Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00298 007374 20984201 na godz. na dobę w sumie
Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9 - ebook/pdf
Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 1006
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1236-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).


Tom 9
. stanowi dopełnienie problematyki prawa zobowiązań, podjętej w Tomach 5–8.

Wychodząc od pojęcia umowy nienazwanej, analizie poddano poszczególne typy umów nienazwanych, występujące w takich dziedzinach, jak: obrót rzeczami, pośrednictwo handlowe, świadczenie usług, przewóz osób i transport towarów, prawo papierów wartościowych i czynności bankowe, ubezpieczenia gospodarcze, prawa na dobrach niematerialnych i własność przemysłowa, a także w obrębie umów strukturalnych i organizacyjnych w gospodarce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

zobowiązań Tom 9 Prawo zobowiązań – umowy nienazwane Pod redakcją Wojciecha J. Katnera Cena 299,00 zł SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – umowy nienazwane Tom 9 SYSTEM PRAWA PRYWATNEGO Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – umowy nienazwane Tom 9 REDAKTOR NACZELNY SYSTEMU PRAWA PRYWATNEGO ZBIGNIEW RADWA(cid:275)SKI Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) – umowy nienazwane Tom 9 Redaktor Prof. dr hab. Wojciech Jan Katner Uniwersytet Łódzki s(cid:266)dzia S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego Autorzy dr hab. Ewa Bagi(cid:276)ska – profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Mirosław B(cid:261)czyk – profesor Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr Szymon Byczko – Uniwersytet Łódzki; dr hab. Jacek Gołaczy(cid:276)ski – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; dr Aleksander Kappes – Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Wojciech J. Katner – Uniwersytet Łódzki; dr hab. Wojciech Kocot – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; prof. dr hab. Mirosław Nesterowicz – Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu; dr hab. Teresa Mróz – profesor Uniwersytetu w Białymstoku; dr hab. Adam Olejniczak – profesor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; dr hab. Adam Opalski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Urszula Promi(cid:276)ska – profesor Uniwersytetu Łódzkiego; dr Wojciech Robaczy(cid:276)ski – Uniwersytet Łódzki; dr hab. Michał Romanowski – profesor Uniwersytetu Warszawskiego; dr Małgorzata Serwach – Uniwersytet Łódzki; prof. dr hab. Mirosław Stec – Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski, Uniwersytet w Białymstoku; prof. dr hab. Anna Walaszek-Pyzioł – Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski WYDAWNICTWO C. H. BECK INSTYTUT NAUK PRAWNYCH PAN WARSZAWA 2010 Wydano we współpracy: z Instytutem Nauk Prawnych PAN w Warszawie Poszczególne cz(cid:266)(cid:286)ci opracowali: Ewa Bagi(cid:276)ska – rozdz. IV, § 13, pkt III Mirosław B(cid:261)czyk – rozdz. VI, § 28, 29 Szymon Byczko – rozdz. VII, § 30 Jacek Gołaczy(cid:276)ski – rozdz. IV, § 16 Aleksander Kappes – rozdz. III, § 12 Wojciech J. Katner – rozdz. I Wojciech Kocot – rozdz. II, § 5; rozdz. III § 8–11 Mirosław Nesterowicz – rozdz. IV, § 13, pkt I, II Teresa Mróz – rozdz. IX, § 35 Adam Olejniczak – rozdz. II, § 6 Adam Opalski – rozdz. IX, § 36, 37 Urszula Promi(cid:276)ska – rozdz. VIII; rozdz. IX, § 38, 39 Wojciech Robaczy(cid:276)ski – rozdz. IV, § 14, 15 Michał Romanowski – rozdz. III, § 7; rozdz. VI, § 21–27 Małgorzata Serwach – rozdz. VII, § 31 Mirosław Stec – rozdz. V Anna Walaszek-Pyzioł – rozdz. IV, § 17 Redakcja serii: dr Agnieszka Mikos-Sitek Redakcja: dr Agnieszka Mikos-Sitek, Agata Ponikowska © Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: PERFEKT S.A., Warszawa ISBN 978-83-255-1236-1 Przedmowa Dziewi(cid:261)ty tom Systemu Prawa Prywatnego kontynuuje zagadnienia prawa umów (t. 7 i 8), tym razem obejmuj(cid:261)c umowy nienazwane. To bardzo trudna tematyka, nie tyl- ko dla opracowuj(cid:261)cych j(cid:261) autorów, ale wi(cid:261)(cid:298)(cid:261)ca si(cid:266) z samym wyborem tych umów, które uzna si(cid:266) za nienazwane, a nast(cid:266)pnie z okre(cid:286)leniem takiego stopnia prawnego wykształ- cenia danej umowy, aby mo(cid:298)na j(cid:261) ju(cid:298) rekomendować do opracowania systemowego. Nie jest to widać proste do wykonania, skoro w pi(cid:286)miennictwie obcym prawie nie spotyka si(cid:266) takich dzieł. Tymczasem, istotna jest nie tylko teoretyczna strona umów nienazwa- nych, ale tak(cid:298)e ich ogromne znaczenie praktyczne. Ze wzgl(cid:266)du na rozwój gospodarczy, jego umi(cid:266)dzynarodowienie i standaryzacj(cid:266) stale tworzone s(cid:261) w obrocie nowe umowy, które nie odpowiadaj(cid:261) przesłankom zawartym w regulacji ustawowej umów nazwanych i zaczynaj(cid:261) funkcjonować jako umowy nienazwane. Nale(cid:298)ało zatem najpierw okre(cid:286)lić, co si(cid:266) rozumie przez poj(cid:266)cie umowy nienazwa- nej i chocia(cid:298) ka(cid:298)dy autor tego tomu miał swobod(cid:266) własnego sformułowania, to ogól- na próba takiego okre(cid:286)lenia została na wst(cid:266)pie uczyniona. Kolejne rozdziały odnosz(cid:261) si(cid:266) do umów nienazwanych, przede wszystkim w obrocie gospodarczym, tak mi(cid:266)dzy przedsi(cid:266)biorcami, jak i wtedy, gdy przedsi(cid:266)biorca wyst(cid:266)puje tylko po jednej stronie umowy. Poza umowami w obrocie towarowym i w usługach, s(cid:261) umowy w po(cid:286)rednic- twie handlowym, obrocie papierami warto(cid:286)ciowymi, w czynno(cid:286)ciach z zakresu prawa na dobrach niematerialnych i własno(cid:286)ci przemysłowej, a tak(cid:298)e umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce. W nast(cid:266)pnych wydaniach tomu 9 przewiduje si(cid:266) wł(cid:261)- czenie dalszych umów, np. z zakresu inwestycji w budownictwie i kolejnych umów o (cid:286)wiadczenie usług. Opracowanie jest dziełem zbiorowym kilkunastu autorów, z których ka(cid:298)dy samo- dzielnie odpowiada za uj(cid:266)cie problematyki i wyra(cid:298)ane pogl(cid:261)dy. Nie naruszaj(cid:261)c tego, cało(cid:286)ć otrzymała mo(cid:298)liw(cid:261) do osi(cid:261)gni(cid:266)cia jednolit(cid:261) postać redakcyjn(cid:261). Stan prawny został uwzgl(cid:266)dniony na 1 kwietnia 2010 r. Warszawa, kwiecie(cid:276) 2010 r. Prof. dr hab. Wojciech Jan Katner V Spis tre(cid:286)ci Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . XIII Rozdział I. Poj(cid:266)cie umowy nienazwanej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 1. Uwaga wst(cid:266)pna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 2. Zasada wolno(cid:286)ci (swobody) umów jako podstawa normatywna 1 2 do konstruowania umów nienazwanych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 3. Umowy nazwane – przesłanki wyodr(cid:266)bnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . § 4. Umowy nienazwane – istota wyodr(cid:266)bnienia w teorii i w praktyce; cechy, przesłanki i rodzaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rozdział II. Umowy w obrocie rzeczami (w obrocie towarowym) . . . . . . . . 23 § 5. Pozakodeksowe umowy sprzeda(cid:298)y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 II. Sprzeda(cid:298) odr(cid:266)czna, sprzeda(cid:298) akwizycyjna przez domokr(cid:261)(cid:298)c(cid:266) (poza lokalem przedsi(cid:266)biorstwa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 III. Sprzeda(cid:298) według katalogu, na zamówienie, z przesłaniem na miejsce (wysyłkowa, na odległo(cid:286)ć) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 IV. Sprzeda(cid:298) z zastrze(cid:298)eniem losowania nagród . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 V. Sprzeda(cid:298) specyikacyjna, według indywidualnych cech zamawianego towaru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 VI. Sprzeda(cid:298) z rabatem (przecen(cid:261), premi(cid:261)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 VII. Sprzeda(cid:298) na przedpłaty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 VIII. Sprzeda(cid:298) piramidalna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 IX. Sprzeda(cid:298) w systemie argenty(cid:276)skim (konsorcyjnym) . . . . . . . . . . . . . . . . 75 § 6. Umowy kompensacyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86 I. Ogólna charakterystyka transakcji kompensacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . 86 II. Zawarcie i tre(cid:286)ć umów kompensacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 III. Charakter prawny umów kompensacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Rozdział III. Umowy w po(cid:286)rednictwie handlowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111 § 7. Umowa zlecenia maklerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 I. Istota i charakter prawny umowy zlecenia maklerskiego . . . . . . . . . . . . 116 II. Stosunki mi(cid:266)dzy domem maklerskim a inwestorem . . . . . . . . . . . . . . . . 134 III. Odpowiedzialno(cid:286)ć domu maklerskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 IV. Zako(cid:276)czenie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 V. Czy regulować umow(cid:266) zlecenia maklerskiego? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 § 8. Umowa akwizycyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 II. Charakterystyka umowy akwizycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153 III. Zawarcie i forma umowy akwizycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 IV. Tre(cid:286)ć umowy akwizycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 V. Zako(cid:276)czenie umowy akwizycyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172 VI. Przedawnienie i zabezpieczenie roszcze(cid:276) z umowy akwizycyjnej . . . . . 175 § 9. Umowa dystrybucyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 3 6 VII Spis tre(cid:286)ci II. Ogólna charakterystyka umowy dystrybucyjnej i jej rodzajów . . . . . . . . 183 III. Umowa dystrybucyjna a umowy zbli(cid:298)one . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196 IV. Strony umowy dystrybucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 V. Przedmiot umowy dystrybucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 VI. Zawarcie i forma umowy dystrybucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 VII. Tre(cid:286)ć umowy dystrybucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 VIII. Zako(cid:276)czenie umowy dystrybucyjnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220 IX. Przedawnienie i zabezpieczenie roszcze(cid:276) z umowy dystrybucyjnej . . . . 229 X. Umowy dystrybucyjne a ochrona konkurencji w UE . . . . . . . . . . . . . . . 230 § 10. Umowa faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239 II. Ogólna charakterystyka umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256 III. Strony umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 IV. Zawarcie i forma umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 V. Przedmiot umowy faktoringu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274 VI. Tre(cid:286)ć umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 280 VII. Zako(cid:276)czenie umowy faktoringu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 288 VIII. Przedawnienie i zabezpieczenie roszcze(cid:276) z umowy faktoringu . . . . . . . 292 IX. Konwencja ottawska z 1988 r. o faktoringu mi(cid:266)dzynarodowym . . . . . . . 293 § 11. Umowa forfaitingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 303 II. Elementy istotne oraz funkcje forfaitingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304 III. Charakter prawny forfaitingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306 § 12. Umowy powiernicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 I. Historyczny rozwój, poj(cid:266)cie i rodzaje powiernictwa . . . . . . . . . . . . . . . . 310 II. Elementy prawnorzeczowe i zobowi(cid:261)zaniowe powiernictwa . . . . . . . . . 315 III. Powiernictwo a instytucje wykazuj(cid:261)ce podobne cechy . . . . . . . . . . . . . . 317 IV. Przewłaszczenie na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319 V. Przelew na zabezpieczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328 VI. Zarz(cid:261)d powierniczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329 VII. Powierniczy rachunek bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 VIII. Inne czynno(cid:286)ci powiernicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 333 IX. Ochrona uprawnionego ze stosunku powierniczego . . . . . . . . . . . . . . . . 334 Rozdział IV. Umowy o (cid:286)wiadczenie usług . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 § 13. Umowy o (cid:286)wiadczenie usług medycznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343 I. Uwagi ogólne – rodzaje umów o (cid:286)wiadczenie usług medycznych . . . . . 343 II. Umowy o usługi medyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 344 III. Umowy o udzielanie (cid:286)wiadcze(cid:276) zdrowotnych zawierane mi(cid:266)dzy NFZ a (cid:286)wiadczeniodawcami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362 § 14. Umowy zwi(cid:261)zane z obrotem pieni(cid:266)(cid:298)nym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 I. Umowa lombardowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382 II. Umowa sponsorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 391 § 15. Umowa outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 I. Uwagi wprowadzaj(cid:261)ce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398 II. Umowna konstrukcja outsourcingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 401 III. Outsourcing bankowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 § 16. Umowy internetowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 I. Umowy elektroniczne – próba deinicji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410 II. Umowy z dostawcami usług internetowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 420 § 17. Umowy nienazwane w działalno(cid:286)ci energetycznej . . . . . . . . . . . . . . . 434 I. Wprowadzenie do problematyki umów nienazwanych w prawie energetycznym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434 II. Umowa kompleksowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444 VIII Spis tre(cid:286)ci III. Umowa magazynowania paliw gazowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 453 IV. Umowa o (cid:286)wiadczenie usług skraplania (regazyikacji) gazu ziemnego . 462 V. Umowy pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467 Rozdział V. Umowy nienazwane w działalno(cid:286)ci transportowej . . . . . . . . . . . 479 § 18. Umowa czarteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480 II. Zakres regulacji normatywnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481 III. Geneza i uzasadnienie gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483 IV. Poj(cid:266)cie i charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 487 V. Strony umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491 VI. Natura (wła(cid:286)ciwo(cid:286)ci) stosunku czarteru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 493 VII. Prawa i obowi(cid:261)zki stron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 496 VIII. Odpowiedzialno(cid:286)ć za niewykonanie lub nienale(cid:298)yte wykonanie umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 503 § 19. Umowa przewozu multimodalnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 510 I. Poj(cid:266)cie i przesłanki rozwoju transportu multimodalnego . . . . . . . . . . . . 510 II. Natura (wła(cid:286)ciwo(cid:286)ci) stosunku zobowi(cid:261)zaniowego wynikaj(cid:261)cego z zawarcia tej umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511 § 20. Umowy pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 I. Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 514 II. Umowy o dost(cid:266)pie i korzystaniu z w(cid:266)złów i tras komunikacyjnych oraz o usługi pilota(cid:298)owe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 515 III. Umowa o wykonanie czynno(cid:286)ci ładunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 IV. Szczególne umowy w transporcie kolejowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522 Rozdział VI. Papiery warto(cid:286)ciowe i czynno(cid:286)ci bankowe . . . . . . . . . . . . . . . . 525 § 21. Zało(cid:298)enia metodologiczne klasyikacji umów jako nienazwanych . . 530 I. Uwagi na temat poj(cid:266)cia umowy nazwanej i nienazwanej . . . . . . . . . . . . 530 § 22. Umowa o oferowanie publiczne papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . 543 I. Poj(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543 II. Sporz(cid:261)dzenie prospektu emisyjnego i jego zatwierdzenie przez Komisj(cid:266) Nadzoru Finansowego – zagadnienia wybrane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 544 III. Marketing bezpo(cid:286)redni oferty publicznej obejmuj(cid:261)cy proces bookbuildingu (budowanie ksi(cid:261)(cid:298)ki popytu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549 IV. Dystrybucja oferty publicznej (organizacja procesu sprzeda(cid:298)y) . . . . . . 550 V. Charakter prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551 VI. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 § 23. Umowa gwarancji zamkni(cid:266)cia oferty publicznej (umowa o subemisj(cid:266)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 I. Cel gospodarczy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 II. Nazwa ustawowa a nazwa empiryczna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558 III. Umowa o subemisj(cid:266) inwestycyjn(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560 IV. Umowa o subemisj(cid:266) usługow(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570 V. Umowy pokrewne do umów o subemisj(cid:266) – wzmianka . . . . . . . . . . . . . . 577 § 24. Umowa o stabilizowanie kursu giełdowego akcji . . . . . . . . . . . . . . . . 577 I. Poj(cid:266)cie i cel umowy o stabilizowanie kursu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 II. Stabilizowanie kursu w (cid:286)wietle prawa polskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578 III. Stabilizowanie kursu w (cid:286)wietle prawa europejskiego . . . . . . . . . . . . . . . 579 IV. Uwagi ko(cid:276)cowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583 § 25. Umowa o sponsorowan(cid:261) emisj(cid:266) kwitów depozytowych . . . . . . . . . . . 585 I. Poj(cid:266)cie kwitu depozytowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585 II. Charakter prawny kwitu depozytowego w prawie polskim . . . . . . . . . . . 585 III. Rodzaje emisji kwitów depozytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589 IV. Funkcje kwitów depozytowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592 IX Spis tre(cid:286)ci § 26. Umowy dotycz(cid:261)ce instrumentów pochodnych od papierów warto(cid:286)ciowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 I. Poj(cid:266)cie instrumentu pochodnego – uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593 II. Kontrakt opcyjny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 III. Kontrakt terminowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 614 § 27. Wnioski co do przeniesienia badanych umów do kategorii umów nazwanych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617 § 28. Bankowe umowy nienazwane w polskiej praktyce bankowej . . . . . . 622 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 622 II. Umowa zlecenia udzielenia kredytu bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623 III. Umowa kaucji bankowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 IV. Umowa bankowego konsorcjum kredytowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 640 V. Bankowa umowa przewłaszczenia ruchomo(cid:286)ci na zabezpieczenie . . . . . 651 VI. Bankowa umowa przewłaszczenia nieruchomo(cid:286)ci na zabezpieczenie . . 658 VII. Umowa sejfu bankowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 662 VIII. Bankowa umowa sekurytyzacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 665 § 29. Umowy terminowe i umowy swapowe w polskiej praktyce bankowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 II. Umowy terminowe i umowy swapowe jako tzw. instrumenty inansowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 670 III. Bankowe umowy terminowe i swapowe jako tzw. instrumenty pochodne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 671 IV. Wzorce umowne w zakresie umów terminowych i umów swapowych . 673 V. Ogólne cechy jurydyczne umowy terminowej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 674 VI. Umowy terminowe typu forward . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 676 VII. Umowy terminowe typu FRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 678 VIII. Umowy swapowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 679 Rozdział VII. Ubezpieczenia gospodarcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 685 § 30. Umowa reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 688 I. Umowa reasekuracji jako umowa nienazwana w ubezpieczeniach . . . . . 688 II. Geneza reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 689 III. Funkcje umowy reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 690 IV. Zakres stosowania przepisów KC o umowie ubezpieczenia do reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 691 V. Poj(cid:266)cie reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 692 VI. Cechy umowy reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693 VII. Tre(cid:286)ć umowy reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 697 VIII. Rodzaje reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 701 IX. Zawarcie umowy reasekuracji. Forma umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 705 X. Zako(cid:276)czenie stosunku prawnego reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 XI. Umowy zbli(cid:298)one do reasekuracji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 706 § 31. Umowa brokerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 I. Geneza po(cid:286)rednictwa ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 707 II. Poj(cid:266)cie po(cid:286)rednictwa ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 708 III. Rodzaje po(cid:286)rednictwa ubezpieczeniowego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 711 IV. Umowa brokerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 713 V. Deinicja umowy brokerskiej oraz jej charakter prawny . . . . . . . . . . . . . 721 VI. Tre(cid:286)ć umowy brokerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 726 VII. Prawa i obowi(cid:261)zki stron umowy brokerskiej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 729 VIII. Sytuacja prawna brokera w relacjach z ubezpieczycielem . . . . . . . . . . . 735 IX. Prowizja brokerska (kurta(cid:298)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 736 X Spis tre(cid:286)ci Rozdział VIII. Prawa na dobrach niematerialnych i własno(cid:286)ć przemysłowa . . 745 § 32. Umowa franchisingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 747 II. Franchising jako zjawisko ekonomiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 748 III. Regulacja prawna umowy franchisingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 753 IV. Tre(cid:286)ć umowy franchisingu wykształcona w praktyce (typ empiryczny) . 756 V. Kwaliikacja prawna umowy franchisingu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 766 § 33. Umowa know-how . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 I. Przedmiot i zakres rozwa(cid:298)a(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 773 II. Know-how jako przedmiot umowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 774 III. Stosunek zobowi(cid:261)zaniowy wynikaj(cid:261)cy z umowy know-how . . . . . . . . . 779 IV. Umowa know-how jako umowa nienazwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 782 § 34. Umowa o udost(cid:266)pnienie tajemnicy przedsi(cid:266)biorstwa . . . . . . . . . . . . . 784 I. Tajemnica przedsi(cid:266)biorstwa jako przedmiot umowy . . . . . . . . . . . . . . . . 784 II. Umowa o udost(cid:266)pnienie tajemnicy przedsi(cid:266)biorstwa jako umowa nienazwana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 787 Rozdział IX. Umowy strukturalne i organizacyjne w gospodarce . . . . . . . . 791 § 35. Umowy dotycz(cid:261)ce przedsi(cid:266)biorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 I. Umowa o zbycie przedsi(cid:266)biorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 798 II. Oddanie przedsi(cid:266)biorstwa do odpłatnego korzystania . . . . . . . . . . . . . . . 844 III. Umowa o przekazywanie zysku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 858 IV. Umowa w sprawie due diligence przedsi(cid:266)biorstwa . . . . . . . . . . . . . . . . . 866 V. Umowa o zarz(cid:261)dzanie przedsi(cid:266)biorstwem (kontrakt mened(cid:298)erski) . . . . . 871 § 36. Umowy o wspólne przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cie (joint venture) . . . . . . . . . . . . . . . 877 I. Typologia umów o wspólne przedsi(cid:266)wzi(cid:266)cie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 877 II. Umowa joint venture – porozumienie wspólników (akcjonariuszy) . . . 890 III. Umowa konsorcjum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 917 IV. Umowa pool’u . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 928 § 37. Umowy koncernowe – problem regulacji art. 7 KSH . . . . . . . . . . . . 934 § 38. Umowa o współprac(cid:266) gospodarcz(cid:261) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 I. Przedmiot i zakres rozwa(cid:298)a(cid:276) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 941 II. Kooperacja jako zjawisko ekonomiczne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . 942 III. Konstrukcja stosunku kooperacyjnego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 945 IV. Charakter prawny umowy rodz(cid:261)cej stosunek kooperacyjny . . . . . . . . . . 951 § 39. Umowy zało(cid:298)ycielskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 I. Uwagi wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 957 II. Umowa spółki jako umowa zało(cid:298)ycielska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 959 III. Umowy zało(cid:298)ycielskie spółdzielni i stowarzyszenia oraz fundacji . . . . 965 IV. Ogólna charakterystyka umów zało(cid:298)ycielskich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 969 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 971 XI Wykaz skrótów 1. (cid:295)ródła prawa Dyrektywa 86/653/EEC ................. dyrektywa Rady 86/653 z 18.12.1986 r. w sprawie koordynacji usta- wodawstw Pa(cid:276)stw Członkowskich odnosz(cid:261)cych si(cid:266) do przedsta- wicieli handlowych działaj(cid:261)cych na własny rachunek (Dz.Urz. UE L 1986.382.17) FInwU . . . . . . . . . . . . ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) FunkSystElektrR . . . . rozporz(cid:261)dzenie Ministra Gospodarki z 4.5.2007 r. w sprawie szcze- gółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93, poz. 623 ze zm.) GHazU . . . . . . . . . . . . ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) GospNierU . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomo(cid:286)ciami (tekst jedn.: Dz.U. GZakłWU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) z 2004 r. Nr 4, poz. 27 ze zm.) buch) J(cid:266)zPolU . . . . . . . . . . . ustawa z 7.10.1999 r. o j(cid:266)zyku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) KC . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) KC franc. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny francuski z 1804 r. (Cciv – Code civil) KC niem. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny niemiecki z 1896 r. (BGB – Bürgerliches Gesetz- KC włos. . . . . . . . . . . Kodeks cywilny włoski z 1942 r. (Cc – Codice civile) KH . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) KH franc. . . . . . . . . . . Kodeks handlowy z 1807 r. (CC – Code de commerce) KH niem. . . . . . . . . . . Kodeks handlowy niemiecki z 1987 r. (HGB – Handelsgesetzbuch) KK . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKS . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst jedn.: Dz.U. KM . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 217, z 2007 r. Nr 111, poz. 765 ze zm.) poz. 1689) KomPrywU . . . . . . . . ustawa z 30.8.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 ze zm.) Konstytucja RP . . . . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm., sprost. Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz. 319) Konwencja wiede(cid:276)ska . Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach mi(cid:266)dzynarodowej sprzeda(cid:298)y towarów, sporz(cid:261)dzona w Wiedniu 11.4.1980 r. (Dz.U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286) KP . . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. Nr 21, KPA . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks post(cid:266)powania administracyjnego (tekst KPC . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks post(cid:266)powania cywilnego (Dz.U. Nr 43, jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KredKonsU . . . . . . . . . ustawa z 20.7.2001 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. Nr 100, poz. 1081 poz. 94 ze zm.) poz. 296 ze zm.) ze zm.) XIII Wykaz skrótów KrRejSU . . . . . . . . . . . ustawa z 20.8.1997 r. o Krajowym Rejestrze S(cid:261)dowym (tekst jedn.: KSH . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 Dz.U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186) ze zm.) Nr 46, poz. 275) KW . . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykrocze(cid:276) (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. KWU . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.7.1982 r. o ksi(cid:266)gach wieczystych i hipotece (tekst jedn.: KZ . . . . . . . . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.10.1933 r. – Kodeks Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) zobowi(cid:261)za(cid:276) (Dz.U. Nr 82, poz. 599) ObligU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.6.1995 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz.U. z 2001 r. Nr 120, ObrIFinU . . . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o obrocie instrumentami inansowymi (Dz.U. OchrDanychU . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. poz. 1300 ze zm.) Nr 183, poz. 1538 ze zm.) z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) Nr 50, poz. 331 ze zm.) OchrKonkurU . . . . . . ustawa z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. OchrKonsU . . . . . . . . ustawa z 2.3.2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno(cid:286)ci za szkod(cid:266) wyrz(cid:261)dzon(cid:261) przez produkt niebezpiecz- ny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) OchrZdrPsychU . . . . . ustawa z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. Nr 111, poz. 535 ze zm.) OfertaPublU . . . . . . . . ustawa z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadza- nia instrumentów inansowych do zorganizowanego systemu obro- tu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) OR . . . . . . . . . . . . . . . Prawo obligacyjne szwajcarskie z 1911 r. (Obligationenrecht) OrdPU . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) PDOFizU . . . . . . . . . . ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób izycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307) PDOPrU . . . . . . . . . . . ustawa z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst PECL . . . . . . . . . . . . . Zasady Europejskiego Prawa Umów (Principles of International Con- jedn.: Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) tract Law) PEL CAFDC . . . . . . . Zasady Prawa Europejskiego dotycz(cid:261)ce umowy agencji handlowej, fran- chisingu i dystrybucji (Principles of European Law. Commercial Agency, Franchise and Distribution Contracts) Piel(cid:266)gPoło(cid:298)U . . . . . . . ustawa z 5.7.1996 r. o zawodach piel(cid:266)gniarki i poło(cid:298)nej (tekst jedn.: PodpisElektrU . . . . . . ustawa z 18.9.2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1217 ze zm.) Po(cid:286)rUbezpU . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o po(cid:286)rednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. Nr 124, ze zm.) poz. 1154 ze zm.) PPU . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 25.9.1981 r. o przedsi(cid:266)biorstwach pa(cid:276)stwowych (tekst jedn.: PraktRynkU . . . . . . . . ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom ryn- Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ze zm.) kowym (Dz.U. Nr 171, poz. 1206) PrBank . . . . . . . . . . . . ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2002 r. PrBank z 1989 r. . . . . . ustawa z 31.1.1989 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz.U. z 1992 r. PrCzek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo czekowe (Dz.U. Nr 37, poz. 283 ze zm.) PrEnerg . . . . . . . . . . . . ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) Nr 72, poz. 359 ze zm.) Nr 89, poz. 625 ze zm.) XIV Nr 189, poz. 1159 ze zm.) Nr 50, poz. 601 ze zm.) Nr 188, poz. 1848 ze zm.) ze zm.) Wykaz skrótów poz. 696 ze zm.) Nr 189, poz. 1158 ze zm.) PrLot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 100, PrNot . . . . . . . . . . . . . ustawa z 14.2.1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. PrPacjentaU . . . . . . . . ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.) PrPapW . . . . . . . . . . . ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)- ciowymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937 ze zm.) PrPapW z 1991 r. . . . . ustawa 22.3.1991 r. – Prawo o publicznym obrocie papierami warto(cid:286)cio- wymi i funduszach powierniczych (tekst jedn.: Dz.U. z 1994 r. Nr 58, poz. 239 ze zm.) PrPoczt . . . . . . . . . . . . ustawa z 12.6.2003 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. PrPrzew . . . . . . . . . . . ustawa z 15.11.1984 r. – Prawo przewozowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. PrSpółdz . . . . . . . . . . . ustawa z 16.9.1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2003 r. PrTelek . . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.7.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 PrUpNapr . . . . . . . . . . ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadło(cid:286)ciowe i naprawcze (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361) PrWeksl . . . . . . . . . . . . ustawa z 28.4.1936 r. – Prawo wekslowe (Dz.U. Nr 37, poz. 282 ze zm.) PrWłPrzem . . . . . . . . . ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własno(cid:286)ci przemysłowej (tekst jedn.: PrywPPU . . . . . . . . . . ustawa z 13.7.1990 r. o prywatyzacji przedsi(cid:266)biorstw pa(cid:276)stwowych Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) (Dz.U. Nr 51, poz. 298 ze zm.) z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) PrZamPubl . . . . . . . . . ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówie(cid:276) publicznych (tekst jedn.: Dz.U. rozporz(cid:261)dzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 .............. rozporz(cid:261)dzenie Komisji (WE) Nr 2273/2003 z 22.12.2003 r. wykonuj(cid:261)ce dyrektyw(cid:266) 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnie(cid:276) dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów inanso- wych (Dz.Urz. UE L 2003.336.33) rozporz(cid:261)dzenie Komisji (WE) Nr 2790/1999 .............. rozporz(cid:261)dzenie Komisji (WE) z 22.12.1999 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumie(cid:276) wertykalnych i praktyk uzgodnionych (Dz.Urz. UE L 1999.336.21) SprzedKonsU . . . . . . . ustawa z 27.7.2002 r. o szczególnych warunkach sprzeda(cid:298)y konsumenc- kiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) SwobGospU . . . . . . . . ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalno(cid:286)ci gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 ze zm.) (cid:285)wiadOpZdrU . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o (cid:286)wiadczeniach opieki zdrowotnej inansowanych ze (cid:286)rodków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) (cid:285)wiadUsłElU . . . . . . . ustawa z 18.7.2002 r. o (cid:286)wiadczeniu usług drog(cid:261) elektroniczn(cid:261) (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) z 2010 r. Nr 11, poz. 66) UbezpU . . . . . . . . . . . ustawa z 22.5.2003 r. o działalno(cid:286)ci ubezpieczeniowej (tekst jedn.: Dz.U. WarOpZdrR . . . . . . . . rozporz(cid:261)dzenie Min. Zdrowia z 6.5.2008 r. w sprawie ogólnych warun- ków umów o udzielanie (cid:286)wiadcze(cid:276) opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 81, poz. 484) ZakłOpZdrowU . . . . . ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) XV Wykaz skrótów ZastRejU . . . . . . . . . . ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst ZawLekU . . . . . . . . . . ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: jedn.: Dz.U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 ze zm.) ZmKC z 1990 r. . . . . . ustawa z 28.7.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 55, Dz.U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.) ZmKC z 2003 r. . . . . . ustawa z 14.2.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektó- ZmPrBank z 2004 r. . . ustawa z 1.4.2004 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz o zmianie ZNKU . . . . . . . . . . . . ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: poz. 321 ze zm.) rych innych ustaw (Dz.U. Nr 49, poz. 408) innych ustaw (Dz.U. Nr 91, poz. 870) Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy orzekaj(cid:261)ce ETS . . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwo(cid:286)ci NSA . . . . . . . . . . . . . . Naczelny S(cid:261)d Administracyjny SA . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Apelacyjny SN . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy SN (PS) . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie SN (PSIC) . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Cywilnej (w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej) SN (PSIAPiUS) . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w pełnym składzie Izby Administracyjnej, Pracy i Ubez- piecze(cid:276) Społecznych (od roku 1990: Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecz- nych) SN (7) . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Najwy(cid:298)szy w składzie siedmiu s(cid:266)dziów SO . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Okr(cid:266)gowy SP . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Powiatowy SR . . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Rejonowy SW . . . . . . . . . . . . . . . S(cid:261)d Wojewódzki 3. Czasopisma AUMCS . . . . . . . . . . . Annales Universitatis M. Curie-Skłodowska AUNC . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Nicolai Copernici AUWr . . . . . . . . . . . . . Acta Universitatis Wratislaviensis BB . . . . . . . . . . . . . . . Bezpieczny Bank BS . . . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn Skarbowy BSN . . . . . . . . . . . . . . Biuletyn S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego CFO . . . . . . . . . . . . . . CFO Magazyn Finansistów ECR . . . . . . . . . . . . . . European Court Reports GB . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta Bankowa GS . . . . . . . . . . . . . . . Gazeta S(cid:261)dowa KPP . . . . . . . . . . . . . . Kwartalnik Prawa Prywatnego KSP . . . . . . . . . . . . . . Krakowskie Studia Prawnicze MoP . . . . . . . . . . . . . . Monitor Prawniczy NP . . . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OSN . . . . . . . . . . . . . . Zbiór Orzecze(cid:276) S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego. Orzeczenia Izby Cywilnej (w latach 1933–1952), Orzecznictwo S(cid:261)du Najwy(cid:298)szego (w latach 1953–1961: Izby Cywilnej i Izby Karnej, w roku 1962: Izby Cywilnej, w latach 1963–1981: Izby Cywilnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1982–1989: Izby Cywilnej i Administracyjnej oraz Izby Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w latach 1990–1994: Izby Cywilnej oraz Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpiecze(cid:276) Społecznych, w 1995 roku: Izby Cywilnej) XVI Wykaz skrótów OSP . . . . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich – Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (1921–1939), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich i Komisji Arbitra(cid:298)owych (1957–1989), Orzecznictwo S(cid:261)dów Polskich (od 1990) Pal. . . . . . . . . . . . . . . . Palestra PB . . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Bankowe PG . . . . . . . . . . . . . . . Prawo Gospodarcze PiM . . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . . . Pa(cid:276)stwo i Prawo PiZS . . . . . . . . . . . . . . Prawo i Zabezpieczenie Społeczne PP . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Podatkowy PPA . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa i Administracji PPH . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Prawa Handlowego PPHZ . . . . . . . . . . . . . Problemy Prawne Handlu Zagranicznego PPW . . . . . . . . . . . . . . Prawo Papierów Warto(cid:286)ciowych PS . . . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d S(cid:261)dowy Pr. Sp. . . . . . . . . . . . . . Prawo Spółek PUG . . . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ustawodawstwa Gospodarczego PUSIG . . . . . . . . . . . . Przegl(cid:261)d Ubezpiecze(cid:276) Społecznych i Gospodarczych Rej. . . . . . . . . . . . . . . . Rejent R. Pr. . . . . . . . . . . . . . . Radca Prawny RPEiS . . . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny SI . . . . . . . . . . . . . . . . Studia Iuridica SPE . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawno-Ekonomiczne SPP . . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawa Prywatnego TPP . . . . . . . . . . . . . . . Transformacje Prawa Prywatnego Wok. . . . . . . . . . . . . . . Wokanda ZNUMK . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ZNUO . . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Opolskiego 4. Pi(cid:286)miennictwo Allerhand, Komentarz M. Allerhand, Kodeks handlowy. Komentarz KH 1935, Lwów 1935 Czachórski, 1968 (1970, 1978, 1983) ...... W. Czachórski, Prawo zobowi(cid:261)za(cid:276) w zarysie, Warszawa 1968, 1970, Czachórski, 1994 (1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2007) ....... W. Czachórski, Zobowi(cid:261)zania. Zarys wykładu (opracowanie: A. Brzo- zowski, M. Safjan, E. Skowro(cid:276)ska-Bocian), Warszawa 1994, 1995, 1996, 1999, 2002, 2003, 2004, 2007 KC z Komentarzem, t. [ ] .............................. Kodeks cywilny z Komentarzem (pod red. J. Winiarza), t. I i II, Warsza- 1978, 1983 wa 1980, 1989 Komentarz do KC, Ks. [ ], t. [ ] .................. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi(cid:266)ga pierwsza, Cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1998, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007; Ksi(cid:266)ga druga, Własno(cid:286)ć i inne prawa rzeczowe, Warszawa 1996, 1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007; Ksi(cid:266)ga trzecia, Zobowi(cid:261)zania, t. I i II, Warszawa 1996/1997, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007; Ksi(cid:266)ga czwarta, Spad- ki, I, Warszawa 1995, 1999, 2001, 2002, 2005, 2006, 2007 Komentarz KC, t. [ ], 1972 .................... Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa (pod red. Z. Resicha, J. Ignatowicza, J. Pietrzykowskiego i I. Bielskiego), t. I–III, Warszawa 1972 XVII Wykaz skrótów Komentarz KC, t. [ ] ............................. Kodeks cywilny. Komentarz (pod red. K. Pietrzykowskiego), t. I, War- szawa 1997, 1999, 2002, 2004, 2005, 2008; t. II, Warszawa 1998, 2000, 2003, 2004, 2005, 2009 Komentarz KH, t. [ ] .............................. S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, J. Szwaja, Kodeks handlowy. Komentarz, t. I, Warszawa 1994, 1997; t. II, Warszawa 1998 Komentarz KSH, t. [ ] .............................. S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, A. Szuma(cid:276)ski, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I, Warszawa 2001, 2006; t. II, Warszawa 2002, 2005; t. III, Warszawa 2003, 2009; t. IV, Warszawa 2004, 2009; t. V, Warszawa 2004, 2008 Komentarz KSH, t. [ ] .............................. S. Sołtysi(cid:276)ski, A. Szajkowski, A. Szuma(cid:276)ski, M. Tarska, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. II, Warszawa 2005 Longchamps de Berier, Zobowi(cid:261)zania, 1939 (1948, 1999) ................ R. Longchamps de Berier, Polskie prawo cywilne, t. II, Zobowi(cid:261)zania, Lwów 1939; Polskie prawo cywilne, t. II, Zobowi(cid:261)zania, Lwów 1939 (wydanie anastatyczne – Pozna(cid:276) 1999); Zobowi(cid:261)zania, Pozna(cid:276) 1948 Ł(cid:266)towska, Prawo umów, 1999 (2002) ..... E. Ł(cid:266)towska, Prawo umów konsumenckich, Warszawa 1999, 2002 Ohanowicz, Górski, Zarys ........................... A. Ohanowicz, J. Górski, Zarys prawa zobowi(cid:261)za(cid:276), Warszawa 1970 Radwa(cid:276)ski, Prawo cywilne, 1993 (1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007) ................. Z. Radwa(cid:276)ski, Prawo cywilne – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1993, 1994, 1997, 1999, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007 Radwa(cid:276)ski, Zobowi(cid:261)zania, 1994 (1995, 1996, 1998, 2001, 2003) ................. Z. Radwa(cid:276)ski, Zobowi(cid:261)zania – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1994, 1995, Radwa(cid:276)ski, Olejniczak, Zobowi(cid:261)zania, 2004 (2005, 2006, 2008) ...... Z. Radwa(cid:276)ski, A. Olejniczak, Zobowi(cid:261)zania – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, Warszawa 1996, 1998, 2001, 2003 2004, 2005, 2006, 2008 Radwa(cid:276)ski, Panowicz-Lipska, Zobowi(cid:261)zania, 1996 (1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008) ........................... Z. Radwa(cid:276)ski, J. Panowicz-Lipska, Zobowi(cid:261)zania – cz(cid:266)(cid:286)ć szczegółowa, Warszawa 1996, 1998, 2001, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008 Rajski, Kocot, Zaradkiewicz, Prawo kontraktów ....... J. Rajski, W. Kocot, K. Zaradkiewicz, Prawo kontraktów handlowych, Warszawa 2007 System, t. [ ] . . . . . . . . System prawa cywilnego, praca zbiorowa, t. I, Ossolineum 1974; 1985; t. II, Ossolineum 1977; t. III, cz. 1, Ossolineum 1981; t. III, cz. 2, Osso- lineum 1976; t. IV, Ossolineum 1986 System PrHandl . . . . . System Prawa Handlowego, t. 1, Prawo handlowe – cz(cid:266)(cid:286)ć ogólna, War- szawa 2009; t. 2A, Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007; t. 2B, XVIII Wykaz skrótów Prawo spółek handlowych, Warszawa 2007; t. 5, Prawo umów handlo- wych, Warszawa 2006; t. 7, Post(cid:266)powanie s(cid:261)dowe w sprawach gospo- darczych, Warszawa 2007; t. 8, Arbitra(cid:298) handlowy, Warszawa 2010 System PrPryw, t. [ ] .............................. System Prawa Prywatnego, t. 1, Warszawa 2007; t. 2, Warszawa 2002, 2008; Suplement do t. 2, Warszawa 2004; t. 3, Warszawa 2003, 2007; t. 4, Warszawa 2005, 2007; t. 5, Warszawa 2006; t. 6, Warszawa 2009; t. 7, Warszawa 2001, 2003; t. 8, Warszawa 2004; t. 10, Warszawa 2009; t. 11, Warszawa 2009; t. 12, Warszawa 2003; t. 13, Warszawa 2003, 2007; t. 16, Warszawa 2008; t. 18, Warszawa 2005, 2010, Suplement do t. 18, Warszawa 2006; t. 19, Warszawa 2006 Włodyka, Prawo papierów warto(cid:286)ciowych ............ Prawo papierów warto(cid:286)ciowych (pod red. S. Włodyki), Warszawa 2004 Włodyka, Prawo umów, 1993 (2001) ................. Prawo umów w obrocie gospodarczym (pod red. S. Włodyki), Kraków 1993, Warszawa 2001 Wolter, Prawo cywilne, 1963 (1967, 1972, 1977, 1979, 1986) ....... A. Wolter, Prawo cywilne. Zarys cz(cid:266)(cid:286)ci ogólnej, Warszawa 1963, 1967, 1972, 1977, 1979, 1986 Wolter, Ignatowicz, Stefaniuk, Prawo cywilne, 1996 (1998, 1999, 2001) ...... A. Wolter, J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo cywilne. Zarys cz(cid:266)(cid:286)ci ogól- nej, Warszawa 1996, 1998, 1999, 2001 5. Inne skróty ARCM . . . . . . . . . . . . automatyczny układ regulacji cz(cid:266)stotliwo(cid:286)ci i mocy ARNE . . . . . . . . . . . . . automatyczne układy regulacji napi(cid:266)ć w w(cid:266)złach wytwórczych art. . . . . . . . . . . . . . . . artykuł cyt. . . . . . . . . . . . . . . . cytat, cytowana (-e, -y) Dz.U. . . . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw Dz.Urz. . . . . . . . . . . . . Dziennik Urz(cid:266)dowy GPW . . . . . . . . . . . . . . Giełda Papierów Warto(cid:286)ciowych S.A. w Warszawie IRESP . . . . . . . . . . . . . Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej itd. . . . . . . . . . . . . . . . i tak dalej itp. . . . . . . . . . . . . . . . i temu podobne KEL . . . . . . . . . . . . . . Kodeks Etyki Lekarskiej KNF . . . . . . . . . . . . . . Komisja Nadzoru Finansowego m.in. . . . . . . . . . . . . . . mi(cid:266)dzy innymi n. . . . . . . . . . . . . . . . . . nast(cid:266)pna (-e, -y) Nb . . . . . . . . . . . . . . . . numer brzegowy NFZ . . . . . . . . . . . . . . Narodowy Fundusz Zdrowia niepubl. . . . . . . . . . . . . niepublikowane (-y, -a) NIP . . . . . . . . . . . . . . . numer identyikacji podatkowej np. . . . . . . . . . . . . . . . . na przykład Nr . . . . . . . . . . . . . . . . numer OSM . . . . . . . . . . . . . . operator systemu magazynowego OSP . . . . . . . . . . . . . . operator sieci przesyłowej orz. . . . . . . . . . . . . . . . orzeczenie PGNiG . . . . . . . . . . . . Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. pkt . . . . . . . . . . . . . . . punkt por. . . . . . . . . . . . . . . . porównaj post. . . . . . . . . . . . . . . postanowienie XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prawo zobowiązań – umowy nienazwane. Tom 9
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: