Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00086 008651 10734930 na godz. na dobę w sumie
Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda - ebook/pdf
Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 276
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3119-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Prezentowana monografia jest poświęcona zagadnieniom współczesnych reform administracji publicznej w Polsce z perspektywy poglądów i koncepcji prof. Jerzego Stefana Langroda, wybitnego prawnika administratywisty.

Reformy administracji publicznej są przedmiotem żywego dyskursu i licznych analiz naukowych. Dotychczas jednak nie konfrontowano ich założeń z indywidualnymi koncepcjami administracyjnoprawnymi. Autorka stawia tezę, iż poglądy Prof. J.S. Langroda w wielu kwestiach mają charakter ponadczasowy i są ciągle przydatne. Mogą być przez to źródłem inspiracji teoretycznej dla wprowadzanych reform terytorialnych i funkcjonalnych, a także przemian w innych sferach organizacji i funkcjonowania administracji publicznej.

Monografia kierowana jest do studentów prawa, administracji oraz politologii. Może być również przydatna pracownikom administracji publicznej i tym wszystkim, którzy wyrażają zainteresowanie tematyką reform w administracji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE BOGUS£AWA DOBKOWSKA · PROBLEMATYKA WSPÓ£CZESNYCH REFORM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŒWIETLE KONCEPCJI ADMINISTRACYJNOPRAWNYCH JERZEGO STEFANA LANGRODA Polecamy nasze publikacje z tej serii: M. Adamczyk ŚWIADEK KORONNY. ANALIZA PRAWNO- -KRYMINALISTYCZNA J. Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI D. Adamski PRAWO DO INFORMACJI O DZIAŁANIACH WŁADZ PUBLICZNYCH M. Krakowiak EGZEKUCJA PRZEZ ZARZĄD PRZYMUSOWY K. Błeszyńska REDAKCJA UTWORU W PRASIE DRUKOWANEJ A OGRANICZENIE PRAW AUTORSKICH U. Ernst ZABEZPIECZENIA NA RZECZACH RUCHOMYCH W POLSCE I NIEMCZECH www.sklep.beck.pl PROBLEMATYKA WSPÓ£CZESNYCH REFORM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W ŒWIETLE KONCEPCJI ADMINISTRACYJNOPRAWNYCH JERZEGO STEFANA LANGRODA BOGUS£AWA DOBKOWSKA Redaktor prowadzący: Natalia Adamczyk Wydanie zostało dofinansowane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-3118-8 ISBN e-book 978-83-255-3119-5 Spis treści Wstęp............................................................................................................................. II Wykaz skrótów........................................................................................................ xI Bibliografia............................................................................................................... x Rozdział i. Biografia naukowa jerzego stefana langroda............ 1 1...Życie.i.działalność.naukowa Jerzego Stefana Langroda.............. . 1 2...Dorobek.naukowy.Jerzego Stefana Langroda................................. . 16 Rozdział ii. istota i zakres współczesnych reform administracji publicznej w Polsce..................................................... 1...Pojęcie.i.klasyfikacja.reform.administracyjnych............................ . 2...Przegląd.reform.administracji.publicznej.w.III.rP....................... . 41 41 56 Rozdział iii. Reforma podziału terytorialnego na tle koncepcji przestrzennej organizacji państwa jerzego stefana langroda ......................................................................................... 75 1...Pojęcie.podziału.terytorialnego............................................................ . 76 2...Przesłanki.prawnego.kształtowania.podziału.terytorialnego... . 80 3...Zasadniczy.podział.terytorialny.de lege lata ................................... . 91 4...Zasadniczy.podział.terytorialny.a.samorząd.................................... . 116 5...Funkcjonowanie.specjalnych.podziałów.terytorialnych............ . 127 Rozdział iv. Reforma sądownictwa administracyjnego w świetle poglądów jerzego stefana langroda na sądową kontrolę administracji publicznej .................................................... 135 1...Pojęcie.kontroli.prawnej.administracji.publicznej........................ . 137 2...Istota.sądowej.kontroli.administracji.publicznej........................... . 142 3...Podstawy.wyodrębnienia.sądownictwa.administracyjnego..... . 146 4...Funkcje.sądownictwa.administracyjnego......................................... . 148 5...Dwuinstancyjny.model.sądownictwa.administracyjnego.......... . 152 6...Wpływ.sądownictwa.administracyjnego.na.funkcjonowanie. administracji.publicznej.na.przykładzie.przeciwdziałania.jej. bezczynności................................................................................................ . 160 7...Wpływ.sądownictwa.administracyjnego.na.sytuację. prawną.obywatela.na.przykładzie.prawomocności.aktów. administracyjnych...................................................................................... . 188 Podsumowanie ....................................................................................................... 217 indeks rzeczowy.................................................................................................... 223  Wstęp Lata.90..xx.w..były.przełomowe.dla.teorii.prawa.administracyjnego.oraz. praktyki.organizacji.i.funkcjonowania.administracji.publicznej.w.Polsce.. Wskutek.wielu.procesów,.wywołanych.przez.różne.czynniki.o.naturze.aksjo­ logicznej.i.ideowej,.a.na.innej.płaszczyźnie.–.o.charakterze.gospodarczym,.poli­ tycznym.i.społecznym.oraz.ze.względu.na.zobowiązania.międzynarodowe,.roz­ poczęto.poszukiwania.bardziej.efektywnych.i.skutecznych.form.wykonywania. zadań.publicznych..Doprowadziło.to.do.zasadniczych.zmian.w.administracji. publicznej,.a.przede.wszystkim.wyraziło.się.w.ukształtowaniu.nowych.podstaw. prawnych.jej.organizacji.i.funkcjonowania.zaliczanych.do.źródeł.prawa.admi­ nistracyjnego..Geneza.tych.reform.sięga.przełomu.lat.70..i.80.,.chociaż.postu­ laty.pojawiały.się.sukcesywnie.przez.całe.istnienie.II.rP.i.PrL..reformy.admi­ nistracji.publicznej.są.obecnie.w.świecie.zjawiskiem.permanentnym.i.przez. to.posiadają.już.chyba.charakter.nie.tylko.prawnoustrojowy,.lecz.także.ogól­ nospołeczny. Tak.zarysowany.kontekst.reform.administracyjnych.oraz.jego.ścisły.zwią­ zek.z.potrzebami.teorii.administracji.i.prawa.administracyjnego.skłoniły.mnie. do.podjęcia.się.napisania.monografii.nt..Problematyka.współczesnych.reform. administracji.publicznej.w.Polsce.w.świetle.koncepcji.administracyjnopraw­ nych.Jerzego Stefana Langroda,.stanowiącej.próbę.konfrontacji.dokonanych. przez.ostatnie.lata.reform.administracyjnych.w.Polsce.z.poglądami.wybitne­ go.administratywisty.. Profesor.Langrod.uznawany.jest.w.kraju.i.za.granicą.za.wielki.autory­ tet.w.dziedzinie.prawa.i.postępowania.administracyjnego.oraz.nauki.admini­ stracji..Po.lekturze.Jego.prac.może.zaskakiwać.zbieżność.poglądów.z.kierun­ kami.zmian.we.współczesnej.administracji.polskiej..Stąd.należy.sprawdzić,. czy.jest.to.przypadkowy.zbieg.okoliczności,.czy.też.zjawisko.to.ma.głębsze. podstawy.doktrynalne. Inspiracją.do.podjęcia.badań.było.zatem.przypuszczenie,.że.wiele.doko­ nanych.w.ostatnich.latach.reform.administracyjnych.w.Polsce.jest.zgodnych. z.koncepcjami.administracyjnoprawnymi.rozwijanymi.przez.J.S. Langroda.. Koncepcje.te.były.niejednokrotnie.odbierane.przez.jemu.współczesnych.za. kontrowersyjne,.abstrakcyjne.i.nieżyciowe..Z.biegiem.lat.orientacja.naukowa. na.te.poglądy.zmieniała.się,.a.postulaty,.rekomendacje.i.proponowane.rozwią­ zania.prawne.stawały.się.atrakcyjne.nie.tylko.poznawczo,.lecz.także.praktycz­ nie..Stąd.przezorność.Profesora.J.S. Langroda może.być.zobrazowana.właśnie. IIII Wstęp przez.analizę.współczesnych.reform.administracji.publicznej.w.Polsce.z.per­ spektywy.Jego.dorobku.naukowego.w.zakresie.prawa.administracyjnego,.któ­ ry.może.być.uznany.za.uniwersalny..Oczywiście.z.przyczyn.obiektywnych.nie. da.się.w.ten.sposób.odnieść.do.wszystkich.reform.administracyjnych..rodzi. się.przy.tym.inne.pytanie:.na.ile.analizowane.reformy.czerpią.koncepcyjnie. z.dorobku.J.S. Langroda.i.jaki.jest.poziom.korelacji.zasadniczych.twierdzeń?. Stąd.postawiona.została.teza.badawcza,.że.na.płaszczyźnie.założeń.niektóre. współczesne.reformy.administracji.publicznej.w.Polsce.są.–.co.do.zasady.–. zgodne.z.koncepcjami.administracyjnoprawnymi.Jerzego Stefana Langroda.. W.niniejszej.monografii.postarano.się.wykazać.słuszność.tej.tezy.. Tak.ukształtowane.zagadnienie.naukowe.nie.było.dotąd.przedmiotem.grun­ townych.badań.monograficznych..Tym.samym.powstała.płaszczyzna.do.prze­ prowadzenia.analizy.zagadnień.nieujętych.dotychczas.w.sposób.pełny,.a.jeżeli. poruszanych,.to.niejako.na.marginesie.innej.tematyki.lub.wycinkowo..W.pol­ skim.piśmiennictwie.nauk.administracyjnych.z.zasady.nie.bada.się.problemów. naukowych.przez.zestawienie.stanu.prawnego.z.koncepcjami.teoretycznymi. rozwijanymi.przez.pojedynczego.autora..Choć.pojedynczy.autor.nie.stanowi. o.całości.doktryny,.to.skłania.do.podjęcia.takiej.próby.i.zastosowania.techniki. poznania.w.pewnym.sensie.konfrontacyjnej.. W.monografii.będę.interpretowała.bowiem.twórczość.naukową.J.S. Lan­ groda.także.w.kontekście.Jego.biografii..Taka.perspektywa.jest.z.pewnością. interesująca.i.pozwala.głęboko.zrozumieć.rozwijane.koncepcje..Prawdziwa. teoria.zaczyna.żyć.tam,.gdzie.myśl.zbiega.się.z.osobistym.doświadczeniem.. Biografię.Autora.będę.traktowała.jako.tło,.które.choć.nie.warunkuje.samego. postrzegania.współczesnych.reform.administracyjnych,.to.nadaje.im.głębi.. W.polskiej.literaturze.naukowej.zdecydowanie.brakuje.prób.komplekso­ wego.ujęcia.myśli.administracyjnej.Jerzego Stefana Langroda..Nie.są.mi.zna­ ne.prace.w.całości.poświęcone.temu.Autorowi..Funkcjonuje.natomiast.kilka. niezwykle.ważnych.przyczynków.poświęconych.Jego.życiu.i.pracy.naukowej,. wydanych.w.różnym.czasie..Szczególne.zasługi.dla.popularyzacji.doktryn. Profesora.Langroda.w.Polsce.mają.niewątpliwie.jego.współpracownicy,.przy­ jaciele.oraz.osoby.będące.spadkobiercami.spuścizny.naukowej.w.Krakowie.. Brakuje.zatem.prób.systematyzacji.i.ogarnięcia.całości.Jego.twórczości.oraz. dyskusji,.komentarzy,.a.może.nawet.szerszej.popularyzacji..Autorka.żywi.na­ dzieję,.że.praca.niniejsza.pokaże.nową.i.interesującą.interpretację.twórczo­ ści.naukowej.J.S. Langroda.i.próby.jej.praktycznej.aplikacji..Zaznaczyć.przy. tym.jednak.trzeba,.że.nie.jest.ona.próbą.ogarnięcia.całości.myśli.Profesora. Langroda.i.nie.pretenduje.do.kompleksowego.jej.przedstawienia.. Celem.pracy.jest.zatem.zbadanie.zależności.między.reformami.administra­ cji.polskiej.ostatnich.lat,.a.koncepcjami.rozwijanymi.przez.Profesora.Langroda. w.zakresie.prawa.administracyjnego.. III Wstęp Podstawową.metodą.badawczą.wykorzystaną.w.opracowaniu.jest.meto­ da.dogmatyczna.wyrażająca.się.w.egzegezie.i.twórczej.interpretacji.obowią­ zujących.przepisów.prawa.administracyjnego..Przeprowadzono.także.synte­ zę.poglądów.J.S. Langroda.i.częściowo.wybranych.stanowisk.wyrażonych. w.piśmiennictwie.i.judykaturze..Ponadto.posłużono.się.mieszaną.(proble­ mowo­opisową).techniką.prezentacji.tematu..Analizę.współczesnych.reform. administracyjnych.w.Polsce.z.perspektywy.dorobku.J.S. Langroda.w.zakresie. prawa.administracyjnego.przeprowadzono.także.z.pewnego.punktu.widze­ nia.–.jakby.a posteriori.–.przy.użyciu.nie.tylko.metody.prawniczej,.lecz.także. technik.poznania.charakterystycznych.dla.nauk.społecznych,.takich.jak.studia. literatury,.historyczna.krytyka.źródeł,.analizy.systemowe.i.związki.sylogistycz­ ne..Kluczowe.rozważania.są.prowadzone.głównie.z.punktu.widzenia.nauki. prawa.administracyjnego..Poza.tym.jedynie.uzupełniająco.przeprowadzono. wywody.o.charakterze.pomocniczym,.oparte.na.założeniach.i.narzędziach. badawczych.innych.dyscyplin.prawniczych.(np..nauki.administracji,.historii. administracji,.historii.doktryn.politycznych.i.prawnych)..Zastosowano.tak­ że.podejście.redukcyjne,.zwłaszcza.w.dwóch.pierwszych.rozdziałach,.które. mają.syntetycznie.zobrazować.biografię.naukową.Jerzego Stefana Langroda. oraz.istotę.i.zakres.współczesnych.reform.administracji.publicznej.w.Polsce.. Dalsze.rozważania.poświęcono.już.normatywnej.analizie.tych.polskich.reform. administracyjnych.ostatnich.lat,.do.których.można.całościowo.odnieść.poglą­ dy.i.stanowiska.Profesora.Langroda.. Ix Wykaz skrótów 1. Akty prawne AdmrządWojU....................... ustawa.z.5.6.1998.r..o.administracji.rządowej.w.wo­ jewództwie.(t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.80,.poz..872. ze.zm.) BezpWybWójtU..................... ustawa.z.20.6.2002.r..o.bezpośrednim.wyborze. wójta,.burmistrza.i.prezydenta.miasta.(t.j..Dz.U.. z.2010.r..Nr.176,.poz..1191.ze.zm.) GminWybO............................. ustawa.z.16.7.1998.r..–.Ordynacja.wyborcza.do. rad.gmin,.rad.powiatów.i.sejmików.województw. (t.j..Dz.U..z.2010.r..Nr.176,.poz..1190.ze.zm.) KC.............................................. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U.. Nr.16,.poz..93.ze.zm.) Konstytucja.rP...................... ustawa.z.2.4.1997.r..–.Konstytucja.rzeczypospolitej. Polskiej.(Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.zm.). KPA............................................ ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania.admi­ nistracyjnego.(t.j..Dz.U..z.2000.r..Nr.98,.poz..1071. ze.zm.) KPC............................................ ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania.cy­ wilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.). refLokU................................... ustawa. z. 15.9.2000. r.. o. referendum. lokalnym. (Dz.U..Nr.88,.poz..985.ze.zm.) SamGminU.............................. ustawa. z. 8.3.1990. r.. o. samorządzie. gminnym. (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.) SamPowU................................ ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym. (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1592.ze.zm.) SamWojU................................ ustawa.z..5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa. (t.j..Dz.U..2001.Nr.142,.poz..1590.ze.zm.) SAPPr......................................... ustawa.z.30.8.2002.r..–.Prawo.o.postępowaniu. przed.sądami.administracyjnymi.(Dz.U..Nr.153,. poz..1270.ze.zm.) SAUPr........................................ ustawa.z.25.7.2002.r..–.Prawo.o.ustroju.sądów.ad­ ministracyjnych.(Dz.U..Nr.153,.poz..1269.ze.zm.) .ustawa.z..23.1.2009.r..o.wojewodzie.i.administracji. rządowej.w.województwie.(Dz.U..Nr.31,.poz..206. ze.zm.). WojU......................................... xIxI Wykaz skrótów ZagospPrzestrzU.................. ustawa.z.27.3.2003.r..o.planowaniu.i.zagospo­ darowaniu.przestrzennym.(Dz.U..Nr.80,.poz..717. ze.zm.) 2. Czasopisma An..UMCS................................ Annales.Universitatis.Mariae.Curie­Skłodowska AUWr........................................ Acta.Universitatis.Wratislaviensis Dz.Praw................................... Dziennik.Praw.Państwa.Polskiego. Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw. Dz.Urz...................................... Dziennik.Urzędowy. M.P............................................ Monitor.Polski. MoPod..................................... Monitor.Podatkowy ONSA........................................ Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyj­ nego. ONSAiWSA............................. Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego. i.Wojewódzkich.Sądów.Administracyjnych OSNCAPiUS........................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Cywilna. i. Izba. Administracyjna,. Pracy. i. Ubezpieczeń. Społecznych OSNPiUS................................. Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego..Izba.Administra­ cyjna,.Pracy.i.Ubezpieczeń.Społecznych OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSPiKA.................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich.i.Komisji.Arbitrażo­ wych OTK.ZU................................... Orzecznictwo.Trybunału.Konstytucyjnego..Zbiór. Urzędowy PiP............................................. Państwo.i.Prawo. PiŻ............................................. Prawo.i.Życie. PPiA.......................................... Przegląd.Prawa.i.Administracji. PPP............................................ Przegląd.Prawa.Publicznego r..Pr.......................................... radca.Prawny rPEiS........................................ ruch.Prawniczy,.Ekonomiczny.i.Socjologiczny. ST............................................... ZNSA........................................ Zeszyty.Naukowe.Sądownictwa.Administracyj­ Samorząd.Terytorialny 3. inne skróty nego art.............................................. CBOSA..................................... Centralna.Baza.Orzeczeń.Sądów.Administracyjnych. artykuł. (http://orzeczenia.nsa.gov.pl) xII Wykaz skrótów i.tym.podobny.(­a,.­e) cz............................................... część itp.............................................. m.in........................................... między.innymi m.st........................................... miasto.stołeczne n................................................. następny.(­a,.­e). niepubl.................................... niepublikowany.(­a,.­e) np.............................................. na.przykład. Nr.............................................. numer NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny nt............................................... na.temat OBA.......................................... Ośrodek.Badawczy.Adwokatury OECD......................................... Organizacja.Współpracy.Gospodarczej.i.rozwoju ONZ.......................................... Organizacja.Narodów.Zjednoczonych OZ............................................. Ośrodek.Zamiejscowy pkt............................................. punkt. por............................................. porównaj. post........................................... postanowienie. poz............................................ pozycja. r.................................................. red............................................. rM............................................. rada.Ministrów. rP.............................................. rzeczpospolita.Polska rozp.......................................... s.................................................. SA.............................................. SN.............................................. t.................................................. t.j................................................ tj................................................. TK............................................. Trybunał.Konstytucyjny. tzw............................................ uchw......................................... uchwała. UJ............................................... Uniwersytet.Jagielloński UNESCO.................................. Organizacja.Narodów.Zjednoczonych.do.Spraw. rozporządzenie. strona.(­y). Sąd.Apelacyjny. Sąd.Najwyższy. tom. tekst.jednolity. to.jest rok. redakcja. tak.zwany.(­a,.­e) Oświaty,.Nauki.i.Kultury Stany.Zjednoczone.Ameryki.Północnej USA........................................... ust............................................. ustęp. WPiA........................................ Wydział.Prawa.i.Administracji WSA.......................................... Wojewódzki.Sąd.Administracyjny xIII Wykaz skrótów ww............................................ wyżej.wymieniony.(­a,.­e) wyr............................................ wyrok. zeszyt. z................................................. ze.zmianami. ze.zm........................................ zob............................................ zobacz. xI Bibliografia Adamiak B.,.Dowody.i.postępowanie.wyjaśniające,.[w:].B. Adamiak,.J. Bor­ kowski,.Polskie.postępowanie.administracyjne.i.sądowoadministracyjne,. Warszawa.1998 Adamiak B.,.Koncepcja.nadzwyczajnych.trybów.postępowania.administracyj­ nego,.AUWr.–.Prawo.CxII,.Wrocław.1985 Adamiak B.,.Model.sądownictwa.administracyjnego.a.funkcje.sądownictwa. administracyjnego,.[w:].J. Stelmasiak,.J. Niczyporuk,.S. Fundowicz.(red.),. Polski.model.sądownictwa.administracyjnego,.Lublin.2003 Adamiak B.,.Uwagi.o.modelu.dwuinstancyjnego.postępowania.sądowoadmini­ stracyjnego,.[w:].Procedura.administracyjna.wobec.wyzwań.współczesno­ ści..Księga.jubileuszowa.poświęcona.prof..dr.hab..Januszowi.Borkowskiemu,. Łódź.2004 Adamiak B.,.Wadliwość.decyzji.administracyjnej,.Wrocław.1986 Adamiak B.,. Borkowski J.,. Kodeks. postępowania. administracyjnego.. Komentarz,.Warszawa.2011 Adamiak B.,.Borkowski J.,.Polskie.postępowanie.administracyjne.i.sądowoad­ ministracyjne,.Warszawa.1998 Adamiak B.,.Borkowski J.,.Postępowanie.administracyjne.i.sądowoadmini­ stracyjne,.Warszawa.2006 Ageros M.,.Wspomnienia.i.refleksje,.[w:].J. Zimmermann,.P. Dobosz.(red.),. Źródła.prawa.administracyjnego..Konferencja.z.okazji.100.rocznicy.urodzin. profesora.Jerzego.Stefana.Langroda,.Kraków.2005 Agopszowicz A.,.Gilowska Z.,.Ustawa.o.gminnym.samorządzie.terytorialnym.. Komentarz,.Warszawa.1999 [Artykuł.redakcyjny],.PiP.1950,.z..5–6 Bałaban A.,.Prawny.charakter.wstępu.do.Konstytucji.z.2.kwietnia.1997.r.,.[w:]. M. Kudej.(red.),.W.kręgu.zagadnień.konstytucyjnych,.Katowice.1999 Bąkowski T.,.Wpływ.przemian.ustrojowych.w.Polsce.na.prawo.zagospodaro­ wania.przestrzennego,.ST.2000,.Nr.1–2 Berkley G.E.,.The.Administrative.revolution,.New.Jersey.1971 Bibliografia.prac.Profesora.Wacława.Dawidowicza,.[w:].Studia.prawno­admi­ nistracyjne..W.30­lecie.pracy.naukowej.prof..dra.Wacława.Dawidowicza,. Gdańsk.1982 Bibliographie.des.ecrits.de.Georges.Langrod,.[w:].L. Boulet.(red.),.Science.et. action.Administrative..Melanges.Georges.Langrod,.Paris.1980 Bigo T.,.Ochrona.interesu.indywidualnego.w.projekcie.kodeksu.postępowania. administracyjnego,.PiP.1960,.z..3 xx Bibliografia Błaś A.,.W.sprawie.sądowej.kontroli.czynności.faktycznych.podejmowanych. przez.administrację.publiczną,.[w:].E. Knosala,.A. Matan,.G. Łaszczyca. (red.),.Prawo.administracyjne.w.okresie.transformacji.ustrojowej,.Kraków. 1999 Bober J.,.Mazur S.,.Turowski B.,.Zawicki M.,.Koncepcja.rozwoju.instytucjonal­ nego,.[w:].S. Mazur.(red.),.rozwój.instytucjonalny..Poradnik.dla.samorzą­ dów.terytorialnych,.Kraków.2004 Boć J.,.Powiat.w.państwie..Kwestie.wybrane,.[w:].I. Skrzydło­Niżnik,.P. Dobosz,. D. Dąbek,.M. Smaga.(red.),.Instytucje.współczesnego.prawa.administracyj­ nego..Księga.jubileuszowa.Profesora.zw..dra.hab..Józefa.Filipka,.Kraków. 2001 Boć J.,.Struktury,.[w:].J. Boć.(red.),.Administracja.publiczna,.Wrocław.2003 Boć J.,.Samborska­Boć E.,.Uwagi.o.polskim.systemie.regulacji.prawnej.ochrony. środowiska,.[w:].J. Boć.(red.),.Ochrona.środowiska,.Wrocław.2000 Boć J.,.Turek P.,.Kruszewski T.,.Powiat.jako.jednostka.podziału.terytorialnego. w.historii.Polski,.[w:].J. Boć.(red.),.Powiat,.Wrocław.2001 Bogumil J.,.erwaltungsmodernisierung.und.aktivierender.Staat,.Haga.2004 Bojanowski E.,. Postępowanie. przed. sądami. administracyjnymi,. [w:]. E. Bo janowski,.Z. Cieślak,.J. Lang,.Postępowanie.administracyjne.i.postę­ powanie.przed.sądami.administracyjnymi,.Warszawa.2004 Bonusiak W.,.Kto.zabił.profesorów.lwowskich?,.Warszawa.1989 Borkowski J.,.Bezczynność.w.administracji.publicznej:.referat.przygoto­ wany.na.seminaryjne.posiedzenie.Kolegium.Najwyższej.Izby.Kontroli. nt..„Bezczynność.władzy”.w.dniu.25.6.2008.r.,.Kontrola.Państwowa.2008,. Nr.specjalny.(2) Borkowski J.,.Decyzja.administracyjna,.Łódź–Zielona.Góra.1998 Borkowski J.,.Jednostka.a.administracja.publiczna.po.reformie.ustrojowej,. Warszawa.2001 Borkowski J.,.Nieważność.decyzji.administracyjnej,.Łódź–Zielona.Góra.1997 Borkowski J.,.Nowa.ustawa.o.Naczelnym.Sądzie.Administracyjnym.a.reformy. administracji.publicznej,.[w:].J. Szreniawski.(red.),.reformy.administracji. publicznej,.Przemyśl.1997 Borkowski J.,.Sądy.w.kontroli.decyzji.i.czynności.postępowania.administracyj­ nego,.[w:].B. Adamiak,.J. Borkowski,.Polskie.postępowanie.administracyjne. i.sądowoadministracyjne,.Warszawa.1998 Borkowski J.,.Wspomnienia.i.refleksje,.[w:].J. Zimmermann,.P. Dobosz.(red.),. Źródła.prawa.administracyjnego..Konferencja.z.okazji.100.rocznicy.urodzin. profesora.Jerzego.Stefana.Langroda,.Kraków.2005 Borkowski J.,.Zmiana.i.uchylenie.ostatecznych.decyzji.administracyjnych,. Warszawa.1967 Borkowski J.,.Jendrośka J.,.Orzechowski R.,.Zieliński A.,.Kodeks.postępowania. administracyjnego..Komentarz,.Warszawa.1989 Borucka­Arctowa M.,.Z.zagadnień.społecznego.działania.prawa,.Kraków.1962 Boulet L. (red.),.Science.et.Action.Administratives..Melanges.Georges.Langrod,. Paris.1980 xI Bibliografia Brzeziński W.,.Kształtowanie.terytorialnego.podziału.państwa..Zagadnienie. metody,.PiP.1963,.z..3 Bullinger M.,.Das.Ermessen.der.öffentlichen.erwaltung,.Juristenzeitung.1984,. Nr.22 Burnham J.,.The.Managerial.revolution,.New.York.1941 Buszko J. (red.),.rok.1923.w.Krakowie..rozprawy.i.studia,.Kraków.1978 Caiden G.E.,.Administrative.reform,.Chicago.1969 Caiden G.E.,.Administrative.reform..Comes.of.Age,.Berlin.1991 Carr D.K.,.Hard K.J.,.Trahant W J.,.Zarządzanie.procesem.zmian,.Warszawa. 1998 Cassese S.,.W.dobie.reform.administracyjnych,.ST.2002,.Nr.6 Chajn L.,.Polskie.wolnomularstwo:.1920–1938,.Warszawa.1984 Chmaj M.,.Żmigrodzki M.,.Wprowadzenie.do.teorii.polityki,.Lublin.1996 Chmurski A.,.reforma.administracji,.Warszawa.1926 Chorąży K.,. U. źródeł. francuskiego. modelu. administracji. lokalnej,. [w:]. I. Skrzydło­Niżnik,.P. Dobosz,.D. Dąbek,.M. Smaga.(red.),.Instytucje.współ­ czesnego.prawa.administracyjnego..Księga.jubileuszowa.Profesora.zw..dra. hab..Józefa.Filipka,.Kraków.2001 Chróścielewski W.,.Odpowiedzialność.organu.podatkowego.za.szkody.wyni­ kłe.z.decyzji.podatkowej,.[w:].W. Chróścielewski,.J. P. Tarno,.Postępowanie. administracyjne..Zagadnienia.podstawowe,.Warszawa.2002 Chróścielewski W.,.Podziały.terytorialne.specjalne,.Warszawa.1987 Chróścielewski W.,.reforma.zasadniczego.podziału.terytorialnego.państwa.a.te­ rytorialne.podziały.specjalne,.[w:].I. Skrzydło­Niżnik,.P. Dobosz,.D. Dąbek,. M. Smaga.(red.),.Instytucje.współczesnego.prawa.administracyjnego..Księga. jubileuszowa.Profesora.zw..dra.hab..Józefa.Filipka,.Kraków.2001 Chróścielewski W.,.W.sprawie.kształtowania.struktury.terytorialnej.państwa,. Biuletyn.Urzędu.rady.Ministrów.1991,.Nr.17 Chróścielewski W.,.Z.problematyki.podziałów.terytorialnych.specjalnych,.PiP. 1977,.z..8–9 Chróścielewski W.,.Kmieciak Z.,.Tarno J.P.,.reforma.sądownictwa.administra­ cyjnego.–.oczekiwania.i.zagrożenia,.[w:].Procedura.administracyjna.wobec. wyzwań.współczesności..Księga.jubileuszowa.poświęcona.prof..dr.hab.. Januszowi.Borkowskiemu,.Łódź.2004 Clarke L.,.Zarządzanie.zmianą,.Warszawa.1997 Clifford­Vaughan M.,.Bibliographie.des.écrits.de.Georges.Langrod,.[w:].Pour. une.Droit.Juste.et.une.Gestion.Moderne..Melanges.Georges.Langrod,.Paris. 1969 Czeszejko­Sochacki Z.,.Słownik.biograficzny.adwokatów.polskich,.t..II,.z..2. (H–Ł),.Warszawa.1997 Czykwin E.,.Mniejszości.narodowe.i.etniczne.a.samorząd,.[w:].Administracja. publiczna,.Studia.krajowe.i.międzynarodowe.2010,.Nr.2 Dauter B.,.Gruszczyński B.,.Kabat A.,.Niezgódka­Medek M.,.Prawo.o.postępo­ waniu.przed.sądami.administracyjnymi..Komentarz,.Warszawa.2011 xII Bibliografia Davey K.,.Decentralization.in.CEE.countries:.obstacles.and.opportunities,. [w:].G. Peteri,.V. Zentai.(red.),. Mastering.Decentralization.and.Public.Admi­ nistration.reforms.in.Central.and.Eastern.Europe,.Budapest.2002 Dawidowicz W.,.[recenzja:].J.S..Langrod,.Instytucje.prawa.administracyjnego.. Zarys.części.ogólnej,.t..I,.Kraków.1948.i.t..I,.z..2,.Kraków.1950,.PiP.1951,. z..8–9 Dawidowicz W.,.Nauka.prawa.administracyjnego..Zarys.wykładu,.t..I,.Zagad­ nienia.podstawowe,.Warszawa.1965 Dawidowicz W.,.Polskie.prawo.administracyjne,.Warszawa.1980 Dawidowicz W.,.Postępowanie.administracyjne..Zarys.wykładu,.Warszawa. 1983 Dawidowicz W.,.Wstęp.do.nauk.prawno­administracyjnych,.Warszawa.1974 Dawidowicz W.,.Zagadnienia.teorii.organizacji.i.kierowania.w.administracji. państwowej,.Warszawa.1972 Dawidowicz W.,.Zarys.ustroju.organów.administracji.terytorialnej.w.Polsce,. Warszawa.1976 Dąbek D.,.Prawo.sędziowskie.w.polskim.prawie.administracyjnym,.Warszawa. 2010 Dąbek D.,.Lemańska J.,.Źródła.prawa.administracyjnego.–.konferencja.na­ ukowa.dla.uczczenia.100..rocznicy.urodzin.Profesora.Jerzego.Stefana.Wła­ dysława.Langroda.(Kraków,.23..2004),.PiP.2004,.z..10 De Sousa Rio J.D.,.Georges.Langrod.et.son.action.au.Brasil,.[w:].Pour.un.Droit. Juste.et.Une.Gestion.Moderne..Melanges.Georges.Langrod.témoignages. –.recherches.administratives,.juridiques,.historiques.offerts.par.ses.anciens. éléves.á.l’occasion.de.son.65e.anniversaire,.Paris.1969 Dente B.,.Kjellberg F.,.The.Dynamics.of.Institutional.Change..Local.Government. reorganization.in.Western.Democracies,.London.1998 Dobkowska B.,. Koncepcja. podziału. administracyjnego. Jerzego. Stefana. Langroda. na. tle. aktualnych. problemów. struktury. terytorialnej. kraju,. [w:].S. Pikulski,.W. Pływaczewski,.J. Dobkowski (red.),.Przemiany.doktry­ nalne.i.systemowe.prawa.publicznego,.Olsztyn.2002 Dobkowska B.,.[recenzja:].J..S..Langrod,.Instytucje.prawa.administracyjnego.. Zarys.części.ogólnej.reprint,.Kraków.2003,.[w:] W. Bednarek,.J. Dobkowski (red.),.Wybrane.problemy.prawa.publicznego.i.administracji..W.dziesięciole­ cie.samodzielnych.studiów.administracyjnych.w.Olsztynie,.Olsztyn.2004 Dobkowska B.,.Założenia.kontroli.administracji.w.doktrynie.Jerzego.Stefana. Langroda..Szkic.z.historii.myśli.administracyjnej,.[w:].E. Ura (red.),.Prawne. gwarancje.ochrony.praw.jednostki.wobec.działań.administracji.publicznej,. rzeszów.2002 Dobkowska B.,.Klonowski K.,.Wybrane.uwagi.o.rozwoju.sądownictwa.admi­ nistracyjnego.w.Polsce.z.perspektywy.historii.myśli.administracyjnej,.[w:]. Prawo.–.Administracja.–.Policja,.Olsztyn.2006 Dobkowski J.,.Détournement.de.pouvoir,.[w:].J. Niczyporuk.(red.),.Teoria. instytucji.prawa.administracyjnego..Księga.pamiątkowa.Profesora.Jerzego. Stefana.Langroda,.Paryż.2011.(w.druku) xIII Bibliografia Dobkowski J.,.Kodeks.Dobrej.Administracji.rady.Europy.(geneza.–.charakter. –.treści),.[w:].J. Niczyporuk.(red.),.Kodyfikacja.postępowania.administracyj­ nego..Na.50­lecie.Kodeksu.postępowania.administracyjnego,.Lublin.2010 Dobkowski J.,.Kryteria.nauki.administracji,.[w:] P. Chmielnicki,.A. Dybała. (red.),.Nowe.kierunki.działań.administracji.w.Polsce.i.Unii.Europejskiej,. Warszawa.2008 Dobkowski J.,.Nauka.i.nauczanie.polskiego.prawa.administracyjnego.na.emi­ gracji,.[w:].S. Wrzosek, M. Domagała, J. Izdebski,.T. Stanisławski.(red.),. Współzależność.dyscyplin.badawczych.w.sferze.administracji.publicznej,. Warszawa.2010 Dobkowski J.,.Oficjalne.propozycje.reformy.ustroju.lokalnego.we.Francji,.[w:]. J. Sługocki.(red.),.Samorząd.terytorialny.w.Polsce.i.Europie..Perspektywy. dalszego.rozwoju,.Bydgoszcz.2009 Dobkowski J.,.Organizacja.i.funkcjonowanie.administracji.publicznej,.Olsztyn. 2004 Dobkowski J.,.Skarga.powszechna.jako.środek.przeciwdziałania.bezczynności. administracji.publicznej,.[w:] R. Suwaj,.M. Perkowski.(red.),.Przeciwdziałanie. bezczynności.administracji.publicznej..Zarys.problematyki,.Białystok.2010 Dobosz P.,.Jerzy.Stefan.Langrod.(1903–1990),.[w:].J. Stelmach,.W. Uruszczak (red.),.Złota.Księga.Wydziału.Prawa.i.Administracji,.Kraków.2000 Dobosz P.,.Milczenie.administracji.w.prawie.samorządowym,.[w:].J. Sługocki (red.),.Samorząd.terytorialny.w.Polsce.i.w.Europie..Doświadczenia.i.dyle­ maty.dalszego.rozwoju,.Bydgoszcz.2009 Dobosz P.,.Profesor.Jerzy.Stefan.Langrod.(1903–1990),.Alma.Mater.–.Miesięcznik. Uniwersytetu.Jagiellońskiego.2000,.Nr.19 Dobosz P.,.[artykuł.wprowadzający],.[w:].J.S. Langrod,.Instytucje.prawa.admi­ nistracyjnego..Zarys.części.ogólnej..reprint,.Kraków.2003 Dobrowolski K.,.Teoria.procesów.żywiołowych.w.zarysie,.Wrocław.1973 Dolnicki B.,.Pozycja.prawna.sekretarza.i.skarbnika.w.jednostkach.samorzą­ du.terytorialnego,.[w:].S. Pikulski,.W. Pływaczewski,.J. Dobkowski.(red.),. Przemiany.doktrynalne.i.systemowe.prawa.publicznego,.Olsztyn.2002 Dolnicki B.,.Ustrój.metropolii.–.współczesne.koncepcje,.[w:].Administracja. publiczna..Studia.krajowe.i.międzynarodowe.2010,.Nr.2 Draus J.,.Terlecki R.,.Polskie.szkoły.wyższe.i.instytucje.naukowe.na.emigracji. 1939–1945,.Ossolineum.1984 Drobner B.,.Drogowskazy,.Kraków.1945 Dyrda I.,.Podstawowe.cechy.nauki.angielskiego.prawa.administracyjnego,. [w:].K. Nowacki.(red.),.Problemy.prawa.angielskiego.i.europejskiego.oraz. reformy.w.Europie.Środkowej.(Polska,.Węgry),.AUWr.–.Prawo.CCLxxII,. Wrocław.2000 Ehrlich L.,.Langrod J.S.,.Zarys.historii.nauki.prawa.narodów,.politycznego.i.ad­ ministracyjnego.w.Polsce,.Kraków.1949 Elżanowski M.,.Pojęcie.i.rodzaje.podziału.terytorialnego,.PiP.1979,.z..1 Elżanowski M.,.Przesłanki.reform.podziału.terytorialnego..Studium.z.nauki. administracji.i.prawa.administracyjnego,.Warszawa.1982 xIx Bibliografia Ereciński T.,.Komentarz.do.kodeksu.postępowania.cywilnego,.t..I,.Warszawa. 2002 Erichsen H.,.Ehlers D.,.Badura P.,.Allgemeines.erwaltungsrecht,.Berlin. 2002 Filipek J.,.różnice.zachodzące.pomiędzy.tworzeniem.podziału.terytorialne­ go.dla.celów.administracji.rządowej.a.tworzeniem.podziału.terytorialnego. dla.celów.administracji.samorządowej,.[w:].J. Szreniawski,.J. Łukasiewicz,. J. Posłuszny.(red.), reformy.administracji.publicznej,.Przemyśl.1997 Gawenda J.A.,.Ś.P..Profesor.Jerzy.Langrod,.rocznik.Polskiego.Towarzystwa. Naukowego.na.Obczyźnie,.t..xxxIII,.Londyn.1991 Gawęda S.,.Uniwersytet.Jagielloński.w.okresie.II.wojny.światowej.1939–1945,. Warszawa.1986 Gilas J.,.Prawo.międzynarodowe,.Toruń.1999 Gilowska Z.,.Płoskonka J.,.Prutis S.,.Stec M.,.Wysocka E.,.Model.ustrojowy. województwa.(regionu).w.unitarnym.państwie.demokratycznym..raport. końcowy,.ST.1997,.Nr.8–9 Glinkowski Cz.,.Nogalski B.,.Zarządzanie.zmianą:.kierunki.i.efektywność.re­ strukturyzacji.sprywatyzowanych.przedsiębiorstw.w.Polsce,.Warszawa. 2004 Godoy S.,.L’enseignement.du.Profesor.Langrod.au.Brésil,.[w:].Pour.un.Droit. Juste.et.Une.Gestion.Moderne..Melanges.Georges.Langrod.témoignages. –.recherches.administratives,.juridiques,.historiques.offerts.par.ses.anciens. éléves.á.l’occasion.de.son.65e.anniversaire,.Paris.1969 Goldsmith S.,.Eggers W.D.,.Governing.by.Network..The.New.Shape.of.the.Public. Sector,.Washington.2004 Góralczyk W.,.Zasada.kompetencyjności.w.prawie.administracyjnym,.Warszawa. 1986 Grodziski S.,. Odbudowa. Wydziału. Prawa. Uniwersytetu. Jagiellońskiego. w.1945.roku,.[w:].D. Janicka, R. Łaszewski.(red.),.Historia.Integra..Księga. Pamiątkowa.ofiarowana.Prof..Stanisławowi.Salmonowiczowi.w.siedemdzie­ sięciolecie.urodzin,.Toruń.2001 Hass L.,.Wolnomularze.polscy.w.kraju.i.na.świecie.1821–1999. Słownik.bio­ graficzny,.Warszawa.1999 Hauser R.,.Konstytucyjny.model.polskiego.sądownictwa.administracyjnego,. [w:].J. Stelmasiak,.J. Niczyporuk,.S. Fundowicz.(red.),.Polski.model.sądow­ nictwa.administracyjnego,.Lublin.2003 Hauser R.,.Przekształcenia.modelu.polskiego.sądownictwa.administracyjnego,. Forum.Iuridicum.2002,.Nr.1 Hauser R.,.Terminy.załatwiania.spraw.w.k.p.a..w.doktrynie.i.orzecznictwie. sądowym,.rPEiS.1997,.Nr.1 Hauser R.,.U.progu.reformy.sądownictwa.administracyjnego,.PiP.2002,.z..11 Hauser R., Wierzbowski M..(red.),.Prawo.o.postępowaniu.przed.sądami.admi­ nistracyjnymi..Komentarz,.Warszawa.2011 Herbut R.,.Administracja.publiczna.–.modele,.funkcje.i.struktura,.[w:].A. Ferens,. I. Macek.(red.),.Administracja.i.Polityka..Wprowadzenie,.Wrocław.1999 xx
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problematyka współczesnych reform administracji publicznej w świetle koncepcji administracyjnoprawnych Jerzego Stefana Langroda
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: