Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00515 008896 18402035 na godz. na dobę w sumie
Problemy strefy euro - ebook/pdf
Problemy strefy euro - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: FREL Język publikacji: polski
ISBN: 9788364691126 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> edukacja
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Celem niniejszego studium jest analiza i ocena funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej, jej kryzysu i przeprowadzanych reform, a także określenie istotnych przesłanek oraz kierunków realizacji tego projektu integracyjnego, mającego ważne znaczenie nie tylko dla państw członkowskich Unii Europejskiej, ale również dla całej Europy.

Kryzys strefy euro zapoczątkowany w 2008 r. był splotem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. Mimo podjęcia w latach 2011–2014 reform systemu zarządzania gospodarczego strefa euro nie stała się stabilnym obszarem walutowym, a Unia Gospodarcza i Walutowa – procesem pełnowymiarowym i zakończonym.

Książka przedstawia następujące zagadnienia:
– geneza i historia UGiW;
– warunki przyjęcia jednolitej waluty euro;
– koszty i zagrożenia przyjęcia waluty euro;
– korzyści przyjęcia waluty euro;
– koordynacja polityki gospodarczej w strefie euro;
– organizacja, mandat i funkcjonowanie bankowości centralnej w strefie euro;
– strategia integracji Polski ze strefą euro;
– kryzys strefy euro – przyczyny i przebieg;
– reformy systemu zarządzania gospodarczego w strefie euro, nowy mechanizm stabilności finansowej i unia bankowa.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Romuald Poliński PROBLEMY STREFY E U R O Issues of the Euro Area Romuald Poliński PROBLEMY STREFY E U R O Recenzent naukowy prof. dr hab. Jan krzysztof Solarz oPRacowanie RedakcyJne i koRekta Jolanta Sierakowska PRoJekt okładki, Skład i łamanie wydawnictwo naukowe FReL wszelkie prawa zastrzeżone. każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, fotograficznej, komputerowej i in.), wymaga pisemnej zgody wydawcy. © copyright by wydawnictwo naukowe FReL, warszawa 2015 iSBn 978-83-64691-11-9 – wersja drukowana iSBn 978-83-64691-12-6 – (e-book) PdF zamówienia wydawnictwo naukowe FReL www.wydawnictwo.frel.pl e-mail: wydawnictwo@frel.pl Spis treści Streszczenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Słowa kluczowe . . . . . . . . . . . . . . . . 7 9 Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 key words . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 1. Geneza i historia Unii Gospodarczej i Walutowej . . . . 19 The Genesis and History of the Economic and Monetary Union 2. Warunki przyjęcia jednolitej waluty euro . . . . . . . 37 Terms and Conditions of Accepting Euro Currency 3. Koszty i zagrożenia przyjęcia waluty euro . . . . . . . 43 Costs and Threats of Accepting Euro Currency 3.1. koszty przyjęcia euro . . . . . . . . . . . . . 43 3.2. zagrożenia przyjęcia euro . . . . . . . . . . . 45 4. Korzyści przyjęcia waluty euro . . . . . . . . . . 51 Benefits of Accepting Euro Currency 4.1. korzyści krótkookresowe . . . . . . . . . . . 51 4.2. korzyści długookresowe . . . . . . . . . . . . 54 5. Koordynacja polityki gospodarczej w strefie euro . . . . 61 Coordination of Economic Policy within the Euro Zone 6 Spis treści 6. Organizacja, mandat i funkcjonowanie bankowości centralnej w strefie euro . . . . . . . . . . . . . 73 Organization, Mandate and Functioning of Central Banking within the Euro Zone 7. Strategia integracji Polski ze strefą euro . . . . . . . 79 Strategy of Polish Integration within the Euro Zone 8. Kryzys strefy euro – przyczyny i przebieg . . . . . . . 89 Crisis of the Euro Zone – Causes and Course 8.1. Przyczyny kryzysu strefy euro . . . . . . . . . . 89 8.2. Przebieg kryzysu i reakcja instytucji decyzyjnych unii europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . 93 9. Reformy systemu zarządzania gospodarczego w strefie euro, nowy mechanizm stabilności finansowej i unia bankowa . 97 Reforms of the System of Economic Governance in the Euro Zone, New Mechanism of Financial Stability and Banking Union 9.1. Geneza reform . . . . . . . . . . . . . . . 97 9.2. koordynacja polityk budżetowych . . . . . . . . 100 9.3. Procedura nadmiernych nierównowag makroekonomicznych . . . . . . . . . . . . 104 9.4. koordynacja ex ante polityk gospodarczych . . . . . 106 9.5. Stabilność finansowa – instytucje nadzoru i unia bankowa 108 9.6. zarządzanie kryzysem . . . . . . . . . . . . 113 Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Literatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 akty prawne i inne akty . . . . . . . . . . . . . . 124 Strony internetowe . . . . . . . . . . . . . . . 130 Streszczenie unia europejska (ue) intensyfikuje działania na rzecz wzmoc- nienia i rozwoju unii Gospodarczej i walutowej (uGiw), która jest procesem prowadzącym do jednolitej waluty euro i jednolitej polityki pieniężnej, a także do koordynacji polityk gospodarczych państw członkowskich unii europejskiej. utworzona w latach 1999–2002 strefa euro w początko- wym okresie przyczyniła się w znacznym stopniu do stabi- lizacji finansowej i wzrostu gospodarczego uczestniczących w niej państw. kryzys strefy euro zapoczątkowany w 2008 r. był splotem wielu czynników wewnętrznych i zewnętrznych. za główne czynniki endogeniczne uznaje się: – – – brak skutecznego nadzoru nad rynkami finanso- wymi; duże zróżnicowanie poziomu rozwoju i struktur gospo- darczych państw członkowskich strefy euro; niska zdolność części państw członkowskich do zarzą- dzania i absorbowania wstrząsów gospodarczo-finanso- wych, zwłaszcza zewnętrznych szoków asymetrycznych, wynikająca z braku odpowiednich regulacji i instytucji lub niskiej konkurencyjności ich gospodarek narodo- wych; 8 Streszczenie słabość i nieskuteczność mechanizmów instytucjo- nalnych i rynkowych wymuszających na rządach pro- wadzenie odpowiedzialnej, zrównoważonej polityki fiskalnej; brak mechanizmów zarządzania kryzysowego oraz szybkiego wsparcia finansowego dla najbardziej zagro- żonych destabilizacją państw strefy euro; brak systemu wczesnego ostrzegania o zakłóceniach równowagi makroekonomicznej ex ante; nieadekwatność celu inflacyjnego i poziomu stóp pro- centowych ustalanych przez europejski Bank centralny do sytuacji gospodarczo-finansowej i potrzeb rozwojo- wych różnych grup państw, szczególnie tych słabiej roz- winiętych. – – – – – – – – mimo podjęcia w latach 2011–2014 reform systemu za- rządzania gospodarczego strefa euro nie stała się stabilnym obszarem walutowym, a cała unia Gospodarcza i walutowa – procesem pełnowymiarowym i zakończonym. w celu przezwyciężenia kryzysu strefy euro i dalszego rozwoju unii Gospodarczej i walutowej konieczne jest: zapewnienie skutecznego nadzoru nad rynkami finan- sowymi; określenie zasad i tempa osiągnięcia jednolitego lub po- dobnego stopnia otwartości gospodarek narodowych, co jest ważnym warunkiem pełnej swobody przepływu i optymalnej alokacji czynników produkcji; zahamowanie i odwrócenie procesu różnicowania się poziomu rozwoju gospodarczego państw członkow- skich – konwergencja versus dywergencja; podjęcie skuteczniejszych działań w zakresie synchro- nizacji cykli koniunkturalnych (cykli biznesowych) państw członkowskich w celu stabilizacji całej stre- Streszczenie 9 – – fy, zbliżenia poziomu wzrostu gospodarczego państw członkowskich i zwiększenia ich konkurencyjności; jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu dualizmu in- stytucjonalnego polityki gospodarczej, polegającego na centralizacji polityki pieniężnej na poziomie strefy euro i jednoczesnej decentralizacji polityki fiskalnej, sprzy- jającego głębokiej destabilizacji fiskalnej niektórych państw mniejszych i słabiej rozwiniętych, szczególnie peryferyjnych; ograniczenie czy wyeliminowanie nieadekwatności celu inflacyjnego i poziomu stóp procentowych ustalanych przez europejski Bank centralny do sytuacji gospodar- czo-finansowej różnych grup państw, szczególnie tych o niższym poziomie rozwoju gospodarczego i silnie za- dłużonych, oraz ich potrzeb rozwojowych – stabilizacji finansowej i wzrostu konkurencyjności. Słowa kluczowe unia europejska, traktat z maastricht, traktat Lizboński, komisja europejska, Rada unii europejskiej, unia Gospo- darcza i walutowa, optymalny obszar walutowy (optimum currency area), kryteria konwergencji (convergence criteria), derogacja, jednolita waluta euro (single currency, the euro), strefa euro, polityka fiskalna, nadzór wielostronny, polityka pieniężna, europejski Bank centralny, stopy procentowe, eu- rosystem, Pakt Stabilności i wzrostu (Stability and Growth Pact), rynki finansowe, mechanizm kursu wymiany walut (exchange Rate mechanism), stabilność cen (price stability), kryzys strefy euro, procedura nadmiernego deficytu (excessive deficit procedure), procedura nadmiernej nierównowagi ma- 10 Streszczenie kroekonomicznej (excessive imbalance procedure), zarządze- nie gospodarcze (economic governance), europejski semestr gospodarczy, reguła wydatkowa, unia bankowa. Issues of the Euro Area Summary The european union (eu) intensifies its activities in order to enhance and develop the economic and monetary union which means a process leading to single currency, the euro, and the single monetary policy in the euro zone, as well as the coor- dination of the economic polices of the eu member states. The euro zone, which was created in the years of 1999–2002, initially remarkably contributed to financial stabilization and economic growth of its member states. crisis in the euro zone which began in 2008 was a coin- cidence of various internal and external factors. as the main endogenic factors are regarded: – – – – lack of effective supervision over financial markets; large differentiation of the level of development and economic structures of member – states of the zone; in certain member states – low ability to manage and absorb economic – financial shake-ups, particularly ex- ternal asymmetric shocks, which results from missing appropriate regulations and institutions or low compet- itiveness of their national economies; weakness and inefficiency of institutional and market mechanisms, which enforces governments to follow ad- equate and balanced fiscal policy; 12 – – – lack of crisis management mechanisms and prompt fi- nancial support for countries within the zone, which are surely facing destabilization; lack of early-warning system of macroeconomic distur- bances ex ante (not only ex post); inappropriateness of inflation objective and the level of interest rates determined by the european central Bank in terms of economic-financial situation and develop- mental needs of various groups of countries, poorly de- veloped in particular. despite the reforms undertaken in the years of 2011–2014 concerning the economic management system, the euro zone has not yet become a stable monetary zone and the economic and monetary union – the fully-dimensional and completed process. it results from numerous essential prerequisites as for european union institutions and its member states as well. in order to overcome crisis within the euro zone and to continue development of the economic and monetary union, it is necessary to: Summary – – – – secure effective supervision over financial markets; determine rules and pace of achieving uniform or simi- lar stage of national economies’ openness, which is a vital condition of completely free flow and optimal al- location of manufacturing factors; withholding and reversing the process of differentiat- ing levels of economic development of member states – convergence versus divergence; undertaking more efficient activities as for synchroni- sation of business (trade) cycles of member states so as to stabilize the whole zone, bringing levels of economic development of member states closer, and improving their competitiveness;
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Problemy strefy euro
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: