Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00088 009974 10705374 na godz. na dobę w sumie
Problemy prawne na styku sportu i medycyny - ebook/pdf
Problemy prawne na styku sportu i medycyny - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 238
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-7892-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznic twa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.
Książka jest przeznaczona – w pierwszym rzędzie – dla praktyków, którzy w swej codziennej pracy zajmują się szeroko pojmowaną problematyką sportu oraz medycyny, a także związanych z nimi problemów prawnych.Wiele artykułów stanowi także głos w dyskusjach dotyczących problemów sportu i medycyny na styku z prawem karnym i cywilnym. W końcu również studenci prawa i aplikanci powinni zyskać dzięki tej książce możliwość rozszerzenia własnych zainteresowań.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Problemy Prawne na styku sPortu i medycyny redaktorzy Teresa GardoCka dariusz JaGiełło Wydawnictwo C.H.Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Pod redakcją Teresy Gardockiej Dariusza Jagiełły Polecamy nasze publikacje: Arkadiusz Talik FINANSOWANIE SPORTU ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Finanse publiczne w praktyce Beata Rischka-Słowik KONSTYTUCJA SPORTU W UNII EUROPEJSKIEJ Monografie Prawnicze Wiktor Cajsel USTAWA O SPORCIE. KOMENTARZ Krótkie komentarze Becka Agnieszka Fiutak PRAWO W MEDYCYNIE Akademia Prawa Rafał Kubiak TAJEMNICA MEDYCZNA Monografie Prawnicze Agnieszka Fiutak, Toamsz Podleśny, Michał Kozik, Piotr Szczerba, Katarzyna Zblewska-Wrońska ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH. PRZEPISY – PRZYKŁADY – ORZECZNICTWO Kadry, płace i BHP Adam Górski (red.) LEKSYKON PRAWA MEDYCZNEGO. 100 PODSTAWOWYCH POJĘĆ Leksykony prawnicze www.ksiegarnia.beck.pl PROBLEMY PRAWNE NA STYKU SPORTU I MEDYCYNY Redaktorzy TERESA GARDOCKA DARIUSZ JAGIEŁŁO WYDAWNICTWO C.H.BECK WARSZAWA 2015 Redakcja: Agnieszka Fiutak Recenzja: prof. dr hab. Małgorzata Król-Bogomilska Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet SWPS © Wydawnictwo C.H.Beck 2015 Wydawnictwo C.H.Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Robert Janusz Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-7891-6 ISBN e-book 978-83-255-7892-3 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................... Wykaz publikacji ....................................................................................................... Wstęp ............................................................................................................................ CZĘŚĆ I. PRAWNA PROBLEMATYKA DOPINGU ....................................... VII XI XIII 1 1. Ramy odpowiedzialności i postępowanie dowodowe w związku z podejrzeniem stosowania dopingu w sporcie ......................................... Dariusz Jagiełło 2. Granice medycznego i moralnego problemu dopingu w sporcie ........... Wiesław Firek 3. Zbieg różnego rodzaju sankcji represyjnych orzekanych wobec lekarza za udział w praktykach dopingowych ........................................................ Piotr Jóźwiak 4. Walka z dopingiem w Polsce ........................................................................ Michał Nowak CZĘŚĆ II. GRANICE ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA SPORTU ............................................................................................................... 1. Odpowiedzialność za śmierć lub uszkodzenie ciała związane z uprawianiem sportu .................................................................................... Teresa Gardocka, Łukasz Majewski 2. Odpowiedzialność prawna trenera i klubu sportowego za stan zdrowia i bezpieczeństwo zawodników niepełnosprawnych ................................. Małgorzata Eysymontt 3. Orzeczenia lekarskie a należyta staranność organizatora sportu ........... Tomasz Strugalski 4. Odpowiedzialność pozakontraktowa za szkody czysto majątkowe na przykładzie sprawy Torino calcio c. Romero ........................................ Jakub J. Szczerbowski CZĘŚĆ III. WYBRANE PROBLEMY MEDYCZNE W SPORCIE ................. 1. Ochrona danych medycznych zawodników .............................................. Jacek Sobczak 2. Zagadnienia sportu zawodników niepełnosprawnych w działalności Rzecznika Praw Obywatelskich ................................................................... Ryszard Czerniawski 3 12 20 32 43 45 52 69 82 91 93 110 V 118 129 139 150 161 163 176 188 201 211 221 3. Urządzenia i aplikacje mobilne monitorujące funkcje fizjologiczne a problematyka ochrony danych wrażliwych o stanie zdrowia w świetle regulacji europejskich i polskiej ustawy o ochronie danych osobowych ......................................................................................... Piotr F. Piesiewicz 4. Determinacja płci na potrzeby zawodów sportowych ............................. Paweł Kowalski, Karolina Pyziak-Kowalska 5. Medycyna regeneracyjna dla sportowców. Aspekty prawne i etyczne ..... Iwona Wrześniewska-Wal 6. Wybrane aspekty prawne dotyczące opieki lekarskiej nad osobami uprawiającymi różne formy aktywności fizycznej ................................... Anna Jacek CZĘŚĆ IV. WYBRANE AKTUALNE PROBLEMY W SPORCIE .................. 1. Panem et circenses. Imprezy masowe (publiczne) w prawie rzymskim i prawie polskim ............................................................................................. Bronisław Sitek 2. Kontrola i nadzór nad polskimi związkami sportowymi ....................... Mariusz Bidziński 3. Aspekty społeczne i prawne e-sportu w Polsce oraz wybranych krajach .............................................................................................................. Paulina Głowacka, Dawid Fajdek 4. Wybrane metody wspomagania wydolności tlenowej zawodników w kontekście zasady równości ...................................................................... Krystian Maćkowiak 5. Prawne aspekty łapownictwa w sporcie ..................................................... Robert Dziembowski Indeks rzeczowy ......................................................................................................... VI Spis treści Wykaz skrótów 1. Źródła prawa BezpImprMasU ................. ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 611 ze zm.) EmerytRentU ..................... ustawa z 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 748 ze zm.) IzbaLekU ............................ ustawa z 2.12.2009 r. o izbach lekarskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 651 ze zm.) KC ........................................ ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.) KK ........................................ ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) Konstytucja RP ................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) KPC ..................................... ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 101 ze zm.) KultFizU ............................. ustawa z 18.1.1996 r. o kulturze fizycznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 ze zm.) KW ....................................... ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 482 ze zm.) NarkU .................................. ustawa z 29.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn: Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.) OchrDanychU .................... ustawa z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.) OchrZdrPsychU ................. ustawy: z 19.8.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 ze zm.) PrAut ................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew- nych (tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrFarm ................................ ustawa z 6.9.2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271 ze zm.) PrPacjentaU ........................ ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz.U. z 2012 r. poz. 159 ze zm.) VII PrPras .................................. ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, poz. 24 ze zm.) PrzeszczepyU ...................... ustawa z 1.7.2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przesz- czepianiu komórek, tkanek i narządów (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 793) RehZawU ............................ ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze zm.) RówneTraktU ...................... ustawa z 3.12.2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (Dz.U. Nr 254, poz. 1700.) RPOU .................................. ustawa z 15.7.1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1648) SportKwalU ......................... ustawa z 29.7.2005 r. o sporcie kwalifikowanym (Dz.U. Nr 155, poz. 1298 ze zm.) – akt nieobowiązujący. SportU ................................. ustawa z 25.6.2010 r. o sporcie (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 715) ŚwOpZdrowU ..................... ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan- sowanej ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 581) ZawLekU ............................ ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 464) ZawPielU ............................. ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r. poz. 1435 ze zm.) 2. Czasopisma i publikatory CPKiNP .............................. Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych Dz. Urz. ............................... Dziennik Urzędowy Dz.U. .................................... Dziennik Ustaw GW ...................................... Gazeta Wyborcza OSN ..................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCPiUS ......................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSNKW .............................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Izba Wojskowa OSNPG ................................ Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej OSPiKA ............................... Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych OTK-A  ................................ Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Seria A Pal. ....................................... Palestra Pr. i Med. .............................. Prawo i Medycyna VIII Wykaz skrótów Prok. i Pr. ............................ Prokuratura i Prawo Prz. Legisl. ........................... Przegląd Legislacyjny PS ......................................... Przegląd Sądowy 3. Organy, organizacje, instytucje SA ......................................... Sąd Apelacyjny SN ......................................... Sąd Najwyższy SO ......................................... Sąd Okręgowy TK ........................................ Trybunał Konstytucyjny TS UE .................................. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 4. Inne art. ........................................ artykuł (-y) KEL ...................................... Kodeks Etyki Lekarskiej z 2.1.2004 r., tekst jednolity; zawiera- jący zmiany uchwalone 20.9.2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy. n. .......................................... następny (-a, -e) Nr ......................................... numer orz. ....................................... orzeczenie pkt ........................................ punkt (-y) por. ....................................... porównaj post. ..................................... postanowienie poz. ...................................... pozycja tekst jedn. ............................ tekst jednolity tj. .......................................... to jest tzw. ....................................... tak zwany (-e) uchw. ................................... uchwała wyr. ...................................... wyrok z. ........................................... zeszyt ze zm. .................................. ze zmianami zob. ...................................... zobacz IX Wykaz skrótów
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problemy prawne na styku sportu i medycyny
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: