późn. zm.); 2) dostawach – należy przez to rozumieć nabywanie rzeczy, praw oraz innych dóbr, w szczególności na podstawie umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy oraz leasingu; 2a) dynamicznym systemie zakupów – należy przez to rozumieć ograni- czony w czasie elektroniczny proces udzielania zamówień publicznych, których przedmiotem są dostawy powszechnie dostępne nabywane na podstawie umowy sprzedaży lub usługi powszechnie dostępne; 3) kierowniku zamawiającego – należy przez to rozumieć osobę lub organ, który – zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową – jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłączeniem pełnomoc- ników ustanowionych przez zamawiającego; 4) (uchylony) 5) najkorzystniejszej ofercie – należy przez to rozumieć ofertę, która przed- stawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, a w przypadku zamówień publicznych w zakresie działalności twórczej lub naukowej, których przedmiotu nie można z góry opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący – ofertę, która przedstawia najkorzyst- niejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego; 6) ofercie częściowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgod- nie z treścią specyikacji istotnych warunków zamówienia, wykonanie części zamówienia publicznego; 6 Teil I. Allgemeine Vorschriften Teil I. Allgemeine Vorschriften Abschnitt 1. Geltungsbereich Regelungsgegenstand Dieses Gesetz bestimmt die Grundsätze und das Verfahren zur Vergabe von öfentlichen Aufträgen, die Mittel des Rechtsschutzes, die Kontrolle über das öfentliche Vergabewesen sowie die für den Geltungsbereich dieses Gesetzes zuständigen Organe. Begrifsbestimmungen 1‒2 Art. 1. Art. 2. Die im Gesetz verwendeten Begrife haben folgende Bedeutung: 1) Preis – hierunter ist der Preis im Sinne des Art. 3 Abs. 1 Punkt 1 des Ge- setzes vom 5. Juli 2001 über die Preise (Dz.U. Nr. 97, Pos. 1050 m.Ä.) zu verstehen; 2) Lieferaufträge – hierunter ist der Erwerb von Sachen, von Rechten sowie von anderen Gütern, insbesondere auf der Grundlage eines Kauf-, Liefer-, Miet-, Pacht- oder Leasingvertrags zu verstehen; 2a) dynamisches Beschafungssystem – hierunter ist ein zeitlich befris- tetes vollelektronisches Verfahren zur Vergabe von Aufträgen, deren Leistungsgegenstand allgemein verfügbare Lieferungen, die aufgrund eines Kaufvertrags beschaft werden oder auch allgemein verfügbare Dienstleistungen sind, zu verstehen; 3) Leiter des Auftraggebers – hierunter ist eine Person oder ein Organ, das – gemäß den geltenden Vorschriften, einer Satzung oder einem Vertrag – zur Führung der Geschäfte des Auftraggebers berechtigt ist, ausgenommen die durch den Auftraggeber bestellten Bevollmächtigten zu verstehen; 4) (aufgehoben) 5) das günstigste Angebot – hierunter ist ein Angebot zu verstehen, das den günstigsten Preis und die besten anderen auf die geforderte Leis- tung bezogene Kriterien enthält oder ein Angebot mit dem niedrigsten Preis und – bei Vergabe von öfentlichen Aufträgen im schöpferischen oder wissenschaftlichen Bereich, wenn die Leistung nicht eindeutig und vollständig beschrieben werden kann – ein Angebot, das den günstigsten Preis und die besten anderen auf die geforderte Leistung bezogene Kriterien enthält; 6) Teilangebot – hierunter ist ein Angebot zu verstehen, das gemäß der Speziikation der wesentlichen Auftragsbedingungen auf eine Teilleistung bezogen ist; 7 Dział I. Przepisy ogólne 7) ofercie wariantowej – należy przez to rozumieć ofertę przewidującą, zgodnie z warunkami określonymi w specyikacji istotnych warunków zamówienia, odmienny niż określony przez zamawiającego sposób wykonania zamówienia publicznego; 7a) postępowaniu o udzielenie zamówienia – należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamó- wieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy; 8) robotach budowlanych – należy przez to rozumieć wykonanie albo zapro- jektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.), a także realizację obiektu budowlanego w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego; 9) środkach publicznych – należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o inansach publicznych; 9a) umowie ramowej – należy przez to rozumieć umowę zawartą między zamawiającym a jednym lub większą liczbą wykonawców, której celem jest ustalenie warunków dotyczących zamówień publicznych, jakie mogą zostać udzielone w danym okresie, w szczególności cen i, jeżeli zachodzi taka potrzeba, przewidywanych ilości; 10) usługach – należy przez to rozumieć wszelkie świadczenia, których przedmiotem nie są roboty budowlane lub dostawy, a są usługami określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 2a; 11) wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę izyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 12) zamawiającym – należy przez to rozumieć osobę izyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej obo- wiązaną do stosowania ustawy; 13) zamówieniach publicznych – należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. 2 8 Teil I. Allgemeine Vorschriften 7) Variantenangebot – hierunter ist ein Angebot zu verstehen, das ge- mäß der Speziikation der wesentlichen Auftragsbedingungen eine von der durch den Auftraggeber beschriebenen abweichende Art der Ausführung der Leistung vorschlägt; 7a) Verfahren zur Vergabe eines Auftrags – hierunter ist ein Verfahren zu verstehen, das durch Veröfentlichung einer Bekanntmachung über den öfentlichen Auftrag oder durch Übermittlung einer Auforderung zur Einreichung von Angeboten oder durch Übermittlung einer Aufor- derung zu Verhandlungen zum Zwecke der Auswahl eines Angebots eines Unternehmers, mit dem ein Vertrag über den öfentlichen Auftrag geschlossen wird, oder – im Falle eines Vergabeverfahrens der freihän- digen Vergabe – zum Zweck der Verhandlung der Bestimmungen eines solchen Vertrags, eingeleitet wird; 8) Bauaufträge – hierunter sind Aufträge zur Ausführung oder zur Planung und zur Ausführung von Bauleistungen im Sinne des Ge- setzes vom 7. Juli 1994 – Baurecht – (Dz.U. vom 2006 Nr. 156, Pos. 1118 m. Ä.) wie auch Aufträge zur Errichtung eines Bauwerks im Sinne des Gesetzes vom 7. Juli 1994 – Baurecht – mit Hilfe von verschiedenen Mitteln gemäß den vom Auftraggeber genannten Erfordernissen zu verstehen; 9) öfentliche Mittel – hierunter sind öfentliche Mittel im Sinne des Gesetzes über öfentliche Finanzen zu verstehen; 9a) eine Rahmenvereinbarung – hierunter ist eine Vereinbarung zwischen einem Auftraggeber und einem oder mehreren Unternehmern zu verste- hen, die zum Ziel hat, die Bedingungen für die öfentlichen Aufträge, die im Laufe eines bestimmten Zeitraums vergeben werden können, festzulegen, insbesondere in Bezug auf den Preis und gegebenenfalls auf die in Aussicht genommene Menge; 10) Dienstleistungsaufträge – hierunter sind öfentliche Aufträge über die Erbringung von sämtlichen Dienstleistungen im Sinne der aufgrund des Art. 2a erlassenen Vorschriften, die keine öfentlichen Bau- oder Lieferaufträge sind, zu verstehen; 11) Unternehmer – ist eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit ohne Rechtspersönlichkeit, die sich um die Vergabe eines öfentlichen Auftrags bewirbt, ein Angebot abgibt oder einen Vertrag über den öfentlichen Auftrag schließt; 12) Auftraggeber – ist eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine Organisationseinheit ohne Rechtspersönlichkeit, die zur Anwendung dieses Gesetzes verplichtet ist; 13) öfentliche Aufträge – sind zwischen einem Auftraggeber und einem Unternehmer geschlossene entgeltliche Verträge, deren Vertragsge- genstand die Erbringung von Dienstleistungen, von Lieferungen oder die Ausführung von Bauleistungen ist. 2 9 2a‒3 Dział I. Przepisy ogólne Art. 2a. Upoważnienie dla Prezesa Rady Ministrów Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym, z uwzględnieniem postanowień dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamó- wień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Art. 3. Podmioty objęte ustawą 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej „zamówieniami”, przez: 1) jednostki sektora inansów publicznych w rozumieniu przepisów o i- 2) inne, niż określone w pkt 1, państwowe jednostki organizacyjne niepo- nansach publicznych; siadające osobowości prawnej; 3) inne, niż określone w pkt 1, osoby prawne, utworzone w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli podmioty, o których mowa w tym przepisie oraz w pkt 1 i 2, pojedynczo lub wspólnie, bez- pośrednio lub pośrednio przez inny podmiot: a) inansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub c) sprawują nadzór nad organem zarządzającym, lub d) mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzor- 3a) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2, lub podmiotów, czego lub zarządzającego; o których mowa w pkt 3; 4) inne niż określone w pkt 1‒3a podmioty, jeżeli zamówienie jest udzie- lane w celu wykonywania jednego z rodzajów działalności, o której mowa w art. 132, a działalność ta jest wykonywana na podstawie praw szczególnych lub wyłącznych albo jeżeli podmioty, o których mowa w pkt 1‒3a, pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio lub pośrednio przez inny podmiot wywierają na nie dominujący wpływ, w szczególności: a) inansują je w ponad 50 lub b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, lub 10
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zamówień publicznych. Recht des Öffentlichen Vergabewesens
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: