Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01038 006777 18988478 na godz. na dobę w sumie
Premie i nagrody - ebook/pdf
Premie i nagrody - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 8
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7677-251-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jeśli zastanawiasz się:

Na wszystkie te pytania znajdziesz w specjalnym wydaniu miesięcznika „Prawo pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” w całości poświęconym zasadom przyznawania pracownikom premii i nagród. Przedstawiamy w nim również orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii, które pomoże Ci prawidłowo wprowadzać, a następnie wypłacać premie i nagrody uprawnionym pracownikom.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

P r a w o P r a c y w orzeczeniach Sądu Najwyższego NUMER SPECJALNY NUMER PECJALNY Premie i nagrody Premie i nagrody Wynagrodzenie to nie tylko pensja zasadnicza Często spotykanymi dodatkowymi ele- mentami wynagrodzenia są premie. Mogą jednak różnić się rodzajem i zasadami wy- płaty. A zatem pracodawca, który chce wy- płacać pracownikom tego rodzaju świad- czenie, powinien zdecydować, czy: (cid:190) określić konkretne, mierzalne warunki, po których spełnieniu pracownicy byliby uprawnieni do premii, (cid:190) pozostawić sobie znaczną swobodę w przy- znawaniu pracownikom dodatkowego świadczenia za dobrze wykonaną pracę i zamiast premii wypłacać nagrodę. Oba te świadczenia traktowane są bo- wiem często jako tożsame, tymczasem mają zupełnie różny charakter. Powinieneś przy tym pamiętać, że to nie nadana świadcze- niu nazwa ma decydujące znaczenie. Nie wystarczy zatem nazwać świadczenia „pre- mią uznaniową”, aby faktycznie mieć zupeł- ną swobodę w jego przyznawaniu pracowni- kom. Gdy bowiem jednocześnie w umowie lub wewnętrznych przepisach płacowych dokładnie określisz przesłanki nabycia ta- kiego świadczenia, to nawet jeśli nazwiesz je „uznaniowym”, i tak pracownik będzie miał do niego prawo po spełnieniu wskaza- nych przez Ciebie warunków premiowych. Zdaniem Sądu Najwyższego O rodzaju premii decyduje jej charakter, a nie nazwa. Nazwanie premii premią uznaniową lub nagrodą przy jednocze- snym określeniu konkretnych i spraw- dzalnych warunków jej nabycia bądź utraty oznacza, że faktycznie mamy do czynienia z premią regulaminową. Wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., I PK 272/04, OSNP z 2006 r. nr 5–6, poz. 80 Szanowni Państwo, wiele fi rm ciągle jeszcze musi ciąć środki przeznaczone na wynagrodzenia. Z drugiej strony pracownicy są już zmęczeni brakiem podwyżek. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może się okazać wprowadzenie systemu premiowania czy też nagród. Warto jednak pamiętać, że świadczenia te różnią się od siebie i to bynajmniej nie nazwa decyduje o ich charakterze prawnym. Czy zatem wiecie Państwo: (cid:190) czy lepiej wprowadzić premię regulaminową, czy może system nagród (zwanych często premiami uznaniowymi)? (cid:190) czym te świadczenia różnią się między sobą? (cid:190) w jaki sposób wprowadzić regulamin premiowania i jakie zapisy powinny się w nim znaleźć? (cid:190) kiedy pracownik ma prawo domagać się od pracodawcy wypłaty premii? (cid:190) czy można dochodzić wypłaty nagrody przed sądem pracy? Na wszystkie te pytania odpowiadamy w specjalnym wydaniu miesięcznika „Prawo pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” w całości poświęconym zasadom przyznawa- nia pracownikom premii i nagród. Przedstawiamy w nim również orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii, które pomoże Państwu prawidłowo wprowadzać, a następ- nie wypłacać premie i nagrody uprawnionym pracownikom. Zapraszam do lektury! Dominik Wajda Sąd Najwyższy, Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych, konsultant merytoryczny „Prawa pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego” ISBN 978-83-7677-251-6 W TYM NUMERZE M.IN.: Premia regulaminowa ..... 2 (cid:132) Jaki jest cel wprowadzenia premii regulaminowej? (cid:132) Gdzie zapisać zasady przyznawania premii? (cid:132) 4 elementy, które powinieneś określić w regulaminie premiowania (cid:132) W jaki sposób można konstruować przesłanki nabycia prawa do premii? (cid:132) Tryb obniżenia lub pozbawienia pracownika prawa do premii (cid:132) Dochodzenie przez pracownika prawa do premii (cid:132) Zmiana treści regulaminu (zasad premiowania) Nagroda, zwana premią „uznaniową” ................... 7 (cid:132) Różnice między premią regulaminową a nagrodą (cid:132) Kto decyduje o przyznaniu nagrody i jej wysokości? (cid:132) Jakie zapisy o nagrodzie mogą się znaleźć w wewnętrznych przepisach płacowych? (cid:132) Kiedy pracownik może żądać od pracodawcy wypłaty nagrody? (cid:132) A gdy omyłkowo wypłaciłeś nagrodę w zbyt dużej wysokości? Wliczanie premii i nagród do wynagrodzenia (zasiłku) chorobowego ................. 8 (cid:132) Określ wyraźnie, czy premia (nagroda) przysługuje za czas choroby (cid:132) Oprócz zapisów regulaminowych liczy się też stosowana praktyka § NUMER SPECJALNY Prawo Pracy w orzeczeniach Sądu Najwyższego Premia regulaminowa Premia regulaminowa jest fakultatyw- nym składnikiem wynagrodzenia. A za- tem żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy nie zobowiązuje pracodawcy do jej wprowadzenia. Jednak z reguły warto to zrobić, aby powiązać za- angażowanie i wydajność pracowników z wysokością ich wynagrodzenia. Ważne! System wynagradzania za- wierający premię regulaminową spraw- dzi się przede wszystkim u pracodawców zajmujących się działalnością handlową lub produkcyjną. Przykład: W jednej z fi rm dla przedstawicieli han- dlowych przewidziano stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł brutto. Pracownicy otrzymują je nie- zależnie od własnych wyników. Tak ukształtowana pensja nie motywuje ich do zwiększenia wydajności. Premia regulaminowa W innej fi rmie przedstawiciele han- dlowi mają pensję dwuskładnikową: (cid:190) zasadniczą w wysokości 3.500 zł brut- to oraz (cid:190) premię regulaminową w wysokości 50 wynagrodzenia zasadniczego, m.in. za zwiększenie sprzedaży. Poprzez powiązanie kryteriów przy- znawania premii z wydajnością pra- cownicy są więc zmotywowani do po- prawy wyników pracy. CEL PREMII – MOTYWOWANIE I „NAKIEROWANIE” PRACOWNIKÓW NA OKREŚLONE DZIAŁANIA Premie regulaminowe możesz sto- sować wówczas, gdy zależy Ci na po- wiązaniu wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika: (cid:190) z efektami jego pracy czy (cid:190) z zyskami osiąganymi przez fi rmę. Jednak główną przesłanką stoso- wania premii regulaminowych jest wzmocnienie motywacji pracowników do osiągania konkretnych celów, które w danym momencie są ważne z punktu widzenia pracodawcy (danego działu). Skoro pracownicy ci będą mieli świa- domość, że ostateczna wysokość ich pensji jest uzależniona od osiągnięcia określonych celów (np. odpowied- nich wyników sprzedaży czy od wy- generowania odpowiedniego stopnia oszczędności budżetowych), będzie im zależało na wypracowaniu tych celów. WSKAZÓWKA Sposób, w jaki uregulujesz w przepi- sach wewnętrznych przesłanki przy- znawania i wypłaty premii, zależy wyłącznie od Twojej decyzji. GDZIE ZAPISAĆ ZASADY PRZYZNAWANIA PREMII? Prawo do premii oraz warunki jej przyznawania mogą wynikać z: (cid:190) regulaminu wynagradzania, (cid:190) regulaminu premiowania, (cid:190) układu zbiorowego pracy, (cid:190) umowy o pracę. Premia w regulaminie Najczęściej prawo do premii wy- nika z regulaminu wynagradzania lub premiowania. Wprowadzenie odpo- wiednich zapisów do regulaminu wy- nagradzania, regulaminu premiowa- nia czy też – układu zbiorowego pracy może nastąpić na etapie tworzenia tych aktów bądź też już w trakcie ich funkcjonowania. Pamiętaj jednak, że zarówno przy tworzeniu tych aktów prawa wewnątrzzakładowego, jak i przy dokonywaniu zmiany ich treści (np. poprzez dodanie zapisów o pre- mii) należy zastosować właściwy tryb określony przepisami. Premia w umowie o pracę Premia może być też elementem wynagrodzenia określonym w umo- wie o pracę konkretnego pracownika. Umieszczenie w umowie zapisów w Strona 2 | www.OrzeczeniaKadrowe.pl TRYB TWORZENIA LUB ZMIANY REGULAMINU WYNAGRADZANIA Krok 1. Przygotowujesz projekt regulaminu bądź też odpowiednio – projekt aneksu do regulaminu wynagradzania zawierającego zapisy o premii. Krok 2. Przedstawiasz projekt związkom zawodowym – jeśli działają w Twojej fi rmie – i uzyskujesz ich akceptację. Krok 3. Wydajesz regulamin (aneks do regulaminu) w formie dokumentu podpisane- go przez pracodawcę. Krok 4. Podajesz regulamin (aneks) do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Twojej fi rmie np. poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń. Regulamin wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od jego ogłoszenia. Krok 5. Wręczasz pracownikom wypowiedzenia zmieniające warunki płacowe lub za- wierasz z nimi porozumienia zmieniające, jeżeli nowy regulamin (aneks do regulami- nu) pogarsza ich warunki wynagradzania. DODANIE ZAPISÓW O PREMII DO TREŚCI UKŁADU ZBIOROWEGO Krok 1. Przygotowujesz projekt zmian w formie protokołu dodatkowego. Krok 2. Przedstawiasz projekt związkom zawodowym w celu prowadzenia przez nie wspólnych rokowań. Krok 3. Podejmujesz rokowania ze związkami i uzgadniasz treść zapisów. Krok 4. Składasz wniosek o wpis protokołu dodatkowego do rejestru prowadzonego dla: (cid:190) układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy, (cid:190) układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy. Krok 5. Powiadamiasz pracowników o wejściu w życie zmian układu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie określonym w protokole dodatkowym, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania (patrz: Krok 4). Krok 6. Dostarczasz zakładowym organizacjom związkowym niezbędną liczbę eg- zemplarzy protokołów dodatkowych. Krok 7. Wręczasz pracownikom wypowiedzenia zmieniające warunki płacowe lub za- wierasz z nimi porozumienia zmieniające, jeżeli nowe zasady premiowania pogarsza- ją ich warunki wynagradzania.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Premie i nagrody
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: