Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00313 005921 13250923 na godz. na dobę w sumie
Program nauczania wychowania fizycznego - ebook/pdf
Program nauczania wychowania fizycznego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Fosze Język publikacji: polski
ISBN: 9788375861013 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przedstawiony PROGRAM NAUCZANIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla II i III etapu edukacyjnego jest propozycją dojrzałą i bardzo interesującą. Widać wyraźnie, że Autor jest doskonale zorientowany w założeniach reformy edukacyjnej. Wie, jak powinno się konstruować programy edukacyjne. Ma dużą wiedzę w zakresie teorii i metodyki wychowania fizycznego. Nie popełnił błędu proponując kryteria oceny ucznia (co się często zdarza innym nauczycielom tego przedmiotu).

Program zasługuje na upowszechnienie, aby mogły z niego korzystać inne szkoły i nauczyciele wychowania fizycznego w swojej pracy pedagogicznej.

Nowoczesne wychowanie fizyczne, najogólniej rzecz ujmując, nakierowane jest na zdrowie i troskę o nie. Program wychowania fizycznego dla II i III etapu edukacyjnego „Ruch – zdrowie dla każdego” jest zgodne ze współczesnymi tendencjami edukacji fizycznej, opierając swoje założenia na pedagogicznej teorii wychowania fizycznego, w myśl której należy kształtować osobowość wychowanka do całożyciowej dbałości o ciało.

Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw nr , poz. 17) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych i terenowych szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

StaniSław ŻołyńSki program nauczania wychowania fizycznego dla ii i iii etapu edukacyjnego wraz z planami pracy Szkoła podStawowa i gimnazjum „ruch – zdrowie dla każdego” Wychowanie fizyczne pełni ważne funkcje edukacyjne, rozwojowe i zdrowotne. Wspiera rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny oraz zdrowie uczniów i kształtuje obyczaj aktywności fizycznej i troski o zdrowie w okre sie całego życia. Pełni wiodącą rolę w edukacji zdrowotnej uczniów. Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Recenzja programu nauczania: prof. dr hab. Janusz Bielski Korekta językowa i opracowanie redakcyjne: Joanna Lubiniecka Skład: Renata Pietrucha-Draus Projekt okładki: Bożena Świder © Copyright by Wydawnictwo Oświatowe FOSZE Rzeszów 2014 ISBN 978-83-7586-101-3 Wydawnictwo Oświatowe FOSZE 35-021 Rzeszów, ul. W. Pola 6 tel. 17/ 863 34 35 e-mail: fosze@fosze.com.pl www.fosze.com.pl 2 SpiS treści Wstęp Charakterystyka programu Podstawy teoretyczne Adresat programu Autor programu Opis warunków szkolnych Struktura programu Szkoła podstawowa (II etap kształcenia) Cel główny Cele szczegółowe Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego Treści kształcenia, nauczania i wychowania Gimnazjum (III etap kształcenia) Cel główny Cele szczegółowe Cele edukacji zdrowotnej Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego Treści kształcenia, nauczania i wychowania Założone osiągnięcia ucznia i propozycja metod ich oceny Sylwetka ucznia kończącego szkołę podstawową Sylwetka ucznia kończącego gimnazjum Ocenianie ucznia z wychowania fizycznego (II i III etap kształcenia) Schemat sposobu oceniania ucznia z wychowania fizycznego Obszar oceniania i przedmiot oceny Zasady oceniania Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania dla szkoły podstawowej Szczegółowe kryteria oceny z poszczególnych obszarów oceniania dla gimnazjum Narzędzia pomiaru, częstotliwość i skala oceniania Ocenianie osiągnięć uczniów na zajęciach edukacji zdrowotnej (gimnazjum) Standardy wymagań (szkoła podstawowa) Standardy wymagań (gimnazjum) Procedury osiągania celów (dotyczą II i III etapu edukacji) Procedury osiągania celów w edukacji zdrowotnej (dotyczą III etapu edukacji) Ewaluacja programu 5 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 10 18 18 18 18 19 20 30 30 31 33 33 33 34 35 40 44 45 46 50 56 57 58 3 59 60 60 61 61 63 63 64 66 75 87 97 108 120 132 141 146 175 177 178 179 180 Zajęcia fakultatywne (do wyboru przez uczniów) Organizacja zajęć fakultatywnych Procedury przygotowawcze zajęć fakultatywnych Materiały pomocnicze przy realizacji programu Literatura przydatna w realizacji programu Literatura przydatna w prowadzeniu gimnastyki korekcyjnej Kasety magnetofonowe i płyty CD Przydział godzin na poszczególne cykle tematyczne w szkole podstawowej i gimnazjum (dotyczy zajęć lekcyjnych) Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy IV w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych) Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy V w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych) Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy VI w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych) Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy I gimnazjum w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych) Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy II gimnazjum w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych) Roczny plan pracy z wychowania fizycznego dla klasy III gimnazjum w ujęciu wynikowym (dotyczy zajęć lekcyjnych) Przykładowe roczne plany pracy zajęć fakultatywnych (dla szkoły podstawowej i gimnazjum) Przykładowy plan pracy z edukacji zdrowotnej dla gimnazjum Przykładowe konspekty zajęć Załączniki: Karta oceny opisowej ucznia z wychowania fizycznego Karta samooceny ucznia z wychowania fizycznego Ankieta ewaluacyjna Przykładowe karty ewaluacyjne i niedokończone zdania Karta obserwacji ucznia na zajęciach wychowania fizycznego 4 Najważniejszy obowiązek wobec dzieci to dać im szczęście. Alex Baxton WStęp (ku przemyśleniu) Ewolucja poglądów co do istoty wychowania fizycznego przebiegała od kształto- wania ciała i jego sprawności do kształtowania osobowości w trosce o ciało. Tak naj- ogólniej można przedstawić całą transformację szkolnego wychowania fizycznego. Stagnacja ruchowa, złe nawyki żywieniowe oraz postęp technologiczny stały się przyczyną występowania wielu chorób cywilizacyjnych: otyłości, cukrzycy, nadciśnienia, wad postawy, chorób układu krążenia. Rolą współczesnego wycho- wania fizycznego jest przeciwdziałanie tym niekorzystnym zjawiskom poprzez kształtowanie osobowości wrażliwej i troszczącej się o swoje ciało. Osobowości, która będzie dbała o to ciało aż do późnej starości. A podmiotem, u którego mamy „obrabiać” i kształtować tę osobowość, jest uczeń – najważniejszy „element” ca- łego procesu dydaktyczno-wychowawczego. Istotą zaś szkolnego wychowania fi- zycznego nie jest uprawianie sportu w wąskim tego słowa znaczeniu, ale przede wszystkim wyrobienie u młodego człowieka potrzeby i nawyku systematycznej i całożyciowej aktywności fizycznej w sensie dbałości o własne zdrowie. Niestety, nie wszyscy nauczyciele wychowania fizycznego właściwie rozu- mieją istotę swojej pracy. Są bardziej trenerami zdolnej ruchowo młodzieży niż instruktorami zdrowego stylu życia dla wszystkich. Traktują oni swoich uczniów w sposób instrumentalny – do zaspokajania swoich sportowo-trenerskich ambicji. Chęć zdobycia kolejnego pucharu nie może i nie powinna pozbawiać pozostałych uczniów możliwości pełnego i radosnego przeżywania lekcji wychowania fizycz- nego. Takie przedmiotowe traktowanie szkolnego wychowania fizycznego przy- nosi szkodę wszystkim, a w szczególności uczniom. Nie zachęca do uprawiania ruchu, a trwale zniechęca. Wprowadzona w życie 1 września 2009 r. nowa podstawa programowa w stop- niu większym niż dotychczas jest nakierowana na potrzeby i zainteresowania uczniów. Można powiedzieć, że jesteśmy zobligowani do ich respektowania. To bardzo dobrze, bo tak właśnie być powinno – przede wszystkim uczeń i jego zain- teresowania. Jest to najlepsza droga do wyrobienia u uczniów trwałych i zdrowych nawyków ruchowych. Niech robią to, co przynosi im radość i zadowolenie. Nie znaczy to wcale, że poprzednia podstawa nie stwarzała takiej możliwości. Wszystko zależy i dalej będzie zależeć od nas – nauczycieli wychowania fizycz- nego. To my mamy największy wpływ na to, czy wychowanie fizyczne będzie lubianym i oczekiwanym przedmiotem, czy tylko przykrym obowiązkiem. Nasi uczniowie powinni mieć możliwość współdecydowania o lekcji, a wtedy cho- ciażby problem zwolnień lekarskich z wychowania fizycznego będzie zjawiskiem marginalnym. 5 Pamiętajmy! Pozwólmy naszym uczniom być twórcami swoich lekcji. W wię­ kszym stopniu uwzględniajmy w swojej pracy ich potrzeby i zainteresowania. To są ich lekcje, a ich celem jest radość, zadowolenie z włożonego wysiłku i doskonała zabawa, połączona z nauką na przyszłość w wędrówce ku zdrowiu. Wiedza sama w sobie nie ma żadnej wartości. Cenną czyni ją jej stosowanie. Świat nie odpłaca Ci za to, co wiesz. Świat odpłaca Ci za to, co robisz. Les Giblin charakterystyka programu Podstawy teoretyczne Nowoczesne wychowanie fizyczne, najogólniej rzecz ujmując, nakierowane jest na zdrowie i troskę o nie. Program wychowania fizycznego dla II i III eta- pu edukacyjnego „Ruch – zdrowie dla każdego” jest zgodny ze współczesnymi tendencjami edukacji fizycznej, opierając swoje założenia na pedagogicznej teorii wychowania fizycznego, w myśl której należy kształtować osobowość wychowan- ka do całożyciowej dbałości o ciało. Założenia te będą realizowane poprzez: Ð propagowanie zdrowego stylu życia oraz ukazanie uczniom związku pomię- dzy aktywnością fizyczną a zdrowiem (edukacja zdrowotna); Ð motywowanie i ukierunkowywanie uczniów do ciągłego zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, służących do pomnażania zdrowia (edukacja perma- nentna); Ð wytworzenie u uczniów potrzeby systematycznej aktywności ruchowej, aż do trwałego nawyku oraz uprawianie „sportów całego życia” (wychowanie dla przyszłości); Ð przekazywanie uczniom wiedzy teoretycznej, mającej na celu zrozumienie przez nich związku pomiędzy aktywnością fizyczną a zdrowiem (intelektu- alizacja); Ð większe upodmiotowienie uczniów, polegające na: współdecydowaniu o tre- ści i organizacji zajęć, powierzaniu im różnych ról i funkcji, dostrzeganiu ich potrzeb i zainteresowań, nawiązaniu z uczniami odpowiednich relacji (partnerstwa), tworzeniu przyjaznego klimatu, obdarzaniu szacunkiem każ- dej jednostki ludzkiej (humanizacja i indywidualizacja); Ð postrzeganie ucznia jako osoby z jej indywidualnością, godnością i prawem decydowania o sobie (personalizacja); Ð postawienie uczniów w roli współtwórców własnego rozwoju, zachęcanie ich do współprowadzenia lekcji, uczynienie ich współodpowiedzialnymi za przebieg lekcji, zastąpienie kontroli przez nauczyciela samokontrolą, oceny – samooceną itp. (autoedukacja); Ð zaoferowanie uczniom ciekawych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych w środowisku lokal- nym (szkoła przedłużona i środowiskowa); Ð tworzenie atmosfery zabawy i radości na każdej lekcji (hedonizm). 6 Program ten jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowane 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw nr 4, poz. 17) oraz opiera się na potrzebach i zainteresowaniach uczniów, warunkach lokalowych i terenowych szkoły oraz warunkach naturalnych środowiska lokalnego. Adresat programu Program wychowania fizycznego „Ruch – zdrowie dla każdego” adresowany jest do uczniów II i III etapu kształcenia (szkoła podstawowa i gimnazjum). Program może być realizowany praktycznie w każdych warunkach szkolnych, po ewentualnych korektach. Do jego realizacji wystarczą standardowe warunki szkolne (sala gimnastyczna lub pomieszczenie zastępcze, korytarze oraz boisko na zewnątrz). Bardzo przydatne będą tereny naturalne, położone w bliskiej odległości od szkoły. Autor programu Autor programu: mgr Stanisław Żołyński – dyplomowany nauczyciel wycho- wania fizycznego z 23-letnim stażem w Zespole Szkół Publicznych im. ks. Jana Twardowskiego w Rząśniku oraz w Publicznej Szkole Podstawowej w Starym Lu- bielu. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie – Zamiejsco- wego Wydziału Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. Posiada ukończone studia podyplomowe w zakresie fizjoprofilaktyki i korektywy oraz z przyrody. Autor publikacji w różnych czasopismach pedagogicznych: „Lider”, „Wycho- wanie Fizyczne i Zdrowotne”, „Życie Szkoły”, „Gazeta Szkolna”, „Wychowanie w Przedszkolu”. Od 2002 r. pracuje według autorskiego programu wychowania fizycznego dla klas IV – VI szkoły podstawowej „Przez zabawę do zdrowia”. Opis warunków szkolnych Szkoła, w której program będzie realizowany, znajduje się w środowisku wiej- skim, w miejscowości będącej siedzibą gminy, na skraju Puszczy Białej. Szkoła posiada pełnowymiarową, nowoczesną halę sportową ze wszystkimi rodzajami boisk, nowoczesną siłownię oraz salkę do zajęć ruchowych dla klas młodszych. Dla potrzeb szkolnego wychowania fizycznego wykorzystywane są także koryta- rze oraz dość duży hol przy szatni szkolnej. W szkole jest duża ilość różnorodnych przyborów sportowych oraz podstawowe przyrządy gimnastyczne. Na zewnątrz znajdują się: pełnowymiarowe boisko do piłki nożnej, dwa ogól- noużytkowe mniejsze boiska, boisko do piłki siatkowej i ringo oraz utwardzone boisko do piłki koszykowej. Warunki naturalne w bliższej i dalszej odległości od szkoły sprzyjają uprawia- niu atletyki terenowej, marszobiegów, podchodów, turystyki pieszej i rowerowej, a w okresie zimowym saneczkarstwa i narciarstwa biegowego. W odległości kilkunastu kilometrów od szkoły, w dwóch miastach powiato- wych znajdują się dwie kryte pływalnie, z których można korzystać. Istnieje także możliwość korzystania ze stadionu Wiejskiego Klubu Sportowego. 7 Struktura programu Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego − 4 godziny tygodniowo Zajęcia obligatoryjne − 2 godziny tygodniowo (realizacja podstawy programowej w systemie klasowo-lekcyjnym) Zajęcia fakultatywne − 2 godziny tygodniowo (realizacja potrzeb i zainteresowań uczniów w systemie grupowym) Zajęcia szkolne Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia pozaszkolne Zajęcia szkolne w tzw. siatce godzin (w przypadku braku możliwości organizacji w innej formie) Zajęcia pozalekcyjne dodatkowe Zajęcia sportowo- -rekreacyjne (SKS-y) Gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy Zajęcia wynikające z art. 42 ust. 2 pkt 2 Karta nauczyciela 8 3. Hartowanie organizmu poprzez aktywny wypoczynek, rekreację i sport na świeżym powietrzu i w kontakcie z naturą. 4. Poznanie własnego rozwoju fizycznego, sprawności fizycznej oraz potrzeb ru- chowych organizmu. Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im także pozwolić chodzić. Jean-Paul Sartre Szkoła podStaWoWa (ii etap kształcenia) Cel główny Harmonijny rozwój psychofizyczny poprzez bezpieczne uczestnictwo w ak- tywności fizycznej o charakterze rekreacyjno-sportowym, nakierowanej na zdro- wie. Zrozumienie znaczenia ruchu dla zdrowia człowieka. Cel główny będzie realizowany poprzez: (cele szczegółowe) 1. Wdrożenie uczniów do aktywności fizycznej nakierowanej na zdrowie, szcze- gólnie na świeżym powietrzu i w kontakcie z przyrodą. 2. Stosowanie zasad bezpieczeństwa w czasie uczestnictwa we wszelkich for- mach aktywności fizycznej. 5. Zapoznanie z różnymi formami aktywności fizycznej nakierowanymi na zdro- wie (czynny wypoczynek, rekreacja i turystyka, „sporty całego życia”). 6. Wdrożenie uczniów do zachowań prozdrowotnych. Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego* Aby założone cele zostały osiągnięte, szkoła powinna: 1. Umożliwić wszystkim uczniom korzystanie z różnorodnych form aktywności fizy- cznej, organizowanych na zajęciach szkolnych, pozalekcyjnych i poza szkolnych. 2. Zapewnić bezpieczne i odpowiednie warunki lokalowe i terenowe oraz odpo- wiednią bazę sportową do realizacji celów wychowania fizycznego. 3. Zaspokoić sportowe zainteresowania i potrzeby uczniów. 4. Pomagać w dokonywaniu wyboru całożyciowych form aktywności fizycznej. 5. Wyposażyć swoich uczniów w wiedzę niezbędną do prowadzenia świadomego i zdrowego stylu życia oraz dbałości o zdrowie. 6. Współpracować z rodzicami, służbą zdrowia, samorządem lokalnym i innymi pod- miotami w trosce o prawidłowy i wszechstronny rozwój swoich wychowanków. 7. Organizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów o szczególnych po- trzebach: zajęcia sportowo-rekreacyjne, gimnastykę korekcyjną i inne. 8. Stworzyć warunki do rozwijania pozytywnych cech osobowościowych uczniów. *Zadania szkoły i nauczyciela w zakresie wychowania fizycznego powinny być indywidualnie sfor- mułowane przez użytkowników programu, ponieważ każda szkoła, w której ten program będzie reali- zowany, ma inne warunki i inne będą potrzeby uczniów. 9 : ń e z c U e w o w a t s d o p d a n o P e w o w a t s d o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z i c ś o k o s y w : y r a i m o p e i n l e i z d o m a s e j u t e r p r e t n i - - l o d y w i h c y w o i c ś o n w a r p s b ó r p , a ł a i c y s a m i o g e j e j u t e r p r e t n i a l e i c y z c u a n ą c o m o p z i a ł a i c y s a m i i c ś o k o s y w u r a i m o p e j u n o k o d - O G E N Z C Y Z I F U J O W Z O R I J E N Z C Y Z I F I C Ś O N W A R P S A Z O N G A I D . 1 Ł U D O M a i n a z c u a n i c ś e r T ) j e w o m a r g o r p e i w a t s d o p w e t r a w a z a i n a g a m y w o n o i n ż ó r y w ą k n o i c z c ą n o i b u r g o p ( a i n a w o h c y w i a i n a z c u a n , a i n e c ł a t z s k i c ś e r T 10 ą i c ś o n w y t k a y z d ę i m o p a n t ę t u r a i m o p i k i n y w e j u t e r p r e t n i o w o ł d i w a r p - fi i c ś o n w a r p s j e n s a ł w y n e c o o m a s e j u n o k o d - w a r p s e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w ć a w d o p a r e i b o d ; i m a b o s o p s i m y n ż ó r d ó k z s e z r p y r o t e j u n o k o p - a ł w o d e n j y c k e r o k a i n e z c i w ć a w d o p a r e i b o d ; a ł a i c y w a t s o p j e n s a ł w y n e c o o m a s e j u n o k o d ; a ł a i c y w a t s o p y d a w j e w i c ś ; ć ś o n ż e l a z a i n ś a j y w m e i w o r d z a ą n z c y z fi ; h c y w o i c ś o n ; u k ł i s y w o p i d e z r p - - - - - - - ; m y n l a r u t a n e i n e r e t w i m a k i n ś e i w ó r z . a ż o ł d o p z w ó r a ż ę i c a i n e z s o n d o p o g e w o ł d i w a r p e i n e z c a n z a i w a m o - - ź e j i k a c e l p i s o n , e c w a ł w i z d e i s : o w o ł d i w a r p ą n j y c a e r k e r ę r g i ę w a b a z ą n l o w o d e j u z i n a g r o - ą w o ł d i w a r p e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w ć e j u n o k y w . o g e w o g o r d u h c u r y s i p e z r p e w o w a t s d o p a n z - ; d ó k z s e z r p y r o t e n l a r u t a n i e n z c u t z s e j u n o k o p ; u k ł i s y w o p i u k n y z c o p s w o n t ę t y z r e i m ; a ł a i c ę w a t s o p ą n s a ł w a i n e c o ; u m z i n a g r o i c ś o n l o d y w i j e n z c y z - o g e i b - o w o z s r a m a i n a m y z r t a z z e b e j u n o k y w ; ą n j y c a n y d r o o k i ą n j y c y d n o k ć ś o n ć ś o n w a r p s e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w ć e j u n o k y w - o p ą w o ł d i w a r p e c ą j u z o n g a i d y w a b a z i y r g - ą j a l a w z o p e w o i c ś o n w a r p s y b ó r p e j u n o k y w i n ś ę i m ę ł i s , - ę r k a k n i c d o e j u t e r p r e t n i ą w o n e l t ć ś o ł a m y z r t y w ć i n e c o e c o g e n l o d ć ś o k b i g i h c y n a l e i c y z c u a n ą c o m o p z i l a r u t s o p a p u ł s o g ; a r e p o o C t s e t y w ; i i k n y w h c i ; ą n z c y z fi ; e z r e w o r a n i z d ; ę w a t s o p - - - - - - - - : ń e z c U - o n w a r p s m e t s e t m y t s o r p j e n z c y z fi i c ś o n w a r p s r a i m o P . a ł a i c u r a ż ę i c i i c ś o k o s y w r a i m o P ; i k i n y w - o n l o d y w m e t s e t m y t s o r p u m z i n a g r o i c ś o n l o d y w r a i m o P . m y w o i c ś . m y w o i c ś , a k a c e l p e i n e z s o n , e z r e w o r a n a d z a j , e i n e z d e i s e w o ł d i w h c y n ż ó r e i n a w y n o k o p , u k d a p u s a z c d o p ę i s e i n a w o h c a z e w o ł d i w a r p : h c y n r a t i l y t u i c ś o n t ę j e i m u e i n a w o t ł a t z s K - a r p , e i n a t s e n z c i m o n o g r e , w ó t o i m d e z r p e i n e z s o n d o p . h c y w o n e r e t i c ś o n d u r t . u k ł i s y w o p i . a r e p o o C u k n y z c o p s w a n t ę t r a i m o P t s e t y w o g e i b - o w o z s r a M . e n z c u t z s i e n l a r u t a n – d ó k z s e z r p y r o T . y w a t s o p j e w o ł d i w a r p y h c e C . d ó h c , e i n e ż e l , e i n e z d e i s , e i n a t s e w o ł d i w a r P . a ł a i c y w a t s o p j e n s a ł w a n e c o o m a S , a i n e z c i w Ć . a ł a i c ę w a t s e w o w a t s d o p d a n o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z e w o w a t s d o P Y N T O W O R D Z G N I N E R T . 2 Ł U D O M a i n a z c u a n i c ś e r T ; m z i n a g r o ć a w o t r a h y ż e l a n o g e z c a l d , a i n ś a j y w ę r g i ę w a b a z ą n l o w o d ć a w o z i n a g r o z fi a r t o p - - - a z j e n s a ł w o d y n l a r u t a n n e r e t e j u t s y z r o k y w - ; u z r t e i w o p m y ż e i w ś a n ą n j y c a e r k e r : ń e z c U ; y w a b ; a k e i w o ł z c a i w o r d z a l d u z r t e i w o p m y ż e i w ś a n j e n z c y z fi i c ś o n w y t k a e i n e z c a n z e i m u z o r - u k n u r e i k m e i n a w o h c a z z h c a k n a s a n a ż d ż e j z - ; y d z a j - u t ł a t z s k u i n e z c i w ć m y n d e j o p e j u r t s n o m e d - ; h c y w o i n ś ę i m i i t r a p h c i k t s y z s w - y w o p y t − i m a r o b y z r p i m y n ż ó r z e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w Ć . h c a w ż y ł a n a d z a j . i m y w o p y t e i n i i m ; u m z i n : ń e z c U - a g r o a i n a w o t r a h y d o t e m i y d a s a z a i n e i m y w - u z r t e i w o p m y ż e i w ś a n e w o h c u r y r g i y w a b a z , a i n e z c i w Ć . u m z i n a g r o a i n a w o t r a h y d o t e m i y d a s a Z h c y n j y c a e r k e r h c a r g i ; u k o r h c a r o p h c y n ż ó r ; e i z d o l i u g e i n ś a n h c a w a b a z w y z c i n t s e z c u w u z r t e i w o p m y ż e i w ś a n h c a w a b a z w y z c i n t s e z c u ; e i w a b a z w y w o p y t e i n i n ś ę i m ę ł i s e c ą j u t ł a t z s k r ó b y z r p e j u t s y z r o k y w a i n e z c i w ć e j u n o k y w - - - - - u t a n e i n e r e t m y n a w o c i n ż ó r z w y r g i y w a b a z , a i n e z c i w Ć . y n n i i y t a w o k r ó g a p n e r e t , a k ą ł , s a l : m y n l a r , e w o g e i b o w t s r a i c r a n , o w t s r a k z c e n a s : e w o m i z y t r o p S . e i z d o l i u g e i n ś a n y w a b a Z . u k o r h c a r o p h c y n ż ó r w i - ę i m i i t r a p h c y n l ó g e z c z s o p i n ś ę i m y ł i s a i n a w - o t ł a t z s k o d a i n e z c i w ć e i n d e i w o p d o a r e i b o d - z a r o i k o s y w i i k s i n t r a t s e j u n o k y w o w o ł d i w a r p ; e n z c y r o t o m i c ś o n l o d z e n a r b y w m y c ą j - e w o k r a b a s a p , n o i m a r i n ś ę i m ę ł i s e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w Ć . u t e i b z r g i a h c u z r b , o g e w o r d o i b a s a p , g ó n , o g ; h c y w o i n ś ; u g e i b z o r z l a d w k o k s , ć ś o k b y z s : e n z c y r o t o m i c ś o n l o d z e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w Ć e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w ć e i n d e i w o p d o a r e i b o d - ę i s ą c ą j a d a ł k s ą w o j o b o l e i w ę b ó r p e j u n o k y w . ć ś o ł a m y z r t y w , ę ł i s , ć ś o n z c o k s ; u t u z r i u k o k s , u g e i b z - ż ó r w i i j c y z o p h c y n ż ó r z , h c a s n a t s y d h c y n ż ó r a n i g e i B - - - - - - e i k s i n u t r a t s a i n a w y n o k y w ę k i n h c e t a i w a m o ; e n z c y r o t o m i c ś o n l o d z b ó r p h c y n l ó g e z c z s o p y n e c o o m a s e j u n o k o d y d a w j e n o l ś e r k o o d a i n e z c i w ć a w d o p ; ń e z c i w ć e i b e i s z e z r p w ó t o r w e z r p a i n a w y n o k y w ę k i n h c e t a i w a m o ; h c y n z c y t s a n m i g w ó k o k s z a r o - y n o k y w i l o r t n o k o m a s i y n e c o o m a s e j u n o k o d e n z c y t s a n m i g a i n e z c i w ć e n ż ó r a l ś y m y w ; m y c ą z c i w ć ł ó p s w e z i m e r o b y z r p z h c y n a w a r e i b o d ; y w a t s o p o p a i n e ż ę r p d o i u s k a l e r e i n e z c a n z e i m u z o r - . m y n z c y z fi u k ł i s y w m y n w y s n e t n i - - - - - - ; o g e i k o s y w i o g z a r o u z s r a m z d ó z r p w t ó r w e z r p e j u n o k y w ; y n z c y t s a n m i g d a ł k u y t s o r p e j u n o k y w ; ł y t w t ó r w e z r p e j u n o k y w , ę k z c e w a ł ; h c y w o j o b o l e i w z e z r p : e n z c y t s a n m i g i k o k s e t s o r p . ć ś o ł g e l d o a n i u l e c o d i m a r o b y z r p i m y n ż ó r y t u z R ; ę i n y z r k s i ł o i z o k e z , m e r o b y z r p z , e n l o w : e n z c y t s a n m i g . ż y w z w k o k s , l a d w k o k s , i k o k s o l e i w , i k o k S - y z r t u e c ą j a i w t a ł u a i n e z c i w ć e j u r t s n o m e d - ; a ł a i c y w a t s o p j e w o ł i d w a r p e i n a w y m - ł i s y w o p e c y z u m y z r p ć a w o s k a l e r z ę i s fi a r t o p - . m y n z c y z fi u k , ę k z c e w a ł z e z r p y n t o r w a z : e n z c y t s a n m i g i k o k s e t s o r P . u z s r a m z i o g e t r a p d o p u d a i s y z r p z d ó z r p w y t o r w e z r P . a i n e z c i w ć e t s o r P m y c ą z c i w ć ł ó p s w . ł y t w t ó r w e z r P . e i n e r e t m y n . e j o b o l e i W . e c y z u m j e i n d e i w o p d o y z r p . a ł a i c ę w a t s o p ą w o ł d i w a r p . ę i n y z r k s i ł o i z o k z e z r p e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w Ć . a n j y c k e r o k a k y t s a n m G i e n j y c a s k a l e r a i n e z c i w Ć . e i n e r e t m y n ż ó r o p e z s e i p i k w ó r d ę W 11 ; m y w o ł o t s e i s i n e t w y n j y c a t o r w r e s e j u n o k y w ; a j e k o h i n u o d m e j i k m e m o l a l s ę k ł i p i z d a w o r p ; m e d n e h r o f i ; o g n i r w y d o w a z e j u z i n a g r o m e d n e h k e b k a t a e j u n o k y w ; e w o t r o p s e i n g o a w d w , o g n i r , a n o t n i m d a b w e w o t r o p s y d o w a z e j u z i n a g r o - ; y r g w ó s i p e z r p i ł u g e r h c y n o l a t s u o d ę i s e j u s o t s - ; u g e i b w m e m o l a l s ą g o n ; ą w o ł g ę k m a r b a n ę k ł i p i z d a w o r p ł a z r t s e j u n o k y w - - - - - - - - - a w y r g z o r s a z c d o p y r g j e t s y z c ę d a s a z e j u s o t s - ; u g e i b w ; o g e i z d ę s e j z y c e d e j u t k e p s e r - ; e l o p s e z w e j u c a r p ł ó p s w - m e j i k ę k ł i p ; i k ł i p z e b i ą k ł i p z m e ł a i c y d o w z e j u n o k y w - ; i j c y z o p ; w ó z c e m h c y n ; a r e n t r a p o d ę k ł i p h c y n ż ó r z ę k m a r b e j a d o p i e j u m j y z r p a n ł a z r t s e j u n o k y w a z r e d u i e j u m j y z r p , u k s i o b o p ę i s ; ę k m a r b a n ł a z r t s e j u n o k y w z a r o i u z s r a m w ą g o n ę k ł i p i z d a w o r p ; u k o k s y w z ę k m a r b a n ę k ł i p a c u z r - - l o k z s i h c y w o s a l k h c a k w y r g z o r w y z c i n t s e z c u ; a z r a k m a r b ę l o r i n ł e p a z s u r o p , a j e k o h i n u o d j i k a m y z r t : o w o ł d i w a r p , o z c n y d e j o p o g n i r w e z r g w y z c i n t s e z c u ; h c a k j ó r t w i h c a k j ó w d w ; e l o p s e z w e j u c a r p ł ó p s w - i n ś e i w ó r z e z r g w o g n i r o k ł ó k a t y w h c i a c u z r - - e w o ł o t s a s i n e t o d ę k t e i k a r a m y z r t o w o ł d i w a r p ; u h c u r w i u c s j e i m w ę k t o l a j i b d o , a j i b d o p ; e w o t r o p s e i n g o y r e t z c i y z r p ę i s a z s u r o p i w r e s e j u n o k y w o w o ł d i w a r p ; e l o t s ; i m a k ; o g - - - - - - - - - - ą n j y c a e r k e r i ą w o h c u r ę r g ą n l o w o d e j u z i n a g r o - e z r g w e n z c i n h c e t y t n e m e l e e n a n z o p e j u s o t s - ; i m a k i n ś e i w ó r z w a b a z e i s a z c w - i p e z r p c ą j u s o t s , ą n j y c a e r k e r i ą w o h c u r ę r g , ę w a b a z w ó k i n ś e i w ó r e i n o r g w e j u z i n a g r o ; j e n o z c z s o r p u e i m r o f w y s : ń e z c U : ń e z c U - . u z r t e i w o p m y ż e i w ś a n e n j y c a e r k e r i e w o h c u r y r g , y w a b a Z . e n o i w o t r o p s u e i n g o y r e t z C . e n o i w o t r o p s u e i n g o a w D . e n j y c a e r k e r y r G ; j e n j y c a e r k e r a w d w c ą j a r g , z c ą r o n d e j m e b o s o p s ę k ł i p a c u z r - , u h c u r w i u c s j e i m w a i c i b d o , e i n a j i b d o p : n o t n i m d a B e w o w a t s d o p d a n o P e w o w a t s d o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z K E N Y Z C O P Y W I ” A I C Y Ż O G E Ł A C Y T R O P S „ . 3 Ł U D O M a i n a z c u a n i c ś e r T 12 z c ą r u b o m e b o s o p s i w o r e n t r a p ę k ł i p ; ą w o s i n e t ę k w y r g a z e j u n o k y w - ą k ł i p t u z r , z c ą r o n d e j i z c ą r u b o i k ł i p e i n a d o p h c y w o k j ó w d ( h c a ł o p s e z h c y ł a m w y r g , j e n l o d i k w y r g a z ; m y n l o d a i w a t s y w i m y n r ó g - e i n a w o ł z o k i e i n e z d a w o r p : e z r g w e j u s o t s - - r a k t a i s y w a t s o p j e w o ł d i w a r p a i n a w o m j y z r p , u h c u r u k n u r e i k ą n a i m z e z u g e i b w i k ł i p , m y n l o d i m y n r ó g z c ą r u b o m e b o s o p s i k ł i p i c ś o n t ę j e i m u a i c i b d o , j e i k s ; i k m a r b o d ą k ł i p ł a z r t s i t u z r , a z s o k o d . ) h c y w o k j ó r t i ; o g e w s y d ż a k ę n o r b o e j u s o t s - ; u z c e m t n e m g a r f e j u i z d ę s - ; ą f e r t s a r g - - a r g , i k ł i p z e b i ą k ł i p z ę i s a z s u r o p o w o ł d i w a r p ; ą n z c ę r ę k ł i p w c ą j e c ą j u t ł a t z s k y r g i y w a b a z , a i n e z c i w ć : a w o k t a i s a k ł i P a i n a d o p ę k m a r b ; h c y n a r G . a z r a k m a r b y r g , e i n o r b o w y r g a n ą k ł i p u t u z r , u h c u r w i . a w i c ś a ł w i a n o z c z s o r p u , u c s j e i m w u t y w h c i u g e i b z i a c s j e i m z . y r g o p ę i s e i n a z s u r o p , a j i k e i n a m y z r t e w o ł d i w a r p : j e k o h i n U . h c a k j ó r t i h c a k j ó w d w , o z c n y d e j o p a r g , y r g y s i p e z r p i ę k m a r b a n y ł a z r t s , m e j i k e i n e z r e d u i e i c ę j y z r p , u k s i o b a r g , m e m o l a l s i k ł i p e i n e z d a w o r p , i j c y z o p h c y n ż ó r z y s i p e z r p i y d a s a z e w o w a t s d o p , w r e s , a i n e z r e d u , e l o t s y d a s a z e w o w a t s d o p , w r e s , a k ł ó k t y w h c i t u z r : o g n i R - e i m u e c ą j u t ł a t z s k y r g i y w a b a z , a i n e z c i w ć : a n ż o n a k ł i P a i c ę j y z r p , u g e i b i u z s r a m w i k ł i p a i n e z d a w o r p i c ś o n t ę j - a t a w i e i n o r b o w y r g , ę k m a r b a n u ł a z r t s , i k ł i p a i n a d o p i . a w i c ś a ł w i a n o z c z s o r p u a r G . a z r a k m a r b y r g , u k - e i m u e c ą j u t ł a t z s k y r g i y w a b a z , a i n e z c i w ć : a n z c ę r a k ł i P a i n a w o ł z o k , i k ł i p z e b i ą k ł i p z ę i s a i n a z s u r o p i c ś o n t ę j , u h c u r w i u c s j e i m w ą k ę r ą w e l i ą w a r p i k ł i p . y r g y s i p e z r p , a w i c ś a ł w i a n o z c z s o r p u y z r p ę i s e i n a z s u r o p . y r g y s i p e z r p i y d a s a z e w o w a t s d o p i i k t e i k a r e i n a m y z r t : y w o ł o t s s i n e T e w o w a t s d o p d a n o P e w o w a t s d o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z a i n a z c u a n i c ś e r T i k ę r ą n a i m z e z ą k ę r ą w e l i ą w a r p ę k ł i p e j u ł z o k - ; m y n l o d i m y n r ó g z c ą r ; u k n u r e i k ą n a i m z e z i j e c ą j u ł z o k - l o k z s i h c y w o s a l k h c a k w y r g z o r w y z c i n t s e z c u ; i k w ó k t a i s j e i k s l o p a i c ę i n g ą i s o ; y r g y s i p e z r p a n z - a n z - - u b o m e b o s o p s i k ł i p e i c i b d o e z r g w e j u s o t s - ; m y n l o d z c ą r u b o m e b o s o p s ę k ł i p a j i b d o ; j e w o k t a i s i k ł i p z c e m e j u i z d ę s - ; ą k s r a k t a i s ę w a t s o p ą w o ł d i w a r p ć ą j y z r p fi a r t o p e c ą j u t ł a t z s k y r g i y w a b a z , a i n e z c i w ć : a w o k y z s o k a k ł i , i k ł i p z e b i ą k ł i p z u k s i o b o p ę i s a i n a z s u r o p i c ś o n t ę j e i m u P , u h c u r w i u c s j e i m w ą k ę r ą w e l i ą w a r p i k ł i p a i n a w o ł z o k - o k o d u t u z r , u h c u r w i u c s j e i m w i k ł i p u t y w h c i a i n a d o p . a w i c ś a ł w i a n o z c z s o r p u a r G . e i n o r b o w y r g , a z s ; z c ą r u b o i - - - m y n l o w e i s a z c w a t n a r d a w k i a t n a l a p w a r g ; e z r e w o r a n y d z a j ; y r g w ó s i p e z r p a g e z r t s e z r p ; u k a t a w i e i n o r b o w a r g e i s a z c w a c ę r k s i a z s u r , a d a i s w o w o ł d i w a r p ; a t n a l a p i a t n a r d a w k w a r g z c ą r o n d e j u k o k s y w z a z s o k o d ą k ł i p a c u z r - ; h c y n ; y c i l o k o j e z s ż i l b j a n o p e w o r e w o r y d j a r a i w a r p u ; h c y n z c i l b u p h c a g o r d o p m e r e w o r ę i s a z s u r o p ; e w o r e w o r y d j a r i e z s e i p i k w ó r d ę w e j u z i n a g r o ; k e n a s m e i n a t s y z r o k y w z ę w a b a z e j u z i n a g r o - - - - e i c r o p s w y r g j e t s y z c e i n e z c a n z e i m u z o r - . u i c y ż w i . ; r e i g w ó s i p e z r p o g e i z d ę s i a c i b i k i ł u g e r h c y n o l a t s u a g e z r t s e z r p , a k i n d o w a z ę l o r ć i n ł e p fi a r t o p ; h c y w o t r o p s i h c y n j y c a e r k e r r e i g j e i n ś e z c w - - ; ć ę j a z d o - ż ó r w u k n y z c o p y w m y n n y z c w y z c i n t s e z c u - r a n , ; u k n y z c o p y w o g e n w y t k a h c y n o i n e i m y w y s i p e z r p ; u k o r h c a r o p h c y n y d a s a z a i w a m o - , a i c ś j e w ; e i n o r b o w a r g y s i p e z r p , e i n a c ę r k s , e i n a z s u r , e i n a d a i s w : e z r e w o r a n a d z a J . t n a l a p i t n a r d a w K - ę w , y r e c a p s : u k o r h c a r o p h c y n ż ó r y w a b a z , m y n l a r u t a n e i n e r e t w k e n y z c o p y w y n n y z C w y r g i y w a b a z , i k w ó r d . e w o r e w o r y d j a r , a n j y c a e r k e r a d z a j , e w o g o r d . ) e i n a r b o b y z r g ( e i s e l o p i k w ó r d ę w h c a k n a s a n a d z a j , a w o n e r e t a k y t e l t a , , u g e i n ś a n y r g i h c y w o g e i b h c a t , y t u z r , i k o k s , i g e i b : e w o n e r e t y w a b a z i a i n e z c i w Ć e w o w a t s d o p a n z - - y n o k o p , i g e i b z , i g e i b w , i g e i b o z s r a m , y d o h c d o p , a i c ś j e z . h c y n l a r u t a n d ó k z s e z r p e i n a j i m o i e i n a w - - - - - - - 13 - - - - - - - - - - - - w a b a z s a z c d o p ; ń e z c i w ć a i n a w y n o k y w s a z c d o p a w t s ń e z c e i p z e b y d a s a z a i w a m o e i n e r e t m y n d o r o n ż ó r w z a r o h c a r ó g w i j c a r u k e s a o m a s i i j c a r u k e s a e i n e z c a n z a i w a m o ę i s a i n a w o h c a z o g e n z c e i p z e b y d a s a z a i w a m o ; e i z d o l i u g e i n ś a n a n i o z s e i p : h c a g o r d o p ę i s a z s u r o p , ą d o w d a n ; m y n l a r u t a n e i n z c e i p z e b ; e z r e w o r m y n r e i m d a n b u l ą t ę i n h c i w z e z m o b o s o y c o m o p a l e i z d u e j c n e w k e s n o k e n l a j c n e t o p a i n e i m y w ; d e z r p y n o r h c o u k a r b m e i n e i n z c e n o ł s a n i z e c ą j a k i n y w m e i n e i b ę i z y w ; a i c y ż u b y r t o g e n z c i n e i g i h e i n i k t u k s a i n e i m y w d e z r p e c ę r ć y m y ż e l a n o g e z c a l d ; y t e l a o t z u i c ś j y w o p i , a i n ś a j y w m e i n e z d e j - a w o d o w o p s , w ó b ę z i ł e s ą i z d y b o r o h c a i n e i m y w ; j e n t s u y m a j y n e i g i h m e i k a r b e n h c a g o r d a n ę i s a i n a z s u r o p y d a s a z a i w a m o ; h c y n z c i l b u p ; u k s i o b a n i j e w o t r o p s i l a h a n k e d ą z r o p e j u w o h c a z - m y n r e i m d a n d e z r p y n o r h c o y b o s o p s a i w a m o - o p ę i s e i n a z s u r o p i e z r e w o r a n a d z a j a n z c e i p z e B . h c a r ó g w i . h c a g o r d ; ą g o n ą n a m a ł z ; j e t s i b o s o y n e i g i h y d a s a z e j u s o t s - u k d a p y z r p w a i n a w o p ę t s o p , m e i n a p a r d a z , m e i c r a t o z e z d e l o k u i c ś j y w o p i m e i n e z d e j d e z r p e c ę r e j y m - ; ę n z i l e i b a i n e i m z e i n n e i z d o c - ; j e n t s u y m a j ę n e i g i h o a b d - ; y t e l a o t z : h c y n z c i n e i g i h w ó g e i b a z h c y w o w a t s d o p e i n e z c a n Z . ń a m a ł z i ć ę i n h c i w z , ń e z c e l a k s , ń a p a r d a z , ć r a t o y n e i g i h , a ł a i c o g e ł a c a i c y m o g e n n e i z d o c , y t e l a o t z u i n a t s y z r o k s o p , m e i n e z d e j d e z r p k ą r a i c y m . y n z i l e i b y n a i m z j e n n e i z d o c , j e n t s u y m a j ; m e i y c o m o p a l e i z d u n e i n z c e n o ł s a n ; a ł a i c m e i n e z c e l a k s - . m y w o t r o p s u k s i o b a n i i l a s a n u k d ą z r o p e i n e z c a n Z m e i n e i n z c e n o ł s a n m y n r e i m d a n d e z r p a n o r h c O . ą r u t a r e p m e t ą k s i n i y d a s a z e w o w a t s d o P h c a t k e i b o h c y n ż ó r a n a w t s ń e z c e i p z e b y d a s a z ć a w y w o h c a z y ż e l a n o g e z c a l d , a i n ś a j y w ; h c y c ą z c i w ć u j o w z o r i e n z c e i p z e b m o k i n ś e i w ó r i e i b o s e j u z i n a g r o s a z c d o p a w t s ń e z c e i p z e b ; j e w o t r o p s i j c a z i l a w y r ; w a b a z e c s j e i m y d a s a z a i n ś a j y w ; h c y w o t r o p s a i n e z c i w ć h c y c ą j u n o k y w w ó g e l o k e j u r u k e s a - ń e z d ą z r u i u t ę z r p s e z a t s y z r o k e i n z c e i p z e b ; h c y w o h c u r ć ę j a z s a z c d o p ; i n l a w y ł p i e i n z c e i p z e b h c y w o t r o p s ; i k r ó g z h c a k n a s a n a ż d ż e j z e i n z c e i p z e b ; k e w a g z i l ś e z a t s y z r o k e i n z c e i p z e b ; i j c a r u k e s a o m a s y d a s a z e j u s o t s - ; h c y w o t r o p s ; e n z c y t s a n m i g - - - - - - w ó t k e i b o z a i n a t s y z r o k o g e n z c e i p z e b y w a t s d o P , j e w o t r o p s i l a h , o g e w o t r o p s a k s i o b : h c y w o t r o p s . i n l a w y ł p , i n w o ł i s y c i l o k o w w a b a z i ń e z c i w ć o d e c s j e i m e n z c e i p z e B . o g e w o t r o p s u t ę z r p s e z e i n a t s y z r o k e n z c e i p z e B . h c y c ą z c i w ć s a z c d o p i j c a r u k e s a o m a s i i j c a r u k e s a e i n e z c a n Z . h c y n z c y z fi ń e z c i w ć a n a d z a j , h c a t r a n , h c a k n a s a n d z a j z y n z c e i p z e B . k e w a g z i l ś e z e i n a t s y z r o k e n z c e i p z e B . h c a w ż y ł ą d o w d a n a w t s ń e z c e i p z e b a i n a w o h c a z y d a s a Z i j c a z i l a w y r s a z c d o p a w t s ń e z c e i p z e b y d a s a Z . u m o d i y ł o k z s . j e w o t r o p s u k e i w o d e i n d e i w o p d o a i n e z c i w ć a r e i b o d k s i o b , j e w o t r o p s i l a h z a t s y z r o k ; h c y w o h c u r : ń e z c U ć ę j a z s a z c d o p y n i l p y c s y d e i n e z c a n z e i m u z o r - a w t s ń e z c e i p z e b d a s a z h c y n o l a t s u a g e z r t s e z r p - : ń e z c U . h c y w o h c u r ć ę j a z e i s a z c w y n i l p y c s y d e i n e z c a n Z u j o w z o r i u k e i w o d h c i n d e i w o p d o ń e z c i w ć r ó b o D e w o w a t s d o p d a n o P e w o w a t s d o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z A T S I B O S O A N E I G I H I A N Z C Y Z I F Ć Ś O N W Y T K A A N Z C E I P Z E B . 4 Ł U D O M a i n a z c u a n i c ś e r T 14 e w o w a t s d o p d a n o P e w o w a t s d o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z a i n a z c u a n i c ś e r T y ż e l a n m y n z c y z fi u k ł i s y w o p o g e z c a l d , a i n ś a j y w ; j e t s i b o s o y n z i l e i b a i n a i n e i m z o g e n n e i z d o c ć ś o n z c e i n o k ; y c i n h c ó r p a i n a w a t s w o p y n y z c y z r p a i n e i m y w a i n d a s a z u - - ń e z c i w ć o d e w o t r o p s e i w u b o i j ó r t s a r e i b o d w ó k n u r a w z a r o a c s j e i m d o i c ś o n ż e l a z w ; m y n z c y z fi u k ł i s y w o p ą t s i b o s o ę n e i g i h e j u s o t s - - ; h c y n z c y r e f s o m t a ; i l e i p ą k ć y ż a z ; e w o m o d z a r o e n l o k z s a i n e z c z s e i m o p y z r t e i w . k e w y ż u ; e c z c e t p a j e d ż a k w ę i s ć a w o d j a n z y n n i w o p a i n a w o s o t s i k t u k s e n w y t a g e n a i n e i m y w i j c a u t y s w ę j z y c e d ą i n d e i w o p d o e j u m j e d o p e r ó t k ; y b o s o , i k e l i e w o k n u r t a p o i k d o r ś a i n e i m y w j e n n i a i c y ż b u l a i w o r d z a i n e ż o r g a z a i n a w o p ę t s o p y b o s o p s e w o w a t s d o p a i w a m o ; a i c y ż b u l a i w o r d z a i n e ż o r g a z i j c a u t y s w ; j e n l o k z s i k z c e t p a ć y ż u fi a r t o p . k e w y ż u e j u s o t s e i n - - - - ; e n l a r u t a n o k s i w o d o r ś o a b d a i w o r d z a l d a i c y ż a k s i w o d o r ś i c ś o t s y z c e i n e z c a n Z - - - - - h c y n ż ó r w h c y n z c y z fi ń e z c i w ć o d u j o r t s r ó b o D a i n e z r t e i w e i n e z c a n z e n z c i n e i g i h - o n t o w o r d Z . u k o r h c a r o p h c y n ż ó r w i h c a k n u r a w . m y n z c y z fi u k ł i s y w o p a n e i g i H . ń e z c z s e i m o p i j c a l y t n e w i . i g e l o k i i j c a u t y s w a i n a w o p ę t s o p y d a s a z e w o w a t s d o P o g e n s a ł w – a i c y ż b u l a i w o r d z a i n e ż o r g a z . y c o m o p j e z s w r e i p i k z c e t p a ć ś o t r a w a Z . a k e i w o ł z c e i w o r d z a n k e w y ż u w y ł p W . a k e i w o ł z c 15 e w o w a t s d o p d a n o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z T R O P S . 5 Ł U D O M e w o w a t s d o P e l o k z s w e w o t r o p s y d o w a z i y z e r p m i e j u z i n a g r o h c a k w y r g z o r h c y w o t r o p s w y z c i n t s e z c u - r o p s r e i g y s i p e z r p i y d a s a z e w o ł ó g e z c z s a i n e i m y w - y s i p e z r p i y d a s a z e w o w a t s d o p ; h c y w o t : ń e z c U ; h c y w o t r o p s r e i g a i n e i m y w h c y n a n z o p : ń e z c U z e r p m i i j c a z i n a g r o . h c y w o t r o p s r e i g h c y w o ł o p s e z y d a s a z i y s i p e z r P y d a s a z i y s i p e z r p e n o z c z s o r p U - o p a n i e i n i z d o r , e l o k z s w h c y w o t r o p s w ó d o w a z i . u k r ó w d ; a k i n d o w a z i l o r w h c y w o s a l k o g e w o t r o p s a w t c i n w e z a n a i g o l o n i m r e t a w o ł d i w a r P ; j e w o t r o p s i j c a z i l a w y r s a z c d o p r e i g w ó s i p e z r p i d a s a z h c y n o l a t s u ć a g e z r t s e z r p y ż e l a n o g e z c a l d , a i n ś a j y w ; ą w o t r o p s ą i g o l o n i m r e t ą w o ł d i w a r p ę i s e j u g u ł s o p i j c a u t y s h c y n ż ó r e i s a z c w i w o k i n w i c e z r p a g a m o p ; i m a g e l o k z u k r ó w d o p m y n s a ł w a n i ; u k s i o b a n h c y ł a i n t s i a z - o t r o p s a k i n w i c e z r p i o g e i z d ę s , a k i n d o w a z ę l o r i n ł e p - o t r o p s i j c a z i l a w y r e i c k a r t w a g e z r t s e z r p ; u i c y ż w y a l p r i a f ; y r g j e t s y z c d a s a z j e w d a s a z a g e z r t s e z r p i j c a z i l a w y r e i c k a r t w a k i n w i c e z r p e j u n a z s - ; u ł o p s e z m e i k n o ł z c m y n l a i z d e i w o p d o t s e j - . u i c y ż w i e i c r o p s w y a l p r i a f w ó d o w a z h c y n l o k z s , h c y w o s a l k n i m a l u g e r i m a r g o r P . u ł o p s e z m e d ę l g z w a k i n d o w a z ć ś o n l a i z d e i w o p d O . a i n a w o i z d ę s s a z c d o p d a s a z e i n a g e z r t s e z r P ; j e w o t r o p s e i c k a r t w a c i b i k i o g e i z d ę s , a k i n d o w a z i k z ą i w o b O . h c y n l a k o l i h c i k s w ó s i p e z r p ; o g e i z d ę s m o j z y c e d ę i s a i n a w o k d ą z r o p d o p z a r o r e i g i d a s a z a i n a w o t k e p s e r e i n e z c a n z e i m u z o r - , e w o s a l k y d o w a z e j u z i n a g r o ł ó p s w i e j u z i n a g r o d o m y n l o w e i s a z c w e w o t r o p s y d o w a z e j u z i n a g r o ; e n l o k z s ; o g e w i ; a i n a w o c i b k o g e n l a r u t l u k y d a s a z a i n ś a j y w - ; o g e i z d ę s m o j z y c e d ę i s e j u w o k d ą z r o p d o p j e n s a ł w y n y ż u r d m o k ; u z c e m m y n o z c ń o k a z i n d o w a z e j u k ę i z d o p a k i n w i c e z r p i - - ; y r g y s i p e z r p e j u t k e p s e r - ; y r g j e t s y z c y d a s a z a n z - - l o p : w ó c w o t r o p s h c y n t i b y w a k s i w z a n a i n e i m y w . j e w o t r o p s i j c a z i l a w y r ; i k u a n s a z c d o p m e i k y z ę j m y n l a r u t l u k ę i s e j u g u ł s o p - , a l a w y r a l d k e n u c a z s : y r g j e t s y z c u s k e d o k ć ś o m o j a n Z - e d ę i s e i n a w o k d ą z r o p d o p , w ó s i p e z r p e i n a w o t k e p s e r . ę r g ą n l ó p s w a z e i n a w o k ę i z d o p , o g e i z d ę s m o j z y c - l o k z s a z o p e i s a z c w o g e w o t r o p s a i c y ż e i n a w o z i n a g r O . i m a g e l o k z , e i n i z d o r w , u k r ó w d o p m y n s a ł w a n : m y n . e n l o k z s y z d ę i m , e n l o k z s , e w o s a l k y d o w a Z - e r z . y c w o t r o p s i n t i b y W y c w o t r o p s i n l a k o l i n t i b y W . h c y w o t r o p s w ó d o w a z . a i n a w o c i b i k y d a s a Z . i k s l o P z i u n o i g . h c y w o t r o p s - - - - - - - - - - - - a i n a z c u a n i c ś e r T 16 e w o w a t s d o p d a n o P * a i n z c u a i c ę i n g ą i s o e n o ż o ł a Z e w o w a t s d o P C E I N A T . 6 Ł U D O M a i n a z c u a n i c ś e r T ; m e r o b y z r p z e n z c i m t y r a i n e z c i w ć e j u n o k y w - j e n ż ó r o d ę j c a z i w o r p m i ą w o h c u r e j u n o k y w ; m t y r y n o l ś e r k o w u h c u r y m r o f e n ż ó r y z c ą ł - - - o z c a n z y w u m t y r o d y h c u r e j o w s e j u w o s o t s o d ; m y n j y s u k r e p m e t n e m u r t s n i o g e n ; e n z c i m t y r a i n e z c i w ć e j u n o k y w . e i m t y r m y n o l ś e r k o w u h c u r m r o f . m y n j y s u k r e p m e t n e m u r t s n i h c y n ż ó r e i n e z c ą Ł y n o z c a n z y w h c u R . i k y z ; i k y z u m a r e n t r a p w ó h c u r o d e n s a ł w y h c u r e j u w o s o t s o d a r e n t r a p w ó h c u r u m t y r o d w ó h c u r h c y n s a ł w e i n a w o s o t s o D : ń e z c U : ń e z c U - u m z e b i e c y z u m y z r p m e r o b y z r p z e n z c i m t y r a i n e z c i w Ć - - - - - - - t r a p w ó h c u r o d y h c u r e n s a ł w e j u w o s o t s o d e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w ć e i n d e i w o p d o a r e i b o d ; i k y z u m j e n o l ś e r k o o d e i w a b a z a n ę i s a i n a w o h c a z y d a s a z a i n ś a j y w ; m y n l o w e i s a z c w k i b o r e a a i w a r p u ; y w o d u l c e i n a t y n a r b y w z a r o a z e n o l o p y z c ń a t - - - - - ; i k r e n - a r b y w o d ą w o h c u r ę j c a z i w o r p m ; u g e i b w i u z s r a m w i e j u n o k y w ; i k y z u m j e n ; e c y z u m y z r p e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w ć e j u n o k y w o g e n l o w o d y r u g fi i i k o r k e t s o r p e j u n o k y w ; e w o k e t o k s y d e c ń a t y z c ń a t - ; a c ń a t . a z e n o l o p − o g e w o d o r a n a c ń a t y r u g fi i i k o r k e t s o r P . k i n o k , a k l o p , k e r e b o : e n l a n o i g e r e c ń a t e t s o r P . i k i m t y r y t n e m e l E . i k y z u m j e n a r b y w o d . e c y z u m y z r p a w o h c u r a j c a z i w o r p m e c ą j u t ł a t z s k a i n e z c i w Ć I . u g e i b w i u z s r a m w . e w o k e t o k s y d e c ń a T . k i b o r e A . e c e t o k s y d i j e n z c e n a t - a b a z a n ę i s ć a w o h c a z y ż e l a n k a j , a i n ś a j y w - . e c e t o k s y d i j e n z c e n a t e i w . e c e t o k s y d i j e n z c e n a t e i w a b a z a n e i n a w o h c a z e i n d e i w o p d O e w o w a t s d o p d a n o p a i c ę i n g ą i s O . a i n z c u o g e d ż a k a l d e w o k z ą i w o b o ą s i j e w o m a r g o r p y w a t s d o p ć ś e r t ą i w o n a t s m y w o w a t s d o p e i m o i z o p a n a i n z c u a i c ę i n g ą i s O * . u k o r c e i n o k b u l r t s e m e s a n y n e c o i w o i n z c u a i n e z s ż y w d o p o d ę w a t s d o p ć i w o n a t s ą g o m i ą w o m a r g o r p ę w a t s d o p a z o p ą j a z c a r k y w 17
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Program nauczania wychowania fizycznego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: