Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00527 008139 10738002 na godz. na dobę w sumie
Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym - ebook/pdf
Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 290
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-5099-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

„Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta” to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pracowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, prawa administracyjnego, publicznego prawa gospodarczego, socjologii prawa), co rzutuje na różnorodność podjętych tematów. Szeroko zakrojony temat publikacji pozwolił Autorom nie tylko na gruntowną analizę aktualnego stanu normatywnego, ale także na rozważania w płaszczyźnie propozycji de lege ferenda. Twórcze wykorzystanie poglądów przedstawicieli nauki polskiej i zagranicznej, ich rzetelna interpretacja i niejednokrotnie krytyczna ocena, interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonych i opisanych badań naukowych – to tylko niektóre z zalet zaprezentowanych opracowań. Ich Autorami są przede wszystkim pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, doktoranci, ale także praktycy stosowania prawa.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WY¯SZA SZKO£A ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTRO£ÊCE PROBLEMY PRAWA POLSKIEGO I OBCEGO W UJÊCIU HISTORYCZNYM, PRAKTYCZNYM I TEORETYCZNYM CZÊŒÆ CZWARTA Pod redakcj¹ Beaty T. Bieñkowskiej Dariusza Szafrañskiego Wydawnictwo C. H. Beck PROBLEMY PRAWA POLSKIEGO I OBCEGO W UJÊCIU HISTORYCZNYM, PRAKTYCZNYM I TEORETYCZNYM CZÊŒÆ CZWARTA WY¯SZA SZKO£A ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W OSTRO£ÊCE PROBLEMY PRAWA POLSKIEGO I OBCEGO W UJÊCIU HISTORYCZNYM, PRAKTYCZNYM I TEORETYCZNYM CZÊŒÆ CZWARTA Pod redakcj¹ Beaty T. Bieñkowskiej Dariusza Szafrañskiego Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce Wydawca: Aneta Flisek ã Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00–203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-5098-1 ISBN e-book 978-83-255-5099-8 Spis treści Wykaz Autorów ........................................................................................... VII Wstęp ............................................................................................................. IX Wykaz skrótów ............................................................................................ XI Dr Andrzej Bielecki Organy porządku publicznego ............................................................ 1 Doc. dr Beata T. Bieńkowska Odpowiedzialność administracyjna za naruszenie niektórych przepisów ruchu drogowego – głos w dyskusji ............................... 19 Dr doc. Beata T. Bieńkowska, Dr Marcin Warchoł Uzyskanie statusu pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym – uwag kilka ........................................................ 35 Dr Magdalena Błaszczyk Ochrona interesów finansowych Unii Europejskiej na podstawie polskiego prawa karnego skarbowego ............................................... 45 Michał Domański Deweloper a nabywca (w świetle ustawy z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego) ..... 61 Dr Piotr Kładoczny Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w świetle standardów prawa karnego ................................................................. 75 Jacek Kosonoga, Sławomir Żółtek Glosa do post. SN z 23.10.2012 r., III KK 2/12 .................................... 87 Dr Ewa Kowalewska-Borys, Mgr Martyna Kropiewnicka Nowy model polskiego procesu karnego – uwagi krytyczne ......... 101 Prof. dr hab. Jacek Lang Działalność zawodowa w dziedzinie geodezji i kartografii. Wybrane zagadnienia ............................................................................ 123 Dr Adam Niewiadomski Niemiecki Urząd Powierniczy oraz polska Agencja Nieruchomości Rolnych jako instytucje administracji publicznej dokonujące przekształceń ustrojowych nieruchomości rolnych w Polsce i w nowych landach Republiki Federalnej Niemiec ......... 139 VV Dr Mirosław Pawełczyk Prawno-strukturalne aspekty magazynowania i transportu paliw gazowych oraz skraplania gazu ziemnego i regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego ................................................................ 159 Dariusz Pożaroszczyk Refleksje na temat instytucji ławników w polskim procesie karnym .................................................................................................... 173 Dr Rafał Stankiewicz Uwagi w kwestii rozpoczęcia biegu terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego na rozstrzygnięcia wydawane w postępowaniach spornych prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo własności przemysłowej .......................................... 185 Dr Rafał Stankiewicz , Dr Dariusz Szafrański Związanie organu treścią pisma wydanego na podstawie art. 81 KPA ............................................................................................. 197 Dr Dariusz Szafrański Przedsiębiorca zagraniczny a cudzoziemiec ..................................... 209 Dr Karolina Tetłak Nieprawidłowości w rozporządzeniu w sprawie zaniechania poboru podatku od dochodów związanych z EURO 2012 ............. 221 Prof. dr hab. Anna Turska Kondycja etyki publicznej w społeczeństwie nowoczesnym .......... 239 Dr Anna Walczak-Żochowska Modele postępowania z nieletnimi ..................................................... 251 Dr Anna Zientara Znamię „czyn nieuczciwej konkurencji” na gruncie art. 296a KK ..... 265 VI Spis treści Wykaz Autorów Dr Andrzej Bielecki – Instytut Historii Prawa Wydział Prawa i Ad- ministracji UW Dr Beata T. Bieńkowska – Insty- tut Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji UW, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce Michał Domański – notariusz (Warszawa) Dr Magdalena Błaszczyk – In- stytut Prawa Karnego Wydział Pra- wa i Administracji UW Dr Piotr Kładoczny – Instytut Prawa Karnego Wydział Prawa i Ad- ministracji UW Dr Jacek Kosonoga – Instytut Nauk Prawnych PAN, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego Dr Ewa Kowalewska-Borys – Ka- tedra Postępowania Karnego Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku Martyna Kropiewnicka – Wy- dział Prawa Uniwersytetu w Bia- łymstoku (doktorant) Prof. dr hab. Jacek Lang – Insty- tut Nauk Prawno-Administracyj- nych Wydział Prawa i Administracji UW, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce Dr Adam Niewiadomski – Insty- tut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydział Prawa i Administracji UW Dr Mirosław Pawełczyk – Ka- terda Publicznego Prawa Gospodar- czego Wydział Prawa i Administra- cji – Uniwersytet Śląski Dariusz Pożaroszczyk – Instytut Prawa Karnego Wydział Prawa i Ad- ministracji UW (doktorant) Dr Rafał Stankiewicz – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydział Prawa i Administracji UW Dr Dariusz Szafrański – Insty- tut Nauk Prawno-Administracyj- nych Wydział Prawa i Administra- cji UW, Instytut Nauk Prawnych PAN, Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Ostrołęce Dr Karolina Tetłak – Instytut Nauk Prawno-Administracyjnych Wydział Prawa i Administracji UW Prof. dr hab. Anna Turska – Wyższa Szkoła Administracji Pu- blicznej w Ostrołęce Dr Anna Walczak-Żochowska – Instytut Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji UW Dr Marcin Warchoł – Insty- tut Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji UW, Biuro Rzeczni- ka Praw Obywatelskich Dr Anna Zientara – Insty- tut Prawa Karnego Wydział Prawa i Administracji UW, Instytut Nauk Prawnych PAN Dr Sławomir Żółtek – Instytut Prawa Karnego, Członek Biura Stu- diów i Analiz Sądu Najwyższego VII Wstęp Oddana do rąk Czytelników książka „Problemy prawa polskiego i ob- cego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym. Część czwarta” to kolejna wieloautorska publikacja wydana dzięki staraniom władz i pra- cowników Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Zawarte w niniejszej pozycji teksty dotyczą różnych dziedzin prawa (m.in. prawa karnego materialnego i procesowego, prawa administracyj- nego, publicznego prawa gospodarczego, socjologii prawa), co rzutuje na różnorodność podjętych tematów. Szeroko zakrojony temat publikacji po- zwolił Autorom nie tylko na gruntowną analizę aktualnego stanu norma- tywnego, ale także na rozważania w płaszczyźnie propozycji de lege fe- renda. Twórcze wykorzystanie poglądów przedstawicieli nauki polskiej i zagranicznej, ich rzetelna interpretacja i niejednokrotnie krytyczna oce- na, interesujące wnioski wynikające z przeprowadzonych i opisanych ba- dań naukowych – to tylko niektóre z zalet zaprezentowanych opracowań. Ich Autorami są przede wszystkim pracownicy naukowi i naukowo-dy- daktyczni Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce, doktoranci, ale także praktycy stosowania prawa. Zawarte w niniejszym wydaniu teksty stanowią odzwierciedlenie opi- nii i poglądów poszczególnych Autorów, którzy są przekonani, że przyczy- nią się one do pogłębionej dyskusji i refleksji na temat problemów prawa polskiego i obcego, ze względu na ich merytoryczne zróżnicowanie i pre- zentację w poszczególnych aspektach. Beata T. Bieńkowska Dariusz Szafrański IX Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BFGU .......................... ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwa- rancyjnym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 84, poz. 711 ze zm.) Drugi protokół ......... Drugi protokół dodatkowy do Konwencji o ochro- nie interesów finansowych Wspólnot Europejskich, sporządzony w Brukseli 19.6.1997 r. (Dz.Urz. WE C 221 z 19.7.1997 r., s. 12) EKPC .......................... Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo- wych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) GospNierSPU ............ ustawa z 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nierucho- mościami rolnymi Skarbu państwa (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1187 ze zm.) KC ............................. ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, KK ............................. ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KKS............................. ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (tekst KKW ........................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 186) (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) Konstytucja RP ........ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) KonwOchrIFin ......... Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspólnot Europejskich z 26.7.1995 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 208, poz. 1603) KPA ............................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 267) KPC ............................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- KPK ............................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karne- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) go (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPW ........................... ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w spra- wach o wykroczenia (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm.) KsztURolU ................ ustawa z 11.4.2003 r. o kształtowaniu ustroju rolne- go (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 803) KW ............................. ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm.) XI PostPolR ..................... jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) rozporządzenie RM z 26.7.2005 r. w sprawie sposo- bu postępowania przy wykonywaniu niektórych uprawnień policjantów (Dz.U. Nr 141, poz. 1186) LasyU ......................... ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm.) MPPOiP ..................... Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywa- telskich z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) NabNierCudzU ......... ustawa z 24.3.1920 r. o nabywaniu nieruchomo- ści przez cudzoziemców (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 ze zm.) NarkU ........................ ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkoma- nii (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) NieuczPraktU ........... ustawa z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczci- wym praktykom rynkowym (Dz.U. N 171, poz. 1206) OchrNabDomU ........ ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy loka- lu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz.U. Nr 232, poz. 1377) OchrPrzyrU ............... ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. OrdPod ...................... ustawa z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.) PracUrzPU ................. ustawa z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów pań- stwowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm.) PrEnerg ..................... ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059) PrGeodKart ............... ustawa z 17.5.1989 r. – Prawo geodezyjne i kartogra- ficzne (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 ze zm.) PrŁow ......................... ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.) PrPostAdm ............... ustawa z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) PrRDrog ..................... ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 ze zm.) PrUSP ......................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów po- wszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) PrWłPrzem ................ ustawa z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze zm.) RybŚródU .................. ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm.) SwobDzGospU ......... ustawa z 2.7.2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 ze zm.) ŚwUsłElU ................... ustawa z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) XII Wykaz skrótów TUE ............................ Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowa- na Dz.Urz. UE L 326 z 26.10.2012 r., s. 13) TFUE .......................... Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wer- sja skonsolidowana Dz.Urz. UE L 326 z 26.10.2012 r., s. 47) TWE............................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (obec- nie TFUE) ZapRNaftU ................ ustawa z 16.2.2007 r. o zapasach ropy naftowej, pro- duktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeń- stwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naf- towym (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 1190) ZmNarkU .................. ustawa z 1.4.2011 r. o zmianie ustawy o przeciw- działaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 117, poz. 678) ZNKU ........................ ustawa z 16.4.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej kon- kurencji (tekst jedn. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 ze zm.) 2. Organy, organizacje, instytucje ANR ........................... Agencja Nieruchomości Rolnych AWRSP ..................... Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa ETS (TSUE) ................ Europejski Trybunał Sprawiedliwości (Trybunał Sprawiedliwości UE) GGK ............................ Główny Geodeta Kraju NSA ............................ Naczelny Sąd Administracyjny ONZ............................ Organizacja Narodów Zjednoczonych PSR ............................. Państwowa Straż Rybacka RM ............................. Rada Ministrów SA ............................. Sąd Apelacyjny SN ............................. Sąd Najwyższy THA ............................ Treuhandanstalt (Urząd Powierniczy) TK ............................. Trybunał Konstytucyjny UEFA .......................... Unia Europejskich Związków Piłkarskich URE ............................ Urząd Regulacji Energetyki WSA ............................ Wojewódzki Sąd Administracyjny 3. Czasopisma, publikatory AUWr PPiA ............... Acta Universitatis Wratislaviensis. Przegląd Prawa i Administracji BSN ............................. Biuletyn Sądu Najwyższego Dz.U. .......................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. ...................... Dziennik Urzędowy EP ............................. Edukacja Prawnicza XIII Wykaz skrótów nych EPS ............................. Europejski Przegląd Sądowy KPP ............................. Kwartalnik Prawa Prywatnego KZS ............................. Krakowskie Zeszyty Sądowe MoP ............................ Monitor Prawniczy NP ............................. Nowe Prawo OSA ............................ Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych OSNC ....................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna OSNK ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna OSNwSK .................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar- OSP ............................. Orzecznictwo Sądów Polskich OTK-A ........................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego seria A Pal. ............................. Palestra PiP ............................. Państwo i Prawo POP ............................. Przegląd Orzecznictwa Podatkowego PPC ............................. Polski Proces Cywilny PPH ............................ Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. .................. Prokuratura i Prawo PS SI WPP ............................ Wojskowy Przegląd Prawniczy ZNUJ PIPWI ............. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, ............................. Przegląd Sądowy ............................. Studia Iuridica Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej 4. Inne skróty BvS ............................. Urząd Federalny do realizacji zadań specjalnych BVVG ......................... niemiecka Spółka ds. gospodarowania i admini- wynikających z traktatu zjednoczeniowego strowania ziemią skroplony gaz ziemny EOG ............................ Europejski Obszar Gospodarczy LNG ............................ MF ............................. Minister Finansów nast. ........................... następny (-a, -e) NZ ............................. Narody Zjednoczone PGNiG ........................ Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA PGR ............................ państwowe gospodarstwo rolne RM ............................. Rada Ministrów rozp. ........................... rozporządzenie RP ............................. Rzeczpospolita Polska RPO ............................ Rzecznik Praw Obywatelskich UE ............................. Unia Europejska w zw. ......................... w związku WE ............................. Wspólnota Europejska ZWRSP ....................... Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa XIV Wykaz skrótów Organy porządku publicznego Dr Andrzej Bielecki Państwowa Straż Rybacka I. Charakterystyka ogólna Państwowa Straż Rybacka została utworzona na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym1. Wskazana ustawa reguluje zasady i warunki ochrony, chowu, hodowli i połowu ryb w po- wierzchniowych wodach śródlądowych2. Państwowa Straż Rybacka jest wyodrębnioną jednostką organizacyj- ną tworzoną w województwach i podległą bezpośrednio wojewodzie3 (art. 22 ust. 3 RybŚródU), której głównym zadaniem jest kontrola prze- strzegania ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie (art. 22 ust. 2 RybŚródU)4. Rozwiązanie to korespondu- je z koncepcją administracji zespolonej w województwie – a dokładnie z art. 2 pkt 2 ustawy z 23.1.2009 r. o wojewodzie i administracji rządo- wej w województwie5, wedle którego administrację rządową na obsza- rze województwa wykonują organy rządowej administracji zespolonej w województwie, w tym kierownicy zespolonych służb, inspekcji i stra- ży6. Oznacza to, że niedopuszczalne jest umiejscowienie Państwowej Stra- ży Rybackiej np. w wydziale rolnictwa urzędu wojewódzkiego z wpro- wadzeniem podległości Państwowej Straży Rybackiej dyrektorowi tego wydziału. Ustawa nakazuje, aby Państwowa Straż Rybacka była podległa wojewodzie bez jakichkolwiek ogniw pośrednich7. 1  Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 ze zm. 2 W. Radecki, Prawo o rybactwie śródlądowym, Wrocław 1994, s. 15 i nast. 3 M. Górski, J. S. Kierzkowska, Prawo ochrony środowiska, Bydgoszcz 2006, 4  Szczegółowe kompetencje Państwowej Straży Rybackiej określa art. 23 i 23a s. 534. RybŚródU. s. 164. 5  Dz.U. Nr 31, poz. 206 ze zm. 6  Kompetencje określone przepisach art. 23 i 23a RybŚródU Państwowa Straż Rybacka wykonuje w imieniu własnym. 7 W. Radecki, Ustawa o rybactwie śródlądowym. Komentarz, Warszawa 2005, 1 1 Szczegółowa organizacja i sposób działania straży różni się w po- szczególnych województwach, ponieważ określający je regulamin nadaje w drodze zarządzenia właściwy wojewoda (art. 22 ust. 7 RybŚródU). Na organizację wewnętrzną Państwowej Straży Rybackiej w województwie składają się: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Rybackiej, obej- mująca swoim zasięgiem obszar całego województwa, którą kieruje ko- mendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej podległy – jak była już o tym mowa powyżej – bezpośrednio wojewodzie i jego zastępca, oraz posterunki jako wewnętrzne jednostki organizacyjne, tworzone na pod- stawie zarządzeń wewnętrznych komendanta wojewódzkiego Państwo- wej Straży Rybackiej, które działają w wyznaczonych powiatach8. Zastępca komendanta wojewódzkiego, komendanci posterunków, pracownicy administracyjni obsługi Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Rybackiej podlegają bezpośrednio komendantowi wojewódzkie- mu, natomiast komendantowi posterunku podlegają strażnicy stanowią- cy obsadę posterunku. Państwowa Straż Rybacka w Polsce realizuje swoje zadania przez 16 komend wojewódzkich9: 1) Komenda Wojewódzka PSR w Opolu, 2) Komenda Wojewódzka PSR w Gdańsku, 3) Komenda Wojewódzka PSR we Wrocławiu, 4) Komenda Wojewódzka PSR w Rzeszowie, 5) Komenda Wojewódzka PSR w Suwałkach, 6) Komenda Wojewódzka PSR w Poznaniu, 7) Komenda Wojewódzka PSR w Katowicach, 8) Komenda Wojewódzka PSR w Szczecinie, 9) Komenda Wojewódzka PSR w Gorzowie Wielkopolskim, 10) Komenda Wojewódzka PSR w Bydgoszczy, 11) Komenda Wojewódzka PSR w Lublinie, 12) Komenda Wojewódzka PSR w Łodzi (z siedzibą w Sieradzu), 13) Komenda Wojewódzka PSR w Krakowie, 14) Komenda Wojewódzka PSR w Olsztynie, 15) Komenda Wojewódzka PSR w Kielcach, 16) Komenda Wojewódzka PSR w Warszawie. Trzy komendy: w Lublinie, Krakowie i Katowicach, działają w struk- turach urzędów wojewódzkich, pozostałe 13 komend to w pełni odrębne jednostki, które prowadzą własną księgowość, kadry i we własnym zakre- sie przeprowadzają zamówienia publiczne. Ustawa o rybactwie śródlądowym nie ustala wymagań stawianych przed strażnikami rybackimi. Ponieważ jednak wszyscy strażnicy rybaccy 8  Tamże, s. 165. 9 J. Ciechanowicz-McLean (red.), K. Biernat, P. Mierzejewski, D. Trzcińska, Polskie prawo ochrony przyrody, Warszawa 2006, s. 161. 2 Problemy prawa polskiego i obcego... podlegają ustawie z 16.9.1982 r. o pracownikach urzędów państwowych10, stosuje się do nich wymagania określone tą ustawą11. Funkcjonariuszem Państwowej Straży Rybackiej może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, ukończyła 18 lat życia i ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, jest nie- skazitelnego charakteru, ma odpowiednie wykształcenie i odbyła aplika- cję administracyjną, posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku (art. 3 PracUrzPU). Ponadto wymagana jest znajomość przepisów: ustawy o rybac- twie śródlądowym i przepisów wykonawczych wydanych na jej pod- stawie, ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego12, ustawy z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia13, usta- wy z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń14, ustawy z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody15, ustawy z 28.9.1991 r. o lasach16, ustawy z 13.10.1995 r. – Pra- wo łowieckie17, ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administra- cyjnego18. Wymagane jest także: prawo jazdy kategorii co najmniej B lub patent żeglarski co najmniej stermotorzysty (preferowane posiadanie oby- dwóch uprawnień), dyspozycyjność – zamieszkanie w miejscu lokalizacji posterunku rejonowego lub w odległości nie większej niż 10 km od nie- go, bardzo dobra sprawność fizyczna – umiejętność pływania, brak prze- ciwwskazań do posiadania i używania służbowej broni palnej, dobra znajomość terenu działania posterunku rejonowego, a w szczególności znajdujących się tam wód śródlądowych, zdolność logicznego i jasnego redagowania dokumentów służbowych i pism, wiek do 40 lat. II. Status prawny i uprawnienia W myśl art. 22 ust. 4 RybŚródU strażnicy Państwowej Straży Rybac- kiej pełnią służbę w organach administracji państwowej i podlegają prze- pisom ustawy o pracownikach urzędów państwowych. Na podstawie art. 26 ust. 1 RybŚródU Minister Rolnictwa i Gospo- darki Żywnościowej wydał 9.5.1997 r. rozporządzenie w sprawie praw i obowiązków pracowniczych, zasad wynagradzania, wzorów oznak i le- gitymacji służbowej, odznaki służbowej i umundurowania strażników Państwowej Straży Rybackiej oraz wzoru oznaki i legitymacji strażni- 10  Tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953 ze zm. 11 W. Radecki, Ustawa o rybactwie śródlądowym, s. 164–165. 12 Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm. 13  Tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848 ze zm. 14  Tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 ze zm. 15  Tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm. 16  Tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59 ze zm. 17  Tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm. 18  Tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. 3 Organy porządku publicznego ka Społecznej Straży Rybackiej19. Przepis § 1 rozporządzenia stanowi, iż strażnikami PSR są: komendant wojewódzki, zastępca komendanta wo- jewódzkiego, komendant posterunku, starszy strażnik, strażnik, młodszy strażnik. Wszyscy oni podlegają przepisom tej samej ustawy o pracowni- kach urzędów państwowych. Szczegóły dotyczące stosunku pracy straż- ników zostały uregulowane we wskazanym rozporządzeniu. Strażnicy Państwowej Straży Rybackiej przy wykonywaniu czynno- ści służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny20 dla funkcjonariusza publicznego. Oznacza to szczególną ochronę prawną strażników Państwowej Straży Ry- backiej, w czasie wykonywania obowiązków służbowych: 1) naruszenie nietykalności cielesnej strażnika Państwowej Straży Rybac- kiej jest przestępstwem z art. 222 § l KK ściganym z oskarżenia publicz- nego z urzędu, jest to przestępstwo zagrożone karą grzywny, ograni- czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3; 2) czynna napaść na strażnika PSR dokonana przez grupę osób lub z uży- ciem broni palnej, noża lub innego podobnie niebez piecznego przed- miotu albo środka obezwładniającego jest przestępstwem z art. 223 KK, jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat; 3) użycie przemocy lub groźby bezprawnej w celu wywarcia wpływu na czynności urzędowe strażnika PSR lub w celu zmuszenia strażnika PSR do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej jest przestępstwem z art. 224 KK (art. 224 § 1 i § 2), jest to przestępstwo za- grożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. Jeżeli natomiast następstwem użycia przemocy lub groźby bezpraw- nej w celu zmuszenia strażnika Państwowej Straży Rybackiej do przed- sięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej będzie ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci: a) pozbawienia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności płodze- nia, b) innego ciężkiego kalectwa, ciężkiej choroby nieuleczalnej lub dłu- gotrwałej, choroby realnie zagrażającej życiu, trwałej choroby psy- chicznej, całkowitej albo znacznej trwałej niezdolności do pracy w zawodzie lub trwałego, istotnego zeszpecenia lub zniekształce- nia ciała, albo inne naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, to jest to przestępstwo zagrożone karą od roku do lat 5 (art. 224 § 3 KK); 4) udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej straż- nika PSR podczas przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony śro- 19 Dz.U. Nr 55, poz. 354 ze zm. Szczegółowe unormowania dotyczące wzorów oznak, legitymacji służbowej, a także praw i obowiązków pracowniczych strażni- ków zostały uregulowane w tym rozporządzeniu. 20 Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm. 4 Problemy prawa polskiego i obcego... dowiska, jest przestępstwem z art. 225 § 1 KK, zagrożonym karą po- zbawienia wolności do lat 3; 5) znieważenie strażnika PSR jest przestępstwem z art. 226 KK, zagrożo- nym karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wol- ności do roku; 6) podawanie się za strażnika PSR albo wyzyskiwanie błędnego prze- świadczenie o tym innej osoby i wykonywanie czynność związanej z jego funkcją, jest przestępstwem z art. 227 KK i podlega karze grzyw- ny, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Z ochrony prawnej przewidzianej w tych przepisach karnych korzy- sta także osoba przybrana do pomocy przez strażnika Państwowej Straży Rybackiej. Rozbudowanej ochronie przysługującej strażnikom Państwowej Stra- ży Rybackiej towarzyszy także zaostrzona odpowiedzialność karna. Mogą oni odpowiadać za przekroczenie uprawnień lub niedopełnienie obowiąz- ków oraz działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego – jest to przestępstwo z art. 231 § 1 KK zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 3. Jeżeli dodatkowo sprawca dopuszcza się któregoś z ww. czynów w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, to podlega karze po- zbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 231 § 2 KK). Natomiast, jeżeli funkcjonariusz działa nieumyślnie lecz wyrządza istotną szkodę, podle- ga grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 231 § 3 KK). Przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, w związ- ku z pełnieniem funkcji publicznej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 228 § 1 KK), a w przypadku spraw mniejszej wagi – grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 228 § 2 KK). Natomiast za przyjęcie korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w zamian za zachowanie stanowiące narusze- nie przepisów prawa grozi kara pozbawienia wolności od roku do lat 10 (art. 228 § 3 KK). Takiej samej karze podlega osoba, która w związku z peł- nieniem funkcji publicznej uzależnia wykonanie czynności służbowej od otrzymania korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, lub takiej korzyści żąda (art. 228 § 4 KK). Jeżeli korzyść majątkowa albo jej obietnica jest znacznej wartości, to przestępstwo to jest zagrożone karą pozbawie- nia wolności od 2 do 12 lat (art. 228 § 5 KK). W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik PSR ma prawo do otrzymania bezpłatnego umundurowania, oznak służbowych, odzna- ki służbowej, odzieży specjalnej i wyposażenia osobistego z obowiązkiem ich noszenia w czasie pełnienia obowiązków służbowych (art. 22 ust. 5 RybśródU). Jedynie w wypadkach szczególnie uzasadnionych komendant wojewódzki PSR może zezwolić na używanie ubioru cywilnego w czasie wykonywania obowiązków służbowych (art. 22 ust. 6 RybŚródU). Określając kompetencje PSR, należy wziąć pod uwagę uprawnienia strażnika Państwowej Straży Rybackiej, przysługujące mu przy wykony- 5 Organy porządku publicznego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problemy prawa polskiego i obcego w ujęciu historycznym, praktycznym i teoretycznym
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: