Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00446 011085 8420124 na godz. na dobę w sumie
Proces budowlany związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE) - ebook/pdf
Proces budowlany związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 32
Wydawca: SELF-PUBLISHER Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3945-2510-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> ochrona środowiska
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).
W 2014 roku konwencjonalne elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny odpowiadały za wytworzenie 86% energii elektrycznej w Polsce. Polski sektor energetyczny w coraz większym stopniu zmniejsza jednak zależność od tradycyjnych paliw kopalnych. Corocznie odnotowuje się przyrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), przy jednoczesnym spadku produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i węgla brunatnego.

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki głównym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii są elektrownie wiatrowe. Na koniec grudnia 2015 roku w Polsce istniało 1.039 farm wiatrowych o łącznej mocy 4,5 GW. Na drugim miejscu znalazły się elektrownie oparte o spalanie biomasy (38 instalacji o łącznej mocy 1,1 GW). Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły elektrownie wodne (752 instalacje o łącznej mocy 981 MW), elektrownie biogazowe (278 instalacji o łącznej mocy 212 MW) oraz elektrownie wytwarzające energię elektryczną z promieniowania słonecznego (268 instalacji o łącznej mocy 71 MW). Na końcu zestawienia znalazły  się elektrownie realizujące technologię współspalania (44 instalacje). W 2015 roku odnotowano także dynamiczny wzrost produkcji energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (2.970 instalacji wobec 282 instalacji w  2014 roku). W mikroinstalacjach tych wyprodukowano i wprowadzono do sieci energię elektryczną o łącznej mocy 2,87 GW, z czego aż 93,5% stanowiło energię wytworzoną z promieniowania słonecznego.


Z uwagi na stały wzrost zainteresowania inwestycjami budowlanymi w OZE, kluczowym jest zapewnienie, aby ich realizacja przebiegała zgodnie z prawem.
Niezbędne w tym zakresie jest  ustalenie uwarunkowań i ograniczeń formalnoprawnych, jakie związane są z lokalizacją i budową instalacji OZE. Co istotne, uwarunkowania te nie będą jednolite dla wszystkich rodzajów instalacji OZE (mikroinstalacji, małych instalacji czy instalacji wielkoskalowych). Niniejsze opracowanie ma na celu zarysowanie podstawowych obowiązków związanych z przygotowaniem, budową i przystąpieniem do użytkowania wielkoskalowych instalacji OZE. Dodatkowo, w tekście zaznaczono odrębności, jakie mogą wiązać się z inwestycjami w małe instalacje i mikroinstalacje.

Mam nadzieję, że niniejszy materiał okaże się Państwu przydatny i przyczyni się do
popularyzacji idei zielonej energii, pomagając w realizacji inwestycji budowlanych w OZE.

Bartosz Fogel / radca prawny


O autorze

Bartosz Fogel - radca prawny z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym, partner w Kancelarii Prawnej GFP Legal, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora publicznego i prywatnego w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Ma ponadto bogate doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji infrastrukturalnych oraz w obsłudze podmiotów z branży medycznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej i spożywczej, z którą jest związany od lat. 
 
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K a n c e l a r i a P r a w n a PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) Bartosz Fogel RADCA PRAWNY SPIS TREŚCI BARTOSZ_FOGEL I. WSTĘP......................................................................................................................................................................2 II. RAMY PRAWNE DLA BUDOWY INSTALACJI OZE W POLSCE.................................................................3 Krajowe regulacje prawne z zakresu budowy instalacji OZE..............................................................3 1. 2. Pojęcie instalacji OZE..................................................................................................................................5 3. Wybrane rodzaje instalacji OZE...............................................................................................................6 4. Tytuł prawny do nieruchomości pod lokalizację instalacji OZE..........................................................8 UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE...........................................................................................................11 III. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego..........................................................................11 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.........................12 2. 3. Decyzja o warunkach zabudowy............................................................................................................13 4. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego...............................................................................15 UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE.......................................................................................................16 IV. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.............................................................................16 1. 2. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko......................................................................17 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach...................................................................................18 3. Obszary chronione....................................................................................................................................20 4. 5. Odległość instalacji OZE od zabudowań mieszkalnych....................................................................21 UWARUNKOWANIA Z ZAKRESU BUDOWNICTWA ...............................................................................22 V. Pozwolenie na budowę - informacje ogólne.......................................................................................22 1. Pozwolenie na budowę - specyfika instalacji OZE...........................................................................24 2. 3. Projekt budowlany....................................................................................................................................26 4. Przystąpienie do użytkowania................................................................................................................27 AKTY PRAWNE....................................................................................................................................................30 VI. VII. O AUTORZE..........................................................................................................................................................32 PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 1 Stan prawny na dzień 20 maja 2016r. I. WSTĘP BARTOSZ_FOGEL W 2014 roku konwencjonalne elektrownie wykorzystujące węgiel kamienny i brunatny odpowiadały za wytworzenie 86 energii elektrycznej w Polsce1. Polski sektor energetyczny w coraz większym stopniu zmniejsza jednak zależność od tradycyjnych paliw kopalnych. Corocznie odnotowuje się przyrost produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), przy jednoczesnym spadku produkcji energii elektrycznej z węgla kamiennego i węgla brunatnego. Według danych Urzędu Regulacji Energetyki głównym źródłem energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł energii są elektrownie wiatrowe. Na koniec grudnia 2015 roku w Polsce istniało 1.039 farm wiatrowych o łącznej mocy 4,5 GW. Na drugim miejscu znalazły się elektrownie oparte o spalanie biomasy (38 instalacji o łącznej mocy 1,1 GW). Kolejne miejsca w zestawieniu zajęły elektrownie wodne (752 instalacje o łącznej mocy 981 MW), elektrownie biogazowe (278 instalacji o łącznej mocy 212 MW) oraz elektrownie wytwarzające energię elektryczną z promienio- wania słonecznego (268 instalacji o łącznej mocy 71 MW). Na końcu zestawienia znalazły się elektrownie realizujące technologię współspalania (44 instalacje). W 2015 roku odnotowano także dynamiczny wzrost produkcji energii w ramach mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii (2.970 instalacji wobec 282 instalacji w 2014 roku)2. W mikroin- stalacjach tych wyprodukowano i wprowadzono do sieci energię elektryczną o łącznej mocy 2,87 GW, z czego aż 93,5 stanowiło energię wytworzoną z promieniowania słonecznego. Z uwagi na stały wzrost zainteresowania inwestycjami budowla- nymi w OZE, kluczowym jest zapewnienie, aby ich realizacja prze- biegała zgodnie z prawem. Niezbędne w tym zakresie jest ustale- nie uwarunkowań i ograniczeń formalnoprawnych, jakie związane są z lokalizacją i budową instalacji OZE. Co istotne, uwarunkowania te nie będą jednolite dla wszystkich rodzajów instalacji OZE (mikro- instalacji, małych instalacji czy instalacji wielkoskalowych). Niniej- sze opracowanie ma na celu zarysowanie podstawowych obowiąz- ków związanych z przygotowaniem, budową i przystąpieniem do użytkowania wielkoskalowych instalacji OZE. Dodatkowo, w tekście zaznaczono odrębności, jakie mogą wiązać się z inwestycja- mi w małe instalacje i mikroinstalacje. Mam nadzieję, że niniejszy materiał okaże się Państwu przydat- ny i przyczyni się do popularyzacji idei zielonej energii, pomagając w realizacji inwestycji budowlanych w OZE. Bartosz Fogel GFP LEGAL KANCELARIA PRAWNA 1 Energetyka wiatrowa w Polsce 2015/2016, wydanie 7 – na podstawie danych Urzędu Regulacji Energetyki. 2 Urząd Regulacji Energetyki – liczba instalacji i moc odnawialnych źródeł energii według stanu na dzień 31 grudnia 2015r. PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 2 II. RAMY PRAWNE BUDOWY INSTALACJI OZE W POLSCE BARTOSZ_FOGEL instalacji OZE. Ponadto ustawa ta definiuje kluczowe dla procesu budowlanego pojęcia, m.in. takie jak: odnawialne źródło energii, instalacja OZE, mikroinstalacja czy mała instalacja. 2. Pojęcie instalacji OZE Ustawa o OZE określa mechanizmy i instrumenty wspierające wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, ale jedy- nie w jednostkach wytwórczych, które można zakwalifikować jako instalacje OZE. Prawidłowe rozumienie pojęcia instalacji OZE ma zatem kluczowe znaczenie w procesie planowania i realizacji inwe- stycji budowlanej w OZE, która w założeniu inwestora powinna być inwestycją rentowną. Według ustawy o OZE instalacją odnawialnego źródła energii jest instalacja stanowiąca wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii i wyprowadzania mocy, przyłączonych w jednym miejscu przyłączenia, w których energia elektryczna wytwarzana jest z jednego rodzaju odnawialnych źródeł energii, a także magazyn energii elektrycznej przechowujący wytworzoną energię elektryczną, połączony z tym zespołem urządzeń4. Aby dana jednostka wytwórcza mogła być zakwalifikowana jako instalacja OZE, niezbędne jest zatem łączne spełnienie następujących kryteriów5: Miejsce przyłączenia: wszystkie urządzenia tworzące instalację OZE powinny być przyłączone w jednym miejscu. Miejscem przy- łączenia jest punkt w sieci, w którym przyłącze łączy się z siecią danego operatora elektroenergetycznego. Miejsce to określa przedsiębiorstwo energetyczne wydające warunki przyłączenia. Techniczne i prawne wyodrębnienie: urządzenia tworzące insta- lację OZE powinny stanowić wyodrębniony zespół urządzeń służących do wytwarzania energii elektrycznej i wyprowadzania mocy. Mając na uwadze aspekt techniczny, instalacją OZE będzie zarówno jedna jednostka wytwórcza, np. maszt wiatrowy z turbi- ną, jak i zespół takich jednostek, np. kilka masztów wiatrowych wraz z turbinami, jeżeli mają one wspólne jedno miejsce przyłą- czenia. Natomiast jeżeli dana farma wiatrowa będzie składała się z kilku masztów wiatrowych wraz z turbinami przyłączonymi do sieci elektroenergetycznej w kilku różnych miejscach, z których każde przypisane jest tylko do jednego konkretnego masztu, 4 W definicji instalacji OZE mieszczą się również urządzenia służące do wytwarzania biogazu rolniczego oraz instalacje OZE wytwarzające jedynie ciepło lub ciepło i energię elektryczną w jednym procesie technologicznym. Z uwagi na ograniczony charakter niniejszego opracowania kwestie te zostały celowo pominięte. 5 Tak M. Tarka, Instalacja OZE wytwarzająca energię elektryczną kluczowym pojęciem systemu wsparcia OZE. Najnowsze stanowisko Prezesa URE, s. 60-63. 6 Zob. §2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623). PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 5 III. UWARUNKOWANIA PLANISTYCZNE BARTOSZ_FOGEL Aktualnie nie wiadomo jednak jakie szczegółowe kryteria i sposoby klasyfikacji krajobrazów będą związane z prowadzonym audytem krajobrazowym oraz jaki będzie jego szczegółowy zakres. Kryteria te mają bowiem zostać określone w rozporządzeniu, do wydania którego ustawa krajobrazowa upoważnia Radę Ministrów25. Gmina, która planuje budowę instalacji OZE na swoim terenie, powinna zadbać o to, by w ramach MPZP dokonać kompleksowej oceny uwarunkowań budowy instalacji OZE. Uwarunkowania te powinny być na tyle elastyczne, aby zapewniały możliwość budowy całej infrastruktury technicznej w ramach instalacji OZE wraz z droga- mi dojazdowymi. Prawidłowo prowadzona polityka przestrzenna wyeliminuje konieczność późniejszych kosztownych zmian obowiązu- jącego MPZP. 2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przyjęcie nowego lub zmiana obowiązującego MPZP wymaga uprzedniego istnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospoda- rowania przestrzennego gminy (Studium). Studium jest dokumentem wewnętrznym wyrażającym politykę przestrzenną gminy i – w prze- ciwieństwie do MPZP – nie stanowi wiążącego aktu prawa miejsco- wego. Uchwalając MPZP rada gminy ma obowiązek zapewnić, aby jego zapisy były zbieżne z postanowieniami uchwalonego wcześniej Studium. Przy opracowywaniu Studium należy wziąć pod uwagę zasady określone w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, usta- lenia strategii rozwoju i planu zagospodarowania przestrzennego województwa oraz ustalenia strategii rozwoju gminy. Dodatkowo na na ustalenia Studium mają wpływ zapisy aktów prawnych wprowa- dzających tzw. obszary specjalne, jak chociażby parki narodowe czy obszary chronionego krajobrazu. Z perspektywy budowy instalacji OZE należy zwrócić uwagę, że przepisy nakładają na gminę obowiązek wyznaczenia w studium obszarów, na których możliwe będzie rozmieszczenie instalacji OZE o mocy przekraczającej 100 kW, a także określenia stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu26. Zapisy Studium, w przeciwieństwie do postanowień MPZP, nie mają bezpośredniego wpływu na kształtowanie sytuacji prawnej inwestora. Ich adresatem pozostaje organ gminy zmierzający do uchwalenia MPZP, a nie inwestor. Dlatego Studium nie może stanowić podstawy do wydania lub odmowy wydania inwestoro- wi decyzji o warunkach zabudowy w przypadku, gdy na danym obszarze nie obowiązuje MPZP. 26 Zob. art. 10 ust. 2a ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 12 IV. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE BARTOSZ_FOGEL Badanie wpływu danej instalacji OZE na obszary chronione, w tym na obszary Natura 2000, powinno znaleźć się przede wszyst- kim w raporcie OOŚ. Jeżeli na podstawie weryfikacji raportu OOŚ przeprowadzonej przez organ w toku procedury OOŚ skala, stopień lub charakter oddziaływania planowanego przedsięwzięcia uznane będą za znaczące, realizacja budowy instalacji OZE na obszarze Natura 2000 oraz w jego pobliżu będzie wykluczona. 5. Odległość instalacji OZE od zabudowań mieszkalnych Wpływ na lokalizację inwestycji budowlanej w OZE będą mieć także przepisy środowiskowe określające ochronę przed immisjami. W kontekście budowy instalacji OZE należy wskazać przede wszystkim na przepisy o ochronie przed hałasem i polami elektro- magnetycznymi. Dopuszczalne poziomy hałasu i pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w rozporządzeniach wykonawczych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska65. Ustanowione limity pośrednio wyznaczać będą minimalną odle- głość planowanej lokalizacji budowy instalacji OZE od zabudo- wań mieszkalnych. Aktualnie obowiązujące przepisy nie określają bowiem odległości minimalnych w jednostkach takich jak metry czy kilometry66. W sytuacji, gdy przeprowadzenie procedury OOŚ jest konieczne, analizę poziomu hałasu (oddzielnie dla pory dziennej i nocnej) oraz pola magnetycznego emitowanego przez instalację OZE powinien zawierać raport OOŚ sporządzony przez inwestora. Analiza ta podlegać będzie weryfikacji przez organ właściwy do wydania decyzji DŚU w ramach procedury OOŚ. jest wprowadzenie W odniesieniu natomiast do lokalizacji budowy elektrowni wiatrowych planowane istotnych zmian. Uchwalony przez Sejm projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych67 zakłada bowiem, że odległość, w której będą mogły być lokalizowane i budowane elektrownie wiatrowe, od budynku mieszkalnego albo budynku o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa, powinna być równa lub większa dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Ponadto, zachowanie powyższej odległości wymagane będzie także przy lokalizacji i budowie elektrowni wiatrowej od granic takich form ochrony przyrody jak parki narodowe, rezerwa- ty przyrody, parki krajobrazowe czy obszary Natura 2000. 65 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883). 66 Wartości dopuszczalne określane są z uwzględnieniem rodzajów i funkcji terenów chronionych akustycznie. Przykładowo, dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej dopuszczalne w porze dnia normy hałasu wynoszą 55 dB(A), a w nocy 45 dB(A). 67 Zob. art. 4 uchwalonego przez Sejm w dniu 20 maja 2016r. projektu ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, druk nr 315, zgodnie z którym całkowita wysokość elektrowni wiatrowej to wysokość mierzona od poziomu gruntu do najwyższego jej punktu, wliczając elementy techniczne, w szczególności wirnik wraz z łopatami. PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 21 VI. AKTY PRAWNE BARTOSZ_FOGEL 1. Ustawa o odnawialnych źródłach energii z dnia 20 lutego 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 478 ze zm.). 2. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 ze zm.). 3. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 ze zm.). 4. Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997r. Nr 54, poz. 348 ze zm.). 5. Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 ze zm.). 6. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 ze zm.). 7. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). 8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu z dnia 24 kwietnia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 774, poz. 1688). 9. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz. 1568 ze zm.). 10. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. (Dz. U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 ze zm.). 11. Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1774). 12. Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). 13. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 ze zm.). 14. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989r. (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 ze zm.). 15. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2011r. Nr 163, poz. 981 ze zm.). 16. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 416). 17. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995r. (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 909 ze zm.). 18. Ustawa o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi- nistracji morskiej z dnia 21 marca 1991r. (Dz. U. z 1991r. Nr 32, poz. 131 ze zm.). 19. Projekt ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro- waniu przestrzennym i ustawy – Prawo budowlane, druk sejmowy nr 3640. 20. Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000r. (Dz. U. z 2000r. Nr 122, poz. 1321 ze zm.). 21. Poselski projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, druk sejmowy nr 315. 22. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodar- ki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 462 ze zm.). PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 30 VI. AKTY PRAWNE BARTOSZ_FOGEL 30. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczal- nych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz spo- sobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów z dnia 30 paź- dziernika 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 192, poz. 1883). 31. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu wydawania certyfikatów oraz akredytowania organizatorów szkoleń w zakresie odnawialnych źródeł energii z dnia 25 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 505). 32. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu z dnia 7 grud- nia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1468). 23. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posia- danym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowla- ne, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dnia 24 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1146 ze zm.). 24. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie obiektów i robót budowlanych, w sprawach których organem pierwszej instancji jest wojewoda z dnia 25 listopada 2010r. (Dz. U. Nr 235 poz. 1539). 25. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posia- danym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowla- ne, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego z dnia 24 lipca 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1146). 26. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z dnia 9 listopada 2010r. (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 71). 27. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego z dnia 4 maja 2007r. (Dz. U. z 2007r. Nr 93 poz. 623). 28. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie opracowań ekofizjograficznych z dnia 9 września 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 155, poz. 1298). 29. Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczal- nych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007r. (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 112). PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 31 BARTOSZ_FOGEL VII. O AUTORZE Radca prawny z blisko dziesięcioletnim doświadczeniem zawo- dowym, partner w Kancelarii Prawnej GFP Legal, wykładowca akademicki. Specjalizuje się w doradztwie na rzecz podmiotów z sektora publicznego i prywatnego w zakresie kompleksowej realiza- cji inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE). Ma ponadto bogate doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji infra- strukturalnych oraz w obsłudze podmiotów z branży medycznej, farmaceutycznej, biotechnologicznej i spożywczej, z którą jest zwią- zany od lat. Bartosz Fogel tel. +48 513 174 801 i a P r a w n a K a n c e l a r ul. Sudecka 74 lok. 28 53-129 Wrocław bartosz.fogel@gfplegal.pl www.gfplegal.pl Wydawca: Grzelczak Fogel i Partnerzy Spółka Partnerska Radców Prawnych, ul. Sudecka 74/28, 53-129 Wrocław, NIP 8992786194. Numer wydania: wydanie pierwsze. Data i miejsce wydania: Wrocław, dnia 1 czerwca 2016 r. ISBN 978-83-945251-0-1 9 7 8 8 3 9 4 5 2 5 1 0 1 PROCES BUDOWLANY ZWIĄZANY Z INWESTYCJAMI W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII (OZE) 32
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Proces budowlany związany z inwestycjami w odnawialne źródła energii (OZE)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: