Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00777 009961 10750533 na godz. na dobę w sumie
Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia - ebook/pdf
Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 775
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7454-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka dotyczy tzw. prawa intertemporalnego czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym.  Stanowi pierwsze  kompleksowe opracowanie tej problematyki. Od genezy współczesnego ujmowania intertemporalności, poprzez teoretycznoprawną propozycję rozstrzygania problemów intertemporalnych, przedstawienie podstawowych regulacji i rozstrzygnięć prawa intertemporalnego obowiązującego prawa polskiego, po problemy jego funkcji i aksjologii. Praca szeroko uwzględnia orzecznictwo sądowe. Napisana została przez zespół autorów teoretyków, w większości  zarazem praktyków prawa, w znacznej części czynnych sędziów.  Poza walorami stricte poznawczymi posiada wymiar praktyczny, stanowiąc źródło wskazówek rozstrzygania złożonych problemów intertemporalnych w praktyce stosowania prawa.  Adresowana jest zatem nie tylko do uczonych i studiujących prawo, ale sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych oraz wszystkich zainteresowanych tą problematyka prawną.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Problematyka intertemPoralna w Prawie Zagadnienia Podstawowe. roZstrZygnięcia intertemPoralne. geneZa i funkcje Jarosław MikołaJewicz (red.) wydawnictwo c.H.Beck Monografie Prawnicze Jarosław MikołaJewicz • ProbleMatyka interteMPoralna w Prawie. zagadnienia Podstawowe. rozstrzygnięcia interteMPoralne. geneza i funkcJe Polecamy nasze najnowsze publikacje z tej serii: Krzysztof Mularski Prawo intertemPoralne z PersPektywy nauki Prawa cywilnego. wykładnia PrzePisów intertemPoralnych Dominika Opalska obowiązek lojalności w sPółkach kaPitałowych Wojciech Piątek Powaga rzeczy osądzonej wyroku sądu administracyjnego Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Kinga Flaga-Gieruszyńska, Daniel Wacinkiewicz (red.) wsPółczesne instytucje Prawa. obywatel – PaŃstwo – sPołecznośĆ miĘdzynarodowa Katarzyna Górka jawnośĆ PosiedzeŃ sejmu i senatu oraz jej ograniczenia w konstytucji rP Magdalena Wilejczyk zagadnienia etyczne czĘści ogólnej Prawa cywilnego Marek Szydło Prawna koncePcja zamówienia Publicznego Miłosz Kaczyński Pełnomocnik z urzĘdu w sądowym PostĘPowaniu cywilnym www.ksiegarnia.beck.pl Problematyka intertemPoralna w Prawie Zagadnienia Podstawowe. roZstrZygnięcia intertemPoralne. geneZa i funkcje redakcja naukowa Prof. uaM dr hab. Jarosław Mikołajewicz wydawnictwo c.H.beck warszawa 2015 Wydawca: natalia adamczyk niniejsze opracowanie powstało w ramach projektu badawczego finansowanego przez narodowe centrum nauki na podstawie decyzji dec-2012/07/b/Hs5/03849 w ramach umowy nr umo-2012/07/b/Hs5/03849: Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. rozstrzygnięcia intertemporalne. geneza, funkcje, aksjologia. kierownik projektu prof. uam dr hab. jarosław mikołajewicz. Recenzenci naukowi: Prof. zw. dr hab. andrzej gomułowicz dr hab. tomasz barankiewicz © wydawnictwo c.h.beck 2015 wydawnictwo c.H.beck sp. z o.o. ul. bonifraterska 17, 00-203 warszawa Skład i łamanie: dtP service Druk i oprawa: elpil, siedlce isbn 978-83-255-7453-6 isbn e-book 978-83-255-7454-3 Spis treści Wykaz Autorów ........................................................................................................... Przedmowa .................................................................................................................. Wykaz skrótów ............................................................................................................ Wykaz literatury ......................................................................................................... Wykaz orzecznictwa .................................................................................................. VII IX XI XVII LIII Część I. Problematyka intertemporalna – ogólne zagadnienia teoretyczne Jarosław Mikołajewicz Rozdział 1. Wprowadzenie do problematyki intertemporalnej prawa .......... Jacek Wiewiorowski Rozdział 2. Zakaz retroakcji – historyczny klucz do intertemporalności ..... Wojciech Szafrański Rozdział 3. Poszukiwanie pozytywizacji rozstrzygnięć intertemporalnych. Na tropie regulacji intertemporalnych w XVIII i XIX w. .......................... Jarosław Mikołajewicz Rozdział 4. Pojmowanie prawa ............................................................................... Jarosław Mikołajewicz Rozdział 5. Zmiana prawa ........................................................................................ Jarosław Mikołajewicz Rozdział 6. Sytuacje intertemporalne, rozstrzygnięcia intertemporalne, zasady intertemporalne ...................................................................................... Część II. Problematyka intertemporalna w ujęciu dogmatyki prawa Sławomira Wronkowska, Mikołaj Hermann Rozdział 7. Problematyka intertemporalna prawa konstytucyjnego. Zagadnienia podstawowe ................................................................................... Andrzej Skoczylas Rozdział 8. Zagadnienia międzyczasowe w prawie administracyjnym ......... 3 19 43 79 111 151 195 241 V Jarosław Mikołajewicz, Hanna Paluszkiewicz Rozdział 9. Rozstrzygnięcia intertemporalne prawa karnego ........................ Hanna Paluszkiewicz Rozdział 10. Zagadnienia intertemporalne w polskim prawie karnym procesowym .......................................................................................................... Krzysztof Mularski, Adam Olejniczak Rozdział 11. Prawo intertemporalne z perspektywy nauki prawa cywilnego .................................................................................................. Marcin Walasik Rozdział 12. Rozstrzygnięcia intertemporalne w prawie procesowym cywilnym ....................................................................................... Krzysztof Ślebzak Rozdział 13. Prawo intertemporalne w prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych ................................................................................... Dominik Mączyński Rozdział 14. Intertemporalne prawo podatkowe ............................................... Marek Sachajko Rozdział 15. Problematyka intertemporalna prawa upadłościowego ............ Część III. Aksjologia, funkcje i wykładnia funkcjonalna prawa intertemporalnego Paweł Kokot Rozdział 16. Funkcje prawa intertemporalnego ................................................ Marek Smolak Rozdział 17. Wykładnia funkcjonalna prawa intertemporalnego ................. Jarosław Mikołajewicz, Marek Smolak Rozdział 18. Aksjologiczne założenia prawa intertemporalnego ................... Indeks rzeczowy ........................................................................................................... 301 321 401 473 515 541 587 667 685 695 705 VI Spis treści Wykaz Autorów Prof. UAM dr hab. Jarosław Mikołajewicz, redaktor naukowy, autor i kierownik projektu badawczego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. zw. dr hab. Sławomira Wronkowska, główny wykonawca projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Rzeczy­ pospolitej Polskiej. Prof. zw. dr hab. Andrzej Skoczylas, główny wykonawca projektu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, Naczelnik Wydziału VI w Biurze Orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej. Dr Mikołaj Hermann, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Mgr Paweł Kokot, doktorant Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. UAM dr hab. Dominik Mączyński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Dr Krzysztof Mularski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. UAM dr hab. Adam Olejniczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. UZG dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet w Zielonej Górze. Dr Marek Sachajko, sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu. Prof. dr hab. Marek Smolak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dr Wojciech Szafrański, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Prof. UAM dr hab. Krzysztof Ślebzak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Dyrektor Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Rzeczypospolitej Polskiej. Dr hab. Marcin Walasik, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Sądu Rejonowego w Poznaniu. Dr hab. Jacek Wiewiorowski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. VII Przedmowa Książka, którą przedkładamy Czytelnikowi dotyczy prawa intertemporalnego, czyli prawnych rozstrzygnięć zagadnień związanych ze zmianą prawa w stosunku do sytuacji prawnych z elementem dawnym. Problematyka intertemporalna prawa obejmuje zespół zagadnień o podstawowej donio­ słości tak teoretycznej, jak i praktycznej. Dotycząc prawa zmieniającego się w czasie, zmusza do refleksji nad podstawowymi kwestiami jego obowiązywania, w szczególności zmianą, ale i współobowiązywaniem poszczególnych aktów normatywnych, w tym formalnie derogo­ wanych. Unaocznia złożoność procesu wykładni prawa, które jest „wielowarstwowe” nie tyl­ ko ze względu na swoją multicentryczność (określenie zapożyczone od Ewy Łętowskiej), ale i złożoną strukturę tekstu prawnego, w którym w przypadku stanowienia aktów normatyw­ nych bynajmniej nie dochodzi do prostego zastępowania jednego fragmentu tekstu drugim. Książka niniejsza stanowi przy tym pierwsze kompleksowe opracowanie problematy­ ki intertemporalnej. Aczkolwiek sytuacja od czasu ukazania się ograniczonej do pewnego konceptu teoretycznoprawnego monografii mojego autorstwa (J. Mikołajewicz, Prawo in­ tertemporalne. Zagadnienia teoretycznoprawne, Poznań 2000), uległa radykalnej poprawie, ukazało się bowiem wiele wartościowych opracowań, to jednak do tej pory literatura ojczy­ sta, i nie tylko, nie doczekała się opracowania, które miałoby aspiracje możliwie całościo­ wego przedstawienia problematyki intertemporalnej: od genezy współczesnego  ujmowania intertemporalności, poprzez teoretycznoprawną propozycję rozstrzygania pro blemów intertemporalnych, przedstawienie podstawowych regulacji i rozstrzygnięć prawa inter­ temporalnego obowiązującego prawa polskiego, po problemy jego funkcji i aksjologii. Praca szeroko uwzględnia również orzecznictwo sądowe. Napisana została przez zespół autorów teoretyków, w większości zarazem praktyków prawa, w znacznej części czynnych sędziów, posiadających orientację nie tylko w uprawianych przez się dyscyplinach prawoznawstwa, ale i potrzebach praktyki stosowania prawa. Poza celami stricte poznawczymi, książka stawia sobie za zadanie udzielenie pomo­ cy borykającym się z tą wyjątkowo złożoną problematyką przy stosowaniu prawa. W tym sensie adresowana jest nie tylko do uczonych prawa czy studiujących prawo, jako propo­ zycja określonej koncepcji teoretycznej i metodologicznej, ale i praktyków prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, urzędników oraz wszystkich za­ interesowanych tą problematyką prawną, dostarczając konkretnych propozycji stawiania i rozwiązywania problemów intertemporalnych. Naszym zamiarem było, aby poza walorami teoretycznymi posiadała wymiar praktyczny, stanowiąc źródło wskazówek rozstrzygania złożonych problemów intertemporalnych w praktyce stosowania prawa. Przyjmujemy przy tym, za Ludwigiem Boltzmannem, że nie ma nic bardziej praktycznego od dobrej teorii. Poznań, maj 2015 r. Jarosław Mikołajewicz IX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problematyka intertemporalna w prawie. Zagadnienia podstawowe. Rozstrzygnięcia intertemporalne. Geneza, funkcje, aksjologia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: