Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00129 007145 20957331 na godz. na dobę w sumie
Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego - ebook/pdf
Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 581
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-5294-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego

SYLWETKA PROFESORA MARIANA KĘPIŃSKIEGO (fragment)


W październiku 2013 r. minie 50 lat, od kiedy Profesor Marian Kępiński został zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Niniejsza Księga Pamiątkowa ma być dla Profesora Mariana Kępińskiego nie tylko podziękowaniem za wiele lat owocnej pracy, ale przede wszystkim hołdem złożonym przez Jego wychowanków. To dzięki ich inicjatywie i staraniom niniejsza Księga mogła powstać.

Profesor Marian Kępiński jest powszechnie znany w kręgach akademickich. Przez 50 lat swojej pracy prawie każdy student kończący Wydział Prawa UAM zetknął się z Nim. Przez wielu studentów jest uważany za osobę surową, ale sprawiedliwą. Cieszy się szacunkiem wśród współpracowników, uczniów i studentów. Dzięki Jego zaangażowaniu i pomocy wielu studentów zdecydowało się kontynuować naukę i dziś są doktorami habilitowanymi, doktorami i doktorantami. To oni wystawiają świadectwo Profesorowi Kępińskiemu i są żywym przykładem Jego 50-letniej, owocnej pracy naukowej.

Jako synowi Profesora Kępińskiego trudno mi obiektywnie podejść do Jego osoby. Dla mnie i dla moich braci jest przede wszystkim ojcem, a nie profesorem. Jednakże postaram się naświetlić Jego sylwetkę w sposób jak najbardziej bezstronny.

Marian Wiesław Kępiński urodził się 29 maja 1940 r. w Beskidzie Wyspowym, w niedużej miejscowości Dobra, położonej pomiędzy Limanową a Mszaną Dolną. Jest synem Wiesława Kępińskiego i Stanisławy Kępińskiej z d. Węgrzynowicz. W Dobrej wraz z rodzicami mieszkał przez cały okres wojny. Po wojnie rodzina przeniosła się do Gdańska, gdzie Jego ojciec objął stanowisko sędziego - najpierw Sądu Wojewódzkiego w Gdańsku, Izba Cywilna, a następnie pełnił obowiązki wiceprezesa Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdyni. Z kolei matka - Stanisława pracowała jako nauczycielka chemii.

Marian Kępiński w Gdańsku ukończył szkołę podstawową i liceum ogólnokształcące. W 1958 r. wyjechał na studia prawnicze do Poznania i - jak się później okazało - porzucił Gdańsk na stałe.

Informacje o autorach (redaktorach)

Dr Katarzyna Klafkowska-Waśniowska - jest adiunktem w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu. Ukończyła studia prawnicze w Poznaniu. Przygotowując niniejszą książkę, w 2003 r. przebywała na stypendium badawczym w instytucie T.M.C. Assera w Hadze, odbyła również staż naukowy w Instytucie Prawa Własności Intelektualnej w Krakowie. Jest autorką publikacji zarówno z zakresu prawa autorskiego, jak i prawa europejskiego.

Dr Maciej Mataczyński
- adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w T.M.C. Asser Instituut w Hadze. W latach 2001-2002 jako stypendysta Fulbrighta studiował w Harvard Law School. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego, prawa prywatnego międzynarodowego i prawa spółek. Jego praca doktorska pt. Przepisy wymuszające swoje zastosowanie w prawie prywatnym międzynarodowym została wyróżniona w konkursie 'Państwa i Prawa'. Od 2004 r. jest wpisany na listę radców prawnych. Zasiada w radach nadzorczych spółek publicznych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MKMK PROBLEMY POLSKIEGO PRAWA PRYWATNEGO I EUROPEJSKIEGO Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego MK redakcja Katarzyna Klafkowska-Waśniowska Maciej Mataczyński Rafał Sikorski Marcin Sokołowski MKMK Warszawa 2012 Publikacja dofi nansowana przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydawca: Magdalena Przek-Ślesicka Redaktor prowadzący: Adam Choiński Opracowanie redakcyjne: „Littera” Maria Beata Wawrzyńczak-Jędryka Projekt okładki i układ typografi czny: Marta Baranowska Fotografi a: Barbara Kołecka Herman, Foto Studio Kołecki © Copyright by Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2012 ISBN: 978-83-264-3769-4 Wydane przez: Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Redakcja Książek 01-231 Warszawa, ul. Płocka 5a tel. 22 535 82 00, fax 22 535 81 35 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl zdjecie-kempinski.indd 1 2012-09-16 21:28:04 Sylwetka ProfeSora Mariana kęPińSkiego W październiku 2013 r. minie 50 lat, od kiedy Profesor Marian Kę- piński został zatrudniony na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Adama  Mickiewicza w Poznaniu.  Niniejsza Księga Pamiątkowa ma być dla Profesora Mariana Kępiń- skiego nie tylko podziękowaniem za wiele lat owocnej pracy, ale przede  wszystkim  hołdem  złożonym  przez  Jego  wychowanków.  To  dzięki  ich  inicjatywie i staraniom niniejsza Księga mogła powstać. Profesor Marian Kępiński jest powszechnie znany w kręgach aka- demickich. Przez 50 lat swojej pracy prawie każdy student kończący Wy- dział  Prawa  UAM  zetknął  się  z  Nim.  Przez  wielu  studentów  jest  uwa- żany za osobę surową, ale sprawiedliwą. Cieszy się szacunkiem wśród  współpracowników,  uczniów  i  studentów.  Dzięki  Jego  zaangażowaniu  i pomocy wielu studentów zdecydowało się kontynuować naukę i dziś są  doktorami habilitowanymi, doktorami i doktorantami. To oni wystawia- ją  świadectwo  Profesorowi  Kępińskiemu  i  są  żywym  przykładem  Jego  50-letniej, owocnej pracy naukowej. Jako synowi Profesora Kępińskiego trudno mi obiektywnie podejść  do Jego osoby. Dla mnie i dla moich braci jest przede wszystkim ojcem,  a nie profesorem. Jednakże postaram się naświetlić Jego sylwetkę w spo- sób jak najbardziej bezstronny.  Marian Wiesław Kępiński urodził się 29 maja 1940 r. w Beskidzie  Wyspowym,  w  niedużej  miejscowości  Dobra,  położonej  pomiędzy  Li- manową a Mszaną Dolną. Jest synem Wiesława Kępińskiego i Stanisła- wy Kępińskiej z d. Węgrzynowicz. W Dobrej wraz z rodzicami mieszkał  przez  cały  okres  wojny.  Po  wojnie  rodzina  przeniosła  się  do  Gdańska,  gdzie Jego ojciec objął stanowisko sędziego – najpierw Sądu Wojewódz- kiego w Gdańsku, Izba Cywilna, a następnie pełnił obowiązki wicepreze- sa Odwoławczej Izby Morskiej przy Sądzie Okręgowym w Gdyni. Z kolei  matka – Stanisława pracowała jako nauczycielka chemii.  Marian Kępiński w Gdańsku ukończył szkołę podstawową i liceum  ogólnokształcące. W 1958 r. wyjechał na studia prawnicze do Poznania  i – jak się później okazało – porzucił Gdańsk na stałe.  5 Sylwetka ProfeSora Mariana kęPińSkiego Tak rozpoczęła się Jego przygoda z Wydziałem Prawa Uniwersytetu  im. Adama Mickiewicza, z którym to miejscem jest związany po dziś dzień.  W 1963 r. przedstawił pracę magisterską Ustalenie wysokości szkody majątko- wej napisaną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Zbigniewa Radwańskiego, zdał  egzamin magisterski i ukończył studia z oceną bardzo dobrą.  Po studiach, w roku 1963 został zatrudniony jako asystent na Wy- dziale Prawa w Katedrze Ekonomii, a następnie od 1964 r. w Katedrze  Prawa Cywilnego.  W roku 1966 złożył egzamin sędziowski w Sądzie Wojewódzkim  w Poznaniu.  Pracę  doktorską  Przeniesienie własności nieruchomości rolnych  napi- saną pod kierunkiem Prof. dr. hab. Zbigniewa Radwańskiego ukończył  i obronił w roku 1969. Została ona nagrodzona w 1971 r. przez Ministra  Oświaty i Szkolnictwa Wyższego nagrodą indywidualną. W pracy przed- stawione zostały przede wszystkim kwestie umów o podwójnych skut- kach  w  odniesieniu  do  nieruchomości  oraz  ograniczenia  w  zbywaniu  nieruchomości rolnych (dawny art. 163 k.c.).  W latach 1969–1980 Marian Kępiński był adiunktem na Wydziale  Prawa w Katedrze Prawa Cywilnego. W roku 1975/1976 ukończył uzu- pełniające studia prawnicze na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku  i otrzymał tytuł Master of Laws (LLM).  Stopień  naukowy  doktora  habilitowanego  uzyskał  w  1979  r.  na  podstawie ogólnego dorobku naukowego i przedłożonej rozprawy habi- litacyjnej Rozporządzanie prawem z rejestracji znaku towarowego. Rozprawa  dotyczy problematyki cesji i licencji praw do znaku towarowego, a tak- że nie pomija kwestii charakteru prawnego praw wyłącznych do znaku  towarowego. Mimo iż została napisana ponad 30 lat temu (i dotyczy in- nego niż obecnie stanu prawnego), zawarte w niej rozważania zachowa- ły aktualność do dziś. Obecnie problematyka znaków towarowych jest  bardziej powszechna niż w ustroju Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej,  a rozprawa Profesora Kępińskiego stanowi nadal fundament rozważań  na tematy związane z rozporządzaniem prawem z rejestracji znaku to- warowego.  Rozprawa habilitacyjna została nagrodzona w 1980 r. nagrodą in- dywidualną  przyznaną  przez  Ministra  Nauki,  Szkolnictwa  Wyższego  i Techniki.  W 1991 r. Marian Kępiński został mianowany profesorem nadzwy- czajnym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W roku 2002 Prezydent  Rzeczypospolitej Polskiej Aleksander Kwaśniewski nadał Marianowi Kę- pińskiemu tytuł profesora nauk prawnych. Marian Kępiński nie tylko pracował naukowo, pełnił też odpowie- dzialne funkcje na UAM. W latach 1983–1989 był kierownikiem Studium  6 Sylwetka ProfeSora Mariana kęPińSkiego Administracji, a także prodziekanem Wydziału Prawa. Od 1994 do 1998 r.  był Kierownikiem Katedry Prawa Cywilnego, a następnie od 1998 r. jest  kierownikiem Katedry Prawa Europejskiego. Był też kierownikiem Po- dyplomowego  Studium  Prawa  Europejskiego.  W  latach  1991–2000  był  członkiem Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W macierzystej Uczelni Profesor Marian Kępiński wykłada prawo  cywilne, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji oraz prawo  europejskie. Prowadzi też wykłady i seminaria w Collegium Polonicum,  które jest formą współpracy transgranicznej pomiędzy UAM a Viadrina  Universität w Frankfurcie nad Odrą w dziedzinie badań i dydaktyki. Jubilat wypromował liczne grono doktorów. Był też recenzentem  wielu prac doktorskich. Obecnie 13 osób napisało i obroniło pracę dok- torską pod jego okiem. Wielu z nich kontynuuje Jego dzieło i nadal ści- śle z Nim współpracuje. Ponadto dwóch doktorantów Profesora zostało  doktorami habilitowanymi. Rzesza  wypromowanych  magistrów  jest  olbrzymia.  Podkreślenia  wymaga jednakże fakt, że seminaria magisterskie na UAM prowadzi od  roku 1980, a od 1995 r. także w Collegium Polonicum. Marian Kępiński odbywał także naukowe staże zagraniczne. Naj- częściej wyjeżdżał do Niemiec do Instytutu Maxa Plancka w Monachium  – był tam w latach 1977, 1982, 1983, 1989, 2000 i 2001. Był też we Francji  – w latach 1970–1971 na Uniwersytecie w Grenoble oraz w roku 1994 na  Wydziale  Prawa  Uniwersytetu  w  Rennes.  W  roku  1978  był  na  stypen- dium w Instytucie Prawa Porównawczego w Belgradzie oraz w Hadze  w Instytucie Assera (Asser College Europa), w którego radzie naukowej  zasiadał przez wiele lat. Był w Wielkiej Brytanii w roku 1996 na Wydziale  Prawa Uniwersytetu w Aberystwyth. Dwukrotnie był w Stanach Zjedno- czonych Ameryki, po raz pierwszy w latach 1975–1976 na podyplomo- wych studiach na Columbia University w Nowym Jorku, po raz kolejny  w roku 1989 w Nowym Jorku na stypendium przyznanym przez Funda- cję Kościuszkowską.  Profesor Marian Kępiński dzielił się swoją wiedzą, będąc przez wie- le lat w składzie Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów (1994– 1998, 1998–2002, 2002–2006, 2006–2010). W toku prac Rady Legislacyjnej  był autorem wielu opinii. Część z nich była publikowana w „Przeglądzie  Legislacyjnym”. W  latach  1997–2001  był  członkiem  Komisji  Kodyfikacyjnej  Pra- wa Cywilnego przy Ministrze Sprawiedliwości. Od roku 2011 wchodzi  w skład Komisji Prawa Autorskiego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa  Narodowego. Profesor nie ogranicza się jedynie do pracy naukowej. Od roku 1986  jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, a od  7 Sylwetka ProfeSora Mariana kęPińSkiego 2006 r. jest członkiem Rady Arbitrażowej tego Sądu. Czynny udział w pra- cach Sądu Arbitrażowego pozwala Mu na spojrzenie z szerszej perspek- tywy na problemy, które nurtują pracowników naukowych i praktyków. Od  roku  2000  wchodzi  w  skład  komitetu  redakcyjnego  „Ruchu  Prawniczego,  Ekonomicznego  i  Socjologicznego”.  Jest  członkiem  rady  programowo-naukowej  Zeszytów  Naukowych  Uniwersytetu  Jagielloń- skiego PPIW, a także rady programowej czasopisma „Nowator XXI. Tech- nika, Innowacje, Przedsiębiorczość”. Był członkiem komitetu redakcyjne- go „Przeglądu Legislacyjnego”.  W roku 2003 Marian Kępiński został odznaczony Krzyżem Kawa- lerskim Orderu Odrodzenia Polski. W tym samym roku otrzymał też na- grodę zespołową Ministra Edukacji Narodowej i Sportu za współautor- stwo książki Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze. Jubilat jest autorem ponad stu publikacji: książek, artykułów, glos  i recenzji, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, prawa europej- skiego oraz szeroko rozumianego prawa własności intelektualnej. Jest też  autorem wielu opinii prawniczych. Profesor publikował nie tylko w cza- sopismach polskich, ale także zagranicznych (niemieckich i angielskich).  Do najważniejszych, najnowszych osiągnięć Profesora należy obec- nie zaliczyć współautorstwo tomu 13 oraz tomu 14b Systemu prawa pry- watnego (red. Z. Radwański), Komentarza do ustawy o zwalczania nieuczciwej konkurencji (red. J. Szwaja), podręcznika Prawo Unii Europejskiej. Prawo ma- terialne i polityki (red. J. Barcz) oraz podręcznika Prawo spółek handlowych. Podręcznik akademicki (red. A. Koch i J. Napierała).  W Systemie prawa prywatnego  Jubilat  zajmuje  się  umowami  prawa  autorskiego  (tom  13)  oraz  umowami  dotyczącymi  znaków  towarowych  (tom 14b). W obu przypadkach rozważa możliwości przeniesienia prawa  i udzielania licencji. W odniesieniu do znaków towarowych nie ogranicza  się do prawa polskiego, porusza też kwestie prawa unijnego, które mają  olbrzymi wpływ na prawo krajowe. Jego przemyślenia są wnikliwe, aktu- alne i nie są jedynie rozważaniami naukowymi. Jubilat bowiem stara się, by  miały one praktyczne odniesienie, co niewątpliwie stanowi o ich wartości. W powszechnie znanym Komentarzu do ustawy o zwalczaniu nieuczci- wej konkurencji  Profesor  jest  autorem  części  dotyczących  szczególnych  deliktów prawa nieuczciwej konkurencji. Komentuje delikty dotyczące  oznaczania  przedsiębiorstwa  i  produktu,  ingerencji  w  stosunki  umow- ne,  podawania  nieprawdziwych  informacji  oraz  systemów  sprzedaży  lawinowej i nadmiernej sprzedaży marek właściciela. Komentarz ów stał  się podstawą dla prawników w zakresie spraw z nieuczciwej konkuren- cji. Opinie Profesora są cytowane przez sądy powszechne, prawników  i urzędy. Profesor pozostaje autorytetem z zakresu czynów nieuczciwej  konkurencji i jest autorem wielu opinii z tej dziedziny.  8 Sylwetka ProfeSora Mariana kęPińSkiego W  dwóch  podręcznikach  Prawo Unii Europejskiej  oraz  Prawo spół- ek handlowych Marian Kępiński stara się w sposób jasny, zrozumiały dla  studentów,  ale  i  zarazem  wyczerpujący  przedstawić  instytucje  prawa  europejskiego i prawa handlowego. Rozważania z zakresu prawa unij- nego  dotyczą  szczegółowych  regulacji  rynku  wewnętrznego  związa- nych z problemami prawa własności intelektualnej. Profesor skupia się  na  przedstawieniu  miejsca  własności  intelektualnej  w  prawie  unijnym  i zobowiązań Polski, które w tym zakresie wynikają. Rozważania dotyczą  zarówno  dóbr  niematerialnych  chronionych  przepisami  prawa  autor- skiego, jak i przepisami prawa własności przemysłowej. W drugim z ko- lei podręczniku dotyczącym prawa spółek handlowych Jubilat wyjaśnia  regulacje  dotyczące  ochrony  i  określania  firmy.  Te  trudne,  lecz  mające  istotne znaczenie regulacje Profesor opatrzył praktycznymi, życiowymi  przykładami. Przez to są zrozumiałe i bez trudu studenci, aplikanci czy  praktykujący  prawnicy  zrozumieją  istotę  prawa  do  firmy.  Unikatowe  są też uwagi dotyczące firmy – oznaczenia przedsiębiorstwa oraz firmy  znakiem towarowym lub usługowym. Cechują się one dużą praktyczną  doniosłością.  Praca  naukowa  Jubilata  wywarła  wpływ  na  wielu  naukowców  średniego i młodszego pokolenia. Zasięg oddziaływania intelektualnego  Profesora wykracza poza grono Jego magistrantów, doktorantów i habi- litantów. Był On uczestnikiem wielu konferencji krajowych i międzyna- rodowych, gdzie prezentował swoje poglądy na tematy związane z pra- wem cywilnym, prawem europejskim i prawem własności intelektualnej.  Dobra znajomość języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego dawa- ła mu możliwość prezentacji swoich prac naukowych i poglądów poza  granicami Polski. Dzięki temu Profesor Kępiński ma wielu bliskich znajo- mych w zagranicznych placówkach naukowych. Fakt udziału w niniejszej Księdze Pamiątkowej tak wielu świetnych  i wybitnych naukowców z kraju i z zagranicy świadczy o uznaniu, jakim  Jubilat cieszy się wśród nich. Niestety, ze względu na ramy objętościowe  niniejszej Księgi nie można było zaprosić do przedstawienia swoich po- glądów wszystkich chętnych, w szczególności najmłodszego pokolenia  naukowców, którzy chcieli w ten sposób złożyć Profesorowi hołd. Lista  takich osób jest długa, co tym bardziej podkreśla, że praca naukowa Pro- fesora nie poszła na marne. Jubilat niestrudzenie, dzięki swojej wytężo- nej pracy ukształtował kolejnych naukowców, którzy dalszą pracą będą  uświetniać Jego dzieło. Na sukces zawodowy Jubilata miały wpływ także Jego cechy cha- rakteru. Jest on bowiem osobą konsekwentną, która realizuje postawione  sobie cele. Na pierwszym miejscu stawia zrozumienie i tolerancję wobec  innych i ich poglądów. Cieszy się szacunkiem, choć czasem jest surowy  9 Sylwetka ProfeSora Mariana kęPińSkiego i wymagający. Na podkreślenie zasługuje także wszechstronność Jego za- interesowań naukowych, równie dobrze sobie porusza się wśród zagad- nień prawa cywilnego, prawa handlowego oraz prawa własności intelek- tualnej. Nie ucieka od praktyki, jest autorem wielu opinii prawniczych,  a także rozstrzygał wiele sporów przed Sądem Arbitrażowym.  Marian  Kępiński  jest  od  1974  r.  w  związku  małżeńskim  z  Marią  Smykała-Kępińską. Jego żona Maria, a moja mama jest z wykształcenia  fizykiem. Była przez wiele lat pracownikiem Wydziału Fizyki UAM, a na- stępnie nauczycielem fizyki w liceum ogólnokształcącym.  Marian Kępiński jest też ojcem trzech synów: Marka, który jest ar- cheologiem, Jakuba, który jest prawnikiem, oraz Janka, który jest jeszcze  studentem. Nasz Tata jest dla mnie i dla moich braci autorytetem i stano- wi wzór do naśladowania.  Mam  nadzieję,  że  mój  Tata  Marian  Kępiński  jeszcze  przez  wiele  lat  będzie  aktywnie  uczestniczył  w  życiu  Uniwersytetu  i  będzie  służył  wszystkim radą i pomocą.  Jakub Kępiński Wykaz publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 2012 1. 2. Jurysdykcja sądów wspólnotowych znaków towarowych i wzorów przemy- słowych a jurysdykcja sądów krajowych oraz powództwa równoległe w tych sprawach  [wraz  z  J.  Kępińskim]  (w:)  Proces cywilny. Nauka–Kodyfi- kacja–Praktyka. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Feliksowi Zedlerowi, red. P. Grzegorczyk, K. Knoppek, M. Walasik, Warszawa  2012, s. 929–943  Przejście prawa ochronnego na znak towarowy. Licencje znaków towaro- wych (w:) System prawa prywatnego, t. 14, Prawo własności przemysło- wej, red. R. Skubisz, Warszawa 2012, s. 983–1045  2010–2011   (w:)  Handbook of Polish Law,  red  A.J.  Szwarc,  P.  Wiliński,   (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, War- Civil Law W. Dajczak, Warszawa–Bielsko-Biała 2011, s. 403–420 Harmonizacja maksymalna – nowe wyzwania dla ustawodawcy   (w:)  Aktual ne tendencje w prawie konsumenckim, red. R. Stefanicki, Wrocław  2010, s. 33–62 Firma szawa 2011, s. 121–150  Prawo autorskie a ochrona znaków towarowych. Granice ochrony nice prawa autorskiego, red. M. Kępiński, Warszawa 2010, s. 155–166  Projekt założeń do projektu ustawy – Prawo antykorupcyjne. Opinia Rady Legislacyjnej [wraz z Z. Siwikiem, M. Seweryńskim], Przegląd Legi- slacyjny 2010, nr 2, s. 97–110   (w:) Gra- 3. 4. 5. 6. 7. 11 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 8. Zarys prawa własności intelektualnej – t. I, Granice prawa autorskiego, Warszawa 2010  – t. II, Konkurencja a własność intelektualna, Warszawa 2011  – t. III, Prawa pokrewne, Warszawa 2011  [redaktor naukowy serii]:  2009 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.  [wraz z K. No- Opinia o projekcie ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupo- wym [wraz z E. Marszałkowską-Krześ], Przegląd Legislacyjny 2009,  nr 3–4, s. 170–176 Opinia o projekcie ustawy o efektywności energetycznej wackim], Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, 2009, s. 308–314 Opinia o projekcie ustawy o likwidacji Agencji Mienia Wojskowego oraz o zmianie niektórych ustaw i opinia o projekcie ustawy o Agencji Uzbroje- nia, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1–2, s. 230–237  Opinia o projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmo- wych w telekomunikacji, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, s. 341–347 Opinia o projekcie ustawy o zasadach nadzoru właścicielskiego Skarbu Pań- stwa [wraz z E. Marszałkowską-Krześ, A. Hanusz], Przegląd Legisla- cyjny 2009, nr 3–4, s. 298–305  Opinia o projekcie ustawy – Prawo Antykorupcyjne M. Seweryńskim] Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4, s. 217–231 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicz- nych oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 3–4,  s.  278–283 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2009, nr 1–2, s. 310–314 Tabele wynagrodzeń autorskich przedkładane przez organizacje zbiorowego zarządu w prawie autorskim  (w:)  Prawo autorskie a prawo konkurencji,  red. K. Lewandowski, Poznań 2009, s. 27–44  [wraz z K. Nowackim,  2008 18. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego Izba Cywilna z 31 stycznia 2007 r., II CSK 343/06, Orzecznictwo Sądów Polskich 2008, nr 9, poz. 95c 12 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 19. 20. 21. 22. 23. Glosa do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 18 października 2004 r., 6 II SA 3199/03, Orzecznictwo Sądów Pol- skich 2008, nr 5, poz. 53a Komentarz do art. 1 pkt 9, art. 6 quater, 7bis i 8   (w:)  Konwencja Pary- ska o ochronie własności przemysłowej. Komentarz,  red.  A.  Adamczak,  A. Szewc, Warszawa 2008, s. 65–66, 222–229, 255–272 Opinia o projekcie ustawy prawo prywatne międzynarodowe gislacyjny 2008, nr 3, s. 178–183 Problem finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków obowiązko- wego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (w:) Aktualne problemy ubezpieczeń komunikacyjnych, red. A. Koch, Warszawa 2008,  s. 11–22 Rada Legislacyjna przy Prezesie Rady Ministrów – zadania i organizacja [wraz z A. Lichorowiczem, Z. Siwikiem, M. Frączkiewiczem], Prze- gląd Legislacyjny 2008, nr 1, s. 203–214 , Przegląd Le- 2007 24. 25. 26. 27. 28.  (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, wyd. 2,  Angleichung des polnischen Rechts an die europäischen Verbraucherschut- zvorschriften (w:) Einkaufen in Polen – wie sind Verbraucher geschützt? Vortrage zum Symposium „Grenzüberschreitender Verbraucherschutz vor dem Hintergrund der europäischen Verbrauchschutzpolitik – deutsch–pol- nische Perspektive”, Shaker Verlag 2007, s. 37–53 Firma Warszawa 2007, s. 126–156 Kilka uwag o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlo- wych (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak-Niedzielskiej,  red.  A.  Kidyba,  R. Skubisz, Warszawa 2007, s. 133–140 O sytuacji prawnej zatwierdzonych przed 31 sierpnia 2006 r. tabel wynagro- dzeń autorskich (w:) Prawo własności intelektualnej wczoraj, dziś i jutro,  red. J. Barta, A. Matlak, Prace Instytutu Prawa Własności Intelektual- nej UJ 2007, nr 100, s. 229–238 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeks cywilny gislacyjny 2007, nr 4, s. 85–88  , Przegląd Le- 13 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 29. 30. 31. 32. Opinia o projekcie ustawy o zwalczaniu nieuczciwych praktyk handlowych ,  Przegląd Legislacyjny 2007, nr 2, s. 229–232 Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania prawa- mi autorskimi lub prawami pokrewnymi (w:) System prawa prywatnego,  t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, wyd. 2, Warszawa 2007, s.  423–490,  575–626 Uwagi o karze umownej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki sądów po- lubownych (w:) W kierunku europeizacji prawa prywatnego, red. A. Brzo- zowski, W. Kocot, K. Michałowska, Warszawa 2007, s. 439–450 Wpływ prawa europejskiego na kodeks cywilny a harmonizacja spontanicz- na, red. M. Seweryński, Studia Prawno-Europejskie, t. IX, Łódź 2007,  s. 67–87 2006 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. Aktualne problemy polskiego i europejskiego prawa ochrony konkurencji ,  red. wraz z C. Banasińskim, B. Popowską i T. Rabską, Warszawa 2006,  ss. 204 Der Internationale Softwarevertrag nach deutschem und ausländischem recht. Kapitel 9: Polen [wraz z A. Nowicką, I. Nestorukiem] (w:) Schri- ftenreihe Komunnikation und Recht, Band 26, Verlag Recht und Wirtschaft,  red. H. Ullrich, M. Lejeune, Frankfurt am Main 2006   (w:)  Czterdzieści lat kodeksu cy- Firma w przepisach kodeksu cywilnego wilnego. Materiały z ogólnopolskiego zjazdu cywilistów w Rzeszowie (8–10.10.2004 r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006, s. 161–170 O wykładni art. 827 kodeksu cywilnego nr 3, s. 3–12 Opinia o projekcie ustawy – Prawo prywatne międzynarodowe Legislacyjny 2006, nr 6, s. 181–183 Opinia o projekcie ustawy o drogowych spółkach specjalnego przeznaczenia ,  Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 90–93 Opinia o projekcie ustawy o produkcji napojów spirytusowych oraz o reje- stracji i ochronie nazw pochodzenie geograficznego napojów spirytusowych,  Przegląd Legislacyjny 2006, nr 4, s. 91–95  [wraz z M. Orlickim], PS 2006,  , Przegląd  14 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. ,  Opinia o projekcie ustawy o zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 111–113 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywil- nego oraz niektórych innych ustaw, dotyczący międzynarodowego postępo- wania cywilnego, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s. 149–150 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cy- wilnego oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6,  s. 101–104 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuń- czy, Kodeks postępowania cywilnego i Prawo o aktach stanu cywilnego,  Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 120–122 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy – Prawo własności przemysłowej,  Przegląd  Legislacyjny  2006,  nr 2, s. 115–117 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe i na- prawcze i ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, Przegląd Legislacyjny  2006, nr 5, s. 98–102 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą usługami oraz o zmianie ustawy o administrowaniu obrotem towarowym z zagranicą, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 2, s. 144–146  Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, Przegląd  Legislacyjny 2006, nr 5, s. 102–104 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 5, s. 119–120 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 6, s. 156–159 Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej i ustawy o dokonywaniu europejskich zgłoszeń patentowych, oraz o skutkach patentu europejskiego w RP [Opinia Rady Legislacyjnej], Przegląd Legislacyj- ny 2006, nr 4, s. 119–123 Rola kodyfikacji na przykładzie prawa prywatnego w procesie legislacyjnym [wraz z M. Seweryńskim, A. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 2006,  nr 1, s. 95–107 Verwertungsgesselschaften und Staatsaufsicht – Das polnische Recht  (w:)  Schriften zum europäischen Urheberrecht, Band 1. Wahrnemungsrecht in 15 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego Polen, Deutschland und Europa – INTERGU – Tagung 2005, red. K Ri- senhuber, De Gruyter Recht, Berlin 2006, s. 9–33 Wpływ prawa wspólnotowego na prawo polskie w świetle doświadczeń Ra- dy Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2006, nr 1, s. 138–151 Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5–7, 12, 14, 17c–17d oraz art. 10 [wraz z I. Wiszniewską] (w:) Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, wyd. 2, Warszawa 2006 Zbigniew Radwański. Redaktor naczelny „Ruchu Prawniczego, Ekonomicz- nego i Socjologicznego” w latach 1982–1990,  Ruch  Prawniczy,  Ekono- miczny i Socjologiczny 2006, nr 2, s. 77–79 53. 54. 55. 2005 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. , Orzecznictwo Sądów   (w:) Prawo spółek handlowych, red. A. Koch, J. Napierała, Kra- Firma ków 2005, s. 137–174 Glosa do wyroku SN z 17.02.2005 r., I CK 626/04 Polskich 2005, nr 12, poz. 148c Konsekwencje wprowadzenia ustawy z 17 grudnia 2004 r. o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych dla prawa własności przemysłowej i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Wspólnotowe i krajowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony własności przemysłowej. Urząd Patentowy,  Warszawa 2005, s. 53–64 O interpretacji art. 417 k.c. w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyj- nego z 4.12.2005 r. (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątko- wa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysińskiemu, red. A. Nowic- ka, Poznań 2005, s. 161–172  O projekcie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 2, s. 61–62 O projekcie ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rol- no-spożywczych, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 1, s. 101–102 O projekcie ustawy zmieniającej ustawę o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkowstwem RP w Unii Europejskiej, Przegląd Legislacyjny 2005, nr 3–4, s. 146 16 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 63. 64. O zakresie odpowiedzialności za produkt niebezpieczny  (w:) Rozprawy praw- nicze. Księga pamiątkowa Profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogie- gło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005, s. 1033–1043 Rynek wewnętrzny a własność intelektualna Prawo materialne i polityki, red. J. Barcz, Warszawa 2005, s. 257–311  (w:) Prawo Unii Europejskiej. 2004 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ,  , Orzecz- Glosa do wyroku NSA z dnia 14 grudnia 2001 r., II SA 3446/01 nictwo Sądów Polskich 2004, nr 1, poz. 11a Glosa do wyroku SN – Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Spo- łecznych z dnia 8 stycznia 2003 r., III RN 240/01, Orzecznictwo Sądów  Polskich 2004, nr 10, poz. 129 Glosa do wyroku SN – Izba Cywilna z dnia 8 kwietnia 2003 r., IV CKN 22/01, Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 5, poz. 61c Glosa do wyroku SN – Izba Cywilna z dnia 9 maja 2003 r., V CK 219/01 Orzecznictwo Sądów Polskich 2004, nr 4, poz. 54c  Nazwa handlowa w świetle art. 8 konwencji paryskiej  (w:) Księga pamiąt- kowa ku czci Profesora Janusza Szwai,  red.  E.  Nowińska,  M.  du  Vall,  Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalaz- czości i Ochrony Własności Intelektualnej 2004, nr 88, s. 95–112 Opinia o projekcie ustawy o administrowaniu obrotem z zagranicą towara- mi, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 2, s. 143–145 Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Legislacyjny 2004, nr 5, s. 83–84 Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Legislacyjny 2004, nr 4, s. 93–95 Opinia o projekcie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym Legislacyjny 2004, nr 3, s. 107–110 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne gląd Legislacyjny 2004, nr 2, s. 116–119 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 1, s. 71–77 , Przegląd  , Przegląd  , Przegląd  , Prze- 17 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 76. 77. 78. 79. Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  Przegląd  Legislacyjny  2004,  nr  4,  s. 97–100 Opinia o projekcie ustawy zmieniającej Kodeks spółek handlowych oraz usta- wę o Radzie Ministrów, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 4, s. 131–134 Projekt ustawy o europejskim zgrupowaniu interesów i spółce europejskiej Przegląd Legislacyjny 2004, nr 5, s. 97–101 Wpływ prawa wspólnotowego na prawo cywilne i prawo własności intelek- tualnej, Przegląd Legislacyjny 2004, nr 6, s. 67–70 ,  2003 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. , IIC nr 7,  , Orzecznictwo  Geographical Designations under Polish Industrial Property Law 2003, s. 751–771 Glosa do wyroku SN z 11 lipca 2002 r., I CKN 1319/00 Sądów Polskich 2003, nr 4, poz. 54c Opinia o projekcie uchwały Rady Ministrów w sprawach ustalenia wzoru znaku graficznego dla celów ogólnej promocji RP, Przegląd Legislacyjny  2003, nr 1, s. 177–178 Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów Legislacyjny 2003, nr 3, s. 149–150 Opinia o projekcie ustawy o portach i przystaniach morskich gislacyjny 2003, nr 6, s. 63–67 Opinia o projekcie ustawy o terminach zapłaty w obrocie gospodarczym ,  Przegląd Legislacyjny 2003, nr 2, s. 101–103 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych Przegląd Legislacyjny 2003, nr 1, s. 116–118 Opinia o projekcie ustawy o zmianie o Polskiej Organizacji Turystycznej oraz niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s.  140–142 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo przewozowe i ustawy o żegludze śródlądowej, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s. 111–113 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego i niektórych innych ustaw, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 4, s. 138–142 , Przegląd  , Przegląd Le- ,  18 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. ,  Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oceny zgodności Przegląd Legislacyjny 2003, nr 3, s. 93–94 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s. 105–108 Opinia o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zmianie ustawy o zatrudnianiu i przeciwdziałaniu bezrobociu, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 5, s. 70–72 Opinia w sprawie wykładni przepisów ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komer- cjalizacji i prywatyzacji, Przegląd Legislacyjny 2003, nr 6, s. 134–136 Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej i ustawie o zwal- czaniu nieuczciwej konkurencji (w:) Księga Pamiątkowa z okazji 85-lecia ochrony własności przemysłowej w Polsce. Urząd Patentowy, Warszawa  2003, s. 57–84 Schutz der geographischer Bezeichnungen in Polen Sonderdruck 2003, nr 1, s. 37–47 Umowy prawa autorskiego. Organizacje zbiorowego zarządzania  (w:) Sys- tem prawa prywatnego, t. XIII, Prawo autorskie, red. J. Barta, Warszawa  2003, s. 521–557 , GRUR International  2002 , Orzecznic-   (w:)  Prawo handlowe. Spółki handlowe. Umowy gospodarcze,  Firma red. A. Koch, J. Napierała, Kraków 2002, s. 53–74 Glosa do wyroku SN z 11 października 2001 r., II CKN 578/99 two Sądów Polskich 2002, nr 6, poz. 83c Glosa do wyroku SN z 8 stycznia 2002 r., I CKN 581/99 Sądów Polskich 2002, nr 11, poz. 143c Mit notorisch bekannten Wortzeichen identischen Warenzeichen – Eintrag- barkeit bei fehlender Warengleichartigkeit – Elle,  GRUR  International  Sonderdruck 2002, nr 4, s. 353 Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie do- konywania i rozpatrywania zgłoszeń oznaczeń geograficznych,  Przegląd  Legislacyjny 2002, nr 1, s. 110–111 , Orzecznictwo  19 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego Opinia o projekcie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie reje- strów prowadzonych w Urzędzie Patentowym RP, Przegląd Legislacyjny  2002, nr 1, s. 87–88 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (projekt usta- wy ze stycznia 2002), Przegląd Legislacyjny 2002, nr 1, s. 78–87 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartogra- ficzne, Przegląd Legislacyjny 2002, nr 4, s. 115–118 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o opłacie skarbowej, Przegląd Legislacyj- ny 2002, nr 4, s. 141–147 Opinia w sprawie ustalenia organu właściwego w sprawach dotyczących spadków przypadających z ustawy Skarbowi Państwa, Przegląd Legisla- cyjny 2002, nr 1, s. 123–125 Oznaczenia geograficzne w prawie własności przemysłowej nr 12, s. 1–12 Oznaczenia odróżniające w świetle ustawy o nieuczciwej konkuren- cji i ustawy prawo własności przemysłowej (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej, regulacje w dziedzinie własności przemysłowej,  red. A. Adamczak, zeszyt 26, Cedzyna 2002, s. 53–63 Prozesslegitimation der Ververtungsgesselschaft ZAIKS bei verletzungsfäl- len nach frührem Recht – Stiftung Filmkunst, GRUR International Son- derdruck 2002, nr 3, s. 271–274  (w:) The eva- Report on contracts concluded away from business premises luation of the New Polish Legislation in the Matter of Consumer Protection from the European Perspective. Conference Proceedings, red. M. Kępiński,  Poznań 2002, s. 179–186 ,  PPH  2002,  2001 111. 112. 113. Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 8 Dezember 2000 (I CKN 97/98), GRUR International Sonderdruck 2001, nr 10  Glosa do wyroku SN z 2 lutego 2001 r., IV CKN 255/00 Sądów Polskich 2001, nr 11, poz. 162c Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie Europejskiego Prawa Zobo- wiązań Umownych. Uwagi Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego do , Orzecznictwo  20 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego Komunikatu  [wraz  z  Z.  Radwańskim,  J.  Rajskim,  S.  Sołtysińskim],  Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 194–226 Nowe projektowane przepisy o firmie a prawo własności przemysłowej  (w:)  Księga pamiątkowa z okazji 80-lecia rzecznictwa patentowego w Polsce,  Warszawa 2001, s. 141–150 Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku 1997, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3, s. 150–172  Ocena stanu przepisów prawa cywilnego ujętych w kodeksie cywilnym po roku 1997. Z prac Rady Legislacyjnej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 3,  s. 15–173 Opinia (indywidualna) o zaliczeniu odsetek bankowych od funduszy prze- kazywanych samorządowi powiatowemu przez PFRON, Przegląd Legisla- cyjny 2001, nr 4, s. 147–150 Opinia o nadaniu osobowości prawnej komitetom wyborczym Legislacyjny 2001, nr 2, s. 160–163 Opinia o projekcie ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych [wraz z R. Mastalskim], Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2, s. 129–137 Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim , Przegląd Legislacyj- ny 2001, nr 2, s. 60–64 Opinia o projekcie ustawy o ochronie usług opartych lub polegających na dostępie warunkowym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 179–183 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo własności przemysło- wej, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 156–162 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o aktach stanu cywilne- go (PASC), Przegląd Legislacyjny 2001, nr 4, s. 104–105 Opinia o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Legislacyjny 2001, nr 3, s. 187–189 Opinia w sprawie projektu ustawy o ochronie baz danych slacyjny 2001, nr 4, s. 68–71 The Polish Law Against Monopolistic Practices European Competition Law Review 2001, nr 5, s. 181–199   [wraz  z  Ch.  Harding],  ,  Przegląd  , Przegląd  , Przegląd Legi- 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 21 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 2000 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. , Orzecznictwo  , Orzecznictwo   [wraz z R. Szczepa- ,  Przegląd  Legislacyjny  2000,  Deliktowa ochrona stosunków umownych w przepisach ustawy o zwalcza- niu nieuczciwej konkurencji (art. 12) (w:) Studia z prawa cywilnego i go- spodarczego. Księga pamiątkowa dedykowana Czesławie Żuławskiej, Kra- ków 2000, s. 113–132 Glosa do wyroku SN z 14 maja 1999 r., I CKN 1152/97 Sądów Polskich 2000, nr 1, poz. 2c Glosa do wyroku SN z 14 maja 1999 r., II CKN 904/97 Sądów Polskich 2000, nr 1, s. 7–8 O bezpośrednim stosowaniu art. 77 ust. 1 Konstytucji niakiem], Państwo i Prawo 2000, z. 3, s. 79–84   (w:)  Prace Ochrona oznaczeń przedsiębiorstwa w świetle art. 5 u.z.n.k. z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa J. Pietrzykowskiego, Warszawa  2000, s. 123–146 Opinia co do stosowania Polskich Norm nr 3, s. 105–107 Opinia o projekcie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych ,  Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s. 160–162 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych Przegląd Legislacyjny 2000, nr 2, s. 81–85 Opinia o wykładni przepisów ustawy o spółkach z udziałem zagranicznym Przegląd Legislacyjny 2000, nr 3, s. 81–84 Opinia Rady Legislacyjnej o projekcie ustawy o kosmetykach gislacyjny 2000, nr 4, s. 128–133 Opinia w sprawie ochrony autorskiej Polskich Norm (PN) slacyjny 2000, nr 3, s. 141–144 Stanowisko w sprawie zmian ustawodawczych w zakresie projektów ra- cjonalizatorskich w świetle informacji NIK ze stycznia 2000 r. o wynikach kontroli efektywności wdrażania projektów racjonalizatorskich,  Przegląd  Legislacyjny 2000, nr 1, s. 158–160  (w:)  Wprowadzenie do rozdz. 2 oraz komentarz do art. 5–7, 12, 14, 17c–17d Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja,  Warszawa 2000, ss. 678 , Przegląd Legi- ,  ,  , Przegląd Le- 22 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 1999 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. ,  Orzecznictwo  , Orzecznictwo  Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 12 Dezember 1997 ,  GRUR International Sonderdruck 1999, nr 2, s. 187 Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA z dnia 12 października 1998 r. ,  FPS 6/98 [wraz z A. Nowicką], Orzecznictwo Sądów Polskich 1999,  nr 9, poz. 162a Glosa do wyroku SN Izba Cywilna z 27 maja 1998 r., I CKN 702/97 ,  Orzecznictwo Sądów Polskich 1999, nr 7–8, poz. 139c Glosa do wyroku z 13 stycznia 1998 r., II CKN 517/97 Sądów Polskich 1999, nr 1, poz. 3c Glosa do wyroku z 26 listopada 1998 r., II CKN 904/97 Sądów Polskich 1999, nr 5, poz. 91c Opinia o projekcie ustawy – Kodeks morski oraz przepisy wprowadzające Kodeks morski, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 2, s. 138–143 Opinia o projekcie ustawy – Prawo spółek handlowych cyjny 1999, nr 2, s. 147–154 Opinia o projekcie ustawy o kredycie konsumenckim ny 1999, nr 1, s. 158–160 Opinia o projekcie ustawy o najmie lokali i ochronie lokatorów Legislacyjny 1999, nr 1, s. 139–141 Opinia o projekcie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów Legislacyjny 1999, nr 4, s. 123–129  Opinia o projekcie ustawy o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i lokalach socjalnych, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 3, s. 90–93 Opinia o projekcie ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów wraz z prze- pisami wykonawczymi, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s.  134–139 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, Kodeks po- stępowania administracyjnego i ustawy o NSA oraz ustawy ordynacja po- datkowa, Przegląd Legislacyjny 1999, nr 1, s. 98–99  Polish Legislation on Competition and it’s Harmonization with European Union Competition Law [wraz z Ch. Hardingiem], Polish Contempo- rary Law Review 1999, nr 1–4, s. 61–77 , Przegląd Legislacyj- , Przegląd Legisla- , Przegląd  , Przegląd  23 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 1998 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. , Orzecznic- , Prze- , Przegląd Legisla- Glosa do wyroku SN IC z 13 listopada 1997 r., I CKN 710/97 two Sądów Polskich 1998, z. 7–8, poz. 142c Obowiązek zbliżania ustawodawstwa Polski do przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej w świetle Układu Europejskiego, Przegląd Legislacyj- ny 1998, nr 1–2, s. 11–19 Opinia o projekcie o zmianie ustawy o działalności ubezpieczeniowej gląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 226–229 Opinia o projekcie ustawy o dodatkach mieszkaniowych cyjny 1998, nr 3–4, s. 199 Opinia o projekcie ustawy o dopuszczalności monitorowania pomocy publicz- nej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1–2, s.  214–126 Opinia o projekcie ustawy o uwłaszczeniu obywateli i Narodowym Fundu- szu Uwłaszczeniowym, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 290–291 Opinia o projekcie ustawy o warunkach dopuszczalności i monitorowa- niu pomocy publicznej dla przedsiębiorców, Przegląd Legislacyjny 1998,  nr 3–4, s. 338–341 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 198 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popiera- nia budownictwa mieszkaniowego oraz o zmianie niektórych ustaw, o pro- jekcie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania kredytów oraz pożyczek ze środków KFM oraz niektórych wymagań dotyczących projektowania mieszkań finansowanych przy udziale tych środków, a także w sprawie prac jakie mogą być finansowane za po- mocą kredytu remontowego oraz w sprawie warunków stosowania dopłat do oprocentowania tego kredytu [wraz z K. Pietrzykowskim], Przegląd  Legislacyjny 1998, nr 3–4, s. 230–232 Opinia o projekcie zmiany ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych, Przegląd Legislacyjny 1998, nr 1–2, s. 192–194 24 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 1997 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. Glosa do wyroku SN z 25 marca 1997 r., I CKN 710/97 Sądów Polskich 1997, z. 12, poz. 229c Konstytucja a prawo cywilne Przegląd Legislacyjny 1997, nr 3, 1997, s. 84–98. Umowa o transmisję sportową M. Kępiński, Poznań 1997, s. 50–63 , Orzecznictwo   [wraz z Z. Radwańskim, A. Mączyńskim],   (w:) Sport i media – problemy prawne, red.  1996 , Państwo i Pra- Nowa regulacja znaków towarowych w Unii Europejskiej wo 1996, z. 12, s. 105–106 Opinia dotycząca rozbieżności zgłoszonych do projektu ustawy o ochronie danych osobowych w ramach uzgodnień międzyresortowych [współautor],  Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s. 163–166 Opinia o projekcie ustawy – Prawo własności przemysłowej Przegląd Legislacyjny 1996, nr 2, s. 98–110 Opinia o projekcie ustawy – Prawo własności przemysłowej Przegląd Legislacyjny 1996, nr 4, s. 83–88  [współautor],   [współautor],  1995 171. 172. 173. 174. Deliktowa odpowiedzialność producenta za wady wyrobów w prawie eu- ropejskim ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za produkt,  Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s. 52–79  Softwareschutz und Softwareverträge in einzelnen Ländern – Kapitel 12 Polen [wraz z A. Nowicką] (w:) Der Internationale Softwarevertrag, red.  H. Ulrich, E. Körner, Heidelberg 1995, s. 809–854 Komentarz do art. 4–5 bis, 6–7, 8 bis, 9bis–9 quater  (w:) Porozumienie Ma- dryckie o Międzynarodowej Rejestracji Znaków [M. Kępiński, B. Rokicki],  Warszawa 1995, s. 73–94, 97–108, 114–116, 122–134 Licencja znaków towarowych. Używanie znaku towarowego w świetle prze- pisów ustawy o znakach towarowych i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 25 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183.  [wraz z Ch. Hardingiem],  konkurencji (w:) Wynalazczość i ochrona własności intelektualnej. Zagad- nienia znaków towarowych,  red.  A.  Adamczak,  Kielce  1995,  s.  17–41  i 43–50 New Polish Unfair Competition Law Review European Competition Law Review 1995, nr 8, s. 487–491  Opinia dotycząca projektu i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zasad działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych  [wraz  z A. Całusem, A. Mączyńskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny  1995, nr 3, s. 105–114 Opinia dotycząca skutków rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków zawierania i wykonywania umów sprzedaży z udziałem konsumentów  [wraz  z  Z.  Radwańskim,  R.  Zelwiańskim,  A. Całusem, J. Okolskim, M. Zielińskim], Przegląd Legislacyjny 1995,  nr 4, s. 100–102 Opinia o projekcie ustawy o niektórych uprawnieniach konsumentów  [wraz  z  Z.  Radwańskim,  A.  Mączyńskim,  L.  Kubickim,  R.  Zelwiańskim],  Przegląd Legislacyjny 1995, nr 6, s. 173–176 Opinia o projekcie ustawy o zasadach zawierania umów z udziałem konsu- mentów w sprzedaży bezpośredniej [wraz z Z. Radwańskim, R. Zelwiań- skim, A. Całusem, A. Mączyńskim], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 3,  s. 114–120 Opinia o projekcie ustawy o zastawie rejestrowym i o rejestrze zastawów oraz projekcie rozporządzenia wykonawczego do tej ustawy [wraz z Z. Ra- dwańskim,  J.  Frąckowiakiem,  K,  Kruczalakiem,  A.  Mączyńskim],  Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4, s. 131–139 Opinia o projekcie ustawy Prawo o ochronie danych osobowych   [wraz  z Z. Radwańskim, M. Bednarkiewiczem, H. Izdebskim, L. Kubickim,  A.  Łopatką,  J.  Świątkiewiczem],  Przegląd  Legislacyjny  1995,  nr  4,  s. 97–100 Opinia o projekcie ustawy Prawo własności przemysłowej  [wraz z C. Kosi- kowskim, H. Izdebskim, A. Jaroszyńskim, A. Szajkowskim], Przegląd  Legislacyjny 1995, nr 3, s. 120–124 Opinia w sprawie stosowania zasady bezwzględnej zgodności norma- tywnych aktów prawnych z prawem Unii Europejskiej w nawiązaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski [wraz z A. Całusem,  C. Kosikowskim, K. Kruczalakiem], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 4,  s. 78–83 26 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 184. 185. 186. 187. 188.  [wraz  Prawo autorskie i prawa pokrewne. Biała Księga Polska–UE nr 27 z A. Nowicką], Warszawa 1995, s. 76 Reguły konkurencji a porozumienie kooperacyjne   [wraz  z  A.  Nowicką  i E. Stawickim], Warszawa 1995, rozdz. II „Regulacje porozumień po- ziomych w polskiej ustawie o przeciwdziałaniu praktykom mono- polistycznym na tle prawa konkurencji Unii Europejskiej”, s. 32–39,  rozdz. III pkt 2 „Kooperacyjne porozumienia o wspólnym przedsię- wzięciu”, s. 78–97, rozdz. VI „Propozycje wyjaśnień Urzędu Anty- monopolowego w sprawie kooperacji między przedsiębiorstwami”,  s. 112–118, rozdz. V „Propozycje legislacyjne w zakresie porozumień  poziomych”, s. 103–111 Stanowisko w przedmiocie charakteru prawnego opinii o projektach aktów prawnych  [wraz  z  Z.  Radwańskim,  R.  Mastalskim,  J.  Żuławskim],  Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s. 108–109 Stanowisko w sprawie koncepcji regulacji ochrony konsumentów w Polsce z uwzględnieniem ustawodawstwa konsumenckiego Unii Europejskiej [wraz  z Z. Radwańskim i in.], Przegląd Legislacyjny 1995, nr 5, s.  80–86 Znaki towarowe a ochrona prawno-autorska lektualnej na podstawie prawa autorskiego, Poznań 1995, s. 118–127  (w:) Ochrona własności inte- 1994 189. 190. 191. 192. Komentarz do art. 5, art. 6, art. 7, art. 10, art. 14, art. 25 i art. 26. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warsza- wa 1994, s. 55–77, 86–96, 123–130, 188–191  Opinia na temat dokumentu pt. „Kierunki zmian w prawie cywilnym” [wraz z Z. Radwańskim, A. Bierciem, A. Całusem, A. Mączyńskim,  R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s. 35–41 Opinia o projekcie ustawy o nasiennictwie i trzech projektach rozporzą- dzeń wykonawczych do tej ustawy [wraz z C. Kosikowskim, J. Szachu- łowiczem,  A.  Lichorowiczem],  Przegląd  Legislacyjny  1994,  nr  1,  s.  209–210 Opinia o projekcie ustawy o regulacji rynku cukru i przekształceniach wła- snościowych w przemyśle cukrowym  [wraz  z  C.  Kosikowskim,  R.  Ze- lwiańskim,  J.  Szachułowiczem],  Przegląd  Legislacyjny  1994,  nr  1,  s. 211–214 27 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny  [wraz z Z. Rad- wańskim,  J.  Nowackim,  A.  Bierciem,  A.  Całusem,  A.  Mączyńskim,  R. Zelwiańskim], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s. 32–34 Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks morski oraz czterech projektach rozporządzeń Ministra transportu i gospodarki morskiej [wraz  z C. Kosikowskim, K. Kruczalakiem, J. Żuławskim, W. Adamczakiem,  J. Młynarczykiem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s. 194–199 Opinia w sprawie projektu ustawy o świadczeniu usług turystycznych [wraz z A. Bierciem, H. Izbebskim, A. Jaroszyńskim, D. Kijowskim,  M. Nestorowiczem], Przegląd Legislacyjny 1994, nr 2, s. 71–74 Opinia w sprawie ratyfikacji środkowoeuropejskiej umowy o wolnym han- dlu (CEFTA) [wraz z A. Wasilkowskim, A. Bierciem], Przegląd Legi- slacyjny 1994, nr 1, s. 176–179 Opinia w sprawie ratyfikacji umowy między RP i państwami EFTA oraz sześciu dwustronnych umów o handlu artykułami rolnymi między RP i po- szczególnymi krajami EFTA  [wraz  z  A.  Wasilkowskim,  A.  Bierciem],  Przegląd Legislacyjny 1994, nr 1, s. 180–182 Oznaczenie dla firmy. Nie wprowadzać klientów w błąd 1994, nr 208 Podrabianie oznaczeń i wyrobów s. 9–22 Problemy ogólne nowej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1994, nr 2, s. 1–12 , Nowości Państwa Prawa 1994, nr 9–10,  , Rzeczpospolita  , Ruch  1993 201. 202. 203. Rozwój prawa nieuczciwej konkurencji w aspekcie prawnoporównawczym – (zarys problematyki), Konkurencja a ochrona własności przemysłowej w go- spodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań 1993, s. 53–58  Ustawa o znakach towarowych a inne przepisy regulujące problematykę ochrony znaków towarowych, Wynalazczość i Ochrona Własności Inte- lektualnej, Biuletyn nr 7, Cedzyna–Kielce 1993, s. 45–51 Zastosowanie norm prawa antymonopolowego do przypadków wykonywa- nia praw do znaków towarowych w EWG (w:) Konkurencja a ochrona wła- sności przemysłowej w gospodarce rynkowej, red. Z. Ciupiński, Poznań  1993, s. 127–144  28 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 1992 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. Current Trade Mark Problems in Poland strial Property and Copyright Law 1992, nr 3, s. 364–376 Przewodnik po międzynarodowej rejestracji znaków wraz z S. Piotrowską, B. Rokickim], Warszawa 1992, s. 95  , International Review of Indu-   [red.  tłumaczenia  1991 Ausländische Unternehmen in Polen  [wraz z S. von Lewinski], Jahrbuch  für Ostrecht XXXII/1, red. F.Ch. Schroeder, M. Fincke, D. Pfaff, Bonn  1991, s. 59–79 Komentarz do wyroku NSA z 8 czerwca 1990 r., II SA 308/90 two Gospodarcze 1991, nr 2, s. 21–25 Komentarz do wyroku SN z 25 października 1988 r., II CR 143/88 nictwo Gospodarcze 1991, nr 3, s. 34–39 Prawo do posiadania własności R. Wieruszewski, Wrocław 1991, s. 423–437 Spółki z udziałem zagranicznym w Polsce ny i Socjologiczny 1991, nr 4, s. 1–27  (w:) Prawa człowieka. Model prawny, red.  , Ruch Prawniczy, Ekonomicz- , Orzecznic- , Orzecz- 1990 , Florida Interna- Acquisition of Immovables by a Joint Venture in Poland tional Law Journal 1990, Spring nr 2, s. 213–220 Anmerkung zum Urteil des Obersten Gerichts vom 14 Juli 1988 Int. 1990, nr 7, s. 542–543 Glosa do wyroku SN z 14 czerwca 1988 r., II CR 367/87 Sądów Polskich 1990, nr 9, poz. 328c, s. 705–707 Ograniczona odpowiedzialność nabywcy przedsiębiorstwa (art. 526 k.c.) (w:) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego. Studia i rozprawy. Księga Pa- miątkowa ku czci Profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński,  Poznań 1990, s. 385–392 , Orzecznictwo  , GRUR  29 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 215. Przystąpienie Stanów Zjednoczonych do Konwencji Berneńskiej Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1990, nr 3–4, s. 53–69 ,  Ruch  1989 216. Probleme der Kodifizierung des nationalen Privatrechts am Beispiel des polnischen Zivilgesetzbuch  (w:)  Auf dem Wege zu einem Europäischen Zivilgesetzbuch, red. D. Martiny, N. Witzleb, Schriftenreihe der Juri- stischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina, Frankfurt (Oder)  1989, s. 87–94 1987 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224.  [wraz z A. Zie- , Orzecznictwo Są- Glosa do wyroku NSA z 27 czerwca 1983 r., II SA 514/83 lińskim], Nowe Prawo 1987, nr 1, s.122–126 Glosa do wyroku SN z 27 marca 1986 r., II CR 409/85 dów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1987, z. 2, poz. 31c Report in the Name of the Polish National Group Q92 A : Use of Requir- ments for the Acquisition and Maintenance of Registered Trademarks, An- nuaire AIPPI 1987, s. 249–256 Warenzeichengesetz 1985, Der Neurer 1987, nr 1, cz. B, s. 11–12  (w:) Fi- Zbycie przedsiębiorstwa zagranicznego w drodze czynności prawnej nansowo-prawne aspekty zagadnienia funkcjonowania przedsiębiorstw za- granicznych w PRL, Poznań 1987, s. 27–37 1986  [wraz z A. Zie- Glosa do wyroku SN z 3 października 1984 r., II ARN 5/84 lińskim],  Orzecznictwo  Sądów  Polskich  i  Komisji  Arbitrażowych  1986, poz. 115c  Glosa do wyroku SN z 13 lutego 1985 r., IV CR 17/85 Polskich i Komisji Arbitrażowych 1986, nr 3, poz. 53c, s. 122–125 Glosa do wyroku SN z 18 września 1984 r., III ARN 14/84 lińskim], Nowe Prawo 1986, nr 6, s. 88–92 , Orzecznictwo Sądów   [wraz z A. Zie- 30 225. 226. wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego Glosa do wyroku SN z 29 lutego 1984 r., I CR 357/84 ,  Orzecznictwo  Sądów  Polskich  i  Komisji  Arbitrażowych  1986,  nr  9–10,  poz.  183c,  s.  401–403 New legal constructions in the Polish Trademarks Act of 31 January 1985 Archiwum Iuridicum Cracoviensis 1986, vol. XIX, s. 89–95 ,  1985 227. 228. 229. 230. 231. , Nowe Prawo 1985,  Die wissenschaftlich-technischen Ergebnisse als Objekt des Austausches [wraz z L. Zalewskim], Humbold Universität zu Berlin, Wissenscha- ftliche Beiträge 1985, z. 51, s. 87–98 Glosa do wyroku SN z 26 maja 1983 r., II CR 32/83 nr 2, s. 116–121 Podstawowe stosunki umowne przedsiębiorstw zagranicznych w dziedzinie wynalazczości (w:) Współpraca i kooperacja przedsiębiorstw zagranicznych z jednostkami krajowymi, Poznań 1985, s. 49–63 Udostępnianie wyników prac naukowo-badawczych w aktualnym stanie prawnym [wraz z L. Zalewskim], Przegląd Ustawodawstwa Gospo- darczego 1985, nr 8–9, s. 222–226 Znaki towarowe w eksporcie  (w:) Wynalazczość i ochrona własności prze- mysłowej jako instrument intensyfikacji działalności eksportowej, Poznań  1985, s. 57–65  1984 232. 233. 234. Prawa własności intelektualnej w działalności przedsiębiorstw zagranicz- nych w Polsce (w:) Aktualne problemy prawno-ekonomiczne zagranicznych inwestycji w Polsce na tle rozwiązań w innych krajach – I Naukowe forum polonijnego ruchu gospodarczego, Poznań 1984, cz. II, s. 1–16 Rola oznaczeń odróżniających towar w obrocie krajowym o zagranicznym w aktualnych warunkach (w:) Postęp techniczny w przedsiębiorstwie pań- stwowym – aspekty prawne i organizacyjne, Lublin 1984, s. 151–170 Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym  (w:) Ochrona prawna własno- ści intelektualnej, wzornictwo regionalne, rękodzieło ludowe, znak wspólny,  Warszawa 1984, s. 41–57 31 wykaz Publikacji ProfeSora Mariana kęPińSkiego 1983 236. 237. 238. , Orzecznic- 235. Die Einbringung von Immaterialgüterrechten in gemischte und ausländi- sche Unternehmen. Polnisches Recht mit rechtsvergleichenden Hinweisen [wraz z A. Kochem], GRUR International Sonderdruck 1983, nr 12,  s. 926–930  Glosa do uchwały SN z 17 października 1981 r., III CZP 12/81 two Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1983, poz. 53c Licensing of Trademarks in Socialists Countries – The Polish Example , In- ternational Review of Industrial Property and Copyright Law 1983,  nr 14, s. 596–623  Orzeczenia stwierdzające obowiązek złożenia oświadczenia woli w obrocie nieruchomościami (art. 64 K.C. i 1047 K.P.C.), Ruch Prawniczy, Ekono- miczny i Socjologiczny 1983, nr 2, s. 59–74  Vedjegylicenc lengyelorszagban s. 48–56 Wspólne znaki towarowe na rynku krajowym ,  Zeszyty  Naukowe  Uni- wersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własno- ści Intelektualnej 1983, z. 3, s. 23–34 Znaki wspólne w obrocie krajowym i zagranicznym z uwzględnieniem pro- blemu współpracy przedsiębiorstw krajów RWPG (w:) Ochrona własności przemysłowej w obrocie zagranicznym,  red.  S.  Sołtysiński,  Wrocław– Warszawa–Kraków 1983, s. 240–266 , Iparjogvedelmi Tajekoztato 1983, nr 4,  239. 240. 241. 1982 242. 243. 244. , Orzecznictwo  Glosa do wyroku SN z 26 stycznia 1981 r., III CRN 283/80 Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych 1982, poz. 214c Niebezpieczeństwo wprowadzania w błąd odbiorców co do źródła pochodze- nia towarów, w prawie znaków towar
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problemy polskiego i europejskiego prawa prywatnego. Księga pamiątkowa Profesora Mariana Kępińskiego
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: