Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00481 011521 20297070 na godz. na dobę w sumie
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w branży IT. Wydanie III - ebook/pdf
Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w branży IT. Wydanie III - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9864-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> biznes it >> kompetencje osobiste
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Przewodnik dla poszukujących pracy!

Rozmowa rekrutacyjna to ten rodzaj spotkania, który wywołuje stres nawet u najbardziej odpornych. Podchwytliwe pytania, zadania do rozwiązania, skomplikowane testy dotyczące spraw technicznych oraz nierzadko kilkugodzinny dialog wymagają dużej odporności i wiedzy. Zastanawiasz się, jak przygotować się do tej rozmowy? Na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi, ale wszystkie znajdziesz w tej książce!

Ta lektura doskonale przygotuje Cię do kolejnej rozmowy rekrutacyjnej. Na samym początku dowiesz się, jak szukać ofert pracy oraz jak rozpocząć proces ubiegania się o wybrane stanowisko. W kolejnych rozdziałach zaznajomisz się z różnymi problemami programistycznymi oraz podejściami do ich rozwiązywania. Zobacz, czym mogą próbować Cię zaskoczyć rekruterzy w obszarach związanych z listami, drzewami, grafami i rekurencją. Poznaj najczęściej pojawiające się pytania dotyczące wzorców projektowych, programowania obiektowego oraz baz danych. Książka ta jest obowiązkową lekturą dla wszystkich osób chcących pomyślnie przejść proces rekrutacji na wymarzone stanowisko!

Dzięki tej książce:

Lektura obowiązkowa przed rozmową rekrutacyjną!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Programming Interviews Exposed: Secrets to Landing Your Next Job, Third Edition Tłumaczenie: Łukasz Piwko ISBN: 978-83-246-9861-5 Copyright © 2013 by John Wiley Sons, Inc., Indianapolis, Indiana. All Rights Reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning or otherwise without either the prior written permission of the Publisher. The Wrox Brand trade dress is a trademark of John Wiley Sons, Inc. in the United States and/or other countries. Used by permission. Wiley, the Wiley logo, Wrox, the Wrox logo, Wrox Programmer to Programmer, and related trade dress are trademarks or registered trademarks of John Wiley Sons, Inc. and/or its affiliates, in the United States and other countries, and may not be used without written permission. All other trademarks are the property of their respective owners. John Wiley Sons, Inc., is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Translation copyright © 2015 by Helion S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/rokwpr Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci O AUTORACH O KOREKTORACH MERYTORYCZNYCH PODZI(cid:125)KOWANIA PRZEDMOWA WPROWADZENIE ROZDZIA(cid:146) 1. ZANIM ZACZNIESZ SZUKA(cid:109) Poznaj samego siebie Poznaj rynek Podstawowe informacje o rynku Outsourcing Rozwijanie atrakcyjnych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci Doprowadzaj projekty do ko(cid:241)ca Zadbaj o swój profil internetowy Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 2. PROCES UBIEGANIA SI(cid:125) O PRAC(cid:125) Znajdowanie firm i kontaktowanie si(cid:218) z nimi Szukanie firm Polecanie Wspó(cid:239)praca z (cid:239)owcami g(cid:239)ów Bezpo(cid:258)redni kontakt z firm(cid:200) Targi pracy 13 15 17 19 23 27 27 29 29 30 31 32 32 34 35 35 35 36 36 37 38 Kup książkęPoleć książkę 6 | SPIS TRE (cid:165)CI Przebieg kwalifikacji Rozmowy przesiewowe Rozmowy kwalifikacyjne w siedzibie firmy Strój Rola rekrutera Oferty i negocjowanie Jak sobie radzi(cid:202) z presj(cid:200) wywieran(cid:200) przez rekrutera? Negocjowanie wynagrodzenia Przyjmowanie i odrzucanie oferty Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 3. RÓ(cid:191)NE PODEJ(cid:165)CIA DO PROBLEMÓW PROGRAMISTYCZNYCH Proces Scenariusz Problemy Jakich j(cid:218)zyków programowania u(cid:285)ywa(cid:202)? Kluczem jest interaktywno(cid:258)(cid:202) Rozwi(cid:200)zywanie problemów Podstawowe kroki Co robi(cid:202), gdy si(cid:218) utknie? Analizowanie rozwi(cid:200)zania Zastosowanie notacji du(cid:285)ego O Dzia(cid:239)anie notacji du(cid:285)ego O Najlepszy, (cid:258)redni i najgorszy przypadek Optymalizacja a notacja du(cid:285)ego O Jak analizowa(cid:202) algorytmy przy u(cid:285)yciu notacji du(cid:285)ego O? Który algorytm jest lepszy? Analizowanie zu(cid:285)ycia pami(cid:218)ci Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 4. LISTY POWI(cid:107)ZANE Dlaczego listy powi(cid:200)zane? Rodzaje list powi(cid:200)zanych Listy powi(cid:200)zane jednostronnie Listy powi(cid:200)zane dwustronnie Listy cykliczne Podstawowe operacje na listach powi(cid:200)zanych Zapami(cid:218)tywanie elementu pocz(cid:200)tkowego Przegl(cid:200)danie listy Wstawianie i usuwanie elementów Zadania zwi(cid:200)zane z listami powi(cid:200)zanymi Implementacja stosu Obs(cid:239)ugiwanie wska(cid:283)nika do ogona listy powi(cid:200)zanej B(cid:239)(cid:218)dy w funkcji removeHead Zwracanie elementu listy o okre(cid:258)lonym numerze od ko(cid:241)ca Sp(cid:239)aszczanie listy Przywracanie sp(cid:239)aszczonej listy do pierwotnego stanu NULL lub cykl Podsumowanie 38 38 39 39 40 41 41 41 42 43 45 45 46 46 47 47 48 48 50 50 51 52 53 53 54 54 55 55 57 57 58 58 59 60 60 60 62 62 64 64 69 73 75 77 80 82 84 Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:146) 5. DRZEWA I GRAFY Drzewa Drzewa binarne Binarne drzewa poszukiwa(cid:241) Sterty Typowe sposoby przeszukiwania Metody przegl(cid:200)dania drzew Grafy Zadania dotycz(cid:200)ce drzew i grafów Wysoko(cid:258)(cid:202) drzewa Przegl(cid:200)danie wzd(cid:239)u(cid:285)ne Przegl(cid:200)danie wzd(cid:239)u(cid:285)ne bez rekurencji Najni(cid:285)szy wspólny przodek Przekszta(cid:239)canie drzewa binarnego w stert(cid:218) Niezrównowa(cid:285)one binarne drzewo poszukiwa(cid:241) Sze(cid:258)(cid:202) stopni od Kevina Bacona Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 6. TABLICE I (cid:146)A(cid:148)CUCHY Tablice J(cid:218)zyki C i C++ Java C# JavaScript (cid:146)a(cid:241)cuchy C C++ Java C# JavaScript Problemy dotycz(cid:200)ce tablic i (cid:239)a(cid:241)cuchów Znajdowanie pierwszego niepowtarzaj(cid:200)cego si(cid:218) znaku Usuwanie okre(cid:258)lonych znaków Odwracanie kolejno(cid:258)ci s(cid:239)ów w (cid:239)a(cid:241)cuchu Konwersje mi(cid:218)dzy liczbami ca(cid:239)kowitymi i (cid:239)a(cid:241)cuchami Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 7. REKURENCJA Istota rekurencji Problemy rekurencyjne Wyszukiwanie binarne Permutacje (cid:239)a(cid:241)cucha Kombinacje (cid:239)a(cid:241)cucha S(cid:239)owa telefoniczne Podsumowanie Spis tre(cid:258)ci | 7 87 87 89 90 92 92 93 94 95 95 96 97 99 100 103 105 109 111 111 112 113 113 114 114 115 115 116 117 117 117 117 120 123 127 131 133 133 136 137 139 141 144 148 Kup książkęPoleć książkę 8 | SPIS TRE (cid:165)CI ROZDZIA(cid:146) 8. SORTOWANIE Algorytmy sortuj(cid:200)ce Sortowanie przez wybieranie Sortowanie przez wstawianie Szybkie sortowanie Sortowanie przez scalanie Problemy dotycz(cid:200)ce sortowania Najlepszy algorytm sortowania Stabilne sortowanie przez wybieranie Sortowanie przy u(cid:285)yciu wielu kluczy Spraw, by sortowanie by(cid:239)o stabilne Optymalizacja szybkiego wyszukiwania Sortowanie nale(cid:258)ników Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 9. WSPÓ(cid:146)BIE(cid:191)NO(cid:165)(cid:109) Podstawowe poj(cid:218)cia wielow(cid:200)tkowo(cid:258)ci W(cid:200)tki W(cid:200)tki systemowe i w(cid:200)tki u(cid:285)ytkownika Monitory i semafory Zakleszczenia Przyk(cid:239)ad u(cid:285)ycia w(cid:200)tków Problemy dotycz(cid:200)ce wspó(cid:239)bie(cid:285)no(cid:258)ci Aktywne oczekiwanie Producent i konsument Ucztuj(cid:200)cy filozofowie Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 10. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Podstawy Klasy i obiekty Dziedziczenie i polimorfizm Konstrukcja i destrukcja obiektów Problemy dotycz(cid:200)ce programowania obiektowego Interfejsy i klasy abstrakcyjne Metody wirtualne Wielodziedziczenie Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 11. WZORCE PROJEKTOWE Czym s(cid:200) wzorce projektowe? Po co s(cid:200) wzorce projektowe? Wzorce projektowe na rozmowach kwalifikacyjnych Najcz(cid:218)(cid:258)ciej u(cid:285)ywane wzorce projektowe Wzorce kreacyjne Wzorce czynno(cid:258)ciowe Wzorce strukturalne 149 149 150 151 152 154 155 155 158 160 161 163 166 168 169 169 169 170 170 171 172 174 174 176 178 182 183 183 183 184 185 186 186 188 189 190 191 191 191 192 192 193 195 196 Kup książkęPoleć książkę Problemy zwi(cid:200)zane z wzorcami projektowymi Implementacja Singletonu Dekorator kontra dziedziczenie Wydajne aktualizacje Obserwatora Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 12. BAZY DANYCH Podstawowe wiadomo(cid:258)ci o bazach danych Relacyjne bazy danych SQL Transakcje w bazach danych Problemy dotycz(cid:200)ce baz danych Proste zadanie z u(cid:285)yciem j(cid:218)zyka SQL Baza danych firmowych i pracowniczych Znajdowanie najwi(cid:218)kszej warto(cid:258)ci bez u(cid:285)ycia funkcji agregacyjnych Logika trójwarto(cid:258)ciowa Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 13. OPERACJE GRAFICZNE I NA BITACH Grafika Szperanie przy bitach Binarne uzupe(cid:239)nienie dwójkowe Operatory bitowe Optymalizacja wydajno(cid:258)ci przy u(cid:285)yciu operatorów przesuni(cid:218)cia Problemy graficzne Jedna ósma okr(cid:218)gu Nak(cid:239)adanie si(cid:218) prostok(cid:200)tów Problemy dotycz(cid:200)ce szperania przy bitach Big-endian czy little-endian Liczba jedynek Podsumowanie Spis tre(cid:258)ci | 9 196 196 199 200 200 201 201 201 202 206 207 207 207 209 211 212 213 213 214 214 215 216 216 217 219 222 222 224 227 ROZDZIA(cid:146) 14. (cid:146)AMIG(cid:146)ÓWKI DOTYCZ(cid:107)CE MIERZENIA, LICZENIA I PORZ(cid:107)DKOWANIA 229 Rozwi(cid:200)zywanie zagadek Docieraj do sedna problemu Nie daj si(cid:218) przyt(cid:239)oczy(cid:202) Strze(cid:285) si(cid:218) prostych problemów Problemy szacunkowe (cid:146)amig(cid:239)ówki Liczenie otwartych schowków Trzy prze(cid:239)(cid:200)czniki Przechodzenie przez most Ci(cid:218)(cid:285)ka kulka Liczba stacji benzynowych w USA Podsumowanie 229 230 231 232 232 233 233 235 236 238 243 244 Kup książkęPoleć książkę 10 | SPIS TRE (cid:165)CI ROZDZIA(cid:146) 15. (cid:146)AMIG(cid:146)ÓWKI GRAFICZNE I PRZESTRZENNE Najpierw to narysuj Zadania graficzne i przestrzenne (cid:146)ód(cid:283) i dok Liczenie kostek Lis i kaczka Pal(cid:200)ce si(cid:218) lonty Uciekanie przed poci(cid:200)giem Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 16. PYTANIA MERYTORYCZNE Przygotowanie Problemy C++ a Java Klasy zaprzyja(cid:283)nione Przekazywanie argumentów Makra i funkcje inline Dziedziczenie Automatyczne usuwanie nieu(cid:285)ywanych obiektów Aplikacje 32-bitowe a aplikacje 64-bitowe Wydajno(cid:258)(cid:202) sieci Bezpiecze(cid:241)stwo aplikacji sieciowych Kryptografia Tablice mieszaj(cid:200)ce a binarne drzewa poszukiwa(cid:241) Podsumowanie ROZDZIA(cid:146) 17. PYTANIA NA TEMATY NIETECHNICZNE Po co zadawane s(cid:200) nietechniczne pytania? Pytania Co chcia(cid:239)by Pan robi(cid:202)? Jaki jest Pana ulubiony j(cid:218)zyk programowania? Jaki styl pracy Pan preferuje? Co mo(cid:285)e Pan powiedzie(cid:202) o swoim do(cid:258)wiadczeniu zawodowym? Jakie s(cid:200) Pana cele zawodowe? Czemu chce Pan zmieni(cid:202) prac(cid:218)? Jakich zarobków Pan oczekuje? Ile wcze(cid:258)niej Pan zarabia(cid:239)? Dlaczego uwa(cid:285)a Pan, (cid:285)e powinni(cid:258)my Pana zatrudni(cid:202)? Dlaczego chce Pan pracowa(cid:202) w tej firmie? Czy ma Pan jakie(cid:258) pytania? Podsumowanie DODATEK A. CV CV in(cid:285)yniera Przyk(cid:239)ad s(cid:239)abego CV Sprzedaj siebie Pisz zwi(cid:218)(cid:283)le Zamie(cid:258)(cid:202) tylko wa(cid:285)ne informacje Pisz przejrzy(cid:258)cie i b(cid:200)d(cid:283) konkretny 245 245 246 246 248 251 252 254 256 257 257 258 259 259 260 261 263 263 265 265 266 268 269 269 271 271 272 272 273 274 274 274 274 275 277 277 278 278 278 279 279 279 283 283 284 285 Kup książkęPoleć książkę Uwzgl(cid:218)dnij tylko najwa(cid:285)niejsze informacje Zastosuj odwrotn(cid:200) chronologi(cid:218) Wykonaj korekt(cid:218) Poprawiony przyk(cid:239)ad Mened(cid:285)erzy i starsi programi(cid:258)ci Dostosuj CV do stanowiska, o które si(cid:218) ubiegasz Przyk(cid:239)adowe CV PODSUMOWANIE SKOROWIDZ Spis tre(cid:258)ci | 11 286 286 287 287 289 295 295 299 301 Kup książkęPoleć książkę 12 | SPIS TRE (cid:165)CI Kup książkęPoleć książkę Programowanie obiektowe Większość profesjonalnych programistów używa obiektowych języków programowania, takich jak Java, C# czy C++. Nawet język JavaScript, mimo że nie jest obiektowy, ma pewne cechy obiektowych języków programowania pod postacią obiektów prototypowych i sprytnego wykorzystania definicji funkcji. Dlatego każdy kandydat na rozmowie kwalifikacyjnej powinien dobrze rozumieć zasady programowania obiektowego. PODSTAWY Korzenie obiektowych technik programowania sięgają kilkadziesiąt lat wstecz, do takich języków jak Simula i Smalltalk. Programowanie obiektowe stało się tematem wielu opracowań naukowych od czasu, gdy aktywni programiści zaczęli powszechnie z niego korzystać. Klasy i obiekty Istnieje wiele sposobów i nie ma pełnej zgody co do tego, jak opisać i zdefiniować obiektowość jako technikę programowania, ale wszyscy zgodnie mówią o klasach i obiektach. Klasa to abstrakcyjna definicja czegoś, co ma atrybuty (czasami nazywane własnościami lub stanami) i wzorce zachowań (możliwości lub metody). Obiekt to konkretny egzemplarz klasy, który ma własny stan niepowiązany ze stanami innych egzemplarzy tej klasy. Poniżej znajduje się definicja klasy punktu będącego parą liczb całkowitych reprezentujących wartości x i y w kartezjańskim układzie współrzędnych. public class Point { private int x; private int y; public Point( int x, int y ){ this.x = x; this.y = y; } public Point( Point other ){ x = other.getX(); y = other.getY(); } Kup książkęPoleć książkę 184 | ROZDZIA (cid:146) 10. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE public int getX(){ return x; } public int getY(){ return y; } public Point relativeTo( int dx, int dy ){ return new Point( x + dx, y + dy ); } public String toString(){ StringBuffer b = new StringBuffer(); b.append( ( ); b.append( x ); b.append( , ); b.append( y ); b.append( ) ); return b.toString(); } } Aby reprezentować dowolny punkt, należy utworzyć egzemplarz klasy Point przy użyciu odpowiednich wartości. Point p1 = new Point( 5, 10 ); Point p2 = p1.relativeTo( -5, 5 ); System.out.println( p2.toString() ); // Drukuje (0,15). Ten prosty przykład jest ilustracją jednej z podstawowych zasad programowania obiektowego — hermetyzacji, czyli ukrywania szczegółów implementacji. Dziedziczenie i polimorfizm Dwa inne, bardzo ważne pojęcia obiektowości to dziedziczenie i polimorfizm, które są ściśle spokrewnione. Dziedziczenie polega na tym, że można zdefiniować klasę jako zmodyfikowaną lub bardziej wyspecjalizowaną wersję innej klasy. Gdy klasa B dziedziczy po klasie A (w niektórych językach programowania, np. Javie, oznacza się to słowem kluczowym extends), klasa A jest rodzicem klasy B lub jej klasą bazową albo nadklasą, natomiast klasa B jest podklasą lub klasą podrzędną klasy A. Wszystkie zachowania zdefiniowane w klasie A znajdują się też w klasie B, chociaż mogą być nieco zmienione. Egzemplarza klasy B można nawet użyć wszędzie tam, gdzie można zastosować egzemplarz klasy A. Polimorfizm to możliwość dostarczania wielu implementacji zachowania i wybierania jednej z nich na podstawie kontekstu. Przykładowo klasa może zawierać definicje dwóch wersji jednej metody, z których każda przyjmuje inne parametry wywołania. Ta sama metoda może też być zdefiniowana zarówno w nadklasie, jak i podklasie, przy czym ta druga przesłania pierwszą w przypadku wywołań na obiektach podklasy. Wybór metody do wywołania może odbywać się podczas kompilacji kodu lub działania programu. Klasycznym przykładem przywoływanym przy objaśnianiu dziedziczenia i polimorfizmu jest implementacja biblioteki kształtów geometrycznych używanej w aplikacji do rysowania wektorowego. Na szczycie hierarchii znajduje się klasa o nazwie Shape zawierająca definicje cech wspólnych wszystkich kształtów. public abstract class Shape { protected Point center; protected Shape( Point center ){ this.center = center; } public Point getCenter(){ return center; // Ponieważ punkt jest niezmienny. } Kup książkęPoleć książkę Konstrukcja i destrukcja obiektów | 185 public abstract Rectangle getBounds(); public abstract void draw( Graphics g ); } Następnie można zdefiniować specjalne podklasy Rectangle (prostokąt) i Ellipse (elipsa). public class Rectangle extends Shape { private int h; private int w; public Rectangle( Point center, int w, int h ){ super( center ); this.w = w; this.h = h; } public Rectangle getBounds(){ return this; } public int getHeight(){ return h; } public int getWidth(){ return w; } public void draw( Graphics g ){ .... // Kod rysujący prostokąt. } } public class Ellipse extends Shape { private int a; private int b; public Ellipse( Point center, int a, int b ){ super( center ); this.a = a; this.b = b; } public Rectangle getBounds(){ return new Rectangle( center, a * 2, b * 2 ); } public int getSemiMajorAxis(){ return a; } public int getSemiMinorAxis(){ return b; } public void draw( Graphics g ){ .... // Kod rysujący elipsę. } } Klasy Rectangle i Ellipse można jeszcze dalej wyspecjalizować przez utworzenie ich podklas Square (kwadrat) i Circle (koło). Mimo że w bibliotece może być zdefiniowanych wiele kształtów, część aplikacji rysująca te figury nie jest skomplikowana. void paintShapes( Graphics g, List Shape shapes ){ for( Shape s : shapes ){ s.draw( g ); } } Aby dodać nowy kształt do biblioteki, wystarczy utworzyć podklasę jednej z istniejących klas i zaimplementować w niej różnice. KONSTRUKCJA I DESTRUKCJA OBIEKTÓW Obiekty są egzemplarzami klas. Tworzenie obiektu nazywa się konstrukcją obiektu. W procesie tym wywołuje się metodę klasy zwaną konstruktorem. Konstruktor inicjuje stan obiektu, Kup książkęPoleć książkę 186 | ROZDZIA (cid:146) 10. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE co zazwyczaj wymaga wywołania (jawnie lub niejawnie) konstruktorów klas nadrzędnych, aby te zainicjowały swoją część stanu obiektu. Niszczenie obiektów jest trochę bardziej skomplikowane od ich tworzenia. W języku C++ wywołuje się w tym celu funkcję zwaną destruktorem, której zadaniem jest skasowanie stanu obiektu. Destruktory są wywoływane automatycznie, gdy obiekt wychodzi poza zakres dostępności lub w wyniku użycia operatora delete służącego do usuwania dynamicznie utworzonych obiektów — ważne jest zapamiętywanie obiektów, aby uniknąć wycieków pamięci. Natomiast w językach, takich jak C# i Java, nieużywane obiekty znajduje i usuwa mechanizm zwany śmieciarką (ang. garbage collector). W takim przypadku czas i miejsce (często dzieje się to w osobnym wątku zdefiniowanym przez system) destrukcji są poza kontrolą aplikacji. Opcjonalnie system może wywołać metodę finalizującą przed destrukcją obiektu, aby dać mu szansę na samooczyszczenie, zanim go ostatecznie zniszczy. (W językach C# i Java obiekt może się „wskrzesić” w finalizatorze). PROBLEMY DOTYCZ(cid:107)CE PROGRAMOWANIA OBIEKTOWEGO Zadania związane z programowaniem obiektowym najczęściej skupiają się na samych pojęciach obiektowości, zwłaszcza na kwestiach dotyczących języków programowania używanych w firmie. Interfejsy i klasy abstrakcyjne PROBLEM Czym ró(cid:285)ni si(cid:218) interfejs od klasy abstrakcyjnej w programowaniu obiektowym? Odpowiedź na to pytanie zależy od języka programowania, ale można przedstawić ogólne definicje. (cid:190) Interfejs zawiera deklaracje zestawu powiązanych metod, poza jakąkolwiek klasą. (cid:190) Klasa abstrakcyjna to niekompletna definicja klasy, zawierająca deklaracje wszystkich metod, ale niezawierająca wszystkich definicji. Zatem interfejs definiuje interfejs programistyczny (ang. application programming interface — API) niezależny od jakiejkolwiek hierarchii klas. Interfejsy są najważniejsze w językach programowania obsługujących tylko pojedyncze dziedziczenie, czyli takich, w których klasa może bezpośrednio dziedziczyć tylko po jednej innej klasie. Mówi się, że klasa zawierająca wszystkie metody opisane w interfejsie implementuje ten interfejs. Klasa abstrakcyjna, w odróżnieniu od interfejsu, jest właściwą klasą, tzn. może zawierać dane składowe i definicje metod oraz może być podklasą. Jednak, w odróżnieniu od klasy konkretnej (nieabstrakcyjnej), klasa abstrakcyjna nie zawiera definicji niektórych metod, które są pozostawione do zaimplementowania w jej podklasach. W związku z tym nie można utworzyć egzemplarza klasy abstrakcyjnej — można tylko budować egzemplarze jej konkretnych podklas. Interfejs jest równoznaczny z klasą abstrakcyjną bez danych składowych i definicji metod. W języku C++ tak właśnie definiuje się interfejsy: deklaruje się klasę bez danych składowych i zawierającą tylko funkcje czysto wirtualne. Oto przykład. Kup książkęPoleć książkę Problemy dotycz(cid:200)ce programowania obiektowego | 187 class StatusCallback { public: virtual void updateStatus( int oState, int nState ) = 0; } Klasa implementuje taki interfejs przez dziedziczenie po nim i dostarczenie definicji zadeklarowanej w nim metody. class MyClass : SomeOtherClass, StatusCallback { public: void updateStatus( int oState, int nState ){ if( nState oState ){ ..... // Robi coś. } } .... // Reszta klasy. } W Javie interfejsy definiuje się przy użyciu słowa kluczowego interface. public interface StatusCallback { void updateStatus( int oState, int nState ); } Taki interfejs można następnie zaimplementować w klasie. public class MyClass implements StatusCallback { public void updateStatus( int oState, int nState ){ if( nState oState ){ ..... // Robi coś. } } .... // Reszta klasy. } W językach programowania obsługujących zarówno interfejsy, jak i klasy abstrakcyjne często tworzy się domyślne implementacje interfejsów w klasach abstrakcyjnych. Przykładowo poniższy interfejs: public interface XMLReader { public XMLObject fromString( String str ); public XMLObject fromReader( Reader in ); } może mieć następującą domyślną implementację: public abstract class XMLReaderImpl implements XMLReader { public XMLObject fromString( String str ){ return fromReader( new StringReader( str ) ); } public abstract XMLObject fromReader( Reader in ); } Programista, który chce zaimplementować interfejs XMLReader, mógłby utworzyć podklasę klasy XMLReaderImpl (prawdopodobnie jako klasę zagnieżdżoną) i zaimplementować tylko jedną metodę zamiast dwóch. Ogólnie rzecz biorąc, klasy abstrakcyjne są przydatne, gdy wyprowadzane z nich podklasy są bardziej wyspecjalizowanymi typami klasy bazowej (pozostają w relacji jest), zwłaszcza gdy w klasie abstrakcyjnej istnieje jakaś wspólna funkcjonalność (np. dane składowe albo definicje metod), z której mogą korzystać klasy pochodne. Interfejsy są przydatne wtedy, kiedy trzeba zapewnić, aby niepowiązane klasy umożliwiały wywoływanie koncepcyjnie powiązanych funkcji w taki sam sposób, ale implementacja tej funkcjonalności może znacznie się różnić między tymi klasami. Kup książkęPoleć książkę 188 | ROZDZIA (cid:146) 10. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Metody wirtualne PROBLEM Czym s(cid:200) metody wirtualne? Do czego s(cid:239)u(cid:285)(cid:200)? W programowaniu obiektowym klasy potomne mogą przesłaniać (przedefiniowywać) metody zdefiniowane w klasach nadrzędnych. Jeśli metoda jest wirtualna, definicja metody do wywołania jest określana w czasie działania programu na podstawie typu (klasy) obiektu, na którym została wywołana. W Javie wirtualne są wszystkie metody niestatyczne, ale w językach C# i C++ deklaruje się je przy użyciu słowa kluczowego virtual — domyślnie tworzone są metody niewirtualne. Jeżeli metoda nie jest wirtualna, definicja do wywołania jest wybierana w czasie kompilacji na podstawie typu referencji (albo wskaźnika). Łatwiej to zrozumieć na konkretnych przykładach. Spójrz na poniższe trzy klasy w języku C++. class A { public: void print() { cout A ; } } class B : A { public: void print() { cout B ; } } class C : B { public: void print() { cout C ; } } Ponieważ funkcja print nie jest wirtualna, to, która wersja zostanie wywołana, zależy od typu użytego w czasie kompilacji. A *a = new A(); B *b = new B(); C *c = new C(); a- print(); // A b- print(); // B c- print(); // C ((B *)c)- print(); // B ((A *)c)- print(); // A ((A *)b)- print(); // A Gdyby funkcja print była wirtualna: class A { public: virtual void print() { cout A ; } } class B : A { public: virtual void print() { cout B ; } } class C : B { public: virtual void print() { cout C ; } } to wybór definicji do wywołania zostałby podjęty na podstawie typu użytego w czasie wykonywania: A *a = new A(); B *b = new B(); C *c = new C(); Kup książkęPoleć książkę Problemy dotycz(cid:200)ce programowania obiektowego | 189 a- print(); // A b- print(); // B c- print(); // C ((B *)c)- print(); // C ((A *)c)- print(); // C ((A *)b)- print(); // B Metody wirtualne są mechanizmem wykorzystywanym w polimorfizmie: umożliwiają w jednym wywołaniu metody wywoływanie różnych definicji metod w zależności od tego, do jakiej klasy należy obiekt. W wersji w języku C++ klasy Shape przedstawionej na początku tego rozdziału metoda draw musiałaby być zdefiniowana jako wirtualna, aby metoda paintShapes — która uzyskuje dostęp do obiektów jako referencji typu Shape — mogła działać. Specjalnym rodzajem metody wirtualnej w języku C++ jest tzw. funkcja czysto wirtualna, czyli funkcja zadeklarowana, ale celowo niezdefiniowana. (Wprawdzie w języku C++ istnieje możliwość zadeklarowania w klasie funkcji czysto wirtualnej i jednocześnie jej zdefiniowania, ale definicję tę można wywołać tylko w podklasie. Jeśli potrzebujesz czegoś skomplikowanego, język C++ jest w sam raz dla Ciebie). Każda klasa zawierająca funkcję czysto wirtualną lub dziedzicząca taką funkcję i jej niedefiniująca jest klasą abstrakcyjną. (W Javie i C# odpowiednikiem funkcji czysto wirtualnych są metody abstrakcyjne). Funkcje wirtualne nie są darmowe. Wywołanie takiej funkcji prawie zawsze trwa dłużej niż normalnej, ponieważ trzeba znaleźć adres odpowiedniej funkcji w tablicy. Ponadto tablica ta również zajmuje niewielką ilość pamięci. Mimo to, w większości aplikacji narzut funkcji wirtualnych jest tak mały, że nieistotny. Wielodziedziczenie PROBLEM Dlaczego w j(cid:218)zykach C# i Java zabronione jest bezpo(cid:258)rednie dziedziczenie po wielu klasach? W języku C++ klasa może dziedziczyć (pośrednio i bezpośrednio) po więcej niż jednej klasie i nazywa się to wielodziedziczeniem (ang. multiple inheritance). Natomiast w językach C# i Java klasa może bezpośrednio dziedziczyć tylko po jednej klasie i nazywa się to dziedziczeniem pojedynczym (ang. single inheritance). Wielodziedziczenie to technika umożliwiająca tworzenie klas zawierających cechy dwóch różnych hierarchii klas, co często jest przydatne, gdy używa się różnych systemów klas w jednej aplikacji. Jeśli w dwóch takich systemach jest np. zdefiniowana inna klasa bazowa dla wyjątków, to za pomocą wielodziedziczenia można utworzyć klasy wyjątków nadające się do użytku w obu tych systemach. Problem z wielodziedziczeniem polega na tym, że może prowadzić do niejednoznaczności. Klasycznym przykładem jest sytuacja, w której klasa dziedziczy po dwóch innych klasach, z których każda dziedziczy po tej samej klasie. class A { protected: bool flag; }; class B : public A {}; class C : public A {}; class D : public B, public C { Kup książkęPoleć książkę 190 | ROZDZIA (cid:146) 10. PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE public: void setFlag( bool nflag ){ flag = nflag; // Niejednoznaczne. } }; W tym przykładzie składowa flag jest zdefiniowana w klasie A. Klasa D dziedziczy po klasach B i C, które obie dziedziczą po klasie A, więc zasadniczo w klasie D znajdują się dwie kopie składowej flag, ponieważ w hierarchii klasy D klasa A występuje dwa razy. Którą z tych składowych należy ustawiać? Kompilator zgłosi błąd polegający na tym, że odniesienie do składowej flag w klasie D jest niejednoznaczne. Jednym z rozwiązań jest własnoręczne rozstrzygnięcie wątpliwości: B::flag = nflag; Inną możliwością jest zadeklarowanie B i C jako wirtualnych klas bazowych, dzięki czemu w hierarchii będzie mogła występować tylko jedna kopia A, co również wyeliminuje niejednoznaczność. Istnieją jeszcze inne problemy z wielodziedziczeniem, np. dotyczące kolejności inicjacji klas bazowych podczas tworzenia obiektu klasy pochodnej czy niezamierzonego ukrywania składowych przed klasą pochodną. Aby uniknąć tego wszystkiego, w niektórych językach programowania zezwolono tylko na pojedyncze dziedziczenie. Podczas gdy to znacznie upraszcza kwestie dziedziczenia, jednocześnie je ogranicza, ponieważ tylko klasy o wspólnym przodku mogą mieć wspólne zachowania. Trochę łagodzą to interfejsy, które umożliwiają klasom z różnych hierarchii udostępnianie wspólnych interfejsów nawet wtedy, gdy nie są zaimplementowane przy użyciu wspólnego kodu. PODSUMOWANIE Obiektowe języki programowania są powszechnie używane, więc aby dostać pracę, zazwyczaj należy dobrze znać podstawy obiektowości. Kandydat musi wiedzieć, czym różni się klasa od obiektu, oraz znać pojęcia polimorfizmu i dziedziczenia. Należy też znać różnice między językami programowania w odniesieniu do różnych aspektów obiektowości. Kup książkęPoleć książkę Skorowidz A agencje pośrednictwa pracy, 29, 37 aktualizacje wzorca Obserwator, 200 aktywne oczekiwanie, busy waiting, 174 algorytm Dijkstry, 106 algorytmy analiza online, 157 rekurencyjne, 133, 136 sortujące, 149 algorytmu, 54 czasu wykonywania, 55 działania funkcji, 53 rozwiązania, 50 zużycia pamięci, 55 32-bitowe, 265 64-bitowe, 265 sieciowe, 266 ASCII, 124 automatyczne usuwanie, 263 API, application programming interface, 186 aplikacje B baza danych, 201, 207 bezpieczeństwo aplikacji sieciowych, 266 BFS, breadth-first search, 92 binarne drzewa poszukiwań, 90, 269 uzupełnienie dwójkowe, 214 bity, 214 big-endian, 222 little-endian, 222 blog, 33 blokada pętlowa, spinlock, 176 błędy w removeHead, 73 BMP, Basic Multilingual Plane, 119 BST, binary search tree, 90 Budowniczy, Builder, 193 C C++ a Java, 259 certyfikat, 31 ciężka kulka, 238 CV, 279 dostosowane do stanowiska, 295 inżynier, 279 korekta, 287 menedżer, 289 najważniejsze informacje, 286 odwrotna chronologia, 286 starszy programista, 289 wady, 279, 283 ważne informacje, 284 zwięzłość, 283, 285 cykl, 82 czarna lista, blacklisting, 267 czas oczekiwania, latency, 265 Kup książkęPoleć książkę 302 | SKOROWIDZ D debugger, 73 Dekorator, 196, 199 Dekorator kontra dziedziczenie, 199 destruktor, 186 DFS, depth-first search, 93 diagnozowanie błędów, 28 domieszka, salt, 268 drzewa, 87 AVL, 104 binarne, binary tree, 89 BST, 90 czerwono-czarne, 104 najniższy wspólny przodek, 99 poszukiwań, 103 przeglądanie, 93 przeglądanie poprzeczne, 96 przeglądanie wzdłużne, 96, 97 przekształcanie w stertę, 100 przeszukiwanie w głąb, 93 przeszukiwanie wszerz, 92 wysokość, 95 dziecko, 89 dziedziczenie, 184, 199, 263 dziedziczenie pojedyncze, single inheritance, 189 dzielenie problemu, 231 E edukacja, 31 element osiowy, pivot, 152 eliminacja wywołania ogonowego, 134 F Fabryka Abstrakcyjna, Abstract Factory, 195 funkcja createStack, 67 deleteStack, 66, 67 getCharKey, 148 insertAfter, 71 intToStr, 129, 130 pop, 65 PrintTelephoneWords, 147 push, 66 removeHead, 73 strlcpy(), 115 strToInt, 129 funkcje agregacyjne, 205 inline, 261 opakowujące, 135 rekurencyjne, 133 gra, 105 grafika, 213 grafy, 94 nieskierowane, 94 skierowane, 94 G H HCI, human computer interaction, 27 hierarchia klas, 263 HPC, high-performance computing, 176 I implementacja stosu, 64 wzorca Singleton, 196 informacje o rynku, 29 inicjacja leniwa, lazy initialization, 197 opóźniona, deferred initialization, 197 instrukcja SELECT, 203 instrukcje preparowane, prepared statement, 267 integralność referencyjna, 202 interakcja komputera z człowiekiem, 27 interfejs programistyczny, API, 186 interfejsy, 186 Iterator, 195 jedna ósma okręgu, 217 język, 47 C, 112 C#, 113 C++, 112, 259 Java, 113, 259 JavaScript, 114 SQL, 202 J K klasa, 183 Account, 172 ActorGraphNode, 108 Node, 96 Kup książkęPoleć książkę klasy abstrakcyjne, 186 zaprzyjaźnione, 259 klauzula WHERE, 209 klucz, 202 obcy, 202 wspólny, 204 kolejność big-endian, 224 little-endian, 224 kombinacje łańcucha, 141 komparator, 161 konstrukcja GROUP BY, 209 konstruktor, 185 kontakt z firmą, 37 konwersja skanowania, 217 kończenie projektów, 32 kopiec, 92 korzeń, 88 krawędź, 94 kryptografia, 268 publiczna, public cryptography, 268 symetryczna, symmetric key cryptography, 268 kryptograficzna funkcja skrótów, 267 księgarnie, 30 kursy programistyczne, 30 L leniwe ładowanie, 197 liczba jedynek, 224 stacji benzynowych, 243 liczenie kostek, 248 odniesień, 264 otwartych schowków, 233 populacji, population count, 227 LIFO, last-in-first-out, 64 LinkedIn, 33 lis i kaczka, 251 lista sąsiedztwa, adjacency list, 94 listy cykliczne, 60 listy potomne, 79 listy powiązane, 57 cykliczne, 60 dwustronne, 59 element początkowy, 60 implementacja stosu, 64 jednostronne, 58 przywracanie, 80 spłaszczanie, 77 Skorowidz | 303 usuwanie elementów, 62 wskaźnik do ogona, 69 wstawianie elementów, 62 zwracanie elementu, 75 listy powiązane dwustronnie, 59 listy powiązane jednostronnie, 58 liście, 89 logika trójwartościowa, 211 LSB, least significant bit, 223 (cid:146) łamigłówki, 229 ciężka kulka, 238 graficzne, 245 liczba stacji, 243 liczenie kostek, 248 liczenie otwartych schowków, 233 lis i kaczka, 251 łódź i dok, 246 palące się lonty, 252 przechodzenie przez most, 236 przestrzenne, 245 trzy przełączniki, 235 uciekanie przed pociągiem, 254 łańcuch skrótu, digest string, 267 łańcuchy, 114 kombinacje, 141 odwracanie kolejności słów, 123 permutacje, 139 usuwanie znaków, 120 w języku C, 115 w języku C#, 117 w języku C++, 115 w języku Java, 116 w języku JavaScript, 117 zamienianie na liczbę, 127 zamienianie na łańcuch, 129 łowcy głów, headhunters, 36 łódź i dok, 246 M macierz sąsiedztwa, adjacency matrix, 94 makra, 261 mechanizmy synchronizacji wątków, 170 menedżerzy, 289 metoda printValue, 96 rotateRight, 104 Metoda Wytwórcza, factory method, 195 metody wirtualne, 188 Kup książkęPoleć książkę 304 | SKOROWIDZ model kooperacyjny, 170 monitor, 170 MSB, most significant bit, 223 N najbardziej znaczący bit, 223 najmniej znaczący bit, 223 najniższy wspólny przodek, 99 nakładanie się prostokątów, 219 narzędzie marketingowe, 31 negatywne aspekty oferty, 40 negocjowanie wynagrodzenia, 41 nietechniczne tematy, 271 niezrównoważone binarne drzewo poszukiwań, 103 notacja dużego O, 51–54 O obiekty, 183 obliczenie o wielkiej wydajności, 176 Obserwator, 195, 200 obsługa wskaźnika listy, 69 odcisk cyfrowy, fingerprint, 267 odrzucanie oferty, 42 odwracanie kolejności słów, 123 offshoring, 30 ogon, tail, 58, 69 operacja AND, 225 push, 65 operacje graficzne, 213 na bitach, 213 na listach powiązanych, 60 operator , 226 operatory bitowe, 215 logiczne, 216 przesunięcia, 216 optymalizacja algorytmu, 53 wydajności, 216 outsourcing, 30 oznacz i usuń, mark and sweep, 264 oznaczanie trójkolorowe, 264 P palące się lonty, 252 permutacje łańcucha, 139 pętla do-while, 131 while, 131 pisanie kodu, 28, 48 planowanie wywłaszczające, preemptive scheduling, 170 płaszczyzna BMP, 119 początek, head, 58 podejście metodyczne, 48 podzapytania, 208 polecanie, 36 polimorfizm, 184 portal LinkedIn, 33 potomek, 89 praca nad otwartymi projektami, 29 nad projektem, 31 w dużych firmach, 28 w małej firmie, 29 problem dotyczący baz danych, 207 drzew binarnych, 89 grafiki, 216 grafów, 87 łańcuchów, 117 programowania obiektowego, 186 rekurencji, 136 sortowania, 155 szperania przy bitach, 222 tablic, 117 współbieżności, 174, 178 problemy naleśnikowe, pancake problems, 167 szacunkowe, 232 związane z wzorcami projektowymi, 196 procedura pop, 65 shakySort(), 161 produkcja oprogramowania, 30 profil internetowy, 32 w portalu LinkedIn, 33 programowanie aplikacji, 27 obiektowe, 183 systemowe, 27 projektowanie interfejsów użytkownika, 27 projekty długoterminowe, 29 krótkoterminowe, 29 prototypy funkcji, 260 przechodzenie przez most, 236 Kup książkęPoleć książkę przeglądanie list, 62 poprzeczne, inorder, 93 wsteczne, postorder, 93 wzdłużne, preorder, 93, 96 wzdłużne bez rekurencji, 97 przekazywanie argumentów, 260 przekształcanie drzewa, 100 przełączanie kontekstu, 170 przepustowość, bandwidth, 266 przeszukiwanie w głąb, 93 wszerz, 92 przodek, 89 przyjmowanie oferty, 42 przykłady pytań merytorycznych, 258 przypadek bazowy, 133 rekurencyjny, 133 przywracanie spłaszczonej listy, 80 Publikacja-Subskrypcja, Publish-Subscribe, 195 pytania dotyczące programowania, 45 pytania merytoryczne, 257 pytania nietechniczne, 271 cele zawodowe, 274 doświadczenie zawodowe, 274 język programowania, 273 styl pracy, 274 zarobki, 275, 277 zdolność adaptacji, 272 zmiana pracy, 274 Q QA, quality assurance, 28 R referencja, 59, 87, 106 rekruterzy, 37, 40, 41 rekurencja, recursion, 133 rekurencja ogonowa, tail recursion, 134 relacyjne bazy danych, 201 rodzaje list powiązanych, 58 rodzic, 89 rotacja drzewa, 104 rotacja prawostronna, 104 rozmowa kwalifikacyjna interaktywność, 47 pisanie kodu, 48 problemy, 46 rozwiązywanie zadań, 48, 50 Skorowidz | 305 scenariusz, 46 wzorce projektowe, 192 rozmowy kwalifikacyjne, 23, 39 rozmowy przesiewowe, screening interview, 38 rozszerzenie znakowe, sign extension, 216 rozwiązania iteracyjne, 135 rekurencyjne, 135 rozwiązywanie zadań, 48, 50 zagadek, 229 rynek pracy, 29 rysowanie schematu, 245 S semafory, 170 z licznikiem, 171 zdarzeniowe, 171 sieci społecznościowe, 29 Singleton, 193 słabe referencje, 264 słowa telefoniczne, 144 słowo kluczowe friend, 260 sortowanie, 149 hybrydowe, 154 naleśników, 166 optymalizacja, 163 przez odwracanie prefiksu, 167 przez scalanie, merge sort, 154 przez wstawianie, insertion sort, 151 przez wybieranie, selection sort, 150 przy użyciu wielu kluczy, 160 stabilne, 158, 161 szybkie, quicksort, 152 tablic, 100, 102 wybór algorytmu, 155 wydajność algorytmu, 157 spłaszczanie listy, 77 SQL, Structured Query Language, 202 stała wskaźnikowa, 112 starsi programiści, 289 staże, 32 sterta, heap, 92 maksymalna, 92 przeszukiwanie wszerz, 92 stos, 64 strona osobista, 33 strój, 39 symbol ¬, 222 szukanie firm, 35 Kup książkęPoleć książkę monitory, 170 poziomu jądra, kernel-level thread, 170 producenta, 176 semafory, 170 systemowe, 170 użytkownika, 170 zakleszczenia, 171 zielone, green thread, 170 wersja iteracyjna, 138 rekurencyjna, 137 węzeł, 87 wielodziedziczenie, multiple inheritance, 189 wierzchołek, 94 więzy integralności, 202 właściwości transakcji, 206 wpisy na forach, 33 wrażenia użytkownika, 27 wskaźnik, 58, 112 wskaźnik do ogona, 80 współbieżność, 169 wybór języka, 47 wydajność sieci, 265 wykształcenie, 31 wysokość drzewa, 95 wyszukiwanie binarne, 137 wyświetlacz rastrowy, 213 wzorce 306 | SKOROWIDZ (cid:165) śledzący odśmiecacz pamięci, 264 śmieciarka, garbage collector, 186 T tablice, 88, 111 dynamiczne, 64, 112 mieszające, 119, 269 postrzępione, jagged arrays, 113 statyczne, 112 targi pracy, 38 testowanie, 28 tęczowe tabele, rainbow table, 268 transakcje, 205 atomowość, 206 izolacja, 206 spójność, 206 trwałość, 206 w bazach danych, 206 trójargumentowa operacja AND, 211 NOT, 211 OR, 211 trzy przełączniki, 235 tworzenie obiektu, 185 sterty, 101 U uciekanie przed pociągiem, 254 ucztujący filozofowie, 178 Unicode, 119 unikanie problemów, 232 usuwanie elementów listy, 62 nieużywanych obiektów, 263 określonych znaków, 120 UX, user experience, 27 użycie wątków, 172 czynnościowe, 192, 195 kreacyjne, 192, 193 projektowe, 191 strukturalne, 192, 196 wzorzec Budowniczy, 193 Dekorator, 196, 199 Fabryka Abstrakcyjna, 195 Iterator, 195 Metoda Wytwórcza, 195 Obserwator, 195, 200 Publikacja-Subskrypcja, 195 Singleton, 193 W wartość NULL, 70, 82, 209 wątki aktywne oczekiwanie, 174 główne, 170 konsumenta, 176 macierzyste, native thread, 170 Z zakleszczenie wątków, deadlock, 171 zapewnianie jakości, 28 zapętlenie, livelock, 180 zarządzanie, 28, 31 zasada Hornera, 128 zdolność adaptacji, 272 zlecenia zewnętrzne, 30 Kup książkęPoleć książkę złączenie wewnętrzne, 204 zewnętrzne, 204 zewnętrzne lewe, 205 zewnętrzne pełne, 205 zewnętrzne prawe, 205 złożoność czasowa, 91 obliczeniowa, 54, 91 znajdowanie największej wartości, 209 znaku, 117 znak, 114 Skorowidz | 307 Kup książkęPoleć książkę NOTATKI Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Programista szuka pracy. Kulisy rekrutacji w branży IT. Wydanie III
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: