Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00347 005326 19045492 na godz. na dobę w sumie
Procedury naboru pracowników - ebook/pdf
Procedury naboru pracowników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Wydawnictwo e-bookowo Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61184-15-7 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> ekonomia, biznes, finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie polega na optymalnym wykorzystaniu umiejętności pracowników na drodze do osiągnięcia celów całej organizacji przy równoczesnym zaspokajaniu potrzeb tychże pracowników. Chodzi tu o ich rozwój zawodowy poprzez szkolenia i drogi awansu. Zadaniem skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi jest takie oddziaływanie na pracowników, by firma osiągała zamierzone cele. W skład procesu zarządzania kadrami wchodzą takie elementy jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja, ocenianie pracowników, ich wynagradzanie oraz szkolenie i dbanie o ich rozwój. Jest to szeroki zakres czynności. Jedną z podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w firmie jest zatrudnianie pracowników. Profesjonalne podejście do rekrutacji personelu powinno wychodzić od głównych celów zarządzania zasobami ludzkimi i uwzględniać nadrzędne cele organizacji oraz zapewniać firmie kompetentnych pracowników zatrudnionych na korzystnych warunkach finansowych. Znaczącym elementem funkcji personalnej jest efektywne wykorzystanie dostępnych procedur naboru pracowników, odpowiadających charakterowi danego stanowiska, aktualnym potrzebom przedsiębiorstwa oraz warunkom na rynku pracy. Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności poszczególnych metod naboru w przedsiębiorstwie oraz wskazanie najbardziej przydatnej z nich dla realizacji nadrzędnych celów badanej firmy. Uwagi na temat procesu naboru są dostępne w literaturze przy okazji problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Niniejsza praca zbiera dostępne informacje, dokonując ich syntezy i wzbogacając je o wnioski płynące z zastosowania dostępnych metod rekrutacji i selekcji w praktycznym działaniu podczas przeprowadzania naboru w jednym z przedsiębiorstw.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 1 PROCEDURY          NABORU  PRACOWNIKÓW           W  PRZEDSIĘBIORSTWIE  Alicja Matura        www.e-bookowo.pl       Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 2 Alicja Matura Procedury naboru pracowników w przedsiębiorstwie Copyright by e-bookowo Alicja Matura 2008 ISBN 978-83-61184-15-7 Internetowe Wydawnictwo „e-bookowo” www.e-bookowo.pl Kontakt: wydawnictwo@e-bookowo.pl Kopiowanie, rozpowszechnianie części lub całości bez zgody wydawcy zabronione Wszelkie prawa zastrzeżone. Wydanie I 2008 www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 3 SPIS TREŚCI WSTĘP ............................................................................................................. 4 ROZDZIAŁ I Nabór pracowników jako funkcja personalna ................................................ 6 1. POJĘCIE I CELE POLITYKI PERSONALNEJ W FIRMIE ............................................................................... 6 2. FUNKCJE POLITYKI PERSONALNEJ .......................................................................................................... 7 2.1 Klasyfikacja funkcji polityki personalnej ......................................................................................... 8 2.2 Planowanie potrzeb personalnych ...................................................................................................... 8 3. ZNACZENIE NABORU PRACOWNIKÓW W ASPEKCIE REALIZACJI CELÓW POLITYKI PERSONALNEJ .. 9 ROZDZIAŁ II Elementy systemu naboru pracowników ........................................................11 1. NABÓR PRACOWNIKÓW .......................................................................................................................... 11 2. PROCEDURA REKRUTACJI ...................................................................................................................... 12 3. METODY SELEKCJI .................................................................................................................................. 13 3.1 Rozmowa kwalifikacyjna ................................................................................................................... 13 3.2 Testy ...................................................................................................................................................... 15 3.3 Ośrodki oceny ...................................................................................................................................... 15 4. WARUNKI EFEKTYWNEGO NABORU PRACOWNIKÓW (KRYTERIA WIELOSTRONNE) ........................ 16 ROZDZIAŁ III Ocena procedury naboru w przedsiębiorstwie X ...........................................18 1. CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘBIORSTWA X ....................................................................................... 18 2. ANALIZA PROCESU NABORU PRACOWNIKÓW W FIRMIE X ................................................................. 19 2.1 Metody selekcji pracowników przeprowadzanej przez firmy zewnętrzne i pośrednictwa ..... 19 2.2 Metody selekcji pracowników przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo X w rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej ....................................................................................................................... 20 3. WNIOSKI WYPŁYWAJĄCE Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE X ................... 20 ZAKOŃCZENIE ..............................................................................................22 www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… WSTĘP 4 Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie polega na optymalnym wykorzystaniu umiejętności pracowników na drodze do osiągnięcia celów całej organizacji przy równoczesnym zaspokajaniu potrzeb tychże pracowników. Chodzi tu o ich rozwój zawodowy poprzez szkolenia i drogi awansu. Zadaniem skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi jest takie oddziaływanie na pracowników, by firma osiągała zamierzone cele. W skład procesu zarządzania kadrami wchodzą takie elementy jak: planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja, selekcja, ocenianie pracowników, ich wynagradzanie oraz szkolenie i dbanie o ich rozwój. Jest to szeroki zakres czynności. ludzkimi Jedną z podstawowych funkcji zarządzania zasobami ludzkimi w firmie jest zatrudnianie pracowników. Profesjonalne podejście do rekrutacji personelu powinno wychodzić od głównych celów zarządzania zasobami i uwzględniać nadrzędne cele organizacji oraz zapewniać firmie kompetentnych pracowników zatrudnionych na korzystnych warunkach finansowych. Znaczącym elementem efektywne wykorzystanie odpowiadających dostępnych charakterowi potrzebom przedsiębiorstwa oraz warunkom na rynku pracy. funkcji personalnej procedur naboru danego jest pracowników, stanowiska, aktualnym Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności poszczególnych metod naboru w przedsiębiorstwie oraz wskazanie najbardziej www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 5 przydatnej z nich dla realizacji nadrzędnych celów badanej firmy. Uwagi na temat procesu naboru są dostępne w literaturze przy okazji problematyki zarządzania zasobami ludzkimi. Niniejsza praca zbiera dostępne informacje, dokonując ich syntezy i wzbogacając je o wnioski płynące z zastosowania dostępnych metod rekrutacji i selekcji w praktycznym działaniu podczas przeprowadzania naboru w jednym z przedsiębiorstw. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiono problematykę polityki personalnej w kontekście naboru pracowników, mających realizować cele działalności firmy. Na podstawie dostępnej literatury przedmiotu zaprezentowano pełni w przedsiębiorstwie polityka kadrowa. Zostały tu także przedstawione cele odpowiednio realizowane przeprowadzony nabór nowych pracowników. poszczególne funkcje, jakie polityki personalnej poprzez tu Drugi rozdział dotyczy poszczególnych elementów procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Omówiono w nim procedury związane z rekrutacją oraz metody selekcji pracowników starających się o przyjęcie do pracy. Zaprezentowano również warunki efektywnego naboru pracowników. Trzeci rozdział prezentuje praktyczne zastosowanie wybranych metod rekrutacji i selekcji na podstawie naboru przeprowadzanego w szwajcarskiej firmie X z siedzibą w Dąbrowie Górniczej. Dokonano także oceny skuteczności zastosowanych metod wraz ze wskazaniem tej, dzięki której nabór osiąga najbardziej optymalne rezultaty. Wnioski zostały wyciągnięte na podstawie danych statystycznych oraz własnej działalności w dziale kadr w przedsiębiorstwie X. Stąd mają one wymiar nie tylko teoretyczny, ale również praktyczny. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 6 ROZDZIAŁ I Nabór pracowników jako funkcja personalna 1. Pojęcie i cele polityki personalnej w firmie Nieustannie rosnąca konkurencja na rynku pracy powoduje, że coraz większego znaczenia nabiera nie tylko elastyczność działania i umiejętność wprowadzania koniecznych zmian, ale przede wszystkim ilość i jakość zatrudnianych przez firmę pracowników.1 „Nowoczesna praktyka zarządzania zasobami ludzkimi opiera się na odpowiednich dla firmy i pracujących w niej ludzi procedurach doboru, selekcji i rozwoju kadr, systemach wynagradzania, szkolenia i oceny pracy. W takim kontekście polityka personalna jest rozumiana jako jedno z niezbędnych narzędzi służących firmie do osiągnięcia pożądanych, wynikających ze specyfiki jej strategii wyników.”2 1 W. Chojnacki, A. Banasiewicz, Człowiek w nowoczesnej organizacji. Wybrane problemy doradztwa personalnego i zawodowego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s. 195. 2 J. Marciniak, Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 11. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 7 2. Funkcje polityki personalnej ludzkimi jak: projektowanie i takie obszary Funkcja personalna obejmuje zarządzania zasobami rozwój organizacji, planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja, rozwój i szkolenia, BHP, wynagradzanie świadczenia, spełnianie wymogów ustawowych oraz inne problemy związane ze stosunkiem zatrudnienia.3 pracowników, administrowanie pracownicze, ludzkimi, stosunki zasobami „Polityka dotycząca zasobów ludzkich to stałe wytyczne na temat metod, jakie organizacja zamierza stosować w zarządzaniu ludźmi. Definiuje ona uznawane przez organizację wartości dotyczące sposobów, w jakie powinno się traktować ludzi, i na tej podstawie tworzy zasady, według których menedżerowie mają działać w odniesieniu do spraw związanych z zasobami ludzkimi.”4 Każda organizacja powinna mieć wypracowaną własną politykę personalną, zgodną z założeniami i celami firmy. Dobrze sformułowana polityka personalna daje jasne wytyczne menedżerom przy podejmowaniu przez nich decyzji. Ponadto sprawiedliwego traktowania pracowników. Innymi słowy polityka dotycząca zasobów ludzkich jest swego rodzaju filozofią firmy, wyraża się poprzez jej stosunek do pracowników, obowiązków społecznych oraz wartości, które są wyznawane przez całą organizację. Polityka personalna powinna zasadzać się na jasno sformułowanych wartościach. Wartości jest gwarantem 3 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, wyd. III poszerzone, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, s. 58. 4 Ibidem, s. 136. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 8 jak: warunki pracy, te mogą odnosić się do sprawiedliwość, misja i cele firmy. takich obszarów 2.1 Klasyfikacja funkcji polityki personalnej Polityka personalna wyrażona w ogólnych pojęciach i opierająca się na ogólnie przyjmowanych wartościach, nie spełniałaby praktycznych funkcji, będąc jedynie w sferze deklaracji. Dlatego też funkcji niezmiernie ważne odnoszących się do poszczególnych sfer życia pracowników i elementów funkcjonowania organizacji. szczegółowych sformułowanie jest 2.2 Planowanie potrzeb personalnych rozumiana „W aspekcie funkcjonowania przedsiębiorstwa pojęcie planowania zatrudnienia definiowane jest w różny sposób. Jedno nie ulega wątpliwości, że planowanie to, odnosząc się do przyszłości, powinno dawać wyobrażenie o docelowym stanie i strukturze zatrudnienia. Zasadniczym zadaniem planowania staje się zatem właściwa alokacja kadr, jako powierzenie każdemu pracownikowi zadań i funkcji odpowiadających jego kwalifikacjom, specjalności i predyspozycjom, za zarazem sprzyjających zadowoleniu dla z przedsiębiorstwa planowanie zatrudnienia powinno przyczyniać się do poprawy wydajności pracy, jednak by spełniało te wszystkie warunki, musi strategicznego planowania w 5 Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, pod red. A. Sajkiewicz, Wydawnictwo Poltex, Warszawa 1998, s. 108. rozwojowi.”5 Z integralną część indywidualnemu pracy oraz kolei stanowić www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 9 organizacji. Dlatego też planowanie zatrudnienia jest warunkowane przez takie parametry jak: możliwości zbytu, wielkość produkcji, zysk, inwestycje, zdolność finansowania, dane statystyczne dotyczące struktury personelu według wieku i płci oraz wskaźniki ilustrujące zjawisko fluktuacji i płynności kadr.6 a więc rekrutację, 3. Znaczenie naboru pracowników w aspekcie realizacji celów polityki personalnej „Jednym z najważniejszych zadań zarządzania zasobami ludzkimi jest pozyskanie personelu, który przyczynia się do osiągania realizowane poprzez szeroko celów przedsiębiorstwa. Jest ono rozumianą poszukiwanie przyciąganie kandydatów, sprawdzanie ich przydatności, zatrudnianie i adaptację w miejscu pracy.”7 W aspekcie realizacji celów polityki personalnej, celami które powinny być i przedsiębiorstwa nabór odpowiednich pracowników ma istotne znaczenie, gdyż powszechnie wiadomo, że związki i relacje między pracownikami jego a funkcjonowaniem i wynikami są bardzo ścisłe. To pracownicy realizują misję firmy. Aby zespół pracowniczy sprawnie funkcjonował na drodze do realizacji celów przedsiębiorstwa, niezmiernie ważny jest jego odpowiedni dobór na etapie selekcji. „W postępowaniu zmierzającym do doboru pracowników, którzy najlepiej będą realizować plany przedsiębiorstwa, przyjdzie wykonać szereg przedsiębiorstwem, rekrutacji i zwłaszcza ściśle związane ze strategią i a 6 Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika…, op.cit., s. 108. 7 W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, op.cit., s. 123. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 10 czynności. Są one różne i jest to zrozumiałe, bowiem mamy do czynienia z ludźmi, a ponadto każda firma ma swoją specyfikę – wyróżnia się czymś od innej, nawet z podobnej branży. To podkreśla potrzebę, wręcz konieczność elastyczności. Trzeba też wykazywać się dużą umiejętnością spożytkowania w praktyce wniosków czy też sugestii z rozważań teoretycznych.”8 8 Z. Ściborek, Ludzie - cenny kapitał organizacji, op.cit., s.22. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 11 ROZDZIAŁ II Elementy systemu naboru pracowników 1. Nabór pracowników Potrzeba zatrudnienia nowych pracowników pojawia się w efekcie utworzenia nowych stanowisk pracy na skutek zwiększenia skali działalności firmy, poszerzenia zakresu działalności, zmiany metod pracy, czyli poszerzenia zakresu czynności realizowanych przez pracowników, utworzenia nowych filii, oddziałów, przedstawicielstw itd. Konieczność zatrudnienia nowych osób pojawia się także w związku ze zwolnieniem istniejących stanowisk przez dotychczas zajmujący je personel. Dzieje się tak na skutek odejścia pracownika do innej pracy, zmiany miejsca zamieszkania, niezadowolenia z warunków pracy, przejścia na emeryturę, rentę, śmierci pracownika, przemieszczenia na inne stanowisko, wreszcie zwolnienia z pracy. Zwolnienie pracownika nie musi oznaczać konieczności zatrudniania kogoś nowego na jego miejsce. Należy przeanalizować zaistniałą sytuację i zdecydować, czy dane stanowisko jest nadal konieczne w aspekcie realizowania celów przedsiębiorstwa. Można też rozważyć możliwość przyjęcia nowego pracownika jedynie na określony czas. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 12 to może być z koniecznością zastąpienia pracownika Związane będącego na przykład na urlopie.9 2. Procedura rekrutacji Celem przyciągnąć kandydatów pracowników pochodzących rekrutacji kandydatów jest z wewnętrznego zainteresowanie potencjalnych i zewnętrznego rynku pracy podjęciem pracy na oferowanych przez przedsiębiorstwo stanowiskach. Dobrze przeprowadzona rekrutacja powinna oczekiwania pracodawcy z pominięciem tych, którzy nie mają wystarczających kwalifikacji. Werbunek spełnia zatem trzy podstawowe funkcje: informacyjną, motywacyjną i wstępnej selekcji. Na tym etapie należy poinformować potencjalnych kandydatów o warunkach zatrudnienia, możliwościach kariery zawodowej oraz o wymaganiach stawianych kandydatom, co umożliwić ma dokonanie wstępnej selekcji.10 spełniających proces Wąsko oznacza rekrutacja rozumiana szukania kandydatów zainteresowanych danymi stanowiskami, którzy spełniają pewne kryteria. Synonimem takiej rekrutacji jest nabór. Rekrutacja prowadzi do pojawienia się osób chętnych do pracy na wakującym stanowisku. Jest ona procesem dwustronnym, gdyż z jednej strony pracodawca poszukuje pracownika, a z drugiej – kandydat poszukuje miejsca zatrudnienia. Obie strony mają zatem coś do zaoferowania, ale także mają swoje oczekiwania.11 9 W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, op.cit., s. 124-125. 10 A. Czerw, Omnibus czy gwiazda, op.cit. s. 74. 11 W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, op.cit., s. 123. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 3. Metody selekcji 13 Słowo „selekcja” miało w języku polskim wydźwięk pejoratywny. Zastępowane było pojęciem „dobór”, który oznaczał, że z grupy kandydatów spełniających wymogi pracodawcy wybierani są najlepsi. Współcześnie, pod wpływem terminologii anglojęzycznej (recruitment and selection), termin „selekcja” jest stosowany na określenie doboru właściwych kandydatów na miejsca pracy.12 „Selekcja nazywana jest końcowym etapem procesu rekrutacji. Można sobie wyobrazić, że decyzja o wyborze kandydata jest bardzo ważna i powinna być podjęta w sposób bezstronny i obiektywny, za pomocą niektórych lub wszystkich technik selekcyjnych.”13 Selekcja dokonuje się na podstawie sporządzonej w wyniku rekrutacji listy kandydatów spełniających oczekiwania firmy. Selekcja polega na odrzucaniu ofert słabszych, nie spełniających któregoś z kryterium związanego z danym stanowiskiem. Proces selekcji można podzielić na kilka etapów, uzależnionych od stosunku kandydatów do wakujących stanowisk pracy. Nawet jeśli kandydatów będzie zbyt mało, nie oznacza to, że należy przyjmować osoby nie spełniające warunków. W takiej sytuacji proces rekrutacji należy przeprowadzić jeszcze raz.14 3.1 Rozmowa kwalifikacyjna Jedną z głównych metod selekcji jest rozmowa kwalifikacyjna. Rozmowy kwalifikacyjne podzielić można na: 12 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi,… op.cit., s. 361. 13 E. McKenna, N. Beech Nic, op.cit., s. 131. 14 S.P.Robbins, op.cit., s. 31-32. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 14 – są bardziej panelowe 2. rozmowy 1. rozmowy indywidualne – jako najlepiej znana metoda naboru, dająca największą możliwość nawiązania bliskiego kontaktu między osobą przeprowadzającą rozmowę a kandydatem, obiektywne od indywidualnych, gdyż są przeprowadzane przez więcej niż jedną osobę. Zaletą jest możliwość dzielenia się informacjami i mniejsze prawdopodobieństwo poruszania tych samych tematów w tym samym kandydatem. Osoby przeprowadzające rozmowę mogą wspólnie omawiać wrażenie, jakie wywarł kandydat i dzięki temu modyfikować swe sądy, trakcie kolejnych rozmów z Niezwykle narzędziem stosowanym 3. zespoły selekcyjne – to dość liczne grupy osób wyznaczone w sposób bardziej formalny. Wadą tej metody jest chaotyczne zadawanie pytań kandydatowi, który nie ma możliwości pełnej autoprezentacji. pomocnym podczas rozmowy kwalifikacyjnej jest kwestionariusz, który powinien stanowić załącznik do opisu stanowiska pracy. „Zobowiązanie prowadzących rozmowy do stosowania standardowego zbioru pytań, udostępnienie im jednolitej metody rejestrowania informacji i standaryzacja ocen kwalifikacji kandydatów prowadzi do zmniejszenia zmienności i do znacznego zwiększenia wiarygodności wyników jako narzędzia doboru.”15 Rozmowa rozmowy kwalifikacyjnej kwalifikacyjna, choć jest najpopularniejszą metodą selekcji, nie jest skuteczna bez wsparcia ze strony innych metod, takich choćby jak: kwestionariusze osobowe, testy psychologiczne. Dzieje się tak dlatego, że większość kandydatów podczas rozmów kwalifikacyjnych nie mówi prawdy. Konieczna jest 15 S.P.Robbins, op.cit., s. 401. referencje, ośrodki oceny czy rozmów www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 15 centres, więc jej weryfikacja. Znacznie dokładniejsze od samych rozmów kwalifikacyjnych, mających najczęściej subiektywny charakter, są: assessment rozmowy ustrukturyzowane oraz dane biograficzne. Najlepszym wyjściem byłoby zatem wzbogacenie rozmowy kwalifikacyjnej o dodatkowe metody, co jest czynione w praktyce, zwłaszcza, jeśli dotyczy to kierowniczych stanowisk. psychometryczne, testy 3.2 Testy Za pomocą różnego typu testów oceniać można inteligencję, uzdolnienia, umiejętności, zainteresowania i prawość. Jednakże testy są często krytykowane za i brak możliwości prognozowania autentycznej przydatności pracownika na danym stanowisku. Z drugiej jednak strony zdają się być metodą bardziej obiektywną i wymierną niż sama rozmowa kwalifikacyjna. jednostronność Testy stanowią bardziej obiektywną, w porównaniu z rozmową kwalifikacyjną, metodę selekcji. Pozwalają poznać cechy kandydatów i porównać je z wynikami innych. Podczas selekcji wykorzystuje się: - testy psychologiczne - próbki pracy - symulacje pracy - testy medyczne.16 3.3 Ośrodki oceny 16 W. Golnau, M. Kalinowski, J. Litwin, op.cit., s. 178. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 16 www.e-bookowo.pl Ośrodki oceny, czyli assessment centres umożliwiają bardziej kompleksowe podejście do selekcji kandydatów. Metoda ta kładzie nacisk na zachowanie kandydatów. Stosuje się w niej ćwiczenia, których zadaniem jest wyznaczanie i symulacja kluczowych wymiarów stanowiska pracy. Ćwiczenia te polegają na odgrywaniu ról w parach oraz grupach. Założeniem jest, że efekty uzyskane w trakcie symulacji prognozują zachowanie osób na stanowisku pracy. Metoda ośrodków oceny wykorzystuje także rozmowy kwalifikacyjne i testy. Ocenianych jest kilkoro kandydatów jednocześnie, co daje możliwość interakcji i sprawia, że zdarzenie staje się bardziej spontaniczne. W selekcji bierze również udział kilka osób oceniających i obserwatorów, co podnosi obiektywizm oceny. Dzięki assessment centres można ustalić, w jakim stopniu kandydaci pasują do kultury organizacyjnej. Metoda ta działa także w drugą stronę – pozwalając kandydatom lepiej poznać firmę i sposób jej funkcjonowania. W niektórych przypadkach stosuje się także metody dodatkowe, takie jak: grafologia. Daje ona możliwość zbadania cech osobowościowych kandydatów na podstawie badania jego charakteru pisma.17 4. Warunki efektywnego naboru pracowników (kryteria wielostronne) Podstawą procesu selekcji są jasno określone kryteria doboru pracowników, jak: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, kompetencje i cechy osobowości. Dostarczenie osobie dokonującej selekcji kandydatów jedynie opisu danego stanowiska pracy nie tym gwarantuje bardziej, jeśli ubiega się on o stanowisko w innej branży. Nie sposób 17 M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, op.cit., s. 377-379. trafnego określenia kryteriów oceny kandydata, takie Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 17 wówczas porównać jego doświadczenia zawodowego i kwalifikacji z tymi, które są wymagane na nowym stanowisku. Warto wówczas skupić się na kryteriach psychologicznych, które są bardziej uniwersalne i niezależne od rodzaju posiadanego doświadczenia zawodowego, takich jak cechy osobowości i kompetencje. Kryteria te można diagnozować w oderwaniu od sytuacji zawodowych, prosząc na przykład o zareagowanie na hipotetyczną sytuację. Podczas przeprowadzania naboru warto zwrócić uwagę na rozróżnienie na kryteria pożądane i wymagane, jakie powinien spełniać kandydat. Kryteria wymagane są to: kwalifikacje, doświadczenie zawodowe i wykształcenie. Kryteria te można zweryfikować wstępnie już na etapie formułowania ogłoszenia, a potem podczas analiz napływających CV. Kryteria pożądane z kolei są to te kwalifikacje, doświadczenie oraz wykształcenie, które nie są niezbędne do wykonywania zadań na danym stanowisku, ale podwyższają poziom ich realizacji. Są to także kompetencje, które można zdiagnozować na dalszych etapach rekrutacji i selekcji, takich jak: rozmowa kwalifikacyjna, assessment centre czy różnego rodzaju testy.18 To rozróżnienie na kryteria wymagane i pożądane pokazuje, że proces rekrutacji i selekcji musi mieć charakter etapowy i być oparty na spójnym systemie kryteriów oceny kandydatów. 18 M. Sokołowska, Rekrutacja i selekcja pracowników z perspektywy menedżera, http://kadry.nf.pl/artykuly/artykul_6217.htm (12.10.2006) www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 18 ROZDZIAŁ III Ocena procedury naboru w przedsiębiorstwie X 1. Charakterystyka przedsiębiorstwa X Szwajcarska firma X jest korporacją produkującą silniki i podzespoły automatyki przemysłowej na terenie całego świata. Posiada fabryki w Polsce, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Tunezji, Włoszech, Francji, na Węgrzech, w Belgii, Kanadzie, Austrii, Turcji i Chinach. Jej akcje są notowane na szwajcarskiej giełdzie. Od 1 października 2005 roku spółka istnieje na terenie Dąbrowy Górniczej. Montowane są w niej silniki do sprzętu AGD, m.in. do pralek, suszarek, lodówek, zmywarek do naczyń, odkurzaczy, okapów kuchennych i wentylatorów. W październiku 2005 powstał polski odpowiednik szwajcarskiej firmy, która posiada pozwolenie prowadzenia działalności na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Rok później firma połączyła się z Johnson Elekcric Holding Limited. Produkty firmy posiadają certyfikaty jakościowe UL, ENEM etc, a w marcu firma uzyskała Certyfikat Jakości ISO 9001:2000. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 19 2. Analiza procesu naboru pracowników w firmie X firmie zależy na tym, by zatrudniać Celem niniejszej pracy jest ocena efektywności poszczególnych metod naboru w przedsiębiorstwie oraz wskazanie najbardziej przydatnej z nich dla realizacji nadrzędnych celów badanej firmy. Każdej jak najlepszych pracowników. Jednakże problemem jest to, skąd ich pozyskać, jak wybrać najodpowiedniejsze osoby na dane stanowiska, jak ocenić ich kwalifikacje. Do rozwiązania tych kwestii wyznaczany jest pracownik personalny, odpowiedzialny za dobór selekcję kandydatów. Wykorzystanie odpowiednich procedur naboru pracowników jest istotnym elementem zarządzania zasobami ludzkimi, gdyż umożliwia najodpowiedniejszy dla realizacji celów przedsiębiorstwa dobór kadr. i 2.1 Metody selekcji pracowników przeprowadzanej przez firmy zewnętrzne i pośrednictwa Państwowy Urząd Pracy oraz Stegmann przeprowadza rekrutację wstępną własnymi metodami. Firmy zewnętrzne prowadzą rekrutację tylko w początkowej fazie. Zatrudnienie pracowników zależy od wyników w pracy. Właściwa rekrutacja odbywa się już wewnątrz firmy. Polega ona na przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej z udziałem Kierownika Działu Personalnego przełożonego sprawdzającego wiedzę, kompetencje i doświadczenie kandydata. bezpośredniego przyszłego oraz Na stanowiska pośrednio produkcyjne stosuje się takie metody naboru jak: ogłoszenia w prasie, firmy zewnętrzne, bazy danych w Internecie, współpraca z uczelniami (Politechnika Śląska), studenckie www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 20 biura karier, współpraca z 5 firmami zewnętrznymi, współpraca na zasadzie sukcess fee (płaca po realizacji zamówienia), rekrutacja własna. 2.2 Metody selekcji pracowników przeprowadzanej przez przedsiębiorstwo X w rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej ludzkimi odpowiada za zapewnienie zatrudnienia Kierownik Działu Personalnego w ramach procesu zarządzania zasobami i kwalifikacji zawodowych pracowników na poziomie odpowiadającym potrzebom firmy. Proces ten składa się z następujących elementów: 1. zatrudnianie 2. szkolenia 3. przekwalifikowanie 4. rozwiązanie umowy o pracę. 3. Wnioski wypływające z badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwie X Nabór nowych pracowników jest bardzo istotnym elementem strategii działania przedsiębiorstwa. Wiąże się z dużym ryzykiem i wyzwaniem dla pracowników działu kadrowego. Przedsiębiorstwo stosuje różne dostępne metody rekrutacji i firm zewnętrznych, selekcji. We wstępnym etapie korzysta z pośredniczących oraz Powiatowego Urzędu Pracy. Jednak wiąże się to z dużymi kosztami zatrudnienia nowych pracowników. Dlatego tworzenia własnej bazy kandydatów, przedsiębiorstwo dąży do www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 21 szczególnie, gdy chodzi o stanowiska produkcyjne, nie wymagające zbyt dużych kompetencji i umiejętności. www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… ZAKOŃCZENIE 22 Obecna sytuacja na rynku pracy sprawia, że coraz więcej pracodawców deklaruje problemy ze znalezieniem odpowiednich pracowników. Prawdziwym wyzwaniem okazuje się także zatrzymanie w firmie wartościowych ludzi. Najlepsi z nich mogą przecież w każdej chwili odejść, wybierając lepiej płatne stanowiska w innej organizacji. Przedsiębiorstwo musi więc stale dbać o zapewnienie pracownikom atrakcyjnych warunków pracy i płacy z możliwością rozwoju i awansu. Coraz więcej jedynie połowa firm ma w naszym kraju problemy z przeprowadzaniem naboru nowych pracowników, co związane jest nie tylko z ujemnym przyrostem naturalnym, ale także z faktem, że obecnie w Polsce pracuje ludzi w wieku produkcyjnym. Ponadto wejście w struktury Unii Europejskiej spowodowało masowe wyjazdy zarobkowe do innych krajów unijnych. Dużą konkurencję dla polskich pracodawców także zagraniczne koncerny, które od kilku już lat poszukują w Polsce najzdolniejszych absolwentów uczelni. Powoduje to kolejny odpływ wartościowych pracowników. Młodzi ludzie coraz chętniej wyjeżdżają za granicę na studia, po czym pozostają tam na stałe, po znalezieniu odpowiedniej pracy. stanowią Niemniej jednak wykorzystanie odpowiednich procedur naboru pracowników systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Odpowiednio wykorzystane narzędzia pozwalają na znalezienie najodpowiedniejszych pracowników, a niezmiernie ważnym elementem jest www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 23 przede wszystkim na zatrzymanie ich w przedsiębiorstwie. Koszty związane z utratą wartościowego pracownika są związane z pozycją, jaką zajmuje on w firmie oraz poziomem jego kompetencji. Za każdym razem jednak odejście dobrego pracownika wiąże się z koniecznością przeprowadzenia złożonego procesu rekrutacji i selekcji, co niesie ze sobą kolejne koszty i nie zawsze jest gwarancją osiągnięcia sukcesu, czyli zastępującej poprzedniego pracownika. Im bardziej doświadczony i kompetentny pracownik, tym większą wartość ma on dla przedsiębiorstwa i tym większa jest strata związana z jego odejściem. znalezienia osoby w pełni Przedsiębiorstwo X przeprowadza rekrutację korzystając z pomocy firm zewnętrznych. Selekcja odbywa się przy wykorzystaniu własnych metod, opierających się na odpowiednich testach. Badania i obserwacje przeprowadzone w przedsiębiorstwie pokazują, że nie wszystkie metody proponowane przez literaturę przedmiotu okazują się skuteczne. Przedsiębiorstwo X, korzystając z doświadczenia swoich pracowników oraz ze współpracy z profesjonalnymi firmami zajmującymi się rekrutacją, wypracowało własne metody selekcji kandydatów. Są testy manualne w przypadku pracowników produkcyjnych oraz metoda Thomas International obejmująca pracowników wyższego szczebla. to Celem niniejszej pracy była ocena efektywności poszczególnych metod naboru w przedsiębiorstwie oraz wskazanie najbardziej przydatnej z nich dla realizacji nadrzędnych celów badanej firmy. Ich skuteczność jest ważna ze względu na dużą ilość zatrudnianych pracowników. Stosunkowo niska i rezygnujących z pracy świadczy o tym, że rekrutacja i selekcja przynosi zamierzony efekt. Nabór musi odbywać się w sposób szybki i sprawny, zgodny z rosnącym zapotrzebowaniem firmy. liczba osób zwalnianych www.e-bookowo.pl Alicja Matura: Procedury naboru pracowników… 24 Fachowo przeprowadzona rekrutacja i selekcja prowadzi do zatrudnienia odpowiednich pracowników, posiadających najwyższe kwalifikacje i predyspozycje do wykonywania pracy na danym stanowisku. Od odpowiednio dobranej kadry pracowniczej zależy w dużej mierze sukces firmy, wyrażający się realizacją jej celów strategicznych www.e-bookowo.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Procedury naboru pracowników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: