Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00364 005140 19961252 na godz. na dobę w sumie
ProBlogger. Jak czerpać zyski ze swojego bloga - książka
ProBlogger. Jak czerpać zyski ze swojego bloga - książka
Autor: , Liczba stron: 208
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3749-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> marketing
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wybloguj swoją drogę do sukcesu

Nie wierz pogłoskom mówiącym, że blogi najlepsze czasy mają już za sobą. Wręcz przeciwnie, zapotrzebowanie na ciekawe, unikalne, dobrej jakości treści nieustannie rośnie. Internetowe dzienniki przyciągają rzesze fanów i przysparzają dochodów. Teraz już nie musisz na własną rękę odkrywać, jak robią to zawodowcy. Ta książka, napisana przez starych wyjadaczy w branży, to nieocenione źródło informacji, dzięki któremu unikniesz wielu nieprzewidzianych pułapek, zaoszczędzisz cenny czas, zapewnisz sobie apetyczne źródło dochodów i staniesz się złotym dzieckiem blogosfery.

Idź i zarabiaj więcej!Darren Rowse w 2004 roku założył blog ProBlogger.com, na którym publikuje wskazówki dotyczące wszystkiego, co wiąże się z blogowaniem. Jest także założycielem popularnego bloga Digital-Photography-School.com. Jego blogi są czytane przez ponad trzy miliony osób miesięcznie, a on sam od 2005 roku utrzymuje się wyłącznie z blogowania.

Christ Garrett to pełnoetatowy bloger i konsultant do spraw nowych mediów. Od 1994 roku zajmuje się komercyjnym zastosowaniem internetu. Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.probloggerbook.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: ProBlogger: Secrets for Blogging Your Way to a Six-Figure Income Tłumaczenie: Marcin Machnik ISBN: 978-83-246-3749-2 Copyright © 2010 by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. Published by Wiley Publishing, Inc., Indianapolis, Indiana Polish edition copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/prblog Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci O autorach...........................................................................................................7 PodziÚkowania .....................................................................................................8 Wprowadzenie......................................................................................................9 1 Blogowanie dla pieniÚdzy.....................................................................................17 2 Niszowe blogowanie............................................................................................35 3 Zakïadanie bloga ................................................................................................51 4 Pisanie bloga......................................................................................................79 5 Strategie zarabiania na blogu .............................................................................103 6 Kupowanie i sprzedawanie blogów......................................................................127 7 Promocja i marketing bloga................................................................................145 8 Media spoïecznoĂciowe a Twój blog....................................................................163 9 Sekrety sukcesów w blogowaniu.........................................................................175 10 Tworzenie czegoĂ wartego zachodu.....................................................................187 11 PrzejĂcie na wyĝszy poziom: studium przypadku ....................................................195 126 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga 5 Strategie zarabiania na blogu N ie istnieje jeden w¦aĹciwy lub niew¦aĹciwy sposób zarabiania na blogowaniu. Gdy porównasz podejĹcie Darrena z moim, zauwaŘysz doĹò wyraŖne róŘnice. Zarzuò szerszž sieò, a b¢dziesz mia¦ olbrzymie trudnoĹci ze znalezieniem dwóch blogerów, którzy zarabiajž w identyczny sposób. I bardzo dobrze! Dzi¢ki temu kaŘdy bloger ma moŘliwoĹò zarobienia pieni¢dzy w takim stylu, jaki mu odpowiada. Nie ma dwóch takich samych blogów i blogerów, a Twoje moŘliwoĹci sž uzaleŘnione od umiej¢tnoĹci, potencja¦u niszy, a nawet od Twojej konkretnej grupy odbiorców. ChociaŘ nie kaŘdy bloger dojdzie do olbrzymich wyp¦at, jakie sž udzia¦em nie- licznych, jest ca¦kiem sporo osób, które nieŖle sobie radzž dzi¢ki taktykom opi- sanym w tym rozdziale. Kiedy zarabiaÊ? Pierwszž decyzjž, przed jakž stoisz, jest rzecz jasna to, czy w ogóle interesuje Ci¢ zarabianie na blogu. Jest wiele blogerów odŘegnujžcych si¢ od jakiejkolwiek ko- mercjalizacji blogów oraz takich, którzy próbowali, ale im si¢ to nie spodoba¦o. Przyjm¢ jednak za¦oŘenie, Ře interesuje Ci¢ zarabianie na swoim blogu. Masz wi¢c przed sobž dwa kolejne pytania: x Kiedy? oraz: x Gdzie? Na pytanie: „Kiedy zarabiaò?” nie ma w¦aĹciwej odpowiedzi. Popytaj znajomych, a uzyskasz wiele bezpoĹrednich odpowiedzi, które jednak wcale nie b¢dž pomocne. W tej sprawie istniejž dwa g¦ówne podejĹcia i kaŘde z nich ma swoje zalety. x Uruchomienie reklam od pierwszego dnia — idea jest taka, Ře jeĹli pla- nujesz w przysz¦oĹci w¦žczyò reklamy, równie dobrze moŘesz to zrobiò od razu. W ramach uzasadnienia podaje si¢ mi¢dzy innymi takie argumenty: 104 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga x Oczekiwania czytelnika — za¦oŘenie bloga bez reklam i dodanie ich póŖniej niesie ze sobž ryzyko rozczarowania czytelników przekonanych, Ře zawsze b¢dzie on wolny od reklam. Niektóre osoby sž przeczulone na tym punkcie i nag¦a zmiana regu¦ moŘe doprowadziò do problemów. W¦žczenie reklam na poczžtku tworzy od razu okreĹlone oczekiwania i nie b¢dzie w przysz¦oĹci wywo¦ywa¦o Řadnej irytacji. x Konsekwentna szata graficzna — uwzgl¢dnienie od samego poczžtku reklam na blogu oznacza konsekwencj¢, która jest po؞dana z punktu wi- dzenia komfortu czytelnika i wyrabiania sobie marki. Nie b¢dziesz teŘ mia¦ k¦opotów lub wydatków zwižzanych z póŖniejszym przerabianiem strony w celu dopasowania do niej reklam. x Zarobki — blogi Darrena by¦y przez wiele miesi¢cy wolne od reklam, dopóki nie uruchomi¦ na nich AdSense. Gdy zobaczy¦, ile móg¦ zarobiò, Řa¦owa¦, Ře tak d¦ugo z tym zwleka¦. UmieĹò reklamy na swoim blogu od razu, a wkrótce zobaczysz pierwsze pieniždze. Rzecz jasna, niekoniecznie b¢dzie to osza¦amiajžca kwota, chociaŘ moŘesz si¢ przyjemnie zdziwiò. x Doĺwiadczenie w optymalizacji reklam — nauczenie si¢ dostosowy- wania reklam wymaga czasu. Wi¢kszoĹò z nas najlepiej uczy si¢ z w¦asne- go doĹwiadczenia, a nie poprzez samž lektur¢. Zaletž wczesnego w¦ž- czenia reklam jest moŘliwoĹò eksperymentowania i testowania róŘnych technik przy niewielu Ĺwiadkach widzžcych Twoje poczžtkowe b¦¢dy. To oznacza, Ře gdy ruch na stronie zacznie si¢ zwi¢kszaò, reklamy na blo- gu b¢dž juŘ zoptymalizowane pod kžtem zarabiania dla Ciebie pieni¢dzy. x Uruchomienie reklam po ustanowieniu pewnej grupy odbiorców — rów- nie przekonujžco moŘna uzasadniò poglžd, zgodnie z którym zamiast umiesz- czaò reklamy od razu na poczžtku lepiej jest poczekaò na wypracowanie sobie grupy odbiorców. Zasadniczo chodzi o to, Ře zbyt wczesne zamieszczenie reklam na blogu moŘe odstraszyò potencjalnych czytelników, którzy uznajž go za zbyt komercyjny lub sprawiajžcy wraŘenie skoncentrowanego wy¦žcznie na wycižganiu pieni¢dzy. Wniosek jest taki, Ře stopniowe dodawanie reklam moŘna zaczžò wtedy, gdy juŘ zdob¢dziesz pewne zaufanie, zbierzesz pokaŖnž grup¢ odbiorców oraz wypra- cujesz mnóstwo dobrej jakoĹci linków, które b¢dž poprawia¦y Twojž widocznoĹò w wyszukiwarkach. Jak wspomnia¦em wczeĹniej, Darren poczžtkowo stosowa¦ to podejĹcie i jego najnowszy blog, Digital Photography School (http://digital-photography-school.com/ blog; zobacz na rysunku 5.1) by¦ pierwotnie w ma¦ym stopniu wykorzystywany do zarabiania, co moim zdaniem pomog¦o mu zdobyò tak olbrzymiž publik¢. Sam korzysta¦em z obu podejĹò, co dok¦adniej opisz¢ nieco póŖniej. W kaŘdym razie dodanie reklam do bloga to osobista decyzja i nie ma podej- Ĺcia, które sprawdzi si¢ w kaŘdym przypadku. Strategie zarabiania na blogu 105 Rysunek 5.1. Najnowszy blog Darrena poczÈtkowo byï w niewielkim stopniu wykorzystywany do zarabiania Czynniki do rozpatrzenia Skžd b¢dziesz wiedzia¦, kiedy powstrzymaò si¢ przed publikacjž reklam, a kiedy moŘesz je umieĹciò? Zastanawiajžc si¢ nad odpowiednim dla siebie podejĹciem, weŖ pod uwag¢ nast¢pujžce kwestie: x W jakim stopniu komercyjna jest Twoja nisza? Mam blog fotograficzny niemal w zupe¦noĹci poĹwi¢cony lustrzankom cyfrowym (ang. Digital Single Lens Reflex — stžd nazwa bloga, czyli DSLRBlog). Ludzie, którzy Ĺledzž temat, sž maniakami sprz¢tu, wi¢c reklamy nie sž tylko tolerowane, lecz wr¢cz sž oczekiwane, dlatego od samego poczžtku umieszcza¦em w swoich recenzjach reklamy i linki partnerskie. Inne nisze mogž byò silnie antyko- mercyjne i wymagaò dyskretniejszego podejĹcia. x Czy warto? MoŘe si¢ okazaò, Ře jedyne reklamy, jakie moŘesz prezentowaò na poczžtku, to s¦abo p¦atne i Ŗle wymierzone banery AdSense. JeĹli efek- tem sž zaledwie pojedyncze klikni¢cia dziennie, a stawka za klikni¢cie jest bardzo niska, moŘe si¢ okazaò, Ře umieszczanie reklam nie ma sensu, do- póki nie wypracujesz publiki i treĹci, na których b¢dziesz móg¦ zarobiò. W wi¢kszoĹci przypadków moŘesz wykorzystaò swoje miejsca reklamowe na prezentacj¢ linków partnerskich lub reklam przyjació¦, aby Twój blog sta¦ si¢ bardziej atrakcyjny dla potencjalnych reklamodawców, ale i tak warto to rozwaŘyò przy podejmowaniu decyzji. x Czy reklamy rozpraszaj¡? JeĹli Twojž g¦ównž strategiž jest stosowanie niebezpoĹrednich metod lub sprzedawanie w¦asnego produktu, przypusz- czalnie b¢dziesz wola¦ wykorzystaò przestrzeĦ swojego bloga w¦aĹnie na takie reklamy. Musisz teŘ wzižò pod uwag¢, jak dalece tandetne bywajž reklamy w Twojej niszy. Ludziom ¦atwiej przychodzi zignorowanie brzydkiego baneru na popularnym blogu niŘ na nowym. Poza tym nie chcesz, Řeby budzžce si¢ zaufanie czytelników zosta¦o zniszczone przez odpychajžce reklamy. 106 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga Powtarzam raz jeszcze — wyĹwietlanie reklam to osobista decyzja, która jest motywowana zarówno presjž finansowž, jak i osobistym gustem. Na szcz¢Ĺcie nie ma tu dobrych i z¦ych odpowiedzi, a obecnoĹò reklam nie wzbudza juŘ takich podejrzeĦ jak par¢ lat temu. Zarabianie bezpoĂrednio na reklamach Zdecydowanie najpopularniejszž metodž zarabiania na blogach sž reklamy. Gdy juŘ si¢ na nie zdecydujesz, musisz jeszcze wybraò ich rodzaj. Najbardziej znanym wĹród blogerów systemem jest AdSense korporacji Google, lecz sž takŘe inne systemy reklam, w tym: x AdGenta, x Blogads, x CrispAds, x IntelliTXT, x DoubleClick, x Kanoodle, x Text Link Ads (zwróò uwag¢ na ostrzeŘenie na koĦcu tej cz¢Ĺci rozdzia¦u). Istniejž róŘne rodzaje i typy reklam, od banerów i linków, przez reklamy tek- stowe, aŘ po wyskakujžce okienka. Trudno nie poczuò si¢ przyt¦oczonym i wiedzieò od razu, czego spróbowaò. Najlepszž strategiž jest skupienie swoich wysi¦ków na jednym rodzaju lub dwóch naraz i korzystaò z porad innych blogerów dotyczž- cych tego, co si¢ u nich sprawdza. Mimo tej obfitoĹci róŘnego rodzaju reklam ogólnie moŘna je podzieliò na na- st¢pujžce kategorie: x Banery — tradycyjne reklamy graficzne zawierajžce tekst i obrazki. Mogž byò wykupywane i serwowane przez system reklamowy lub na podstawie prywatnej umowy mi¢dzy reklamodawcž i blogerem. Banery sž obecne w in- ternecie od d¦ugiego czasu, wi¢c uŘytkownicy sž do nich przyzwyczajeni. Kil- ka przyk¦adów tego typu reklam przedstawia rysunek 5.2. Rysunek 5.2. Kilka przykïadowych banerów Strategie zarabiania na blogu 107 x Reklama tekstowa — reklamy tekstowe nie zawierajž grafiki, tylko tekst i link. Sž niezwykle popularne wĹród reklamodawców, szczególnie gdy ser- wuje si¢ je „kontekstowo”, czyli gdy reklama jest automatycznie dopasowana do treĹci strony, na której si¢ znajduje. Dzi¢ki temu sž bardzo precyzyjnie wymierzone, na przyk¦ad gdy ktoĹ wpisze w wyszukiwark¢ „czerwone gad- Řety”, zobaczy na stronie reklam¢ „czerwonych gadŘetów”. Takie programy, jak AdSense i YPN, sž bardzo popularne wĹród blogerów g¦ównie ze wzgl¢du na prostot¢ korzystania. W¦žczenie tego typu reklam sprowadza si¢ jedynie do wklejenia okreĹlonego kodu do swoich szablonów. Wszystko inne — od znalezienia reklamodawców po prezentowanie reklam — jest wykonywane za Ciebie. Reklamy kontekstowe najlepiej pasujž do blogów charakteryzujž- cych si¢ jakiegoĹ rodzaju komercyjnym podejĹciem z mnóstwem reklam powižzanych produktów i us¦ug. Niezbyt dobrze natomiast sprawdzajž si¢ na ogólnych, wielotematycznych blogach i w miejscach zawierajžcych oso- biste opinie. Rysunek 5.3 przedstawia przyk¦adowe reklamy tekstowe. Rysunek 5.3. Przykïad reklam tekstowych x Reklamy bazuj¡ce na produkcie — to stosunkowo nowy typ systemu re- klam majžcy na celu promowanie konkretnych produktów od jakiegoĹ sprzedawcy lub z aukcji. Najbardziej znanym przyk¦adem jest system Chitika o nazwie eMiniMalls. Dzia¦a on kontekstowo lub w oparciu o ustawienia wprowadzone przez blogera i przedstawia czytelnikom wybrane produkty w postaci ikony z cenž. Ten system sprawdza si¢ w niszach nastawionych na produkty, lecz podobnie jak w przypadku wszystkich innych wymaga do- stosowania. Rysunek 5.4 przedstawia przyk¦adowž reklam¢ tego typu. x Linki — jakiĹ czas temu sprzedawanie linków by¦o coraz popularniejszž metodž zarabiania na reklamach. Pi¢kno tej metody polega¦o na tym, Ře nie wymaga¦a zbyt duŘo miejsca oraz Ře — w zaleŘnoĹci od wybranego systemu — 108 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga Rysunek 5.4. Chitika eMiniMalls mia¦eĹ kontrol¢ nad tym, których reklamodawców akceptujesz, a których odrzucacz. Reklamodawcy uwielbiali ten system, gdyŘ linki wp¦ywa¦y na wyszukiwark¢ Google i poprawia¦y pozycj¢ w wynikach. Dla wielu blogerów linki by¦y g¦ównym Ŗród¦em dochodów. Niestety, Google wywo¦a¦o wielkie publiczne zamieszanie, okazujžc swojž dezaprobat¢ dla takich linków, nak¦a- dajžc kary i spychajžc sprzedaŘ do podziemia, co odstraszy¦o wielu bloge- rów. Nie polecamy sprzedawania linków, chyba Ře dobrze wiesz, co robisz. x Reklamy RSS — od jakiegoĹ czasu coraz popularniejsze staje si¢ czytanie blogów przez RSS. Z tego powodu zarówno w¦aĹciciele serwisów blogo- wych, jak i reklamodawcy dok¦adali wszelkich staraĦ, aby znaleŖò sposób na umieszczenie tam reklam. Te próby skoĦczy¦y si¢ mniejszym lub wi¢k- szym powodzeniem. ChociaŘ zapewne nie s¦ysza¦eĹ jeszcze o zbyt wielu osobach, które zarobi¦y grube pieniždze na reklamach serwowanych przez RSS, warto trzymaò r¢k¢ na pulsie. Pojawianie si¢ ich w przesy¦anych tre- Ĺciach stanowi¦oby uzupe¦nienie reklam na stronie i pozwala¦oby zarobiò takŘe na tych osobach, które nigdy nie odwiedzajž strony Twojego bloga. x Sponsoring — innž formž reklamy, z której korzysta stosunkowo niewielu blogerów, jest sponsoring. Warunki sž róŘne w zaleŘnoĹci od podpisanej umo- wy, lecz w wi¢kszoĹci przypadków polega to na wyĹwietlaniu banerów przez okreĹlony czas, prezentowaniu logo w nag¦ówku lub na pasku bocznym albo byciu wymienianym jako dostawca produktu przy okazji konkursu lub recenzji. òWICZENIE Spisz sobie blogi, które korzystajž z reklam. Jakiego typu sž to reklamy i ile ich jest na stronie? Czy czujesz, Ře Ci¢ rozpraszajž lub odpychajž? Które blogi z Twojej listy robiž to dobrze, a które posun¢¦y si¢ za daleko? Metody pïatnoĂci za wyĂwietlanie reklam Reklamy mogž byò op¦acane za wyĹwietlanie przez okreĹlony czas — na przyk¦ad X dolarów za miesižc — niezaleŘnie od innych parametrów. Istniejž jednak takŘe sposoby p¦atnoĹci oparte na bardziej precyzyjnych kryteriach. Aktualnie najbar- dziej popularne sž trzy metody p¦atnoĹci bazujžce na dzia¦aniu: Strategie zarabiania na blogu 109 x CPC (ang. Cost Per Click, czyli cena za klikni¢cie) — wyp¦ata jest uzaleŘ- niona od liczby klikni¢ò, czyli reklamodawca p¦aci okreĹlonž stawk¢ za kaŘde klikni¢cie swojej reklamy. x CPM (ang. Cost Per M, czyli cena za M; „M” to rzymski tysižc) — oznacza „cen¢ za tysižc” wyĹwietleĦ, czyli reklamodawca p¦aci okreĹlonž stawk¢ za liczb¢ wyĹwietleĦ reklamy. KaŘda prezentacja reklamy to jednorazowe „wraŘenie” (ang. Impression, stžd teŘ stosowany wymiennie skrót CPI, czyli cena za wraŘenie). x CPA (ang. Cost Per Acquisition, czyli cena za zakup) — oznacza, Ře rekla- modawca zap¦aci prowizj¢, jeĹli reklama sk¦oni czytelnika do zakupu, reje- stracji lub innej, okreĹlonej aktywnoĹci. Szukanie reklamodawców Zaletž zautomatyzowanego systemu jest to, Ře w teorii sprowadza on do Ciebie reklamodawców. Nie zawsze tak jest, a dodatkowo przypuszczalnie najbardziej korzystne umowy zazwyczaj uzyskasz samodzielnie. Eliminujesz wtedy poĹrednika, który takŘe bierze swojž dol¢. Aby zdobyò korzystne reklamy, musisz przede wszystkim sprawiò, Ře Twój blog b¢dzie atrakcyjny, a potem podejĹò do potencjalnych klientów z dobrž mowž sprzedaŘowž. Przygotowania pod kÈtem reklam Pierwszym krokiem na drodze do zdobycia reklam jest uporzždkowanie swojego podwórka. ZamieĂÊ na stronie ikonÚ „zareklamuj siÚ tutaj” oraz podstronÚ dla reklamodawców To podstawa. JeĹli chcesz, by reklamodawcy wiedzieli, Ře mogž si¢ zareklamowaò na Twoim blogu, musisz im to pokazaò i zadbaò o to, aby wszystkie potrzebne in- formacje by¦y pod r¢kž. WymyĹl prosty sposób na skontaktowanie si¢ z Tobž po dodatkowe informacje i statystyki, jeĹli ich nie wyĹwietlasz. Zrób atrakcyjny ob- razek i umieĹò go w miejscu, w którym b¢dzie widoczny. WyjaĹnij w zrozumia¦y sposób, kim jesteĹ, o czym jest Twoja strona oraz dla- czego jesteĹ autorytetem w tym temacie. Przede wszystkim musisz wyt¦umaczyò, dlaczego komukolwiek mia¦oby zaleŘeò na kupieniu u Ciebie reklamy. Odpo- wiedz na pytanie reklamodawcy: „Co b¢d¢ z tego mia¦?”. Rysunek 5.5 przedsta- wia przyk¦ad og¦oszenia dla reklamodawców na stronie Darrena. 110 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga Rysunek 5.5. Przykïad strony typu „zareklamuj siÚ tutaj” Pokaĝ im, co mogÈ kupiÊ JeĹli nie masz jeszcze Řadnych op¦aconych miejsc na stronie, umieĹò reklamy w¦asne (czyli banery produktów lub stron nale؞cych do Twojej firmy) lub reklamy swoich partnerów w miejscach, które chcesz sprzedaò. ZdobÈdě siÚ na prezent Stwórz darmowž reklam¢ na swojej stronie, aby przycižgnžò uwag¢ wybranej firmy lub jej konkurencji. Grzecznie zapytaj, jak reklama si¢ sprawdza (czyli ile wywo¦a¦a klikni¢ò lub zakupów itd.). MoŘe si¢ okazaò, Ře gdy zaczniesz generowaò ruch, firma b¢dzie chcia¦a zap¦aciò za utrzymanie strumienia nowych odwiedzajžcych. Pokaĝ swoje statystyki Musisz zaprezentowaò przynajmniej podstawowe informacje, takie jak miesi¢cz- na liczba unikalnych odwiedzin i liczba ods¦on. Dla wielu reklamodawców klu- czowe sž liczby zwižzane z ruchem. Pami¢taj o uaktualnianiu tych statystyk wraz z rozwojem strony. BždŖ gotów zaprezentowaò swoje wyniki i poprzeò je wykre- sami z róŘnych programów statystycznych w ramach dowodu. Warto umieĹciò takŘe wszelkie inne informacje, które mogž byò przydatne dla re- klamodawcy, na przyk¦ad p¦eò i wiek odwiedzajžcych. PokaŘ, Ře dobrze znasz swoich odbiorców i trafiasz do ich rynku. JeĹli nie dysponujesz takimi informacjami, opracuj ankiet¢ lub zap¦aò za bardziej szczegó¦owe statystyki w comScore lub Quantcast. Darren cz¢sto informuje potencjalnych reklamodawców o s¦owach kluczo- wych i frazach, które dajž mu dobry wynik w Google. SporzždŖ list¢ takich s¦ów dla w¦asnej strony, abyĹ móg¦ jž pokazaò przy nast¢pnej rozmowie z reklamo- dawcž. JeĹli ludzie szukajž informacji o sprzedawanych przez niego produktach i trafiajž na Twojž stron¢, masz w r¢ku cenny i wyjžtkowy argument sprzedaŘowy. Prowadě blog profesjonalnie i na temat JeĹli nie piszesz na tematy, które przycižgajž okreĹlonž publik¢, reklamodawcy nie b¢dž wiedzieò, czy pasujž do Twojej strony. Omawianie przypadkowych tematów, Strategie zarabiania na blogu 111 pomstowanie na drog¢ do pracy, przeklinanie, agresywna krytyka kaŘdego pro- duktu, jaki przyjdzie Ci do g¦owy, i inne nieprzewidywalne zachowania odstra- szajž reklamodawców. Skompletuj zestaw reklamowy Nie wszyscy reklamodawcy b¢dž sk¦onni do czytania adresowanej do nich pod- strony. Poza tym dost¢pnoĹò wyczerpujžcych informacji wyglžda bardziej profe- sjonalnie niŘ strona z krótkim zarysem. Zbierz statystyki, liczby, opcje reklamo- wania si¢ (czyli swojž ofert¢), dane demograficzne o czytelnikach oraz wszelkie inne istotne informacje i stwórz z nich profesjonalnie wyglždajžcy dokument, który b¢dziesz móg¦ wys¦aò zainteresowanym klientom e-mailem. Pami¢taj o da- nych kontaktowych oraz referencjach i dowodach uznania od innych reklamo- dawców, jeĹli moŘesz je zdobyò. Sprzedawanie nisz Wi¢kszoĹò z nas nigdy nie b¢dzie bezpoĹrednio konkurowaò z szeroko dost¢p- nymi mainstreamowymi publikacjami. Nie próbuj wprowadzaò klienta w b¦žd, aby uzna¦ Ci¢ za bardziej wp¦ywowego, niŘ jesteĹ w istocie. Twoja nisza to Twój atut, wi¢c sprzedawaj to, Ře moŘesz perswazyjnie przemawiaò do wžskiej i ĹciĹle wyselekcjonowanej grupy ludzi. Dzi¢ki temu reklamodawca znacznie efektywniej wydaje swoje pieniždze: „JeĹli wyda pan jednego dolara na duŘej stronie, trafi pan do duŘej liczby osób, które sž Ĺrednio zainteresowane pana tematem, nato- miast wydajžc jednego dolara na naszej stronie, dotrze pan do ludzi, którzy majž na jego punkcie obsesj£…”. Zdobywanie reklamodawców Gdy juŘ ustalisz swojž perspektyw¢, nast¢pnym krokiem jest znalezienie i podej- Ĺcie do potencjalnych reklamodawców. Szukanie reklamodawców Zacznij blisko domu. Przyjrzyj si¢ swojemu blogowi: czy reklamujž si¢ juŘ na nim jacyĹ ludzie? JeĹli masz uruchomionž us¦ug¢ AdSense, Google serwuje Ci reklamo- dawców, wi¢c dlaczego nie mia¦byĹ si¢ z nimi skontaktowaò i dobiò targu? Nast¢pnie sprawdŖ, kto reklamuje si¢ na podobnych blogach. Kliknij kilka banerów i odszukaj dane kontaktowe. WyĹlij e-mailem uprzejmž i krótkž wia- domoĹò z pytaniem, czy firma jest zainteresowana zareklamowaniem si¢ takŘe na Twoim blogu. Do¦žcz zwi¢z¦e informacje, aby ich zainteresowaò, podaj link do swojej strony dla reklamodawców oraz wspomnij o swoim zestawie dla reklamo- dawców, ale nie wysy¦aj go od razu. Firmy reklamujžce si¢ na blogach sž znacznie bardziej otwarte na Twojž pro- pozycj¢ niŘ firmy, które jeszcze nie próbowa¦y tego rodzaju reklamy. Z tego samego 112 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga wzgl¢du ci, którzy reklamujž si¢ w internecie, b¢dž bardziej sk¦onni do spróbo- wania reklamy na blogach niŘ ci, którzy nie majž Řadnych doĹwiadczeĦ z rekla- mž w sieci. SprawdŖ, kto p¦aci w Google AdWords za popularne w Twojej niszy wyszukiwania. Znasz produkty i firmy ze swojej niszy. SporzždŖ „list¢ ŘyczeĦ” zawierajžcž wszystkie firmy, które z przyjemnoĹciž zareklamowa¦byĹ na swoim blogu, i zacznij si¢ z nimi kontaktowaò. Koniec koĦców sprzedawanie reklam to kwestia staty- styki i im wi¢cej Řab poca¦ujesz, tym wi¢ksze szanse, Ře trafisz na ksi¢cia. PodejĂcie do reklamodawców ChociaŘ b¢dž ludzie, którzy skontaktujž si¢ z Tobž po przeczytaniu strony „zare- klamuj si¢ tutaj”, do reszty musisz uderzyò bezpoĹrednio. Dlatego dobrym pomy- s¦em jest stworzenie standardowego listu do kontaktowania si¢ z reklamodawcami. Nie istnieje jedno rozwižzanie sprawdzajžce si¢ we wszystkich przypadkach, ale pami¢taj o poniŘszych ogólnych zaleceniach. 1. Przedstaw si¢ i pokrótce napisz, dlaczego piszesz. 2. WyjaĹnij, dlaczego postanowi¦eĹ si¢ z nimi skontaktowaò, z naciskiem na to, co oni mogž na tym zyskaò. 3. Przedstaw pokrótce szczegó¦y dotyczžce Twojego bloga (ruch, subskryben- ci, temat, odbiorcy). 4. Poinformuj o moŘliwych formach reklamy (lokalizacja na stronie, maksy- malna liczba reklamodawców, miesi¢czna stawka). Nie przesadŖ. Potencjalny reklamodawca powinien móc doĹò szybko oceniò, czy jest zainteresowany, czy nie. JeĹli odpowie, moŘesz uzupe¦niò swojž wizytówk¢ o brakujžce szczegó¦y. Pami¢taj, Ře wszystkie wspomniane powyŘej informacje po- winny zostaò zawarte w starannie wyselekcjonowanych dwóch lub trzech akapitach. JeŘeli wyĹlesz esej, potencjalny reklamodawca przeniesie go do kosza jako spam. òWICZENIE Zrób burz¢ mózgu i pomyĹl o reklamodawcach, którzy mogliby byò zaintere- sowani reklamž na Twoim blogu. Czytajžc róŘne blogi, zwróò takŘe uwag¢ na to, kto si¢ na nich reklamuje oraz jakie stawki sž wymienione na stronie „za- reklamuj si¢ tutaj”. Masz jakichĹ „prawdopodobnych zwyci¢zców”, którzy bardzo cz¢sto si¢ reklamujž? Jakie sž aktualne stawki w Twojej niszy? Przyjmowanie pïatnoĂci MoŘesz wszystko inne mieò w najlepszym porzždku, ale jeĹli nie jesteĹ w stanie przyjmowaò p¦atnoĹci lub, co waŘniejsze, jeĹli reklamodawcy nie sž w stanie do- konywaò ich w §atwy sposób, b¢dziesz traci¦ zlecenia. Strategie zarabiania na blogu 113 Najlepszž opcjž jest PayPal, poniewaŘ umoŘliwia p¦acenie przelewem lub kartž kredytowž, lecz na dzieĦ dzisiejszy nie jest jeszcze dost¢pny we wszystkich krajach. Jakie przyjÈÊ stawki? Stawki, które powinieneĹ dyktowaò, zale؞ od tego, ile reklamodawca jest sk¦on- ny zap¦aciò oraz jak wartoĹciowa jest Twoja oferta. Reklamodawcy sž, rzecz jasna, zainteresowani tym, Řeby inwestycja im si¢ zwróci¦a. Zwrotem z inwestycji moŘe na przyk¦ad byò zwi¢kszenie sprzedaŘy lub ĹwiadomoĹci marki. Upewnij si¢, Ře zrobi¦eĹ wszystko, co w Twojej mocy, aby Twój blog w namacalny sposób tego dostarcza¦. Pami¢taj, Ře istniejž doĹò tanie moŘliwoĹci reklamy, a Ty musisz byò konkuren- cyjny. JeĹli za¦oŘymy, Ře zarezerwowa¦eĹ dobre miejsce dla sponsora (najlepiej na bocznym pasku lub w nag¦ówku), moŘesz zaczžò od stawki 0,5 dolara CPM (czyli pi¢òdziesižt centów za tysižc ods¦on). W ten sposób, gdy blog wygeneruje 100 tysi¢cy ods¦on miesi¢cznie, zarobisz na tej reklamie oko¦o pi¢òdziesi¢ciu dolarów. Zacznij od niskich stawek, aby szybko dobiò targu, po czym stopniowo pracuj nad ich zwi¢kszaniem. Bardzo popularne blogi w rodzaju TechCrunch majž wyŘ- szž stawk¢ CPM, czasem nawet w okolicach dziesi¢ciu dolarów, lecz dotarcie do takiego poziomu wymaga czasu i naprawd¢ duŘej wiarygodnoĹci. ¥atwo sprawdzisz, czy Twoje stawki sž odpowiednie, umieszczajžc reklamy AdSense w miejscach, które chcesz sprzedaò bezpoĹrednio reklamodawcom. Przeanalizuj potencjalne wp¦ywy z AdSense i skoryguj odpowiednio swoje stawki. Innym sposobem jest sprawdzenie na podobnych blogach podstron typu „zare- klamuj si¢ tutaj”. BždŖ elastyczny odnoĹnie do warunków, a moŘe nawet zaoferuj darmowy okres próbny. Zawieraj umowy z miesižca na miesižc. Ludzie nie lubiž zobowiž- zywaò si¢ do czegoĹ, czego nie sž tak do koĦca pewni. Zach¢caj do d¦ugotermino- wych umów za pomocž upustów. Formaty reklam Wybór formatu reklamy jest przypuszczalnie w duŘej mierze zaleŘny od tego, za co reklamodawcy b¢dž sk¦onni zap¦aciò! JeĹli si¢ rozejrzysz, zobaczysz, Ře wi¢kszoĹò blogerów uŘywa ma¦ych kwadratowych banerów o wielkoĹci 125 pikseli, takich jak te ze strony Darrena pokazane na rysunku 5.2 nieco wczeĹniej w tym rozdziale. W cižgu ostatnich kilku lat reklama o wielkoĹci 125×125 pikseli sta¦a si¢ jednym z najbardziej popularnych formatów. WĹród bardziej znanych blogów, na których znajdziesz te ma¦e kwadratowe reklamy, sž TechCrunch, ReadWriteWeb, CopyBlogger, John Chow dot Com i wiele innych. Tej wielkoĹci reklamy sž atrakcyjnž opcjž zarówno dla blogerów, jak i rekla- modawców z kilku powodów: 114 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga x Podobajž si¢ grafikom, poniewaŘ dobrze wpasowujž si¢ w boczny pasek, gdy sž uporzždkowane w form¢ kwadratu lub pionowej linii. x UmoŘliwiajž sprzedaŘ wielu reklam na przestrzeni zazwyczaj zarezerwo- wanej dla jednej d¦uŘszej reklamy (cztery pola o wielkoĹci 125×125 pikseli zajmujž tyle co jedna pionowa lub pozioma reklama prostokžtna) ʊ zwi¢ksza to moŘliwoĹci oraz potencjalne dochody. x Reklamodawcom podoba si¢ to, Ře sž one cz¢sto taĦsze niŘ duŘe banery, gdyŘ dzi¢ki temu mogž byò prezentowani na kilku blogach za cen¢ jednej duŘej reklamy na pojedynczym blogu. x Coraz popularniejsze sž programy partnerskie, oferujžce ch¢tnym pola o wielkoĹci 125×125 pikseli do promowania swoich produktów. Bardziej szczegó¦owo omówimy tego rodzaju programy nieco dalej. MoŘesz z nich sko- rzystaò w celu wype¦nienia niesprzedanych pól, gdyŘ w ten sposób spoŘytku- jesz przestrzeĦ i sprawisz, Ře reklamy b¢dž wyglžda¦y na bardziej popularne. Poszczególne formaty sprawdzajž si¢ lepiej lub gorzej w zaleŘnoĹci od branŘy, a kaŘda nisza i branŘa majž swoje preferowane rozmiary reklam. Wielu wi¢kszych reklamodawców wynajmuje w¦asnž agencj¢ reklamy, która moŘe preferowaò bardziej tradycyjne rozmiary banerów, a niektóre nie majž moŘliwoĹci sprzeda- wania niczego innego. Zanim sporzždzisz w¦asnž ofert¢, najlepiej rozejrzyj si¢ i sprawdŖ, jakiego rodzaju reklamy cieszž si¢ wzi¢ciem w Twojej niszy. Ile reklam wyĂwietlaÊ? Nim wype¦nisz swój blog reklamami, zastanów si¢ nad skutkami przesadzenia z ich iloĹciž. Zbyt wiele reklam jest negatywnie oceniane przez czytelnika, poniewaŘ nadmier- na liczba banerów zaĹmieca przestrzeĦ i odstrasza nowych odwiedzajžcych. Nie- które blogi majž tyle reklam, Ře faktyczne wpisy sž zepchni¢te bardzo nisko, a tym samym skutecznie ukryte. Z punktu widzenia reklamodawcy zbyt wiele reklam zmniejsza uzyskiwanž przez niego liczb¢ konwersji. Reklama b¢džca jednž z czterech ma wi¢ksze szanse na bycie dostrzeŘonž i klikni¢tž niŘ reklama b¢džca jednž z dziesi¢ciu. Rozejrzyj si¢ w swojej niszy i sprawdŖ, gdzie na blogach sž umieszczane re- klamy i w jakiej iloĹci. Zwróò szczególnž uwag¢ na przypadki sprawiajžce wraŘe- nie przedobrzenia. W wi¢kszoĹci sytuacji zobaczysz reklam¢ w nag¦ówku oraz byò moŘe oko¦o czterech innych w pasku bocznym. Gdy znacznie przekroczysz t¢ liczb¢, ryzykujesz, Ře Twój blog zacznie bardziej przypominaò samochód wyĹci- gowy niŘ treĹciwž stron¢. Strategie zarabiania na blogu 115 Optymalizacja reklam Aby reklamy funkcjonowa¦y z maksymalnž skutecznoĹciž, muszž byò dobrze wi- doczne, lecz nie mogž wywo¦ywaò irytacji i odcižgaò uwagi od treĹci. Oznacza to koniecznoĹò znalezienia równowagi mi¢dzy korzystaniem z najbardziej rzucajž- cych si¢ w oczy miejsc i formatów reklam a komfortem czytelnika. Generalnie oznacza to umieszczanie reklam „powyŘej zgi¢cia”1, czyli nad dol- nž granicž przeglždarki, abyĹ nie musia¦ przewijaò ekranu, aby je zobaczyò. Re- klamy sž cz¢Ĺciej klikane, gdy zostanž wplecione w treĹò, lecz upewnij si¢, Ře nie zak¦ócajž czytelnoĹci tekstu. W przypadku takich us¦ug jak Google AdSense moŘesz testowaò róŘne kolo- ry. Warto z tym poeksperymentowaò. Niektórzy blogerzy wolž reklamy wtopione w szat¢ graficznž bloga, inni z kolei twierdzž, Ře uzyskujž lepsze efekty, gdy re- klamy si¢ wyróŘniajž i kontrastujž z resztž treĹci. Nie zmienia to faktu, Ře chociaŘ byò moŘe zyskasz wi¢cej klikni¢ò, maskowanie reklam jako odnoĹników nawiga- cyjnych jest doĹò marnym zagraniem w stosunku do czytelników, które moŘe nawet narobiò Ci k¦opotów z us¦ugodawcž. Monitoruj wszelkie wprowadzone zmiany pod kžtem poprawy lub pogorsze- nia funkcjonalnoĹci strony. Popytaj teŘ innych blogerów o rozwižzania, które si¢ u nich sprawdzi¦y. Inne bezpoĂrednie formy zarabiania Poza reklamami jest kilka innych sposobów na bezpoĹredni zarobek. Przyjrzyjmy si¢ niektórym z nich. Programy partnerskie Programy partnerskie polegajž na tym, Ře dostajesz prowizj¢ za polecenie klientowi jakiegoĹ produktu. Chyba najpopularniejszym tego rodzaju syste- mem w USA jest program Amazon Associates, oferujžcy aktualnie dziesižtki ty- si¢cy produktów, do których moŘesz podaò link. Darren stosuje to z duŘym po- wodzeniem na swoim blogu fotograficznym (zobacz rysunek 5.6). Istniejž teŘ programy partnerskie wielu innych firm i produktów, w tym LinkShare, Commi- sion Junction i ClickBank2. 1 Poj¢cie pierwotnie odnosi¦o si¢ do papierowych gazet, które zazwyczaj by¦y eksponowane ja- ko zgi¢te w po¦owie. „PowyŘej zgi¢cia” (ang. above the fold) oznacza¦o górnž, widocznž cz¢Ĺò gazety — przyp. t§um. 2 W Polsce takie programy oferujž mi¢dzy innymi Z¦ote MyĹli, Helion, Alior Bank i wiele innych firm — przyp. t§um. 116 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga Rysunek 5.6. Darren zamieszcza na swoim blogu linki do produktów sklepu Amazon òWICZENIE SporzždŖ list¢ niedawno zakupionych dobrej jakoĹci produktów pasujžcych do Twojej niszy. Zarejestruj si¢ w programie Amazon Associates lub innego sklepu internetowego, aby móc podaò do nich linki. Przeszukaj najwaŘniejsze blogi ze swojej niszy oraz z powižzanych z niž dziedzin pod kžtem recenzji, aby zdobyò wyobraŘenie o produktach, które moŘesz uwzgl¢dniò na swoim blogu. Wskazówki na temat programów partnerskich na blogu Programy partnerskie wymagajž nieco pracy, jeĹli chcesz z nich uzyskaò maksimum korzyĹci. Jednak gdy dopasujesz do tematu bloga odpowiedni program, moŘe si¢ on okazaò ca¦kiem dochodowy. UwaŘaj, gdy podajesz linki partnerskie, gdyŘ tym samym rekomendujesz okre- Ĺlonž rzecz. JeŘeli polecisz czytelnikom zakup marnego lub majžcego z¦e opinie produktu, bardzo szybko stracisz wypracowanž reputacj¢. Poza tym Federalna Ko- misja Handlu w USA wyznaczy¦a Ĺcis¦e regu¦y zwižzane z partnerstwem. Przede wszystkim musisz ujawniò swoje partnerskie powižzania i byò ostroŘnym w wy- powiadaniu twierdzeĦ na temat jakoĹci dzia¦ania produktu3. Oto kilka wskazówek, które pomogž Ci uzyskaò maksimum korzyĹci z pro- gramu partnerskiego na swoim blogu. Zastanów siÚ nad swoimi odbiorcami WejdŖ w skór¢ swoich odbiorców i zastanów si¢, czego mogž szukaò, gdy surfujž po Twoim blogu. Czy chcž kupiò konkretne produkty? Szukajž zwižzanych z Twoim tematem produktów lub akcesoriów? Co sk¦oni¦oby ich do zakupu? PomyĹl, majžc w g¦owie swojego czytelnika, a nie produkt. Gdy przyjmiesz takie podejĹcie, tak na- prawd¢ wyĹwiadczysz czytelnikowi przys¦ug¢, a przy okazji zarobisz nieco grosza. 3 Rozwižzania stosowane w Polsce sž regulowane przez odpowiednie przepisy Kodeksu Spó¦ek Handlowych i Kodeksu Cywilnego. Warto takŘe dok¦adnie zapoznaò si¢ z regulaminem wy- branego programu — przyp. t§um. Strategie zarabiania na blogu 117 AutentycznoĂÊ Istniejž dos¦ownie setki tysi¢cy produktów i us¦ug, które moŘesz zarekomendo- waò swoim czytelnikom, lecz zarabianie na nich pieni¢dzy nie sprowadza si¢ wy- ¦žcznie do zamieszczenia na blogu przypadkowo wybranych linków. Czytelnicy wra- cajž do Ciebie kaŘdego dnia, gdyŘ coĹ w Tobie ich przycižga. Nie polecaj im produktu, jeĹli nie jesteĹ w pe¦ni przekonany, Ře na nim skorzystajž. JeŘeli masz wžtpliwoĹci, wyraŖ je. Najlepsze rezultaty z programów partnerskich uzyskiwa¦em wtedy, gdy udzieli- ¦em otwartej i szczerej oceny produktu, uwzgl¢dniajžcej zarówno jego zalety, jak i s¦abe strony. MoŘe Ci si¢ wydawaò, Ře to nie jest zbyt mždre posuni¢cie i Ře w celu maksymalizacji sprzedaŘy powinieneĹ o kaŘdym produkcie napisaò pean pochwalny, lecz niestety statystyki sprzedaŘy konsekwentnie dowodzž czegoĹ in- nego. Ludzie chcž wiedzieò, co kupujž. PomyĹl o swoich doĹwiadczeniach kon- sumenckich podczas kupowania w sklepach internetowych lub w jakimkolwiek miejscu, gdzie sž prezentowane recenzje. Staraj si¢ zawsze wybieraò produkty i firmy o dobrej reputacji i wysokiej jako- Ĺci stronach sprzedaŘowych. GïÚbokie linki Zawsze powtarzamy blogerom zasi¢gajžcym u nas konsultacji, Ře jeĹli chodzi o pro- gramy partnerskie, powinni dostrzegaò nauk¢ p¦ynžcž z reklam kontekstowych. Sekretem systemów w rodzaju AdSense jest dopasowanie reklamy do treĹci. To sa- mo dotyczy programów partnerskich. Baner do strony g¦ównej na kaŘdej stronie Twojego bloga jest bez porównania mniej skuteczny niŘ wiele rozsianych po ca¦ym blogu linków majžcych zwižzek z sžsiadujžcž z nimi treĹciž. JeĹli wi¢c piszesz recenzj¢ odtwarzacza MP3, podaj link bezpoĹrednio do strony sprzedajžcej ten konkretny produkt. Ruch ma znaczenie ChociaŘ ruch na stronie nie jest jedynym istotnym czynnikiem, ma kluczowe zna- czenie dla zarabiania na programach partnerskich. Im wi¢cej osób zobaczy linki partnerskie, tym wi¢ksze prawdopodobieĦstwo zakupu. Zastanów si¢, w jaki sposób moŘesz kierowaò ruch na blogu, Řeby odwiedzajžcy trafiali na strony, na których przypuszczalnie zobaczž zamieszczone przez Ciebie linki. ¥ledzenie rezultatów Wi¢kszoĹò programów partnerskich ma jakžĹ opcj¢ Ĺledzenia wyników. SprawdŖ, co si¢ sprzedaje, a co nie. Obserwowanie rezultatów u¦atwia planowanie kolej- nych posuni¢ò. Zwracaj uwag¢ na to, które pozycje dla linków si¢ sprawdzajž, jakie produkty si¢ sprzedajž, jakie s¦owa sžsiadujžce z linkami sž skuteczne itd. Te infor- macje przydadzž Ci si¢ w opracowywaniu strategii dzia¦ania w przysz¦oĹci. 118 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga WSKAZÓWKA SERWISU PROBLOGGER: LINKI PARTNERSKIE Od lat dyskutuje si¢ na temat linków partnerskich, lecz zasadniczo gdy podasz link do produktu, który poleci¦byĹ ze szczerego serca bez wzgl¢du na prowi- zj¢, raczej nie narobisz sobie k¦opotów. Dzisiaj ludzie oczekujž, Ře w recenzji zostanie im wskazane miejsce, w którym mogž zakupiò produkt. JeĹli Twoi czytelnicy sž szczególnie przeczuleni, moŘesz zwróciò uwag¢ w poĹcie na to, Ře chociaŘ podajesz link z programu partnerskiego, i tak poleci¦byĹ ten pro- dukt. Dodatkowo zamieĹò ogólnž klauzul¢ w stopce lub na stronie „o mnie”. Datki Zamiast sprzedawaò coĹ za poĹrednictwem reklam lub programów partnerskich, moŘesz poprosiò o niewielki datek. Bardzo niewielu blogerów moŘe si¢ pochwaliò zarobieniem na tym duŘych pieni¢dzy — przychodzž mi do g¦owy Jason Kottke i Leo Laporte. Aby proĹba o pieniždze by¦a skuteczna, musisz mieò du؞ grup¢ lojalnych czytelników, którzy majž wiele poŘytków z Twojej pracy. Wi¢kszoĹò blogerów nie ma tak duŘej grupy oddanych wyznawców, Řeby ta metoda przynosi¦a znaczne korzyĹci, niemniej da si¢ na tym zarobiò nieco grosza. Eksperymentowa¦em kiedyĹ z przyciskiem Buy Me a Coffee (z ang. „kup mi ka- w¢”). ChociaŘ z zasady nigdy nie ujawni¦em moich zarobków, przyznam, Ře dzi¢ki tej wtyczce uda¦o mi si¢ uzyskaò nieco datków. Po poczžtkowej eksplozji ustabilizowa¦y si¢ na poziomie kilku wp¦at co par¢ dni. JeĹli piszesz posty, które ludzie z ch¢ciž wy- nagrodzž, datki pod wzgl¢dem wysokoĹci zarobków mogž konkurowaò z AdSense. Mimo Ře nie podžŘa¦em tž ĹcieŘkž zbyt d¦ugo, oto moje spostrzeŘenia: x Ludzie ch¢tniej wynagradzajž blogera, gdy dostrzegajž w jego tekstach coĹ wartoĹciowego. x Wydaje si¢, Ře istnieje t¦umiona potrzeba jakiegoĹ konkretnego sposobu podzi¢kowania autorowi. JuŘ z tego powodu warto zostawiò takž wtyczk¢ lub znaleŖò dla czytelników innž metod¢ wyraŘenia wdzi¢cznoĹci. x Poczžtkowe zainteresowanie w znacznym stopniu wynika¦o z nowoĹci, dlate- go po doĹò duŘym pierwszym zastrzyku finansowym nastžpi¦o stopniowe wyciszenie. x Najbardziej wynagradzane by¦y posty motywacyjne. Wydawa¦o si¢, Ře ist- nieje powižzanie mi¢dzy datkiem a dobrym samopoczuciem, co jest dla mnie logiczne. Z drugiej strony z otrzymywanych przeze mnie wiadomoĹci wynika¦o, Ře wsparcia udzielali ludzie czytajžcy mój blog od jakiegoĹ czasu, wi¢c znaczenie mia¦ blog jako ca¦oĹò, a nie tylko pojedynczy post, który sk¦oni¦ ich do klikni¢cia. Strategie zarabiania na blogu 119 x Ludzie oceniali to jako Řebranie. Sam nie postrzegam tego w ten sposób, lecz Twoi czytelnicy mogž tak myĹleò. Ludzie, którzy wys¦ali mi pieniždze, w wi¢kszoĹci byli szczerze wdzi¢czni za to, co przeczytali. x Nie ma lepszej zach¢ty do pisania niŘ sytuacja, gdy ktoĹ si¢ga do w¦asnej kieszeni, by udzieliò Ci wsparcia. Skoro sž ludzie dajžcy Ci pieniždze, wiesz, Ře zmierzasz w dobrž stron¢. x Dobrze jest mieò na swoim blogu przycisk PayPal — paru ludzi skorzy- sta¦o z niego, aby z w¦asnej inicjatywy przes¦aò mi róŘne kwoty. Brzmi nieŖle, prawda? Dlaczego wi¢c nie zostawi¦em tego przycisku? Dla mnie to by¦a kwestia dobrego smaku. Zach¢cam kaŘdego zainteresowa- nego do wypróbowania tej opcji, lecz nie sždz¢, Řeby na moim blogu datki mia¦y sens, gdyŘ wystarczajžco zarabiam na w¦asnych produktach i us¦ugach. Ogïoszenia drobne Niektóre blogi osižgajž Ĺwietne wyniki na og¦oszeniach ʊ przyk¦adem moŘe byò Job Board w serwisie ProBlogger Darrena (http://jobs.problogger.net; zobacz ry- sunek 5.7). JeĹli masz doĹò du؞ liczb¢ czytelników, którzy potrzebujž miejsca na zareklamowanie pracy, siebie czy produktu lub którzy po prostu szukajž re- klamy, byò moŘe warto spróbowaò. Rysunek 5.7. Job Board w serwisie ProBlogger Wïasny towar To podejĹcie nie na kaŘdym blogu okaŘe si¢ skuteczne, lecz istniejž serwisy takie jak CafePress.com, które umoŘliwiajž stworzenie w¦asnego asortymentu — kub- ków, koszulek itp. — z Twoim logo i szatž graficznž. W przypadku odpowiednie- go tematu i/lub odbiorców moŘesz uzyskaò niez¦e wyniki sprzedaŘy, a dodatko- wo kaŘdy czytelnik b¢dzie chodzžcž reklamž Twojego bloga. 120 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga Subskrypcja Jednž z moich ulubionych strategii zarabiania jest subskrypcja, w której zamiast jednorazowej p¦atnoĹci uzyskujesz regularne wp¦aty. To metoda w rodzaju zapi- sania si¢ na si¦owni¢. Niektórzy blogerzy tworzž prywatne fora, czego przyk¦adem jest strona cz¦on- kowska Darrena na http://problogger.com. Inni oferujž internetowe kursy i szkole- nia, takie jak kurs Chrisa na http://AuthorityBlogger.com. Warto si¢ temu przyjrzeò. Problem, z którym musi si¢ zmierzyò cz¢Ĺò blogerów, polega na tym, Ře na pewne tematy, byò moŘe uznane przez Ciebie za zach¢cajžce do subskrypcji na stronie, moŘna znaleŖò darmowe artyku¦y. Aby odnieĹò sukces z subskrypcjž, musisz dysponowaò jakžĹ ekskluzywnž/wybranž treĹciž lub byò faktycznym eks- pertem w swojej dziedzinie. PoĂrednie strategie zarabiania Zamiast pracowaò nad uzyskaniem pieni¢dzy z reklam i innych bezpoĹrednich metod, moŘna wybraò innž intratnž ĹcieŘk¢ blogowania i zarabiaò poĹrednio. Taktyki poĹrednie polegajž na demonstrowaniu na blogu swojego doĹwiadczenia, wiedzy i osobowoĹci. Przyjrzyjmy si¢ popularnym moŘliwoĹciom zarabiania nie wprost. Blogowanie na zlecenie Blogowanie na zlecenie to Ĺwietny sposób na zarobienie na blogu. Niektórzy lu- dzie zamiast pracowaò nad w¦asnym blogiem w celu zarobienia na reklamach, wolž zap¦aciò komuĹ za to, Řeby blogowa¦ w ich imieniu. ChociaŘ nie jest to pasywny dochód, moŘe przynieĹò ca¦kiem spore zarobki, jest przewidywalny i stanowi rodzaj marketingu, w którym rzetelna praca zazwy- czaj skutkuje kolejnymi zleceniami. Przypuszczalnie b¢dziesz musia¦ zaczžò od najniŘszych stawek — doĹò cz¢sto spotykanž jest 10 dolarów za post — lecz gdy wyrobisz sobie reputacj¢, moŘesz ؞daò nawet dziesi¢ò razy wi¢cej. Nie chodzi tylko o pieniždze; to takŘe duŘa przyjemnoĹò, szczególnie jeĹli lubisz pisanie i róŘnorodnoĹò. Sam zaczyna¦em od ĹciĹle technicznych i wyspecjalizo- wanych tematów, lecz teraz pisz¢ o najrozmaitszych rzeczach dla tak zróŘnicowanych klientów, jak firma prowadzžca bank zdj¢ò typu „mikrostock” czy programiĹci. Jestem w szcz¢Ĺliwej pozycji, Ře takie zlecenia same do mnie przychodzž, ale w prze- sz¦oĹci nie zawsze tak by¦o. Poszukiwania zleceĦ najlepiej zaczžò od w¦asnego bloga i czytelników. Stwórz stron¢ og¦aszajžcž, Ře moŘna Ci¢ wynajžò, i zamieĹò odnoĹniki do niej na pasku bocznym i w postach. Ludzie, którzy regularnie czytajž Twoje prace, sž najbar- dziej prawdopodobnymi pracodawcami, gdyŘ znajž i lubiž to, co robisz, oraz da- rzž Ci¢ pewnym zaufaniem. Prezentujesz dla nich okreĹlonž jakoĹò. Strategie zarabiania na blogu 121 Dodatkowo podobny potencja¦ ma kaŘdy goĹcinnie napisany post. ChociaŘ czytelnicy nie majž wtedy z Tobž równie cz¢stego kontaktu, drobna wzmianka w tekĹcie „o autorze” o tym, Ře jesteĹ otwarty na zlecenia, moŘe zaowocowaò klikni¢- ciami. SprawdŖ, czy moŘesz gdzieĹ na podobnych blogach zamieĹciò takž reklam¢ w goĹcinnym poĹcie, i zrób to. Prócz tego zacznij pytaò woko¦o. Poszukaj poza blogiem wĹród ludzi, którzy Ci¢ znajž. RozpuĹò informacj¢, Ře szukasz zleceĦ pisarskich. To nie jest Řebranie, gdyŘ Twoje umiej¢tnoĹci pisarskie mogž byò dla kogoĹ naprawd¢ pomocne lub oszcz¢dziò mu czas. Znajomi znajomych i ustne rozprzestrzenianie si¢ informacji — w taki sposób zdoby¦em po¦ow¢ zleceĦ, wi¢c metoda jest faktycznie skuteczna. Niezwykle trudno jest si¢ sprzedaò, gdy jesteĹ w do¦ku, dlatego dobrze jest, jeĹli ktoĹ robi to za Ciebie. Popracuj nad forami. Twoje teksty nie muszž si¢ pojawiaò wy¦žcznie na blo- gach, Řeby zosta¦y zauwaŘone, gdyŘ fora takŘe stanowiž dobre miejsce na wyro- bienie sobie marki. Dobre posty i przyjacielska, pomocna natura mogž wystar- czyò do zdobycia p¦atnych zleceĦ lub goĹcinnych postów, które doprowadzž do takich zleceĦ. Tak jak wczeĹniej zaznacz w swoim profilu, Ře jesteĹ do wynaj¢cia. Odpowiadaj na og¦oszenia ze zleceniami internetowymi. Istnieje mnóstwo in- ternetowych tablic z ofertami pracy; moŘesz zaczžò od nast¢pujžcych adresów (pierwszy zawiera og¦oszenia polskie, pozosta¦e trzy prowadzž do serwisów w j¢- zyku angielskim): http://warsaw.craigslist.pl http://freelancewritinggigs.com http://jobs.problogger.net http://jobs.freelanceswitch.com Gdy rozprzestrzenisz swoje s¦owo i naprawd¢ zaczniesz szukaò, przekonasz si¢, Ře dla sumiennego blogera zawsze znajdž si¢ zlecenia. Czego szukajÈ wïaĂciciele blogów? Jest wiele powodów, dla których ktoĹ moŘe zatrudniò blogera, lecz do najpopu- larniejszych nale؞: x poprawienie ruchu, widocznoĹci i wyników w wyszukiwarkach, x budowanie wiarygodnoĹci i autorytetu, x dbanie o regularny nap¦yw treĹci, aby odwiedzajžcy wracali, x zwi¢kszenie liczby gotowych do zakupu lub powracajžcych klientów. Gdy w¦aĹciciel strony szuka blogera, który napisze dla niego tekst, zadaje so- bie w myĹlach nast¢pujžce pytania: x Czy ta osoba potrafi napisaò oryginalny i interesujžcy artyku¦ na dany temat? x Czy jej styl pasuje do strony i jej czytelników? 122 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga x Czy potrafi ona napisaò wszystkie wymagane typy tekstów? x Czy zyskam na tym wi¢cej, niŘ zap¦aci¦em? Pierwsze trzy punkty dotyczž sztuki pisania. JeŘeli potrafisz wykazaò swoje umiej¢tnoĹci w próbkach tekstów, po¦ow¢ pracy nad zdobyciem zlecenia masz za sobž. Zazwyczaj jednak konkurujesz jeszcze z kilkoma innymi piszžcymi, wi¢c tak naprawd¢ dopiero w ostatnim punkcie jest dokonywany wybór. Gdy szukasz p¦atnych zleceĦ napisania tekstu na blog, powinieneĹ mieò przy- zwoite archiwum postów, na które moŘesz si¢ powo¦aò, a dodatkowo dowód wartoĹci wykraczajžcy poza same teksty. Oto kilka wskazówek: x Stwórz w¦asny blog. Zademonstruj, Ře potrafisz wykonaò prac¢, która jest do zrobienia. x ZróŘnicuj standardowe posty, aby pokazaò swoje umiej¢tnoĹci. Miej zbiór postów z newsami, recenzjami, opiniami, posty-eseje oraz tutoriale. JeĹli dž- Řysz do pisania dla okreĹlonego bloga, staraj si¢ wiernie dopasowaò do lubia- nych na nim treĹci oraz do jego stylu i sposobu pisania. x Zademonstruj wysoko cenione umiej¢tnoĹci, takie jak doĹwiadczenie w pozy- cjonowaniu i promocji. x ZdobždŖ uznanie na forach ʊ inteligentne komentarze sprawiž, Ře ludzie ch¢tniej Ci¢ zatrudniž, gdyŘ b¢dž Ci¢ znali. Zadaj sobie pytanie: „Dlaczego ja? Dlaczego ktoĹ mia¦by wybraò mnie, a nie jakiegoĹ innego blogera?”. JeĹli potrafisz przekonujžco odpowiedzieò na to pytanie, bez problemu zdob¢dziesz p¦atne zlecenia pisania na blogu. Dlaczego warto blogowaÊ na zlecenie? Dla blogera korzyĹci sprowadzajž si¢ do wi¢kszej rozpoznawalnoĹci i pieni¢dzy. P¦atnoĹò moŘe byò dokonana za post, za s¦owo lub w formie zaliczki. Rzecz jasna, wszystkie stawki sž wynikiem negocjacji, oczekiwaĦ, d¦ugoĹci artyku¦u, jego z¦o- ŘonoĹci oraz doĹwiadczenia blogera. JeĹli dopiero zaczynasz, nie oczekuj wi¢cej niŘ dwudziestu dolarów za post, lecz jeŘeli jesteĹ cenionym blogerem w wyma- gajžcej niszy i musisz przeprowadziò liczne badania, moŘesz zarobiò nawet dzie- si¢ò lub dwadzieĹcia razy wi¢cej. Porozumienie moŘe byò korzystne zarówno dla blogera, jak i dla klienta, pod warunkiem Ře od poczžtku wszystko b¢dzie jasne. OdpowiedzialnoĹò za upew- nienie si¢, Ře tak jest, leŘy po stronie blogera. PoniŘej znajdziesz garĹò pytaĦ, na które odpowiedŖ powinna zostaò uzgodnio- na z góry. x Kto jest szefem i jaki jest jego cel? x Jak ów cel b¢dzie sprawdzany? x Czy Twoje wykonanie wp¦ynie na kontrakt? x Jakie tematy trzeba opisaò? Strategie zarabiania na blogu 123 x Czy sž jakieĹ zakazane tematy? x Jakie sž terminy? x Czy masz przes¦aò tekst e-mailem, czy opublikowaò go samodzielnie? x W jaki sposób i kiedy otrzymasz wynagrodzenie? x Czy b¢dzie to jednorazowa umowa, czy zlecenie sta¦e? x Kto jest w¦aĹcicielem praw do treĹci? x Czy zap¦ata dotyczy tylko pisania, czy moŘe sž jakieĹ inne zadania? x Czy odbiorca ma konto w banku zdj¢ò, czy musisz samodzielnie dostar- czyò zdj¢cia? Zazwyczaj wszystko to moŘna wyjaĹniò w jednej rozmowie, lecz zawsze najle- piej jest uzyskaò to na piĹmie. Magazyny i ksiÈĝki Gdy juŘ wyrobisz sobie pewnž s¦aw¢ online, moŘesz wykorzystaò swoje doĹwiad- czenie i reputacj¢ w celu zdobycia zleceĦ lub kontraktów pisarskich przeznaczo- nych do druku. Chodzi o to, Řeby byò postrzeganym jako ekspert w swojej dzie- dzinie i mieò coĹ oryginalnego do powiedzenia. Przekonasz si¢, Ře wydawcy sž bardziej sk¦onni wys¦uchaò pomys¦u osoby, której uda¦o si¢ juŘ zgromadziò pewnž publicznoĹò, a moŘe nawet sami b¢dž Ci¢ szukaò. KsižŘka, którž w¦aĹnie czytasz, powsta¦a na podstawie jednego popularnego bloga! Wiele blogów ma znacznž iloĹò treĹci gotowej do posk¦adania i wydania w formie ksižŘki. Nie tylko wydawcy szukajž pisarzy, czasem autorowi z kontraktem zda- rzy si¢ ugrz¢znžò podczas prób ukoĦczenia swojej ksižŘki lub uzupe¦nienia luki w swojej wiedzy. Po tym, kiedy techniczne artyku¦y Chrisa zyska¦y popularnoĹò, kil- kakrotnie by¦ on proszony przy róŘnych okazjach o do¦žczenie do róŘnych autorów w celu wspó¦pracy przy ksižŘkach, które bez niego nie mog¦yby zostaò ukoĦczone. ChociaŘ ksižŘki sž zdecydowanie bardziej prestiŘowe, magazyny i gazety sž wydawane w krótszych terminach i mogž byò równie lukratywne, a czasem nawet bardziej. Aby zdobyò takie zlecenia, napisz e-mail do redaktorów z proĹbž o wska- zówki dla piszžcych. Podobnie jak w przypadku ksižŘek tutaj teŘ praca moŘe znaleŖò Ci¢ sama. Manolo z bloga Manolo’s Shoe Blog otrzyma¦ zlecenie od „The Washing- ton Post Express”, gdy zosta¦ odkryty dzi¢ki swojemu blogowi. Przemówienia To takŘe zaleŘy od tematu, na który piszesz, lecz niektórzy blogerzy zaczynajž prowadziò róŘnego rodzaju konferencje, warsztaty i seminaria na wybrany przez siebie temat. Czasem robiž to za darmo, innym razem otrzymujž zwrot poniesio- nych kosztów, a czasem dostajž normalne honorarium. JeĹli b¢dziesz mia¦ szcz¢- Ĺcie, byò moŘe us¦yszysz na róŘnych konferencjach zarówno mnie, jak i Darrena! 124 Probloger. Jak czerpaÊ zyski ze swojego bloga Konsultacje Gdy jesteĹ postrzegany jako ekspert w swoim temacie, ludzie naturalnie przy- chodzž do Ciebie po rad¢, a niektórzy sž sk¦onni za to zap¦aciò. Spora cz¢Ĺò mo- ich dochodów pochodzi z udzielania konsultacji, mam przy tym to szcz¢Ĺcie, Ře praca sama mnie znajduje i nie musz¢ sam o niž zabiegaò. Rzecz jasna, niektóre nisze nadajž si¢ bardziej niŘ inne do tego, aby blogujžcy otrzymywali zap¦at¢ za konsultacje. Przede wszystkim trzeba kaŘdego dnia wykazy- waò na blogu w¦asnž wiedz¢ i doĹwiadczenie, a tym samym budowaò zaufanie. JeĹli zademonstrujesz swojž wiarygodnoĹò i ch¢ò pomocy, po¦ow¢ bitwy masz juŘ wygranž. Potencjalni klienci nie b¢dž wiedzieli o oferowanych przez Ciebie us¦ugach, dopóki im o tym nie powiesz. Ja mam baner na pasku bocznym, który prowadzi do strony z ofertž zawierajžcž przyk¦adowe us¦ugi i ich ceny. MoŘesz go obejrzeò na rysunku 5.8. Szczególnie przyjemnž korzyĹciž jest dla mnie to, Ře gdy ktoĹ kupuje na przyk¦ad godzinne konsultacje telefoniczne, p¦aci z góry, klikajžc przycisk PayPal, skutkiem czego aktualnie mam znacznie mniej niep¦acžcych klientów. Rysunek 5.8. Baner reklamujÈcy ofertÚ Chrisa WSKAZÓWKA SERWISU PROBLOGGER: SPRZEDAJ SWOJE US¨UGI Czy moŘesz zarobiò na sprzedawaniu swoich us¦ug? Wiele osób nie dostrzega moŘliwoĹci spieni¢Řenia umiej¢tnoĹci i doĹwiadczeĦ, które zdobyli. Nie chodzi tylko o ludzi pióra, projektantów i programistów mogžcych czerpaò korzyĹci z tego rodzaju pracy. To, co robisz kaŘdego dnia, moŘe dla kogoĹ byò poszuki- wanym rozwižzaniem. Gdy juŘ za¦oŘysz w¦asny blog i b¢dziesz go prowadzi¦, moŘe si¢ okazaò, Ře ludzie zacznž pytaò, czy móg¦byĹ im pomóc zrobiò to samo! Zastanów si¢ przez chwil¢ nad us¦ugami, które móg¦byĹ zaoferowaò. Oferty pracy Nawet jeĹli nie jesteĹ wolnym strzelcem, blogowanie moŘe w Ĺwietny sposób do- pe¦niaò Twoje CV. Umiej¢tnoĹò zademonstrowania w¦asnej wiedzy i doĹwiadcze- nia moŘe za¦atwiò Ci prac¢ u wymarzonego pracodawcy. Blogujžcy na temat PR-u Steve Rubel zosta¦ zatrudniony przez du؞ firm¢ zajmujžcž si¢ PR-em. JesteĹmy przekonani, Ře otrzyma¦ t¢ ofert¢ ze wzgl¢du na profil wypracowany przez blogowa- Strategie zarabiania na blogu 125 nie. Blogerzy sž coraz cz¢Ĺciej poszukiwani przez firmy z uwagi na zademonstro- wane umiej¢tnoĹci i wiedz¢ w swojej dziedzinie. Rzecz jasna, sž teŘ tacy, którzy stra- cili prac¢ z powodu tego, co napisali! Sprzedawanie e-produktów Nie jestem pewien, czy t¢ metod¢ naleŘy sklasyfikowaò jako bezpoĹredniž, czy jako poĹredniž (gdyŘ w zaleŘnoĹci od tego, jak jž zastosujesz, moŘesz wpisaò si¢ w jednž lub drugž kategori¢). Niektórzy blogerzy wykorzystujž swojž wiedz¢ w danej dzie- dzinie i publikujž w¦asne e-produkty, takie jak e-booki, kursy internetowe i na- grania wideo. Darren sprzedawa¦ e-booki zarówno za poĹrednictwem serwisu ProBlogger, jak i Digital Photography School, a Chris oferuje e-booki bezpoĹrednio swoim odbior- com na chrisg.com oraz przez zewn¢trznych poĹredników, takich jak Wordtracker. Chris prowadzi teŘ kursy, na przyk¦ad internetowy kurs Authority Blogger, a tak- Ře teleseminaria i konferencje online, na których moŘesz go us¦yszeò na Řywo i po- rozmawiaò z nim. Podstawž sprzedaŘy cyfrowych produktów jest zwabienie odbiorców wyraŖnž potrzebž lub pragnieniem oraz propozycjž rozwižzania ich problemów. Przeko- nasz si¢, Ře znacznie trudniej jest napisaò e-book lub kurs, a potem próbowaò znaleŖò dla niego rynek zbytu. Przyk¦ady e-booków znajdziesz w dziale ProBlogger Book Member Download Area: http://probloggerbook.com/bonus/ JeĹli jeszcze tego nie zrobi¦eĹ, zapisz si¢ w tym miejscu (upewnij si¢, Ře dok¦adnie przepisa¦eĹ adres): http://probloggerbook.com/?/register/bonus SieÊ znajomoĂci i partnerów biznesowych Jednž z interesujžcych korzyĹci blogowania na niszowy temat jest nawižzywanie kontaktów z innymi ludŖmi o podobnych zainteresowaniach i wiedzy. W trakcie interakcji moŘna dostrzec zaskakujžce moŘliwoĹci wspólnej pracy. Podsumowanie Zarówno Darren, jak i ja zarabiamy na blogowaniu na róŘne sposoby. JesteĹmy Řywymi przyk¦adami, Ře moŘna nie tylko z tego Řyò, lecz takŘe mieò z tego przy- jemnoĹò! Któržkolwiek ĹcieŘkž podžŘysz — bezpoĹredniž, poĹredniž lub mieszanž — mam nadziej¢, Ře omówiliĹmy w tym rozdziale podejĹcie do zarabiania pieni¢dzy na blogowaniu, które b¢dzie dla Ciebie dobre.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

ProBlogger. Jak czerpać zyski ze swojego bloga
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: