Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00070 006616 13598285 na godz. na dobę w sumie
Prezentacje. Jak wywołać najlepsze wrażenie - książka
Prezentacje. Jak wywołać najlepsze wrażenie - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1059-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Akcja - prezentacja

Wiele błędów tylko czeka, abyś je popełnił. Niech czekają!

Pracujesz bez wytchnienia, by zrealizować trudny projekt? Tworzysz strategię działu i masz nadzieję na dodatkowe pieniądze z firmowego budżetu? Jako przedstawiciel handlowy pozyskujesz nowych klientów lub rozszerzasz ofertę produktów wprowadzanych na rynek? A może jeszcze się uczysz i w pocie czoła przygotowujesz do sesji egzaminacyjnej?

Nad czymkolwiek się głowisz, cokolwiek chcesz zaprezentować światu, prędzej czy później musisz zabrać głos. Dziś nie wystarczy już recytowanie wyuczonych formułek, nieskuteczny okaże się monolog do okna i skomplikowane operacje z użyciem tony materiałów rozpraszających uwagę audytorium. Czas, byś wykorzystał ponad dwa tysiące lat rozwoju sztuki retoryki. Musisz stanąć z podniesionym czołem przed wpatrzonymi w Ciebie oczyma, nawiązać kontakt i przeprowadzić wspaniałą prezentację.

Gdy zrobisz już pozytywne pierwsze wrażenie, zacznij płynnie:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDŹ DO: ! Spis treści ! Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: ! Katalog online ! Zam(cid:243)w drukowany katalog CENNIK I INFORMACJE: Prezentacje. Jak wywołać najlepsze wrażenie Autor: Thomas Wieke T‡umaczenie: Tomasz Mondry ISBN: 978-83-246-1059-4 Tytu‡ orygina‡u: Dont panic. Pr(cid:228)sentationen. Wie Sie (cid:252)berzeugen, wie Sie Fehler vermeiden Format: 122x194, stron: 94 Akcja (cid:150) prezentacja ! Przem(cid:243)w i zdob„d(cid:159) uwagŒ s‡uchaczy ! Wzbudzaj niewymowne wrŒcz zainteresowanie ! Dos‡ownie wzniecaj pragnienie wiedzy ! Osi„gaj nad wyraz imponuj„cy odd(cid:159)wiŒk Wiele b‡Œd(cid:243)w tylko czeka, aby(cid:156) je pope‡ni‡. Niech czekaj„! Pracujesz bez wytchnienia, by zrealizowa(cid:230) trudny projekt? Tworzysz strategiŒ dzia‡u i masz nadziejŒ na dodatkowe pieni„dze z firmowego bud¿etu? Jako przedstawiciel handlowy pozyskujesz nowych klient(cid:243)w lub rozszerzasz ofertŒ produkt(cid:243)w wprowadzanych na rynek? A mo¿e jeszcze siŒ uczysz i w pocie czo‡a przygotowujesz do sesji egzaminacyjnej? Nad czymkolwiek siŒ g‡owisz, cokolwiek chcesz zaprezentowa(cid:230) (cid:156)wiatu, prŒdzej czy p(cid:243)(cid:159)niej musisz zabra(cid:230) g‡os. Dzi(cid:156) nie wystarczy ju¿ recytowanie wyuczonych formu‡ek, nieskuteczny oka¿e siŒ monolog do okna i skomplikowane operacje z u¿yciem tony materia‡(cid:243)w rozpraszaj„cych uwagŒ audytorium. Czas, by(cid:156) wykorzysta‡ ponad dwa tysi„ce lat rozwoju sztuki retoryki. Musisz stan„(cid:230) z podniesionym czo‡em przed wpatrzonymi w Ciebie oczyma, nawi„za(cid:230) kontakt i przeprowadzi(cid:230) wspania‡„ prezentacjŒ. Gdy zrobisz ju¿ pozytywne pierwsze wra¿enie, zacznij p‡ynnie: ! przedstawia(cid:230) interesuj„co przygotowany temat; ! przekazywa(cid:230) nawet bardzo trudne informacje; ! pos‡ugiwa(cid:230) siŒ modulacj„ g‡osu; ! wci„ga(cid:230) s‡uchaczy w dyskusjŒ; ! u¿ywa(cid:230) odpowiednio dobranych materia‡(cid:243)w; ! celnie podsumowywa(cid:230) i pomaga(cid:230) w wyci„ganiu wniosk(cid:243)w. ! Zam(cid:243)w informacje o nowościach ! Zam(cid:243)w cennik CZYTELNIA: ! Fragmenty książek online Do koszyka Do przechowalni Nowość Promocja Onepress.pl Helion SA ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice tel. (32) 230-98-63 e-mail: onepress@onepress.pl redakcja: redakcjawww@onepress.pl informacje: o księgarni onepress.pl Spis treści 1. Na początku Wprowadzenie 5 Co to znaczy prezentować? ............................................................. 5 Prezentować ...................................................................................... 7 Jakich reguł należy przestrzegać? ................................................... 7 Zasada AIDA .................................................................................... 9 11 Przyłapany na gorącym uczynku ..................................................11 Cuda i dziwy ....................................................................................13 Kto słucha? ...................................................................................... 14 Co teraz? ...........................................................................................16 Gdy głos więźnie w gardle ............................................................. 18 Brak zainteresowania ..................................................................... 21 Zły start ............................................................................................24 „Czego państwo w ogóle chcą?” .................................................. 26 „To przecież nie nasz problem!” .................................................27 31 Minuty, sekundy… .........................................................................31 „Powiem tak…” ............................................................................. 33 „Co ja chciałem…?” ...................................................................... 34 Czarno na białym .......................................................................... 35 „Tutaj mamy…” ............................................................................ 36 Wszystko zakryte ............................................................................ 38 „Gdzie jest…?” ............................................................................... 39 2. W środku 4 P R E Z E N T A C J E. J A K W Y W O Ł A Ć N A J L E P S Z E W R A Ż E N I E 3. Zmagania z materiałami — folie i programy 4. Co poszło nie tak? Bez kropki i przecinka ...................................................................40 Lanie wody ...................................................................................... 41 Out of order ....................................................................................42 Bez polotu .......................................................................................44 „Czy mogę o coś zapytać?” ........................................................... 45 Jego Elokwencja Prowadzący ........................................................49 Pojedynek czy duet ........................................................................ 50 Ostatnie wrażenie ........................................................................... 52 55 „Kto ma to przeczytać?” ............................................................... 56 „Gdzie to jest napisane?” .............................................................. 57 „Co tam jest napisane?” ................................................................ 58 Krach na tablicy ............................................................................. 60 Tablica jest przepełniona ...............................................................61 Słowa o słowach .............................................................................. 62 Błądzenie bez mapy ....................................................................... 64 Więcej, niż się wydaje ..................................................................... 65 Typowo typograficznie ................................................................. 68 71 Utracony głos ................................................................................. 71 „Więcej światła!” ............................................................................72 „Uuups!” .........................................................................................72 Otumanienie .................................................................................. 73 Zaślepiony przez miłość ...............................................................74 „Cytuję” ..........................................................................................74 Na sto procent ................................................................................ 75 Papier i folia są cierpliwe .............................................................. 76 „Proszę dotknąć!” ..........................................................................77 Wszystkie dobre rzeczy… .............................................................77 Sfałszowany język ...........................................................................78 81 Ostatnie słowo Bibliografia 83 Na początku Już na początku prezentacji możesz zetknąć się z całym szeregiem przeszkód, które mogą zagrozić jej powodzeniu. Kiedy to sobie uświadomisz, będziesz mógł znacznie zredukować liczbę ewentual- nych trudności. Gruntowne przygotowanie zaoszczędzi Ci niemi- łych niespodzianek. Na pewno też okaże się ono lepsze niż impro- wizowanie w trakcie prezentacji. Przyłapany na gorącym uczynku Retoryczne falstarty Z pewnością istnieją sytuacje, w których nie musisz stosować się do poniższych wskazówek, np. wówczas, gdy osobiście znasz słuchaczy i możesz darować sobie niepotrzebne formalności. Jednak Twoja argumentacja zawsze będzie mniej efektywna, jeśli rozpoczniesz ją w następujący sposób: „Mam przed sobą kontrowersyjne warunki środowiskowe, które muszę państwu koniecznie przedstawić. Będziemy zmuszeni za- trzymać dalszy rozwój naszego projektu i raz jeszcze przemyśleć planowanie”. Już w tym momencie ktoś może zapytać: „Kim pan w ogóle jest i czego chce pan od nas”? I będzie to pytanie w pełni zasadne. Przedstawienie się uczestnikom spotkania należy do najbardziej elementarnych zasad uprzejmości i dobrego wychowania, nawet jeżeli moderator zapowiedział Twoje wystąpienie lub wręcz Cię 1 2 P R E Z E N T A C J E. J A K W Y W O Ł A Ć N A J L E P S Z E W R A Ż E N I E przedstawił. Zewnętrzne ramy prezentacji to nie tylko sprawnie działający projektor, flipchart czy marker w dłoni. To także budo- wanie osobistych więzi ze słuchaczami, przekonanie ich o własnych kompetencjach i zainteresowanie odbiorcy tematem, który przez następne pół godziny będzie zajmował jego myśli. Dobry wstęp stworzysz podczas komponowania swojej prezentacji. Podziel ją na wprowadzenie, rozwinięcie, część główną i podsumowanie. Pierwszy punkt wykorzystaj do nawiązania osobistego kontaktu ze słucha- czem. Tylko od Ciebie i Twojej publiczności zależy, czy rozpocz- niesz sztywnym „panie i panowie”, czy swobodnym dowcipem. Jeśli występujesz przed kolegami, nie musisz się im przedsta- wiać i możesz się spodziewać, że Twoje kompetencje zostaną od- powiednio docenione. Złe rozpoczęcie pozostaje jednak złym rozpoczęciem. Nawet najbardziej życzliwi koledzy nie zaoferują kiepskiemu prelegentowi możliwości następnej prezentacji. Krótko mówiąc: wskazanie na cel prezentacji oraz ujawnienie na samym początku wystąpienia najważniejszych faktów jest podstawowym błędem. Za punkt wyjścia powinieneś przyjąć to, czego zamie- rzasz dowieść. W przeciwnym razie ciąg argumentacyjny, nawet przekonujący, będzie miał charakter zadośćuczynienia i straci przez to na swoim oddziaływaniu. Jedynie w wystąpieniu naukowym, które zbudowane jest inaczej niż zwykła prezentacja, poświęca się kilka minut na hipotezę, a następnie prowadzi się — stanowiące właściwy temat wykładu — postępowanie udowadniające. Wskazówka Poważne negocjacje zaczyna się zazwyczaj krótką pogawędką; prezen- tację również powinna otworzyć podobna rozgrzewka. Właśnie podczas niej pojawia się okazja zapoznania słuchacza z tematem, a niekiedy nawet z całym planem spotkania. Nie kładź jednak folii ze spisem po- szczególnych etapów prezentacji na wyświetlaczu ani nie czytaj tekstu z ekranu. Opowiedz coś o swoim osobistym stosunku do tematu. Wyja- śnij, dlaczego przyjęta struktura wystąpienia wydaje Ci się najbardziej odpowiednia. N A P O C Z Ą T K U 1 3 Cuda i dziwy Gdy słuchaczom brakuje wyjściowej wiedzy na dany temat Rozpoczynając prezentację, nie koncentruj się na materiale, jaki chcesz pokazać (wcześniejsze przećwiczenie wystąpienia sprawi, że nie będzie to konieczne), ale na twarzach słuchaczy. Po oczach i mimice zgromadzonych możesz rozpoznać, czy wykład cieszy się powodzeniem, czy też spotyka się z obojętnością. Przykład. „Pozwólcie, panie i panowie, że rozpocznę od filozoficznego aspektu wczesnoromantycznej literatury niemieckiej, aby następnie przejść do zagadnień muzycznych…”. Takim wstępem rozpoczął przed paroma laty swoje wystąpienie pewien muzykolog, prezentując przed przedstawicielami prasy nową produkcję muzyczną. Chodziło o nagrania romantycznych uwertur Karola Marii Webera, Henryka Marschnera i Ryszarda Wagnera. Zaproszeni dziennikarze nie potrafili i nie chcieli docenić informacji, które na seminariach muzykologicznych zrobiłyby zapewne furorę. Zapanował niepokój i zaczęto zadawać niepoważne, a nawet obraźliwe pytania. Dobrze przygotowany, fachowy odczyt okazał się niewypałem i ostatecznie wyświadczył produkcji niedźwiedzią przysługę. Dziennikarze też są tylko ludźmi — i wielu z nich nie kryło w swoich artykułach niechęci, jaką wywołał w nich fachowy wykład muzykologa. Co było przyczyną tej klęski? Muzykolog posiadał większą wiedzę na dany temat niż dziennikarze. Nie jest to niczym niezwykłym ani złym. Nie powiodło się natomiast przekształcenie wiedzy w kon- kretną informację — proces, który w terminologii fachowej nazywa się dydaktyczną transformacją. W jaki sposób może on być pomoc- ny w prezentacji? Proces ten ma za zadanie: ♦ Poddać analizie pomysły i tematy mające być przedmiotem prezentacji. Logiczną tego konsekwencją jest fakt, że wykładowca musi być pewien prawdziwości informacji, które ma zamiar przekazać. ♦ Sprawić, by pomysły czy tematy, które chce się zaprezentować, były przejrzyste, łatwe w odbiorze. 1 4 P R E Z E N T A C J E. J A K W Y W O Ł A Ć N A J L E P S Z E W R A Ż E N I E ♦ Uzasadnić dobór prezentowanych materiałów, czyli wyjaśnić, dlaczego prezentowane jest właśnie to, a nie coś innego. ♦ Gruntownie uprościć przedmiot prezentacji i zredukować ilość podawanych informacji. Podczas tego procesu wiedza osoby prezentującej zostaje przeobrażo- na w informację dla grupy docelowej. Jako informację należy rozumieć komunikat, który dociera z jednego systemu do drugiego. Jego istotą jest zatem fakt, że może zostać przekazany. Ten, kto nie wykorzystuje swojej wiedzy, nie przekazuje informacji. W trakcie przywołanej powyżej prezentacji uwertur muzykolo- gowi nie powiodła się transformacja jego fachowej wiedzy z za- kresu wczesnego romantyzmu na informacje przystępne i zro- zumiałe dla dziennikarzy. Wskazówka Zawsze traktuj prezentację jako jedną z form przekazywania informacji. Występując, masz przed sobą grono osób o określonej wiedzy, umiejęt- nościach i zainteresowaniach. Osiągniesz swój kluczowy cel (np. poka- żesz się z dobrej strony), jeżeli Twoja prezentacja będzie zrozumiała dla słuchaczy. Jako mówca zostaniesz odebrany tak, jak będziesz przeka- zywał informację — najlepiej, abyś czynił to więc w sposób zrozumiały i przekonujący. Kto słucha? Źle oceniona publiczność Przykład nieudanego wystąpienia muzykologa przywodzi na myśl pytanie, na które musisz odpowiedzieć, zanim rozpoczniesz pre- zentację. Brzmi ono: kto przed Tobą siedzi, jak dobrze znasz swoją publiczność? To pytanie jest tak proste, że wydaje się niepotrzebne. Jednak wiele prezentacji kończy się niepowodzeniem dlatego, że nie są one adresowane do właściwych odbiorców. Analiza grupy docelowej jest niezbędna przede wszystkim wówczas, gdy pracujesz poza swoją N A P O C Z Ą T K U 1 5 firmą. Nie możesz wtedy — co byłoby możliwe w gronie kolegów — wyjść z założenia, że od początku skupisz na sobie uwagę słu- chaczy, którzy przymkną oko na ewentualne niedociągnięcia. Zada- jąc sobie pytanie, kim jest Twoja publiczność, powinieneś uwzględ- nić trzy aspekty: ♦ stan wiedzy i poziom wykształcenia, ♦ cechy osobowości, ♦ oczekiwane reakcje. Biorąc pod uwagę stan wiedzy i poziom wykształcenia słuchaczy, musisz w głównej mierze zwrócić uwagę na to, czy występujesz przed homogenicznym kręgiem absolwentów wyższych uczelni, czy też przed grupą złożoną z osób o różnym poziomie i kierunkach wykształcenia. Ważne jest także to, czy słuchacze choćby w najmniej- szym stopniu orientują się w temacie, czy też wprowadzasz ich w całkowicie nowe zagadnienie. Do cech osobowości zaliczają się między innymi społeczna i hierarchiczna struktura publiczności, upodobania i niechęć w sto- sunku do pewnych materiałów, sposobów prowadzenia prezenta- cji, języka branżowego itd. W przypadku oczekiwanych reakcji pożyteczne jest uprzednie określenie konkretnych potrzeb słuchaczy. Dziennikarzy, którzy skierują swój artykuł do potencjalnych klientów, interesują praw- dopodobnie całkowicie inne cechy prezentowanego produktu ani- żeli pośredników i hurtowników. Nie możesz tych samych informacji prezentować w podobny sposób różnym grupom słuchaczy. Aby Twoje wystąpienie odniosło sukces, musisz je dostosować do grupy docelowych odbiorców. Może się zdarzyć tak, że o swojej publiczności będziesz wie- dział niewiele albo wręcz nic. Stwierdzenie, że masz do czynienia właśnie z taką sytuacją, może być Ci pomocne. Wiesz już, że musisz być przygotowany na każdą ewentualność. Możesz wtedy przygoto- wać prezentację w kilku wariantach i użyć tego, który będzie w da- nych okolicznościach najbardziej odpowiedni. Na Twoją ocenę publiczności nie powinien mieć wpływu fakt, czy występujesz przed grupą, czy przed jedną osobą. Zwłaszcza w rozmowach handlowych i w obszarze usług finansowych będziesz
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Prezentacje. Jak wywołać najlepsze wrażenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: