Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00101 004178 15207523 na godz. na dobę w sumie
Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka - ebook/pdf
Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 472
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3647-8872-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Rozdział 1 zawiera charakterystyczne cechy profesjologii i ich analizę. Rozdział 2 zawiera najważniejsze informacje o pracy ludzkiej jako podstawowym warunku istnienia i profesjonalnego rozwoju człowieka. Rozdział 3 zawiera podstawowe informacje o profesjonalnej pracy człowieka. W rozdziale 4 przedstawiłem teoretyczne podstawy profesjologii jako nowej nauki. Rozdział 5 zawiera wyróżnione i opisane typy i metody naukowych badań, z wyraźnym wyróżnieniem typowych metod profesjologii. W rozdziale
6 przedstawiłem opis warunków profesjonalnego rozwoju na tle ogólnych
zmian rozwojowych człowieka. W rozdziale 7 przedstawiłem proces profesjonalnego
rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozdział 8 zawiera opis
wyników profesjonalnego rozwoju. Rozdział 9 poświęcony jest metodom
stymulacji profesjonalnego i postzawodowego rozwoju dzieci, młodzieży
i dorosłych, szczególnie seniorów. Rozdział 10 zawiera wyniki badań prozawodowych
marzeń dzieci jako przykład twierdzenia, że już dzieci wieku
przedszkolnego posiadają swoją preorientację dotyczącą wyboru zawodów
i pracy ludzkiej; postzawodową ogólną aktywność seniorów oraz aktywność
twórczą. Rozdział 11 to pomocniczy słownik profesjologiczny jako przykład
wyróżnionych i zdefiniowanych wybranych terminów. Rozdział 12 jest
potraktowany jako pomocniczy test ćwiczeniowy, przeznaczony głównie
dla studentów pedagogiki i psychologii przygotowujących się do egzaminu
z przedmiotu profesjologia. Całość pracy zamyka bibliografia, w której zamieszczone
są pozycje bezpośrednio i pośrednio związane z treścią nowej
nauki oraz posłowie autorskie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWADZENIE 200 milionów studentów na globie ziemskim (J. Czerny, B. Krzyszpin, Geniusze, 2008, s. 49); kilkaset milionów uczniów szkół zawodowych, kil- kaset milionów młodzieży i dorosłych – uczestników kursów zawodowych koncentruje swoją uwagę, myślenie i działanie na znalezieniu swojego miej- sca w profesjonalnym rozwoju człowieka, zwanym w tej pracy – profesjolo- gią. Jest to problem globalny, obejmujący wszystkie państwa i narody świata. Jako motto tej pracy przyjąłem twierdzenie K.R. Poppera: „Ci spośród nas, którzy nie są skłonni do wystawiania swych idei na ryzyko odrzucenia, nie biorą udziału w grze naukowej”. Autor prezentowanej pracy jest świadomy tego, że jej treść może budzić u Czytelników wiele różnorodnych refleksji, odmiennych poglądów i ocen. Jest to zrozumiałe w świecie nauki, jej rozwoju i ścieraniu się różnorod- nych punktów widzenia dotyczących analizy określonego fragmentu rze- czywistości. Wystawiam jednak treść pracy na ryzyko odrzucenia, by wziąć udział „w grze naukowej”. „Profesjologia” winna być ujęta pod znacznie dłuższym tytułem, jak np.: „Nauka o warunkach, procesie, wynikach i mechanizmach profesjonalne- go rozwoju człowieka”, a to dlatego, że faktyczna jej treść dotyczy głównie wymienionych składników oraz teoretycznych i metodolo gicznych podstaw tego rozwoju. Zdecydowałem się jednak na tytuł krótszy, żeby był bardziej frapujący i zachęcający Czytelnika do sięgnięcia po tę pracę, by pobudził do twórczego myślenia, krytyki i refleksji. „Profesjologia” składa się z dwunastu rozdziałów, bibliografii i posłowia au- torskiego, które tworzą zwartą całość treściową i źródłową nowej nauki o pro- fesjonalnym rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, osób niepełnosprawnych oraz emerytów i rencistów. Rozdział 1 zawiera charakterystyczne cechy profesjologii i ich analizę. Rozdział 2 zawiera najważniejsze informacje o pracy ludzkiej jako podsta- wowym warunku istnienia i profesjonalnego rozwoju człowieka. Rozdział 3 zawiera podstawowe informacje o profesjonalnej pracy człowieka. W roz- dziale 4 przedstawiłem teoretyczne podstawy profesjologii jako nowej na- uki. Rozdział 5 zawiera wyróżnione i opisane typy i metody naukowych ba- 16 dań, z wyraźnym wyróżnieniem typowych metod profesjologii. W rozdzia- le 6 przedstawiłem opis warunków profesjonalnego rozwoju na tle ogólnych zmian rozwojowych człowieka. W rozdziale 7 przedstawiłem proces profe- sjonalnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych. Rozdział 8 zawiera opis wyników profesjonalnego rozwoju. Rozdział 9 poświęcony jest metodom stymulacji profesjonalnego i  postzawodowego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych, szczególnie seniorów. Rozdział 10 zawiera wyniki badań pro- zawodowych marzeń dzieci jako przykład twierdzenia, że już dzieci wieku przedszkolnego posiadają swoją preorientację dotyczącą wyboru zawodów i pracy ludzkiej; postzawodową ogólną aktywność seniorów oraz aktywność twórczą. Rozdział 11 to pomocniczy słownik profesjologiczny jako przy- kład wyróżnionych i zdefiniowanych wybranych terminów. Rozdział 12 jest potraktowany jako pomocniczy test ćwiczeniowy, przeznaczony głównie dla studentów pedagogiki i psychologii przygotowujących się do egzaminu z przedmiotu profesjologia. Całość pracy zamyka bibliografia, w której za- mieszczone są pozycje bezpośrednio i pośrednio związane z treścią nowej nauki oraz posłowie autorskie. Profesjologia jest przeznaczona głównie dla pięciu grup Czytel ników: − nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjum i szkół zawodowych, któ- rzy pracują bezpośrednio z młodzieżą, wspomagając ich prozawodowy rozwój i decyzje dotyczące trafnego wyboru zawodu; nauczycieli zawo- dowych przedmiotów teoretycznych i praktycznych, którzy kształtują osobowość prozawodową i zawodową uczniów przy gotowujących się do pracy w wybranym zawodzie; − organizatorów, doradców młodzieży i  dorosłych pracujących w  róż- nych placówkach wspomagających wybór zawodu, uczenie się zawodu, zmianę zawodu i efektywne wykonywanie pracy zawodowej; − − pracowników naukowych (nauczycieli akademickich i  pracowników instytutów badań naukowych) zajmujących się problematyką profesjo- nalnego rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych pracujących; studentów szkół wyższych, którzy specjalizują się w psychologii i pe- dagogice pracy jako przyszli doradcy zawodowi młodzieży i dorosłych; rodziców, którzy starają się doradzać swoim dzieciom trafny wybór za- wodu, wspomagać jego uczenie się i wykonywanie pracy. Treść pracy − Kazimierz M. Czarnecki 17 może być interesująca również dla tych młodych pracowników, którzy mają pewne kłopoty ze zmianą zawodu na tzw. wolnym rynku pracy. Składam w tym miejscu podziękowanie Panom Kanclerzowi i Rektorowi Wyższej Szkoły Humanitas za przychylne ustosunkowanie się do wydania tej pracy. Katowice, grudzień 2015 Autor Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Profesjologia. Nauka o profesjonalnym rozwoju człowieka
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: