Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00259 003487 18641515 na godz. na dobę w sumie
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów - książka
Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów - książka
Autor: Liczba stron: 136
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1848-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> giełda i inwestycje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Finansowy złoty środek

Struktura zysku

Produkty strukturyzowane obecne są w Polsce dopiero od kilku lat. Stanowią nowoczesne rozwiązanie finansowe, którego wyjątkowość polega na łączeniu gwarancji zwrotu zainwestowanego kapitału z możliwym wysokim zyskiem w przyszłości. Czy nie tego właśnie oczekiwałeś od inwestycji? Czy nie uspokaja Cię świadomość, że bez względu na hossę czy bessę Twój kapitał będzie zawsze bezpieczny?

Taką możliwość dają Ci właśnie struktury -- rewolucyjne instrumenty utworzone z wykorzystaniem kombinacji różnorakich produktów finansowych w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, które nie mogą być zaspokojone w żaden inny sposób. Dzięki niestandardowym mieszankom inwestycyjnym możesz zarabiać na zmianach cen towarów, akcji, nieruchomości, ropy lub złota, a także kursów walut.

Produkty strukturyzowane dają Ci wreszcie możliwość dotarcia do nieskończenie dużej liczby strategii inwestycyjnych, które wcześniej były dla Ciebie nieosiągalne. W dodatku zapewniają one przy tym komfortowe poczucie bezpieczeństwa.

Inwestowanie z gwarancją ochrony kapitału!


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów Autor: Adam Zaremba ISBN: 978-83-246-1848-4 Format: 122x194, stron: 136 Finansowy z³oty œrodek • Produkty strukturyzowane i ich mo¿liwoœci • Budowa i mechanizm dzia³ania • Nowy rynek produktów hybrydowych w Polsce Struktura zysku Produkty strukturyzowane obecne s¹ w Polsce dopiero od kilku lat. Stanowi¹ nowoczesne rozwi¹zanie finansowe, którego wyj¹tkowoœæ polega na ³¹czeniu gwarancji zwrotu zainwestowanego kapita³u z mo¿liwym wysokim zyskiem w przysz³oœci. Czy nie tego w³aœnie oczekiwa³eœ od inwestycji? Czy nie uspokaja Ciê œwiadomoœæ, ¿e bez wzglêdu na hossê czy bessê Twój kapita³ bêdzie zawsze bezpieczny? Tak¹ mo¿liwoœæ daj¹ Ci w³aœnie struktury — rewolucyjne instrumenty utworzone z wykorzystaniem kombinacji ró¿norakich produktów finansowych w odpowiedzi na oczekiwania inwestorów, które nie mog¹ byæ zaspokojone w ¿aden inny sposób. Dziêki niestandardowym mieszankom inwestycyjnym mo¿esz zarabiaæ na zmianach cen towarów, akcji, nieruchomoœci, ropy lub z³ota, a tak¿e kursów walut. Produkty strukturyzowane daj¹ Ci wreszcie mo¿liwoœæ dotarcia do nieskoñczenie du¿ej liczby strategii inwestycyjnych, które wczeœniej by³y dla Ciebie nieosi¹galne. W dodatku zapewniaj¹ one przy tym komfortowe poczucie bezpieczeñstwa. Inwestowanie z gwarancj¹ ochrony kapita³u! • Przekonaj siê, ¿e mo¿esz tworzyæ nowatorskie, intratne portfele. • Poznaj zalety maria¿u tradycyjnych produktów bankowych z rynkiem kapita³owym. • Wybieraj wœród ró¿nych kategorii produktów strukturyzowanych — obligacji, lokat, funduszy i polis ubezpieczeniowych. • Dowiedz siê, jak zarabiaæ nawet na zmianach temperatury powietrza! SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Produkty strukturyzowane? A co to takiego? Co to jest produkt strukturyzowany? Ochrona kapitału Ustalony czas trwania inwestycji Stopa zwrotu oparta na określonej z góry formule Wbudowany instrument pochodny Rozdział 2. Jak działają produkty strukturyzowane? Obligacje Ile kosztuje obligacja, czyli typy cen Oprocentowanie obligacji Opcje Na co mogą opiewać opcje? Kluczowe terminy Rozliczanie dostawne i bezdostawne (pieniężne) Transakcje na opcjach Ile warta jest opcja? Amerykańskie i europejskie Opcje plain-vanilla i opcje egzotyczne 7 9 13 13 16 16 17 19 22 24 24 30 35 37 38 40 53 55 56 S P I S T R E Ś C I Mechanizm funkcjonowania produktów strukturyzowanych Współczynnik partycypacji Poziom ochrony kapitału Skąd się biorą obligacje? Skąd się biorą opcje? Na czym zarabia emitent struktur? Rozdział 3. Opcje, opcje, opcje… Opcje koszykowe Opcje best-of/worst-of Opcje outperformance Opcje barierowe Opcje z limitem Opcje wsteczne Opcje azjatyckie Rozdział 4. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce Opakowania produktów strukturyzowanych 57 59 60 62 64 65 69 72 75 78 80 83 84 86 89 92 93 Obligacje strukturyzowane 94 Lokata strukturyzowana 96 Certyfikat depozytowy 97 Polisy strukturyzowane Fundusze strukturyzowane i certyfikaty inwestycyjne 98 100 Co najpopularniejsze? 100 102 103 104 105 108 Inwestycje w energię alternatywną Inwestycje w surowce Inwestycje w zdywersyfikowany portfel Inwestycje w indeks lub koszyk spółek Inwestycje oparte na teoriach naukowych Strategie 4 S P I S T R E Ś C I Rozdział 5. Produkty strukturyzowane — czy to się opłaca? Zalety produktów strukturyzowanych + Ekspozycja na obce rynki + Ekspozycja na obce instrumenty + Ochrona kapitału + Możliwość osiągnięcia wysokich zysków Wady produktów strukturyzowanych – Brak ochrony przed inflacją – Skomplikowane formuły wypłaty – Brak płynności Podsumowanie Dodatek. Przydatne strony internetowe Polskie strony Serwisy internetowe poświęcone inwestowaniu Porównywarki finansowe Giełda Papierów Wartościowych Edukacja inwestycyjna Instytucje rynku finansowego Historyczne dane giełdowe Instytucje samorządowe rynku kapitałowego Biura maklerskie świadczące usługi inwestorom indywidualnym Strony zagraniczne Strony poświęcone produktom strukturyzowanym Serwisy giełdowo-finansowe Edukacja Międzynarodowe instytucje finansowe Giełdy zagraniczne 111 113 113 114 114 115 115 115 115 116 117 121 123 123 123 123 124 124 124 124 125 126 126 126 127 128 128 5 ROZDZIAŁ 1. PRODUKTY STRUKTURYZOWANE? A CO TO TAKIEGO? Z tego rozdziału dowiesz się… • Co to jest produkt strukturyzowany? • Jak rozpoznać produkty strukturyzowane? A C O T O T A K I E G O ? O bligacje, akcje, instrumenty pochodne, akcje zagranicznych spółek — na rynku istnieje cały wachlarz instrumentów finansowych, w które prze- ciętny Kowalski może zainwestować swoje pienią- dze. Niestety, każdy z tych instrumentów posiada wady. Obligacje, choć są bezpieczne, nie pozwa- lają na osiągnięcie zbyt dużych zysków. Z kolei inwestycje w akcje dają czasami pokaźne zarob- ki, ale wiążą się ze sporym ryzykiem. Lekarstwem na to mogłaby być dywersyfikacja portfela lub za- kup akcji zagranicznych, ale rzadko który inwestor ma do nich dostęp. Na szczęście instytucje finansowe znalazły le- karstwo na powyższe problemy — są nim produkty strukturyzowane. Mówiąc najprościej — to narzę- dzia inwestycyjne utworzone za pomocą kombi- nacji różnorakich instrumentów finansowych, tak aby spełniały oczekiwania inwestorów, które nie mogą być spełnione w żaden inny sposób. Portfele, z których budowane są struktury, wy- korzystują niezliczone możliwości, jakie oferuje rynek. Dzięki nim przeciętny inwestor może za- rabiać na zmianach kursów walut, cen towarów, 11 P R O D U K T Y S T R U K T U R Y Z O W A N E akcji czy nawet nieruchomości. W efekcie, po zbu- dowaniu portfela, powstaje zupełnie nowy instru- ment. Jego charakter jest zupełnie inny niż po- szczególnych składników portfela, więc zaczyna żyć własnym życiem. Zysk finansowy dla inwestora, który generuje produkty strukturyzowane zależy od kształtowa- nia się cen aktywów lub instrumentów bazowych, na których oparty jest instrument strukturyzowa- ny. Baza ta może być wszelakiego rodzaju. By- wają nią papiery wartościowe, kursy walut, ceny surowców, stopy procentowe czy nawet tempera- tura powietrza! Emitent produktu strukturyzowanego zobowią- zuje się do wypłaty zysku inwestorowi w chwili za- padalności według określonej z góry formuły. Sa- me formuły mogą być bardzo różne. Przykładowo wypłata z instrumentu opartego na amerykańskim indeksie rynku akcji S P 500 może zależeć od: • średniej zmiany indeksu w okresie inwestycji, • stopy zwrotu z indeksu, • zmiany koszyka składającego się w 50 pro- centach z indeksu S P 500, a w 50 procen- tach z indeksu polskiego rynku akcji WIG20. Formuła wypłaty może również zależeć od słabszego lub silniejszego z dwóch indek- sów, czy chociażby od różnicy pomiędzy sto- pami z indeksów. Możliwości są praktycznie nieograniczone. 12 A C O T O T A K I E G O ? Co to jest produkt strukturyzowany? Produkty strukturyzowane to obecnie tak szeroka grupa instrumentów finansowych, że praktycznie wymykają się jakimkolwiek definicjom. Najprościej jest opisać je poprzez podanie ich charakterystycz- nych cech. Według Barclays Bank1 — jednego z największych banków inwestycyjnych na świecie — istnieją cztery podstawowe cechy produktów strukturyzowanych. Przyjrzyjmy się im po kolei. Ochrona kapitału Inwestycje w akcje czy fundusze inwestycyjne nio- są ze sobą ryzyko utraty kapitału. Nawet zakup obligacji i sprzedanie ich przed terminem zapa- dalności nie gwarantuje nam 100-procentowej ochrony zainwestowanego kapitału. Zupełnie in- aczej wygląda sytuacja w przypadku produktów strukturyzowanych. Przeważająca większość tego typu wehikułów inwestycyjnych zapewnia jakiś poziom ochrony kapitału. Może on przybierać róż- ne formy: 1 Barclays Inwestor Solutions, A Guide to Structured Products, www.barclaysstructuredproducts.com, 02.09.2006. 13 P R O D U K T Y S T R U K T U R Y Z O W A N E • Ochrona 100-procentowa. Ten typ ochrony kapitału oznacza, że lokując 100 złotych, in- westor ma gwarancję, że na koniec inwesty- cji otrzyma co najmniej 100 złotych. • Ochrona częściowa — na przykład 90-pro- centowa. W tym przypadku inwestor może być pewien, że w dniu zapadalności instru- mentu na każde ulokowane 100 złotych zo- stanie mu zwrócone nie mniej niż 90 złotych. • Gwarancja minimalnej stopy zwrotu, na przykład na poziomie 10 procent. Ten typ inwestycji jest teoretycznie najbezpieczniej- szy. Z każdych ulokowanych 100 złotych in- westor uzyska minimalnie 110 złotych. Oczywiście nie trzeba być szczególnie bystrym, żeby zauważyć, że najkorzystniejsza wydaje się ostatnia opcja. Niestety, w świecie nic nie jest za darmo i produkty, które gwarantują większą ochro- nę kapitału, będą jednocześnie dawały mniejszą szansę na osiągnięcie dużych zysków, i na od- wrót — stosunkowo mała ochrona kapitałów bę- dzie równać się większym możliwościom zarob- ku. Chociaż produkty strukturyzowane stanowią duży ukłon w stronę inwestorów, to żelazna za- sada rządząca rynkiem pozostała zachowana: nie ma zysku bez ryzyka. Skoro mowa o ochronie kapitału, warto zwrócić uwagę na kilka istotnych faktów. Gwarancja ka- pitału jest stosunkowo atrakcyjna, jednak po dłuż- 14 A C O T O T A K I E G O ? szym namyśle można zauważyć pewne wady. Po pierwsze nawet 100-procentowa gwarancja ka- pitału nie zapewnia ochrony przed inflacją. Co to oznacza? Załóżmy, że Jan Kowalski zainwestował w obligacje strukturyzowane oparte na cenach zło- ta 10000 złotych. Obligacja miała być wykupiona po 3 latach i gwarantowała całkowitą ochronę kapitału. Niestety, w ciągu 3 lat inwestycji rynek złota nie zachowywał się po myśli Kowalskiego, przez co na zakończenie inwestycji otrzymał on jedynie zwrot zagwarantowanej kwoty 10000 zło- tych. W tym samym czasie inflacja wyniosła śred- nio 6,2 procent rocznie, co oznacza, że po 3 latach ceny były o 20 procent wyższe. Chociaż Kowalski wciąż posiada swoje 10000 złotych, nie kupi już za nie tego, co mógł kupić 3 lata wcześniej. Należy również pamiętać, że zysk gwaranto- wany jest jedynie na koniec okresu inwestycji. Jeżeli inwestor zdecyduje się sprzedać obligację lub zamknąć lokatę przed końcem okresu trwania inwestycji, nikt nie gwarantuje mu zwrotu kapita- łu. Co więcej, nierzadko za zerwanie lokaty mogą grozić mu dodatkowe sankcje. Nie wszystkie produkty strukturyzowane gwa- rantują zwrot kapitału. Niektóre z nich, skierowa- ne przede wszystkim do agresywnych inwestorów, nie posiadają opcji ochrony. W Polsce jednak, póki co, przeważającą większość stanowią pro- dukty zabezpieczone. 15 P R O D U K T Y S T R U K T U R Y Z O W A N E Ustalony czas trwania inwestycji Wszystkie produkty strukturyzowane, bez wzglę- du, czy są to obligacje strukturyzowane, lokaty strukturyzowane, czy jednostki lub certyfikaty strukturyzowanych funduszy, posiadają określo- ny zamknięty czas życia. Jego długość może być różna: w przypadku obligacji wynosi zwykle nie więcej niż 5 lat, w przypadku warrantów sięga nawet 30 lat. Inwestor może wprawdzie wycofać się z inwestycji przed jej zakończeniem, jednak nie zawsze jest to korzystne. Może przykładowo wiązać się z utratą części kapitału czy też odsetek lub poniesieniem pewnej opłaty. Stopa zwrotu oparta na określonej z góry formule Kupując produkt strukturyzowany, inwestor zaw- sze dokładnie wie, od jakich czynników będzie zależał jego zysk. Zdaje sobie sprawę, w jakiej sy- tuacji zarobi pieniądze, a w jakiej poniesie stratę. Najważniejszą informacją jest, od jakiego instru- mentu bazowego (lub grupy instrumentów) będzie zależał zysk inwestora. Może to być przykładowo indeks WIG20, cena ropy naftowej czy wysokość określonej stopy procentowej. Kolejna kwestia to, w jaki sposób zysk będzie uzależniony od zacho- wania instrumentu bazowego. Jeśli trzymać się przykładu indeksu WIG20, może to być 70 procent 16 A C O T O T A K I E G O ? stopy zwrotu osiągniętej przez indeks w ciągu ży- cia produktu. Zawsze powinno być jasno określo- ne przełożenie zmian wartości instrumentu ba- zowego na sytuację inwestora. Formuła wypłaty zysku przyjmuje zwykle formę dość skompliko- wanego wzoru matematycznego, obwarowanego dodatkowo wieloma warunkami. Jej dokładne zrozumienie jest kluczowe przed podjęciem decy- zji inwestycyjnej, chociaż nierzadko może koszto- wać niemało wysiłku umysłowego. Wbudowany instrument pochodny Instrumenty pochodne to wyższa szkoła jazdy w dziedzinie inwestycji. Ich wartość nie wynika z żadnych cech wewnętrznych, ale jest uzależniona od innych instrumentów finansowych (stąd nazwa instrumenty pochodne). Najprostsze produkty strukturyzowane posiadają wbudowany jeden nieskomplikowany instrument pochodny, jednak nierzadko jest to cały koszyk zróżnicowanych in- strumentów. Na przykład, obligacja strukturyzo- wana, której funkcja wypłaty zależy od cen nie- ruchomości, zachowań rynków towarowych oraz indeksów akcji, może składać się z obligacji zero- kuponowej oraz kilku wbudowanych opcji. Najczęściej spotykane w produktach struktu- ryzowanych instrumenty pochodne to zwyczajne opcje kupna lub sprzedaży. Czasami zdarzają się 17 P R O D U K T Y S T R U K T U R Y Z O W A N E również tak zwane egzotyczne, czyli na przykład barierowe, azjatyckie czy koszykowe. Dokładny mechanizm funkcjonowania opcji zostanie wyja- śniony w dalszych rozdziałach. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Produkty strukturyzowane - inwestycje nowych czasów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: